20
Arki eläkkeellä - taloustietoa muuttuvaan arkeen

Arki eläkkeellä

  • Upload
    dinhque

  • View
    235

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Arki eläkkeellä

Arki eläkkeellä - taloustietoa muuttuvaan arkeen

Page 2: Arki eläkkeellä

Arki eläkkeellä

Oppaan kirjoittaja, Jorma Pesonen kertoo omista kokemuksistaan:

Eläkkeellä olemisen arkea eli ”kol-matta ikää” on vietetty jo puolitoista vuotta. Mikä on muuttunut? Ainakin ajankäyttö on tullut toisenlaiseksi. Ai-kaa on riittänyt läheisille ja ystäville, harrastuksille ja kodinhoidolle. Kirjastosta löytyy vielä kosolti kirjoja, joiden lukeminen oli suunnitelmissa jo ajat sitten. Tuntuu oudolta ajatella, että aamusella parin päivälehden lukemi-seen saattaa vierähtää jopa kolmekin tuntia. Ennen ne selattiin vajaassa puolessa tunnissa ja kuit-enkin saatettiin työpaikan kahvipöy-dässä keskustella varsin asiantuntev-asti päivän puheenaiheista.

Lehtien lukemisen jälkeen seuraavat aamulenkki, lounas ja päivätorkut. Sitten alkaa olla se aika päivästä, jolloin entiset työtoverit sulkevat tietokoneita ja suunnittelevat kotiin lähtöä. Erilaisia tilaisuuksia ja kokouk-sia, joihin on mentävä on tarjolla yllin kyllin. Kun päiväohjelmaan lisätään vielä “pakollinen” TV:n katselu ja mikä tärkeintä, lastenlasten vierailut, niin ei ole ihme ettei aika aina riitä kaikkeen, vaikka kaiken järjen mu-kaan näin pitäisi olla.

Eli ainakin ajankäyttö ja sen sisältö ovat olennaisesti muuttuneet. Miten on sitten taloudenhallinnan ja raha-asioiden hoidon laita? Oli yllättävää verrata kotitalouden tilinpitoa en-nen ja jälkeen eläkkeelle jäämisen. Säännölliset nettotulot laskivat noin kolmanneksen, mutta sehän oli hyvin tiedossa jo ennakkoon. On kuitenkin syytä todeta, että kuulumme niihin hyväosaisiin suuriin ikäluokkiin joiden kohdalla työeläkejärjestelmä toimii täysimääräisenä.

Hieman yllättävää oli havaita, että myös menot vähentyivät, joskaan eivät aivan samassa suhteessa tulojen kanssa. Matkakulut, ulkona ruokailu ja ne työmatkalla tehdyt suunnittelemattomat ostokset vähen-tyivät kummasti. Myös kulutuksen ja menojen rakenteessa tapahtui merkittäviä muutoksia. Erityisesti ra-vintomenoissa syntyi säästöjä parem-man suunnittelun ansiosta.

Toki me kaikki olemme erilaisia. Tot-tumuksemme ja mieltymyksemme poikkeavat toisistaan. ”Kolmannen iän” saavuttaminen on joka tapauk-sessa sen verran suuri olosuhde- ja elämänmuutos, että siihen kannattaa valmentautua hyvin ja huolella!

2

Page 3: Arki eläkkeellä

Sisällys

Talouden suunnitteluMiksi? 4Miten? 4

Talouden hallintaMaksaminen 6Laskujen maksaminen 7Lainat 7Takaus 8Vakuutukset 9Verotus 9Varallisuus 9Lahjat ja testamentti 10

AsuminenAsunnon vaihtaminen 11Asunnon remontointi 11

EläkeläinenkuluttajanaTavaran virhe ja takuu 13Etämyynti 13

Faktaa ja vinkkejä

3

Page 4: Arki eläkkeellä

Talouden suunnittelu

Miksi?

Tulot määräävät kulutuksen rajat. Kun tulot eivät riitä, niin ainahan voi lainata rahaa. Mutta velat on mak-settava takaisin ja takaisinmaksut vähentävät tulevaisuuden kulutus-mahdollisuuksia. Useat meistä ovat taloudellisesti järkevästi ajattelevia ja toimivia ihmisiä, joista talous-oppineet käyttävät hienoa nimitystä ”homo economicus”. Heillä on usein tietokone ja taloudenhallintaohjelma päässään ja he hallitsevat oman taloutensa ilman erityisiä suunnit-telu- ja seurantavälineitä.

Elämän suurissa olosuhdemuutok-sissa, kuten eläkkeelle jäämisen yhteydessä on kuitenkin erinomaisen

hyödyllistä ottaa kynä, paperia ja laskukone esiin tai nykyään yhä useammin tietokone. Istutaan per-heenjäsenten kanssa alas ja katso-taan missä ollaan ja mihin ollaan taloudenpidon osalta menossa. Tätä kutsutaan talouden suunnitteluksi. Suunnittelun tarkoituksena ei ole tinkiä hyvinvoinnista, vaan auttaa järkevässä taloudenhallinnassa.Vaikka talouden suunnittelu ei eh-käise täysin ennalta arvaamattomia riskejä, niin uskallan omasta jamonien muiden kokemuksesta väit-tää, että suunnittelu takaa paremmatyöunet ja pelkästään jo se on vaivan arvoista.

Miten?

Erilaisia kotitalouden tilinpidon välineitä on runsaasti tarjolla sekä paperilla että sähköisenä, esim. kir-jakaupoista voi kysyä apua. Monillapankeilla on kotisivuillaan hyvinkin monipuolisia tilinpito-ohjelmia, mutta ihan tavallinen sinikantinen ruutuvihkokin kelpaa vallan mainiosti ainakin aluksi.

Suunnittelu aloitetaan menoraken-teen selvittämisestä, toisin sanoen menojen seurannasta. Menot jaetaan yleensä kahteen pääluokkaan: kiinteisiin menoihin (mm. asuminen, vakuutukset, lehtitilaukset, lääkkeet) ja muuttuviin menoihin (mm. ra-

4

Page 5: Arki eläkkeellä

vinto, vaatteet, puhelin, harrastuk-set). Kiinteisiin menoihin ei yleensä voida ainakaan lyhyellä aikavälillä kovin paljon vaikuttaa, kun taas muuttuviin menoihin voidaan jossain määrin vaikuttaa. Pääluokkien alle sijoitetaan menoryhmät.

Menot kirjataan esimerkiksi kerran kuukaudessa asianomaisiin meno-ryhmiin. Pitkävaikutteiset menot kuten vakuutukset ja TV-lupamaksu on syytä jaksottaa kuukausi-menoiksi. Suuremmat hankinnat kuten huonekalut ja kodinkoneet jaksotetaan oletetun käyttöiän perus-teella (esim. 3-5 v.) kuukausimenoik-si. Tärkeätä on huolehtia siitä, että saa aina kuitin myös pienostoksista ja tallettaa sen.

Noin 3-6 kuukauden seurantajak-son jälkeen menorakenne on suurin piirtein selvillä ja menoja voi verrata käytettävissä oleviin nettotuloihin. Eläkeläisen nettotulot, jos muita kuin eläketuloja ei ole, on kohtuul-lisen helppo arvioida pidemmälläkin aikavälillä.

Talous on tasapainossa, mikäli menot eivät ylitä tuloja. Eri selvitysten mukaan varsin harvoissa eläkeläis-talouksissa menot ylittävät tulot. Mikäli näin on, menoista täytyy tinkiä tai hakea apua sosiaaliturvasta. Var-sinkin ne eläkeläiset, joilla ei syystä tai toisesta ole työeläkettä tai se

on hyvin pieni ja pääsiallinen eläke tulee takuueläkkeenä, joutuvat usein hakeutumaan perusturvan piiriin.

Mikäli menoista joudutaan tinkimään tai halutaan kerryttää säästöjä, mahdolliset säästökohteet löytyvät helpoimmin muuttuvista menoista. Kun säästötavoitteet on asetettu, voidaankin siirtyä talousarvion eli budjetin laadintaan. Talousarvio kan-nattaa laatia kuukausittain kuluvan kalenterivuoden loppuun, koska useat etuudet kuten eläkkeet ja mak-sut tarkistetaan kalenterivuosittain. Talousarvion laatimisessa tärkeintä on olla ainakin itselleen rehellinen. Eli realismi mukaan suunnitteluun! Erillisen talousarvion voi laatia myös suuremmille hankkeille kutenesimerkiksi asunnon peruskorjauk-selle.

Osa tuloista kannattaa käyttää vara-rahaston kartuttamiseen jo ennen eläkkeelle jäämistä, mikäli taloudel-linen tilanne sen suinkin sallii. Vara-rahasto auttaa selviämään yllättävistä ennalta arvaamattomista menoista kuten esimerkiksi yksityisesti suorite-tusta tapaturman aiheuttamastanilkkaleikkauksesta tai jostain tie-dossa olevasta hankkeesta kuten esimerkiksi kesämökin jätevesijärjes-telmän rahoittamisesta. Miksipä ei myös sen pitkään haaveena olleen maailmanympäriristeilyn kustannuk-sista.

5

Page 6: Arki eläkkeellä

6

setaan samalla tavalla. Kuluttajan kannalta suurin muutos on pankkitilien muuttuminen pidemmik-si IBAN-tilinumeroiksi ja

sirullisten maksukorttien yleistyminen maksuväli-

neinä. Toki käteinen raha on edelleen käypä maksuväline.

Erilaisia maksukortteja on kosolti tarjolla. Ne voivat olla Debit-kortteja, jolloin maksu veloitetaan suoraan pankkitililtä tai sitten Credit-kortteja, jolloin kortti sisältää korollisen luo-ton, korotonta maksuaikaa tai näiden yhdistelmän. Pankkien lisäksi kortteja markkinoivat myös eri kauppaketjut.

Kortin valinta on jokaisen yksilöl-lisiin tarpeisiin perustuva hankinta, mutta on syytä selvittää pankissa tai kaupassa millaiset ehdot ja kustan-nukset korttiin liittyvät. Kovin monia kortteja ei kannata mukanansa kuljet-taa jo turvallisuudenkin takia.

Lähtökohtaisesti maksukortti on maksuvälineenä turvallisempi kuin käteinen raha, mutta on syytä olla varovainen. Lain mukaan maksu-korttia ja tunnuslukua ei saa pitää samassa paikassa kuten lompakossa, laukussa tai piirongin laatikossa. Huonomuististen kannattaa keksiä jokin helppo muistisääntö tunnuslu-vulle.

Yllättäviin elämän-

tilanteisiin tarkoitetun varara-

haston olisi hyvä olla ainakin kolmen kuukauden nettotulojen suuruinen. Siinä ajassa ongelmatilanne yleensä voidaan saattaa hallintaan.

Talouden hallinta

Maksaminen

Maksun saaja voi päättää millä maksutavalla maksu otetaan vastaan. Tapa ei saa olla kuluttajan kan-nalta kohtuuton. Maksun saajan on ilmoitettava selkeästi, mitkä mak-sutavat ovat käytössä. Suomi kuuluu EU-maiden SEPA-maksualueeseen.

Kaikissa EU-maissa maksut mak-

Page 7: Arki eläkkeellä

Käteisautomaatilla asioidessa tai liikkeen kortinlukijalla maksettaessa tulee olla varovainen, ettei kukaan ulkopuolinen pysty näkemään tun-nusluvun näppäilyä. Eli toinen käsi näkösuojaksi kun näppäilet! On useita tapauksia, jolloin kortti on anastettu pankkiautomaatin, kaupan tai ravintolan ulkopuolella ja tili on ehditty tyhjentää jo muutamien kym-menien minuuttien sisällä. Pankki tai rahoitusyhtiö ei korvaa vahinkoa, jos kuluttaja on toiminut huolimat-tomasti.

Liikkeellä ollessa on aina hyvä silloin tällöin katsoa, että kortti tai kortit ovat hallussa. Anastus- tai katoa-mistapauksissa ota välittömästi yhteys sulkupalveluun!

Laskujen maksaminen

Lasku on maksettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Mak-supäiväksi katsotaan päivä, jolloin lasku on asianmukaisesti maksettu. Maksun saapuminen laskuttajalle saattaa viipyä, mutta sillä ei ole merkitystä. Jos maksaminen viiväs-tyy, laskuttajalla on oikeus vaatia viivästyskorkoa sekä maksua mahdol-lisesta muistutuskirjeestä.

Edullisin tapa maksaa laskuja on verk-kopankki. Selvitysten mukaan noinhieman yli puolet eläkeläisistä mak-

saa laskunsa verkkopankissa ja vajaa toinen puoli käyttää suoraveloitusta. Pieni vähemmistö asioi edelleen pankin palvelutiskillä, mikä on kallein tapa hoitaa laskuja.

Verkkopankin käyttö on nopeasti yleistynyt. Eikä ihme, koska se on edullista ja yhä useammat ”kol-mannen iän” saavuttaneet ovat jo työuransa aikana perehtyneet internetin käyttöön. Verkkopankissa on mahdollisuus valita siirtyminen e- eli sähköisiin laskuihin, jolloin paperista laskua ei enää lähetetä pos-titse. Tällöin lasku siirtyy sähköisesti pankkiin, joka veloittaa maksun tililtä eräpäivänä. Näin vältytään pitkien viitenumeroiden kirjoittamiselta ja tulevat ja maksetut veloitukset näkyvät verkkopankissa.

Lainat

Isompien hankintojen ja kerta-menojen rahoitus on syytä aina miettiä erikseen. Usein kysymyksessä saattaa olla yllättävä välttämätön käteismeno kuten esimerkiksi auton rikkoontumisesta johtuva korjaus. Mikäli säästöt eivät riitä, täytyy lainata.

Lainarahan hinta on viitekorko, luoton antajan oma osuus eli mar-ginaali ja muut luottokustannukset, jotka yhdessä muodostavat todellisen

7

Page 8: Arki eläkkeellä

vuosikoron. Todellinen vuosikorko on esitettävä lainan hakijalle. Lainaeh-dot vaihtelevat riippuen laina-ajasta, viitekoron valinnasta, lainanottajan maksukyvyn arvioinnista, vakuuksista jne. Eli luotonantaja määrittelee oman riskinsä, jonka perusteella marginaali ja todellinen vuosikorko määräytyvät.

Edullisimmin lainaa saa pankeista. Isompiin hankkeisiin lainatarjouk-sia kannattaa pyytää useammasta pankista ja vertailla marginaaleja ja lainaehtoja. Pankkilaina maksetaan takaisin yleensä maksuerittäin kuten kuukausittain. Lyhennysvapaista mak-sueristä voidaan sopia, mutta korot pitää yleensä maksaa ajallaan.

Erilaisia vakuudettomia kuluttaja-luottoja on runsaasti tarjolla. Niille on tyypillistä saamisen helppous, nopeus ja korkeat luottokustannuk-set. Varsinkin kovasti yleistyneet niin sanotut pikaluotot ovat saattaneet monet todellisiin taloudellisiin on-gelmiin. Näiden lyhytaikaisten luot-tojen todellinen vuosikorko saattaa nousta useisiin satoihin prosentteihin ja kokonaiskustannukset ovat erittäin korkeat.

Takaus

Joku lähipiirissä oleva voi pyytää vakuutta lainaan. Se voi olla omaisuuden panttaus tai omavelkainen takaus.Pankin on ennen takaussitoumuksen allekirjoittamista selvitettävä ym-märrettävällä tavalla takausvelvol-lisuuden sisältö ja myös jatkossa tiedotettava velallisen mahdollisista maksuviiveistä. Velkasopimuksen ehtojen muutokset edellyttävät myös takaajan hyväksymistä.

8

Page 9: Arki eläkkeellä

Takaus voi myös koskea osaa lai-nasta ja voidaan sopia, mis-

sä järjestyksessä laina maksetaan takaisin

eli miten takaa-jat ja vakuudet

vapautuvat. Myös takaus

voidaan raha-määrältään rajoittaa. Kannattaa harkita ennen takaukseen lähtemistä

takauksen suuruutta

verrattuna omaan varal-

lisuuteen ja tuloihin. Ainahan

sitä haluaisi auttaa!

Vakuutukset

Henkilövakuutusten pääteiät, kun niiden voimassaoloaika päättyy, ovat vakuutussopimuksesta riippuen60 – 65 ikävuoden paikkeilla. Jois-sakin tapauksissa työnantaja ja/taiammattiliitto on vastannut joistakin vapaaehtoisista vakuutuksista. Työsuhteen ja jäsenyyden päätyttyä myös etuudet päättyvät. Vakuutus-turva on syytä saattaa elämäntilan-

netta vastaavaan järjestykseen.

Verotus

Eläkkeelle siirtyminen riippumatta muista tuloista merkitsee aina ennak-kopidätysprosentin muutosta. Vero-toimistossa voi pyytää veroprosentin muutosta. Jos muutosta ei haeta, liika ennakonpidätys palautetaan veron-palautuksena.

Varallisuus

Monille eläkeläisille on vuosien mit-taan saattanut kertyä runsaastikin erilaista varallisuutta kuten omis-tusasunto, kesämökki, sijoituksia ja säästöjä. Seniorikansalaisilla on velkoja muuhun väestöön verrattuna varsin vähän. Toki poikkeuksiakin on. Varsin tyypillistä eläkeläisille on, että käteiset varat pidetään visusti tavallisilla käyttötileillä ja riskisijoit-tamiseen suhtaudutaan hyvin varauk-sellisesti.

Tämä on varmasti viisasta ja turval-lista ajattelua, mutta toisaalta tuot-tokorko on lähes olematon. Mikäli käyttötilille on kertynyt suurempikin summa, kannattaa keskustella pankin asiakasneuvojan kanssa miten ylimääräiset varat voisi saada parem-min tuottamaan.

9

Page 10: Arki eläkkeellä

Sijoitusvaihtoehtoja on markkinoilla tarjolla useita. Määräaikaistalletus on riskitön ja sen tuotto voidaan luotettavasti ennalta arvioida. Kan-nattaa kysyä pankeista neuvoa. Lähes kaikki muut sijoitusvaihtoehdot ovat enemmän tai vähemmän markkinasi-donnaisia. Rahastosijoitukset ovat helppohoitoisia. Vähäriskisimpiä ovat korkorahastot ja suurempi riski on osakerahastoissa. On myös välimuo-toja.

Osakesijoittamisessa tuotot voivat olla hyvinkin muhkeita, mutta riskit ovat sen mukaisia. Lisäksi menestyk-sekäs osakesijoittaminen edellyttää jatkuvaa osakekurssien seurantaa ja kaupantekoa, mutta siinähän saat-taa olla mielenkiintoinen harrastus eläkepäiville! Eli sijoittamisen pe-riaate on: mitä suuremmat tuotto-odotukset sitä suurempi riski.

Toki on hyvä muistaa, että varallisuus ja sen tuotto saattavat vaikuttaa van-huuspalveluiden hinnoitteluun.

Lahjat ja testamentti

Kannattaa suunnitella jo hyvissä ajoin, minkä osan varallisuudesta haluaa käyttää itse ja minkä jättää perillisille. Elinaikanaan voi verova-paasti antaa samalle henkilölle kol-men vuoden eli 36 kuukauden aikana lahjana 3.999 euroa (2011). Mikäli

summa on suurempi, lahjan saa-jan on maksettava veroa. Kiinteätä omaisuutta kuten omistusasunnon tai kesämökin voi luovuttaa ennakko-perintönä esimerkiksi siten, että säi-lyttää itsellään elinikäisen hallinta- ja käyttöoikeuden. Tällöin perintövero on normaalia pienempi.

Testamentin tekeminen on järkevää erityisesti silloin, kun ei ole rintaperil-lisiä eli omia tai adoptoituja lapsia. Tavallisesti rintaperilliset perivät kaiken. Testamentilla voidaan rajoit-taa rintaperillisten perintöoikeutta, mutta heillä on kuitenkin oikeus niin sanottuun lakiosaan, joka on puolet luonnollisesta perinnöstä. Testa-mentilla voi myös rajoittaa perillisen puolison oikeutta perintöön. Niin halutessaan puolisot voivat tehdä hallintatestamentin, jolla voiesimerkiksi säätää, että toisen puoli-son kuoltua toiselle jää hallintaoikeus kuolinpesän varallisuuteen.

Testamentin voi laatia täysin itse, mutta mutkikkaammissa tapauksissa kannattaa laatia se lakimiehen avus-tuksella. Myös omasta pankista löy-tyy asiantuntemusta. Testamentista tulee ilmetä varallisuus ja edunsaajat. Lisäksi siihen tarvitaan kahden sa-manaikaisesti läsnä olleen todistajan allekirjoitukset. Heidän ei tarvitse tietää muuta kuin, että kyseessä on testamentin todistaminen. Alle-kirjoittamisen ajaksi varsinainen

10

Page 11: Arki eläkkeellä

teksti voidaan peittää. Tes-tamentti on säilytettävä turvallisessa paikassa esi-merkiksi pankin tallelokerossa, josta se tarvittaes-sa voidaan löytää.

Asuminen

Asunnon vaihtaminen

Eläkkeelle jääminen voi usein merkitä myös asunnon vaihtamista. Syynä voi olla korkeat asumiskustannukset tai yksinkertaisesti se, että asunto on liian suuri ja sen ylläpito työllistää kohtuuttomasti. Vääjäämätöntä on myös se, että ikääntymisen myötä toimintakyky heikkenee. Toisaalta omaan kotiin liittyy muitakin arvoja kuin taloudellisia ja toiminnallisia.

Asunnon vaihtaminen, muutto toi-selle paikkakunnalle tai jopa toiseen maahan on syytä harkita huolella ja pitkällä tähtäimellä. Erityisesti pitää ottaa huomioon palveluiden tavoitet-tavuus ja liikenneyhteydet. Ja mikä tärkeintä - miten tavoittaa läheiset ja ystävät.

Eri paikkakunnilla on pystytetty niin sanottuja senioritaloja, jotka tarjoavat kodinomaisen asumisen lisäksi myös erilaisia palveluita. Asumiskustannusten arvioinnissa on otettava huomioon myös palveluiden käytön kustannukset.

Asunnon remontointi

Olipa sitten kysymys omasta tai vuokra-asunnosta, niin mahdolliset remontointitarpeet on syytä selvittää hyvissä ajoin. Tulevaisuutta silmällä pitäen tulee ottaa huomioon asun-non mahdolliset toiminta- ja liikun-tarajoitteet. Tapaturmavakuutus-tilastojen mukaan kylpyhuone on ikääntyneille vaarallinen paikka, samoin korkealla olevat kaapit.

11

Page 12: Arki eläkkeellä

Taloyhtiöis-sä asuvien kannattaa selvittää yhtiön ja asukkaan kunnossapitovastuun-jako sekä myös yhtiön pidemmän aikavälin peruskorjaussuunnitelmat. Monissa taloyhtiöissä kaavaillaan esimerkiksi hissien asentamista asuk-kaiden ikääntymistä silmällä pitäen. Kannattaa olla aktiivinen!

Ennen omiin remonttitöihin ryhtymistä tulee laatia yksilöityyn ja mielellään kilpailutettuun tar-joukseen perustuva kustannusarvio rahoituslaskelmineen. Työn osuus voidaan säädösten puitteissa vähentää verotuksessa kotitalous-vähennyksenä. Käänteinen asunto-laina saattaa olla hyvä vaihtoehto hankkeen rahoittamiseksi.

Taloyhtiöissä on aina remonttiasiois-sa käännyttävä isännöitsijän puoleen. Häneltä saa neuvoja ja ohjeita. Re-

monteista aiheu-tuvat pahimmat riidat joudutaan käymään silloin,

kun ennakkosuun-nittelu ja valvonta

ovat olleet puutteellisia ja tekijöiden ammatti-

taito ja huolellisuus sinne päin. Varsinkin märkätilojen

remontointi edellyttää korkeaa ammattitaitoa ja huolellisuutta.

Halvin tarjous ei välttämättä ole se paras tarjous!

Eläkeläinen kuluttajana

Markkinat ovat kovin kiinnostuneita eläkeläisten ostovoimasta ja rahoista. Vaikka eläkkeelle jääminen yleensä merkitsee olennaista tulojen vähen-tymistä, tulot pysyvät kuitenkin varsin vakiona ja monet ”kolmannen iän” saavuttaneet ovat jo perineet vanhempansa. Jotkut ovat säästäneet pankkitilille, hankkineet vapaaehtoi-sen eläkevakuutuksen tai sijoittaneet muutoin tuottavasti varojaan. Velkoja on suhteellisesti vähän. Lapsetkin tulevat jo toimeen omillaan. Toki tämä on vain osa totuudesta. Maas-samme on vielä kymmeniä tuhansia seniorikansalaisia, jotka elävät alle yhteiskunnassamme hyväksy-

12

Page 13: Arki eläkkeellä

tyn toimeentulorajan, vaikkakin takuueläke on jonkin verran paranta-nut heidän toimeentuloaan.

Eläkkeensaajien osuus väestöstä on jo yli neljännes ja lisääntyy merkittävästi suurten ikäluokkien eläköitymisen ja eliniänodotuksen pidentymisen myötä. Ei siis ihme, että erilaiset kaupalliset toimijat lähestyvät meitä joka taholta. Erityi-sesti suoramarkkinointi puhelimen ja postin välityksellä on hyvin vilkasta. Tunne omat oikeutesi kuluttajana ja opi myös käyttämään tarvittaessa ei-sanaa!

Tavaran virhe ja takuu

Yleisin riidanaihe kuluttajakaupassa on tavaran tai palvelun virhe. Tava-rassa tai palvelussa on virhe, jos se ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Pääsääntöisesti myyjä vastaa kulutustavaran virheestä. Myyjän virhevastuun kestolle ei ole säädetty aikarajaa, vaan virhevastuu määrit-tyy tavaran oletetun kestoiän perus-teella. Esimerkiksi pesukoneen pitäisi toimia moitteettomasti niin pitkään, kuin pesukoneet yleensä toimi-vat. Mikäli kulutustavara rikkoutuu kuuden kuukauden sisällä hankin-nasta voidaan olettaa, että virhe on ollut tavarassa jo ostohetkellä. Myyjä on tällöin velvollinen näyttämään toteen mahdollisen käyttövirheen.

Nyrkkisääntönä voidaan kodinko-neiden osalta sanoa, että kestoiän tulisi olla vähintään kaksi vuotta.

Virhevastuutapauksissa myyjä on ensisijaisesti velvollinen hyvittämään kuluttajaa. Ensisijainen virheen hyvitystapa on tuotteen korjaaminen tai vaihtaminen virheettömään. Jois-sakin tapauksissa kuluttaja voi vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkua. Virheestä tulee ilmoittaa myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun virhe havaitaan.

Kuluttajakaupan virhevastuu-periaatteet pätevät riippumatta siitä, onko tavaralla takuuta tai ei. Vaikka tavaralla olisi takuu, kulut-taja voi aina vedota virhevastuuseen myös takuuajan päätyttyä. Takuu on myyjän, valmistajan tai maahantuo-jan antama vapaaehtoinen lisäetu, jossa takuunantaja vastaa tuotteen toiminnasta määräajan.

Etämyynti

Etämyynnillä tarkoitetaan kaupankäyntiä, jossa markkinointiin ja kaupan sopimiseen käytetään puhelinta, postia, internetiä tai tele-visiota. Toisin sanoen siten, etteivät myyjä ja asiakas kohtaa toisiaan sa-manaikaisesti kuten kauppaliikkeessä on tapana. Ostajalla ei yleensä ole mahdollisuutta ”sormituntumalla”

13

Page 14: Arki eläkkeellä

14

tutustua itse tuotteeseen muutoin, kuin myyntipuheen, kuvien tai esit-telytekstien välityksellä.

Etämyynnissä kuluttajalla on oikeus peruuttaa tilaus 14 päivän ”katumis-ajan” sisällä siitä, kun kuluttaja on saanut myyjältä tavaran tai palvelun tilausvahvistuksen. Peruutuksen syytä ei tarvitse ilmoittaa, mutta tavara tulee palauttaa käyttämättömänä. Sama aika pätee myös kotimyyntiin.

Verkkokaupan ja erityisesti rajat ylittävän kaupan suosio on lisään-tynyt viime aikoina. Verkkokaupassa maksu tapahtuu yleensä tilausta tehtäessä luottokortilla tai suorana veloituksena pankkitililtä. Tällöin on aina olemassa riski siitä, että tavaraa ei toimitetakaan. Lisäksi on aina olemassa vaara, että luottokortin tai pankkitilin tiedot joutuvat vääriin käsiin. Verkkokaupassa on viisasta aina arvioida myyjän tunnettuus ja luotettavuus huolella. Parhaiten se käy päinsä laittamalla myyjän nimen johonkin hakuohjelmaan ja katsoa mikä on tulos. Myös myyjän itses-tään antamat tiedot kannattaa tutkia tarkalla silmällä. Postimyynnistä tilatut tuotteet maksetaan pääsään-töisesti jälkikäteen.

Puhelinmyynnissä tarjotaan ja tehdään määräaikaisia tai kesto-sopimuksia. Kysymys on usein lehtiti-laus-, teleliittymä-, sähköntoimitus-,

luontaistuote- yms. sopimuksista. Jopa alus-housujen

ja parta-koneenterien määräaikaistoimi-tussopimukset puhelin-myynnissä ovat tulleet tutuiksi. Puhe-linmyynnin sopimusvaihe monesti nauhoitetaan. Riitatilanteissa kulutta-jat eivät ole useinkaan ymmärtäneet, mihin ovat sitoutuneet - vai ovatko mihinkään?

Postissa kotiin tulee tarjouksia erilai-sista luontaistuotteista siten, että jos osoittaa kiinnostusta niin saa aloitus-

Page 15: Arki eläkkeellä

paketin ilmaiseksi ja ilman jatkotoi-mitussopimusta. On tapauksia,

että pakettien toimituksen laskun kera jatkuvat au-

tomaattisesti ilman sopimusta. Yhteys

toimittajaan on ainoastaan

yksipuo-leista, eikä puhelin tai sähköposti myyjän päässä enää vastaa.

Internetissä esiintyy

runsaasti myös varsinai-

sia huijauksia. Nopeaan rikas-

tumiseen, help-poon laihtumiseen,

ikuiseen nuoruuteen ja terveyteen vetoaminen näyt-

tää aina toimivan. On kumma, että yksi maailmanhistorian vanhim-mista huijauksista eli pyramidipelit edelleenkin saavat mukaan ainakin lehtitietojen perusteella myös hyvin arvostelukykyisinä pidettyjä hen-kilöitä. Pidetään mielessä vanha viisaus: se mikä näyttää liian hyvältä, ei voi olla totta!

Suoramarkkinoinnin voi kieltää. Han-kalinta on päästä eroon sähköpostiin

tulevista suoramarkkinointitarjouksis-ta. Pahimmillaan ne tukkivat postilaa-tikon muutamassa päivässä. Roska-postin suodatusohjelmat eivät aina niitä tunnista. Joskus ei ole muuta vaihtoehtoa kuin sähköpostiosoitteen muuttaminen.

Faktaa ja vinkkejä

Kolmas ikä

Kolmas ikä on brittiläisen sosiaalihis-torioitsijan Peter Laslettin kehittämä käsite, jolla tarkoitetaan elämän-vaihetta, joka ajoittuu työiän ja vanhuuden väliin. Kolmatta ikää ku-vataan henkilökohtaisen hyvinvoinnin ajaksi, jolle on tyypillistä riippumat-tomuus muista ja omien tekemisten korostuminen. Taloudellinen tilanne on kohtuullisen turvattu.

Lista selvitettävistä asioista

Valmentaudu hyvissä ajoin eläkkeelle jäämiseen. Alla joitakin asioita, joita sinun kannattaa selvittää ennen eläkkeelle jäämistä. Näin siirtyminen elämäntilanteesta toiseen käy jousta-vammin.

Käy läpi työsuhteesi ja tarkista • eläkkeesi suuruus kotiin pos-titetusta työeläkeotteestasi.

15

1

2

Page 16: Arki eläkkeellä

Jos joku työsuhde puuttuu, ota yhteyttä eläkevakuutusyhtiöön tai Eläketurvakeskukseen.Eläkettä ei myönnetä automaat-• tisesti, vaan sitä haetaan. Kerro työnantajallesi eläkkeelle jäämi-sesi ajankohta heti, kun olet asian päättänyt. Lähetä eläkehakemus eläkevakuuttajallesi hyvissä ajoin ainakin kolmea kuukautta ennen siirtymistä, sillä käsittely saattaa kestää. Päätöksen saat aikanaan postitse.Arvioi nettotulosi. Verotuksen voi • laskea verottajan nettilaskurilla tai verotoimistossa. Seuraa menojasi. Arvioi mitkä • menot vähentyvät ja mitkä taas lisääntyvät eläkkeelle jäätyäsi. Eläkevakuuttajasi lähettää Sinulle työeläkekortin, joka oikeuttaa erilaisiin eläkeläisalennuksiin. Ota selvää mahdollisista alennuksista.Käy läpi vapaaehtoiset vakuu-• tuksesi ja arvioi millaista vakuu-tusturvaa jatkossa tarvitset. Ota huomioon, että työnantajasi ja/tai ammattiliitto ovat voineet hoitaa osan vakuutusturvastasi. Ne päättyvät. Lisäksi henkilö-vakuutusten pääteiät asettuvat yleensä eläköitymisikään. Vakuu-tukset kannattaa kilpailuttaa ja monasti keskittää.Eläkkeelle siirryttäessä maksuton • työterveyshoito päättyy ja edessä on siirtyminen maksullisiin julkisiin tai yksityisiin terveyspal-

veluihin. Tutustu jo ennakolta vaihtoehtoihin ja kustannuksiin.Pohdi missä ja miten haluaisit • asua eläkkeelle siirryttyäsi. Jotkut vaihtavat asuntoa ja jopa paikkakuntaa. Myös asunnon mahdolliset remontointitarpeet kannattaa selvittää tulevaisuutta silmällä pitäen.Valmentaudu myös siihen, että • ajankäyttösi tulee olennaisesti muuttumaan. Tutustu lähi-ympäristöösi sillä silmällä. Mitä palveluita tulet jatkossa tarvitse-maan ja käyttämään?

Taitettu indeksi

Lakisääteiset eläkkeet ovat sidottuja sekä elinkustannusten että yleisen ansiotason kehitykseen siten, että edellisen vaikutus eläkkeiden vuosit-taiseen tarkistukseen on 80 % ja jälkimmäisen 20 %. Tätä kutsutaan taitetuksi indeksiksi. Järjestelmää on arvosteltu siitä, että vaikka se säilyt-tää kohtuullisen hyvin eläkkeiden ostovoiman, niin se ei riittävästi ota huomioon yleistä ansiotason nousua. Näin etenkin, jos ansiot nousevat ripeämmin kuin hinnat. Näin ollen eläkeläiset eivät pääse ajan mittaan täysimääräi-sesti nauttimaan yleis-estä elintason noususta.

3

16

Page 17: Arki eläkkeellä

4

5

6

7 Varatili

Yllättäviä tai suunniteltuja suurehkoja menoja varten tarkoitetulle varara-hastolle voit avata pankissa oman tilin, jota voi sitten kerryttää mah-dollisuuksien mukaan. Siellä varat pysyvät paremmin tallessa ja eivät sekaannu päivittäisten raha-asioiden hoitamiseen.

Luottokortin turvallisuus

Huolellisesti käytettynä luottokortti on varsin turvallinen maksuväline. Kun maksat luottokortilla, niin sopi-mus syntyy Sinun ja rahoitusyhtiön välillä. Jos ostamassasi tavarassa tai palvelussa on virhe tai et saa sitä lainkaan, on rahoitusyhtiö velvollinen hyvittämään sen. Virhetilanteissaesimerkiksi silloin, kun tavaran toimitus viivästyy sovitusta ilman ilmoitettua syytä, ota yhteyttä ra-hoitusyhtiöön.

Kortin sulkupalvelu

Kortin sulkupalvelun puhelinnumero Suomessa on 020 333 ja ulkomailla +358 20333. Säilytä numero sekä puhelimesi muistissa että paperille kirjoitettuna.

Käänteinen asuntolaina

Viime vuosina meilläkin yleistynyt käänteinen asuntolaina on aivan tavallisen asuntolainan kaltainen. Asunnon omistaja panttaa asuntonsa luotonantajalle ja saa käyttöönsärahaa enintään puolet asunnonarvosta joko kertasummana tai vähitellen. Laina-aika voi olla jopa 20 vuotta ja siitä maksetaan ainoastaan korot. Perikunta sitten aikanaan hoitaa lainan pääoman maksun.

Kuitin säilyttäminen

Tavaran virhevastuun selvittämisessä ostokuitti on tärkeä asiakirja var-sinkin, kun kuitti toimii usein myös takuutodistuksena. Kauppojen kassa-koneet tulostavat kuitin usein lämpö-paperille, josta teksti voi etenkin valossa säilytettynä hävitä hyvinkin nopeasti. Säilytä kuitit huolella ja mieluummin pimeässä. Kuitista voit myös ottaa valokopion.

Määräaikaiset sopimukset Määräaikaiset sopimukset ovat yleistyneet kuluttajakaupassa. Niitä tarjoavat esimerkiksi teleoperaatto-rit, sähkön myyjät, luontaistuotteiden postimyyntiyritykset ja jopa alus-vaatekauppiaat. Usein sopimuksia tehdään puhelinmyynnissä.

8

17

9

Page 18: Arki eläkkeellä

Määräaikaisessa sopimuksessa myyjä sitoutuu toimittamaan sovittuja palveluita tai tavaroita määrätyn ajan tiettyyn hintaan. Kuluttaja puolestaan sitoutuu maksamaan määräajan so-vitun hinnan. Sopimukset voivat olla jopa useiden vuosien pituisia.

Kuluttajan kannalta ongelma on se, että sopimuksesta ei juurikaan pääse eroon määräajan keston puitteissa. Sopimuksen purkaminen edellyttää myyjän puolelta sopimusrikkomusta ja kuluttajan puolelta niin sanot-tua sosiaalista suoritusestettä kuten esimerkiksi vakavaa sairautta. Useissa riitatilanteissa kuluttaja ei itsekään ole tiennyt, mihin on sitoutunut. Eli ole tarkkana ja tutustu huolella sopi-musehtoihin.

Suoramarkkinoinnin kieltäminen

Postissa voit täyttää ilmoituksen, joka kieltää mainospostin sekä osoitteet-toman että osoitteellisen. Lisäksi oveen vielä lappu ”Ei mainoksia, kiitos!”. Puhelinmyynnin voit kieltää soittamalla numeroon 0600 13404

Säästövinkkejä

Suunnittele viikon ruokalista, • katso tarjouksia, tee ostoslista ja vertaile hintoja

Huolehdi vaatteistasi yhtä hyvin • kuin itsestäsi.Hyödynnä julkisia palveluita, • olethan niistä jo maksanut ja maksat edelleen.Suunnittele auton käyttö siten, • että samalla matkalla voit hoitaa useita asioita.Auton voit ottaa määräajaksi pois • käytöstä. Säästät vakuutuksissa, käyttömaksussa ja käyttökuluissa.Harkitse jo ennakkoon, mitä aiot • puhelimessa puhua. Opettele tunnistamaan maksulliset nu-merot ja vältä niitä.Kilpailuta sähkön toimitus. Sulje • kodinkoneet kokonaan, kun et käytä niitä. Valmiustila kuluttaa koko ajan sähköä.Huolla kodinkoneita ja huoneka-• luja ohjeiden mukaan niin, että niiden käyttöikä pitenee.Vertaile hintoja, kun olet hank-• kimassa kodinkoneita. Se kan-nattaa, koska saman tuotteen hinnassa saattaa olla melkoisiakin eroja.

18

10

11

Page 19: Arki eläkkeellä

Lisää tietoamuun muassa

Eläketurvakeskuswww.etk.fi

KEVAwww.keva.fi

TELA työeläketurvawww.tela.fi

Kelawww.kela.fi

eläkeläisten keskusjärjestöt

paikalliset eläkejärjestöt

Kuluttajavirastowww.kuluttajavirasto.fi

Tilastokeskuswww.stat.fi

Kuluttajatutkimuskeskuswww.kuluttajatutkimuskeskus.fi

Finanssialan Keskusliittowww.fkl.fi

19

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry on riippumaton ja kaikille avoin kansalaisjärjestö, joka neuvoo kulut-tajia ja jakaa tietoa. Tutustu Kulutta-jaliittoon osoitteessa:

www.kuluttajaliitto.fi

Page 20: Arki eläkkeellä

Arki eläkkeellä

- Talousaiheisia vinkkejä 60+/- ikään ehtineille!

Eläkkeelle jääminen on iso muutos elämässä. Mitä vaiku-tuksia se tuo ajankäyttöön ja taloudenpitoon? Talouspai-notteisessa Arki eläkkeellä -oppaassa käydään läpi mitä kaikkea eläkkeelle siirtyminen käytännössä merkitsee, mitä kaikkea kannattaa ottaa huomioon ja miten siihen voi varautua etukäteen. Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa talouden suunnittelu, asunnon vaihtaminen tai remontointi, ennakkoperintö, lahjaveroasiat ja eläkeläisen oikeudetkuluttajana. Lopussa on lisäksi vinkkejä ja neuvoja käytän-nön asioiden suunnitteluun.

Oppaan on kirjoittanut talous- ja velkaneuvonnanasiantuntija Jorma Pesonen, joka on itse juuri siirtynyteläkkeelle.

Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry 2011ISBN 978-952-9787-44-9 (nid.)ISBN 978-952-9787-45-6 (pdf)

1. painos