of 43 /43
Studij Arhitekture Grupa autora Zbirka koja sadrži sve što vam je potrebno za prijemni ispit iz testa znanja.

ARHITEKTURA - zbirka pitanja i odgovora sa prijemnih ispita

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zbirka sa preko 500 pitanja i odgovora sa prijemnih ispita na Arhitekturi u Zagrebu. Uživajte! I sretno! :) (za download: Share>Download)

Text of ARHITEKTURA - zbirka pitanja i odgovora sa prijemnih ispita

 • StudijArhitekture

  Grupaautora

  Zbirkakojasadrisvetovamje

  potrebnozaprijemniispitiztestaznanja.

 • 2ZbirkaprijemnihpitanjaiodgovorazaStudijArhitekture

  StudijArhitekture

  Uvod

  Znateliodgovorenaslijedeapitanja?

  NajvearenesansnatvauHrvatskoj

  je

  Stolceodparenogdrvetaprvi je

  projektirao

  2

  3

  Tlocrt longitudinalnekranskecrkve razviose iz t locrtaantikih

  1

  RegulatorneosnoveZagreba

  premakoj imaserazvi jaoDonj i

  Gradzacrtanesuu

  Desetknj igaoarhitekturi

  napisao je

  6

  7

  Glasovit i Babi lonski toranj u

  naravi je bio5

  ajt i ja je . . . 4

  Izokefal i ja je 8

 • 3ZbirkaprijemnihpitanjaiodgovorazaStudijArhitekture

  Anaova?

  Prvi vrtni graduEngleskoj

  utemeljennateori jama

  EbenezeraHowardazovese

  9Glavnadi jagonalnaul icanaManhattanuuNewYorkuzovese 17

  ViktorKovai studirao jeuBeukod . . .

  13

  Vihara je . . .

  14

  Godina1960. znaajna jeza

  kulturu jer je tada18

  Miljana je

  Novi g lavni grad u jednoj juno

  amerikoj dravi , koj i je raenpo

  urb.planu L.Coste, dok je glavni

  arhitekt bio O.Niemeyer zove se

  10

  11

  Autortzv. Barcelonskog

  naslonjaa je12

  U t e d i t e v r i j em e t r a e i o d g o v o r e p o k n j i g am a i e n c i k l o p e d i j am a , j e r s u s v i o d g o v o r i o v d j e n a j e d n om m j e s t u .

  ParkMaksimir je pr imjer . . . 15

  AllaPr ima je

  16

 • 4ZbirkaprijemnihpitanjaiodgovorazaStudijArhitekture

  Ovazbirkausebisadriprijemneispiteskupljane

  tokomcijelogjednogdesetljea

  (19962007)...

  ...ivrlojekorisnazaonekojine znaju to ih oekuje naprijemnom, ali i za one kojieleupotpunitisvojeznanje iutediti vrijeme traeiodgovorenapitanja.

  ozbirci

  Kakokoristitiovu

  zbirku?

  Ovazbirkaradjeskupineljudikojisuuspjenoproli

  torturuzvanuprijemni i znajutose tonooekuje

  odonihkojipristupajuispitu.

  Pisana jevrlo jednostavno iprecizno i sadriusebi

  puno znanja koje vam uvelike pomae u vaim

  pripremamazaispit.

  Odgovara na preko 500 pitanja iz povijesti

  umjetnosti, povijesti arhitekture i ope

  kulture .

  Znate li da semnogapitanjanaovimprijemnimaponavljajuizgodineugodinu?

  I da je velika mogunost da na svom prijemnomdobijeteupravoovapitanja?

 • 5ZbirkaprijemnihpitanjaiodgovorazaStudijArhitekture

  Svetotrebateznatina

  prijemnom,aneznate

  kogapitatiiukoje

  knjigetraiti...nalazise

  ovdje.

  Jersvatkozasluuje

  upisatifakultetkoji

  eli.

  Zlatansavjetkojivamdajemoizvlastitogiskustva...

  Zakljuakdokojegsumnogistudenti, koji suproli prijemni,doli , jestsl jedei:

  Kod ispita koji u sebi sadre vie odgovora (a,b i c), ako 'uenik' ui tako da

  unaprijed vidi ponuene odgovore, zbog vizualne memorije, svi odgovori e mu

  ostati 'zapameni' te e kod samog ispita doi do blokade i vel ike mogunosti da

  nerazaznakoji je toanodgovor (neesemoisjetit jel a) i l i c) toan). Akopakuz

  pitanje vee samo jedan (onaj pravi) odgovor (samo taj e mu odgovor i ostati

  umemoriran), te e pri l ikom ispita tono znati koji je pravi odgovor. Stoga je ova

  zbirka pisana na nain da maksimalno olaka memoriranje, tako to je na

  konkretno pitanje ponuen tono konkretan odgovor ime znatno olakava i

  skraujevri jemepotrebnozapripremu.

 • 6ZbirkaprijemnihpitanjaiodgovorazaStudijArhitekture

  C o p y r i g h t2 0 1 0

  Ova zbirka vlasnitvo je skupine autora i kao takvu

  zabranjenojujeumnoavatiipreprodavati,cijeluilisamo

  neke njezine dijelove, ili ju koristiti za vlastitu dobit kao

  gradivouoblikupoduketreimosobamabezsuglasnosti

  Autora. Ovo vai kako za privatne osobe tako i za javne

  ustanove(kojesebavepodukom).

 • 7ZbirkaprijemnihpitanjaiodgovorazaStudijArhitekture

  I sp i tna p i tan ja

  POZNAVANJEPOVIJESTI UMJETNOSTI I POVIJESTI ARHITEKTURE

  Paponimo...

  Hypokaust je

  antiki naingri janjaprostori jatoplimzrakom

  (podnogri janje)

  Poznati CentreG.PompidonBeaubourgnalazi seu . . .

  Parizu

  Razoreni grad je . . . spomenik upozorenjanjemakim bombanderimakoji su 1940. razori l i stari diogradaRotterdama

  Inkunabulesu

  knj iget iskanedo1500.g.

  Najvei osmanl i jski graditel j zvaose

  Sinan

  Cizel iranje je

  uklanjanjehrapavosti pri l i jevanju

  AutorMaledvoraneportovazapotrebeOl impijskih igarauRimu1960. je . . .

  PierLuigi Nervi

  Obl ik, potez i boja seujedinjuju u strukturiranugeometri jsku jedinicu kojomse s l ika gradi . Ove r i jei seodnosenas l ikarstvo

  P.Cezannea

  Imevrtnoggradaubl iz ini Hels inki ja (za15000stanovnika) i ja je izgradnjazapoela1951.g. je . . .

  Tapiola

  PojamMobilnaskulpturaveeseuz ime

  A. Calder

  AutorpoznateKuenavodopadu

  uBearRun, SAD(1937.g.) je

  F.L.Wright

  B.Felbinger je

  poznati arhitekt

 • 8ZbirkaprijemnihpitanjaiodgovorazaStudijArhitekture

  Srebrenka je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . metalnacrtaapisal jkaodsrebra, olova i kal i ja. Diokleci janovapalaauSpl itusagraena jeu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.st. (313.g.) CrkvuSv.Obitel j i u Barceloni gradio je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AntonioGaudi

  KapeluScrovegni uPadovi osl ikao je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giotto Cikluss l ikaKrkegromaes l ikao je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OtonGliha Ciklusfresakaukapel i Scrovegni uPadovi nasl ikao je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giotto Zaokrui i medubrovakogrenesansnogs l ikara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NikolaBoidarevi S l ikuSlobodanabarikadama1830. nasl ikao je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EugeneDelacroix Trg i kolonadupredcrkvomSv. PetrauRimuprojektirao je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bernini Arkadenazagrebakomgrobl juMirogojuprojektirao je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H.Bole Napojavukubizma(oko1907.g.) djeloval i sucrnakaplast ika i s l ikarstvo jednog francuskogs l ikara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.Cezannea Djeloaustr i jskogs l ikaraGustavaKl imtapripada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . secesi j i Aureola je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . krugokoglavesvetih l ikova GustaveCourbet je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . francuski s l ikar19. st.

  Cinktor je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . izvanazatvorentr i jemokohodoasnikihcrkava

  Kompozici juucrvenom,utomi plavomnasl ikao je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mondrian

  Tal i janski s l ikar Giottodjelovao jenapri jelazu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII I uXIVst.

 • 9ZbirkaprijemnihpitanjaiodgovorazaStudijArhitekture

  Tlocrt crkveSv.Troj iceuSpl itu je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kruni saest apsida Francuskihparkova imakod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . baroknihdvoraca Perist i l je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dvor i l i trgokruentr i jemomsastupovima Erehteionsenalazi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . naAkropoli uAteni GrobnicavladaraMauzolanalazi seu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Halikarnasu PaskojeMil ievi je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dubrovaki renesansni arhitekt16.st. Propi lejesu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . monumentalni ulaznaAkropolu Futurizamje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . umjetniki pokretkoj i je nastaou Ital i j i u20.st. AutorkompleksaHel io laboratori ja JonsonWaxCo.uRacineWi je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F.L.Wright Prakistel je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .grki kipar4.st. Secesi ja je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pokretuumjetnosti SrednjeEurope

  koncem19.st. i po. 20.st. ; protivakademizmai histori jskihst i lovarazvi jaoblikeudekorativnost, doksarajnoostajebezidejan.

  VelazquezoveDvorskedamesu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s l ika17.st. Karakterist ikakojanajbol jeodgovaras lobodnostojeoj arhajskoj skulpturi :

  Skulptura jestrogofrontalna, volumenit i jelaoblikovani suglatkimnapetim plohama.

  KatedralaBamberg je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . romanikakatedrala

  Li jnbaan je

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . imetrgovakogsreditauvidupjeakeul ice izgraenog1956. ubombamarazruenomcentruRotterdama

  Jedanodnajznaajni j ih egipatskihhramova je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hramAmonauKarnaku

 • 10ZbirkaprijemnihpitanjaiodgovorazaStudijArhitekture

  Koj i suprincipi arhitektonskeorganizaci jestambenekueLeCorbusierauMarsei l lesu? . . . . . . . . . . Viekatnastambenakuas jednoi dvoetanimstanovimai unutranjomulicom.

  Arhajski st i l (6.st . ) je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tvrd i ukoen

  Prvi gradkoj i je zapoetpostrunomplanu je. . . . . . . . Philadelphia . . . . . . . . . i j i je planu 17.st . napravio. . . . . . . . . . . . . . Penu.

  Zagrebaki arhitekt 20.st . je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DragoGali AutorkueFarnsworth, izgraenoj 1950.g. ukojoj je ostvarenamaksimalnapovezanostunutarnjeg i vanjskogprostora je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MiesvanderRohe KompleksTaMahalakarakteriz iran je prostornoobl ikovnimkonceptom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strogegeometri jskesimetrinosti Gotika jest i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .XII I XIVst. Travej je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .gredadorskoghrama Mati ja Grunewald jeautorvel ikogoltarapoznatogkao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isenheimski oltar Armiranobetonskukonstrukci justupa( jezgre) i konzola(horizontalni istaci) izumio je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R.Mail lart oko1910.g. Cinktor je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . izvanazatvorentr i jemhodoasnikihcrkava Ljudski l ikovi zajednosa ivotinjskiml ikovima,udovit ima i veomabogatimornamentompredstavl jajukonkretiz iranes imbole. Over i jei karekteriz iraju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . romanikuskulpturu PalaaOriRauchnalazi seu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zagrebu Najveeegipatskepiramidegraenesu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sredinom3.milenijapr.n.e. Pol ipt ih je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sl ikasastavl jenaodviedi jelova Keopsovapiramida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .visokavieod140m, jednajeodnajveihgraevinanasvi jetu AjuSof i juuCarigradu(6.st . ) sagradi l i su. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antemije iz Tralesa i Iz idor iz Mileta

 • 11ZbirkaprijemnihpitanjaiodgovorazaStudijArhitekture

  Zr injevac je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kombinaci jaengleskog i francuskogparka Maksimir je pr imjer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .engleskogparka Eufrazi jevabazi l ikasesastoj i od. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .velikebazi l ike i trobrodneapsidalnebazi l ike CrkvuSv.VlahauDubrovnikugradio je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MarioGropell i Ol impija jes l ikavel ikogs l ikara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E.Maneta Tzv. neosti lovi karakteriz iraju.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . povijest arhitekture19.st. CrkvaSv.Stoi jeuZadrudjelo je.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . romanike PalaaBujovi nalazi seu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perastu AutorRadnikogsveui l itaMoaPi jadeuZagrebu je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R.Niki AlbertoGiacometti je je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kipar20.st. VenerinhramuBaalbeku je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . centralnagraevina iz 3.st.n.e. Poznati suvremeni francuski designerzovese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .G.Laroche HieronymusBosch je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . holandski s l ikar15.16.st. SantaMariaNovel la uF irenzi djelo je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L.Alberti ja FreskeumanastiruSopoani potjeu iz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.st. V.Kandinski je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s l ikar 20.st. , jedanodosnivaaapstraktne umjetnosti Peripter je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .hramuokvirenstupovima M.Kauzlar i je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .poznati arhitekt

 • 12ZbirkaprijemnihpitanjaiodgovorazaStudijArhitekture

  Rimski historiar Azini jePol ionosnovao je39.g.pr.n.e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .prvujavnubibl ioteku AlfredAlbini je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .hrvatski arhitekt20.st. Lascaux je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . imespi l je poznatepopaleolitskimsl ikari jama ZgraduBauhausuDessau(1924.) projektirao je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .WalterGropius B.Rossett i autor je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . palaeDiamanti uFerrari Pol ik letovaskulpturaDorifor (kopl jonoa) znaajna jekao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kanonl judskogt i jelau5.st.pr.n.e. Diokleci janovmauzolej je postao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . najstari jomhrvatskomkatedralom JanvanEyck je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .veliki s l ikar15.st. Hrvatski s l ikar geometri jskeapstrakci je, poznatpovariranjumotivameandra je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J .Knifer Gospaodkrapjela, baroknacrkvanaumjetnomotoiunalazi se. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kraj PerastauBoki Kotarskoj Agora je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . grki trg, administrativno i drutvenosreditegrada Abakus je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kvadratinaploanaantikomkapitelustupa RanaGotikauFrancuskoj pojavl jujeseu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.st. AutorPlacedelaConcordeuParizu(18.st) je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J .A.Gabriel Vrstes l ika: Minijatura, inic i jal i , tr iptih, tafelajnasl ika. Elementi forme(skulptura): volumen,prostor, l ini ja, ploha, povrina, boja. L inorez je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . grafikatehnikavisokogt iska, s l inadrvorezu(matrica: meki l inoleum) I luzionizamje.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .prividproduljavanjarealnogprostoraus l iku W.Turner je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .engleski s l ikar19.st.

 • 13ZbirkaprijemnihpitanjaiodgovorazaStudijArhitekture

  Naos je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g lavnaprostori jagrkoghrama Narteks je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .crkvenopredvorje Atr ibutu l ikovnimumjetnostima je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . predmetkoj imseoznaavapojedini l ik Poznati austr i jski arhitekt (18791956), jedanodosnivaabekesecesi je, autorpalaeStoclet uBruxel iesuzvaose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J .Hoffman Piranesi je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prezimetal .arhitekta, s l ikara i grafiara, autoraZatvora( I l carceri)

  raenihtehnikombakropisa.

  EmileNolde je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sl ikar19./20.st. SkulpturaTimpanona i MetopaZeusovoghramauOl impij i potjee iz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.st. pr.n.e. Eufrazi jevabazi l ikauPoreupripadadobu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .caraJustini jana Interpolaci ja je: Uprazneprostore, unutargradskog

  tkiva, trebasmjestit i novegraevine. Ur imskoj stambenoj arhitekturi perist i l je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vrt okruenportic ima. Helenizamtraje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .od4. 1.st pr.n.e. Secesi ja je st i l koj i dominira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .oko1900. godine Bernini jevaEkstazaSv.Tereze je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .scenska, i luzionist iki postavljenaskulptura Antika je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . razdobljegrke i r imskekulture. Akromatskeboje: crna i bi jela Elementi forme(s l ikarstvo): l ini ja i boja i l jast i lukpripada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . is lamskoj c ivi l izaci j i Mrtveprirode, interi jere, s l ike iz svakodnevnog ivotagraanskogstaleaudobaRokokoas l ikao jefrancuski s l ikar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J .B.Chardin(1699.1779.)

 • 14ZbirkaprijemnihpitanjaiodgovorazaStudijArhitekture

  Radovanovadekoraci ja naglavnomportalutrogirskekatedrale jedno jeodnajznaajni j ih skulporskihdjeladalmatinske. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . romanike

  FrancescoBorromini je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .barokni arhitekt

  Emona = L jubljana Poetovio= Ptuj Pola=Pula Parentium=Pore Mursa=Osijek S iscia=Sisak Cuccium= I lok Senia=Senj Iader=Zadar Salona=Solin

  Optikapiramidatvori osnovu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l inearneperspektive Znaajkearhitektureegipatskoghrama:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .obodnaasimetrinakompozici japri lagoenaterenu CrkvapoznatogarhitektaViktoraKovaiauZagrebuzovese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . crkvaSv.Blaa ibenskakatedralagraena jeust i lu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gotikorenesansnom BievanjeKrista iz Urbinanasl ikao je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pierodel laFrancesca Rakovica je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dekorativni motivkoj i nastaje iz antikevolute KatedralaSt.Paul uLondonuspomenik je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . baroknoggraditel jstva HenryMoore je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . istaknuti predstavnikmoderneskulptureuEuropi Ciklusfresakaukapel i Sv.Mari jekodBermadjelo je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vincenta iz Kastva Sf inga, tovjenogledasuncenapomolupostala jes imbolom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nerjeivetajneznamenbogaAmonaRa S l ikuHrvatski preporodnasl ikao je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VlahoBukovac

 • 15ZbirkaprijemnihpitanjaiodgovorazaStudijArhitekture

  Refektori j je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zajednikablagovaonicausamostanima Autorrel jefaSv.Petra, Sv.Dujma i Sv.StaauSpl itu je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IvanDuknovi

  Najvani j i predstavniks l ikarstvaromantizmaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EugeneDelacroix

  GustaveCourbet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . francuski s l ikar19.

  MajstorBuvina jeautor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . romanikihvratnicaspl itskekatedrale

  CrkvaSv.Troj iceuSpl itu je.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . esterol isnazgradas kupolom

  IzgradnjaNotreDameuParizuzapoeta jeu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.st.

  Sl ikuHrvatski sabornasl ikao je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D.Weingartner

  Rel ikvi jar je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . spremnicazasmjetaj rel ikvi ja(t jelesnihostatakanekogsveca)

  Svjetskaudesa: Rodski kolos; Artemizi j ; Fidi j inol impijski Zeus; Egipatskepiramide; SfingakodGizeha; Faros; Semiramidini visei vrtovi.

  Arhitektonski konstruktivni element izgraenuobl ikumasivne istakez ida, koj i pojaavaz id i neutral iz iraboneprit iske luka, svoda, kupole i l i krovanazivase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONTRAFOR

  Autorcrtanogf i lmaSatiemania je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Z.Gaparovi

  Futurizamje l ikovni pokretkoj i sebavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr ikazivanjempokreta

 • 16ZbirkaprijemnihpitanjaiodgovorazaStudijArhitekture

  Prezbiteri j je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . istoni diokoraucrkvi odreenzasveenike

  Tambur je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .valjkasti i l i pol igonalni graevinski elementkoj i neposrednonosi kupolu

  St iskorazdobl jeuumjetnosti srednjeEuropeotpri l ike izmeu1815. i 1848. g.nazivase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bidermajer

  Fr iz je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kamenagredagrkoghrama

  S imbol izamjest i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kraja19.st.

  Eskulapovkapitel nalazi seu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Puli

  tuko je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .smjesagipsa, vapna i pi jeska

  Vi l la RotondauVicenzi djelo je.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.Pal ladija

  GotikakatedralauAmiensugraena jeu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.st.

  CrkvaSv.DonatauZadrugraena jeu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .predromanici

  Vladimir Turinabio je.. . . . . . . poznati arhitekt, autorDinamovogstadiona i BanovinskepalaeuSpl itu(20.st.)

  Patio je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . unutarnjedvoriteupanj.arh.; obinopoploenoi ukraenozelenilom

  Lazurnebojesu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .prozirnebojekrozkojesemoevidjeti podloga.

  TudorStyle je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jednafazakasnegotikeuEngleskoj

  (dolazi dospajanjakasnogotikih i renesansnihelemenata).

 • 17ZbirkaprijemnihpitanjaiodgovorazaStudijArhitekture

  Stupa je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .najproirenij i obl ik indijskesakralnegraevine

  ukojoj susesauvalebudistikesvetinje i rel ikvi je. Aula je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . predvorjegrkekue Tvravadvoracmuzej uVaradinut ipian jepr imjerarhitekture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . baroka

  Bramante jegradiou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rimu

  S l ikarstvoHenri Matisseapripada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fovizmu

  Balatori j je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vanjskokamenostepenites tr i jemom

  NaumGabo je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .moderni kipar

  PredstavnikMetaf iz ikogs l ikarstva je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GiorgiodeChir ico

  Ikonografskatopograf i ja je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sustavrasporeda l ikova i prizorausakralnimgraevinama

  Tumbaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jedanodoblikasrednjovjekovnegrobniceucrkvama

  Paul Gaugine jepredstavnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Simbolizma

  JanVermeervanDelft s l ikar je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.st.

  Vihara je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . samostanpored indijskihhramovaajt i ja.

  Najvei francuski k ipar19. st . je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A.Rodin

 • 18ZbirkaprijemnihpitanjaiodgovorazaStudijArhitekture

  1474.g. je .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vincent iz Kastvasl ikaoFreskeuBermu

  Jednaodnajznaajni j ih baroknihcrkavauSj .Hrvatskoj , crkvaSv.Mari jeSnjeneuBelcu, imaunutranjost izraenuu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.st.

  Wimperg je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ukrasni trokutni zabat, javl jaseugotikoj arhitekturi

  iznadprozora i portala, obino ispunjenmreitem.

  AutorTWAaerodromauNewYorku je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EeroSaarinen

  JosephPaxton je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .projektantKristalnepalaeuLondonu

  AutorstambenekueuNewCanaanu je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.Johnson

  Mezzotinta je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jednavrstabakroreza(matrica: hrapavabakrenaploa)

  Oinochoe je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nazivposudazavino, samos jednomrukom.

  Palmeta je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ornamentalni motiv( l ie i v it ice)

  Svetitekojesesatoj i odkrunopostavl jenihdolmena i menhirazovese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kromleh

  Laterna je. . . . . . . . . . . . . . . mali tornj i naprednjemvrhukupolekroz i je zatvorenezidoveulazi svjetlo

  Apstraktnos l ikarstvodi jel i sena: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .geometri jsko i organiko

  Predstavnikapstraktneskulpture je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AntoinePevsner

  FrankL loydWrightprojektirao je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Guggenheimmuzej uNewYorku

 • 19ZbirkaprijemnihpitanjaiodgovorazaStudijArhitekture

  DiegoVelasquezglasovit je kaos l ikar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .portreta

  HansHolbein jepoznatpos l ikanju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .portreta

  FrancescodeGoyaglasovit je kaos l ikar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .portreta

  Panoramaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . krunasl ikari jakojaomoguavapromatrau i luzi judalekoghorizonta

  CrkvaSv.DonatauZadru izvedena jeu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.st.

  Piscina je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( lat.) mali bazen;zdjelas vodomzakrtenje

  KuuSchroderuUtrechtuprojektirao je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G.Rietveld

  KatedralabiskupaEufrazi ja uPoreugraena jeu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.st.

  Apstraktnos l ikarstvo javl ja seoko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1910. godine

  PojamBauhausvezan jeuz imepoznatogarhitekta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WalteraGropiusa

  Deambulatori j je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ophodokoapside

  F i ja la je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vitki , i l jat i krovi i l i piramidalni zavretakstupova;

  estoupotrebljavanugotikoj arhitekturi , kaozavretakpotpornihstupova

  Geizon je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zavrni vi jenacantikihhramova

  KatedralauHi ldesheimuprimjer je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Romanike

 • 20ZbirkaprijemnihpitanjaiodgovorazaStudijArhitekture

  Faksimil je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v jernareprodukcijanekepodlogeut isku

  Fond je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prvi s loj bojekoj i s lui zapozadinu

  Frontalnost je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nainprikazivanja l judskog l ikatakodasenjegovot i jelo,

  bezobziranapoloaj i pokretrasporedi s imetrino.

  Gal i leja je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nazivzaprostrano, otvorenopredvorjesrednjovjekovnihcrkvi

  Glori jeta je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . graevinauoblikuokruglogotvorenoghrama,

  smjetenanauzvisinamabaroknih i klasic ist ikihparkova

  Groteska je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .antiki ornamentalni motivkoj i stvarajuprepleti ,

  unutarkoj ihse javl jajurazni l judski i ivotinjski l ikovi, cvi jee, voe, posude.. . Ovaj antiki motivoivjela jeRenesansa.

  Radovanovportal uTrogirunatpisomjedatiranu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .XII I st .

  Biedermeier je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sti l njem. i srednjoeuropskoggraanstvaodoko1820. do1850.

  ovjekseodrievel ikogsvi jeta i okreesesamsebi (zatvaraseuporodini krug) potjeuprvi urnali . Arhitektura: jednostavnefasade, iroki ulazi , dekorativni luk i

  v i jenac.

  DieBrucke=njem.MOST,grupanjem.umjetnikakoja jeformirana1905.g. uDresdanu,Ekspresionist i

  Cela je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .zatvoreni unutranj i prostorantikihhramova, pravokutnogoblika

  Borbuprotiv ornamentauarhitekturi vodio jepoetkomXXst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Adolf Loos

  ajt i ja je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .peinski hramuIndij i s bogatoukraenimpredvorjem

 • 21ZbirkaprijemnihpitanjaiodgovorazaStudijArhitekture

  DecoratedStyle je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sti l engleskegotike14.st.

  Moissac jepoznatpo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . romanikoj katedral i

  Diafanas l ika je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .prozirnasl ikanastaklu

  Izokefal i ja je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nainkompozici je l judskih l ikovaurel jef imai l i s l ikama,

  takodasu imsveglaveu istoj vis ini .

  Jonski stup= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stablokaneliranos 24kanelura

  Zaokrui imepoznatogdizajnerastolca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ch.Eams

  Plutej je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ploaoltarnepregrade

  Al la Pr ima je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nains l ikanja izravnonapodlogu

  Anulus je. . . . . . . . . . . pl itki dekorativni l i jebuoblikuprstena izmeukapitela i stabladorskogstupa

  Atr i j je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sredinj i prostorustarimitalskimkuamaukojemsenalazi loognjite,

  zbogega jekrovusredini biootvoren

  Kanela je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (franc.) c i jev, c i jevica, l i jeb

  Poznati autorumjetnikefotograf i je je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .H.Cartier Bresson

  Spol iasu. . . . . . . . . . . . . . . . . fragmenti ranijeupotrebljenegrae i l i obraenogkamenaunovijoj gradnji

 • 22ZbirkaprijemnihpitanjaiodgovorazaStudijArhitekture

  Sl ikarsketehnike: olovka, kreda, ugl jen, pastel , akvarel, tempera, ul jeneboje, enkaustika, kola, freska, mozaik, vitraj , tapiseri ja, drvorez, bakrorez, bakropis, l i tografi ja.

  J .Pol lock je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . znaajni s l ikar20.st.

  AutoresejaSluaj arhitekta Iblerapri jelomnogzapoimanjesuvremenosti uarhitekturi kodnas, je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MiroslavKrlea

  ViktorKovai studirao jeuBeukod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .arhitektaO.Wagnera

  1960.g. je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .donesenzakonozatit i hrvatskihspomenikakulture

  Pinakoteka je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zbirkasl ika

  DvoracOdescalchi nalazi seu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I loku

  Antiki teatar imagledal iteuobl iku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .polukruga

  Trajanovakolumnaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . samostojei stupprekrivenspiralnimrel jefom

  Donatel lo jebio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . skulptoru Ital i j i u15.st.

  Bazi l ikast .Lorenzofuori le muranalazi seu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rimu

  UHelenizmu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . podutjecajemIstokakuepostajuraskonije

  Pompeji suprimjer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . helenist ikoggrada

 • 23ZbirkaprijemnihpitanjaiodgovorazaStudijArhitekture

  S imbol i evanel ista:

  Matej = aneo

  Ivan=orao

  Marko = kr i lat i lav Luka = kr i lat i vol

  Zadar je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .antikosrednjovjekovni grad, imapravi lnugeometri jskushemuBazi l ika je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .t ip javnezgradekoja jeuRimubi laobinosudnica i l i trnica

  Katedralauibenikuposveena jesvetom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakovu

  Predstavnikmoderneorganikearhitekture je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FrankLloydWright

  Autors l ikeJust it ia(Pravda) je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KrstoHegedui

  Kolonada je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . redstupova; tr i jemsastupovima

  Pl inta je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podnojegkoghrama

  Antiki hramPantheonnalazi seu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rimu

  Vrstekompozici ja: plona, piramidalna, otvorena, kompozici ja l ini ja, komp.boja, apstraktnakomp.

  HenryMoore je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kipar20.st.

  OsnivaEkspresionizmaus l ikarstvu je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VincentvanGogh

  Transept je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .popreni broducrkvenomgraditel jstvu

 • 24ZbirkaprijemnihpitanjaiodgovorazaStudijArhitekture

  GeorgeBraqueveeseuztermin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kubizma

  Poznati MetrovievmonumentIndi janci nalazi seu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chicagu ikakakola: Pripadali su joj ameriki arhitekti 80t ihgod. 19.st.

  PodutjecajemarhitektaRichardsonaprojektiral i suvisokeuredskezgrades metalnomkonstrukci jom.Pripadnici : L .Sul l ivan i LeBarenJemey.

  Prekidrada1893.g. (svj . iz loba)

  S l ikarski smjerkoj i je nastaopoetkom20.st . , a obi l jeavagadominaci ja jarkihboja i naputanjeplast inogmodel iranjaobl ika, nazivase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fovizam

  Parthenon je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .hramboiceAteneuAteni

  Manir izamjest i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .XVIst.

  Karakterist ikagotikeskulptures portalakral jevauChartesu je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .statinost i izduenost

  Juraj Dalmatinacgradio je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .krstionicuuibeniku

  Gotikuarhitekturuomoguujus l jedeakonstruktivnar jeenja: i l jat i luk, kr inorebrasti svod, s istemkontrafora.

  AutorpalaeStocklet uBruxel lesu je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J .Hofman

  Apsida je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .prostorpolukrunogt locrtanasvoenkalotom

  Eufrazi jevabazi l ikauPoreudjelo je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bizantskearhitekture

  Autormodulora, suvremenogproporci jskogsustavazaarhitekturu i d izajn je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .LeCorbusier

 • 25ZbirkaprijemnihpitanjaiodgovorazaStudijArhitekture

  KatedralauBeauvaisuvisoka je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48metara

  PalaaDivonauDubrovniku jespoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gotike i Renesanse

  S l ikarstvoromanikeodl ikujese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l inearnou i plonou

  AutorVjesnikovaneboderauZagrebu je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arhitektA.Ulbrich

  Hadri janovagrobnicadanassezove. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aneoskatvrava(poanelukoj i je navrhu)

  Bramante jeprojektirao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .S.Pietro inMontoriouRimu

  KuaTugendhatuBrnu(1930.) ukojoj njezinautornastavl ja koncepci juzapoetupavi l jonomuBarceloni djelo je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MiesvanderRohea

  JedanodnosiocaEkspresionizmaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .OskarKokoschka

  Rimski akvadukt i mostu junoj Francuskoj poznat jepod imenom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PontduGard

  Dvageometri jska l ikakojasuzastupl jenaut locrtutrga ispredcrkveSv.PetrauRimusu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . elipsa i trapez

  BronanaRajskavratakrst ioniceuFirenci radio je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ghiberti

  Tehnikaukraavanjadrvenihpredmetaulaganjemornamenata i f iguraodraznobojnogdrva, metala i l i s lonovaezovese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . intarzi ja

  GradSunca, djeloukojemjeopisansoci ja lni i prostorni sustav idealnogrenesansnoggrada, napisao je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F i larete

 • 26ZbirkaprijemnihpitanjaiodgovorazaStudijArhitekture

  Vel ik i hrvatski k ipar, jedanodpokretaa i organizatora l ikovnog ivotauZagrebunapri jelazu iz 19. u20.st bio je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R.Frange Mihanovi

  Ikonograf i ja je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . znanstvenadiscipl inakojasebavi opisivanjem,

  svrstavanjemi interpretiranjemtemal ikovnihprikaza.

  Skulptura jepretvorenauteatarskuscenu, aarhitekturauscenski okvir . Over i jei karakteriz iraju: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . skulpturubaroka

  Sumerskeskulpture iz Tel Amarapotjeu iz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.milenijapr.n.e.

  Autori Partenonasu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ikt in i Kal ikrat

  Elementi arhitekture: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FUNKCIJA(namjena), KONSTRUKCIJA(odnostereta i nosaa) i FORMA

  Koloseumjenazivza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F lavi jski AmfiteataruRimu

  Autortzv. Barcelonskognaslonjaa je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L.MiesvanderRohe

  Zazgraduukojoj je i Strossmayerovagaler i ja, moeserei da jes l ina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .renesansnimf irentinskimpalaama

  Agripa jedaosagradit i u Rimu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pantheon,hramsvimbogovima

  Na jedini oskardodi jel jen1962.g. DuanuVukotiu(zg.k.crtanogf i lma)za animirani f i lm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Surogat

  Dvoj icas l ikarakoj i supoetkomstol jeauParizupoelaprikazivat i svi jet pomouosnovnihgeometri jskihobl ika, inauguriravi takonovi l ikovni izrazKubizamsu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .G.Braquei P.Picasso

  Bjegunci iz Epidauraosnoval i sudananj i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dubrovnik

 • 27ZbirkaprijemnihpitanjaiodgovorazaStudijArhitekture

  Radovanovportal nalazi seu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trogiru

  Poznati hrvatski arhitekt je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ViktorKovai

  Giotto je iv io. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .napri jelazu iz 13. u14.st. (1266.1337.)

  Impresionizamse javl ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .uposl jednjoj etvrtini 19.st.

  CrkveSanCarloal le quattrofontaneuRimui KarlskircheuBeu istaknuti suspomenici iz razdobl ja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .baroka

  Najznaajni jedjeloFrancescaRobbe je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .oltar uKrievcima

  Skulpturamoebit i vezanauz: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arhitekturu, prirodu, zaupotrebnepredmete, knj igu, itd.

  Jednoodnajznaajni j ih djelaF i l l ipaBrunel leshi ja je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kapelaPazzi

  Trohi lus je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . udubljenjenabazi jonskogstupa.

  Bast ion je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sredinjakulatvrave(stambenidio)

  Tzv. Munchenskomkrugupripadajus l ikar i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kraljevi, Beci, Rai

  PojamOrganikaarhitekturaveeseuz imeamerikogarhitekta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F.L.Wrighta

  Voluta je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .spiralni ukrasni element(karakterist ika jonskogkapitela)

  Chandi Ghar je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . novi gradu Indij i ukojemjeLeCorbusier prvi putreal iz iraosvojeteori je

  ozoniranju i segregaci j i pjeakaodkolnogprometa.

 • 28ZbirkaprijemnihpitanjaiodgovorazaStudijArhitekture

  Novi g lavni gradu jednoj junoamerikoj dravi proglaen1960.g. , koj i je raenpourb.planuL.Coste, dok jeglavni arhitekt bioO.Niemeyerzovese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brasi l ia

  PiazzaNavonanastala jenamjestu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r imskogstadiona

  Rel jef s ogradehramaAteneNikenaAtenskoj Akropol i , Nike, kojaveesandalu jepr imjer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .helenist ikedinamikesavladavanjaprostora

  Bizant je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nazivzadravukoja jeu4.st. nastalanatemelj ima

  IstonogRimskogCarstva i trajalado1453.g.

  MarmontovaGlorietanalazi se.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .uTrogiru

  Romantizamjest i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kraja18.st.

  Kolosej je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .najveazgradauRimu,djeloFlavi jaVespazi jana

  PanteonuRimu(hramsvihbogova) dao jesagradit i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Agripa

  Tlocrt je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vertikalnaprojekci janahorizontalnuravninu

  Trgnakojemsenalazi palaaFarnese, Rim, je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pravokutnogt locrta i organizirandvijemafontanama

  S istonestranePerist i la uSpl itunalazi seDiokleci janovmauzolej : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . monumentalnagraevinacentralnog t locrta

  ( izvanaosmerokutna, aunutrini kruna) nasvedenakupolomi perimentalno

  obrubljenaperist i lnimtr i jemom.

  Hrizelefantinskatehnika je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .starogrkatehnika izradekipova

  kodkojesedrvenapodlogaoblagalaz latom,aneodjevenamjesta l judskogt i jelas lonovomkosti i jantarom.

 • 29ZbirkaprijemnihpitanjaiodgovorazaStudijArhitekture

  NikolaBoidarevi je bio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dubrovalki s l ikar

  Namjestur imskognasel ja razvi ja sedananj i grad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spl it

  Balustrada je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ogradaoddrvenih i l i kamenihstupia

  CrvenoZelenosu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . komplementarneboje

  Egipatski hramterasastousjeenust i jenu je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hramkral j iceHatepsutuDeir el Bahari

  UmjetnostMayanalazimonater itori judananjedrave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mexico

  UzBarcelonu jevezanradpoznatogarhitekta, autorameuostal im i CasaMila. To je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A.Gaudi

  Komplementarnebojesuone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kojef iz ikimmijeanjemdajubi jeluboju

  Varadinskatvrava jespomenik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Baroka

  OttoWagner je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . poznati austr i jski arhitekt

  FrankL loydWrightni jedjelovaounutar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .koleBauhaus

  Vrstakonstrukci jekoritenazakapeluNotreDameuRonchampuje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . armiranobetonskakonstrukci ja

  AmadeoModigl iani , tal i janski s l ikar, svojanajznaajni ja djelanasl ikao jeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parizu

  Pulena je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l ik ene i l i ivotinjekaoukrasbroda

  uvenaMichelangelovas l ikaPosl jednj i sudnalazi seu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S ikstinskoj kapeli uVatikanu

 • 30ZbirkaprijemnihpitanjaiodgovorazaStudijArhitekture

  Transf iguraci ja je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . preobraenjeKristapreduenicima

  Skulpturalnetehnikesu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g l ina, kamen,metal, drvo, ica

  Cezanneovos l ikarstvopretea jekoncepci jenovogst i lskog izraza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kubizma

  Trgnakojemsenalazi palaaFarnese.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pravokutnogjet locrta i organizirandvjemafontanama

  DivonuuDubrovnikugradio je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PaskojeMil ievi

  S l ikarstvoGustavaKl imtapripada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Secesi j i

  Najveer imsketermedao jesagradit i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . car Caracal la

  F.vonErlacha, A.Loosa i H.Hol leinapovezuje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Be

  DvoracEltz nalazi seu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vukovaru

  Bifora je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .otvorpodijel jennadvadi jela

  Gotikakatedrala jeonau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milanu

  AutorRekviz ic i je je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KrstoHegedui

  Kuuodstakla(GlassHouse), NewCanaan, Conneticut, projektirao je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.Johnson

  Piet Mondrianpripadao jegrupi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DeSti j l

  AugustePerret je poznatzbog.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .primjenearmiranobetonskihkonstrukci ja

 • 31ZbirkaprijemnihpitanjaiodgovorazaStudijArhitekture

  Mil jana je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .barokni dvorac

  Utzv. ikakoj kol i djelovao jearhitekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LouisH.Sull ivan

  Imepoznatogf inskogarhitekta, projektantameuostal imDomakultureuHels inki ju(1955.1958.) je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.Aalto

  Naantologi jskoj s l ic i EduardaMonetaDoruaknatravi nalazese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .