of 29 /29
1 ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE 1. SKUPLJANJE GRAðE 1.2. Terensko istraživanje Arheološka graña, podaci i dokumentacija prikupljeni su sustavnim, zaštitnim istraživanjima, rekognosciranjem i reambulacijom. Sustavna arheološka istraživanja i sondiranje Sustavno istraživanje tumula Mušego kod Rovinja, prapovijesna gradina (4155 kom.) Sustavno istraživanje gradinskog naselja Monkodonja (20277 kom.) Sustavno arheološko istraživanje Skandališta, Romualdove pećine i abri Lim 001 Zaštitna arheološka istraživanja i sondiranje Zaštitno arheološko istraživanje u Kandlerovoj ulici u Puli, Blok XVI, lom.11 (prikupljeno 6.000 predmeta) Zaštitno arheološko istraživanje nalazišta Kršete - Sv. Jelena na Istarskom ipsilonu (6.173 predmeta) Zaštitno istraživanje rimske rezidencijalne vile u Pomeru (256 hidroarheologija, 972 kopno) Arheološko istraživanje u staroj jezgri Fažane (1.125 karakterističnih ulomaka) Zaštitno arheološko istraživanje na trasi infrastrukture u staroj gradskoj jezgri Fažane (960 ulomaka) Zaštitno arheološko istraživanje Flaciusove ulice u Puli - rani srednji vijek (3803 predmeta) Zaštitno istraživanje Bloka 70 JZ kula - Istarska ulica pravac jug, Flavijevska ulica pravac sjever - Amfiteatar u Puli (2.322 predmeta) Istraživanje podmorja u uvali Zambratija (47 vrećica) Istraživanje Parka kod katedrale u Puli s ciljem ureñenja arheološkog parka (260 nalaza)

ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE · pravac sjever - Amfiteatar u Puli (2.322 predmeta) • Istraživanje podmorja u uvali Zambratija (47 vre ćica) • Istraživanje Parka kod katedrale u

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE · pravac sjever - Amfiteatar u Puli (2.322 predmeta) • Istraživanje podmorja u uvali Zambratija (47 vre ćica) • Istraživanje Parka kod katedrale u

1

ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE

1. SKUPLJANJE GRAðE

1.2. Terensko istraživanje

Arheološka graña, podaci i dokumentacija prikupljeni su sustavnim, zaštitnim istraživanjima,

rekognosciranjem i reambulacijom.

Sustavna arheološka istraživanja i sondiranje

• Sustavno istraživanje tumula Mušego kod Rovinja, prapovijesna gradina (4155 kom.)

• Sustavno istraživanje gradinskog naselja Monkodonja (20277 kom.)

• Sustavno arheološko istraživanje Skandališta, Romualdove pećine i abri Lim 001

Zaštitna arheološka istraživanja i sondiranje

• Zaštitno arheološko istraživanje u Kandlerovoj ulici u Puli, Blok XVI, lom.11

(prikupljeno 6.000 predmeta)

• Zaštitno arheološko istraživanje nalazišta Kršete - Sv. Jelena na Istarskom ipsilonu

(6.173 predmeta)

• Zaštitno istraživanje rimske rezidencijalne vile u Pomeru (256 hidroarheologija, 972

kopno)

• Arheološko istraživanje u staroj jezgri Fažane (1.125 karakterističnih ulomaka)

• Zaštitno arheološko istraživanje na trasi infrastrukture u staroj gradskoj jezgri Fažane

(960 ulomaka)

• Zaštitno arheološko istraživanje Flaciusove ulice u Puli - rani srednji vijek (3803

predmeta)

• Zaštitno istraživanje Bloka 70 JZ kula - Istarska ulica pravac jug, Flavijevska ulica

pravac sjever - Amfiteatar u Puli (2.322 predmeta)

• Istraživanje podmorja u uvali Zambratija (47 vrećica)

• Istraživanje Parka kod katedrale u Puli s ciljem ureñenja arheološkog parka (260

nalaza)

Page 2: ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE · pravac sjever - Amfiteatar u Puli (2.322 predmeta) • Istraživanje podmorja u uvali Zambratija (47 vre ćica) • Istraživanje Parka kod katedrale u

2

• Zaštitna arheološka istraživanja na trasi magistralnog plinovoda Galižana - Pula

• Probno i zaštitno arheološko istraživanje lokaliteta IY PRU 25 na trasi Istarskog

ipsilona

• Zaštitno arheološko istraživanje lokacije Detofi na Istarskom ipsilonu.

Rekognosciranje i reambulacija

Rekognosciranja i reambulacije arheoloških lokaliteta vršena su radi uvida u stanje nalazišta,

vezano za znanstvene teme, te prethodnim pregledom terena budućih grañevinskih zahvata

sljedećih područja:

• Rekognosciranje područja buduće turističke zone Alberi kod Savudrije

• Rekognosciranje podmorja na lokaciji turističke zone Alberi kod Savudrije

• Rekognosciranje trase plinovoda Vodnjan-Umag

• Rekognosciranje uvale Valdibora i uzvisine Saltarija kod Rovinja

• Rekognosciranje područja budućeg golf terena Praščarija kod Novigrada

• Rekognosciranje područja budućeg golf terena Stancija Grande kod Vrsara

• Rekognosciranje pećinskih i otvorenih nalazišta u Limskom kanalu

• Rekognosciranje magistralnog plinovoda Galižana - Pula

• Rekognosciranje Istarskog ipsilona (dionica Markovac - Plovanija)

• Rekognosciranje i reambulacija područja Stancije Negre i Bagozzi kod Bala

• Rekognosciranje i reambulacija brončanodobnih tumula Maklavun i Kičer kod Sošića

• Rekognosciranje i reambulacija Mednjana

• Rekognosciranje i reambulacija Batvači - zona južno od Sv. Foške

• Rekognosciranje i reambulacija pećine kod sela Srbani

• Rekognosciranje i reambulacija obale Raškog kanala ispod sela Rebići

• Rekognosciranje i reambulacija gradine Murati i prapovijesni lokalitet Kopač južno od

Labina

• Rekognosciranje i reambulacija gradine Šiljar iznad Blaza

• Rekognosciranje i reambulacija gradina Solenjak i Petrovac kod Bačve

• Rekognosciranje i reambulacija kaštela Kožljak

2. ZAŠTITA

Page 3: ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE · pravac sjever - Amfiteatar u Puli (2.322 predmeta) • Istraživanje podmorja u uvali Zambratija (47 vre ćica) • Istraživanje Parka kod katedrale u

3

2.1. Preventivna zaštita

Zaštitni nadzor

• Zaštitni arheološki nadzor stare jezgre Fažane

• Zaštitni arheološki nadzor nad grañevinskim radovima oko postavljanja nove ulične

rasvjete u Parku Petra Krešimira u Puli

• Zaštitni arheološki nadzor nad grañevinskim radovima oko postavljanja nove rasvjete u

Parku Monte Zaro u Puli

• Zaštitni arheološki nadzor na iskopu kanala za postavljanje električnih instalacija u

Ulici Castropola

• Zaštitni arheološki nadzor nad izgradnjom nove uljare u Vodnjanu

• Zaštitni arheološki nadzor nad iskopom pilota za dogradnju Tehničke škole

• Zaštitni arheološki nadzor tijekom radova sanacije javne rasvjete na Giardinima u Puli

• Zaštitni arheološki nadzor tijekom radova adaptacije prostora postojećeg "Kina Zagreb"

na Giardinima u Puli

• Zaštitni arheološki nadzor magistralnog plinovoda Galižana-Pula

• Zaštitni arheološki nadzor nad grañevinskim radovima na području Ceste 1. maja u

Žminju

• Zaštitni arheološki nadzor zemljanih radova na Istarskom ipsilonu

• Zaštitni arheološki nadzor radova na Usponu sv. Stjepana u Puli

• Nadzor konzervatorskih radova na privremenoj konzervaciji lokaliteta Dragonera jug i

Dragonera sjever

• Nadzor arheološkog nalazišta u Kandlerovoj ulici

Muzejske zbirke i objekti

• Redovito održavanje stalnih postava i čuvaonica matične zgrade (prapovijest, antika,

srednji vijek), Augustova hrama, srednjovjekovnog i antičkog lapidarija u

Franjevačkom samostanu i održavanje čuvaonice arheoloških predmeta u Fort

Bourgignonu.

• U sklopu brige o očuvanju i zaštiti spomenika kulture te restauratorske i konzervatorske

djelatnosti i redovitog održavanja spomenika u Puli poduzimano je alpinističko i

redovito čišćenje spomenika i spomeničkih zona (Amfiteatar, Herkulova vrata,

Page 4: ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE · pravac sjever - Amfiteatar u Puli (2.322 predmeta) • Istraživanje podmorja u uvali Zambratija (47 vre ćica) • Istraživanje Parka kod katedrale u

4

Augustov hram, kapela Sv. Marije Formoze, Mauzolej, mozaik Kažnjavanje Dirke,

gradske zidine, malo rimsko kazalište, arheološki park Nezakcij, Monkodonja...), kao i

konzervatorsko-restauratorski radovi na sjeverozapadnoj kuli Amfiteatra.

Redovno održavanje

• Gradske zidine: višekratno čišćenje od vegetacije

• Matična zgrada: nastavak restauratorskih radova na sanaciji spomenika lapidarija AMI

• Rimsko kazalište: višekratno čišćenje od vegetacije

• Blok XI: čišćenje od vegetacije i otpada.

• Mozaik Kažnjavanje Dirke: višekratno čišćenje

• Mauzolej: višekratno čišćenje

• Nezakcij: stalno održavanje, čišćenje vegetacije

• Monkodonja: čišćenje vegetacije

• Mušego: čišćenje vegetacije

• Sv. Andrija - Betiga : čišćenje vegetacije

• Sv. Agneza - Betiga : čišćenje vegetacije i konsolidacija konzervacije

• Privremena konzervacija prapovijesne suhozidne arhitekture na Sv. Mihovilu kod Bala

2.2. Konzervacija / 2.3. Restauracija

Konzervatorsko-restauratorska radionica AMI-ja

• Restaurirano i zalijepljeno - 122 keramička ulomka i posuda

• Restaurirano je 3 mozaika s lokaliteta Sv. Marija Formoza

• Za muzej u Osoru restaurirano je i obrañeno 120 kamenih spomenika

• U konzervatorsko-restauratorsku radionicu za obradu metala primljeno je 705 metalnih

predmeta za obradu

• Restaurirano je i zalijepljeno 8 staklenih predmeta

• Restaurirana je 1 jantarna perla

• Obrañeno su i konsolidirane 502 freske

• Obrañena je 85 segmenata dolija

Page 5: ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE · pravac sjever - Amfiteatar u Puli (2.322 predmeta) • Istraživanje podmorja u uvali Zambratija (47 vre ćica) • Istraživanje Parka kod katedrale u

5

• Ukupno je oprano 26.573 predmeta (keramika 19.747, metal 614, staklo 759, kamen +

tesere 711, školjke 580, kosti 1.709, freske 1.653, ljep 362, kremen 386, drvo 25, žbuka

13, boksit 4, sileks 2, mineral 1, gumb 1, šljaka 4)

• Započelo se s desalinizacijom hidroarheološkog materijala s lokaliteta Zambratija.

3. DOKUMENTACIJA

3.1. Inventarna knjiga

(Dostupni dio) i evidencija arheološke grañe

• U prapovijesnoj zbirci inventirano je 2.904 inventarnih brojeva, uneseno u M++ 1.296

inventarnih brojeva, signirano 2.664 predmeta.

• U antičkoj zbirci inventirano je 2713 inventarnih brojeva, uneseno u M++ 851

inventarnih brojeva, signirano 8.992 predmeta.

• U srednjovjekovnoj zbirci inventirano je 1957 inventarnih brojeva, uneseno u M++

3.641 inventarnih brojeva.

• Signirano 4.963 predmeta s Monkodonje i Mušega.

• Popisivanje kutija iz prapovijesnog depoa u Knjigu ulaska: popisane su kutije od

rednog broja KU/P 948 do KU/P 1355.

3.3. Fototeka

• Izrañen je foto-dosje lokaliteta Medulin-Burle 1979. na: 130 fotokartona s 259

fotografija.

• Računalno (program S++) skenirano i upisano 720 fotonegativa.

• Prikupljeni su i inventirani CD-ovi s fotografijama sljedećih lokaliteta:

• Fotografije s podmorskog arheološkog istraživanja u Pomeru (fotografije + CD)

• Fotografije s podmorskog arheološkog rekognosciranja u uvali Marić (CD 1. i 2.)

• Fotografije s arheološkog nadzora i istraživanja u Žminju (2 CD-a i fotoalbum)

• Fotografije s privremenog arheološkog nadzora u Fažani (CD)

• Fotografije s arheološkog nadzora u Parku Petra Krešimira u Puli (CD i fotoalbum)

Page 6: ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE · pravac sjever - Amfiteatar u Puli (2.322 predmeta) • Istraživanje podmorja u uvali Zambratija (47 vre ćica) • Istraživanje Parka kod katedrale u

6

• Fotografije s privremene konzervacije suhozidnog prapovijesnog objekta na Sv.

Mihovilu - Bale (CD i fotoalbum)

• Fotografije s arheološkog nadzora u Parku Monte Zaro u Puli (CD i fotoalbum)

• Fotografije s rekognosciranja terena blizu Nove Vasi i Višnjana (trasa autoceste) prije

izvoñenja arheoloških radova (CD)

• Fotografije III. faze arheološkog istraživanja Flaciusove ulice

• Fotografije restauratorskih zahvata ploča podnog mozaika bazilike Sv. Marije Formoze

• Fotografije sa zaštitnog arheološkog istraživanja lokaliteta Kršete - Sv. Jelena

• Fotografije sa zaštitnog arheološkog nadzora tijekom radova sanacije javne rasvjete na

Giardinima u Puli (CD)

• Fotografije sa zaštitnog arheološkog nadzora tijekom radova adaptacije prostora

postojećeg "Kina Zagreb" na Giardinima u Puli (CD)

• Fotografiranje predmeta za M++

3.4. Dijateka

Klasično inventirano 8 dijapozitiva, računalno (S++) skenirano i upisano 415 dijapozitiva,

skenirano 280 dijapozitiva pridruženih otprije računalno (S++) inventiranim jedinicama

3.6. Hemeroteka

Inventarna knjiga hemeroteke (S ++ ) - ukupno 293 zapisa

3.7. Planoteka i fond dokumentacijskih crteža

• Inventirano u program S++ (611 jedinica), prethodno standardno inventiranih

dokumentacijskih crteža

• Skenirano 200 mikrofilmskih kartica planova i crteža pridruženih zapisima u programu

S++

Izrañeni su crteži sljedećih lokaliteta:

• Crteži sa zaštitnog arheološkog istraživanja i arheološkog istraživanja u staroj gradskoj

jezgri Fažane ( 34 crteža).

Page 7: ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE · pravac sjever - Amfiteatar u Puli (2.322 predmeta) • Istraživanje podmorja u uvali Zambratija (47 vre ćica) • Istraživanje Parka kod katedrale u

7

• Tlocrt rimskog pristaništa u Pomeru (istuširani crtež + crtež u digitalnom obliku)

• Crteži s istraživanja u Flaciusovoj ulici

• Crteži s istraživanja lokaliteta Kršete - Sv. Jelena

3.9. Ostalo

Knjiga evidencije o izložbama

• Klasično inventirano 7 izložbi, računalno (S++) 7 izložbi

Knjiga evidencije o izdavačkoj djelatnosti

• Klasično inventirano 15 jedinica, računalno (S++) 16 jedinica

Inventarna knjiga CD-a:

• Klasično inventirano 50 CD-a i DVD-a, računalno (S++ - Medijateka) - 250 jedinica

Restauratorska dokumentacija

• Izrañeno je 350 crteža s različitih lokaliteta

• Za potrebe revizije spakirano je i pregledano 946 metalnih predmeta

• Izrañeno je ukupno 115 restauratorskih kartica

• Izrañeno je ukupno 1.809 digitalnih fotografija

Drugo

• Priprema uzoraka predmetnih kartona za njihovu digitalizaciju u Hrvatskom državnom

arhivu u Zagrebu, pisanje popratnog reversa

• Priprema dosjea s terenskim izvještajima za njihovu digitalizaciju

• Kontinuirano kontaktiranje s tvrtkom "Link 2" radi usklañivanja programa S++ s

postojećom dokumentacijom

• Redovito dopunjavanje fonda s novo pristiglom dokumentacijom, pronalaženje

dokumentacije na upit djelatnika muzeja i vanjskih korisnika (uz voñenje evidencije pri

posudbi)

4. KNJIŽNICA

4.1. Nabava

U dnevnik prinova uvedeno je 713 bibliotečnih jedinica (omeñenih i periodičnih publikacija):

Page 8: ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE · pravac sjever - Amfiteatar u Puli (2.322 predmeta) • Istraživanje podmorja u uvali Zambratija (47 vre ćica) • Istraživanje Parka kod katedrale u

8

- razmjena 550

- kupovina 85

- pokloni 78

4.2. Stručna obrada knjižničnog fonda

• Sve prispjele periodičke publikacije uvedene su u posebnu privremenu evidenciju

periodike.

• Kataloška i stručna obrada publikacija u K++: 454 zapisa

• U posebnu inventarnu knjigu inventirano je 24 uvezenih fotokopija

• Napravljen popis časopisa Zaklade Branka Marušića sa svim glavnim kataloškim

podacima : 529 zapisa

• Napravljen popis monografija Zaklade Branka Marušića sa svim glavnim kataloškim

podacima : 760 zapisa

4.3. Zaštita knjižničke grañe

Novo uvezano 6 b.j.

4.4. Služba i usluge za korisnike

• Posudbena djelatnost: ispunjeno i razvrstano 1200 zadužnica

• Podjela naših izdanja djelatnicima Muzeja te voñenje evidencije o tome.

• Pomoć korisnicima oko traženja literature, fotokopiranje knjižnične grañe na traženje

korisnika.

4.5. Ostalo

• Za potrebe sudjelovanja na izložbi muzejske izdavačke djelatnosti na sajmu Interliber,

knjižnici MDC-a u Zagrebu poslani su svi muzejski materijali tiskani u razdoblju od 1.

10. 2007. do 1. 10. 2008. i to po 3 primjerka od svakog

Page 9: ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE · pravac sjever - Amfiteatar u Puli (2.322 predmeta) • Istraživanje podmorja u uvali Zambratija (47 vre ćica) • Istraživanje Parka kod katedrale u

9

• Pojedinačno slanje naših publikacija na posebne zamolbe naših stručnih djelatnika ili

drugih ustanova i pojedinaca = 65 paketa

• Sljedeće publikacije poslane su na 366 adresa (270 paketa za inozemstvo i 98 paketa za

tuzemstvo), redovna razmjena sa sličnim institucijama:

- Histria archaeologica vol. 36/2005

- Kat. br. 71/2007: Sanjin Mihelić, Trgovina i razmjena u pretpovijesti

- Kat. br. 72/2007: Kristina Džin, Pula - Forum:arheološka graña 2006.-2007.

- Katalozi pedagoške službe br.3/2007: Magični likovi iz antičke prošlosti

- Katalozi pedagoške službe br. 4/2006: Zmajevi lete i žure za sjenkama sunčevog sata

- Katalozi pedagoške službe br.5/2007: Vitezovi

• Poslano je za obvezni primjerak NSK u Zagrebu (sve po 9 kom.), za županijski

primjerak (sve po 2 kom.), za zavičajnu zbirku u Gradsku knjižnicu Pula (sve po 2

kom.) i ISSN uredu u Zagrebu (sve po 2 kom.).

- Katalog AMI-a br. 72/2007: Kristina Džin, Pula - Forum: arheološka graña 2006.-

2007.

- Katalog AMI-a br. 73/2008: Darko Komšo et al., Pećina Laganiši - mjesto života i

smrti

- Katalog AMI-a br. 74/2008.: Davor Bulić et al., Fažana ispod pločnika

- Katalozi Pedagoške službe br. 6/2008.: Giulia Codacci-Terlević, Kada su u Istri

živjele polarne lisice

- Časopis Histria archaeologica 36/2005, Pula 2007.

5. STALNI POSTAV

5.1. Novi stalni postav

Koordinacija i priprema dokumentacije za 3D prikaz ranokršćanskih i ranosrednjovjekovnih

crkava (prvi blok): krstionica pulske katedrale i crkva Sv. Katarine, u suradnji s arhitektom

(A. Percan) pri budućem novom postavu matične zgrade

6. STRUČNI RAD

6.1. Stručna obrada grañe

Page 10: ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE · pravac sjever - Amfiteatar u Puli (2.322 predmeta) • Istraživanje podmorja u uvali Zambratija (47 vre ćica) • Istraživanje Parka kod katedrale u

10

Alka Starac

• Rad po programu Corpus signorum Histriae. Pakiranje i slanje uzoraka mramora na

analizu u inozemstvo u sklopu programa Corpus signorum Histriae.

Romuald Zlatunić

• U sklopu poslijediplomskog doktorskog studija na Odsjeku za arheologiju Filozofskog

fakulteta u Ljubljani tijekom 2008./2009. g. nastavlja s makroskopsko-tehnološkom

obradom neolitičke keramike (iz: Vižule, Debeljaka, Velog vrha, Verudice - Ribarska

koliba, Šandalje, Vele gromače, Pradišela, Vrčevana, Sv. Mihovila (pohranjene u

Arheološkom muzeju Istre i u Zavičajnom muzeju grad Rovinja)

• Završena je laboratorijska priprema i lijepljenje finijih antičkih i kasnoantičkih

keramičkih predmeta (ožujak/travanj) kao i predpriprema za rekonstrukciju posuda (oko

40 posuda) s lokaliteta na K.Č. 97/04. K.O. Pula, Sektor LXVII, Blok 3, Lokacija 3 u

ulici Castropola 40, (predstoji njena inventarizacija, daljnje crtanje, fotografiranje, unos

u program M++, izrada kataloga i priprema za izložbu i objavljivanje u MiK-u.

Ondina Krnjak

• Obrada materijala u atriju i dvorištu ispred crkve Sv. Franje u Puli

Tatjana Bradara

• Razvrstavanje keramičkih predmeta s lokaliteta Blok III, Pula, Castropola 40

Aleksandra Paić

• Obrada keramičkog posuña i keramičkih svjetiljki za katalog izložbe pod naslovom

Fažana ispod pločnika, Katalog 74, Arheološki muzej Istre.

Darko Komšo

• Obrada litičkog materijala s nalazišta Vešanska peć, Pupićina peć, Brgujčeva loza I,

Romualdova pećina, Skandališta, Pećina kod Rovinjskog Sela 1, Marlera (golf teren).

Obrada koštanog materijala s nalazišta Vešanska peć. Obrada materijala s nalazišta

Kargadur.

6.3. Revizija grañe

• Zaključene su ručno voñene knjige muzejske grañe zbog prelaska na računalnu

inventarizaciju.

Page 11: ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE · pravac sjever - Amfiteatar u Puli (2.322 predmeta) • Istraživanje podmorja u uvali Zambratija (47 vre ćica) • Istraživanje Parka kod katedrale u

11

• Pregledana je, popisana i snimljena graña posuñena raznim ustanovama i fizičkim

osobama.

• Revizija muzejske grañe Arheološkog muzeja Istre

6.4. Ekspertize

Na traženje grañana i MUP-a, Policijske uprave Istarske županije obavljeno je više

ekspertiza, najčešće numizmatičkih i hidroarheoloških nalaza.

6.5. Posudbe i davanje na uvid

• Kosti s lokaliteta Novačka peć i Vela spilja poslane su na analizu na Institut za

antropologiju u Cambridgeu.

• Riblje kosti s lokaliteta Pula, sonda AMI jug, poslane su na analizu u Split, Institut za

oceanografiju i ribarstvo.

6.6. Sudjelovanje na kongresima i savjetovanjima

Kristina Mihovilić

• Cattolica - okrugli stol "Culture e relazioni dell' Adriatico antico, per un nuovo

turismo", Progetto B.A.R.C.A. nell' Adria Kolpos - sudjelovala s temom odnosa Histra i

Dauna u arhajskom razdoblju.

• Udine - koautorica referata s B. Hänselom, B. Teržan, D. Matoševićem, "Burial

Mounds of the Bronze Age at Mušego near Monkodonja. Results of the Excavations

2006-2007", kongres "Ancestral Landscape: Burial Mounds in the Copper and Bronze

Ages (Central and Eastern Europe - Balkans - Adriatic - Aegean, 4th-2nd Millenium

BC).

• Poreč - koautorica referata s B. Hänselom, B. Teržan, D. Matoševićem, "Mušego -

brončanodobni grobni tumuli. Iskopavanja 2006.-2008.", Meñunarodni znanstveni

skup, II. porečki susret arheologa.

• Ravenna - "Stele e sculture di Nesazio preromana", predavanje u seriji Lezioni

Magistrali "Le Stele adriatiche" pri Centro Studi per l'Archeologia dell' Adriatico.

Page 12: ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE · pravac sjever - Amfiteatar u Puli (2.322 predmeta) • Istraživanje podmorja u uvali Zambratija (47 vre ćica) • Istraživanje Parka kod katedrale u

12

• Trst - referat "Risultati degli scavi archeologici di K. Moser a Beram / Vermo", na

meñunarodnom skupu "Giornata internazionale di Studi. Ludwig Karl Moser (1845 -

1918) Tra Vienna e Trieste".

• Prisustvovala godišnjoj skupštini Društva muzealaca i galerista Istre u Novigradu

Alka Starac

• Meñunarodni znanstveni skup: XXVI Congressus Rei Cretariae Romanae Fautores u

Cadizu 28. rujna.-4. listopada. 2008., održano predavanje: "Laecanius workshop at

Fasana: some recent testimonies".

• Meñunarodni znanstveni skup u Poreču: II. porečki susret arheologa - rezultati s

posljednjih istraživanja na području Istre (Poreč, 26. rujna 2008.), predavanje: "Četvrt

sv. Teodora u Puli. Istraživanja 2005.-2007.".

• Meñunarodni skup u Piranu: Days of archaeology 2008., (Piran, 18. listopada 2008.),

održano predavanje: "Quarter of st. Theodor in Pula".

• Sudjelovanje u radu Okruglog stola u Vodnjanu, Natječaj za vizualni identitet grada

Vodnjana, dana 1. i 2. ožujka 2008.

• Sudjelovanje na skupštini Društva muzealaca i galerista Istre u Novigradu

Željko Ujčić

• Pula - Zaštitno arheološko istraživanje u Flaciusovoj ulici 2007./2008. godine -

Meñunarodni znanstveni skup "Novitates" u organizaciji Zavičajnog muzeja u Poreču

• Ondina Krnjak

• Sudjelovanje na okruglom stolu "Susreti u Vodnjanu / Incontrarsi a Dignano" dana 1. i

2. ožujka 2008.

• Prisustvovanje javnom predstavljanju projekta SRCE ISTRE u Kopru i Puli, dana 13. i

20. ožujka 2008. godine, meñu kojima je i knjiga "Kaštel Petrapilosa" Darka Darovca, u

kojoj je tiskan i vlastiti tekst o ostacima fresaka iz crkvice Sv. Marije Magdalene iz

istoimenog kaštela

• Prisustvovala radionici/seminaru na temu rada u sekundarnoj dokumentaciji (S++) za

dokumentariste i kustose hrvatskih muzeja koji obrañuju grañu u integriranom

informacijskom sustavu M++, u Zagrebu, MDC, 20. lipnja 2008. g.

• Prisustvovanje znanstvenom skupu i godišnjoj skupštini HAD-a u Osijeku, od 14.-18.

listopada 2008. godine

Page 13: ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE · pravac sjever - Amfiteatar u Puli (2.322 predmeta) • Istraživanje podmorja u uvali Zambratija (47 vre ćica) • Istraživanje Parka kod katedrale u

13

• Prisustvovanje 12. seminaru "Arhivi, knjižnice, muzeji - mogućnost suradnje u

okruženju globalne informacijske infrastrukture" u organizaciji HMD u Poreču, 26.

studenog 2008.

Fina Juroš Monfardin

• Predavanje "Lapidarij - projekt Sv. Srdaca" na javnoj tribini u MDC-u.

• Radna grupa izložbe "Bjelokost…" u muzeju Mimara u Zagrebu.

Adriana Gri Štorga

• Od 24.-25. travnja 2008. godine sudjelovanje na 10. danima specijalnih i

visokoškolskih knjižnica u Opatiji.

• U prostorijama HGK Županijske komore Pula 4. rujna 2008. održana je osnivačka

sjednica Strukovne grupe nakladnika, na kojoj smo aktivno sudjelovali.

• Prisustvovanje Znanstvenom skupu i Godišnjoj skupštini HAD-a u Osijeku (od 13.-18.

listopada 2008.) s prijavom za poster naslova "Pregled izdavaštva Arheološkog muzeja

Istre".

• Sudjelovanje na 1. kongresu muzealaca Hrvatske (od 12.-14. studenog 2008.) s

posterom naslova "Pregled izdavaštva Arheološkog muzeja Istre".

• Sudjelovanje na Interliberu - 31. meñunarodnom sajmu knjiga (13. studenog 2008.) na

kojemu Arheološki muzej Istre aktivno sudjeluje s prezentacijom svojih najnovijih

izdanja na 27. izložbi izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija.

Kristina Džin

• "Dagli scavi del Foro e dell'Anfiteatro di Pola ai tesselati di recente scoperta nell'agro

polese", koautorica Vesna Girardi Jurkić, Sveučilište u Padovi, Odsjek za antičku

topografiju, predavanje u sklopu doktorskog ciklusa, Padova 23. travnja 2008.

• "Antička Fažana za nove naraštaje", Fažanski kolokvij, Fažana, 13. lipnja 2008.

• "Najnoviji rezultati istraživanja antičkog objekta i ceste ispred amfiteatra u Puli", 2.

porečki susret arheologa, Poreč, 26. rujna 2008.

• "Povijesni pregled pomorstva na hrvatskom Jadranu s posebnim osvrtom na istarsku

obalu", XVIII. simpozij Teorija i praksa brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet

strojarstva i brodogradnje i Brodogradilišta d.d. Uljanik, Pula, 17. listopada 2008.

• "Istraženost keramičarskih i opekarskih peći u Istri", Kolokvij Keramičarske radionice:

proizvodnja i trgovina, Crikvenica, 23. listopada 2008.

Page 14: ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE · pravac sjever - Amfiteatar u Puli (2.322 predmeta) • Istraživanje podmorja u uvali Zambratija (47 vre ćica) • Istraživanje Parka kod katedrale u

14

• "Komunikacijska mreža antičke Pule", Meñunarodno arheološko savjetovanje "Putevi i

trgovina od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka" , Pula, 27. studenog 2008.

• "Rezultati zaštitnog arheološkog istraživanja antičkih nalazišta na trasi distributivnog

plinovoda MRS Pula-MRS 1 Nova plinara", koautor Davor Bulić, Meñunarodno

arheološko savjetovanje "Putevi i trgovina od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka" ,

Pula, 28. studenog 2008.

• "Najnovija arheološka istraživanja na lokalitetu Blok 70 ispred amfiteatra u Puli",

koautori Davor Bulić i Teodora Šalov, Meñunarodno arheološko savjetovanje "Putevi i

trgovina od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka" , Pula 28. studenog 2008.

Romuald Zlatunić

• Prisustvovanje na 15. meñunarodnom neolitičkom seminaru održanom u Ljubljani u

razdoblju od 6. do 10. studenog 2008.

Darko Komšo

• Prisustvovanje javnom predstavljanju projecta Srce Istre u Kopru i Puli, dana 13. i 20.

ožujka 2008., meñu kojima je i knjiga "Kaštel Petrapilosa" Darka Darovca, u kojoj je

tiskan i vlastiti tekst o glagoljskim grafitima iz crkvice sv. Marije Magdalene iz

istoimenog kaštela.

• Sudjelovanje na meñunarodnom kongresu pod nazivom ICAZ 2nd Meeting of the

Archaeomalacology Working Group u Santandru, sa skupnim predavanjem (Komšo,

Miracle) pod nazivom "Mesolithic sea and freshwater perforated snails from Istria,

Croatia".

• Sudjelovanje na kongresu u Poreču s predavanjem pod nazivom "Kargadur nalazište iz

razdoblja neolitika i bakrenog doba".

• Sudjelovanje na znanstvenom skupu HAD-a u Osijeku.

Ida Koncani Uhač

• Izlaganje na Fažanskom kolokviju 3 s radom I. Koncani Uhač, A. Paić "Prilozi

poznavanju keramičarskog središta rimske Fažane".

• Izlaganje na Meñunarodnom arheološkom savjetovanju u Puli "Putovi i trgovina od

prapovijesti do ranog srednjeg vijeka", u razdoblju od 27.-29. studenog 2008. s

priopćenjem "Rezultati podmorskih istraživanja u uvali Zambratija kod Savudrije."

• Izlaganje na Meñunarodnom arheološkom savjetovanju u Puli "Putovi i trgovina od

prapovijesti do ranog srednjeg vijeka", u razdoblju od 27.-29. studenog 2008. s

Page 15: ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE · pravac sjever - Amfiteatar u Puli (2.322 predmeta) • Istraživanje podmorja u uvali Zambratija (47 vre ćica) • Istraživanje Parka kod katedrale u

15

priopćenjem grupe autora: Ida Koncani Uhač - Aleksandra Paić - Davor Bulić: "Rimska

keramičarska radionica u staroj Fažani".

Davor Bulić

• Izlaganje na Fažanskom kolokviju 12. lipnja 2008. u Fažani s temom "Epigrafski

tragovi na amforama iz fažanske radionice".

• Sudjelovanje na meñunarodnom arheološkom savjetovanju u Puli "Putovi i trgovina od

prapovijesti do ranog srednjeg vijeka", u razdoblju od 27.-29. studenog 2008. Izlaganje

po kategorijom Novitates: "Rezultati zaštitnog arheološkog istraživanja antičkih

nalazišta na trasi distributivnog plinovoda MRS Pula - MRS 1 - Nova plinara".

Teodora Šalov

• Koautorsko izlaganje "Najnovija arheološka istraživanja na lokalitetu Blok 70 ispred

amfiteatra u Puli", koautori Davor Bulić i Kristina Džin, Meñunarodno arheološko

savjetovanje "Putevi i trgovina od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka" , Pula 28.

studenog 2008.

• Prisustvovanje znanstvenom skupu "Fažanski kolokvij" 12. lipnja 2009.

Aleksandra Paić

• Izlaganje s radom "Prilozi poznavanju keramičarskog središta rimske Fažane" s

kustosicom Idom Koncani Uhač na Fažanskom kolokviju 9. lipnja 2008.

• Izlaganje s radom "Roman Pottery Workshop in Fažana" s kustosima Idom Koncani

Uhač i Davorom Bulićem na kongresu MIC-a "Putovi i trgovina od prapovijesti do

kasnog srednjeg vijeka" od 27.-28. studenog 2008.

Maja Čuka

• Prisustvovanje znanstvenom skupu i godišnjoj skupštini HAD-a u Osijeku, od 14.-18.

listopada 2008. godine.

Astrid Mirjana Majkić

• Godišnja skupština Društva muzealaca i galerista Istre - Muzej/Lapidarium u Novigradu

2008.

• Fažanski kolokvij u Fažani 2008.

• Meñunarodno arheološko savjetovanje "Putovi i trgovina od prapovijesti do srednjeg

vijeka" u Puli 2008.

Monika Petrović

Page 16: ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE · pravac sjever - Amfiteatar u Puli (2.322 predmeta) • Istraživanje podmorja u uvali Zambratija (47 vre ćica) • Istraživanje Parka kod katedrale u

16

• Godišnja skupština Društva muzealaca i galerista Istre - Muzej/Lapidarium u Novigradu

2008.

• Fažanski kolokvij u Fažani 2008.

• Meñunarodno arheološko savjetovanje "Putovi i trgovina od prapovijesti do srednjeg

vijeka" u Puli 2008.

Katarina Zenzerović

• Sudjelovanje s izlaganjem postera "Povijesni pregled voñenja dokumentacije o

izložbenoj djelatnosti u Arheološkom muzeju Istre u Puli" na znanstvenom skupu

HAD-a u Osijeku 14.-17. listopada 2008.

Irena Buršić

• Održano predavanje "Ključni segmenti osiguravanja kvalitete i pristupa dokumentaciji

u muzejskim institucijskim repozitorijima: digitalizacija i nadzor nazivlja" zajedno sa

G. Zlodijem na 12. seminaru "Arhivi, knjižnice, muzeji" u Poreču 28. studenog 2008.

6.7. Publicistička djelatnost stručnih djelatnika

Znanstveni i stručni radovi

• Mihovili ć, Kristina. Posuda ukrašena brončanim aplikama; Nekropola u jami Laganiši.

// Pećina Laganiši. Mjesto života i smrti, Katalog AMI 73, Pula 2008, str. 17., 45-55.

• Mihovili ć, Kristina; Izvješće o radu Arheološkog muzeja Istre za 2005. godinu, MG XII

i XIII (2005 i 2006), Rovinj., str. 59-61.

• Ujčić, Željko. Pula - Park Valerija - zaštitno arheološko istraživanje, tekst upućen za

izdanje Hrvatskog arheološkog godišnjaka 2007.

• Ujčić, Željko. Pula - Flaciusova ulica - zaštitno arheološko istraživanje, tekst upućen

za izdanje Hrvatskog arheološkog godišnjaka 2007./2008. godine.

• Bradara, Tatjana. Sondažno arheološko istraživanje na području Narodnog trga u

Vodnjanu 2007. god., Hrvatski arheološki godišnjak - u pripremi

• Starac, Alka. Stela Kaledije Prokule. // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva

2008./1, Zagreb 2008., str. 58-60.

• Starac, Alka. Gradska četvrt sv. Teodora, Pula. // Hrvatski arheološki godišnjak 3,

2006. Zagreb 2007., str. 263-265.

Page 17: ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE · pravac sjever - Amfiteatar u Puli (2.322 predmeta) • Istraživanje podmorja u uvali Zambratija (47 vre ćica) • Istraživanje Parka kod katedrale u

17

• Starac, Alka. Kameni spomenici iz Pule i okolice - 2005. // Histria archaeologica 36

(2005.), Pula 2007., str. 137-156.

• Komšo, Darko. Pećina Laganiši - mjesto života i smrti. // Katalog AMI 73, Pula 2008.

• Komšo, Darko. Kargadur; Laganiši; Limski kanal; Čepićko polje, Ripenda, Kornede -

Hrvatski arheološki godišnjak 2006.

• Džin, Kristina. Arena u Puli, Rimski amfiteatar-Pula i gladijatorske igre. // Mala

monografija, VIZA MG d.o.o. Zagreb, Zagreb 2008., str. 1-55.

• Džin, Kristina. Antička i kasnoantička nekropola Burle u Medulinu. // Vižula i Burle u

antici. Katalog AMI 76, Pula 2008., str. 16-21.

• Džin, Kristina. Burle. // Vižula i Burle u antici. Katalog AMI 76, Pula 2008., str. 25-44.

• Džin, Kristina; Bulić, Davor. Najnovija arheološka istraživanja ispred amfiteatra u

Puli 2007.-2008. Katalog AMI 77, Pula 2008., str. 5-16.

• Džin, Kristina. Nezakcij - forum. // Hrvatski arheološki godišnjak 3, Zagreb 2007., str.

251-253.

• Džin, Kristina. Predgovor. // Pećina Laganiši, mjesto života i smrti. Katalog AMI 73,

Pula 2008., str. 3-4.

• Džin, Kristina. Predgovor. // Fažana ispod pločnika. Katalog AMI 74, Pula 2008., str.

2-6.

• Džin, Kristina. Predgovor. // Poluotok uronjen u more. Podmorska arheologija južne

Istre u antici. Katalog AMI 75, Pula 2008., str. 3-5.

• Džin, Kristina. Predgovor. // Vižula i Burle u antici. Katalog AMI 76, Pula 2008., str.

3-4.

• Džin, Kristina. Predgovor. // Najnovija arheološka istraživanja ispred amfiteatra u Puli

2007.-2008. Katalog AMI 77, Pula 2008., str. 3-4.

• Džin, Kristina. Proslov. // Kada su u Istri živjele polarne lisice, katalozi Pedagoške

službe AMI 6, Pula 2008., str. 3-5.

• Džin, Kristina. Izložba Roma S.P.Q.R., Madrid 2007-2008. // Obavijesti Hrvatskog

arheološkog društva, XXXX,1, 2008, str. 152-153.

• Džin, Kristina. Arheološka baština i na izložbi "Pomorstvo na hrvatskom Jadranu",

Barcelona 26. ožujka do 10. lipnja 2007. // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva

XXXX, 2, 2008, str. 136-138.

Page 18: ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE · pravac sjever - Amfiteatar u Puli (2.322 predmeta) • Istraživanje podmorja u uvali Zambratija (47 vre ćica) • Istraživanje Parka kod katedrale u

18

• Koncani Uhač, Ida; Bulić, Davor; Džin, Kristina. Arheološka istraživanja stare gradske

jezgre Fažane. // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva, br. 3, god. XXXIX/2007.

• Koncani Uhač, Ida; Paić, Aleksandra. Prilozi poznavanju keramičarskog središta

rimske Fažane. // Fažanski libar 3.

• Koncani Uhač, Ida; Bulić, Davor. Fažana u rimsko vrijeme. // Arheološka istraživanja

2007. / 2008. Katalog AMI 75, 2008.

• Koncani Uhač, Ida. Podmorsko arheološko istraživanje pristaništa rimske vile u

Pomeru. // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva, br. 2, god. XL/2008, str. 36-44.

• Koncani Uhač, Ida. Podmorsko arheološko rekognosciranje zaljeva Marić kod

Barbarige. // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva, br. 2, god. XL/2008, str. 45-55.

• Koncani Uhač, Ida. Poluotok uronjen u more - podmorska arheologija južne Istre u

antici. // Katalog AMI 75, Pula 2008.

• Koncani Uhač, Ida. Rezultati podmorskih arheoloških istraživanja u istarskom

akvatoriju tijekom 2007. // Histria Antiqua, 16/2008., str. 199-206.

• Paić, Aleksandra; Koncani Uhač, Ida; Bulić, Davor; Džin, Kristina. Fažana ispod

pločnika. // Katalog AMI 74, Pula 2008.

• Paić, Aleksandra. Koncani Uhač, Ida; Bulić, Davor. Prilozi poznavanju keramičarskog

središta rimske Fažane. // Fažanski libar 3.

• Paić, Aleksandra. Epigrafski tragovi na amforama iz fažanske radionice. // Fažanski

libar 3.

• Paić, Aleksandra; Džin, Kristina. The Most Recent Archaeological Rescue Research in

the Old Core of Fažana in 2007. // Histria Antiqua, 16, Pula.

• Paić, Aleksandra; Džin, Kristina; Bulić, Davor. Najnovija arheološka istraživanja

ispred amfiteatra u Puli 2007-2008. // Najnovija arheološka istraživanja ispred

amfiteatra u Puli 2007-2008. Katalog AMI 77.

• Majkić, Astrid Mirjana. Freske s lokaliteta Blok 70 ispred amfiteatra u Puli. //

Najnovija arheološka istraživanja ispred amfiteatra u Puli 2007-2008. Katalog AMI 77.

6.8. Stručno usavršavanje

• Mario Devčić, Milena Špigić i Roberto Urban položili su stručni ispit za zvanje

muzejskog tehničara.

Page 19: ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE · pravac sjever - Amfiteatar u Puli (2.322 predmeta) • Istraživanje podmorja u uvali Zambratija (47 vre ćica) • Istraživanje Parka kod katedrale u

19

• Ondina Krnjak i Katarina Zenzerović položile stručni ispit za zvanje dokumentarista.

• Maja Čuka, Ivana Janko, Teodora Šalov, Astrid Mirjana Majkić, Giulia Codacci-

Terlević i Davor Bulić položili su stručni ispit za zvanje kustosa.

• Monika Petrović i Goran Čvrljak položili su stručni ispit za zvanje restauratora.

• ECDL tečaj: 4 modula (Grbin, Mihovilić, Sardoz, Majkić, Petrović, Špigić, Janko,

Buršić, Gri-Štorga, Juričić, Paić, Koncani, Devčić, Šalov, Vrbanić, Stanić, Ivetić, Kirac,

Filipli ć, Dejković, Čvrljak, Urban, Petelin, Kolovrat), 7 modula (Krnjak, Stefanutti,

Božić, Šegon, Zenzerović, Mudrić, Žufić-Lujić, Orlić, Ujčić, Starac, Bradara, Codacci-

Terlević, Jukić, Zlatunić, Čuka, Komšo, Bulić )

• Stručni izlet: posjet Etnografskom muzeju u Ljubljani i izložbi Faraonska renesansa u

Cankarjevu domu - (organizacija Društva Muzealaca i galerista Istre) - 13. lipnja 2008.

• Posjet izložbi Medioevo a Trieste - Castello di San Giusto u Trstu - 19. prosinca 2008.

• Sudjelovanje na seminaru Javna nabava u Opatiji - 15. i 16. prosinca 2008.

6.9. Stručna pomoć i konzultacije

• Mentorski rad s kustosima vježbenicima i studentima, praćenje njihova rada,

izvršavanje zadataka i pisanja stručnog rada

• Upućivanje studenata i tehničara u način crtanja tlocrta, pogleda i presjeka te nadzor

crteža

• Suradnja u sklopu gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

• Mentorski rad u pripremi diplomskog rada T. Percana Prapovijesna nekropola Pule

• Konzultacije D. Munda, pri izradi kataloga Gradine prije grada

• Stručna pomoć Muzeju grada Umaga u sklopu matičnosti (glazirana keramika s

istraživanja Trga Sv. Martina) - 18. rujna 2008.

6.10. Urednički poslovi, recenzije knjiga i članaka

Alka Starac

• Korektura teksta A deposit of roman amphorae. The preliminary report (12 kartica)

• Korektura teksta Promet amforama prema nalazima u rovinjskom podmorju (30

kartica)

Page 20: ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE · pravac sjever - Amfiteatar u Puli (2.322 predmeta) • Istraživanje podmorja u uvali Zambratija (47 vre ćica) • Istraživanje Parka kod katedrale u

20

• Korektura sažetka teksta Promet amforama prema nalazima u rovinjskom podmorju (1

kartica)

• Korektura teksta Dragonera. La vita sulla costa za Atti, Convegno Internazionale

(Interreg), L’archeologia dei paesaggi costieri e le variazioni climatiche. Il Progetto

Interreg Italia-Slovenia "AltoAdriatico", Trieste, 8.-10. studenog 2007., (5 kartica)

• Izrada recenzija (4 kartice)

Darko Komšo

• Prikupljanje tekstova i priprema za tisak Arheologija pećina i krša

• Recenzija rada K. Gašparini, Rekognosciranje brda Solenjak, za Znanstveno-

edukacijski centar Višnjan i natječaj VIP eureka 2008.

Kristina Mihovilić

• Recenzija članka A. Medena Nova predpovijesna nalazišta na području Dvigraštine

• Recenzija rada K. Gašparini Rekognosciranje brda Solenjak, za Znanstveno-edukacijski

centar Višnjan i natječaj VIP eureka 2008.

• Recenzija teksta G. Codacci-Terlević Prapovijest - knjige 1 i 2, Didaktičke knjižice za

osnovne škole

6.12. Informatički poslovi muzeja

• Digitalizacija grañe s lokalitata Kargadur 2007.

• Digitalizacija grañe s lokaliteta Dvojna pećina, Skandališta, Pećina kod Rovinjskog

Sela i Romualdova pećina 2007.

• Digitalizacija dnevnika "Vižula 2005-2006-2007".

• Digitalizacija dnevnika "Forum - Polje 6".

• Digitalizacija dnevnika "Fažana 2007".

6.13. Ostalo

Željko Ujčić

• Član u Stručnom povjerenstvu za praćenje realizacije stalnog postava Muzeja hrvatskih

arheoloških spomenika u Splitu.

Adriana Gri Štorga

Page 21: ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE · pravac sjever - Amfiteatar u Puli (2.322 predmeta) • Istraživanje podmorja u uvali Zambratija (47 vre ćica) • Istraživanje Parka kod katedrale u

21

• Dana 20. lipnja 2008. A. Gri Štorga, kao član, sudjelovala je na sastanku Komisije za

muzejske i galerijske knjižnice u Zagrebu u Muzejskom dokumentacijskom centru, o

čemu je napisan poseban izvještaj.

• U okviru odlaska na 1. kongres muzealaca Hrvatske, a kao član Komisije za muzejske i

galerijske knjižnice, 13. studenog 2008. sudjelovala je na sastanku istog.

• Kao član Nadzornog odbora sudjelovala je na sastanku Muzealaca i galerista Istre

održanog u Pazinu dana 17. prosinca 2008.

Tatjana Bradara

• Monografija Petrapilosa (urednik prof. dr. Darko Darovec - projekt i zajednička

inicijativa INTERREG IIIA Prekogranični program Slovenija/Mañarska/Hrvatska

2004.-2006.: Srce Istre: Baština i umjetnost. Razvoj prekograničnih turističkih

itinerara u urbanim i kulturnim područjima) - prisustvovanje promociji u Kopru 13.

ožujka 2008.

Ondina Krnjak

• Monografija Petrapilosa (urednik prof. dr. Darko Darovec - projekt i zajednička

inicijativa INTERREG IIIA Prekogranični program Slovenija/Mañarska/Hrvatska

2004.-2006.: Srce Istre: Baština i umjetnost. Razvoj prekograničnih turističkih

itinerara u urbanim i kulturnim područjima) - prisustvovanje promociji u Kopru 13.

ožujka 2008.

Darko Komšo

• Monografija Petrapilosa (urednik prof. dr. Darko Darovec - projekt i zajednička

inicijativa INTERREG IIIA Prekogranični program Slovenija/Mañarska/Hrvatska

2004.-2006.: Srce Istre: Baština i umjetnost. Razvoj prekograničnih turističkih

itinerara u urbanim i kulturnim područjima) - prisustvovanje promociji u Kopru 13.

ožujka 2008.

Kristina Mihovilić

• Prisustvovala predavanju B. Hänsela, "Zametki nastanka mest v prazgodovinski srednji

Evropi", u Ljubljani.

• Organizirala ureñenje lokaliteta Maklavun.

• Zajedno s D. Matoševićem organizirala postavljanje informativnih tabli na

Monkodonji.

Page 22: ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE · pravac sjever - Amfiteatar u Puli (2.322 predmeta) • Istraživanje podmorja u uvali Zambratija (47 vre ćica) • Istraživanje Parka kod katedrale u

22

• Zajedno s D. Matoševićem organizirala 2 sastanka u vezi s ureñenjem arheološkog

parka Monkodonja.

7. ZNANSTVENI RAD

7.1. Tema i nositelj projekta

Kristina Džin

• Projekt "Antički cemeteriji i pogrebni ritusi na sjevernom Jadranu, MZOS HR 303-

0000000-0867" (suradnica), nositelj projekta Vesna Girardi Jurkić.

• Suradnik na meñunarodnom znanstveno-istraživačkom projektu Hubert Curian Cogito

"L'Istrie e la mer", Centre Ausonius Universite' Bordeaux, gost istraživač, prosinac

2008.

7.2. Publicirani radovi

• Mihovili ć, Kristina. Moncodogno presso Rovigno, castelliere dell' eta' del Bronzo;

Maclavun presso Sossici, tomba dell' eta' del Bronzo. U "Pietra d'Istria, architeture e

territorio"; Milano 2007., str. 49-60.

• Mihovili ć, Kristina; B. Hänsel, B. Teržan, D. Matošević. Monkodonja - arheološki

park. // MG XII i XIII, (2005 i 2006), Rovinj 2008., str. 24-26.

• Mihovili ć, Kristina; B. Hänsel, B. Teržan. Rezultati 10-godišnjeg istraživanja

Monkodonje. I. Porečki susret arheologa, rezultati arheoloških istraživanja na području

Istre, Zbornik radova, Poreč 2008., str. 17-24.

• Krnjak, Ondina. Svetačke medaljice iz Ćićarije. // Zbornik općine Lanišće, Lanišće

2008., str. 43-53.

• Krnjak, Ondina. Svetačke medaljice iz Arheološkog muzeja Istre u Puli. // Zbornik

radova 5. meñunarodnog numizmatičkog kongresa u Hrvatskoj (INCC 2007), Acta

Numismatica, Rijeka 2008., str. 139-153.

• Starac, Alka. Kameni spomenici iz Pule i okolice - 2005. // Histria archeologica 36

(2005.), Pula 2007., str. 137-156.

• Komšo, Darko. Mezolitik u Hrvatskoj. // Opuscula Archeologica 30.

Page 23: ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE · pravac sjever - Amfiteatar u Puli (2.322 predmeta) • Istraživanje podmorja u uvali Zambratija (47 vre ćica) • Istraživanje Parka kod katedrale u

23

• Komšo, Darko. Laganiši. // Porečki zbornik.

• Džin, Kristina. Antička Fažana za nove naraštaje, Valorizacija rezultata zaštitnih

arheoloških istraživanja kroz konzervaciju, znanstvenu obradu i muzeološku

prezentaciju (L'antica Fasana per le nuove generazioni, Valorizzazione dei risultati

degli scavi archeologici di recupero attraverso la conservazione, l'elaborazione

scientifica e la presentazione museologica). // Fažanski libar 3, Fažana 2008, 21-29.

• Džin, Kristina. Manus Dei - singolare scoperta del culto di Sabazio a Pola (Kult

Sabazija u Puli / Kult Sabazija v Puli). // ATTI, Centro di ricerche storiche - Rovigno,

XXXVII, Rovigno 2007, str. 47-61.

• Džin, Kristina. Rescue Archaeological Research at Portion of Roman Building in

Pomer 2007 (Zaštitno arheološko istraživanje dijela rimske vile u Pomeru 2007

godine). // Histria Antiqua, 16, Pula 2008, str. 169-176.

• Džin, Kristina; Bulić, Davor. The Most Recent Archaeological Rescue Research in the

Old Urban Core of Fažana in 2007 (Najnovija zaštitna arheološka istraživanja u

starogradskoj jezgri Fažane u 2007. godini). // Histria Antiqua,16, Pula 2008, str. 191-

198.

• Džin, Kristina. Najnovija arheološka istraživanja na forumu u Nezakciju, Kampanja

2006. godine (Le ultime ricerche archeologiche nel Foro di Nesazio). // Zbornik radova

s Meñunarodnog znanstvenog skupa I. porečki susret arheologa - rezultati arheoloških

istraživanja na području Istre, Poreč, 29. rujna 2006., I, Poreč 2008, str. 35-41.

• Džin, Kristina. Najnoviji rezultati istraživanja antičkog objekta i ceste ispred

amfiteatra u Puli/ Gli ultimi risultati delle ricerche archeologiche dell'edificio risalente

all'eta' antica e dello scavo davanti all'anfiteatro di Pola. Meñunarodni znanstveni

skup, II. Porečki dani arheologije, rezultati s posljednjih istraživanja na području Istre,

Sažeci-riassunti, Poreč ZMP, 26. rujna 2008., bez paginacije.

• Džin, Kristina. Istraženost keramičarskih i opekarskih peći u Istri. // Program i knjiga

sažetaka, Meñunarodni arheološki kolokvij Rimske keramičarske i staklarske radionice,

Proizvodnja i trgovina na jadranskom prostoru, Crikvenica 23.-24. listopada 2008., bez

paginacije.

• Džin, Kristina. Najnovija arheološka istraživanja na lokalitetu Blok 70 ispred

amfiteatra u Puli / The Latest Archaeological Investigations in front of the

Page 24: ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE · pravac sjever - Amfiteatar u Puli (2.322 predmeta) • Istraživanje podmorja u uvali Zambratija (47 vre ćica) • Istraživanje Parka kod katedrale u

24

Amphitheatre in Pula, Block 70, Istria, Croatia. // Materijali DPKRI, 20, Pula 2008, str.

54,10.

• Džin, Kristina; Girardi-Jurkić, Vesna. Vižula - Medulin. // Hrvatski arheološki

godišnjak, 3, Zagreb 2007., str. 279-283.

• Džin, Kristina. Komunikacijska mreža antičke Pule / The Communication Network of

Ancient Pula. // Materijali DPKRI, 20, Pula 2008, str. 22,74.

• Džin, Kristina. Rezultati zaštitnog arheološkog istraživanja antičkih nalazišta na trasi

distributivnog plinovoda MRS Pula-MRS 1 Nova plinara/ Results of Archaeological

Rescue Research into Antique sites on a section of the MRS Pula-MRS 1 Nova plinara

Natural Gas Distribution Pipeline, Istria, Croatia. // Materijali DPKRI, 20, Pula 2008,

str. 53,107.

• Džin, Kristina. Pelićeti. // Hrvatski arheološki godišnjak, 3, Zagreb 2007, str. 256-259.

• Džin, Kristina; Bolšec-Ferri, N. Pula - Forum.// Hrvatski arheološki godišnjak, 3,

Zagreb 2007, str. 261-263.

Radovi predani za tisak i radovi u pripremi:

• Mihovili ć, Kristina. Monkodonja, Hrvatski arheološki godišnjak 2007.

• Mihovili ć, Kristina. Mušego, Hrvatski arheološki godišnjak 2007.

• Mihovili ć, Kristina. Pula, Sonda AMI jug, Hrvatski arheološki godišnjak 2007.

• Mihovili ć, Kristina. New finds representing La Tène fibulae from Istria, Festschrift

Mitja Guštin, Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie.

• Mihovili ć, Kristina; Hänsel, B.; Matošević, D.; Teržan, B. Burial Mounds of the Bronze

Age at Mušego near Monkodonja. Results of the Excavation 2006 - 2007, TMO

(Travaux de la Maison de l' Orient) in Lyon.

• Mihovili ć, Kristina; Hänsel, B.; Matošević, D.; Teržan, B. Gradina Monkodonja -

Moncodogno i nekropola tumula Mušego - Mon Sego, Arheologija i turizam,

Arheološki parkovi i prezentirani lokaliteti, Izložba i katalog Arheološkog muzeja u

Zagrebu.

• Mihovili ć, Kristina; Hänsel, B.; Teržan, B. Istraživanje i način prezentacije arhitekture

gradine Monkodonja - u pripremi.

• Starac, Alka. Funerary Monuments of the Magistrates of the Colony of Pola and

Municipium Nesactium (13 kartica)

Page 25: ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE · pravac sjever - Amfiteatar u Puli (2.322 predmeta) • Istraživanje podmorja u uvali Zambratija (47 vre ćica) • Istraživanje Parka kod katedrale u

25

• Starac, Alka. La vita sulla costa. Dragonera (5 kartica)

• Komšo, Darko. First Farmers, Herders and Fisherman in Istria, Croatia: State of

Research

7.3. Znanstveno usavršavanje

• Tatjana Bradara - Poslijediplomski studij - doktorat na Odsjeku za povijest umjetnosti

Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom "Keramičko posuñe na istarskom poluotoku od

srednjeg vijeka do modernog doba - analiza arheoloških nalaza i ikonografskih prikaza"

- u tijeku

• Giulia Codacci Terlević - Poslijediplomski studij - doktorat na Odsjeku za arheologiju

Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom "Antropološka analiza brončanodobne populacije

Istre" - u tijeku

• Romuald Zlatunić - Poslijediplomski studij - doktorat na Odsjeku za arheologiju

Sveučilišta u Ljubljani. Tema znanstvenog projekta je "Tehnologija neolitičke keramike

južne Istre" - u tijeku

• Darko Komšo - rad na doktoratu pod nazivom "Kasni gornji paleolitik i mezolitik na

području sjevernog Jadrana" - u tijeku

• Ida Koncani Uhač - rad na doktoratu pod nazivom "Luke, lučice i pristaništa istarske

obale u kontekstu rimske pomorske privrede"

• Kristina Džin - rad na doktoratu pod nazivom "Antički Nezakcij u kontekstu

urbanizacije X. italske regije"

9. IZLOŽBENA DJELATNOST

U razdoblju od 1. siječnja do 31.prosinca 2008. AMI je postavio sljedeće izložbe:

• Fažana ispod pločnika / Sotto il lastricato di Fasana /Općina Fažana / 12. lipnja 2008.

- još u tijeku / grupa autora: K. Džin, A. Paić, I. Koncani Uhač, D. Bulić / arheološka /

rezultati istraživanja u starogradskoj jezgri Fažane / namijenjena široj javnosti.

• Poluotok uronjen u more - podmorska arheologija južne Istre u antici / autor izložbe I.

Koncani Uhač / Galerija Amfiteatar, Pula / 17. srpnja 2008. - 13. studenog 2008.

Page 26: ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE · pravac sjever - Amfiteatar u Puli (2.322 predmeta) • Istraživanje podmorja u uvali Zambratija (47 vre ćica) • Istraživanje Parka kod katedrale u

26

• Ranokršćanska bazilika Sv. Marije Formoze u Puli / Arheološki muzej u Zagrebu / 8.

svibnja 2008. / Željko Ujčić.

• Ranokršćanska bazilika Sv. Marije Formoze u Puli / Arheološki muzej u Osijeku / 11.

rujna 2008. / Željko Ujčić.

• Pomorstvo na hrvatskom Jadranu / Seafaring on the Croatian Adriatic / La tradicíon

marítima an el Adríatico Croata / Expo Zaragoza/ Kristina Džin.

• Najnovija arheološka istraživanja ispred Amfiteatra u Puli 2007.-2008./ The latest

archaeological investigations in front of the amphitheatre in Pula, 2007-2008. /

Galerija Amfiteatar, Pula / Kristina Džin, Teodora Šalov, Astrid Mirjana Majkić, Davor

Bulić / Andrea Sardoz, Teodora Šalov

• Vižula i Burle u antici/ Vižula and Burle in Roman Period / Općina Medulin / Kristina

Džin / koautor: Vesna Girardi Jurkić / 25. srpnja 2008.

• Pećina Laganiši - mjesto života i smrti / Galerija Amfiteatar, Pula / Darko Komšo

• Pećina Laganiši - mjesto života i smrti / Oprtalj / Darko Komšo

• Kada su živjele polarne lisice / Giulia Codacci- Terlević /Lapidarij Arheološkog muzeja

Istre

10. IZDAVAČKA DJELATNOST MUZEJA

10.1. Tiskovine

• Časopis Histria archaeologica 37/2006, Pula 2008.

• Katalog AMI-a br. 73/2008.: Darko Komšo et al., Pećina Laganiši - mjesto života i

smrti

• Katalog AMI-a br. 74/2008.: Davor Bulić et al., Fažana ispod pločnika

• Katalog AMI-a br. 75, Ida Koncani Uhač, Poluotok uronjen u more: podmorska

arheologija južne Istre u antici

• Katalog AMI-a br. 76/2008.: Kristina Džin, Vižula i Burle u antici

• Katalog AMI-a br. 77/2008.: Kristina Džin et al., Najnovija arheološka istraživanja

ispred Amfiteatra u Puli 2007.-2008.

• Katalozi Pedagoške službe br. 6/2008.: Giulia Codacci-Terlević, Kada su u Istri živjele

polarne lisice

Page 27: ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE · pravac sjever - Amfiteatar u Puli (2.322 predmeta) • Istraživanje podmorja u uvali Zambratija (47 vre ćica) • Istraživanje Parka kod katedrale u

27

11. EDUKATIVNA DJELATNOST

Muzejsko-didaktički rad obuhvatio je koordinaciju suradnje sa školama, vrtićima, društvenim

i socijalnim ustanovama te turističkim organizacijama, uz obavještavanje o djelatnosti AMI-

a.

11.1. Vodstva

Školska i protokolarna vodstva na hrvatskome, engleskome i talijanskom jeziku po

muzejskim zbirkama, kulturno-povijesnim lokalitetima i arheološkim nalazištima grada Pule

i Istre - ukupno upisanih 90.

11.2. Predavanja

Giulia Codacci-Terlević

• Predavanje na temu Prapovijest Istre, naslov Il cammino umano, talijanska OŠ Rovinj.

• Predavanje na temu Posljednje ledeno doba u Istri, za 5. razrede pulskih osnovnih škola

• Predavanje na temu Antički nakit, za 4. razred OŠ G. Martinuzzi

11.3. Radionice i igraonice

Giulia Codacci-Terlević

• Radionica na temu "Histra", s 3a. i b. razredom OŠ Stoja; dana 15. veljače 2008. Teme:

apulska vaza i lepeza-žezlo.

• Radionica "Posljednje ledeno dobra u Istri", dana 6. ožujka 2008. s 5c. OŠ G.

Martinuzzi na tema Megaceros giganteus, dana 14. ožujka 2008. s 5c. OŠ Vidikovac na

temu polarna lisica Alopex lagopus, dana 19. ožujka 2008 s 5b. OŠ Stoja na temu

polarni zec Lepus timidus, dana 31. ožujka 2008 s 5a. OŠ Kaštanjer na temu Bos

primigenius, dana 1. travnja 2008. s 5b. OŠ Kaštanjer na temu Ledenodobne životinje u

croqui tehnici, dana 3. travnja 2008. s 5a. OŠ G.Martinuzzi na temu jedne od

ledenodobnih životinja po želji te pismeni rad Što bih radio kada bih bio paleolitički

lovac, dana 7. travnja 2008. s 5b. OŠ Šijana na temu Bison priscus, dana 8. travnja

Page 28: ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE · pravac sjever - Amfiteatar u Puli (2.322 predmeta) • Istraživanje podmorja u uvali Zambratija (47 vre ćica) • Istraživanje Parka kod katedrale u

28

2008. s 5a. OŠ Vidikovac na temu Špiljski lav, 8. travnja 2008. s 5b. OŠ Vidikovac na

temu Razne životinje iz Istre, te 5b. OŠ Kaštanjer na temu Divlji konj, Šandalja II.

• Radionica za dječji vrti ć "Moj dan" iz Pule, dana 9. travnja 2008. na temu

željeznodobni nakit i Slavoluk Sergijevaca.

• Radionica sa sudionicima likovne grupe Lilie Batel dana 15. ožujka 2008. na temu

Antički predmeti izloženi u Arheološkom muzeju Istre.

• Radionica na temu Antički nakit za OŠ G. Martinuzzi, 4. razred., prof. Rosanna Babić.

Darko Komšo

• Radionice eksperimentalne arheologije

12. ODNOSI S JAVNOŠĆU

• Stručno-informativna djelatnost u sklopu suradnje s javnim glasilima - davanje izjava,

prezentacija arheoloških istraživanja i pisanje članaka o rezultatima stručnih djelovanja

AMI-ja: Glas Istre, Vjesnik, Večernji list, Jutarnji list, La Voce del Popolo, HTV Pula i

Zagreb, TV Nova, RTL, NIT, TV Koper, TV Ljubljana, Radio Maestral

• Priznanje s diplomom i plaketom Kristini Džin za vrijedan doprinos predstavljanju

Republike Hrvatske na Svjetskoj izložbi EXPO 2008, Zaragoza, Španjolska od 10.

prosinca 2008. - potpisao i uručio Predsjednik Nacionalnog odbora mr. sc. Željko

Kuprešak.

12.2. Sudjelovanje u televizijskim i radijskim emisijama

Kristina Mihovilić

• Na kanalu ARTE, 26. siječnja 2008., prikazan je dokumentarni film "Das Bronzekartell

- Wirthschaftsboom am Mittelmeer", u sklopu kojeg su istaknuti Monkodonja i

Mušego, kao lokaliteti, uz snimke tijeka radova 2007.

• Isto ponovljeno ZDR 2. program, 7. rujna 2008.

• TV NIT - za emisiju Moja Istra, sudjelovala u snimanju priloga o Monkodonji.

12.3 Predavanja

Page 29: ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE · pravac sjever - Amfiteatar u Puli (2.322 predmeta) • Istraživanje podmorja u uvali Zambratija (47 vre ćica) • Istraživanje Parka kod katedrale u

29

Željko Ujčić

• Nova arheološka istraživanja na južnom području starogradske jezgre u Puli

(Flaciusova ulica) - predavanje održano za Udrugu vodiča Pula.

12.4. Ostalo

Koordinacija informativne i stručne djelatnosti s pedagozima i nastavnicima likovne kulture,

povijesti umjetnosti i povijesti osnovnih i srednjih škola, te s udrugama umirovljenika i

časnicima HV-a.

13. MARKETINŠKA DJELATNOST

Radi prodaje suvenira na prodajnim mjestima Muzeja, nabavljani su suveniri od više

dobavljača, te su izrañivane replike i dovršavani poluproizvodi iz Laboratorija Muzeja.

Radi redovite trgovačke djelatnosti stručni djelatnici Muzeja provodili su popise (inventure) u

skladištu i na prodajnim mjestima (AMI, Amfiteatar, Augustov hram, Nezakcij).

14. UKUPAN BROJ POSJETITELJA

• Arheološki muzej Istre: 7.849

• Amfiteatar: 337.775

• Augustov hram: 7.673

• Nezakcij: 6.768

Ukupno: 360.065

15. FINANCIJE

15.1. Izvori financiranja

• Ministarstvo RH: 24 %,

• Lokalna samouprava: 1%

• Vlastiti prihodi: 75 %