ARH+ Portfolio

 • View
  225

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Portfolio tima Arh+

Text of ARH+ Portfolio

 • 2

 • 3 ...Studio Arh+ je tim koji se aktivno bavi arhitekturom u svim njenim fazama, od planiranja i projektovanja, do izvoenja i realizacije. Ono to ovaj tim objedinju-je u zajednikom radu, osim pro-fesionalnog pristupa je i visok stepen entuzijazma u potrazi za pravom i boljom arhitekturom...

  Tim Arh+ je u mogunosti da ponudi irok dijapazon usluga iz oblasti arhitekture i graevinarstva: od urbanistikog projektovanja i planiranja, arhitektonsko-graevinskih projekata svih vrsta i obima, do tehnike kontrole i nadzora, o emu govore nae reference...

 • 4centralna gradska zonagrad brko

  brko, biH 2008

  Ureenje centralne gradske zone - glavne peake

  ulice , sa dispozicijom okolnih objekata.

  meUnArodni konkUrs drUgA nAgrAdA

  konkursi u r b a n i z a m

 • 5

 • 6J a V n i o b J e k t i

  UrbaNISTIko - arHITEkToNSkoreenJe trga slaViJaJavni konkurs, Beograd 2010

  jAvni konkUrs PrvA nAgrAdA

  Ureenje trga slavija i okolnih blokova, sa regulaci-jom saobraaja, kao drugih pripadajuih sadraja

  i objekata.

 • 7

 • 8blok 39meunarodni konkurs, beograd 2010

  Formiranje centra za nauku na novom beogradu,

  u bloku 38.

  J a V n i o b J e k t i

 • 9

 • 10

  s t a n o V a n J e

  sociJalno stanoVanJedr ivana ribara, beograd 2004, 2011

  socijalno i neprofitno stanovanje optimalnog

  standarda

  B) - - - jAvni konkUrsi A) PrvA nAgrAdA

  a a

  540810540

  660

  300

  660

  b

 • 11

  b

 • 12

  u r b a n i z a m

  Trg ISprEd b.d.p.-a Beograd 2005

  Ureenje trga sa pripadajuim poslovnim i stambenim objektima.

  jAvni konkUrs TrEa Nagrada

 • 13

 • 14

  J a V n i o b J e k t i

  STarakI doM gradaCValjevo 2005

  staraki dom sa pripadajuim medicinskim i fizioter-apeutskim sadrajima.

  jAvni konkUrs PrVa nagrada

 • 15

 • 16

  BASIC LAYOUT 1:1000

  Plan bloka/naselJasAmobor,HrvATskA 2008

  ProJekti u r b a n i z a m

  Predlog dispozicije sadraja u bloku, i organizacije

  slobodnih povrina.

 • 17

  BASIC LAYOUT 1:1000

 • 18

  s t a n o V a n J e

  stambeni komPleksvinjika banja, beograd 2010

  Segment stambenog kompleksa optimalnog stand-arda stanovanja, sa primenom niskoenergrtskih standarda i toplotnih pumpi.Prosena povrina stana 56 m2.

  su + npr+vpr+5+Pe

  P = 24.000 m2

  u izradi...

 • 19

 • 20

  s t a n o V a n J e

  stambeno naselJe r 3 Al Ain, U.A.E. 2008

  Predlog urbanistikog sklopa novog stambenog

  naselja.

  u realizaciji

 • 21

 • 22

  s t a n o V a n J e

  SolITEr vraarbudva, Crna gora 2008

  Stambeno-poslovni objekat sa apartmanima u vie kategorija. Prikaz varijanti.dopunski sadraji: samoposluga, lokali

  Ver 1Ver 4

  (?)

 • 23

  Ver 2 Ver 3

 • 24

  stambeni obJekat

  ni 2010

  stambeni objekat za potrebe trita

  (?)

  s t a n o V a n J e

 • 25

 • 26

  J a V n i o b J e k t i

  komPleks messecarree nord be, AUsTrijA 2009

  staraki dom u urbanom jezgru.

 • 27

 • 28

  J a V n i o b J e k t i

  garNI HoTEl MarISbudva, Crna gora 2008

  garni hotel vie kategorije sa prateim sadrajima: sportska sala, bazeni, sauna, krovni restoran/klub.

  P+6+PeP = 7.400 m2

  u realizaciji(?)

 • 29

 • 30

  P o s l o V a nJ e

  Pittura, uPraVna zgradaZemun Polje, Beograd 2009

  Upravna zgrada fabrike boja i lakova Pittura, sa restoranom za zaposlene i segmentom za izdavanje poslovnog pros-tora (2., 3. sp). P+3 2.500m2.

  u realizaciji

 • 31

 • 32

  s t a n o V a n J e

  stanoVanJebudva, Crna gora 2008

  (?)

  stambeni objekat sa apartmanima za izdavanje.

 • 33

 • 34

  s t a n o V a n J e

  porodINE kUE MITrovIIbudva, Crna gora 2008

  u realizaciji

  dve porodine kue u centralnom jezgru grada.

 • 35

 • 36

  s t a n o V a n J e

  TUrISTIka NaSEljaa) kamenoVob ) kamic) dolina maslina, tiVatCrna gora 2007-2008

  u realizaciji

  b c

  predlog novih turistiko - apartmanskih naselja i grupacija.

 • 37

  a

 • 38

  s t a n o V a n J e

  stambeno naselJe r 3 Al Ain, U.A.E. 2008

  Projektovane vile u sklopu novog naselja R3.

  u realizaciji

 • 39

 • 40

  s t a n o V a n J e

  stambena Vilabigovo, Crna gora 2008

  (?)

 • 41

 • 42

  P o s l o V a n J e

  moninVestbudva, Crna gora 2006

  rekonstrikcija zapoetog objekta sa posebnim osvrtom na enterijere i el. instalacije/komunikacije.

  (poslovni objekat s. marovia)

  realizovano

  enteriJeri

 • 43

 • 44

  stamb. Vila, dolina maslina Tivat, Crna gora 2007

  s t a n o V a n J e

  u realizaciji

 • 45

 • 46

  natkriVanJe ulice cara lazarabeogrAd 2008

  natkrivanje za potrebe bate hotela Aleksandar

  Pozivni konkUrs PrvA nAgrAdA

 • 47

 • 48

  s t a n o V a n J e

  stambeno naselJe r 3 Al Ain, U.A.E. 2008

  Enterijeri projektovanih vila

 • 49

 • 50

  4. Analiza izbora profila i stakla

  loe izolovan objekat

  standardno izolovan objekat

  niskoenergetski

  standard gradnje

  pasivnistandard gradnje

  jednostrukostaklo

  dvostruko izo staklo

  niskoemisiono dvostruko izo staklo

  trostrukoizo staklo

  Unapreeni prozori daju period isplativosti 5 godina.

  - Sastavni deo tehnike dokumentacije- Obavezan i energetski tehniki pregled

  Energetska sertifikacija objekata

  Kljuni parametri koji utiu na energetsku efikasnost objekata:

  1. kompaktnost, 2. orijentacija objekta, 3. analiza povrine otvora, 4. analiza izbora profila i stakla, 5. izolacija objekta

  1. Kompaktnost A/V

  A/V = 0,304

  3. Analiza povrine otvora P otvora = 1/7 neto P objekta

  2. Orijentacija objekta otvaranje prema jugu zatita od pregrevanja zatita od vetra

  Izolacija zidova Preporuka za spoljni zid: k(U) = 0,25-0,35 W/mK standardno niskoenergetski pasivni

  izolovan objekat standard gradnje standard gradnje

  period isplativosti: zid od opeke 3-9 godina A-B zid 2-5 godina

  5. Izolacija objekta

  Izolacija krovova Preporuka: kmax = 0,25 W/mK, 14cm termoizolacije.

  Kosi krov

  period isplativosti 2-4 godine.

  Ravan krov

  period isplativosti 3-5 godine.

 • 51

  unapreenjetermoizolacije

  hladan most

  Dijagnostika energetske efikasnosti

  1. Kontrola termovizijskom kamerom

  curenje vazduha

  neadekvatnaizolacije potkrovlja

  2. Test vazdune propustljivosti

  AB platno d=8cm + DP-9 Lam 18cm

  Grafik temperatura Grafik difuzije vodene pare

  K=0,21

  Sendvi zid: blok d=19cm, KnaufRock P 8cm i silikatna opeka d=12cm K=0,334

  Matematiko modelovanje i softverske simulacije

  ZakljUak

  - U godini 2012. se oekuje usvajanje pravilnika o energetskoj efikasnosti.

  - U skladu sa time svaki objekat dobijae energetski paso koj e prodavati objekat.

  - Prema pravilniku debljina zida e raunati min. debljina termoizolacije - sve preko toga poklanja drava.

  - dobijae se subvencionisani krediti za objekte u klasi niskoenergetskih objekata sa potronjom manjom od 40kWh/m2 Pe.

  - za dobijanje kredita potrebno je uraditi energetsku analizu po leed standardima za Amerike banke i po eU standardima za eU banke.

  - za investitore je povoljnije ugradnja toplotne pumpe i buenje sondi od sistema i prikljuka na mreu toplana.

  - U niskoenergetskim objektima je bolji kvalitet vazduha.

 • 52

  2011 ArH+, odgovorni projektant/rukovodilac tima

  2010... docent n rhitktnskm Fkulttu Univrzitt u bgrdu,

  dprtmnu z Arhitkturu

  2007 srdnik- kutr u kviru pr. studi ToTAldesign iz bgrd/budv

  2004 licencirani Arhitekta odobren od strane Privredne komore srbije

  smstlni struni srdnik n rhitktnskm Fkulttu Univrzitt u bgrdu, ktdr

  z Prktvnj/dprtmn z Arhitkturu

  1998 sistnt priprvnik n rhitktnskm Fkulttu Univrzitt u bgrdu, ktdr z

  prktvnj

  diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u beogradu, srbija.

  specijalistiki kurs: bioklimatska Arhitektura

  1972 rn u bgrdu, srbi

  vN Ngrd I prIZNN

  2005 zln dlj/Priznn leonArdo 2005, nbli prkt stnvnj, insk, blrusi

  2004 Priznn sln rHikUr z dm z str lic u vlvu, mPU, beograd

  1998 Priznn nikl dbrvi, spciln priznnj F u beogradu, z diplmski rd

  ...dobitnik 8 prvIH, 2 drUgE i 4 TrEE nagrade, kao i vie otkupa i obeteenja na javnim

  konkursima u zemlji i inostranstvu. radovi i lanci objavljivani u vie strunih publikacija...

  2010 objaviljuje studiju/monografiju U Idejama... u izdanju Arhitektonskog Fakulteta u Beogradu

  2011 ArH+, odgovorni projektant/menader tima

  2009 Chalabi & Partners, be, Austrija