of 87 /87
ARENA ARTELOR (titlul antologiei va fi ales prin vot, de coautorii acesteia, din cele mai inspirate titluri de poeme sau cicluri de poeme) antologie de poezie EDITURA Hoffman 2014

Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Poeme al creatorilor din Oltenia

Text of Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

Page 1: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

ARENA ARTELOR (titlul antologiei va fi ales prin vot,

de coautorii acesteia, din cele mai inspirate titluri de poeme

sau cicluri de poeme)

– antologie de poezie –

EDITURA Hoffman 2014

Page 2: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

2

Selec iaătexteloră iătehnoredactare: Nicolae Zărnescu

DescriereaăCIPăaăBiblioteciiăNa ionaleăaăRomâniei ARENA ARTELOR – antologie de poezie/ Editura Hoffman, 2014 ISBN 999-666-555-444-3 888.222.1-1

Page 3: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

3

MarianăB r scu

TOTUNA CU TIMPUL

Page 4: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

4

TOTUNA CU TIMPUL

din când în când seămaiăjoac ă iăteatru uneori prea simplu

banal tu erai apa

eu puternicul val alteoriăeraiăstânc

ciopleam din tine amnar i câte scene tr ite

acolo pe deal dar ce- iăpas ă ie c ăsuntăaziăstatuie sauăb rbatulăfatal c ătr iescăînăhaos ca bietul hoinar totăunaădac ăsunt aiciăpeăp mânt

sau în cer nu sunt sfânt

lâng ătineăamăiubit iăiubescă iăaici

unde sunt doamn ădinămine

crescăierburiă iăflori prin mine cresc iăiesălaălumin

pe petale au lacrimi i privesc spre înalt

i spre mine m ăplângăcuălacrimileămele

Page 5: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

5

m ăiubescăcuăiubiri ce au fost

nu mai sunt neăauzimă iăvorbim prinăploaieă iăvânt

neăînmul imăprinăsemin e iăclipeăfierbin i

ne amestec măcuăvoi peste noi în lunci

peste lanuri de grâu amăalesăs ătr iesc

supraeul onest nuăvreauăs ăbocesc aplecat spre a fost tiuăm ăcondamni

e tiăsimpl ăfemeie cândvaăcump ram

iluzii divine oareănuăsim i

distan aădinămine suntemăînădou ălumiăparalele

divine î iăscriuăuneori

de dragul de-a iăscrie teăurm rescăînăzigzag

caăoătoamn ătârzie teăv dăm ătraduci sub punte la vie

fir-arăs ăfie nu-mi mai fac griji

eăfloareaăsufocat ădeărugi amestec tot timpul

Page 6: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

6

pl ceriă iăuit ri oricum

bun ăziuaădoamn te salut printre nori e prima scrisoare

dinăc l toriileămele extracorporale...

PESIMISM

Sunt golit de sentimente, Totăînăjurulămeuătr deaz , Zile,ănop i,ăiubiriăabsente,

Unăgândăr uăm -mbr i eaz .

V dăînănegruătotă iătoate, Nuăz rescănicioălumin

Undeăs ăg sescădreptate, Cândăeuănuăamăniciăoăvin ?

V dăcumămoareăadev rul, Crucea - scutăînămâr vie,

Ceăp catăc ăaziă iăomul A ajuns o blasfemie!

M ădorăr nileătrecute

Cândăcredeamăc ăauăr spuns, M ădorăviseăne-mplinite, V dădinăr s rit...apus.

Nu mai am iubiri secrete

Consumate noaptea-n lunci,

Page 7: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

7

„Unde-i“ăfarmecăs ăm ăîmbete, „Unde-i“ă armulămeuăde-atunci?

Cândăiubeamăf r ăm sur Nuă tiamăceăînseamn ăfrig,

Guraăta,ăfrag ă iămur , Oăsimtăînc ,ăoămaiăstrig.

Toateătrecă iăauătrecut,

Via aăcurgeă iăne-arat ... În final, ajungiăt cut

iătreciăsimplu...ălaăerat .

SEXY TANGA

P strezăamintire chilo iiătangaă

aproape invizibili, oăa ătras

printreădou ăemisfere de profund interes...

neglijeuri, lec ieăînv at laăoraăerotic

de lecturi suplimentare, a aăamăaflat

c ăchilo iiătangaăuza i nu devin

cârp ădeăpraf...

Page 8: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

8

TRUBADURUL

Sunt trubadurul viselor pierdute, Suntăc l torăpeădrumulănesfâr it. Euădinăe ecăamăcucerităredute,

Caă i-năpustiuăp cate-amăisp it.

M-amătotăl satăatrasădeăorizonturi, Cu aventura-n gând am tot umblat, Am luată iătinere eăcu-mprumuturi

Pân-am ajuns vândut deliberat.

i-amătotăvândutăpl cereăinterzis , Amătotăsl vităprinăversăp catădivin,

Peăboltaăvie iiămeleăfila-iăscris , Povesteădeăiubireă iădestin.

Suntăincurabilă iăbolnavădinăfire Nu am un antidot de vindecat, Oăvia ăamăcrezutăîntr-o iubire

iăcrezulămeuăeăaspruăjudecat.

SUNT

Suntăoăpas re, p mânt...

sunt un pom, un om, un gând...

univers,ăroat iăsfânt...

sunt oriunde iănicicând...

Page 9: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

9

FANTEZIIăDEăPRIM VAR

A teptăs ăînfloreasc ăteii parfumulălorăs ă i-l ofer în dar,

atâtaătinere eăpeăalee, atâtea amintiri uitate-n calendar...

aceea iăbanc ,ăaceea iăînserare aprindeăiar iădorulăîntreănoi, euăteăs rutăpeăbuzeăast ăsear

iăî iăascundăînăpalmeăsâniiăgoi...

m ălasăfuratădeăvalulăîntâmpl rii, s rutulăt uăîmiăd ăfioriăadânci,

atâta fantezie ai, iubito, iăe tiămaiăinventiv ăcaăatunci...

m ăru inezăde-atâtaăîndr zneal paradoxalăîmiăplaceă i-i frumos, simtălimbaătaăcatifelat ,ămoale, alunecând din ce în ce mai jos...

cuprinsădeăeuforicăpân -năcre tet,

idilaăf r ămarginiăseăstrecoar , unăvirusăîmiăp trundeăapogeul, peăfacebook...ăteăs rut,ăeăsear ...

CLIP ăFECUND

...admir peisaje, luminiă iăumbre pictate pe nori,

Page 10: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

10

m ăplimb înălini teaăedenic

urcat ăînămit iălegend ,

m ăvândăa tept rilor s ăîmbr iseză

anotimpuri divine, dac ăcerulă

se descoase, însingurare...

clepsidra iubirii va curge în mine...

DESC TU ARE

Nevinovat în propria- iăstrânsoare, Încorsetatănuăpotăs ăm ădesprind,

Suntăprizonieră iămaiăreclamăr coare, Înăsineaămeaăiauăfocă iăm ăaprind.

Visândăc ăpesteăsâniiăînăv p i

Veiăfiădinăfocă iăoădorin ătoat , Iubitaămeaăm ăv dăînăochiăt i, Tuăcaăoăfiar ăe ti,ădesc tu at .

Speran a-nămineăseămaiăspovede te,

optescăînăversăcuătineă iăînădor, O-ntreag ăvia ăamăcrezutăorbe te

Înădragoste,ătuăm ăr ne tiău or.

Î iăcântămereu,ăiubito,ălaăureche, Tuăe tiăpierdut ănudăînăa ternut,

Page 11: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

11

Te-ntreciăînănebuniiăf r ăpereche iăm ăimpliciăînăjoculăînceput.

Înving toră i-nvins de fantezie

Nuăcredăniciăeuăceăamăpututăs ăfac iărecunoscăeămareănebunie...

Darănuăv ăspun,ăaăfostăfrumosă iătac.

D -IăCUăBUSUIOC,ăMON ER!

Cânt ăploaiaălaăfereastr , Timpădeătoamn ,ăruginit, Amă iăbusuiocăînăglastr , S -mi dea fermec la iubit.

Chipulăt uă‒ ce alinare!

Lâng ămineăumbr -miăe ti... Teăînal ,ămândr ăfloare, Înăparfumăs ăm -nvele ti!

Cernăt ceri,ălacrimiădinăplângeri,

Niciănuăvreauăaăm ătrezi, Pân ăs ăajungemăîngeri, S ăneămaiăiubimăoăzi.

Geanaăluniiăneăvegheaz , Noi ne pierdem în mister, Cine-nădragosteătri eaz , D -iăcuăbusuioc,ămon er!

Page 12: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

12

tefaniaăBudrescu

ÎNF URAT -NăLUMIN

Page 13: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

13

I

Lumin ăsf râmat ădeăpietreleălunii.

Livezile au încremenit în alb, t cuteăşiăgrave.

Doarăumbraătaămaiăanin ăsfioas

de zidurile inimii mele şiănu-ndr zneşte

s -mi caute poarta sufletului caăs ăpoat ăintra.

II

De va fi cândva s ăm ăating ăunăvisădeăvar , de-albastru-miăvaăfiăp rul,

deăaurăpieleaăbra elor întinse-nălumin .

Bucuriaăvie iiăseăva-n l a

din trupul meu maiăcurat ăcaăîngerii şi-un sunet de frunze

vaămurmuraăfiin a alc tuit ădinădou ăjum t i

careăseăcaut de la-nceputul lumii.

Page 14: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

14

III

Bruscăprim varaăaăc zutăîntreănoi cuăsfâşieriădeăploiăînăprivire.

M ădureauăghioceiiăceăseăn şteau,

albiăşiăpreaăşov ielnici, dinăp mântulănegru şiăînsetatădeăsoare.

Se umflau în sufletul meu,

pocnind dureros, muguriiăarborilorădesc tuşa i

de iarnaăceăp ruseăf r ămargini.

Eramătoat ăoăprim var şiămânioas ăm ăzb team

s ăînfloresc.

IV

Fiecareălacrim ăuit ădrumulăînapoi.

Înstelarea ei pe mâinile goale eăcaăoăfrunz ădesprins ătrist dintr-un ram care-şiăplânge

singur tatea sub un cer prea înalt.

O adiere în suflet

caăoămângâiereăfugar peăobrazulăalbădeăaşteptare

Page 15: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

15

şiătrupulămeu,ăîntâiulăsteag, biruin ăalb ăaătinere iiătale.

V

Teăprivescăşi-ncercăs ăcitescăpeăchipulăt u urmele drumurilor pe care trec

gânduri fugare, întunecând sau luminând voios ochiiăt iăprinăcareătotăsufletul

izbucneşte-năafar .

Eştiănumaiăgândăşi-năfiin aăta s ăexisteăaăuitatătrupul

împinsăînăgrab ăc treăcap tulăvie ii, templu firav în care sufletul

nu poate locui pe deplin.

Doarăochii,ădou ălacuriăimense în care totul tr ieşteăintens, lucescăc treălumeăşiăspun

cuiăştieăs-asculte despre tine.

Page 16: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

16

Page 17: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

17

Drago ăG.ăC linescu

ETERNUL HAIKU

Page 18: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

18

Roşulădinăapus, laăbra ,ăpeădeal,ăoăLun ă-

migdale coapte.

*

Page 19: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

19

MihaelaăLu

DECOR

Page 20: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

20

DECOR

Danseaz ăluminaăpeăfe eădeăluturi, Mi-adoarmeăvia aăpeăchip,

Str ineăîmiăsuntăacesteă inuturi, Când fluturi se-ngroap -n nisip.

Îndurăaşteptareaăceănaşteăs ruturi

Dinărazaăpictat ădeăfum Şi-miăflutur ăgândulălaănoiăînceputuri,

Înăjurăeădoarăaerăşiăscrum.

Ce plin e decorul de frunz ăcrestat Şiăp s riădeăpiatr ăseăduc,

Înghea ădebutulădeăran ămascat Prin ramuri uscate de nuc.

M -mb tăcu-adiereaădeăclip -adorat ,

Cu visuri ce-miăşuier -n gând, Fl c riăceăard,ăsperan -alergat

Se-agit ăşiăcadăsângerând.

ÎNNOIRE

Surâsulăseăpierdeăşiămuşc ăamurgul,ăăăăăăăăăăă M-aştern,ăm ăridicăşiăiarăplec,ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă

Iarăjoculăluminiiăvâneaz ădorin e,ăăăăăăăăăăăăăăăăă Renasc,ăretr iesc,ătimpu-i sec...

Odat ăcuămine,ăodat ăcuăanii,ăăăăăăăăăăăăăăăăăă

Seăscutur ăumbraădeădor,ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă Se zbat amintiri, se zbat si trecuturi

Şiăcadăînăneant,ădarănuămor...ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă

Page 21: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

21

Se-nchideăsecundaăînăpasulădeăpiatr ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă Alunecăşi-ncep s ăzâmbesc,ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă

Mireasmaăm -mbat ,ăvalseaz -n cuvinte, Renascăşiăîncepăiarăs ăcresc...

VALS

Alunec ătimpulăpeăsocluriădeăpiatr

În vals noi ne-am prins amândoi Înghea ăprivireaăînghea ăsurâsul

Doar ritmul mai cânta în noi

R mâneăparfumulădeăşoapte-ncordate Mirosulădeăurmeădeăpaşi

Dansulăneăstrig ăs ăstingemăcuvinte Şi-nămâinileăchem riiăteălaşi

M iastr ăeăclipaăcândălesneăcurgăpaşii

iăroşulăse-ascunde în noi Albeăsuntădimine ileăşiăserileătoate,

Iar verziănop ileăuitateădeăploi.

KARMA

M -ndreptăînspreăvisare,ăspreăgreleăîn elesuri V dăpicuriădeălumin ăce-mi umple întreg chipul

Şiămaiăreparăînăgrab ,ăn-am timp pentru demersuri, Prezentulăîmiăeămartor,ălipseşteădoarăarbitrul.

Dar,ălaăacestăexamen,ăniciănotaănuăeăfals ,

E un întreg capitol cu sunet de teorbe, Caăunăacordăcuăvia a,ăcândăkarmaănuăeăars ,

Page 22: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

22

Curgă ur uriădeăchemareăînăfapteă iăînăvorbe

Şiămaiătresarăcândăclipaăseăstrâmb ădesălaămine,ăăă Eăacr ăşiăamar ,ădeămineăeăs tul ,

Cerăajutorăsperan eiăcândănuăseăpoate-ab ine Şiăm ăridic -năsteleăcuămicaăeiăspatul .

NEM RGINIRE

Amurgulăî iăascundeădinălumin

Fiorădeăteam -năochiiăt iăseăpierde Ner bd torăî iăsap -năr d cin

Frumoasaămeaănem rginireăverde

Îngenuncheaz ărazaărupt -nădou În clipa de-ntuneric a orbirii

Ca-ntotdeauna-năsufletulăt uăplou E trist când mor în noapte trandafirii

Şi-mbr işeziăluminaăcândăse-arat

Dinăadiereaăreceăşiăt cut Teăscalziăînăeaăcuăfa aătaăcurat

Frumoasaămeaănem rginireămut

ULTIMUL ZBOR

Cuprindăînăbra eătimpulă S ăamăînăveciăsecunde Cândăpas reaăpl pând Pluteşte-n ultim zbor

Oăadiereămut În glasul ei se-ascunde

Page 23: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

23

Noian întreg de îngeri Din ceruri se cobor

Şiăseătopeşte-amurgul Într-un ocean de vise

Cuvintele se-aga De-oăcreang ăde-adev r

Odat ăcuăf ptura Iubirile promise Îşiăpicur ăamarul

Laăr d ciniădeăm r

Seăleag n ădorin a Şi-năaşteptareăcreşte

Un vis începe-a plânge Dintr-un hotar mai mic

Când inima-mi se frânge Stândăprins ăca-ntr-unăcleşte

Ună ur urădeălumin Seănaşteădinănimic

Page 24: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

24

Page 25: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

25

ValiăOr an

BOEM

Page 26: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

26

BOEM

Mi-amăl satăcruceaălaăpoart şi-amăintratăs ăbeauăoăbere,

nuăvreauăvorbeădespreăsoart , ast ziăvreauăs-audăt cere.

Mi-amăl satăcruceaăafar’

lâng ănişteăbiciclete, ast ziăvreauădoarăunăpahar

şiăcevaăfemeiăcochete.

M ăaşteapt ăcrucea-năuş şiănu-iăeădelocăruşine,

pân câtănuăsuntăcenuş , s ăm ăcareăeaăpeămine.

TÂRZIU

Mi-eădorădeăsângeleătat luiămeu

Şiădeădurereaămameiămele.

Umplutura de clipe Dintreăfericireăşiăagonieă,

Dintreăvoluptateăşiădurereă, Dintre minciun ăşiăadev r s-arăputeaănumiăvia …

…sauăoămirareăaăpietrei.

Piatr ăîmbr işat ăpân ălaăruin , Piatr ăs rutat ăpân ălaănisip…

Page 27: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

27

CAMELEON

M taseaăbroaşteiăadulmec în l imile,

fericit ăc ănuăleăpoate atinge.

Timpul,ăsup ratăde-atâta aşteptare,

îmi trageăpalmeădup ăceaf : “B !ăInimaănuăeăf cut ăpentruădragoste!

Inimaăeăf cut ăs - iăofere, din când în când, câte un infarct.

Aşa,ăcaădistrac ie.” Ceăcameleonăşiăinimaăasta!

Şiăsufletul… Perpetuu candidat la titlul

de amant alămor ii…

COCO ULăDEăTABL

S ăstaiăliniştit,

tu cu tine, şi,ăaşa,ădintr-odat s ăteăapuceăunădor.

Un dor de ceva, nedefinit... S ăteăsim iăcaăunăcocoş

deătabl careăhabarănuăareăc

eădeătabl ăşi,ămaiăales, habarănuăareăc ăeăcocoş.

Page 28: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

28

S - iătreac ăprinăfa aăochilor fotograme, frânturi de lucruri

în care te-ai întamplat şiăs - iăfieădor.

Unădor,ăaşa,ănedefinit, deăoăcas ăcuăunăcocoş

deătabl ăcare habar nu are c -i e dor.

RE ET ăDEăÎNDR GOSTEAL

Se ia o zi oarecare

şiăseăspargeăînăbuc i. (firimituri de timp

împr ştiatăînăsânge). Seăiaăpulsa ia inimii şiăseăpuneăînăpieptulă

unei femei. Dac ănuăştieăceăiăseăintampl

îiăşopteşti: „Eştiăsângele

timpuluiămeu!“.

PRIBEGIE

S ămergiăprinăoraş şiăs ă iăseăpar ăc

teăurm rescăstr zile, c ăs-auăr tacităînătine.

S ăleăauziăspunându- i: „arat -ne drumul c tre

Page 29: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

29

oraşulăacestaăstr in înăcareănuămaiăştim încotroăducem!”.

S ămergiăprinăoraş şiăs ăurm reştiăstr zile

careăteăurm resc înăsperan aăc ,

undeva, auăunăcap t.

Page 30: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

30

Ina Florica Popa

SUNETE DE STELE C Z TOARE

Page 31: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

31

ARUNC NOAPTE PESTE NOI

Umbl mădespov ra iădeătimp Peăc iălacteeădeăumbr

Lipind bucurii galbene pe ziduri triste. Unăfirădeăr coareăneătulbur ălinişteaăviolet

Şi-unăcurcubeuădeăviseăneăscap r ăprintreăpleoape. i-alinăcuămânaădreapt ălinişteaăr zvr tit Iarăcuămânaăstâng ăpl m descătimpul.

Arunc noaptea peste noi Şiăteăchemăsubătâmplaămeaăs ănemurimălumea.

SUNETEăDEăSTELEăC Z TOARE

Amforeădeălumin

pe drumul sufletului înc tuşat de doruri.

Miresmeădeăambr

se lovesc de ziduri

s rutându-mi trupul

ostenit de cuvinte.

M ăodihnesc pe sunete

deăsteleăc z toare.

Page 32: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

32

E FRIG PRINTRE CUVINTE

E frig printre cuvinte Şiăviseleăm ădor.

Euăamestecat ăcuătine Biciuimăsperan e

Cu aripi Deăp s riăc l toare.

Albeăt ceri Locuiesc în noi

Şiămergem Prinăp cateleăaltora C utândăîntreb ri,ă Primindănelinişti.

E frig printre cuvinte Iar noi

Îmbr c m Înărochiiădeălumin

Întunericul.

GUSTUL CURCUBEULUI

Î iăaducăluna lâng ătâmpl

şi teăr t cesc

înănop ileămele f r ădimine i. S rutulăt u

are gustul

curcubeului.

Page 33: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

33

ÎNCERC DUREREA CU DEGETUL

G sescănoapteaărezemat ăde zid Şi-oătrezescăcuăunăs rut.

M ăscuturădeărouaădinăplete Şiăprindădiminea aăînăpumn.

Oăaruncăpesteălumeăşiăm ăschimbădeăgânduri. Ochiuriădeălumin ăm ăardăsubăpleoape.

Încercădurereaăcuădegetulăşi-miăpicur ădinăelălacrimi. Oprescătimpulăşiăascultăt cerea cum plânge pe trupul

meu. Privescălumeaăşi-mi caut cuiele din suflet.

Lumina se ascunde de mine Şiănoaptea-miăr stigneşteăsufletul

Peăoăcruceăs lbatic . Mi-amăb tutăsufletulăînăcuieăşi-amăatârnatădorin eleădeăel.

Page 34: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

34

Lumini aăPopescu

ALTER EGO

Page 35: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

35

ALTER EGO

Cu chipul palid împ r ităîntreăobscurăşiălumin

simtăr coareaăvidului preschimbat în gând hr nindu-miăfiin a

cu întuneric. În dansul oscilant

al umbrelor mânate de timpul pulsatil

îmbr işezăpetaleleă unui alt început.

I-AMăUITATăR STIGNIREAăÎN MINE

Nevindecat ădeătine

m ăascund înăprim var . Lasăînăurm

r d cini şiăiauăcuămine

ziduri transparente prin care

s -mi privesc nemurirea

dinăochiiăt i. i-am uitat

r stignirea în mine

şi m ăfericesc.

Page 36: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

36

ESEN ăTACIT

Sângele mi se resemnase pe pagina goal ăaăeteruluiă

predestinatăs ănegeătransformarea dintr-oăpic tur ădeăap .

rev rsateădinăpalmaămâini globuleleăseăr spândeau

inundândăalbiaăscobit ăaăvenelor. golind eternitatea

tr imăcaădoiăaman i înc tuşa iădeălacrimi.

Page 37: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

37

Dumitru Sârghie

RAIUL CUCERIT

Page 38: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

38

RAIUL CUCERIT

Suntăcire ădeămai,ăstr fulgerat, Mi se-nal ăfrunza,ăpip indălumin ,

Murmurând un cântec greu de memorat, Careăseăridic ă i-apoi cade-nătin .

Eu respir prin ramuri, cu vergine coapte, Fructeădeăofrand ,ăhran ăpentruămituri,

i-am oăfebr -albastr ,ăceăstr luce-n noapte, S rutândăfinitulăprintreăinfinituri…

Feteădulciădeăambr ,ărisipescăsavoare,

Fructeădeătr ire,ăzâneăf r ănum r, Î iădesfacă galnicăaripele-n zare,

Doamne, ia-miăp catul,ăia-mi-lădeăpeăum r!

Suntăcire ulăcareăsavureaz ăvântul, Trupuri de vestale mi se prind de ramuri,

Crengile-mi s-apleac ăm turândăp mântul, S -miăînc tu ezeăviseleăînăhamuri…

Cânteceădeăvia ,ăprinăcareăteăpierzi,

P s rile-Phöenixăseăiubescă iătac, Ciupind universul printre frunze verzi, Visele din hamuri devin flori de mac.

Doamne,ăînăcire ulăurc torălaăcer, Unăsânădeăfecioar ăgataăpârguit,

De-atâtaăsubstan ,ăde-atâta mister, âpure te-năharp ăraiulăcucerit.

Page 39: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

39

BUCURE TIăN RUIT,ăORIENT...ăDECADENT

Fl mânzi,ădes-goli iădeăstraieă iăsuflet, copiiăf r nume, cu-năultimăr suflet, cuăochiiălorăverziă iăc tareădeă u i,

viseaz ăc ăzboar ,ăc ăseăfacănev zu i, c -iăcheam ălaăsânuriăp rin iănen scu i, c ăauădeămâncare,ăc ăfacădragoste-n aer, precumăfacădelfinii,ăcuăzgomotă iăvaier, în valuri de ape-nspumate-ntr-un caier, dinăcare,ăceleste,ăcadăboabeădeărou …

* Suflete pereche, suflete-amândou !

* Oăpajur ăslut ,ăcuăochiiădeăfiar , cu gheare-stilet,ăcuăclon ădeăo el,

spre-oă int ăanume,ăîncordat ăprive te, se-avânt ăn prasnic,ădinăaripiătotăcre te,

cumăcre teăneghinaănefast ăînălanuri, înă araădinăcare-au migrat idealuri,

ridic ăînăgheare,ădintr-unăpâlcădeăar ar, cuăpl giăsupurândeăpeăochiă iăpeămâini, mu cată iădeăsoart ,ămu cată iădeăcâini,

inertăpeăvecie,ăunătrupădeăsugar… *

Imaginiăsinistre,ăpeisajădeăco mar! *

Înăritmădeămanele,ăsub ire-n mijloc, f r ăcas ă iămas ,ăf r ăneamădeănoroc, oă iganc ădanseaz ăde-aădreptulătr snit,

i-aăpusăp l riaăînădrumălaăcer it, primind câte-un cent, pentru dansu-i dement,

Page 40: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

40

iarăpeăumeriiăs i,ăciripindăaăr scruce, de dragoste bete,ăinfernalădeăn uce,

p s riănegreădinăfilmulăluiăAlfredăHitchcock, fâlfâindădinăaripiă iăschi ândăpa iădeăjoc,

fumeaz ăCamelă iăbeauăPiperment… *

Bucure tiăn ruit,ăOrient…ădecadent!

PREA TÂRZIU

Mi-amăaruncatăamarnicăiubirileăpeăap , Caăs ăprivescăcumăpeştiiăcuăeleăseăîndoap …

Şiăpeănisipulăplajeiăsperan aămi-am gravat-o,

Caăs ăsurâdăatuncea,ăcândăvântulămi-a suflat-o.

Mi-amăscrijelităcredin aăpeăunăarbustădeăsoc, T iatăapoiădeăuniiăşiăazvârlităînăfoc.

Si inima le-am pus-oăamicilorăpeămas …

Zadarnic îns -iăgestul,ăcândănim nuiănu-iăpas .

Mi-amăscrisăcuăsângeăvia a,ăcuăcalmăşiăîn eles, Peăunădreptunghiădeăsticl ,ădarăsângeleăs-aăşters.

Şi-acum, în universu-mi de-amurguri grizonate, M ătotăgândescăs -mi caut iubirile-aruncate…

S ăm ăîntorcăpeăplaj ,ăs urluăşiăs ătip,

S -miăreg sescăsperan aăgravat ăînănisip.

S ăîmiărecap tăiuteăşiăcuăpu inănoroc,

Page 41: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

41

De-acumămaiăo elit ,ăcredin aăars -n foc.

Şi-ai mei amici de-aiureaăs ăştieădeăîndat , C-amăinimaăintact ,ădispus ăs ăseăbat …

Şiăs ărescrie-n sânge, întreag ăşiăardent ,

Povesteaăvie iiămele,ăde-aăpururiăremanent .

Dar, Doamne-ntr-oăclipit ,ăvenit ădinăpustiu, Oăvoceăîmiăşopteşteăc ăesteăpreaătârziu!

DANSUL DOGMEI

Duhul,ăd ruindădilemei

Dominantul drum-destin, Domnul doamnei, domn divin,

Duce dorul Diademei… Dogmeădoamnaăd ruie te,

Dogorindădemen ial, Dulce,ădirec ional,ă

Domnulădoamneiăd n uie te… Domnul, doamna demn dispar,

Dansulădogmeiăderanjeaz , Destinulăduiosădicteaz :

Doamne,ăd ădarulădinădar…

Page 42: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

42

AMăVRUT…

Amăvrutăs ăcuprindănecuprinsul iăs -nving, pentru tine, ne-nvinsul,

S ăm-acop rădeădor-nes tulul, Deăviseăs -miăumpluăp tulul…

Amăvrutăs ădesecănesecatul, S ăsalvezădeăînecăînecatul,

Amăvrutăs ăaprindăneaprinsul iăs ăsting,ăîntr-oăclip ,ănestinsul…

S ăte-ador eu am vrut, ne-adorato, Acas -mi,ăs te chem, nechemato, Eu s-adorm, priveghindu-te des,

Tu s-alegi,ăunăalesăneales…

Amăvrutăcaăs ăcurg,ănecurgând,ă Asurzit,ăeuăs ăstrig,ănestrigând,

Amăvrutăs ăte-ntreb, ne-ntrebato, S ăteăiertăeuăamăvrut,ăneiertato!

Amăvrutăs ăatingăneatinsul,

S ăpretind, disperat, nepretinsul, S ăhr nescăefemerulăetern,

PogorândăînăEdenădinăInfern…

La final, îmi doresc începutul, Multăamăvrutăcaăs ăv dănev zutul, Dus-întorsul pe lume mi-e scut,

Doare-m ,ăTu,ăDoamne,ăde-atât nedurut!

Page 43: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

43

VREAUăS -MIăSALVEZăM CARăOăPOEZIE

Miliardariăcrescu iălaăsânulăuriiă Ceiăinvesti iăde-a ne fura cu totul,

Ne-a iăjefuităistoriaăşiăvotul, Având tot timpul spume-năcol u’ăgurii.

A iăcoborât,ănetrebniciăşiăingra i,

Pecingineaăpeăfa aăna iunii,ă Peăcând,ăprinăsomnulălor,ătresarăstr bunii,

Voi neămin i i,ăaşaăcumărespira i.

Ne-a iăh p itădestinul,ăpe-ndelete, Şi-a iăron ităamarnicăRomânia,

Pe noi v-a iăexersatăchiarăbulimia, Noi v-amă inutădeăfoameăşiădeăsete.

– Poetule,ă i-e gândul tot mai dus,

Spreăsumbreăpresim iri,ăspreădisperare,ă Haiăs mânc m,ăaăcâtaăoar ,ăoare?, Unăfructălaămasaăpus ădeăIisus…

– Confrate-n ale verbului de soarte,

Eu de mâncat mâncatu-mi-amăt cerea, Îns ,ăacum,ăaceasta-mi este vrerea, Caăs ăîmiăscapăpoemeleădeămoarte.

De nu se poate, încerca-voi,ădar ,ă Acesta-i dreptul meu la utopie,

Vreauăs -miăsalvezăm carăoăpoezie, Dinăghearaătr d torilorădeă ar !

Page 44: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

44

Liu aăScarlat

SLOVEăDEăLUMIN

Page 45: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

45

STRÂNGăÎNăPUMNIăSLOVEăDEăLUMIN ă

Stauăneclintit Pe buza hârtiei.

Simt, cum, Oădiafan ăunealt

M ăscrie Într-oălimb

Vernil. Strâng în pumni Sloveădeălumin

Şiăîmiăesteăcuăneputin S -mi deschid

Palmele.

ARPEGIU PE TONURI DE VERDE

Ştiuăunăcopac Ceăstr suie

Prin irisul lumii Pom

Cu crengile harpe Şiătrunchiul

Sicriu. Mugurii i-a dat

Inocen ilor, Florile, furilor,

Umbraăşi-aăl sat-o Hoinarilor.

Fi-vor fructele lui Lactee prinoase

În arpegii de verde

Page 46: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

46

Terestru.

AŞTEPTÂNDăS ăM ăÎNFLOREŞTI

Aşteptând S ăm ăînfloreşti Amăîmp turit

Umbraăcireşului. Mi-am pus-o

Laăc p tâiulăinimii Şiăamăadormit. M-amădeşteptat

Într-o joi Pleoap ăgrea

Deăcireaş ătârzie Mustind În palma

Unui poem.

ÎNLOCUI IăDEăIERBURI

Din celeste polenuri Oameniăr sar În octombrie,

În august, În mai.

P p diiănoctambule Fulgurate de gânduri

Ori colburi Purtate

În stamine de nimburi.

Page 47: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

47

În ritmul tot mai sincopat Al sevei lor

Înlocui iădeăierburi Oamenii mor În octombrie,

În august, În mai.

IUBIRE LA DOI

Iubirileănoastreăp şesc, Semnălâng ăsemn.

Tuăiubeşti Ca un copac,

Eu ‒ăca un sâmbure. Iubirea ta e, în mine,

Nelinişte. Iubirea mea e, în tine,

R gaz. Eu te iubesc

Precum piatra de râu, Tuăm ăiubeşti

Ca un stei. Iubirea mea

Eăunăfream t, Iubirea ta ‒ un fior.

Tuăm ăiubeşti Ca un castel de nisip,

Eu ‒ăaidoma unei clepsidre. Iubirea ta

E o insomnie, Iubirea mea ‒

O stare de veghe.

Page 48: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

48

PAS REAăINDIGO

Pâlpâindu-şiăaripa Ciripeşte

Peăcump naăunuiăgând. Iat-o cântând

În tinda inimii. Pas reăindigo!

Pa-s -re A strigat

Inima. Amăsc p rat

Oăpan A ta

S ăfie!

Page 49: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

49

Danielă erban

A ăVREAăS ăFIU

Page 50: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

50

A ăVREAăS ăFIU

Din galerii, din lumi necunoscute, A ăluaăunăraiăstr lucitor,ăoăstea, S - iăd ruiăfericireaăînăvolute,

S ăfiuălumina,ăîns i,ăde-a ăputea.

M-a ăpreschimbaădinăvis torăînăînger, i zborul meu spre tine-ar fi mereu,

Frângândăînădou ălacrima,ăs ăsânger Doar în iubire, pân' la Dumnezeu.

Page 51: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

51

Liliana Terziu

REPLIC LA UN DESCÂNTEC

Page 52: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

52

REPLIC ăLAăUNăDESCÂNTEC

acumăprivescăimpasibil lumileăcareăseăpierdăînătriste iăcotidiene

m ăsituezăcumvaădincolo deăiubirileăplineăcuăsuficien aănuan elorădeăgri inimaăîmiăesteăacoperit ăînăstraturiăsuccesive cuăvoalurileăsfâşiateădeătrecereaăascu işului prinăconglomeratulăsentimentalăalătr d rii

î iămaiăaminteştiăiubitulămeu deănop ileăcuăviseăîncol citeăpeăcoapseleălunii deăs ruturileădeăpeăglezneleătimpuluiănelimitat

şiădeăcuvinteleăosteniteăpeăbuzeleăluminii suntemădesp r i iădoar deămun iiăecourilor

din serile adormite în cearceafurile apusului de câmpiile culcate sub mireasma grâului copt

şiăuneoriădeăninsorileăcopil riei.

VÂNDUT

surâdeamăobosit ădeăpermanen a uneiăc l toriiăprelungiteăînătrupulăverii

c l uzaătimpuluiăseăr t cise înădeşarteăpromisiuniăcitadine prinăh işurileăvie iiăcotidiene

înăîncercareaăeşuat de trecere peste frontiera

propriului eu te-aiăînf işatăpeăesplanadaămentalului golădeăsentimenteăşiăcuămulteăamintiri

dezbr catădeăcurcubeulădorin elor purtai pe tine doar un voal transparent

Page 53: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

53

peăcareătatuaseşiădistrat vândut iubitei mele

pe vecie

PARTAJ

amăîmp r ităpeădinădou ăc ma aătimpului epuiza iădeăsuferin ă iădeăexcesulăiubiriiădeăsine

hanoraculăcuvintelorăconfec ionateădinăp cateă iăerori l-am rupt în preajma aducerilor aminte

pantofii desperecherii din frunzele toamnei ne strângeau în strâmtoarea viselor adormite întreădou ălumiăcaădou ăpovârni uriăparalele

am etalat pe taraba sentimentelor fr mânt rileăcotidieneăsmulseădinăt cere

tahicardia cuvintelor mincinoase migreneleăamurgurilorăr niteădeă ipete

îngenunchereaăpeăpiedestalulăam girilor încercândăf r ăsor iădeăizbând s ăleăd ruimătrec torilorăgr bi iă

spre idealuri futuriste amăagonizatăapoiăpeăa ternutulădezn dejdii

cuăsperan eleăluminândăfirav la ferestrele sufletului

l sândătrecutulărelativă iănesigur s ăneăîneceăcor biileăiubirii

Page 54: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

54

POEM FRUST

iubite, nu–miăr stigniăiubireaăpeăcruceaănep s rii dimine ileănuăleădecapitaăcuăunăsurâsăamar

p streaz -m ăînătemplulăinimiiă înve mântat ăcuăalbastrele-nser ri

sfâ iateădeătrecereaămovăaăunuiăamurgăîntârziat înăanotimpulăcopacilorătrecu iăînănemurire

iubite,ănuăm ăucideăast ziăcuăsabiaăt cerii

d -miă ansaăs ăm ăascundăînătine subăstrea inaăgânduluiăt uăs ăconstruiescăunăcuib

înăcareăs -miăad postescăr niteăramuri iăuneoriăs-a ternăhlamidaăviselorăpeăumeriiăt iăgoi

satina iăcuăbroderiaăbaladelorăuitate-n ierburi cuăp s riăc l toareăcuăaripiălargiăînăzbor

iubite, ucide-m ,ădarăf -oăcuăblânde e,ămâine cândăsoareleăr sareăpeăcâmpulămeuădeămaci iăcerulăîndr gostit se-nal ăînătrilădeăciocârlii

cândăamiezileădeătoamn ăr t cescăînămineădoruri înmiresmându-mi trupul în diafane voaluri

cu miros de dragoste, cu miros de tine

ZADARNIC

cât mi-e de dor zadarnic spun când trec prin tine seăclatin ăprivireaăînălacrimiăşi-n frustr riă cuprindăînăspa iulăveriiărouaădinăsuspineă şiămaiăm ămirăc ăînc -s iubita ta de ieri

ascult -miăinima:ăteămaiăiube te.ăEaăeste

Page 55: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

55

oăsimfonieăalbastr ăpeăcare-o cânt mereu realitateaăfad ăseămut ăînăpovesteă

îns ătuăspuiăc ăeăcomplicată iăc ăeăgreu

feeriiănocturneăcuăatingeriăm -nfioar iădiafaneăversuriădedicăgânduluiăt u triste eăsolitar ătr iescăaămiaăoar

iubirea-iămistuit ăînăaprigăfoculăs u

aiăs ăr mâiăiubiteăefemeră iărece prinăcuceririău oareădintr-un sezon deschis pe plaja unor timpuri care suav vor trece Mi-eălacrimaăstindardăşiăsufletulăînchis

TACI, FEMEIE

iăsufletulămeuăperecheăseăîmpotriviăimpasuluiă

cuălitereădinăalfabetulăetruscăî iăstrig ăneputin a iat -m :ăacestaăsuntădespuiatădeătoateăamintirile sterilizat în arderile anterioarei memorii afective

udatădeăangoaseleăultimeiăadev rateiăiubiriă sfâ iatădeădorurileăcareăzacăînăprimitiveăînceputuri

iăsufletulăt uăperecheăseădesc tu ădeămine

privind nostalgic spre cohortele de posibile cuceriri iat -m :ăsuntăneobosită iăîmiăpetrec timpul în iluzii

zileleă iănop ileăleăvândăpeăunăpumnădeăargin i a ăputeaăfiăunăIisusăalăvremurilorăprezente îns ăm ăcomplacăînăbanalit ileăcotidiene

albastreăz riăs getateădeălumin ă iădeăviseăîntârziate

seăclatin ăcândăvântulălibert iiăbateăînăpleteleădisper rii

Page 56: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

56

iubireaăcaăunăanimalăr nitădeăpu caăcuvintelor î iălingeăr nileăemo ionaleăcuălimbaăt cerii taciătaciătaciăfemeieăs ănuămaiăp c tuie ti

ci întoarce-te în Edenul unui paragraf de romantice cuvinte uitate.

Page 57: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

57

Andrei Toader

VREMURI SCHIMB TOARE

Page 58: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

58

VREMURIăSCHIMB TOARE

Aăfostămult ăvremeămatroanaăpl cerii, Eraădeădeparteăoătârf ădeăsoi,

B rba ii-şiăriscauătr iniciaăaverii, S ăr mân ăcuăeaăoănoapteăînădoi.

Picioareleălungiăforfecauăasfin itul,

Seăiubeaăf r ăjen ăpeăfalez ăşi-năg ri, Nu contaăc -i frumos sau urât individul, Vindecândăcuăştiin a-iăadânciădisper ri.

Cândăveneauămarinarii,ădup ăluniădeăfurtun ,

Cuăpaloareaădeămoarteăzugr vit ăpeăchip, Ea-i iubea pe-ndelete, la rând, câte unul, Chiarăacoloălaăpror ăsauădirectăpeănisip.

Cât roşea a-iăjucaăînăobrajiiădeăjun ,

Mariăaveriăşiădestine-iăc deauălaăpicioare, Sâniiătari,ăşoldulăfinăşi-oăprivireăp gân Câştigauădetaşatăoriceăfelădeăprinsoare.

Maiătârziu,ăîns ,ăvia aăaăfostănemiloas ,

Sânii tari s-auăblegit,ădin iiăalbiăs-au stricat, Doarăbe iviiăararăoăchemauăînăvreoăcas ,

Şiăuitauăs-oăpl teasc ăşi-o-njurau nencetat.

Vindeăast ziăperuci,ăhaineăvechiăşiăc in e Într-unăgangăpric jitădintr-unăvechiăBucureşti,

Cineăoareămaiăştieăc ăacesteăfiin e, Auătrezităpoftaăc rniiăchiarăşi-n paturi regeşti?

Page 59: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

59

„Prin es -aăpl cerii,ăceămaiăfaci,ăviiăcuămine?“ O întreb într-oăsear ,ăcoborândădintr-un Ford,

În privirea-iăapoas ăse-aprind clandestine Lumini din uitarea acelui fiord.

Apoiăplecăfiindc ăeaăseăridic ăs ăvin , Ceva de demult a-nviat sau îmi pare, Mi-eăjen ,ăv ăjur,ădeăglumaăabsurd , Peăstr ziăbateăvântulănumitădisperare.

Page 60: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

60

Viorel Trandafir

CÂNTEC ISTOVIT

Page 61: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

61

CÂNTEC ISTOVIT

Str in ăpernaămea,ăstr in , De toate câte-auăfostă iăcâteăsunt, În mintea mea-nsetat ădeălumin i-n trupul rebegitădeăploiă iăvânt.

C ăm ăizbe te-năfa ănep sarea

Str inilorăceămândri- iăspunăromâni, Darăpoart -năsufleteădeăneamătr darea, Scuipat ăînăobrazulăcinsti ilorăstr buni.

Noi n-avemădeăniciăuneleă iăpoate

Doar Dumnezeu s-oăîndura,ăs tulădeănoi, C ,ăumili i, cer imăoămân ădeădreptate

i-năjuguriăistovimăcaăni teăboi.

Femeile noastre sunt sclave umile, Trudescăînăstr ini,ălaăboieri,ăpeălaăcase,

Femeiăf rțădeăneam,ăb trâneăcopile, Vremelnice trupuri, cu prea grele oase.

Str in ăpernaămea,ăstr in ,

Tr iesc,ăasemeni lui Cristos, Sabatul, De-oiăr suflaăsauănu-năculcareaălin ,

Tuăodihne te-mi pe vecie capul!

Page 62: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

62

ConstantinăTri

VE NIC ăENIGM

Page 63: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

63

VE NIC ăENIGM

Veşnic ăenigm ăînătârziuădeăvreme, Risipindăprofeticănegur ăşiăfum,

Nop iăf r ădeăstele,ătaine şiăblesteme, Înăadâncădeăsufletăc utându-şiădrum.

Parc ăniciodat ănuăaăfostămaiădulce

Şiăatâtăde-aproape de-aăc dea-n abis, Luna,ăcare,ăiat ,ăsoareleăînfrunt

Şiăargintăarunc -n margine de vis.

Dorurile toate-sălibereăs ăplece, S ăseăduc -nălumeăşi-a se-mplini,

M surândălaătimpul,ăcareăveşnicătrece Şi-ntr-un trup himeric vor a odihni.

Fulger ăşiătun -n gândurile mele, La izvor de patimi inimile sunt, Aăuit riiăgroap ,ăplin ăeădeăstele i luceferi, care nu scot un cuvânt.

Veşnic ăenigm ălaăsfârşitădeăcale,

Lâng-oăpoart -nchis ăşiăferestreăreci, Obosit,ădestinulănuăvreaăs ăseăscoale Şiănuăîn elegeădeăceăvreiăs ăpleci?

Page 64: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

64

TE-A ăS RUTA

Te-aşăs rutaăacoloăunde Nimeniăm carăn-arăb nui

Şiăniciăcuăgândulăaăp trunde Peătrupulăt uăn-arăîndr zni.

Te-aşăs rutaăcuăbuze fripte, Cuăpatim ăarzândăşiădor, P strândăprivirileăînfipte

Şi-alunecânde-nspre picior.

Te-aşăs rutaăînl n uit Şiădezgolit ădeăp cat,

Ca o-ntrebare-abiaăşoptit , Pe-o dulce margine de pat.

Te-aşăs rutaăşiătuăştiiăbine, Pe unde, cum, de câte ori

Şiăclipe- iăvorăp reaăpu ine, Pentruănebuneleăchem ri.

Te-aşăs rutaăf r -ncetare,

Sorbindu- iămagiculănectar, Cândăeştiădeschis ăcaăoăfloare

Plin ădeăpatim ăşiăhar.

Te-aşăs ruta,ăacoloăunde Nimeni n-ar încerca în veci

Şi-adânc în tine m-aşăascunde, Rugându-te...s ănuămaiăpleci.

Page 65: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

65

SIMPLU CA UN GÂND

Dinăpoveştiătrecuteăpe-osiiădeălumin , Dorurile mute înjugai la car

Şi-nătârziuădeănoapte,ăaşteptândăs ăvin , Dezgolii piciorul cu-năs rutădeăjar.

Scânteiaz ăochii,ăgândurileăzboar , Coapsaădelireaz ăînăchem riăde vis Şiăoămânaăcald ,ăhot râtăcoboar

Înăadâncăfierbinte,ătandruăşiăprecis.

Buzele nebune-s rezemate-n buze Şiăpeăsfârcuriăpline,ăpatimiăc utând, Risipescăparfumulăclipei,ăf r ăscuze,

P trunzândăînătine,ăsimplu,ăcaăunăgând.

LEACăPENTRUăOăINIM

Dou ălinguri de dureri trecute Şiăunăprafăde-amorăîndep rtat, Dup ăgust,ăatingeriăneştiute,

C-unăvinăroşu,ădulce-apetisant.

Puneăunăsurâsăşi-oăs rutare, Bine-amestecate-ntr-un amurg,

Scutur ăpetaleădintr-o floare Şiăparfumădinăochiiăcareăplâng.

Po iăaăpuneăpulbere de stele,

D ăculoareăşiăreflexeăvii, Mângâieriăşiăc utariărebele

Şi-năcuptorăpreaămultăs ănuăleă ii.

Page 66: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

66

Puneăgânduri,ăpatim ăşiăvise Cuănectarăfierbinteăşiăcremos, Las-apoi ferestrele deschise

Şiădinăbra eănuăm ămaiădaăjos.

AI PLECAT

Ai plecat, a câta oar ,ăf r ăunăcuvântăaăspune Şi-aăl sa,ăm carăînăcas ,ăvrajaăbunuluiărenume, Încercândăs ăteăopreasc ,ănimeniănuăaăreuşit, Alergai dup-oăhimer ,ădup-un vis abia venit.

Uşa,ăda,ăeraădeschis ,ădarăputeaiăaăoăînchide,

S ănuăintreăfiecine,ăcândăumblaiăpeănuăştiu unde, Negândind a te întoarce, fiind de soare-ndr gostit Şiădorindăaăprinde-oăumbr ,ăpentru-aăiăteădaăiubit .

Înc ăplou ăşiăacumaăprinăfrunzareleăr rite,

Paşilorăştergândădinăurmeăşiăadreseăinfinite, Pe-oăfirid ,ătelefonulăesteămutădeăcândăte-ai dus

Şi-năagendaăluiămaiăumbl ădoarăoăraz -nspre apus.

Şi,ăr masăf r ăcuvinteăşiăcuăochii-nădep rtare, Strângăp gâneleăminuteăceăte-mping înspre uitare Şi-nărisipaăceaădeăclipe,ăceăsperan eăardăpeărug, Voiăl saădoarăoăprivire,ădarădauăjosăeternulăjug.

TE TOT DUCI

Teătotăduciădeălâng ămine,

Dep rt rileăteăcheam , Unde poate- iăvaăfiăbine, Darăatâteaăteăblesteam .

Te tot duci, râzând în noapte,

C treăveşniceărisipe,

Page 67: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

67

Mângâindu-teăcuăşoapte R t citeăprintreăclipe.

Te tot duci, ca o-ntrebare Careănuăvaămaiăfiăpus , Singur ăpe-aătaăc rare,

De-unăcuvânt,ămereu,ăsedus .

Teătotăduci,ăpân ăcândăoare, Înspre marele pustiu?

N-aiăpututăaveaăr bdare, S ăte-ntorci e prea târziu.

DEăMÂINEăMERGăLAăMÂN STRIRE

Deămâineămergălaămân stire, P cateănuămaiăvreauăs ăfac,

Femeilor leădauădeăştire, De mâine-nănegruăm ăîmbrac.

De mâine-săpostăşiărug ciune,

Altarădeălacrimiăşiăc in , Voi fi izvor de-nchin ciune, De mâine-săplinădeăumilin .

De mâine voi citi scriptura, Ereticănumaiăvreauăs ăfiu, Pecetluit -mi este gura, M ăvoiărugaăpân ătârziu.

Deămâineăgataăcuădezm ul, M ăpoc iesc,ăsuntăvinovat,

Vreauălaăp cateăs ăscadăpre ul, Poateăaşaăvoiăfiăiertat.

Page 68: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

68

Genunchiul mi-esteănumaiăran , Dar cât de dulce-ar fi iertarea, Smerit, voiăaştepta-o-năstran , Când îngerul va pune sarea.

De mâineămergălaămân stire, Nuăvreauăs ămaiăp c tuiesc,

Femeilorăleădauădeăştire, Veni i,ăvreauăs ăv ăspovedesc.

TE-NF ORăCU-A MEA IUBIRE

i-a ătotăspuneădulciăcuvinte, Stelele când pier în noapte,

Alungând luna ce minte, R t cit ăprintreăşoapte.

i-a topi pe buze dorul,

Adunând nectar din sâni, Mângâind, apoi, piciorul Ceăm ăvreaădeăs pt mâni.

i-năaăcoapseiăfierbin eal M-a ăascundeăfericit, F r ăurm ăde-ndoial ,

Clipaăc ămiăs-a-mplinit.

Te-nf orăcu-a mea iubire, Tuăadâncăm -ncol ce ti iăm ăprinziăcuămii de fire,

Cândăînăochiiămeiăprive ti.

Vorbeăcaldeă i-a ătotăspune În ureche picurând,

Cândătuăarziăcaăunăc rbune i-năadânculăt uăp trund.

Page 69: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

69

UNIIă IăAL II

Uniiăpoart -n sân scrisori, Al iiădoruriăşiăsuspine, Unii s-ar iubi-ntre flori, Al iiăînăm t suriăfine.

Unii-săprinşiăcuăgroaseăfunii, Al iiădoarăcu-năfirădeăiarb ,

Unii- iăd ruiescăpetunii, Al iiăfugăspreăclipaăoarb .

Uniiăspunăc ăeştiăpreaămic ,

Al iiăc ăiubeştiănebun, Unii-arăvrea,ădarăleăeăfric ,

Al iiăgust ătotăce-i bun.

Unii vin pe înserate, Al iiăabia-nspreăzoriăplecar ,

Uniiăştiuăc ăseămaiăpoate, Al iiătremur ăpe-afar .

Unii vor a face valuri,

Al ii-năşoapt ăse-mplinesc, Uniiădoarăsurup ămaluri,

Al iiăiarăîntineresc.

Uniiăfulger ăşiătun , Al iiăstr lucescăînăsoare, Unii s-auăurcatăpeălun , Al iiăseăarunc -n mare.

Unii poate vor prea multe, Al iiăniciănuăîndr znesc, Uniiăînc ăştiuăs-asculte, Al iiătristăîmb trânesc.

Page 70: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

70

MI-EăIUBIREAăÎNăVACAN

Mi-eăiubireaăînăvacan , Gândurile îmi sunt reci, Parc-aşăfiăf r ăsubstan R t cităprintreăpoteci.

Mi-e iubirea-n vârf de munte,

Tot jucându-se cu-n nor, Clipaăvie iiăvrândăs -nfrunte

Lâng-oăarip ădeădor.

Mi-e iubirea-n Bucovina, Unde-i cerul larg deschis

Şi-aruncând mereu lumina, În adâncul unui vis.

Mi-e iubirea... unde oare?

Asteptându-m ăs ăvin Şiăs ăpunăoăs rutare, Peste sânul ei virgin.

Mi-eăiubireaătremurând , Str lucindădeăpatimiăvii

Şiăcândălunaăst ălaăpând , Dornic ădeănebunii.

S ăNUăÎNDOIăGENUNCHIIăNICIODAT

Aiăînduratăînăvia ătoateăcele, Durere,ăumilin ăşiădispre ,

Le-ai suportat, oricât erau de grele, Peăduşm niiătuănuăpuseseiăpre .

Înăochiiăt iăpurtaiănumaiăiubirea,

Cuăr s rit,ăluceferiăşiălumini,

Page 71: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

71

int - iăera,ăatât,ănem rgirea, Deşiăteăînvârteaiăprintreăstr ini.

Pe clipa de izbând ăfiiăst pân ,

Scrâşniteiăr ut iăs ănuăte-nchini, Tu eştiăsortit ăpentru-aăfiăregin

Şiăsufleteleătristeăs ăle-alini.

S ănuăîndoiăgenunchiiăniciodat , Tuăeştiăcaătrandafiru-mbobocit,

Aiăsufletulăşiăinimaăcurat Şiăalăt uădrumădeăr uăvaăfiăferit.

Nuăaruncaăprivirileăînăurm ,

Despre regrete n-oăs ămaiăvorbim, Corabia-năderiv ăn-areăcârm , Darădestina iaănoiăto iăi-oăştim.

Pentru-aăzburaăc tuşeleăarunc ,

Haina de zeghe pune-o-n tomberon, Scufund -teăînămareaăceaăadânc Şi-apoiăaşteapt ătrenulăpeăperon.

Deschideăuşaăf r ădeăsfial ,

Închide ochii, încercând s ăplângi, Te-ndrep iăspreădestina iaăfinal , La împlinire-ncet, încet, ajungi.

Po iăs-oăcuprinzi,ăatâtăcâtăeădeăbun ,

S-oăscuturiădeăp cateăşiătrecut, Peăclipaădeăizbând ăfiiăst pân ,

Destinul nu-lăpo iădaăcuăîmprumut.

Page 72: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

72

ÎNGERII NU PLÂNG

Îngerii nu plâng niciodat , Îngerii sunt o stare de bine, inădestinu-năpalmaăcr pat

Şiăînăochiiăadânci,ădeăsuspine.

Îngerii-nfloresc în iubire Şiăînăsoartaăceădulceăvegheaz ,

Îngerii- iăaducăfericire Şi-săperecheaătaăveşnicătreaz .

Porumbei-săîngeriăceăzboar ,

Îngerii sunt în inim-acum, Deăînchiziăuşa,ăoăs ăteădoar ,

Îngerii sunt la margini de drum.

Îngerii sunt mereu singurateci, Îngerii ne-nso escătotămereu, Uneoriăsuntăşiăeiăenigmatici,

Dar îi sim iăatunciăcândă i-e greu.

ASCULT -M

Ascult -m ,ăt cerileăm ădor Şi parc ăplângeăsufletulăînămine, Când inorogul dragostei dobor

Din zboru-i spre pierdutele ruine.

Aşăvreaăaăspuneăînc ăteăiubesc, Atunci când tu fereastra vei deschide

Şiăcândăprivirileăniăse-ntâlnesc, Amorul în parfum când ne cuprinde.

Ascult -m ,ăeănoapteăşi-i târziu,

Mai ninge uneori cu praf de stele,

Page 73: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

73

Eăgeamulăînghe atăşiăeăpustiu Şiăaştept rileăsuntămultămaiăgrele.ă

Page 74: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

74

NicolaeăZ rnescu

ZODIAC SENTIMENTAL

Page 75: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

75

BALADA FEMEII BERBEC

Actri ădevorant ăşiăviclean Mi-aiăpres ratăînăsufletădoarădezastre,

M-aiăînfrânatăînăzborulăc treăastre, Cuvântulăt uăeăunăcu ităînăran .

M ăurm reştiăfebril ăşiăînăviseă–

Oceanădeăgelozieăşiăteroare, Deşiăteăcreziăcandid ăcaăoăfloare, Înăspiniiăt iăoriceăprivireămiăse

Aga ,ăseădestram -nădep rtare, Tânjind spre libertateăşiăiubire;

Înănop ileăcândănu-mi mai vin în fire Îmiăesteăversulătrist ăconsolare.

Am fost un rob al dragostei de-oăclip , Crezut-amăînăminuniăşi-n mângâiere, Darăamăculesădoarălacrimiăşiădurere Şiăamăf cutădeătimpulămeuărisip .

BALADA FEMEII TAUR

Pe-asfalt scriai poeme cu piciorul Prelung, caăoădorin ăne-mplinit .

M-aiăazvârlităîndat ăînăispit … Nem rginit,ăm-aăcopleşităfiorul.

Cuprinsu-m-aiăînăbra eăcuăardoare S lbaticăînfierându- iăs rutarea; Seăpr buşeaăînăh uriăîntristarea Ce m-adorase cu înfrigurare.

Page 76: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

76

Eraiăceaămai,ăchiarăpân ăpesteăpoate, Intrasem în delir ca într-un templu

Şiănu-ncetam,ăsedus,ăs ăteăcontemplu În drumul magic spre eternitate.

Te-aiăfurişată– mânat ădeăambi ii

Şiăde-alte idealuri iluzorii, Spunândăadioăarteiăşiăcandoriiă–

Peăaltăt râm,ăgemândădeăsupersti ii.

BALADA FEMEII GEMENI

Î iăascundeaiămereuăprinăvagiăcuvinte Latenta exilare în iubire;

Nuădesluşeamăînănobila- iăprivire Cevaăcareăs -miăpar ăc ăm ăminte,

Darăniciăcevaăceăadev răs ăfie. Î iăexploramăcuăseteăarmonia:

Deşi-miăp reaăperfect ăprozodia Eraiăneterminat ăpoezie.

Îmiăclocoteaăînăveneăner bdarea,

Iar tu-miăvorbeaiădeăvruteăşiănevrute… Neliniştit,ăcuăminteaăînăvolute, i-amăînstelatăpeăbuzeăs rutarea.

Aăn v lităînăcamer ăt cerea…

Doar patul mai avea acuma toane. Eliberatădeăvorbeăşiăfasoane,

Mi-amăreg sit,ăînăfine,ămângâierea.

Page 77: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

77

BALADA FEMEII RAC

Cu Luna te-ntreceaiăînăfrumuse e Şi,ăcândăeraiădeădoru-miăfulgerat , Teăîmbarcaiăspreămineădeîndat Cuălegiuniăt cuteădeătandre eă.

Te-ntâmpinam ca pe o zi cu soare

Ce-anun -oănou ,ămândr ăprim var , Uni iăeramădinăzoriăşiăpân -năsear ,

Iar noaptea- iădamăofrandaădeăsudoare.

Î iăexpuneaiăpeădealuriăgoliciunea Şiăreveneai,ăaprins ,ăăînăp dure; Pe buzele- iălasciveăşiăsperjure

Exacerbat,ădes vârşeamăminunea.

Ne prelungeamăînăcântecădesf tarea Privind spre cer, visând la-nalte zboruri, Tânjeam,ăseduşi,ăspreăalteănoiădecoruri,

Dar ne-aăucisăavântulădep rtarea.

BALADA FEMEII LEU

Înăp rulăt uăcuăfl c riămariădinăSoare Mi-aăarsăprivireaăchiarădinăprimaăclip ;

De vorbe dulciăf ceaiăatunciărisip Şi-amădesluşităînăzâmbetăoăchemare.

Uşorăajuns-amăpân -n locul unde Nelinişteaăseătermin -n oftaturi,

Darăîmiăd deaiăatâtădeămulteăsfaturi C -ntr-unătârziuănuămaiăputeamăp trunde.

Page 78: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

78

Ne-amăaşezatăde-aălungulăşiăde-a latul Dar n-am g sităfinalălaăsimfonie;

Cu gesturi teatrale, cu mânie N-aiăacceptatăc ănu-s eu vinovatul.

Nuămaiăaveaiăprivireaăjuc uş

Şi-n zâmbet s-aciuase înserarea; Sporindu-miădezn dejdeaăşi-ntristarea,

Mi-aiăindicatăoăcaleăc treăuş .

BALADAăFEMEIIăFECIOAR

La telefon se înmuiase firul Cândătransportaseăvoceaăalb strie; Doreamăal turiătrupu-miăs ăî iăfie, S -i dai iubirii ne-mplinite girul.

Când ne-amăv zut,ăc zu iăînănemişcare,

Ne-amăs rutatăcuăochiiăînăt cere Şi-amăîndr znitătârziuăoămângâiere,

Cuprins de-oăt inuit -nfl c rare.

Amăarsăcaădou ăsteleăc z toare Ceăauăpornităînănoapteăîmpreun ; Eramăşiăvremeăbun ăşiăfurtun

Pe-oceanulăunorăpatimiăarz toare.

Voiaiăs - iăapar inăoăveşnicie, Deşiăcuăexisten e-mprumutate;

Nicicând n-aiăacceptatăs -mi dai dreptate Şiăam fugit vânat de gelozie.

Page 79: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

79

BALADAăFEMEIIăBALAN

Cutremurat de frageda- iăprivire, Aprins de glasu- iătainicădeăvestal , Euămânaă i-am cuprins-oăcuăsfial ă–

Oăinocent ,ăsfânt ăr t cire.

C-unăaerăcalmăm ăascultai,ăpierdut , Cândădeclaramăc ăsuntăspartanăîn art ă-

Banal ăconversa ieădeşart Într-unămomentădeămagic ăderut .

Cu suflete recent închiriate,

Preaădiploma iăfiindăsauădoarădeăteam C ăamădeschide-n echilibru-oăvam , Ne-amădesp r ităcuăgesturiăafectate,

Visândănevinova iălaăziua-n care,

Maiăcurajoşi, mai plini de nebunie, Vom debuta spontan în Poezie

Cu-oăprelungit ,ăcald -mbr işare.

BALADA FEMEII SCORPION

Euă i-amăc zutăîndat ălaăpicioare Şiă iăle-amăs rutatăcaăpe-oăicoan ...

Tu m-aiăchemat,ăfrumoas ăScorpioan , Înăpatulăt uăcu-arome-mbietoare.

M-amăc rat,ăabilăcaăoăfelin , Pân ălaăsâniiăt iăcaădou ămereă,

S ăm ăînfruptădinădânşiăcuăpl cere Şiăs - iăşoptescămereuăc ăeştiădivin .

Page 80: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

80

Cu buzele-ntre coapsele- iărebele M-amăr t cităs - iăsorbăabilălicoarea

Şiăs - iăcitescăpeăfa ăîncântarea C ămul umit ăeştiădeătoateăcele…

Şi-abia târziu m-am adâncit alene,

PornindăspreăRaiulăvie iiăîmpreun ă– Cu-escaleălungiăînăSoareăsauăînăLun ă–

Prinăunduiriăprofundeăşiăviclene.

BALADAăFEMEIIăS GET TOR

Aveaiăoăenergieădebordant Înăsearaăanormalădeăsomptuoas ;

Zburdândăîntreăextreme,ăgra ioas , Î iăafişaiăstaturaăeclatant .

Ştiamăc ăm ădoreşti,ăsc p r toare,

Când mi-aruncai ocheade clandestine; Trecândăîntâmpl torăpeălâng ătine

Euă i-am cuprins mijlocul cu ardoare.

Te-amăaşteptatăfebril.ăSpreădiminea Aiăap rut.ăRebel ăşiăfierbinte

Te-ai aruncat în pat. N-aveam cuvinte S ăî iădescriuăaătrupuluiădulcea .

Vulcanic ne-amăiubităpân’ălaăsudoare…

Când trupu-aăîncetatăs ămaiăvibreze, Sosit-aăs ăneăbinecuvânteze

Oăraz ăperegrin ădeălaăSoare.

Page 81: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

81

BALADA FEMEII CAPRICORN

De-atâteaăoriămersesemăîmpreun Peăstrad .ăNuăeraăoăîntâmplare. Eraădorin -năeaăşiăner bdare,

Darănuăaveaăputereaăs ămi-oăspun .

Abiaădoarăcând,ăînăclipaăîn eleapt , Cuăteam ăpeăobrazăamămângâiat-o Şi,ăindecis,ăpeăbuze-amăs rutat-o,

Mi-aăspusădeăcât ăvremeăm ăaşteapt .

Credeam c-aveamăînăfa ăoăminune Şi-am colindat-o plin de încântare, Dar m-a împins curând în dezolare

Iubirea-iăstins ,ăf r ăpasiune.

P reaăatâtădeăreceăşiăciudat … Când am plecat nici nu aveam cuvinte,

Iar sufletu-n l aăoărug minte: S ănuămiăapar -năcaleăniciodat .

BALADAăFEMEIIăV RS TOR

i-aşăfiăsl vităînăimnuriăvocea- iăclar , Sublimulătrupăşiăochiiădeăhermin

Peăcare,ăcaăoăşubred ăcortin , i-iăascunseseăfumulădeă igar .

Te-aiăridicat,ăprivindătriumf toare

Caădup ăoriceănou ăcucerire Şiăprevesteamăoădulceăn ruire,

Când sângele-amu iseăînăpicioare.

Page 82: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

82

Aveaiăoăinsolit ăîndr zneal Şi-miăaplicaiăs ruturi,ăagresiv , Încât,ăc zândăpeălocăînărecidiv , Te-amădeclaratăamantaăideal .

Te-amămaiăiubităoădat ăşi-înc-oădat ,

Dar tu, în patru puncte cardinale, Cuăcelădintâiăceă i-aăieşităînăcale M-aiăînşelatăsenin ăşi-mp cat .

BALADAăFEMEIIăPEŞTI

Boln vicioas ăveşnicăşiăfirav Stârneaiăşiăpasiune,ădarăşiămil ; Cu vocea- iăr t cit ădeăcopil Îmiăbucuraiăaăinimiiăenclav .

Mereuăpierdut ,ăveşnicăvis toare,

Eraiăoăcomplicat ăpoezie Pe care-o descifram cu acribie

Prin cataplasme pline de candoare.

Urcasemăînăr bdareăEveresturi Şi-abisuriăcoborâsemăînăsperan

S - iădesluşescăsublimaădiscordan Ce-oăascundeaiăînăvorbeăşiăînăgesturi.

Prea obosit, într-un final dramatic,

Ca dup-oălung ,ăaspr ăb t lie, M-amărev rsat,ăsurprinsădeăamnezie, Într-unăpoemăconfuzăşiăsimptomatic.

Page 83: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

83

BALADA FEMEII DILII

De ziua ta, superba mea dilie Cuăfa ădeăbalen ăagramat ,

Mi-a ăconvocaăto iăneuronii-ndat S - iăscuipeădedicata- iăpoezie.

Dar tu, în draci, ingurgitezi cafele i, dirijând spre mecla-miăoă igar , Î iăcamufleziăprostiaălegendar Sub rotocoale aspre i rebele

i-miădebitezi,ăcuăguraădeămadon Trezit ădeăcurândădintr-oăbe ie, Elucubra iiăcare-arăvreaăs ăfie

P reriădespreămi care-autohton .

Dinăcândăînăcândăî iăafi eziăpiciorul Cu care scrii poem-edulcorate

Care credeai c ăm ăvorădaăpeăspate, Îns ădoarămi-auămu catăposteriorul!

FRENEZIE

Peăvi aăl crimând ăaăclipeiăcareătrece nem rginireaăverdeăatârn ăînăciorchini,

morăfluturiădeălumin ăpeătâmplaăumbrei,ărece şi-nănemişcareăplou ăcuămirulădeălaăcrini.

Stafiaămâiniiămeleăînăp ru- iăseăascunde,

rugându-teăfreneticăs -ncerci un ultim sprint,

Page 84: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

84

caăs ăucidemănoapteaădinăsteleleăfecunde, iar moartea s-o închidem în iesle de argint.

Page 85: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

85

CUPRINS MarianăB r scuă– TOTUNA CU TIMPUL – N TOTUNA CU TIMPUL – N

PESIMISM – N

SEXY TANGA – N DeliaăCameliaăGhi ă– FÂ II – N FÂ II – N ACORD TACIT – N RESPIRA IEă– N CEASUL – N

MihaelaăLu ă- DECOR – N DECOR – N

ÎNNOIRE – N

SilviuăViorelăP cal ă– IUBIREAăCAăOăT IETUR ă– N *** – N

CLOROFORMUL ÎNCHEIETURII TALE – N

Dumitru Sârghie – RAIUL CUCERIT – x RAIUL CUCERIT – X

BUCURE TIăN RUIT,ăORIENT…ăDECADENTă– X

PREA T|RZIU – N

Viorel Trandafir – CÂNTEC ISTOVIT – x CÂNTEC ISTOVIT – X

Page 86: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

86

ConstantinăTri ă– VE NICAăENIGM ă– x DECOR – X

NicolaeăZ rnescuă– ZODIAC SENTIMENTAL – N BALADA FEMEII BERBEC – N

BALADA FEMEII TAUR – N

BALADA FEMEII GEMENI – N

BALADA FEMEII RAC – N

BALADA FEMEII LEU – N

BALADAăFEMEIIăFECIOAR – N

BALADAăFEMEIIăBALAN – N

BALADA FEMEII SCORPION – N

BALADAăFEMEIIăS GET TOR – N

BALADA FEMEII CAPRICORN – N

BALADAăFEMEIIăV RS TOR – N

BALADAăFEMEIIăPEŞTI – N

Page 87: Arena Artelor - Antologie de poezie (2)

87