50
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Materia: EDUCACIÓN FÍSICA Etapa: ESO ELABORADO POR: PROFESOR REVISADO POR: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DATA: xullo-setembro 2013 DATA: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ED. FÍSICA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS CURSO 2013/2014

Área de Educación Físicaddata.over-blog.com/xxxyyy/2/59/68/82/PROGRAMACIONES-DIDACTI… · Web viewÁrea de Educación Física

  • Upload
    lythuy

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Área de Educación Físicaddata.over-blog.com/xxxyyy/2/59/68/82/PROGRAMACIONES-DIDACTI… · Web viewÁrea de Educación Física

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Materia: EDUCACIÓN FÍSICA

Etapa: ESO

ELABORADO POR:

PROFESOR

REVISADO POR:

DEPARTAMENTO DECIENCIAS

DATA: xullo-setembro 2013 DATA:

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICAED. FÍSICA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS CURSO 2013/2014

Page 2: Área de Educación Físicaddata.over-blog.com/xxxyyy/2/59/68/82/PROGRAMACIONES-DIDACTI… · Web viewÁrea de Educación Física

ÍNDICE

1. Introducción e contextualización da programación

2. Contribución da área de Educación Física ao logro das competencias básicas

3. Obxectivos

4. Contidos

5. Temporalización.

6. Criterios de avaliación

7. Mínimos esixibles

8. Criterios de cualificación

9. Procedementos de avaliación

10. Instrumentos de avaliación

11. Tratamento de fomento da lectura

12. Tratamento de fomento das TIC

13. Plan de traballo para superación das materias pendentes

a. contidos esixibles

b. Programa de reforzo para a recuperación das materias pendentes de

cursos anteriores

c. Actividades de avaliación

d. Criterios para superar as materias pendentes de pola avaliación continua

14. Metodoloxía didáctica

15. Materiais e recursos didácticos incluidos os libros de texto

16. Programación de temas transversais

17. Medidas de atención á diversidade

18. Actividades complementarias e extraescolares

Páxina 1 de 30

Page 3: Área de Educación Físicaddata.over-blog.com/xxxyyy/2/59/68/82/PROGRAMACIONES-DIDACTI… · Web viewÁrea de Educación Física

Área de Educación Física

1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN atras

A Lei Orgánica 2 / 2006 de 3 de maio de Educación promove un significativo grao de autonomía de organización do currículo nas escolas. O documento básico é a programación didáctica, que se reflicte non só os principios fundamentais e epistemolóxicos, sociolóxicos e de psicoloxía educativo da actual política educativa, senón tamén as orientacións metodolóxicas para axudar a desenvolver a facultade de educación de calidade.

O proxecto aporta directrices para a elaboración de propostas de actividades educativas

O obxectivo da educación secundaria obrigatoria é transmitir aos alumnos os elementos básicos da cultura, especialmente os seus aspectos Humanísticos, científicos e tecnolóxicos reforzando os de estudo e hábitos de traballo independente que promovan a aprendizaxe e desenvolver as súas competencias, formación a asumiren as súas funcións e exercer os seus dereitos, e prepara-los para a incorporación nos seus estudos e colocación profesional.

Os métodos para o ensino secundario obrigatorio debe adaptar-se ás características dos alumnos, promover a capacidade de aprender por si só, para traballar en equipo e resolver problemas. Estes métodos deben integrar os novos recursos da tecnoloxía da información na aprendizaxe, e para iniciar o alumnado no coñecemento e aplicación de métodos científicos.

Dende as diversas disciplinas hanse desenvolver actividades que estimulen o interese e hábitos de lectura e a capacidade de expresarse correctamente en público.

Finalmente, considerarse reflexionar sobre o nivel de desenvolvemento global dos alumnos, unha aproximación á realidade concreta do alumnado co que traballamos.

O proxecto ten os seguintes obxectivos:

1. O pleno desenvolvemento da personalidade dos alumnos no respecto ós principios democráticos de convivencia e os dereitos e liberdades.

2. O desenvolvemento de hábitos intelectuais e competencias, habilidades de estudo, así como a adquisición de coñecementos técnico-científica e humanística.

3. O adestramento para unha participación activa na socio -vida cultural da súa comunidade, e promover actitudes de cooperación e solidariedade.

4. O desenvolvemento de habilidades creativas e de pensamento crítico e promover a igualdade de dereitos entre os sexos, o rexeitamento de todas as formas de discriminación e respecto por todas as culturas.

5. Formación sobre o respecto á pluralidade lingüística e cultural de España e de defensa do medio ambiente.

Páxina 2 de 30

Page 4: Área de Educación Físicaddata.over-blog.com/xxxyyy/2/59/68/82/PROGRAMACIONES-DIDACTI… · Web viewÁrea de Educación Física

Nesta Proxecto, a distribución dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación de cada unha das áreas é por cursos, pois cremos que Así, a educación pode ser máis útil

2. CONTRIBUCIÓN DA EDUCACIÓN FÍSICA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS atras

1. A área de educación física contribúe principalmente para desenvolver a competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico a través da percepción e da interacción organismo adecuado, en movemento ou en repouso nunha determinada área para mellorar o seu motor. Tamén proporciona o coñecemento, práctica e avaliación da actividade física como esencial para a conservación da saúde. Esta área é fundamental para os nenos adquiren hábitos saudables e mellora e mantemento da condición física que os acompaña durante a escolaridade e, máis importante, pola vida. Na sociedade de hoxe acada a optimización do esforzo intelectual e físico, é esencial para a práctica de actividade física, sobre todo, aprendizaxe e avaliación como un medio de equilibrio psicofísico como un factor de prevención de riscos de inactividade e tamén, como unha alternativa de ocupación do tempo de lecer. 2. Ademais, a área de unha contribución importante para desenvolver habilidades sociais e de cidadanía. As características da educación física, especialmente nos ámbitos en que exercen sobre a dinámica de clase, máis favorable ao ensino de habilidades sociais, cando o efecto de intervención educativa nesta materia. As actividades físicas e, especialmente, aqueles feitos colectivamente son un medio eficaz para facilitar a interacción, integración e respecto, contribuíndo simultaneamente para o desenvolvemento da cooperación e solidariedade. Educación física axuda a aprender a vivir xuntos, principalmente no que respecta ao desenvolvemento e aceptación das normas para o funcionamento colectivo, no que di respecto á autonomía persoal, participación e valoración da diversidade. As actividades que visem a adquisición de habilidades motores requiren a capacidade de asumir as diferenzas e as oportunidades. Conformidade coas normas que rexen os xogos de traballo sobre a aceptación de códigos de conduta para a convivencia. Competitiva de actividades físicas pode xerar conflictos en que a negociación é necesaria, baseada no diálogo como medio de resolución. Finalmente, é digna de nota que axuda a coñecer a riqueza cultural, a través da práctica de diferentes xogos e danzas. 3. Esta área contribúe, en certa medida, para a adquisición de competencias culturais e Art. A expresión de ideas e sentimentos de forma creativa contribúe mediante a exploración e utilización dos recursos e posibilidades do corpo e do movemento. A apreciación ea comprensión da realidade cultural e á avaliación da súa diversidade, el fai por recoñecer e celebrar eventos culturais do movemento humano específicas, como deportes, xogos tradicionais, danza e actividades expresivas consideración como unha herdanza dos pobos. Noutro sentido, a área privilexia unha visión para o deporte como fenómeno de entretemento a través da análise e reflexión crítica sobre a violencia no deporte ou outras situacións contrarias á dignidade humana que ocorren nel. 4. A educación física axuda a acadar a autonomía ea iniciativa persoal na medida en que convida os estudantes a tomar decisións con autonomía progresiva en situacións en que debe mostrar o propio perfeccionamento, perseveranza e actitude positiva. Así non, se xa destaque aos estudantes en aspectos de organización individual e colectiva de actividades físicas, deportivas e expresivas. 5. A área contribúe a un menor medida, a competencia para aprender a aprender a coñecer a si mesmo e unha das nosas posibilidades e limitacións como base de aprendizaxe motora para

Páxina 3 de 30

Page 5: Área de Educación Físicaddata.over-blog.com/xxxyyy/2/59/68/82/PROGRAMACIONES-DIDACTI… · Web viewÁrea de Educación Física

desenvolver un repertorio variado para facilitar a súa transferencia para tarefas motoras máis complexas. Isto permite o establecemento de obxectivos alcanzábeis cuxa realización xera auto -confianza. Ao mesmo tempo, os proxectos conxuntos de actividade física facilita a adquisición de recursos de cooperación colectiva. 6. Por outro lado, esta área de obras, desde unha idade temperá a avaliación crítica de mensaxes relacionadas co corpo, a partir dos medios e comunicación, que pode danar a imaxe do corpo. Baixo esta perspectiva contribúe en certa medida, o tratamento de competencia de Información Dixital e da competencia. 7. A área tamén contribúe, como o resto de aprendizaxe, a adquisición de Linguisticas habilidades de comunicación, ofrecendo unha variedade de intercambios de comunicación, a utilización das regras que rexen e do vocabulario específico da área. 8. Notamos que o Real Decreto 1513/2006, de 7 de decembro, polo que se establecen os requisitos mínimos para a educación primaria, non fan calquera alusión á competencia matemática, aínda que, obviamente, de educación física tamén poden desenvolver. Neste Lleixà sentido (2006) refírese á aprendizaxe de elementos de razoamento matemático e enfatizando o uso para resolver problemas en situacións cotiás característico da nosa zona. Desenvolvemos, realizar e analizar cálculos, utilizando números, interpretar informacións, datos e argumentos, facendo que os argumentos en orde lóxica matemática, secuencias, números ou outras nocións matemáticas ...).      Como vemos estas directrices curriculares como un marco político, son xenéricas e teñen un carácter orientador. Correspóndelle, polo tanto, profesores e mestres, o conxunto de obxectivos xerais da Educación Física, o deseño e contido e calendario de algunhas actividades específicas que contribúen para o real desenvolvemento de habilidades básicas.

3. OBXECTIVOS atras

PRIMEIRO CURSO

O ensino da educación física neste curso terá como obxectivo odesenvolvemento das seguintes capacidades:

Tema 1: O quecemento xeral. Coñecer o quecemento e o seu significado na práctica da actividade física. Executar xogos e exercicios apropiados para o quecemento. Valorar o quecemento como hábito saudable ao comezo dunha actividade física.Tema 2: Coñezo a miña condición física en relación a miña saúde. Realizar actividades de baixa intensidade na finalización da actividade física. Coñecer o concepto de acondicionamento físico a través do desenvolvementodas capacidades físicas relacionadas coa saúde: Resistencia, forza -resistencia eflexibilidade. Realizar xogos e exercicios para a mellora da condición física. Fortalecer a musculatura de sostén mediante a realización de exercicios demobilidade articular, de fortalecemento muscular e de relaxación.Tema 3: A hixiene e postura corporal. Exercitar posicións corporais axeitadas na práctica de actividades físicas e ensituacións da vida cotiá: sentarse, levantamento e transporte de cargas,mochilas...

Páxina 4 de 30

Page 6: Área de Educación Físicaddata.over-blog.com/xxxyyy/2/59/68/82/PROGRAMACIONES-DIDACTI… · Web viewÁrea de Educación Física

Atender á hixiene corporal logo da práctica de actividade física.I.E.S. Lama das Quendas de Chantada (Lugo)Tema 4: Os fenómenos deportivos na nosa cultura. Coñecer a importancia do deporte como fenómeno social e cultural. Valorar das actividades deportivas como unha forma de mellorar a saúde. Executar habilidades motrices vinculadas a accións deportivas.Tema 5: Os deportes individuais. Practicar actividades e xogos para a aprendizaxe dun deporte individual. Realizar xestos técnicos básicos e identificación de elementos regulamentariosdun deporte individual. Aceptar o propio nivel de execución e mostrar disposición cara á súa mellora.Tema 6: Os deportes colectivos. Diferenciar as fases do xogo nos deportes colectivos: concepto e obxectivos econsideracións comúns. Realizar xogos e actividades en que prevalezan aspectos comúns dos deportescolectivos. Realizar tarefas xogadas e actividades cooperativas. Desafíos físicoscooperativos. Respectar e aceptar as regras das actividades, xogos e deportes practicados.Tema 7: Xogos populares da nosa Comunidade. Coñecer e realizar xogos tradicionais de Galicia. Respectar e aceptar as regras das actividades, xogos e deportes practicados. Aceptar o propio nivel de execución e disposición cara á súa mellora.Tema 8: Expresión corporal. Coñecer o significado do corpo expresivo: postura, xesto e movemento. Aplicara conciencia corporal nas actividades expresivas. Experimentar actividades expresivas orientadas a favorecer unha dinámicapositiva do grupo. Combinar distintos ritmos e manexo de diversos obxectos na realización deactividades expresivas. Realizar danzas sinxelas de carácter recreativo e popular. Mostrar unha disposición favorable á desinhibición nas actividades de expresióncorporal.Tema 9: Actividades no medio natural. Coñecer as actividades físico -deportivas no medio natural: terra, aire e auga.Realizar habilidades adaptadas ao tipo de actividade recreativa proposta: rubir,transportar, remar, montar en bicicleta... Realizar itinerarios de curto percorrido, no centro e no medio natural,conrecoñecemento de sinais de rastrexo. Adquirir nocións básicas sobre seguridade, coñecemento de materiais evestimenta necesaria. Aceptar e respectar as normas para a conservación do medio urbano e natural.

SEGUNDO CURSO

OBXECTIVOSTema 1: Quecemento xeral e específico. Identificar os obxectivos do quecemento. Quecemento xeral e específico. Recompilar e realizar xogos e exercicios aplicados ao quecemento.Tema 2: Acondicionamento físico xeral. Identificar, coñecer e valorar a relación existente entre unha boa condición física e amellora das condicións de saúde: resistencia aerobia e flexibilidade. Control da intensidade do esforzo: toma da frecuencia cardíaca e cálculo da zona de

Páxina 5 de 30

Page 7: Área de Educación Físicaddata.over-blog.com/xxxyyy/2/59/68/82/PROGRAMACIONES-DIDACTI… · Web viewÁrea de Educación Física

actividade. Realizar actividades e xogos para a mellora do acondicionamento físico xeral con especialincidencia na resistencia aerobia e na flexibilidade. Relacionar a hidratación adecuada e práctica de actividade física. Valorar hábitos saudables como descansar axeitadamente e realizar actividade física.Toma de conciencia sobre os efectos que teñen para a saúde determinados hábitos como oconsumo de tabaco, alcohol e estupefacientes.Tema 3: A respiración e a postura nas actividades cotiás e deportivas. Recoñecer e valorar a importancia da adopción dunha postura correcta en actividadescotiás. Coñecer técnicas de respiración e a súa adecuación a situacións cotiás.Tema 4: Xogos de raqueta. Identificar deportes de competición entre dúas persoas como fenómeno social e cultural. Realizar de actividades con complementos: Xogos de raqueta. Realizar xogos e actividades con elementos técnicos, tácticos e regulamentarios dosdeportes de competición entre dúas persoas. Respectar e aceptar as normas dos deportes de competición entre dúas persoas e dasestablecidas polo grupo.Tema 5: Os deportes individuais. Practicar actividades e xogos para a aprendizaxe dos deportes individuais (atletismo,habilidades ximnásticas...) Realizar de xestos técnicos básicos e identificación de elementos regulamentarios. Realizar tarefas xogadas e de actividades cooperativas. Novos desafíos físicoscooperativos. Mostrar autocontrol ante as situacións de contacto físico que se dan nos xogos e nodeporte.Tema 6: Gozo no tempo de lecer cos Xogos Tradicionais que coñezo. Coñecer e realizar xogos e deportes tradicionais de Galicia. Cooperar nas funcións atribuídas dentro dun labor de equipo para a consecución deobxectivos comúns.Tema 7: O baloncesto/fútbol/voleibol. Practicar os fundamentos técnicos, tácticos e regulamentarios dun deporte colectivo (baloncesto/fútbol/balonmán /voleibol) Cooperar nas funcións atribuídas dentro dun labor de equipo para a consecución deobxectivos comúns. Mostrar tolerancia e deportividade por riba da procura desmedida dos resultados.Tema 8: Danzas do mundo. Contextualizar coñecer o significado de forma básica da linguaxe corporal e acomunicación non verbal (Xestos, posturas, improvisacións colectivas e individuais comomedio de comunicación espontánea, danzas do mundo de carácter colectivo). Experimentar actividades encamiñadas ao dominio, ao control corporal e á comunicacióncoas outras persoas. Controlar a respiración e da relaxación nas actividades expresivas. Realizar improvisacións colectivas e individuais como medio de comunicaciónespontánea. Realizar danzas do mundo de carácter colectivo. Contextualización básica. Aceptar as diferenzas individuais e respecto ante a execución das tarefas por parte doutraspersoas.Tema 9: O Sendeirismo. Coñecer conceptos básicos de sendeirismo: descrición, tipos de carreiro, material evestimenta necesaria. Realizar percorridos no centro e no medio natural.

Páxina 6 de 30

Page 8: Área de Educación Físicaddata.over-blog.com/xxxyyy/2/59/68/82/PROGRAMACIONES-DIDACTI… · Web viewÁrea de Educación Física

Aceptar e respectar as normas para a conservación do medio urbano e natural. Toma deconciencia dos usos adecuados en ambos os contornos. Procurar información previa sobre o espazo natural en que se van desenvolver propostasdentro ou fóra do centro.

TERCEIRO CURSO

OBXECTIVOS.Tema 1. O quecemento en base a actividade física posterior. Coñecer e comprender a definición de quecemento, os seus efectos e pautas para a súaelaboración. Elaborar e Practicar quecementos, logo da análise da actividade física que se vai realizar.Tema 2: As condición física, o traballo das capacidades en relaciona aos aparellos do corpo e a saúde. Vincular as capacidades físicas principalmente relacionadas coa saúde, cos aparellos esistemas do corpo humano. Recoñecer o efecto positivo que a práctica de actividade física produce no organismo. Acondicionar as capacidades relacionadas coa saúde: resistencia aerobia, flexibilidade eforza resistencia xeral, mediante a posta en práctica de sistemas e métodos deadestramento. Adoptar posturas correctas nas actividades físicas e deportivas realizadas. Controlar a intensidade do esforzo: coñecemento da frecuencia cardíaca máxima e derepouso e a importancia do tempo de recuperación.Tema 3: A alimentación en relación a práctica de actividade física e a saúde. Analizar e comprender a relación existente entre a alimentación e actividade física:equilibrio entre a inxesta e o gasto calórico. Valorar a alimentación como factor decisivo na saúde persoal.Tema 4: A colaboración no Acrosport. Practicar actividades e xogos para a progresión no Acrosport. Participar de maneira activa nas actividades e xogos do Acrosport. Mostrar tolerancia e deportividade na práctica deportiva e na consecución de resultados. Asumir a responsabilidade individual nunha actividade colectiva, como condiciónindispensable para a consecución dun obxectivo común.Tema 5: A colaboración -oposición nos deportes colectivos. Analizar e identificar as fases do xogo nos deportes colectivos: organización do ataque eda defensa. Practicar os fundamentos técnicos, tácticos e regulamentarios dun deporte colectivo:Balonmán/Baloncesto/Voleibol. Participar de forma activa nas actividades e xogos dos deportes colectivos. Mostrar tolerancia e deportividade na práctica deportiva e na consecución de resultados. Asumir a responsabilidade individual nunha actividade colectiva, como condiciónindispensable para a consecución dun obxectivo común. Planificar e organizar campionatos nos cales se utilicen sistemas de puntuación quepotencien as actitudes, os valores e o respecto das normas. Valorar os xogos e deportes como actividades físicas de lecer e tempo libre. Aceptar as normas sociais e democráticas que rexen nun traballo en equipo.Tema 6: Valoro e práctico os deportes dos meus avós. Coñecer e Practicar xogos e deportes tradicionais de Galicia e da propia zona, así como doseu regulamento. Procura de información sobre variacións locais. Participar de maneira activa nas actividades e xogos recollidos e propostos. Mostrar tolerancia e deportividade na práctica deportiva e na consecución de resultados.Tema 7: ¿Bailamos?. Identificar e analizar os bailes e danzas: realización de danzas colectivas, históricas e do

Páxina 7 de 30

Page 9: Área de Educación Físicaddata.over-blog.com/xxxyyy/2/59/68/82/PROGRAMACIONES-DIDACTI… · Web viewÁrea de Educación Física

mundo en relación aos aspectos culturais e á expresión corporal que implican. Realizar movementos corporais globais e segmentarios cunha base rítmica, combinandoas variables de espazo, tempo e intensidade, destacando o seu valor expresivo. Executar ritmos con práctica individual, por parellas ou colectiva: Bailes de salón(estándar e latinos). Mostrar predisposición para realizar os bailes e danzas con calquera compañeiro ecompañeira. Mostrar disposición favorable á desinhibición na exteriorización de sentimentos eemocións.Tema 8: Elementos básicos nos percorridos de orientación. Coñecer as actividades físico -deportivas no medio natural: terra, aire e auga. Realizaciónde habilidades adaptadas ao tipo de actividade recreativa proposta: rapear, esquiar, subir,remar... Identificar as normas de seguridade para a realización de percorridos de orientación nomedio urbano e natural. Realizar percorridos de orientación, a partir do uso de elementos básicos de orientaciónnatural e da utilización de mapas. Recoñecer as actividades na natureza como actividades para a mellora da condición físicae a recreación. Aceptar as normas de seguridade e protección na realización de actividades de orientación

no medio natural.

CUARTO CURSO

OBXECTIVOSTema 1: Quecementos autónomos. Realizar e práctica de quecementos autónomos, logo de análise da actividade física que sevai a realizar. Asimilar o quecemento como medio de prevención de lesións.Tema 2: O meu plan de adestramento. Coñecer e aplicar sistemas e métodos de adestramento das capacidades físicasrelacionadas coa saúde: resistencia aerobia, flexibilidade e forza -resistencia. Comprender e valorar efectos do traballo de resistencia aerobia, de flexibilidade e deforza resistencia sobre o estado de saúde: efectos beneficiosos, riscos e prevención. Elaborar e poñer en práctica un plano de traballo dunha das capacidades físicasrelacionadas coa saúde. Toma de conciencia da propia condición física e predisposición a mellorala. Valorar os efectos negativos que determinados hábitos (fumar, beber, sedentarismo,consumir estupefacientes...) teñen sobre a condición física e sobre a saúde e adopcióndunha actitude de rexeitamento ante estes.Tema 3: Relaxación, respiración e protocolos básicos de primeiros auxilios. Coñecer e aplicar técnicas e métodos de relaxación e respiración de forma autónoma. Valoración dos métodos de relaxación para aliviar tensións da vida cotiá. Practicar diferentes protocolos básicos de primeiros auxilios, incidindo nas primeirasactuacións ante as lesións máis comúns que poden manifestarse na práctica deportiva.Tema 4: O noso Campionato Deportivo e de Xogos Tradicionais. Realizar xogos e deportes individuais, de competición entre dúas persoas e colectivos delecer e recreación. Practicar os fundamentos técnicos, tácticos e regulamentarios dos deportes practicados(Voleibol, Natación e Xogos e Deportes Tradicionais) Coñecer e Practicar xogos e deportes tradicionais de Galicia e da propia zona, así como doseu regulamento. Procura de información sobre variacións locais. Planificar e organizar campionatos nos cales se utilicen sistemas de puntuación quePáxina 8 de 30

Page 10: Área de Educación Físicaddata.over-blog.com/xxxyyy/2/59/68/82/PROGRAMACIONES-DIDACTI… · Web viewÁrea de Educación Física

potencien as actitudes, os valores e o respecto das normas. Valorar os xogos e deportes como actividades físicas de lecer e tempo libre. Aceptar as normas sociais e democráticas que rexen nun traballo en equipo.Tema 5. Creamos a nosa propia coreografía de aeróbic. Adquirir directrices para o deseño de composicións coreográficas: O Aeróbic. Crear composicións coreográficas colectivas con apoio dunha estrutura musical incluíndoos diferentes elementos: espazo, tempo e intensidade... Participar e achegar ao traballo en grupo nas actividades rítmicas. Mostrar unha disposición favorable á desinhibición na presentación individual oucolectiva de exposicións orais e rítmicas en público.Tema 6. Gozando do deporte no medio natural. Procurar e procesar a información e presentar proxectos a compañeiras e compañeiros,referentes a:o Relación entre a actividade física, a saúde e o medio natural.o Participación na organización de actividades no medio natural de baixo impactoambiental, no medio terrestre ou acuático. Participar en actividades especializadas e de carácter recreativo, desenvolvidas no medionatural (remo, vela, traíñas, montañismo, esquí). Mostrar unha actitude positiva cara a toma de conciencia do impacto que teñen algunhas

actividades físico -deportivas no medio natural.

4. CONTIDOS atras

PRIMEIRO CURSO

CONTIDOS SECUENCIADOS E TEMPORALIZADOS.1ºAVALIACIÓN.Tema 1: O quecemento xeral. O quecemento e o seu significado na práctica da actividade física. Execución de xogos e exercicios apropiados para o quecemento. Valoración do quecemento como hábito saudable ao comezo dunha actividadefísica.Tema 2: Coñezo a miña condición física en relación a miña saúde. Realización de actividades de baixa intensidade na finalización da actividadefísica. Acondicionamento físico a través do desenvolvemento das capacidades físicasrelacionadas coa saúde: Resistencia, forza -resistencia e flexibilidade. Realización de xogos e exercicios para a mellora da condición física. Fortalecemento da musculatura de sostén mediante a realización de exercicios demobilidade articular, de fortalecemento muscular e de relaxación.Tema 3: A hixiene e postura corporal. Exercitación de posicións corporais axeitadas na práctica de actividades físicas een situacións da vida cotiá: sentarse, levantamento e transporte de cargas,mochilas... Atención á hixiene corporal logo da práctica de actividade física.2º AVALIACIÓN.Tema 4: Os fenómenos deportivos na nosa cultura. O deporte como fenómeno social e cultural. Valoración das actividades deportivas como unha forma de mellorar a saúde. Execución de habilidades motrices vinculadas a accións deportivas.Páxina 9 de 30

Page 11: Área de Educación Físicaddata.over-blog.com/xxxyyy/2/59/68/82/PROGRAMACIONES-DIDACTI… · Web viewÁrea de Educación Física

Tema 5: Os deportes individuais. Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe dun deporte individual. Realización de xestos técnicos básicos e identificación de elementosregulamentarios dun deporte individual. Aceptación do propio nivel de execución e disposición cara á súa mellora.Tema 6: Os deportes colectivos. As fases do xogo nos deportes colectivos: concepto e obxectivos econsideracións comuns. Realización de xogos e actividades en que prevalezan aspectos comúns dosdeportes colectivos. Realización de tarefas xogadas e actividades cooperativas. Desafíos físicoscooperativos. Respecto e aceptación das regras das actividades, xogos e deportes practicados.

3ªAVALIACIÓN.Tema 7: Xogos populares da nosa Comunidade. Coñecemento e realización de xogos tradicionais de Galicia. Respecto e aceptación das regras das actividades, xogos e deportes practicados. Aceptación do propio nivel de execución e disposición cara á súa mellora.Tema 8: Expresión corporal. O corpo expresivo: postura, xesto e movemento. Aplicación da concienciacorporal nas actividades expresivas. Experimentación de actividades expresivas orientadas a favorecer unha dinámicapositiva do grupo. Combinación de distintos ritmos e manexo de diversos obxectos na realizaciónde actividades expresivas. Realización de danzas sinxelas de carácter recreativo e popular. Disposición favorable á desinhibición nas actividades de expresión corporal.Tema 9: Actividades no medio natural. As actividades físico -deportivas no medio natural: terra, aire e auga. Realizaciónde habilidades adaptadas ao tipo de actividade recreativa proposta: rubir,transportar, remar, montar en bicicleta... Realización de itinerarios de curto percorrido, no centro e no medio natural,conrecoñecemento de sinais de rastrexo. Adquisición de nocións básicas sobre seguridade, coñecemento de materiais evestimenta necesaria. Aceptación e respecto das normas para a conservación do medio urbano enatural.

SEGUNDO CURSO

1º AVALIACIÓN.Tema 1: Quecemento xeral e específico. Obxectivos do quecemento. Quecemento xeral e específico. Realización de xogos e exercicios aplicados ao quecemento. Recompilación destes.Tema 2: Acondicionamento físico xeral. Capacidades físicas principalmente relacionadas coa saúde: resistencia aerobia eflexibilidade. Control da intensidade do esforzo: toma da frecuencia cardíaca e cálculo da zona deactividade. Acondicionamento físico xeral con especial incidencia na resistencia aerobia e naflexibilidade. Realización de actividades e xogos para a mellora da condición física.

Páxina 10 de 30

Page 12: Área de Educación Físicaddata.over-blog.com/xxxyyy/2/59/68/82/PROGRAMACIONES-DIDACTI… · Web viewÁrea de Educación Física

Recoñecemento e valoración da relación existente entre unha boa condición física e amellora das condicións de saúde. Relación entre hidratación e práctica de actividade física. Valoración de hábitos saudables como descansar axeitadamente e realizar actividadefísica. Toma de conciencia sobre os efectos que teñen para a saúde determinados hábitoscomo o consumo de tabaco, alcohol e estupefacientes. Coñecemento das técnicas de respiración e a súa adecuación a situacións cotiás.Tema 3: A respiración e a postura nas actividades cotiás e deportivas. Recoñecemento e valoración da importancia da adopción dunha postura correcta enactividades cotiás. Coñecemento das técnicas de respiración e a súa adecuación a situacións cotiás.2º AVALIACIÓN.Tema 4: Xogos de raqueta. Realización de actividades con complementos: Xogos de raqueta. Realización de xogos e actividades con elementos técnicos, tácticos e regulamentarios dos deportes de competición entre dúas persoas. Realización de xogos e actividades con elementos técnicos, tácticos e regulamentarios dos deportes de competición entre dúas persoas Os deportes de competición entre dúas persoas como fenómeno social e cultural. Respecto e aceptación das normas dos deportes de competición entre dúas persoas e dasestablecidas polo grupoTema 5: Os deportes individuais. Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe dos deportes individuais. Realización de xestos técnicos básicos e identificación de elementos regulamentarios:Actividades ximnásticas. Realización de tarefas xogadas e de actividades cooperativas. Novos desafíos físicoscooperativos. Autocontrol ante as situacións de contacto físico que se dan nos xogos e no deporte.Tema 6: Gozo no tempo de lecer cos Xogos Tradicionais que coñezo. Coñecemento e realización de xogos e deportes tradicionais de Galicia. Cooperación nas funcións atribuídas dentro dun labor de equipo para a consecución deobxectivos comúns. Tolerancia e deportividade por riba da procura desmedida dos resultados.3º AVALIACIÓN.Tema 7: O baloncesto/fútbol/voleibol. Práctica dos fundamentos técnicos, tácticos e regulamentarios dun deporte colectivo. Cooperación nas funcións atribuídas dentro dun labor de equipo para a consecución deobxectivos comúns. Tolerancia e deportividade por riba da procura desmedida dos resultados.Tema 8: Danzas do mundo. A linguaxe corporal e a comunicación non verbal. Os xestos e as posturas. Experimentación de actividades encamiñadas ao dominio, aocontrol corporal e á comunicación coas outras persoas. Control da respiración e da relaxación nas actividades expresivas. Realización de improvisacións colectivas e individuais como medio de comunicaciónespontánea. Realización de danzas do mundo de carácter colectivo. Contextualización básica. Aceptación das diferenzas individuais e respecto ante a execución das tarefas por partedoutras persoas.Tema 9: O Sendeirismo. O sendeirismo: descrición, tipos de carreiro, material e vestimenta necesaria. Realización de percorridos no centro e no medio natural.

Páxina 11 de 30

Page 13: Área de Educación Físicaddata.over-blog.com/xxxyyy/2/59/68/82/PROGRAMACIONES-DIDACTI… · Web viewÁrea de Educación Física

As actividades físico -deportivas no medio natural: terra, aire e auga. Realización dehabilidades adaptadas ao tipo de actividade recreativa proposta: nadar, esquiar, rubir,remar... Aceptación e respecto das normas para a conservación do medio urbano e natural. Tomade conciencia dos usos adecuados en ambos os contornos. Procura de información previa sobre o espazo natural en que se van desenvolver propostas dentro ou fóra do centro

.TERCEIRO CURSO

1ª AVALIACIÓN.Tema 1. O quecemento en base a actividade física posterior. O quecemento. Efectos. Pautas para a súa elaboración. Elaboración e posta en práctica de quecementos, logo da análise da actividade física quese vai realizar.Tema 2: As condición física, o traballo das capacidades en relaciona aos aparellos do corpo e a saúde.

Vinculación das capacidades físicas principalmente relacionadas coa saúde, cos aparellose sistemas do corpo humano. Recoñecemento do efecto positivo que a práctica de actividade física produce noorganismo. Acondicionamento das capacidades relacionadas coa saúde: resistencia aerobia,flexibilidade e forza resistencia xeral, mediante a posta en práctica de sistemas e métodosde adestramento. Adopción de posturas correctas nas actividades físicas e deportivas realizadas. Control da intensidade do esforzo: coñecemento da frecuencia cardíaca máxima e derepouso. Tempo de recuperación.Tema 3: A alimentación en relación a práctica de actividade física e a saúde. Alimentación e actividade física: equilibrio entre a inxesta e o gasto calórico. Valoración da alimentación como factor decisivo na saúde persoal.2ª AVALIACIÓN.Tema 4: A colaboración no Acrosport. Práctica de actividades e xogos para a progresión no Acrosport. Participación activa nas actividades e xogos do Acrosport. Tolerancia e deportividade na práctica deportiva e na consecución de resultados. Asunción da responsabilidade individual nunha actividade colectiva, como condiciónindispensable para a consecución dun obxectivo común.Tema 5: A colaboración -oposición nos deportes colectivos. As fases do xogo nos deportes colectivos: organización do ataque e da defensa. Práctica dos fundamentos técnicos, tácticos e regulamentarios dun deporte colectivo:Balonmán/Baloncesto/Voleibol. Participación activa nas actividades e xogos dos deportes colectivos. Tolerancia e deportividade na práctica deportiva e na consecución de resultados. Asunción da responsabilidade individual nunha actividade colectiva, como condiciónindispensable para a consecución dun obxectivo común. Planificación e organización de campionatos nos cales se utilicen sistemas de puntuaciónque potencien as actitudes, os valores e o respecto das normas. Valoración dos xogos e deportes como actividades físicas de lecer e tempo libre. Aceptación das normas sociais e democráticas que rexen nun traballo en equipo.3ª AVALIACIÓN.Tema 6: Valoro e práctico os deportes dos meus avós.Páxina 12 de 30

Page 14: Área de Educación Físicaddata.over-blog.com/xxxyyy/2/59/68/82/PROGRAMACIONES-DIDACTI… · Web viewÁrea de Educación Física

Coñecemento e realización de xogos e deportes tradicionais de Galicia. Coñecemento e práctica de xogos e deportes tradicionais de Galicia e da propia zona, asícomo do seu regulamento. Procura de información sobre variacións locais. Participación activa nas actividades e xogos recollidos e propostos. Tolerancia e deportividade na práctica deportiva e na consecución de resultados.Tema 7: ¿Bailamos?. Bailes e danzas: realización de danzas colectivas, históricas e do mundo. Aspectosculturais en relación á expresión corporal. Realización de movementos corporais globais e segmentarios cunha base rítmica,combinando as variables de espazo, tempo e intensidade, destacando o seu valorexpresivo. Execución de ritmos con práctica individual, por parellas ou colectiva: Bailes de salón(estándar e latinos). Predisposición para realizar os bailes e danzas con calquera compañeiro e compañeira. Disposición favorable á desinhibición na exteriorización de sentimentos e emocións.Tema 8: Actividades no medio natural. As actividades físico -deportivas no medio natural: terra, aire e auga. Realización dehabilidades adaptadas ao tipo de actividade recreativa proposta: rapelar, esquiar, rubir,remar... Normas de seguridade para a realización de percorridos de orientación no medio urbano enatural. Realización de percorridos de orientación, a partir do uso de elementos básicos deorientación natural e da utilización de mapas. Recoñecemento das actividades na natureza como actividades para a mellora da condiciónfísica e a recreación. Aceptación das normas de seguridade e protección na realización de actividades de

orientación no medio natural.

CUARTO CURSO

1ªAVALIACIÓN.Tema 1: Quecementos autónomos. Realización e práctica de quecementos autónomos, logo de análise da actividade físicaque se vai a realizar. Quecemento como medio de prevención de lesións.Tema 2: O meu plan de adestramento. Sistemas e métodos de adestramento das capacidades físicas relacionadas coa saúde:resistencia aerobia, flexibilidade e forza -resistencia. Efectos do traballo de resistencia aerobia, de flexibilidade e de forza resistencia sobre oestado de saúde: efectos beneficiosos, riscos e prevención. Aplicación dos métodos de adestramento da resistencia aerobia, da flexibilidade e deforza resistencia. Elaboración e posta en práctica dun plano de traballo dunha das capacidades físicasrelacionadas coa saúde. Toma de conciencia da propia condición física e predisposición a mellorala. Valoración dos efectos negativos que determinados hábitos (fumar, beber, sedentarismo,consumir estupefacientes...) teñen sobre a condición física e sobre a saúde e adopcióndunha actitude de rexeitamento ante estes.Tema 3: Relaxación, respiración e protocolos básicos de primeiros auxilios. Relaxación e respiración. Aplicación de técnicas e métodos de relaxación de formaautónoma.

Páxina 13 de 30

Page 15: Área de Educación Físicaddata.over-blog.com/xxxyyy/2/59/68/82/PROGRAMACIONES-DIDACTI… · Web viewÁrea de Educación Física

Valoración dos métodos de relaxación para aliviar tensións da vida cotiá. Primeiras actuacións ante as lesións máis comúns que poden manifestarse na prácticadeportiva. Protocolos básicos de primeiros auxilios.2ª AVALIACIÓN.Tema 4: O noso Campionato Deportivo e de Xogos Tradicionais. Realización de xogos e deportes individuais, de competición entre dúas persoas ecolectivos de lecer e recreación. Práctica dos fundamentos técnicos, tácticos e regulamentarios dos deportes practicados(Voleibol, Natación e Xogos e Deportes Tradicionais) Coñecemento e práctica de xogos e deportes tradicionais de Galicia e da propia zona, asícomo do seu regulamento. Procura de información sobre variacións locais. Planificación e organización de campionatos nos cales se utilicen sistemas de puntuaciónque potencien as actitudes, os valores e o respecto das normas. Valoración dos xogos e deportes como actividades físicas de lecer e tempo libre. Aceptación das normas sociais e democráticas que rexen nun traballo en equipo.3ª AVALIACIÓN.Tema 5. Creamos a nosa propia coreografía de aeróbic. Adquisición de directrices para o deseño de composicións coreográficas: O Aeróbic. Creación de composicións coreográficas colectivas con apoio dunha estrutura musicalincluíndo os diferentes elementos: espazo, tempo e intensidade... Participación e achega ao traballo en grupo nas actividades rítmicas. Disposición favorable á desinhibición na presentación individual ou colectiva deexposicións orais e rítmicas en público.Tema 6. Gozando do deporte no medio natural. Procura e procesamento da información e presentación de proxectos a compañeiras ecompañeiros:o Relación entre a actividade física, a saúde e o medio natural.o Participación na organización de actividades no medio natural de baixo impactoambiental, no medio terrestre ou acuático. Realización de actividades especializadas e de carácter recreativo, desenvolvidas nomedio natural (remo, vela, traíñas, montañismo, esquí). Toma de conciencia do impacto que teñen algunhas actividades físico -deportivas no

medio natural.

5. TEMPORALIZACIÓN atras

PRIMEIRO CURSO

CONTIDOS SECUENCIADOS E TEMPORALIZADOS.1ºAVALIACIÓN.Tema 1: O quecemento xeral.Tema 2: Coñezo a miña condición física en relación a miña saúde.Tema 3: A hixiene e postura corporal.

2º AVALIACIÓN.Tema 4: Os fenómenos deportivos na nosa cultura.Tema 5: Os deportes individuais.Tema 6: Os deportes colectivos.Tema 7: Xogos populares da nosa Comunidade.

Páxina 14 de 30

Page 16: Área de Educación Físicaddata.over-blog.com/xxxyyy/2/59/68/82/PROGRAMACIONES-DIDACTI… · Web viewÁrea de Educación Física

3ªAVALIACIÓN.Tema 8: Expresión corporal.Tema 9: Actividades no medio natural.

SEGUNDO CURSO

1º AVALIACIÓN.Tema 1: Quecemento xeral e específico.Tema 2: Acondicionamento físico xeral.Tema 3: A respiración e a postura nas actividades cotiás e deportivas.

2º AVALIACIÓN.Tema 4: Xogos de raqueta.Tema 5: Os deportes individuais.Tema 6: Gozo no tempo de lecer cos Xogos Tradicionais que coñezo.

3º AVALIACIÓN.Tema 7: O baloncesto/fútbol/voleibol.Tema 8: Danzas do mundo.Tema 9: O Sendeirismo.

.TERCEIRO CURSO

1ª AVALIACIÓN.Tema 1. O quecemento en base a actividade física posterior.Tema 2: As condición física, o traballo das capacidades en relacióna aos aparellos do corpo e a saúde.Tema 3: A alimentación en relación a práctica de actividade física e a saúde.

2ª AVALIACIÓN.Tema 4: A colaboración no Acrosport.Tema 5: A colaboración -oposición nos deportes colectivos.

3ª AVALIACIÓN.Tema 6: Valoro e práctico os deportes dos meus avós.Tema 7: ¿Bailamos?.Tema 8: Actividades no medio natural.

CUARTO CURSO

1ªAVALIACIÓN.Tema 1: Quecementos autónomos.Tema 2: O meu plan de adestramento.Tema 3: Relaxación, respiración e protocolos básicos de primeiros auxilios.

2ª AVALIACIÓN.Tema 4: O noso Campionato Deportivo e de Xogos Tradicionais.

3ª AVALIACIÓN.Tema 5. Creamos a nosa propia coreografía de aeróbic.Tema 6. Gozando do deporte no medio natural.

Páxina 15 de 30

Page 17: Área de Educación Físicaddata.over-blog.com/xxxyyy/2/59/68/82/PROGRAMACIONES-DIDACTI… · Web viewÁrea de Educación Física

6. CRITERIOS DE AVALIACIÓN atras

PRIMEIRO CURSO

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Tema 1: O quecemento xeral. Executar xogos e exercicios apropiados para o quecemento. Recompilar en soporte escrito exercicios, actividades, xogos de mobilidadearticular, estiramentos... apropiados para o quecemento e realizados na clase,que poden ser utilizados no quecemento xeral de calquera actividade física.Tema 2: Coñezo a miña condición física en relación a miña saúde. Realizar actividades de baixa intensidade na finalización da actividade física. Realizar xogos e exercicios para a mellora da condición física en relación coasaúde (de resistencia, de fortalecemento da musculatura de sostén, eflexibilidade, mobilidade articular e de relaxación) Incrementar as capacidades físicas (resistencia aerobia, forza-resistencia eflexibilidade) relacionadas coa saúde, traballadas durante o curso, con respectoao seu nivel inicial e non só o resultado obtido.Tema 3: A hixiene e postura corporal. Exercitar e realizar posicións corporais axeitadas na práctica de actividadesfísicas e en situacións da vida cotiá: sentarse, levantamento e transporte decargas, mochilas... Demostrar atención e practicar con asiduidade os hábitos hixiénicos (indumentaria axeitada, hidratación, hixiene persoal logo das sesións) e posturassaudables relacionados coa actividade física e coa vida cotiá como sentar,levantar cargas ou transportar mochilas.Tema 4: Os fenómenos deportivos na nosa cultura. Recoñecer e valorar o deporte como fenómeno social e cultural e como unhaforma de mellorar a saúde. Executar habilidades motrices vinculadas a accións deportivas.Tema 5: Os deportes individuais. Realizar actividades, xogos e xestos técnicos básicos e identificación deelementos regulamentarios dun deporte individual. (atletismo, habilidadesximnásticas...) Mellorar a execución dos aspectos técnicos fundamentais dun deporteindividual, e dicir, progresar nas capacidades coordinativas das habilidadesespecíficas deste, autoavaliandose e aceptando o nivel alcanzado. Resolver desafíos físicos de forma cooperativa.Tema 6: Os deportes colectivos. Recoñecer e realizar xogos e actividades cooperativas en que prevalezanaspectos comúns dos deportes colectivos. Respectar e aceptar as regras das actividades, xogos e deportes practicados. Realizar accións motrices oportunas en función da fase de xogo que sedesenvolva, ataque ou defensa, en xogos colectivos que teñan aspectos comúns(fútbol, baloncesto, balonmán , voleibol...) desenvolvendo a actitude de traballoen equipo e de cooperación.Páxina 16 de 30

Page 18: Área de Educación Físicaddata.over-blog.com/xxxyyy/2/59/68/82/PROGRAMACIONES-DIDACTI… · Web viewÁrea de Educación Física

Resolver desafíos físicos de forma cooperativa.Tema 7: Xogos populares da nosa Comunidade. Coñecer e realizar xogos e deportes tradicionais de Galicia, identificando ascapacidades coordinativas nas habilidades específicas requiridas neles. Respectar e aceptar as regras específicas dos xogos e deportes populares etradicionais. Aceptar o propio nivel de execución e disposición cara á súa mellora.Tema 8: Expresión corporal. Experimentar, participar e realizar actividades expresivas orientadas a favorecerunha dinámica positiva do grupo e danzas sinxelas de carácter recreativo epopular.

Mostrar unha disposición favorable á desinhibición nas actividades de expresióncorporal (postura, xesto, combinación de distintos ritmos e manexo de diversosobxectos na realización de actividades expresivas) Elaborar unha mensaxe de forma colectiva mediante técnicas de expresión comoo mimo, o xesto, a dramatización ou a danza e comunicalo ao resto de grupos.Tema 9: Actividades no medio natural. Identificar as actividades físico-deportivas no medio natural: terra, aire e auga.Realización de habilidades adaptadas ao tipo de actividade recreativa proposta:rubir, transportar, remar, montar en bicicleta... Seguir as indicacións dos sinais de rastrexo propias do sendeirismo nunpercorrido polo centro, resolvendo pequenos problemas suscitados no devanditoitinerario. Mostrar coñecementos sobre nocións básicas sobre seguridade, materiais evestimenta necesaria. Aceptar e respectar das normas para a conservación do medio urbano e natural.

SEGUNDO CURSO

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Tema 1: Quecemento xeral e específico. Identificar, recompilar e realizar xogos e exercicios aplicados ao quecemento xeral eespecífico.Tema 2: Acondicionamento físico xeral. Identificar, coñecer e valorar a relación existente entre unha boa condición física e amellora das condicións de saúde: resistencia aerobia e flexibilidade. Recoñecer a través da práctica, as actividades físicas que se desenvolven nunha franxa dafrecuencia cardíaca beneficiosa para a saúde, analizando se diferentes actividades físicasse atopan dentro do intervalo do que se considera unha actividade aerobia a través docontrol da intensidade do esforzo: toma da frecuencia cardíaca e cálculo da zona deactividade. Realizar actividades e xogos para a mellora do acondicionamento físico xeral con especialincidencia na resistencia aerobia e na flexibilidade. Incrementar a resistencia aerobia e a flexibilidade respecto do seu nivel inicial, e non sórespecto ao resultado obtido.Tema 3: A respiración e a postura nas actividades cotiás e deportivas. Recoñecer e valorar a importancia da adopción dunha postura correcta en actividadescotiás. Coñecer técnicas de respiración e a súa adecuación a situacións cotiás.Tema 4: Xogos de raqueta.

Páxina 17 de 30

Page 19: Área de Educación Físicaddata.over-blog.com/xxxyyy/2/59/68/82/PROGRAMACIONES-DIDACTI… · Web viewÁrea de Educación Física

Identificar deportes de competición entre dúas persoas como fenómeno social e cultural. Realizar de actividades con complementos: Xogos de raqueta. Realizar xogos e actividades con elementos técnicos, tácticos e regulamentarios dosdeportes de competición entre dúas persoas. Respectar e aceptar as normas dos deportes de competición entre dúas persoas e dasestablecidas polo grupo. Realizar de xestos técnicos básicos e identificación de elementos regulamentarios dosdeportes individuais (atletismo, habilidades ximnásticas...) Resolver desafíos físicos descoñecidos previamente polo alumnado de forma cooperativa. Mostrar autocontrol ante as situacións de contacto físico e na aplicación da forza e narelación e na confrontación con outras persoas, ante situacións de contacto físico endiferentes xogos e actividades.Tema 6: Gozo no tempo de lecer cos Xogos Tradicionais que coñezo. Coñecer e realizar xogos e deportes tradicionais de Galicia. Cooperar nas funcións atribuídas dentro dun labor de equipo para a consecución deobxectivos comúns. Coñecer e realizar xogos e deportes tradicionais de Galicia e avaliar as capacidades decoordinación nas habilidades específicas requiridas na realización destes.Tema 7: O baloncesto/fútbol/voleibol. Practicar os fundamentos técnicos, tácticos e regulamentarios dun deporte colectivo (baloncesto/fútbol/balonmán /voleibol). Cooperar nas funcións atribuídas dentro dun labor de equipo para a consecución deobxectivos comúns. Mostrar tolerancia e deportividade por riba da procura desmedida dos resultados. Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia e deportividade tanto cando se adopta opapel de participante como o de espectador ou espectadora na práctica dun deportecolectivo, en situacións competitivas.Tema 8: Danzas do mundo. Realizar danzas do mundo de carácter colectivo. Crear e poñer en práctica unha secuencia harmónica e creativa de movementos corporais a partir dun ritmo escollido. Aceptar as diferenzas individuais e respecto ante a execución das tarefas por parte doutras persoas.

Tema 9: O Sendeirismo. Coñecer conceptos básicos de sendeirismo: descrición, tipos de carreiro, material evestimenta necesaria. Buscar e seleccionar información en diferentes medios e fontes sobre as saídas que se van a desenvolver dentro ou fóra do centro. Realizar de forma autónoma un percorrido de carreiro cumprindo normas de seguridadebásicas, utilizando a indumentaria e material adecuados resolvendo pequenos problemas suscitados no devandito itinerario, á vez que amosa unha actitude de respecto cara á conservación do contorno en que se leva a cabo a actividade.

TERCEIRO CURSO

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Tema 1. O quecemento en base a actividade física posterior. Elaborar un deseño e por en práctica un quecemento, logo da análise da actividade físicaque se vai realizar.Páxina 18 de 30

Page 20: Área de Educación Físicaddata.over-blog.com/xxxyyy/2/59/68/82/PROGRAMACIONES-DIDACTI… · Web viewÁrea de Educación Física

Tema 2: As condición física, o traballo das capacidades en relaciona aos aparellos do corpoe a saúde. Relacionar as actividades físicas cos efectos e adaptacións que producen nos diferentesaparellos e sistemas do corpo humano, especialmente con aqueles que son máis relevantespara a saúde e na calidade de vida e na autonomía das persoas no curso da súa vida. Incrementar os niveis de resistencia aerobia, flexibilidade e forza-resistencia a partir donivel inicial, participando na selección das actividades e exercicios en función dosmétodos de adestramento propios de cada capacidade. Realizar exercicios de acondicionamento físico (especialmente de forza e flexibilidade)atendendo a criterios de hixiene nas posturas como estratexia para a prevención de lesións edeberá aplicación das pautas de movemento facilitadas para transferilas ás posiciónscorporais das actividades cotiás. Recoñecer e regular, a partir da medición da frecuencia cardíaca e o cálculo na zona detraballo óptima, a intensidade do traballo realizado.Tema 3: A alimentación en relación a práctica de actividade física e a saúde. Analizar, reflexionar e comprender a través dun traballo de recollida de información sobrea importancia que ten para a saúde unha alimentación equilibrada a partir do cálculo dainxesta e o gasto calórico, de acordo coas racións de cada grupo de alimentos e dasactividades diarias realizadas, e analizar os riscos para a saúde e as enfermidades quederivan dos desequilibrios que se poidan producir cunha actuación incorrecta, que segue,a miúdo, ditames da moda.Tema 4: A colaboración no Acrosport. Progresar no desenvolvemento dos aspectos técnicos do deporte individual traballado. Participar de maneira activa nas actividades e xogos do Acrosport. Mostrar tolerancia e deportividade na práctica deportiva e na consecución de resultados. Asumir a responsabilidade individual nunha actividade colectiva, como condiciónindispensable para a consecución dun obxectivo común.Tema 5: A colaboración-oposición nos deportes colectivos. Resolver situacións de xogo reducido dun ou varios deportes colectivos(Balonmán/Baloncesto/Voleibol), aplicando os coñecementos técnicos, tácticos(organización do ataque e da defensa) e regulamentarios adquiridos. Participar na planificación e organización de campionatos nos cales se utilicen sistemasde puntuación que potencien as actitudes, os valores e o respecto das normas. Aceptar as normas sociais e democráticas que rexen nun traballo en equipo.Tema 6: Valoro e práctico os deportes dos meus avós. Procurar información sobre variacións locais e realizar xogos e deportes tradicionais deGalicia e da propia zona, así como do seu regulamento. Coñecer, realizar e valorar as capacidades coordinativas nas habilidades específicasrequiridas xogos e deportes tradicionais de Galicia.Tema 7: ¿Bailamos?. Realizar bailes por parellas ou en grupo (Bailes de salón (estándar e latinos)),indistintamente con calquera membro del, amosando respecto e desinhibición nainteracción e contacto directo cos seus compañeiros e compañeiras, respectándose eadaptándose a cada quen. Realizar movementos corporais globais e segmentarios cunha base rítmica, combinandoas variables de espazo, tempo e intensidade, destacando o seu valor expresivo.Tema 8: Elementos básicos nos percorridos de orientación. Completar unha actividade de orientación, preferentemente no medio natural, coa axudadun mapa, resolvendo pequenos problemas suscitados no devandito itinerario, coñecendoe aplicando as normas de seguridade propias das actividades na natureza e amosando unhaactitude de respecto cara ao medio.

Páxina 19 de 30

Page 21: Área de Educación Físicaddata.over-blog.com/xxxyyy/2/59/68/82/PROGRAMACIONES-DIDACTI… · Web viewÁrea de Educación Física

Recoñecer as actividades na natureza como actividades para a mellora da condición física e a recreación.

CUARTO CURSO

CRITERIOS DE AVALIACIÓN.Tema 1: Quecementos autónomos. Planificar e poñer en práctica quecementos autónomos respectando pautas básicas para asúa elaboración e atendendo as características da actividade física que se realizará.Tema 2: O meu plan de adestramento. Analizar os efectos beneficiosos e de prevención que o traballo regular de resistenciaaerobia, de flexibilidade e de forza-resistencia supoñen para o estado de saúde e recoñeceros riscos que comporta o déficit de actividade física diaria para a saúde e a calidade devida. Deseñar e levar a cabo un plan de traballo dunha capacidade física relacionada coa saúde,a resistencia, incrementando o propio nivel inicial, a partir do coñecemento de sistemas emétodos de adestramento.Tema 3: Relaxación, respiración e protocolos básicos de primeiros auxilios. Utilizar de forma autónoma os tipos de respiración e as técnicas e métodos de relaxacióncomo medio para a redución de desequilibrios e o alivio de tensións producidas na vidacotiá, tendo en conta indicadores como a localización e control da respiración, aconcentración, a disociación de sensacións de tensión - relaxación ou frío - calor e assensacións corporais logo do seu uso. Resolver supostos prácticos sobre as lesións que se poden producir na vida cotiá, napráctica de actividade física e no deporte, aplicando unhas primeiras atencións eprotocolos básicos de actuación.Tema 4: O noso Campionato Deportivo e de Xogos Tradicionais. Practicar os fundamentos técnicos, tácticos e regulamentarios dos deportespracticado(Voleibol, Natación e de Xogos Tradicionais do contorno do centro). Participar, planificar e autoxestionar campionatos nos cales se utilicen sistemas depuntuación que potencien as actitudes, os valores e o respecto das normas. Manifestar unha actitude crítica ante as prácticas e valoracións que se fan do deporte e do corpo a través dos diferentes medios de comunicación, a partir da análise da informaciónque ofrecen os medios de comunicación prensa, revistas para adolescentes, a internet,radio, TV, abordando temas coma a imaxe corporal, os estilos de vida na sociedadeactual, os valores das diferentes vertentes do deporte ou a violencia e a competitividade.

Tema 5. Creamos a nosa propia coreografía de aeróbic. Adquirir directrices para o deseño de composicións coreográficas: O Aeróbic. Participar de forma desinhibida e construtiva na creación e realización de actividadesexpresivas e coreografías sinxelas colectivas con soporte musical (incluíndo os diferenteselementos: espazo, tempo e intensidade...) en público.Tema 6. Gozando do deporte no medio natural. Planificar unha saída ao medio natural actividades no medio natural de baixo impactoambiental, no medio terrestre ou acuático e resolver cooperativamente problemas que sepresentan nel a partir dos contidos traballados e presentar proxectos a compañeiras ecompañeiros. Mostrar unha actitude positiva cara a participación en actividades especializadas e de

Páxina 20 de 30

Page 22: Área de Educación Físicaddata.over-blog.com/xxxyyy/2/59/68/82/PROGRAMACIONES-DIDACTI… · Web viewÁrea de Educación Física

carácter recreativo, desenvolvidas no medio natural (remo, vela, traíñas, montañismo,esquí).

A valoración das competencias básicas será mediante os seguintes indicadores:

7. MINIMOS ESIXIBLES atras

Para obter unha valoración positiva os mínimos esixibles son os seguintes:

Contidos mínimos Primeiro curso

Tema 1: O quecemento xeral. Recompilar en soporte escrito exercicios, actividades, xogos de mobilidadearticular, estiramentos... apropiados para o quecemento e realizados na clase,que poden ser utilizados no quecemento xeral de calquera actividade física.Tema 2: Coñezo a miña condición física en relación a miña saúde. Realizar actividades de baixa intensidade na finalización da actividade física. Realizar xogos e exercicios para a mellora da condición física en relación coasaúde (de resistencia, de fortalecemento da musculatura de sostén, eflexibilidade, mobilidade articular e de relaxación)Tema 3: A hixiene e postura corporal. Demostrar atención e practicar con asiduidade os hábitos hixiénicos (indumentaria axeitada, hidratación, hixiene persoal logo das sesións) e posturassaudables relacionados coa actividade física e coa vida cotiá como sentar,levantar cargas ou transportar mochilas.Tema 4: Os fenómenos deportivos na nosa cultura. Executar habilidades motrices vinculadas a accións deportivas.Tema 5: Os deportes individuais. Realizar actividades, xogos e xestos técnicos básicos e identificación deelementos regulamentarios dun deporte individual. Mellorar a execución dosaspectos técnicos fundamentais dun deporte individual (atletismo, habilidadesximnásticas...), e dicir, progresar nas capacidades coordinativas das habilidadesespecíficas deste, autoavaliandose e aceptando o nivel alcanzado.Tema 6: Os deportes colectivos. Respectar e aceptar as regras das actividades, xogos e deportes practicados. Realizar accións motrices oportunas en función da fase de xogo que sedesenvolva, ataque ou defensa, en xogos colectivos que teñan aspectos comúns(fútbol, baloncesto, balonmán , voleibol...) desenvolvendo a actitude de traballoen equipo e de cooperación.Tema 7: Xogos populares da nosa Comunidade. Coñecer e realizar xogos e deportes tradicionais de Galicia, identificando asregras de xogo e as capacidades coordinativas nas habilidades específicasrequiridas neles.Tema 8: Expresión corporal. Experimentar, participar e realizar actividades expresivas orientadas a favorecerunha dinámica positiva do grupo e danzas sinxelas de carácter recreativo epopular. Elaborar unha mensaxe de forma colectiva mediante técnicas de expresión comoo mimo, o xesto, a dramatización ou a danza e comunicalo ao resto de grupos.Tema 9: Actividades no medio natural. Seguir as indicacións dos sinais de rastrexo propias do sendeirismo nunpercorrido polo centro, resolvendo pequenos problemas suscitados no devandito

Páxina 21 de 30

Page 23: Área de Educación Físicaddata.over-blog.com/xxxyyy/2/59/68/82/PROGRAMACIONES-DIDACTI… · Web viewÁrea de Educación Física

itinerario. Mostrar coñecementos sobre nocións básicas sobre seguridade, materiais evestimenta necesaria.

Contidos mínimos Segundo curso

Tema 1: Quecemento xeral e específico. Identificar, recompilar e realizar xogos e exercicios aplicados ao quecemento xeral eespecífico.Tema 2: Acondicionamento físico xeral. Identificar, coñecer e valorar a relación existente entre unha boa condición física e amellora das condicións de saúde: resistencia aerobia e flexibilidade. Recoñecer a través da práctica, as actividades físicas que se desenvolven nunha franxa dafrecuencia cardíaca beneficiosa para a saúde, analizando unha actividade aerobia a travésdo control da intensidade do esforzo: toma da frecuencia cardíaca e cálculo da zona deactividade.Tema 3: A respiración e a postura nas actividades cotiás e deportivas. Coñecer técnicas de respiración e posturas e a súa adecuación a situacións cotiás.Tema 4: Xogos de raqueta. Realizar xogos e actividades con elementos técnicos, tácticos e regulamentarios dosdeportes de competición entre dúas persoas: Xogos de raqueta. Respectar e aceptar as normas dos deportes de competición entre dúas persoas e dasestablecidas polo grupo.Tema 5: Os deportes individuais. Realizar de xestos técnicos básicos e identificación de elementos regulamentarios dosdeportes individuais (atletismo, habilidades ximnásticas...) Resolver desafíos físicos descoñecidos previamente polo alumnado de forma cooperativa.Tema 6: Gozo no tempo de lecer cos Xogos Tradicionais que coñezo. Coñecer e realizar xogos e deportes tradicionais de Galicia e avaliar as capacidades decoordinación nas habilidades específicas requiridas na realización destes.Tema 7: O baloncesto/fútbol/voleibol. Practicar os fundamentos técnicos, tácticos e regulamentarios dun deporte colectivo (baloncesto/fútbol/balonmán /voleibol). Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia e deportividade tanto cando se adopta opapel de participante como o de espectador ou espectadora na práctica dun deportecolectivo, en situacións competitivas.Tema 8: Danzas do mundo. Crear e poñer en práctica unha secuencia harmónica e creativa de movementos corporais a partir dun ritmo escollido. Aceptar as diferenzas individuais e respecto ante a execución das tarefas por parte doutras persoas.

Tema 9: O Sendeirismo. Coñecer conceptos básicos de sendeirismo: descrición, tipos de carreiro, material evestimenta necesaria.

Buscar e seleccionar información en diferentes medios e fontes sobre as saídas que se van a desenvolver dentro ou fóra do centro.

Páxina 22 de 30

Page 24: Área de Educación Físicaddata.over-blog.com/xxxyyy/2/59/68/82/PROGRAMACIONES-DIDACTI… · Web viewÁrea de Educación Física

Mínimos de Terceiro curso

Tema 1. O quecemento en base a actividade física posterior. Elaborar un deseño e por en práctica un quecemento, logo da análise da actividade físicaque se vai realizar.Tema 2: As condición física, o traballo das capacidades en relaciona aos aparellos do corpo e a saúde. Realizar exercicios de acondicionamento físico (especialmente de forza e flexibilidade)atendendo a criterios de hixiene posturas como estratexia para a prevención de lesións edeberá aplicación das pautas de movemento facilitadas para transferilas ás posiciónscorporais das actividades cotiás. Recoñecer e regular, a partir da medición da frecuencia cardíaca e o cálculo na zona detraballo óptima, a intensidade do traballo realizado.Tema 3: A alimentación en relación a práctica de actividade física e a saúde. Analizar, reflexionar e comprender a través dun traballo de recollida de información sobre a importancia que ten para a saúde unha alimentación equilibrada a partir do cálculo da inxesta e o gasto calórico, de acordo coas racións de cada grupo de alimentos e dasactividades diarias realizadas, e analizar os riscos para a saúde e as enfermidades quederivan dos desequilibrios que se poidan producir cunha actuación incorrecta, que segue,a miúdo, ditames da moda

.Tema 4: A colaboración no Acrosport. Participar de maneira activa nas actividades e xogos do Acrosport. Asumir a responsabilidade individual nunha actividade colectiva, como condiciónindispensable para a consecución dun obxectivo común.Tema 5: A colaboración-oposición nos deportes colectivos. Resolver situacións de xogo reducido dun ou varios deportes colectivos(Balonmán/Baloncesto/Voleibol), aplicando os coñecementos técnicos, tácticos(organización do ataque e da defensa) e regulamentarios adquiridos. Aceptar as normas sociais e democráticas que rexen nun traballo en equipo.Tema 6: Valoro e práctico os deportes dos meus avós. Coñecer, realizar e valorar as capacidades coordinativas nas habilidades específicasrequiridas xogos e deportes tradicionais de Galicia.Tema 7: ¿Bailamos?. Realizar bailes por parellas ou en grupo (Bailes de salón (estándar e latinos)),indistintamente con calquera membro del, amosando respecto e desinhibición nainteracción e contacto directo cos seus compañeiros e compañeiras, respectándose eadaptándose a cada quen.Tema 8: Elementos básicos nos percorridos de orientación. Participar unha actividade de orientación, preferentemente no medio natural, coa axudadun mapa, resolvendo pequenos problemas suscitados no devandito itinerario, coñecendoe aplicando as normas de seguridade propias das actividades na natureza e amosando unha

actitude de respecto cara ao medio.

Mínimos de Cuarto curso

Tema 1: Quecementos autónomos. Planificar e poñer en práctica quecementos autónomos respectando pautas básicas para asúa elaboración e atendendo as características da actividade física que se realizará.Tema 2: O meu plan de adestramento. Deseñar e levar a cabo un plan de traballo dunha capacidade física relacionada coa saúde,

Páxina 23 de 30

Page 25: Área de Educación Físicaddata.over-blog.com/xxxyyy/2/59/68/82/PROGRAMACIONES-DIDACTI… · Web viewÁrea de Educación Física

a resistencia, incrementando o propio nivel inicial, a partir do coñecemento de sistemas emétodos de adestramento.Tema 3: Relaxación, respiración e protocolos básicos de primeiros auxilios. Resolver supostos prácticos sobre as lesións que se poden producir na vida cotiá, napráctica de actividade física e no deporte, aplicando unhas primeiras atencións eprotocolos básicos de actuación. Tema 4: O noso Campionato Deportivo e de Xogos Tradicionais. Realizar os fundamentos técnicos, tácticos e regulamentarios dos deportespracticado(Voleibol, Natación e de Xogos Tradicionais do contorno do centro). Participar, planificar e autoxestionar campionatos nos cales se utilicen sistemas depuntuación que potencien as actitudes, os valores e o respecto das normas.Tema 5. Creamos a nosa propia coreografía de aeróbic. Participar de forma desinhibida e construtiva na creación e realización de actividadesexpresivas e coreografías sinxelas colectivas con soporte musical (incluíndo os diferenteselementos: espazo, tempo e intensidade...) en público.Tema 6. Gozando do deporte no medio natural. Participar na planificación dunha saída ao medio natural actividades no medio natural debaixo impacto ambiental, no medio terrestre ou acuático e resolver cooperativamenteproblemas que se presentan nel a partir dos contidos traballados e presentar proxectos a compañeiras e compañeiros.

8. OS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN atras

Para levar a cabo esta cualificación hai que analiza-lo rexistrado en relación a tres ámbitos relacionados entre si : por un lado no ámbito motriz observarase a constitución morfolóxica así como os aprendizaxes nas habilidades motrices ; no ámbito cognitivo o coñecemento de obxectivos da Educación Física a nivel conceptual e por último no ámbito actitudinal, a aceptación de valores, normas e participación do alumnado nas clases.

A avaliación levarase a cabo tendo en conta os diferentes elementos que constitúen ocurrículo, é dicir, as competencias básicas, os obxectivos, os contidos e os criterios deavaliación.

Para avaliar cada un destes apartados pártese da seguinte consideración : 40% da nota valorará, sobre todo a aptitude física, por medio las proba físicas para o

coñecemento teórico da materia 30% medirá a actitude 20 % para a asistencia a clase e material.

O 40% da nota valorará, sobre todo a aptitude física, por medio das proba físicas, e o coñecemento teórico da materia.Para a valoración da capacidade física utilizase unha folla de Excel na que se ten en conta a idade e o sexo, aplicándose a cada proba a súa táboa correspondente e o porcentaxe co que participa cada probaProbas;Abdominais ;Test de Cooper ; Salto vertical ; Flexibilidade; Combinada; Forza; Pentasalto, axilidade, etc. O 60% medirá a actitude e o material e asistencia a clase.Para a nota de asistencia e material utilizase unha folla de Excel na que se recollen as incidencias e valóranse mediante unha fórmula:

Páxina 24 de 30

Page 26: Área de Educación Físicaddata.over-blog.com/xxxyyy/2/59/68/82/PROGRAMACIONES-DIDACTI… · Web viewÁrea de Educación Física

Tódolos alumnos parten de 10 puntos,polo que as falta restan 0,7. Faltas de material 1,2. Fai pero sen material 0,7. Metede do chándal 0,3. Lesión 0,4. Outro material pero non o reglamentario 0,4Para avaliar a actitude se terá en conta á hora de avaliar ós alumnos/as algúns criterios como :

1 A autorregulación da actividade física.2 O desenvolvemento das capacidades físicas.3 O desenvolvemento de actitudes sociais e morais.4 O respecto cara si mesmo e os demais. 5 A capacidade de participación e respecto cara os distintos xogos.

A cualificación corresponderase co resultado final da suma dos porcentaxes .

Traballaranse tódalas competencias e valoraranse as competencias de Social e Cidadáe Autonomía e iniciativa persoal

Os indicadores das competencias básicas serán avaliados do seguinte xeito:

1-2. Non amosa as destrezas propostas no indicador3-4. Amosa o indicador con axuda5-6. Amosa o indicador cando se lle solicita expresamente7-8. Amosa o indicador na maior parte das ocasións9-10. Adquiriu e amosa as destrezas propostas no indicador

Aplicarase o redondeo matemático , exceptuando casos puntuais onde se teñan que aplicar outros criterios.

9. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN atras

Avaliarase :A nivel procedimental :

6 Constitución morfolóxica : evolución antropométrica.7 Desenvolvemento do sistema orgánico. Condición biolóxica. 8 Habilidades motrices. Aprendizaxes de :

a) Habilidades motrices básicas.b) Habilidades deportivas.c) Desenvolvemento de capacidades físicas.

. A nivel conceptual : 1 Coñecemento dos obxectivos da Educación Física e como os logra.2 Coñecemento da estratexia e técnica deportiva.3 Coñecemento do funcionamento do corpo en movemento 4 Coñecemento de certas técnicas ximnásticas e deportivas.5 Hixiene corporal e hixiene da actividade física.

A nivel actitudinal :6 Disposición. 7 Aceptación de valores. 8 Preferencias :

a. Actitudes. a)Cara os compañeiros. b)Cara as regras sociais.Páxina 25 de 30

Page 27: Área de Educación Físicaddata.over-blog.com/xxxyyy/2/59/68/82/PROGRAMACIONES-DIDACTI… · Web viewÁrea de Educación Física

b. Carácter : a) Extravertido/introvertido. b) Cerebral/sentimental. c) Intuitivo/sensitivo.

c. Aspecto social : a) Participación en actividades colectivas. b) Integración no grupo. c) Capacidade de liderazgo.

10. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN atras

Para comproba-lo progreso do alumnado realizaranse ó trimestre as seguintes valoracións:

1) Proba práctica sobre os contidos traballados na clase2) Observación sistemática do traballo na clase. Nesta valoración se terán en conta os

seguintes aspectos:

Implicación do traballo persoal Asistencia có material axeitado. Colaboración e organización na práctica de xogos e deportes colectivos. Realización das tarefas na práctica diarias. Interese pola materia. Aproveitamento do tempo.

11. TRATAMENTO DE FOMENTO DA LECTURA atras

Realizaranse as directrices propostas no Proxecto Lector e ademais realizaranse as seguintes actividades:

Creación de debates na aula sobre temas relacionados coas unidades didácticas.

Realización de glosario sobre educación física

12. TRATAMENTO DE FOMENTO DAS TIC atras

Ó longo do curso, e se a temporalidade o permite realizaranse unha serie de cazas relacionados cos problemas alimenticios

Os alumnos poderán consultar o blog de ciencias do centro para realización de exercicios e páxinas de axuda. O blog é:

www.recunchotecno.overblog.es

Paxinas de consulta:

LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SPORTAQUS FORO de educación física. WWW.CIENCIASPORT.COM ZINUS 21.com EDUCACIÓN FÍSICA Foro de la educación física del siglo XXI EDUCACIÓN FÍSICA: ARETÉ OCIO EDUCACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA. Páxina 26 de 30

Page 28: Área de Educación Físicaddata.over-blog.com/xxxyyy/2/59/68/82/PROGRAMACIONES-DIDACTI… · Web viewÁrea de Educación Física

VIREF Revista EDUCACION FISICA Y DEPORTE . ANÁLISIS DE LA EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓN FÍSICA  Web RECURSOS DE EDUCACIÓN FÍSICA WEB DE EDUCACIÓN FÍSICA   EL PORTAL DE EDUCACIÓN FÍSICA / GORPUTZ HEZKUNTZAREN ATARIA Educación Física SER CORPORAL Enciclopedia Virtual de la Educación Física EMDE EMASF : GYMNOS.COM ENTRENANDOSE EFYDEP Educación Física. SVDEPORTES www.zinus21.com www.escaparatedeportivo.es

Así mesmo, os alumnos poderán realizar traballos específicos sobre algún tema en formato informático, sexa Word, Excel, PowerPoint, etc.

13. PLAN DE TRABALLO PARA A RECUPERACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES atras

a. contidos esixibles

No caso de repetidores traballaran sobre os contidos mínimos, dado que a actitude e o material ten un peso considerable na nota valoraranse sobre estes aspectos

b. Programa de reforzo para a recuperación das materias pendentes de cursos anteriores

O longo do curso avaliarase os alumnos con materias suspensas

c. Actividades de avaliación

As propias do curso no que se encontra

d. Criterios para superar as materias pendentes de pola avaliación continua

O superar positivamente as dúas primeiras avaliacións supón o aproba-la pendente do curso

pasado.

1º, 2º, 3ª e 4º da ESO Terase en conta os ítems de cualificación do curso seguinte (25% da nota) e un Exame de tipo práctico sobre as probas de resistencia, (test de cooper) abdominais (1 min) velocidade 30m, combinada resist-axilidad (1 min).

O profesor/a que levara a cavo dita recuperación será o titular do devandito curso.

METODOLOXIA atras

A metodoloxía didáctica adaptarase ás características de cada alumno/a, favorecerá a súa capacidade para aprender por si mesmo e para traballar en equipo e iniciaralle no coñecemento da realidade de acordo cos principios básicos do método científico.Ademais terase en conta:

Páxina 27 de 30

Page 29: Área de Educación Físicaddata.over-blog.com/xxxyyy/2/59/68/82/PROGRAMACIONES-DIDACTI… · Web viewÁrea de Educación Física

profesor como mediador e guía. Incorporación da dimensión práctica ás áreas, asegurando unha Formación Profesional de base. Fomenta-lo traballo en equipo. A avaliación terá en conta a coavaliación e a autoavaliación, que se considerarán como un importante punto de referencia para o alumnado. Fomenta-la capacidade de autonomía do alumnado. Desenvolve-la capacidade de aprender a aprender. Posibilitar que os alumnos/as realicen aprendizaxes significativas por si mesmos/as. Garanti-la funcionalidade das aprendizaxes. Promover unha intensa actividade por parte do alumnado.

Dentro do grupo- clase cóntase coas diferentes posibilidades de agrupamento do alumnado. As diferentes estratexias didácticas con levan, necesariamente, unhas formas tamén diferentes de organiza-lo traballo na aula. As diversas formas de agrupamento que se utilizarán, dividímolas en tres grandes tipos:

GRAN GRUPO: Preferentemente usarémola para exposición de ideas profesor-alumnado, experiencias e traballos, sínteses iniciais e conclusións.

EQUIPOS DE TRABALLO POR PARELLAS: Utilizarase co fin de desenvolve-la capacidade de colaboración, e permiti-lo desenvolvemento de habilidades específicas.

TRABALLO INDIVIDUAL: Facilita a reflexión, a asimilación de tarefas minuciosas.

Entre elas deberá manterse un equilibrio que armonice o desenvolvemento das vertentes individual-social no proceso de ensinanza-aprendizaxe. A organización dos grupos deberá ir acompañada dunha organización do espazo que facilite a aplicación adecuada da actividade dos mesmos.

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS atras

Encerado e tezas. Campo de deportes. Porterías. Canastas. Táboas de baremación Balóns balonmán, baloncesto, balonvolea, medicinal, etc... Cronometro. Cinta métrica. Medidor para flexibilidade.

TEMAS TRANVERSAIS atras

Páxina 28 de 30

Page 30: Área de Educación Físicaddata.over-blog.com/xxxyyy/2/59/68/82/PROGRAMACIONES-DIDACTI… · Web viewÁrea de Educación Física

O desenvolvemento desta programación baseada nunha metodoloxía eminentemente activa na que os procedementos e actitudes son parte esencial do traballo do aula, leva implícito o tratamento dos temas transversais en tódalas unidades didácticas.Nesta área traballaremos os seguintes:

1. Educación moral e cívica:

Obxectivos: Valora-lo espírito crítico e cooperativo e a súa proxección social, como forma de

desenvolvemento e implicación no traballo persoal Participar nas actividades de grupo de forma solidaria, responsable e construtiva,

apreciando a diferenza como riqueza colectiva Mostrar esforzo por integrarse nun grupo de forma efectiva Respectar a autonomía persoal e considerar os temas conflitivos por medio do diálogo Dialogar, debater o expoñer xuízos e opinións, argumentando a exposición e mostrando

respecto polo interlocutor e os seus puntos de vista

2. Educación para a convivencia.Educación no sexista

Obxectivos: Establecer relacións equilibradas coas persoas ,baseadas no respecto e interese polos

outros ,para súa contribución ao equilibrio persoal e de grupo Colaborar activamente na construción dun clima laboral ordenado e distendido Manter unha actitude crítica fronte aos elementos discriminatorios por razón de sexo no

traballo Adoptar actitudes no sexistas nos comportamentos

3. Novas tecnoloxías.

Obxectivos:

Valorar as posibilidades de incorporación e aplicación das novas tecnoloxías Aceptar as novas tecnoloxías como fonte de intercambio comunicativo Describir e sensibilizarse respectos aos cambios cas novas tecnoloxías da información,

especialmente Internet, motivan no proceso de comunicación respecto a outros medios tradicionais

4. Educación para a paz

Obxectivos: Tomar conciencia da importancia da actitude crítica e construtiva ante as crenzas,

ideoloxías e idiosincrasias propias e dos outros Adoptar actitudes reflexivas e de apertura ao outro fronte a posicións diverxentes das

propias Defende o valor do diálogo como manifestación pacificadora e proba de racionalidade

fronte ao uso de condutas coactivas e de forza

Contidos:

Os contidos dos temas transversais están implícitos neles mesmos.

Páxina 29 de 30

Page 31: Área de Educación Físicaddata.over-blog.com/xxxyyy/2/59/68/82/PROGRAMACIONES-DIDACTI… · Web viewÁrea de Educación Física

Criterios de avaliación:

Os criterios de avaliación están incluídos nos criterios de avaliación dos distintos temas xa que incluían actitudes.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE atras

Seguirase as pautas establecidas no PEC referente as ACS como contempla a lexislación vixente.Nembargante , a cotío , aplicaranse as seguintes medidas adaptadas a cada caso individual: Incentivar a creatividade e a motivación Facilitar a comprensión Potenciar actividades que estimulen mellor a aceptación e integración Actividades de reforzo Materiais didácticos mellor adaptados as características psicolóxicas e sensoriais do alumnado

O non existir a exención en Educación Física, os alumnos con limitacións, xa sexanpermanentes ou temporais, participarán no desenvolvemento dos mesmos contidos que os seuscompañeiros, a través de propostas adaptadas e accesibles a súas características.No caso de necesidade de unha adaptación curricular, realizaríase baseándose nuncertificado médico oficial no que se detalle con claridade as características da súa alteraciónpatolóxica.

ACTVIDADES COMPLEMENTARIAS e EXTRAESCOLARES atras

Aínda por determinar segundo as ofertas das distintas institucións.

Páxina 30 de 30