Arbeidsmarktbeleid Harderwijk

 • View
  170

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Arbeidsmarktbeleid Harderwijk

 • 1

  ARBEIDSMARKTVISIE

  HARDERWIJK een optimaal vestigingsklimaat gericht op

  banen van de toekomst

  Erik Jan van Dijk

  Adviseur Economie & Arbeidsmarkt

 • 2

  INHOUDSOPGAVE

  1. Aanpak .............................................................................. 3 1.1. Een overzicht van het plan van aanpak .................................................................. 3

  2. Leeswijzer ......................................................................... 4

  3. Inleiding ............................................................................. 5 3.1. Een prioriteit in het collegeprogramma ..................................................................5

  3.2. De Participatiewet en de Wet banenafspraak .........................................................5

  3.3. Flankerend beleid gemeente Harderwijk ............................................................... 6

  3.4. Een opmaat naar nieuw Arbeidsmarktbeleid ........................................................... 7

  4. Beleidsuitgangspunten, ambitie en doelstellingen ............... 9 4.1. Waarom participatie in de vorm van arbeid zo belangrijk is ...................................... 9

  4.2. Ambitie: niemand op de reservebank en participatie naar vermogen ......................... 10

  4.3. Doelstellingen ................................................................................................. 10

  5. Arbeidsmarktvraagstukken ............................................... 12 5.1. Een inventarisatie van de mismatch op de arbeidsmarkt ......................................... 12

  5.2. Een mismatch tussen de kwantiteit in de vraag naar arbeid en het aanbod ervan ....... 12

  5.3. Een mismatch in de kwaliteit van het aanbod aan arbeid en de vraag naar arbeid ....... 13

  5.4. Een mismatch in de verwachtingen en mogelijkheden waarop mensen in staat zijn om

  (volwaardig) deel te nemen aan het arbeidsproces .......................................................... 15

  6. Actielijn versterken & herstellen economie ......................... 16 6.1. Versterken: meer vestigingen en arbeidsplaatsen .................................................. 19

  6.2. Herstellen: oplossen van de mismatch op de arbeidsmarkt ...................................... 24

  6.3. Monitoring en evaluatie .................................................................................... 30

  7. Verdieping A: Sociaal-demografische analyse Harderwijk .... 31 7.1. Bevolkingsontwikkeling .................................................................................... 31

  7.2. Ontwikkeling van het aantal niet-werkenden werkzoekenden ................................. 36

  7.3. Ontwikkeling van vacatures .............................................................................. 45

  7.4. Discrepantieanalyse: verhouding tussen aanbod van en vraag naar arbeid ................ 47

  8. Verdieping B: Economische analyse Harderwijk .................. 50 8.1. Ontwikkeling in vestigingen en werkgelegenheid ................................................... 50

  8.2. Ontwikkeling nieuwe bedrijvigheid...................................................................... 54

  8.3. Conclusie economische analyse .......................................................................... 56

  9. Verdieping C: Sociaal-economische macrotrends ................ 59 9.1. Schaarste aan grondstoffen .............................................................................. 59

  9.2. Vergrijzing bevolking ........................................................................................ 61

  9.3. Boost informatietechnologie .............................................................................. 63

  9.4. Verschuiving Wereldhandelsbalans .................................................................... 65

  10. Verdieping D: Sectoranalyse ............................................. 68 10.1. Sectoranalyse naar grootteklasse ....................................................................... 68

 • 3

  1. Aanpak

  1.1. Een overzicht van het plan van aanpak Het Arbeidsmarktbeleid is in een relatief korte periode tot stand gekomen. We zijn medio 2015

  gestart met een interne en externe inventarisatieronde met belangrijke stakeholders op de

  arbeidsmarkt (denk aan Sociale Dienst Veluwerand, Werkgeversdienstverlening, Onderwijs, Sociale

  Werkvoorziening, et cetera).

  In juni 2015 is gestart met de kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de lokale en regionale

  economie en arbeidsmarkt, te weten een uitgebreide sectoranalyse, analyse van de ontwikkeling

  van vestigingen en arbeidsplaatsen, startersmarktanalyse, analyse van de bevolkingsontwikkeling,

  analyse potentile beroepsbevolking en kaartenbak(NNW-ers) in combinatie met een kwalitatieve

  trendanalyse. Ook is gekeken naar aanvullende informatie en het Regionaal Arbeidsmarktbeleid

  2010-2013 (SEO Noord Veluwe).

  Vervolgens heeft zowel een brede interne als externe consultatie plaatsgevonden waarbij de

  kwantitatieve en kwalitatieve analyse het uitgangspunt is geweest. Op 4 februari 2016 zijn de

  uitkomsten gepresenteerd aan de Commissie Beleid Algemeen. Ook is tussen 2 en 10 februari 2016

  een viertal sectorale toekomsttafels (ontbijtbijeenkomsten) georganiseerd met diverse werkgevers

  om de uitkomsten van de analyse te bespreken en te inventariseren hoe ondernemers tegen de

  toekomst van Harderwijk aan kijken in relatie tot de arbeidsmarkt.

  Al deze input heeft uiteindelijk geleid tot een vertaling in het hier voor u liggende

  Arbeidsmarktbeleid. Het beleid geeft een heldere visie aan hoe wij de arbeidsmarkt willen

  versterken en herstellen. Het biedt ook concrete handvatten voor op te pakken programmas en

  acties. De uitwerking van de diverse actielijnen volgt na vaststelling van het beleidsdocument.

  Dit beleidsstuk is het vertrekpunt en brengt focus aan, maar is geen definitief blauwdruk van alles

  wat we de komende jaren willen en kunnen ondernemen. De arbeidsmarkt is dynamisch en wordt

  steeds flexibeler. Het beleid moet vooral gezien worden als de kapstok waaraan we ook de

  komende jaren nieuwe programmas en acties kunnen ophangen.

 • 4

  2. Leeswijzer

  In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de reden voor de totstandkoming van dit Arbeidsmarktbeleid en

  de context, inclusief flankerend beleid. Hoofdstuk 4 geeft inzicht in de beleidsuitgangspunten, de

  ambitie die we als gemeente hebben en de doelstellingen die we nastreven. In hoofdstuk 5 gaan we

  dieper op de materie in en onderzoeken we de belangrijkste arbeidsmarktvraagstukken waarop we

  in dit beleidsdocument een antwoord geven. We sluiten dit Arbeidsmarktbeleid in hoofdstuk 6 af

  met de twee actielijnen (versterken en herstellen) waarin we laten zien hoe we de

  arbeidsmarktvraagstukken de komende periode gaan tacklen. Hoofdstuk 7 tot 10 betreffende

  bijlagemateriaal. Het betreft alle achtergrondinformatie en relevante gegevens en cijfermateriaal

  die een belangrijke basis vormen voor het beleid.

 • 5

  3. Inleiding

  3.1. Een prioriteit in het collegeprogramma Met de Participatiewet (2015) zijn drie regelingen tot n regeling samengevoegd: de Wet werk en

  bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet werk en

  arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Het doel van de Participatiewet is om zo veel

  mogelijk mensen aan het werk te helpen of de kansen op arbeidsparticipatie op de langere termijn

  te verbeteren. De gemeente heeft door de invoering (en uitvoering) van de nieuwe Wet Werken

  naar Vermogen (2013), opgevolgd door de Participatiewet (2015), nieuwe taken, bevoegdheden en

  verantwoordelijkheden gekregen. Mede daarom is in het collegeprogramma 2014-2018 van de

  gemeente Harderwijk het opstellen van integraal Arbeidsmarktbeleid als een van de prioriteiten

  benoemd. We hechten als gemeente Harderwijk aan een sterke economie waar kansen zijn voor

  iedereen en waar iedereen naar vermogen participeert in de samenleving: een inclusieve

  arbeidsmarkt.

  3.2. De Participatiewet en de Wet banenafspraak Het creren van een inclusieve arbeidsmarkt is ook een belangrijke doelstelling van de

  banenafspraak, die tot stand kwam als onderdeel van het Sociaal Akkoord en de Participatiewet

  ondersteunt. De Wet banenafspraak houdt in dat er tot en met 2025 125.000 extra banen voor

  mensen met een arbeidsbeperking worden gerealiseerd; in totaal 100.000 banen in de marktsector

  en 25.000 bij de overheid. Deze extra banen moeten gerealiseerd worden voor mensen behorende

  tot de doelgroep van de banenafspraak:

  1) mensen die onder de Participatiewet vallen en geen wettelijk minimumloon (WML) kunnen

  verdienen;

  2) mensen met een Wsw-indicatie (sociale werkvoorziening);

  3) Wajongers met arbeidsvermogen;

  4) mensen met een Wiw-baan of ID-baan;

  5) en leerlingen uit het VSO-onderwijs.

  Het Sociaal Akkoord is binnen de arbeidsmarktregio1, waartoe Harderwijk behoort, vertaald in een

  Sociaal akkoord regio Stedenvierkant: samen werken aan meer werk!. Een van de uitkomsten is de

  oprichting van het Regionaal Werkbedrijf Stedendriehoek en Noord-Veluwe dat door veertien

  gemeenten, UWV, werkgevers en vakbonden op 27 maart 2015 bij Omnisport Apeldoorn is

  bekrachtigd. Het nieuwe Regionaal Werkbedrijf vormt de schakel tussen inwoners met een

  arbeidsbeperking en de werkgevers die extra banen