Click here to load reader

Aralin 6 Bayang Nagdurusa

 • View
  3.231

 • Download
  16

Embed Size (px)

DESCRIPTION

yest

Text of Aralin 6 Bayang Nagdurusa

 • Aralin 6Bayang nagdurusa

 • Buod Patuloy ang pagtangis ni Florante. Itinatanong niya sa Diyos kung bakithinahayaan Niyang maghari angkasamaan, kataksilan at kalupitan saAlbania. Lahat ng ito ay kagagawan niAdolfo dahil sa labis na paghahangad satrono ng Haring Linceo at sa kayamanan

 • ni Duke Briseo. Ang mabubuting tao aypiniling manahimik na lamang sapagkatkung sila ay magsasalita laban kayAdolfo ay tiyak na ipapatay sila nito.Hiniling niya sa Diyos na parusahan angmga nagsasabog ng kasamaan sa Albania

 • subalit hindi raw siya pinakinggan.Hanggang sa napagtanto niya naanumang mangyari sa balat ng lupa aymay kagalingang ninanais ng Maykapal sakanyang nilalang.

 • Talasalitaan Kaliluhan

 • Nalulugami

 • Isinuob

 • Sisikangan

 • Nakatunghay

 • 1. Ano ang naghahari sa bayan niFlorante?2. Sino ang tinutukoy na inililibing nawalang kabaong? Nagaganap ba sapanahon mo ang ganito?3. Sino raw ang iniluklok sa trono?4. Ano ang ginagawa sa mga taongnagsasabi ng katotohanan?Paglinang ng Aralin

 • 5. Bakit nagsasabog ng kasamaan siAdolfo sa Albania?6. Bakit raw hinahayaan ng Langit namangyari ang ganitong kasamaan?7. Bakit sinabi ni Florante na hindidinidinig ng diyos ang kanyangkahilingan?

 • 8. Ano ang hiniling mo sa Panginoon nasa palagay mo ay hindi ibinigay?Ipaliwanag.9. Pumili ng isang saknong na inaakalamong maganda at napapanahon sabansa. Ipaliwanag.

 • Mga Gawain1. Itinuturo ng alinmang sekta ngrelihiyon na humiling sa Panginoon ngating mga pangangailangan sa buhaymaging ito man ay pang-ispiritwal opangmateryal tayo ay diringgin atpagkakalooban Niya balang araw. Sa

 • panahon ng mga pagsubok at pagdurusa,siya rin ang laging tinatakbuhan ohinihingan ng tulong. Subalit angpinagtatakhan ng marami, bakit kungminsan ay sunod-sunod na suliranin angdumadating sa kanila. Hindi ba silanaririnig ng Panginoon at sila ay

 • pinababayaang magdusa? Narito ang isang kuwento ni Fidel nanakatira sa isang barong-barong. Dalang kahirapan sa buhay ay nagingHanapbuhay lamang ay mamulot ngbasura na maaring maipagbili. Naiwan sakanya ang anim na anak na pawang mga

 • bata pa. Dahil marumi ang kapaligiran,nagkasakit ang dalawang bata. Huli nanang dalhin sa pagamutan ang dalawanganak sapagkat binawian na ng buhay.Minsan sa isang araw lamang silakumakain. Ang pinakamasakit pangnangyari ay nagkaroon ng demolisyon

 • sa kanilang lugar. Kung susuriin mo, bakit nangyari ito sakanila? May kinalaman ba dito angPanginoon sa nangyari sa kanila? Sapalagay mo, ano ang kulang kay Fidel nadapat niyang gawin?

 • 2. Ayon sa kasabihan sa kabila ng maitimna ulap, may liwanag na unti-untingsumisilay. Sa bawat pagsubok nanararanasan natin sa buhay, umaasatayo, na may kagalingan at buti nakapalit mula sa Maykapal. Sinasabi nga

 • ng marami na hindi nagbibigay ang Diyosng pagsubok sa tao kung hindi niyamakakayang dalhin at isabalikat anglahat ng iyon. Siya ay naririyan at nakagabay at sa tulong ng ibang tao,tiyak na magtatagumpay siya sapagharap ng mga pagsubok na ibinigay sakanya. Kinakailangan lamang na manalig sa

 • Diyos, maniwala sa sariling kakayahan atmagkaroon ng malinis na puso athangarin para sa kapwa. Dumating na ba sa buhay ninyo angsabay-sabay na mga pagsubok? Anu-ano angmga ito? Napaglabanan ba ninyo o hindi?Sino-sino ang mga taong tumulong sa inyo?

 • Salamat sa pakikinig! at dito na po nagtatapos ang ulat ng Pangkat 4

Search related