AQUأچ HEM TROBAT UN ESPAI PER PENSAR- AQUأچ HEMOS aquأچ hem trobat un espai per pensar-aquأچ hemos encontrado

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of AQUأچ HEM TROBAT UN ESPAI PER PENSAR- AQUأچ HEMOS aquأچ hem trobat un espai per pensar-aquأچ...

 • AQUÍ HEM TROBAT UN ESPAI PER PENSAR - AQUÍ HEMOS ENCONTRADO UN ESPACIO PARA PENSAR - HERE WE’VE FOUND A PLACE TO THINK

 • Des del 2009, Creadors EN RESiDÈNCiA als instituts de Barcelona proposa un espai de treball compartit entre artistes, alumnes i do- cents de centres públics d’educació secundària. Al llarg de tot un curs, i dins l’horari lectiu, creadors i creadores de disciplines i gene- racions molt diverses desenvolupen un projecte artístic juntament amb un grup de joves, des de la ideació fins a la presentació. Com- parteixen la creació.

  La creació és cerca, recerca, experimentació, assaig, tempteig; ober- tura a perspectives inusitades; possibilitat d’interrogar-se sobre el que creiem evident; constant diàleg; moviment que impulsa a aprendre, proposar, assajar, arriscar, comprometre’s.

  La creació és un espai per pensar. També l’institut ho és, ha de ser-ho. Per això quan es troben amplien els seus horitzons i es fan grans mútuament. Alumnes, creadors i docents es posen en acció: interpel·lant les institucions artístiques i educatives; qüestionant les idees establertes; explorant i redescobrint els barris i la ciutat; fent emergir memòries i vivències; experimentant amb el so i la matèria; posant el cos en joc; assajant paraules per dir i per dir-se.

  En diàleg i en relació, el pensament esdevé visible i palpable. En la convivència entre creació i educació, en projectes compartits i dia- logats, descobrim amb intensitat renovada que la realitat reclama encara i sempre ésser pensada. Com per primera vegada.

  L’exposició reuneix els 77 projectes realitzats al llarg de les nou primeres edicions d’EN RESiDÈNCiA. A través d’elements del procés de creació i de reflexions d’alumnes i creadors/es, es vol fer present quelcom de les recerques, les preguntes, els impulsos, els desigs que hi ha rere les obres realitzades.

  Tots els processos de creació estan recollits a www.enresidencia.org.

  10 anys - CREADORS EN RESiDÈNCiA ALS iNSTiTUTS DE BARCELONA

  «Hem après que l’art no és només pintura i escultura. Que les obres d’art es poden fer amb tot, amb tota mena d’objectes. A canviar de context els objectes. A definir conceptes abstractes. El valor de l’art. A ubicar un projecte en el lloc adequat. Hem après a viure en el món de l’art. A transportar la ment a un altre món. A no ser normals. A fer art contemporani. A pensar. A pensar diferent.»

  «Hemos aprendido que el arte no es solo pintura y escultura. Que las obras de arte pueden hacerse con cualquier cosa, con todo tipo de objetos. A cambiar de contexto los objetos. A definir conceptos abstractos. El valor del arte. A ubicar un proyecto en el lugar adecuado. Hemos aprendido a vivir en el mundo del arte. A transportar la mente a otro mundo. A no ser normales. A hacer arte contemporáneo. A pensar. A pensar diferente.»

  «We have learnt that art isn’t just painting and sculpture. Works of art can be created with anything, with all sorts of objects. Changing the context of the objects. Defining abstract concepts. The value of art. Putting a project in the right place. We have learnt how to live in the art world. Transporting your mind to another world. Not being normal. Creating contemporary art. Thinking. Thinking differently.»

  ENFILALLS (2018) Alícia Casadesús i Antoni Clapés EN RESiDÈNCiA a l’Institut Jaume Balmes

 • «He après coses sobre les quals mai no m’hauria preguntat a mi mateix o mai no m’hauria parat a raonar.» «He aprendido cosas sobre las que nunca me habría preguntado a mí mismo o nunca me habría parado a razonar.»

  «I have learnt about things that I would never have asked myself, things I would never have stopped to consider.»

  10 years - ARTiSTS iN RESiDENCE AT THE SCHOOLS OF BARCELONA

  10 años - CREADORES EN RESiDENCiA EN LOS iNSTiTUTOS DE BARCELONA

  Desde 2009, Creadores EN RESiDENCiA en los institutos de Barcelona propone un espacio de trabajo compartido entre artistas, alumnos y do- centes de centros públicos de educación secun- daria. A lo largo de todo un curso, y dentro del horario lectivo, creadores y creadoras de discipli- nas y generaciones muy diversas desarrollan un proyecto artístico junto con un grupo de jóvenes, desde la ideación hasta la presentación. Com- parten la creación.

  La creación es búsqueda, investigación, experi- mentación, ensayo, tanteo; apertura a perspecti- vas inusitadas; posibilidad de interrogarse sobre lo que creemos evidente; constante diálogo; movi- miento que impulsa a aprender, proponer, ensayar, arriesgar, comprometerse.

  La creación es un espacio para pensar. También el instituto lo es, tiene que serlo. Por eso cuando se encuentran amplían sus horizontes y se ha- cen grandes mutuamente. Alumnos, creadores y docentes se ponen en acción: interpelando a las instituciones artísticas y educativas; cuestio- nando las ideas establecidas; explorando y re- descubriendo los barrios y la ciudad; haciendo emerger memorias y vivencias; experimentando con el sonido y la materia; poniendo el cuerpo en juego; ensayando palabras para decir y para decirse.

  En diálogo y en relación, el pensamiento se hace visible y palpable. En la convivencia entre crea- ción y educación, en proyectos compartidos y dialogados, descubrimos con intensidad renova- da que la realidad reclama todavía y siempre ser pensada. Como por primera vez.

  La exposición reúne los 77 proyectos realizados a lo largo de las nueve primeras ediciones de EN RESiDENCiA. A tra- vés de elementos del proceso de creación y de reflexiones de alumnos/as y creadores/as, se quieren hacer presentes las búsquedas, las preguntas, los impulsos, los deseos que hay tras las obras realizadas.

  Todos los procesos de creación están recogidos en www.enresidencia.org.

  Since 2009, Artists iN RESiDENCE at the Schools of Barcelona has created shared work spaces for artists, students and teachers at secondary edu- cation state schools. Over the period of a school year and in school time, artists from different disciplines and generations develop an artistic project, from its conception to its realisation, to- gether with a group of young people. They share the creation.

  The creation is searching, researching, experi- menting, testing, trying; opening up to unusual perspectives; the possibility of questioning what is believed to be obvious; continuous dialogue; movement that encourages learning, suggest- ing, testing, risking, committing.

  The creation is a place for thinking. As is the school, which is as it should be. For this reason, when they meet, they broaden their horizons and grow mutually. Students, artists and teachers take action: challenging art and education insti- tutes; questioning established ideas; exploring and rediscovering neighbourhoods and the city; making memories and experiences emerge; ex- perimenting with sound and materials; putting their bodies into play; trying out words to say and express.

  In dialogue and in connection, thoughts become visible and palpable. In the coexistence between creation and education, in shared and discussed projects, we discover with a renewed intensity that reality demands, now and always, to be re- flected on. As if for the first time.

  The exhibition includes 77 projects created during the first nine editions of iN RESiDENCE. Through elements used during the creation process and the students and artists’ reflections, the aim is to reveal the research, questions, impulses and desires of the artwork created.

  All of the creation processes can be found at www.enresidencia.org.

  DE SIS A SIS. ALLÒ QUE NO ES VEU (2018) Mariona Moncunill EN RESiDÈNCiA

  a l'Institut Juan Manuel Zafra

 • Lisandra Mateos, Max Meléndez, Júlia Mercader, Víctor Mundet, Daniel Ortiz, Mariona Patau, Sa- rah Sheyla Pavon, Clara Prada, Marc Puig, Núria Ramón, Irene Rey, Marina Rico, Natàlia Benerice Rodríguez, Júlia Rodriguez-Rubí, Paula Sánchez, Marta Vallvé (alumnes / alumnado / students 4t ESO); Ester Grosche, Pere Puértolas (docents / docentes / teachers). Comissariat i coordinació / Comisariado y coordinación / Curator and Coordination: A Bao A Qu

  NEXUM3 (2016-2017) LaCol EN RESiDÈNCiA a l’Institut Príncep de Girona Anna Akopyan, Ramon Andrés, Anil Bhandari, Amna Bibi, Ahmad Butt, Micaela Cue- vas, Aya El Goul, Alejandro Guerro, Erik Revuel- to, Natalia Salazar, Oriol Sánchez, Rajan Singh, Nail Tosun (alumnes / alumnado / students 3r ESO); Inma Piña, Júlia Pons, Miquel Tur (do- cents / docentes / teachers). Comissariat i coordi- nació / Comisariado y coordinación / Curator and Coor- dination: A Bao A Qu

  EL BARRI DE LES PARAULES (2012-2013) Perico Pastor EN RESiDÈNCiA a l’Institut Joan Salvat-Papasseit Claritza Alcántara, Kat- herine Benalcázar, Iman El Antit, Sandy Ferreira, Ali Khalid, Helen Laurencio, Àlex Mendoza, Jo- nathan David Naranjo, Nikita Popov, Kevin Salga- do, Luis Fernando Tabueña, Selena Torres, Uzman Uzman, Huber E. Vargas, Ronaldo Xavier Vega (alumnes / alumnado / students 4t ESO); Astrid Casademunt, Ester Peretó (docents / docentes / teachers). Comissariat i coordinació / Comisariado y coordinación / Curator and Coordination: A Bao A Qu

  PLEXIAPP (2016-2017) Ricardo Trigo EN RESiDÈNCiA a l’Institut Milà i Fontanals Sameer Akhtar, Mashuda Ak- tar, Lydia Alegre, Rafia Ali, Zabi Anwar, Stepha- nie Canales, Naider Dotel, Rajin Emran, Cesar Martínez, Marta Moreno, Nukhba Nasar, Bryan Pérez, Zaín Shahbaz, Nelson Zelaya, Fat