APLIKASI PADLET DALAM PENGAJARAN DAN ... Taburan Kemahiran Menggunakan Aplikasi Padlet Analisis Peratusan

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of APLIKASI PADLET DALAM PENGAJARAN DAN ... Taburan Kemahiran Menggunakan Aplikasi Padlet Analisis...

 • i

  APLIKASI PADLET DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

  KOMPONEN SASTERA (KOMSAS)

  SITI MASRAH BT SULAKAH

  Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Sarjana

  Pendidikan Teknikal (Rekabentuk Instruksional dan Teknologi)

  Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional

  Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

  JULAI 2017

 • iii

  Salam dedikasi

  Untuk ayahanda dan bonda tercinta

  Haji Sulakah Bin Paridan dan Hajah Siti Maryah Binti Meskon

  Doa, nasihat, kebahagian, kasih sayang dan pengorbananmu yang mungkin tidak

  terbalas..

  juga

  Untuk seluruh ahli keluarga yang dikasihi dan sentiasa memberi sokongan..

  Untuk penyelia projek sarjana

  Puan Anizam Bt Mohamed Yusof. Tiada yang lebih bermakna melainkan tunjuk ajar

  dan bimbingan serta nasihat yang terkesan untuk diri ini..

  Untuk rakan-rakan seperjuangan

  Memori indah suka duka dalam menuju ke destinasi sarjana ini

  Akan kukenang selama-lamanya..

  Untuk anak-anak didikku

  Semoga pencarian ilmu tidak akan berakhir selagi kita mampu meraih ilmu Allah yang

  maha luas di dunia ini…

 • iv

  PENGHARGAAN

  Bersyukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan izinNya saya dapat menyiapka laporan

  porjek sarjana ini dengan jayanya.

  Setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada penyelia tesis yang disanjungi, iaitu

  Puan Anizam Bt Mohamed Yusof yang sangat komitmen dan tidak jemu memberi

  bimbingan dan tunjuk ajar sepanjang dua semester tempoh penyelidikan ini. Segala ilmu

  yang diberi cukup bermakna dan memberi inspirasi untuk diri ini.

  Ucapan terima kasih juga kepada pihak Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,

  Pejabat Pendidikan Daerah Pontian, Pentadbir, guru-guru serta pelajar-pelajar Sekolah

  Menengah Agama Bugisiah yang memberikan kerjasama dan sokongan dalam

  menjayakan kajian ini.

  Tidak lupa kepada rakan-rakan seperjuangan yang banyak membantu dan

  memberi tunjuk ajar dan semua individu yang terlibat secara langsung dan tidak

  langsung dalam memberi kerjasama dan sokongan dalam menyiapkan tesis ini.

  Semoga Allah membalas jasa kalian dan akan saya kenang sepanjang hayat.

 • v

  ABSTRAK

  Penggunaan aplikasi Padlet dalam proses pengajaran dan pembelajaran merupakan satu

  alternatif dalam meningkatkan pencapaian dan prestasi pelajar. Tujuan kajian ini adalah

  untuk mengenal pasti kesan penggunaan aplikasi Padlet terhadap pencapaian pelajar

  dalam pembelajaran cerpen Komponen Sastera (KOMSAS). Kajian kuasi eksperimen

  yang telah dijalankan ini melibatkan 58 orang responden daripada kalangan pelajar

  tingkatan empat di sebuah sekolah menengah di daerah Pontian, Johor. Responden

  dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan eksperimen yang diajar menggunakan

  aplikasi Padlet dan kumpulan kawalan yang diajar melalui kaedah tradisional. Kajian ini

  menggunakan dua set ujian, iaitu ujian pra dan ujian pasca. Ujian-t telah digunakan

  untuk menganalisis data perbezaan pencapaian antara kumpulan eksperimen dengan

  kumpulan kawalan, manakala peratusan digunakan untuk menganalisis data soal selidik.

  Dapatan kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan antara skor pencapaian kumpulan

  eksperimen dengan kumpulan kawalan dalam ujian pra dengan nilai signifikan p = 0.60.

  Dalam ujian pasca pula, dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan antara skor

  pencapaian kumpulan eksperimen dengan kumpulan kawalan dengan nilai signifikan

  p=0.00. Selain itu, kumpulan kawalan menunjukkan perbezaan antara skor pencapaian

  ujian pra dengan ujian pasca dengan nilai signifikan p=0.00. Kumpulan eksperimen juga

  menunjukkan perbezaan antara skor pencapaian ujian pra dengan ujian pasca dengan

  nilai signifikan p=0.00. Dapatan kajian juga menunjukkan tahap minat murid terhadap

  aplikasi Padlet dalam pengajaran dan pembelajaran cerpen KOMSAS adalah tinggi.

  Secara keseluruhan, dapatan kajian menunjukkan bahawa aplikasi Padlet dapat

  meningkatkan pencapaian pelajar dan secara tidak langsung menarik minat pelajar

  dalam pembelajaran cerpen KOMSAS. Implikasi kajian ini ialah guru dapat

  menggunakan kaedah pengajaran kepada yang lebih menyeronokkan dan menghasilkan

  pengajaran yang berkesan berbanding kaedah tradisional.

 • vi

  ABSTRACT

  Practicing Padlet application in teaching and learning processes, is an alternative to

  improve students‟ achievement and performance. The aim of this study is to identify the

  effect of the Padlet application on students‟ achievement in the short stories

  LITERATURE learning. This quasi experimental study involved 58 respondents. They

  were chosen among the form four students studying at one secondary school Pontian,

  Johor. The respondents were divided into two groups, an experimental group which was

  taught using the Padlet application, and a control group which was taught using the

  traditional method. This study used two sets of test, which pre-test and post-test. T-test is

  used to analyse the difference in performance data, between the experimental group and

  the controlled group, while the mean score is used to analyze the questionnaire data.

  Based on the result of the research, there is no difference between the achievement score

  of the experimental group with the control group in the pre test with the significant value

  of p=0.60. Meanwhile, in the post test, the research‟s result shows differences in

  achievement score between the experimental group and the control group with the

  significant value of p=0.00. Apart from that, the control group‟s score differs between

  the pre and post test with the significant value of p=0.00. The experimental group as

  well shows difference in their achievement between their pre and post test with

  significant value of p=0.00. In addition, this study also shows the level of

  students‟interest towards the usage of Padlet application, is high, in the teaching and

  learning short stories LITERATURE. In general, the results of the study showed that the

  Padlet application is able to improve students achievement and indirectly attract

  students‟ interest in learning short stories LITERATURE. The implication of this study,

  is that, the teachers are able to use teaching methods to produce a more enjoyable and

  effective teaching, compared to the traditional methods.

 • vii

  KANDUNGAN

  BAB PERKARA MUKASURAT

  PENGESAHAN

  JUDUL i

  PENGAKUAN ii

  DEDIKASI iii

  PENGHARGAAN iv

  ABSTRAK v

  ABSTRACT vi

  SENARAI KANDUNGAN vii

  SENARAI JADUAL xi

  SENARAI RAJAH xiii

  SENARAI SINGKATAN xiii

  SENARAI LAMPIRAN

  xiii

  BAB 1 PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan 1

  1.2 Latar Belakang Masalah 3

  1.3 Pernyataan Masalah 9

  1.4 Tujuan Kajian 10

  1.5 Objektif Kajian 10

  1.6 Persoalan Kajian 11

  1.7 Hipotesis Kajian 12

  1.8 Kepentingan Kajian 12

 • viii

  BAB 2 KAJIAN LITERATUR

  2.1 Pengenalan 18

  2.2 Teori Konstruktivisme 18

  2.3

  2.4

  Model ASSURE dalam Pengajaran dan

  Pembelajaran

  Isu Pembelajaran KOMSAS

  2.3.1 Minat Pelajar

  2.3.2 Pencapaian

  25

  26

  26

  28

  2.5 Kaedah Pengajaran KOMSAS

  2.5.1. Pengajaran Bukan Berasaskan Web

  2.5.2. Pengajaran Berasaskan Web

  29

  30

  31

  2.6

  2.7

  Implikasi Penggunaan Web dalam

  Pengajaran dan Pembelajaran

  Rumusan

  36

  40

  BAB 3 METODOLOGI KAJIAN

  3.1 Pengenalan 41

  3.2 Reka Bentuk Kajian 41

  3.3 Populasi Dan Sampel Kajian 42

  3.4 Lokasi Kajian 43

  3.5 Instrumen Kajian 43

  3.5.1 Kertas Ujian

  3.5.2 Soal Selidik

  43

  43

 • ix

  3.6 Kesahan dan Kebolehpercayaan 44

  3.7 Prosedur Kajian

  3.7.1 Permohonan Kebenaran Menjalankan

  Kajian

  3.7.2 Penyediaan Rancangan Pengajaran

  Harian dan Bahan Pembelajaran

  Padlet

  3.7.3 Pelaksanaan Kajian Rintis

  3.8.4 Pelaksanaan Kajian Sebenar

  46

  47

  47

  55

  56

  3.8 Analisis Data 58

  3.9 Rumusan 60

  BAB 4 DAPATAN KAJIAN

  4.1 Pengenalan 62

  4.2 Dapatan Kajian 62

  4.2.1.Adakah Terdapat Perbezaan Antara

  Skor Pencapaian Ujian Pra Bagi

  Kumpulan Eksperimen dengan

  Kumpulan Kawalan?

  63

  4.2.2. Adakah Terdapat Perbezaan Antara

  Skor Pencapaian Ujian Pasca Bagi

  Kumpulan Eksperimen dengan

  Kumpulan Kawalan?

  4.2.3. Adakah Terdapat Perbezaan Antara

  Skor Pencapaian Ujian Pra dan

  65

  67