31
7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 12 2015 http://slidepdf.com/reader/full/apex-team-noutati-legislative-12-2015 1/31  APEX Team International  Anul 2015, Numărul 12  Noutăți legislative  Cuprins: Noutăți privind Codul Fiscal Noutăți privind documentele financiar- contabile Formularul 014 pentru schimbarea anului fiscal Legea bugetului de stat și bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 01! Nou nivel al salariului minim "eclarația privind impo#itul pe profit $odificări privind casele de marcat Corectarea erorilor materiale din decontul de %&' (rocedura de stabilire a penalității de nedeclarare Comunicarea actelor administrative fiscale (ragurile )N%*'+%'% 01! 'ctuali#area ,ormularelor de nregistrare fiscală și a vectorului fiscal 'ctuali#area ,ormularelor pentru declararea veniturilor persoanelor fi#ice n *om.nia Formularul 0/ pentru comercianții de energie Certificarea declarațiilor fiscale Certificatul de atestare fiscală 'dministrarea fiscală a contribuabililor )nspecția fiscală Noua declarație pentru tae locale pentru persoane fi#ice )n,ormații obligatorii comunicate de bănci către 'N'F Competențele de administrare fiscală 'lte in,ormații fiscale Cursul de nchidere al anului 012 'genda lunii ianuarie 01! )ndicatori sociali 3 01! '(5 %eam )nternational +tr6 7eleșteului 12-189 +ector 1 :ucurești - 011/! *om.nia %ele,on; < 40 =0> ?1 /0 8? Fa; < 40 =0> ?1 /02 88? -mail; o@ceAape-team6ro LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015 privind aprobarea OUG nr. 50/2015 penru modi!carea "i comp#earea Le$ii nr. 22%/2015 privind Codu# !sca# "i a Le$ii nr. 20%/2015 privind Codu# de procedur& !sca#& '(O )88/2015* Legea aprobă ultimele modificări aduse Codului Fiscal și Codului de (rocedură Fis- cală prin BD 20E012 și totodată introduce noi modificări9 clarificări sau redefiniri ale unor prevederi din Codul Fiscal6 n acest sens9 se limitea#ă aplicarea măsurilor de simplificare =taare inversă> n ceea ce privește %&' pentru livrările de tele,oane mobile9 dispo#itive cu circuite in- tegrate9 console de Gocuri9 tablete (C și laptopuri9 aplicabile tran#acțiilor ntre per- soane nregistrate n scopuri de %&' n *om.nia6 (entru evitarea unor ,raude n această #onă9 măsurile de simplificare =taare inversă> se aplică numai dacă valoa- rea bunurilor livrate9 eclusiv %&'9 nscrise ntr-o ,actură9 este mai mare sau egală cu 6200 lei6 'plicarea taării inverse nu este opțională9 este obligatorie6 O+,- nr. 23 din 5 noiembrie 2015 privind documene#e !nanciar conabi#e '(O )10bis/2015* Brdinul aprobă normele generale de ntocmire și utili#are a documentelor financiar- contabile c.t și normele specifice de utili#are a acestora6 Brdinul conține de asemenea9 elementele obligatorii pe care trebuie să le conțină documentele financiar-contabile9 c.t și modelele principalelor documente financiar- contabile6 Fiecare entitate poate adapta9 n ,uncție de necesități9 modelele documentelor finan- ciar-contabile6 Circuitul documentelor financiar-contabile și numărul de eemplare al acestora se stabilesc prin proceduri proprii privind organi#area și conducerea contabilității9 aprobate de administratorul entității9 ordonatorul de credite sau altă persoană care are obligația gestionării entității respective6 Noile reglementări intră n vigoare la 1 ianuarie 01!9 dată la care sunt nlocuite prevederile vechi date de B$F( ?21E00/ privind documentele financiar contabile9 c.t și prevederile B$F( !E00! privind utili#area unor ,ormulare financiar- contabile de către persoanele prevă#ute la art6 1 din Legea contabilității nr6 /E116 (ractic B$F( !E00! era ordinul ce stabilise normele de ntocmire și utili#are a ,acturii9 ale avi#ului de nsoțire a mărfii9 c.t și normele privind regimul intern de numerotare a ,acturii6 E#emene#e ob#i$aorii pe care rebuie s& #e conin& documene#e !nanci arconabi#e "ocumentele Gustificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale; denumirea documentuluiH denumireaEnumele și prenumele și9 după ca#9 sediul persoanei GuridiceEadresa persoanei fi#ice care ntocmește documentulH numărul documentului și data ntocmirii acestuiaH menționarea părților care participă la e,ectuarea operațiunii economico- financiare =c.nd este ca#ul>H conținutul operațiunii economico-financiare și9 atunci c.nd este necesar9 teme-

APEX Team Noutati Legislative 12 2015

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: APEX Team Noutati Legislative 12 2015

7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 12 2015

http://slidepdf.com/reader/full/apex-team-noutati-legislative-12-2015 1/31

 APEX Team International 

 Anul 2015, Numărul 12 

Noutăți legislative 

Cuprins:

• Noutăți privind Codul Fiscal• Noutăți privind

documentele financiar-contabile

• Formularul 014 pentruschimbarea anului fiscal

• Legea bugetului de stat șibugetului asigurărilorsociale de stat pe anul 01!

• Nou nivel al salariuluiminim

• "eclarația privind impo#itul

pe profit• $odificări privind casele demarcat

• Corectarea erorilormateriale din decontul de%&'

• (rocedura de stabilire apenalității de nedeclarare

• Comunicarea acteloradministrative fiscale

• (ragurile )N%*'+%'% 01!• 'ctuali#area ,ormularelor

de nregistrare fiscală și avectorului fiscal

• 'ctuali#area ,ormularelorpentru declarareaveniturilor persoanelor

fi#ice n *om.nia• Formularul 0/ pentru

comercianții de energie• Certificarea declarațiilor

fiscale• Certificatul de atestare

fiscală• 'dministrarea fiscală a

contribuabililor• )nspecția fiscală• Noua declarație pentru tae

locale pentru persoanefi#ice

• )n,ormații obligatoriicomunicate de bănci către'N'F

• Competențele deadministrare fiscală

• 'lte in,ormații fiscale• Cursul de nchidere al

anului 012• 'genda lunii ianuarie 01!• )ndicatori sociali

3 01! '(5 %eam )nternational

+tr6 7eleșteului 12-189 +ector 1:ucurești - 011/!*om.nia%ele,on; < 40 =0> ?1 /0 8?

Fa; < 40 =0> ?1 /02 88?

-mail; o@ceAape-team6ro 

LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015 privind aprobarea OUG nr.50/2015 penru modi!carea "i comp#earea Le$ii nr. 22%/2015 privindCodu# !sca# "i a Le$ii nr. 20%/2015 privind Codu# de procedur& !sca#&'(O )88/2015*

Legea aprobă ultimele modificări aduse Codului Fiscal și Codului de (rocedură Fis-cală prin BD 20E012 și totodată introduce noi modificări9 clarificări sau redefiniriale unor prevederi din Codul Fiscal6n acest sens9 se limitea#ă aplicarea măsurilor de simplificare =taare inversă> nceea ce privește %&' pentru livrările de tele,oane mobile9 dispo#itive cu circuite in-tegrate9 console de Gocuri9 tablete (C și laptopuri9 aplicabile tran#acțiilor ntre per-soane nregistrate n scopuri de %&' n *om.nia6 (entru evitarea unor ,raude naceastă #onă9 măsurile de simplificare =taare inversă> se aplică numai dacă valoa-rea bunurilor livrate9 eclusiv %&'9 nscrise ntr-o ,actură9 este mai mare sau egalăcu 6200 lei6'plicarea taării inverse nu este opțională9 este obligatorie6

O+,- nr. 23 din 5 noiembrie 2015 privind documene#e !nanciarconabi#e '(O )10bis/2015*

Brdinul aprobă normele generale de ntocmire și utili#are a documentelor financiar-contabile c.t și normele specifice de utili#are a acestora6Brdinul conține de asemenea9 elementele obligatorii pe care trebuie să le conținădocumentele financiar-contabile9 c.t și modelele principalelor documente financiar-contabile6Fiecare entitate poate adapta9 n ,uncție de necesități9 modelele documentelor finan-ciar-contabile6 Circuitul documentelor financiar-contabile și numărul de eemplareal acestora se stabilesc prin proceduri proprii privind organi#area și conducereacontabilității9 aprobate de administratorul entității9 ordonatorul de credite sau altăpersoană care are obligația gestionării entității respective6

Noile reglementări intră n vigoare la 1 ianuarie 01!9 dată la care sunt nlocuiteprevederile vechi date de B$F( ?21E00/ privind documentele financiar contabile9c.t și prevederile B$F( !E00! privind utili#area unor ,ormulare financiar-contabile de către persoanele prevă#ute la art6 1 din Legea contabilității nr6 /E116(ractic B$F( !E00! era ordinul ce stabilise normele de ntocmire și utili#are a,acturii9 ale avi#ului de nsoțire a mărfii9 c.t și normele privind regimul intern denumerotare a ,acturii6E#emene#e ob#i$aorii pe care rebuie s& #e conin& documene#e !nanciarconabi#e"ocumentele Gustificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale; denumirea documentuluiH denumireaEnumele și prenumele și9 după ca#9 sediul persoanei GuridiceEadresa

persoanei fi#ice care ntocmește documentulH numărul documentului și data ntocmirii acestuiaH menționarea părților care participă la e,ectuarea operațiunii economico-

financiare =c.nd este ca#ul>H conținutul operațiunii economico-financiare și9 atunci c.nd este necesar9 teme-

Page 2: APEX Team Noutati Legislative 12 2015

7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 12 2015

http://slidepdf.com/reader/full/apex-team-noutati-legislative-12-2015 2/31

Pagina 2

Newsletter  

3 01! '(5 %eam )nternational

iul legal al e,ectuării acesteiaH datele cantitative și valorice a,erente operațiunii economico-financiare e,ectuate9 du-

pă ca#H numele și prenumele9 precum și semnăturile persoanelor care răspund de e,ectuarea

operațiunii economico-financiare6

"ocumentele contabile =registre9 Gurnale9 fișe9 note etc6> care servesc la prelucrarea9 cen-trali#area și nregistrarea n contabilitate a operațiunilor economico-financiare consem-nate n documentele Gustificative9 ntocmite manual sau prin utili#area sistemelor in,or-matice de prelucrare automată a datelor9 trebuie să cuprindă elemente cu privire la; denumirea entitățiiH data ntocmirii documentului contabilH ,elul9 numărul și data documentului GustificativH sumele corespun#ătoare operațiunilor e,ectuateH conturile sintetice și analitice debitoare și creditoareH semnătura persoanei responsabile cu ntocmirea documentelor contabile6n cuprinsul oricărui document emis de către o entitate trebuie să se mențione#e și ele-mentele prevă#ute de legislația n domeniu9 respectiv ,orma Guridică9 codul de identificare

fiscală și capitalul social9 după ca#6"ocumentele care stau la ba#a nregistrărilor n contabilitate pot dob.ndi calitatea de do-cument Gustificativ numai n condițiile n care ,urni#ea#ă toate in,ormațiile prevă#ute denormele legale n vigoare6 "ocumentele Gustificative provenite din tran#acțiiE operațiunide cumpărare a unor bunuri de la persoane fi#ice9 pe ba#ă de borderou de achi#ițieEcarnetde comerciali#are9 pot fi nregistrate n contabilitate numai n ca#ul n care se ,ace dova-da intrării n gestiune a bunurilor respective6n ca#ul n care documentele se re,eră la cheltuieli pentru prestări de servicii e,ectuate depersoane fi#ice impuse pe ba#ă de norme de venit9 pentru a fi nregistrate n contabilita-te9 acestea trebuie să aibă la ba#ă contracte sau convenții civile9 ncheiate n acest scop9precum și documentul prin care se ,ace dovada plății =dispo#iție de platăEncasare9 chi-tanță9 ordin de plată9 după ca#>6

"ocumentele financiar-contabile pot fi ntocmite și ntr-o altă limbă și altă monedă9 dacăacest ,apt este prevă#ut epres printr-un act normativ =e; ,actura fiscală poate fi ntoc-mită n orice limbă a 9 dar trebuie asigurată traducerea>6n condițiile n care documentele financiar-contabile =documentele Gustificative și docu-mentele contabile> sunt ntocmite și preluate n contabilitate prin utili#area sistemelorin,ormatice de prelucrare automată a datelor9 semnătura nu constituie element obligato-riu6 n ast,el de situații trebuie să se stabilească prin proceduri proprii modalități deidentificare a persoanelor care au inițiat9 dispus și aprobat9 după ca#9 e,ectuarea operați-unilor respective6"ocumentele financiar-contabile pot fi pre#entate ca documente pe suport h.rtie sau n,ormat electronic9 cu condiția ntocmirii acestora potrivit pre#entelor norme6(rin document n ,ormat electronic se nțelege documentul care conține in,ormațiile pre-

vă#ute de pre#entele norme și care a ,ost emis și primit n ,ormat electronic6Eerna#i4area conabi#i&iin ca#ul n care prelucrarea documentelor financiar-contabile se ,ace de către terți=persoane fi#ice sau Guridice>9 n relațiile dintre terți și entitățile beneficiare este necesarca9 pentru e,ectuarea corespun#ătoare a nregistrărilor n contabilitate9 să se respecteurmătoarele reguli; documentele Gustificative să fie ntocmite corect și la timp de către entitățile benefici-

are9 acestea răspun#.nd de realitatea datelor nscrise n documentele respectiveH documentele contabile9 ntocmite de terți pe ba#a documentelor Gustificative9 trebuie

predate entităților beneficiare9 mpreună cu documentele Gustificative9 la termenelestabilite prin contractele sau convențiile civile ncheiate9 terții răspun#.nd de corecti-tudinea prelucrării datelor6

+e$imu# inern de numeroarentitățile vor asigura un regim intern de numerotare a documentelor financiar-contabile9ast,el; persoanele care răspund de organi#area și conducerea contabilității vor desemna9

prin deci#ie internă scrisă9 o persoană sau mai multe9 după ca#9 care să aibă atribuții

oi re$#emen&ripenru documene#e!nanciarconabi#e

Page 3: APEX Team Noutati Legislative 12 2015

7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 12 2015

http://slidepdf.com/reader/full/apex-team-noutati-legislative-12-2015 3/31

Pagina 3

Newsletter  

3 01! '(5 %eam )nternational

privind alocarea și gestionarea numerelor a,erenteH fiecare document va avea un număr de ordine sau o serie9 după ca#9 număr sau serie

ce trebuie să fie secvențial=ă>9 stabilit=ă> de entitate6 n alocarea numerelor se va ținecont de structura organi#atorică9 respectiv gestiuni9 puncte de lucru9 sucursale etc6H

entitățile vor emite proceduri proprii de stabilire șiEsau alocare de numere ori serii9

după ca#9 prin care se va menționa9 pentru fiecare eercițiu financiar9 care este numă‐rul sau seria de la care se emite primul document6acuraFactura este document Gustificativ care stă la ba#a -nregistrării -n contabilitate a operațiu‐nilor economice6(entru operațiunile economice pentru care9 con,orm prevederilor Codului fiscal9 nu eistăobligația -ntocmirii ,acturii9 -nregistrarea -n contabilitate a acestora se e,ectuea#ă pe ba#acontractelor -ncheiate -ntre părți și a documentelor financiar‐contabile sau bancare caresă ateste acele operațiuni9 cum sunt; avi# de -nsoțire a mărfii9 chitanță9 dispo#iție de pla‐tăE-ncasare9 etras de cont bancar9 notă de contabilitate etc69 după ca#6%oate operațiunile privind ,actura =-ntocmire9 utili#are9 arhivare9 corectare9 reconstituire>se e,ectuea#ă con,orm prevederilor Codului fiscal și ale Normelor metodologice de aplica‐

re a acestuia66&srarea "i ar7ivarea re$isre#or de conabi#iae "i a ce#or#a#e documene!nanciarconabi#e%ermenele de păstrare a documentelor financiar contabile răm.n nemodificate9 ast,el; 20 ani pentru statele de salarii 10 ani pentru registrele și celelalte documente financiar contabile 2 ani pentru o listă de 2 de documente9 din care amintim; N)*9 bon de consum9 fișă

de maga#ie9 lista de inventariere9 ordin de deplasare9 angaGament de plată etc6+unt prevă#ute reglementări etinse privind arhivarea și păstrarea documentelor6+e$isre#e ob#i$aorii penru conabi#iaea n parid& dub#&*egistrele obligatorii răm.n *egistrul Gurnal9 *egistrul inventar și Cartea mare6 'cestea

se pot pre#enta sub ,ormă de registre9 ,oi volante sau listări in,ormatice9 după ca#6 Nume‐rotarea paginilor registrelor se ,ace -n ordine crescătoare9 iar volumele se numerotea#ă -nordinea completării lor6+e ,ace preci#area că *egistrul Cartea mare poate fi -nlocuit cu Fișa de cont pentru opera‐țiuni diverse6Crierii#e minima#e privind pro$rame#e in9ormaice ui#i4ae n aciviaea!nanciarconabi#&(e perioada neprescrisă se va organi#a o gestiune a versiunilor9 modificărilor9 corecturilorși schimbărilor de sistem in,ormatic9 produse‐program și sistem de calcul6"acă entitatea9 -n cursul acestei perioade9 a schimbat sistemul de calcul9 respectiv de pre‐lucrare a datelor9 trebuie să se e,ectue#e o reconciliere -ntre datele arhivate și versiunilenoi ale produselor‐program și ale echipamentelor de calcul6'rhivele pe suport magnetic trebuie actuali#ate periodic pentru a asigura accesibilitateadatelor6

O+,- nr. 3)5 din 2 decembrie 2015 penru aprobarea mode#u#ui "i coninuu#ui 9ormu#aru#ui '01* oi!care privind modi!carea anu#ui !sca# '(O)1/2015*

Brdinul aprobă noul model și conținutul ,ormularului =014> INotificare privind modifica‐rea anului fiscalI9 cod 1461?60?6146Formularul =014> INotificare privind modificarea anului fiscalI se utili#ea#ă de către con‐tribuabili pentru e,ectuarea opțiunii de modificare a anului fiscal6 'cesta se depune laorganul fiscal competent9 -n termen de 12 #ile de la data -nceperii anului fiscal modificatsau de la data -nregistrării contribuabilului9 după ca#6

Formularul nu se poate depune prin miGloace electronice9 depunerea sa se ,ace la registra‐tura organului fiscal sau prin scrisoare recomandată6

LEGE nr. 33) din 18 decembrie 2015 bu$eu#ui de sa pe anu# 201 '(O)1/2015*

Cerine noi privind

pro$rame#e

in9ormaice 9o#osie

n aciviaea

!nanciarconabi#&

Page 4: APEX Team Noutati Legislative 12 2015

7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 12 2015

http://slidepdf.com/reader/full/apex-team-noutati-legislative-12-2015 4/31

Pagina 4

Newsletter  

3 01! '(5 %eam )nternational

;a#ariu# mediubru #unar< va#abi#penru p#a9onarea

CA; n 201< ese de

2.81 #ei

LEGE nr. 30 din 18 decembrie 2015 a bu$eu#ui asi$ur&ri#or socia#e de sape anu# 201 '(O )2/2015*Legea aprobă bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 01!6Con,orm noului buget pentru anul 01!9 c.știgul salarial mediu brut utili#at la ,unda‐mentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 01! este de 6!/1 lei =de la

6412 lei -n 012>6 *eamintim că salariul mediu brut inJuențea#ă pla,onul maim al ba‐#ei la care se calculea#ă C'+ datorat de angaGați9 aceasta fiind limitată la pla,onul de 2salarii medii brute6Cuantumul aGutorului de deces -n ca#ul decesului asiguratului sau pensionarului este de6!/1 lei9 iar pentru un membru de ,amilie al asiguratului sau al pensionarului de 16?41lei6n anul 01! valoarea punctului de pensie este de /8198 lei6

=O>?+@+EA nr. 101% din 30 decembrie 2015 penru sabi#irea sa#ariu#ui deba4& minim bru pe ar& $arana n p#a& '(O )8%/2015*7otăr.rea stabilește nivelul salariului de ba#ă minim brut pe țară garantat -n plată9 apli‐cabil de la 1 mai 01!9 la 1620 lei lunar9 pentru un program complet de lucru de 1!9???

ore -n medie pe lună -n anul 01!9 repre#ent.nd 89?/ lei pe oră6O+,- nr. 3250 din 25 noiembrie 2015 penru modi!carea "i comp#eareaOrdinu#ui pre"edine#ui AA nr. 1.)50/2012 privind aprobarea mode#u#ui "iconinuu#ui 9ormu#are#or ui#i4ae penru dec#ararea impo4ie#or "i ae#orcu re$im de sabi#ire prin auoimpunere sau reinere #a surs& '(O)05/2015*Brdinul aprobă noul ,ormat al declarației 101 privind impo#itul pe profit6"eclarația se depune de către contribuabilii plătitori de impo#it pe profit9 inclusiv sediilepermanente aparțin.nd persoanelor Guridice străine6 "eclarația este depusă și de per‐soanele Guridice străine care obțin venituri din proprietăți imobiliare situate -n *om.niasau care reali#ea#ă venituri din v.n#area titlurilor de participare deținute la persoane

 Guridice rom.ne6n element de noutate introdus prin acest nou ,ormular este utili#area sa de persoanele Guridice re#idente -n alte state membre ce obțin venituri din dob.n#i -n *om.nia și op‐tea#ă pentru impo#itarea acestor venituri cu impo#it pe profit9 ,ață de impo#itarea veni‐turilor nere#idenților6>ermene de depunere: (entru contribuabilii la care anul fiscal K anul calendaristicο 2 ,ebruarie 01!; organi#ațiile nonprofit9 contribuabili care obțin venituri maGori‐

tare din cultura cerealelor9 a plantelor tehnice și a carto,ului9 pomicultură și viticul‐tură

ο 2 martie 01!; pentru celelalte categorii de contribuabili6 (entru contribuabilii care au optat pentru un an fiscal di,erit de anul calendaristic9

se păstrea#ă aceleași termene9 prin raportare la s,.rșitul anului fiscal modificat6emplu; un contribuabil care are anul fiscal de la 1 aprilie N la ?1 martie N<19 carenu se -ncadrea#ă -n ecepții9 va avea ca termen de depunere a declarației 101 #iua de2 iunie N<16

Certificarea declarației 101 este opțională at.t con,orm prevederilor din actualul Cod deprocedură fiscală c.t și con,orm prevederilor de la art6 104 din noul Cod de procedurăfiscală6"epunerea declarației certificate nu este obligatorie -nsă este permisă persoanelor inte‐resate -n reali#area acestei certificări6 Certificarea declarației fiscale de către un consul‐tant fiscal repre#intă -nsă un criteriu de evaluare -n anali#a de risc e,ectuată de organulfiscal central -n scopul selectării contribuabililor pentru inspecția fiscală

O+,OA? ,E U+GE? nr. 5% din ) decembrie 2015 privind sa#ari4areapersona#u#ui p#&i din 9onduri pub#ice n anu# 201< proro$area unor ermene< precum "i une#e m&suri !sca#bu$eare '(O )23/2015*Brdonanța modifică mai multe acte normative9 menționăm mai Gos doar modificărileaduse legislației privind casele de marcat și Codului Fiscal6

Page 5: APEX Team Noutati Legislative 12 2015

7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 12 2015

http://slidepdf.com/reader/full/apex-team-noutati-legislative-12-2015 5/31

Pagina 5

Newsletter  

3 01! '(5 %eam )nternational

Case#e de marcaBrdonanța aduce modificări BD /E1 privind obligația operatorilor economici de autili#a aparate de marcat electronice fiscale6 'st,el9 se ,ace preci#area că procedura deconectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul in,ormatic național desupraveghere și monitori#are a datelor fiscale se va aproba prin ordin 'N'F9 p.nă la da‐

ta de 1 ,ebruarie 01/6'vi#ele privind distribuția aparatelor de marcat electronice fiscale acordate distribuito‐rilor autori#ați -și mențin valabilitatea p.nă la data epirării9 dar nu mai t.r#iu de datade 1 ianuarie 0186 Comerciali#area vechilor case de marcat se va putea ,ace p.nă la ?1decembrie 01!6ncep.nd cu data de 1 octombrie 01! se vor autori#a numai distribuitori pentru noilecase de marcat electronice fiscale cu Gurnal electronic6 'nterior9 termenul era 1 aprilie01!6(entru contribuabili9 trecerea obligatorie la noile case de marcat electronice fiscale se va,ace ast,el; -ncep.nd cu data de 1 aprilie 018 pentru marii contribuabiliH -ncep.nd cu data de 1 iulie 018 pentru contribuabilii miGlociiH

-ncep.nd cu data de 1 noiembrie 018 pentru contribuabilii mici6(odi!c&ri aduse Codu#ui isca#+e ,ace preci#area că9 pentru persoanele fi#ice cu venituri din pensii9 ba#a lunară de cal‐cul al contribuției de asigurări sociale de sănătate =C'++>9 o repre#intă numai partea devenit care depășește valoarea unui punct de pensie9 -ntregită prin rotunGire -n plus la unleu6 n ca#ul pensionarilor care obțin venituri din pensii și din alte state9 calculul C'++datorată se ,ace de organul fiscal -n ba#a declarației specifice prevă#ute la art6 1?0 alin6=4> sau a declarației privind venitul estimat prevă#ute la art6 109 după ca#6

O+,- nr. 30 din ) decembrie 2015 penru aprobarea -nsruciuni#or decorecare a erori#or maeria#e din deconuri#e de >BA '(O )2/2015*Brdinul aprobă )nstrucțiunile de corectare a erorilor materiale din deconturile de %&'9

c.t și modelul și conținutul ,ormularului I"eci#ie privind respingerea solicitării de co‐rectare a erorilor materiale din decontul de taă pe valoarea adăugatăI6+e ,ace preci#area că prevederile acestui ordin nu se aplică pentru corectarea erorilor de-nregistrare a %&' -n evidențele persoanelor impo#abile9 ca# -n care se aplică prevederileCodului Fiscal re,eritoare la corectarea de către contribuabili a deconturilor de %&'6"econturile de %&' pot fi corectate din punctul de vedere al erorilor materiale de cătreorganul fiscal competent9 la inițiativa acestuia sau la solicitarea persoanei impo#abile6Ce erori maeria#e se po coreca erori de transcriere9 cum sunt; preluarea eronată a sumelor din GurnaleH inversarea

unor ci,re din sumele trecute -n decontH preluarea eronată a datelor din decontul pe‐rioadei fiscale anterioare =de eemplu; declararea eronată a soldului de plată dindecontul perioadei fiscale anterioare> etc6H

-nregistrarea -n decont a di,erențelor de taă pe valoarea adăugată de plată9 consta‐tate de organele de control9 -n alte r.nduri dec.t cele stabilite prin reglementărilelegale -n materieH

erori provenind din -nscrierea -n decontul de taă pe valoarea adăugată a sumelorsolicitate la rambursare -n perioada anterioară6

eroarea prin omisiune de a nu bi,a caseta din decontul de %&' re,eritoare la solicita‐rea rambursării soldului sumei negative a %&'6 n această situație9 cererea se depunep.nă la data depunerii decontului de %&' a,erent perioadei fiscale următoare9 dar numai t.r#iu de termenul legal pentru depunerea acestui decont6

CDnd se poae 9ace corecia -n cadrul termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale prevă#ut

de Codul de (rocedură Fiscală -n ba#a dispo#iției de măsuri comunicate de organul de inspecție fiscală6 Nu se poate

,ace corecția pentru perioade fiscale care au ,ost supuse inspecției fiscale sau pentrucare este -n curs de derulare o inspecție fiscală6

oua procedur&penru corecareaerori#or maeria#edin deconuri#e de

>BA

Page 6: APEX Team Noutati Legislative 12 2015

7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 12 2015

http://slidepdf.com/reader/full/apex-team-noutati-legislative-12-2015 6/31

Pagina 6

Newsletter  

3 01! '(5 %eam )nternational

Corecii 9&cue din iniiaiva or$anu#ui !sca# n ca#ul n care n decontul depus se poate identifica tipul erorii =respectiv eroare de

calcul sau preluarea eronată a sumelor din decontul perioadei anterioare sau din evi‐dențele de %&'>9 corectarea se va e,ectua9 din oficiu9 de compartimentul de speciali‐tateH

dacă -n decont se constată erori a căror cau#ă nu poate fi stabilită9 compartimentulde specialitate va notifica -n scris persoana impo#abilă și va solicita pre#ența aceste‐ia la sediul său9 cu documente Gustificative9 pentru a da in,ormații și lămuriri nece‐sare corectării erorilor semnalate6

Cum sun raae di9erene#e re4u#ae n urma coreciein situația -n care9 -n urma corectării erorilor9 re#ultă; o sumă negativă de %&'9 persoana impo#abilă o va prelua -n decontul perioadei fis‐

cale următoare comunicării deci#iei de corectare9 la secțiunea I*egulari#ăriI9 r.ndulI+oldul sumei negative a %&' reportată din perioada precedentă9 pentru care nu s‐asolicitat rambursareI6

o sumă po#itivă de %&'9 persoana impo#abilă o va prelua -n decontul perioadei fisca‐le următoare comunicării deci#iei de corectare9 la secțiunea I*egulari#ăriI9 r.ndul

I+oldul %&' de plată din decontul perioadei fiscale precedente neachitată p.nă ladata depunerii decontului de %&'I6 %ermenul de plată a di,erenței po#itive de %&' sestabilește9 potrivit reglementărilor legale9 -n ,uncție de data comunicării deci#iei decorectare6

O+,- nr. 383 din 2) decembrie 2015 penru aprobarea 6rocedurii privindsabi#irea ob#i$aii#or !sca#e accesorii repre4enDnd pena#i&i de nedec#arare '(O )8/2015*ncep.nd cu 01!9 prin noul Cod de (rocedură Fiscală a ,ost introdus un nou elementaccesoriu9 sancționator; penalitatea de nedeclarare6 'ceasta este stabilită la nivelul a090/ pe #i de -nt.r#iere și se datorea#ă -n ca#ul obligațiilor fiscale principale nedecla‐rate sau declarate incorect de contribuabilEplătitor și stabilite de organul de inspecție

fiscală prin deci#ii de impunere6 (entru acestea nu se mai datorea#ă și penalitatea de-nt.r#iere9 dar se datorea#ă dob.n#ile de -nt.r#iere6Ecepii de #a ca4uri#e penru care se sabi#esc pena#i&i#e de nedec#arareBrganul fiscal nu stabilește penalitate de nedeclarare dacă;a> penalitatea de nedeclarare datorată pentru creanțele fiscale principale stabilite su‐

plimentar de organele de inspecție fiscală9 este mai mică de 20 leib> obligațiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabilE

plătitor și stabilite de organul de inspecție fiscală prin deci#ii de impunere re#ultădin aplicarea unor prevederi ale legislației fiscale de către contribuabilEplătitor9 po‐trivit interpretării organului fiscal cuprinse -n norme9 instrucțiuni9 circulare sau opi‐nii comunicate contribuabiluluiEplătitorului de către organul fiscal central6

6#a9onarea pena#i&ii(enalitatea de nedeclarare se calculea#ă p.nă ce cuantumul acesteia atinge nivelul obli‐gației fiscale principale la care se aplică6>ermen de p#a&%ermenul de plată al penalităților de nedeclarare calculate de către organul fiscal com‐petent prin deci#ii emise9 se stabilește -n ,uncție de data comunicării acestor deci#ii9 as‐t,el;a> dacă data comunicării este cuprinsă -n intervalul 1‐12 din lună9 termenul de plată

este p.nă la data de 2 a lunii următoare9 inclusivHb> dacă data comunicării este cuprinsă -n intervalul 1!‐?1 din lună9 termenul de plată

este p.nă la data de 0 a lunii următoare9 inclusiv6+educerea pena#i&ii de nedec#arare(entru obligațiile fiscale principale care au ,ost stinse prin plată9 compensare sau prineșalonare la plată9 penalitățile de nedeclarare rămase nestinse se reduc cu 829 la cere‐rea contribuabilului depusă la organul fiscal central competent6

6ena#iaea denedec#arare se

ap#ic& de #a

1 ianuarie 201

Page 7: APEX Team Noutati Legislative 12 2015

7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 12 2015

http://slidepdf.com/reader/full/apex-team-noutati-legislative-12-2015 7/31

Pagina 7

Newsletter  

3 01! '(5 %eam )nternational

(aorarea pena#i&ii de nedec#arare(entru obligațiile fiscale principale re#ultate ca urmare a săv.rșirii unor ,apte de eva#iu‐ne fiscală9 constatate de organele Gudiciare9 potrivit legii9 penalitățile de nedeclarare da‐torate se maGorea#ă cu 1006

 Aspece procedura#e

"eci#iile de impunere se emit trimestrial9 pentru toți debitorii9 cu ecepția;a> debitorilor care -nregistrea#ă obligații fiscale care ,ac obiectul -nlesnirilor la platăHb> debitorilor care -nregistrea#ă obligații fiscale născute anterior sau ulterior datei -n‐

registrării hotăr.rii de di#olvare -n registrul comerțuluiHc> debitorilor cărora li s‐a deschis procedura insolvenței9 pentru care nu se calculea#ă

obligații fiscale accesorii pentru creanțele născute anterior deschiderii procedurii9 cuc.teva ecepțiiH

d> debitorilor declarați insolvabili care nu au venituri și bunuri urmăribile6"eci#iile se emit după 1/0 de #ile de la ultima emitere sau de la data la care au ,ost -nre‐gistrate obligații fiscale principale9 -n ca#ul -n care cuantumul penalităților de nedeclara‐re nu depășește o următoarele limite; 16200 lei9 -n ca#ul marilor contribuabili lei9 -n ca#ul contribuabililor miGlocii 200 lei9 pentru restul contribuabililor persoane Guridice 100 lei9 pentru persoane fi#ice6

O+,- nr. 3)% din 2 decembrie 2015 penru aprobarea 6rocedurii privindemierea "i comunicarea unor ace adminisraive penru debiorii care nre$isrea4& ob#i$aii !sca#e resane sub o anumi& #imi& '(O )12/2015*Brdinul aprobă procedura privind emiterea și comunicarea unor acte administrativepentru debitorii care -nregistrea#ă obligații fiscale restante sub o anumită limită6

 Anu#area creane#or !sca#e sub 0 #eiCreanțele fiscale restante administrate de organul fiscal central9 aJate -n sold la data de?1 decembrie a anului9 al căror pla,on prevă#ut la art6 !! =2> din noul Cod de procedurăfiscală este mai mic de 40 lei9 se scad din evidențele fiscale -n primele 8 #ile ale anuluiurmător6 (la,onul de 40 lei se aplică totalului creanțelor fiscale datorate și neachitate dedebitori6Creanțele fiscale restante repre#intă suma totală a obligațiilor fiscale datorate și neachi‐tate de către un debitor6"eci#iile re,eritoare la obligațiile fiscale accesorii repre#ent.nd dob.n#i și penalități de-nt.r#iere9 somațiile și titlurile eecutorii se vor emite după scăderea din evidențele fis‐cale a creanțelor fiscale menționate mai sus6Brdinul intră -n vigoare la 1 ianuarie 01! și abrogă prevederile aplicabile -n pre#ent9reglementate de Brdinul președintelui 'N'F /E0106+copul acestei măsuri este de a eficienti#a activitatea de recuperare a creanțelor fiscale9

prin concentrare asupra celor semnificative și nu prin irosirea resurselor asupra unorcreanțe la care costurile de recuperare ar depăși valoarea acestora66rocedura de comunicare a ace#or adminisraive !sca#e prin care se insiuie dobDn4i "i pena#i&i de nDr4iereCon,orm noii proceduri9 deci#iile de impunere pentru obligațiile fiscale accesorii cu va‐loare mică se vor emie rimesria#9 pentru toți debitorii9 cu ecepția celor ce beneficia#ăde -nlesniri la plată9 au intrat -n di#olvare sau insolvență6'st,el9 se consideră mai eficientă o colectare periodică a sumelor accesorii ,ață de siste‐mul actual de notificare imediată6(entru obligațiile fiscale cu scadență p.nă la 01 iulie 01?9 deci#iile se emit ast,el;a> trimestrial9 pentru dob.n#iHb> o singură dată pentru penalități9 ca# -n care se aplică nivelul de 12 din obligațiile

nestinse6n ca#ul -n care cuantumul total al obligațiilor fiscale accesorii nu depășește limita demai Gos9 deci#iile se emit după 1/0 de #ile de la ultima emitere sau de la data la care au,ost -nregistrate obligații restante6 Limitele sunt;a> c.nd suma nu depășește 1200 lei9 pentru debitorul care este mare contribuabil

O nou& procedur&privind emierea

deci4ii#or accesorii

Page 8: APEX Team Noutati Legislative 12 2015

7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 12 2015

http://slidepdf.com/reader/full/apex-team-noutati-legislative-12-2015 8/31

Pagina 8

Newsletter  

3 01! '(5 %eam )nternational

6ra$uri#e->+A;>A> r&mDn

nesc7imbae

b> c.nd suma nu depășește 1000 lei9 pentru contribuabilul miGlociuc> c.nd suma nu depășește 200 lei9 pentru celelalte categorii de contribuabilid> c.nd suma nu depășește 100 lei9 pentru contribuabilul persoană fi#ică6

O+,- nr. 501 din 2 noiembrie 2015 privind pra$uri#e va#orice -nrasapenru co#ecarea in9ormaii#or saisice de comer inracomuniar cu bu

nuri n anu# 201 '(O 858/2015*Brdinul aprobă pragurile valorice )ntrastat pentru anul 01!9 ast,el; 006000 lei pentru epedieri intracomunitare de bunuri 2006000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri6Bperatorii economici care -n cursul anului 012 au e,ectuat schimburi de bunuri cu sta‐tele membre ale niunii uropene9 a căror valoare anuală9 separat pentru cele două Ju‐uri9 epedieri și9 respectiv9 introduceri de bunuri9 depășește valoarea pragurilor )ntras‐tat stabilite9 trebuie să complete#e și să transmită la )nstitutul Național de +tatistică de‐clarații statistice )ntrastat -ncep.nd cu luna ianuarie 01!6n cursul anului 01! pot deveni ,urni#ori de date )ntrastat și alți operatori economicicare reali#ea#ă schimburi intracomunitare de bunuri a căror valoare cumulată de la -n‐

ceputul anului depășește pragurile )ntrastat pentru anul 01!6 'cești operatori econo‐mici trebuie să complete#e și să transmită declarații statistice )ntrastat -ncep.nd dinluna -n care valoarea cumulată de la -nceputul anului 01! a epedierilor șiEsau a intro‐ducerilor intracomunitare de bunuri depășește pragurile )ntrastat stabilite9 separat pen‐tru cele două Juuri9 epedieri și9 respectiv9 introduceri de bunuri6

O+,- nr. 120 din 28 decembrie 2015 privind aprobarea -nsruciuni#orpenru ap#icarea m&suri#or de simp#i!care cu privire #a rans9eruri "i ac7i4iii inracomuniare asimi#ae prev&4ue #a ar. 2%0 a#in. '10* "i ar. 2%3a#in. '2* #i. a* din Le$ea nr. 22%/2015 privind Codu# !sca# '(O )81/2015*

O+,- nr. 3)8 din 1% decembrie 2015 penru aprobarea 9ormu#are#or denre$israre !sca#& a conribuabi#i#or "i a ipuri#or de ob#i$aii !sca#e care

9ormea4& vecoru# !sca# '(O )%)/2015*Brdinul aprobă modelul9 conținutul9 precum și instrucțiunile de completare a următoare‐lor ,ormulare; "eclarație de -nregistrare fiscalăE"eclarație de mențiuniE"eclarație de radiere pen‐

tru persoane Guridice9 asocieri și alte entități ,ără personalitate Guridică =010> "eclarație de -nregistrare fiscalăE"eclarație de mențiuniE"eclarație de radiere pen‐

tru contribuabilii nere#idenți care nu au sediu permanent -n *om.nia =012> "eclarație de -nregistrare fiscalăE"eclarație de mențiuni pentru persoane fi#ice ro‐

m.ne și străine care dețin cod numeric personal =00> "eclarație de -nregistrare fiscalăE"eclarație de mențiuni pentru persoane fi#ice care

nu dețin cod numeric personal =0?0> "eclarație de -nregistrare fiscalăE"eclarație de mențiuniE"eclarație de radiere pen‐

tru instituții publice =040> Cerere de -nregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului =020> "eclarație de -nregistrare fiscalăE"eclarație de mențiuniE"eclarație de radiere pen‐

tru sediile secundare =0!0> "eclarație privind sediile secundare =0!1> "eclarație de -nregistrare fiscalăE"eclarație de mențiuniE"eclarație de radiere pen‐

tru persoanele fi#ice care des,ășoară activități economice -n mod independent saueercită pro,esii libere =080>

Certificat de -nregistrare -n scopuri de %&' Certificat de -nregistrare fiscală6Categoriile de obligații fiscale de declarare9 cu caracter permanent9 care se -nscriu -n

vectorul fiscal sunt; taa pe valoarea adăugată impo#itul pe profit impo#itul pe veniturile micro-ntreprinderilor acci#ele

Page 9: APEX Team Noutati Legislative 12 2015

7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 12 2015

http://slidepdf.com/reader/full/apex-team-noutati-legislative-12-2015 9/31

Pagina 9

Newsletter  

3 01! '(5 %eam )nternational

impo#itul la țițeiul din producția internă impo#itul pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor contribuția pentru asigurări sociale de sănătate contribuția de asigurări pentru șomaG contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli pro,esionale

contribuția de asigurări sociale contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale contribuția pentru concedii și indemni#ații redevențele miniere redevențele petroliere contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli n domeniul sănătății impo#itul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al ga#ului natural impo#itul asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării pre‐

țurilor din sectorul ga#elor naturale impo#itul pe veniturile din activitățile de eploatare a resurselor naturale9 altele de‐

c.t ga#ele naturale impo#itul pe construcții

taă de autori#areEtaă de licență din domeniul Gocurilor de noroc6O+,- nr. 305 din ) decembrie 2015 penru modi!carea "i comp#earea Ordinu#ui pre"edine#ui AA 52/2012 penru aprobarea mode#u#ui "i coninuu#ui unor 9ormu#are prev&4ue #a i#u# --- din Le$ea nr. 5%1/2003 privindCodu# !sca# '(O )2/2015*Brdinul modifică următoarele declarații fiscale și instrucțiunile de completare și depu‐nere; ,ormularul 00 I"eclarație privind veniturile reali#ate din *om.niaI ,ormularul 01 I"eclarație privind veniturile reali#ate din străinătateI ,ormularul 02 I"eclarație in,ormativă privind impo#itul reținut la sursă și c.știgu‐

rileEpierderile reali#ate9 pe beneficiari de venitI

,ormularul 20 I"eci#ie de impunere anuală pentru veniturile reali#ate din *om.niade persoanele fi#iceI ,ormularul 21 I"eci#ie de impunere anuală pentru veniturile reali#ate din străină‐

tate de persoanele fi#iceI6,ec#araia 200+e depune p.nă pe data de 2 mai 01! pentru anul 0126 'ceasta va fi depusă de per‐soanele fi#ice ce reali#ea#ă individual sau printr‐o asociere venituri -n bani sau -n naturădin următoarele categorii de venituri M activități independente9 cedarea ,olosinței bunu‐rilor9 trans,erul titlurilor de valoare la societăți deschise9 v.n#are de valută la termen9silvicultură6"eclarația va fi depusă și persoanele fi#ice ce reali#ea#ă anumite venituri din Gocuri denoroc9 respectiv cele pentru care9 con,orm noilor reglementări9 nu se mai reali#ea#ă im‐

po#itarea prin stopaG la sursă6"eclarația 00 se va depune și de către persoanele fi#ice re#idente -ntr‐un alt stat mem‐bru al 9 iar acestea decid regulari#area impo#itului pe venit -n *om.nia potrivit Codu‐lui fiscal6Formularul este de asemenea actuali#at pentru situația persoanelor fi#ice cu handicapgrav sau accentuat ce beneficia#ă de scutirea la impo#itul pe venit con,orm reglementă‐rilor fiscale din anul 0126(ersoanele fi#ice ce reali#ea#ă venituri din activități independente pot direcționa dinimpo#itul datorat către diverse entități publice9 procedură de alt,el cunoscută și aplicată,recvent -n ultimii ani6 Formularul declarației este adaptat pentru această posibilitate6"eclarația 00 se poate depune la registratura organului fiscal sau prin transmitere cupoșta cu confirmare de primire9 dar și prin miGloace electronice6(ersoanele fi#ice nere#idente ce optea#ă la regulari#area impo#itului -n *om.nia9 trebuiesă anee#e la declarație9 certificatul de re#idență fiscală ce atestă statul de re#idență alpersoanei fi#ice6

oi 9ormu#areprivind veniuri#e

rea#i4ae de

persoane !4ice

Page 10: APEX Team Noutati Legislative 12 2015

7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 12 2015

http://slidepdf.com/reader/full/apex-team-noutati-legislative-12-2015 10/31

Pagina 10

Newsletter  

3 01! '(5 %eam )nternational

,ec#araia 205se va depune n

coninuare "i penruveniuri#e din

sa#arii

,ec#araia 201"eclarația este depusă de persoanele fi#ice re#idente n *om.nia9 ce reali#ea#ă venituridin străinătate9 ce sunt impo#abile -n *om.nia9 potrivit Codului fiscal6 %ermenul de de‐punere este 2 mai a anului următor pentru anul -ncheiat6(rincipalele categorii de venituri reali#ate -n străinătate care ,ac obiectul declarării prin

această declarație sunt; venituri din dividende venituri din dob.n#i venituri din pro,esii independente venituri din drepturi de proprietate intelectuală6,ec#araia 205"eclarația se depune p.nă -n ultima #i a lunii ,ebruarie din anul 01! pentru veniturilea,erente anului 0126Formularul se depune pentru toate tipurile de venituri la care se aplică un impo#it pevenit prin stopaG la sursă cum ar fi; veniuri din sa#arii venituri din drepturi de proprietate intelectuală venituri din activități des,ășurate -n ba#a contractelorEconvențiilor civile și a con‐

tractelor de agent venituri din activitatea de eperti#ă contabilă9 tehnică9 Gudiciară și etraGudiciară venituri din activități independente reali#ate -ntr‐o ,ormă de asociere cu o persoană

 Guridică9 micro-ntreprindere venituri sub ,orma c.știgurilor din operațiuni de v.n#are‐cumpărare de valută la

termen9 pe ba#ă de contract9 precum și din orice alte operațiuni similare venituri obținute din valorificarea bunurilor mobile sub ,orma deșeurilor din patri‐

moniul a,aceriiH c.știguri din trans,erul titlurilor de valoare9 altele dec.t părțile sociale și valorile

mobiliare -n ca#ul societăților -nchise venituri din dividende venituri din dob.n#iH c.știguri din trans,erul valorilor mobiliare -n ca#ul societăților -nchise și al părților

sociale venituri din lichidarea persoanei Guridice venituri din premii venituri din Gocuri de noroc venituri din pensii venituri din arendare venituri din alte surse6n ca#ul -n care9 -n cursul anului9 la nivelul aceluiași plătitor9 au ,ost e,ectuate plăți pri‐vind mai multe tipuri de venituri9 se completea#ă un singur ,ormular6*ăm.nem surprinși că nu au ,ost scoase din s,era declarației 029 veniturile din salarii9acestea fiind deGa raportate -n declarațiile lunare "11 la nivel de beneficiar de venit9fiind deGa -n evidența 'N'F6 A>E-E: "eclarațiile "02 rectificative cuprind numai po#ițiile corectate9 declara‐te eronat -n declarația inițială9 sau po#ițiile care9 -n mod eronat9 nu au ,ost cuprinse -ndeclarația inițială6 n ca#ul -n care declarația se corectea#ă prin eliminarea unei po#ițiideclarate eronat -n declarația inițială9 se va repeta po#iția respectivă și se va -nscrie ci‐,ra #ero -n secțiunea corespun#ătoare venitului6

O+,- nr. 322 din 10 decembrie 2015 penru aprobarea mode#u#ui "i coninuu#ui unor 9ormu#are ui#i4ae n adminisrarea impo4iu#ui pe veni "i aconribuii#or socia#e daorae de persoane#e !4ice '(O )3/2015*Brdinul aprobă modelul9 conținutul și instrucțiunile de completare a următoarelor ,or‐mulare; 0 I"eclarație privind venitul estimatEnorma de venitI și IFișa capacității de ca#a‐

reI 1 I"eclarație privind veniturile din activități agricole impuse pe ba#ă de norme de

venitI și I'nea nr6 666 la "eclarația privind veniturile din activități agricole impuse

Page 11: APEX Team Noutati Legislative 12 2015

7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 12 2015

http://slidepdf.com/reader/full/apex-team-noutati-legislative-12-2015 11/31

Pagina 11

Newsletter  

3 01! '(5 %eam )nternational

pe ba#ă de norme de venitI I"eclarație in,ormativă privind ncepereaEncetarea activității persoanelor fi#ice

care des,ășoară activitate n *om.nia și care obțin venituri sub ,ormă de salarii șiasimilate salariilor din străinătateI

? I"eclarație privind veniturile estimate pentru asocierile ,ără personalitate Guri‐

dică și entități supuse regimului transparenței fiscaleI 4 I"eclarație privind veniturile sub ,ormă de salarii și asimilate salariilor dinstrăinătate obținute de către persoanele fi#ice care des,ășoară activitate -n *om.niași de către persoanele fi#ice rom.ne angaGate ale misiunilor diplomatice și posturilorconsulare acreditate -n *om.niaI

!0 I"eci#ie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impo#it pe venitEcontribuții de asigurări sociale de sănătateEcontribuții de asigurări socialeI9 și aneanr6 1 I+ituație privind modul de stabilire a venitului net pe ba#a normelor de venitI9respectiv anea nr6 I+ituație privind stabilirea contribuției lunare de asigurări so‐ciale de sănătateEcontribuției lunare de asigurări socialeIH

!20 I"eci#ie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de contribuții de asigu‐rări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea ,olosinței bunurilorI și anea

I+ituație privind stabilirea contribuției lunare de asigurări sociale de sănătateI6Formularele prevă#ute mai sus se utili#ea#ă pentru declararea veniturilor reali#ate -nce‐p.nd cu 1 ianuarie 01! și stabilirea plăților anticipate cu titlu de impo#it pe venit șicontribuții sociale6ormu#aru# 220+e completea#ă și se depune de către persoanele fi#ice care reali#ea#ă9 -n mod individualsau -ntr‐o ,ormă de asociere9 venituri -n bani șiEsau -n natură din *om.nia9 supuse im‐po#itului pe venit9 provenind din activități independente9 cedarea ,olosinței bunurilor9 cuecepția veniturilor din arendă9 activități agricole impuse -n sistem real9 silvicultură șipiscicultură6"eclarația se depune la organul fiscal competent9 ast,el;a> -n termen de ?0 de #ile de la data -nceperii activității9 -n ca#ul contribuabililor care

reali#ea#ă venituri din activități independente9 venituri din activități agricole impu‐se -n sistem real9 venituri din silvicultură și piscicultură și care -ncep o activitate -ncursul anului fiscalH

b> -n termen de ?0 de #ile de la data -ncheierii contractului -ntre părți9 odată cu -nregis‐trarea acestuia la organul fiscal competent9 -n ca#ul contribuabililor care reali#ea#ăvenituri din cedarea ,olosinței bunurilor din derularea unui număr de p.nă la 2 con‐tracte de -nchiriere9 inclusivH

c> pentru fiecare an fiscal9 p.nă la data de ?1 ianuarie inclusiv9 pentru anul -n curs9 sau-n termen de ?0 de #ile de la data producerii evenimentului dacă persoanele fi#ice-ncep să reali#e#e venituri -n cursul anului după data de ?1 ianuarie inclusiv9 -n ca#ulcontribuabililor care reali#ea#ă venituri din -nchirierea -n scop turistic a camerelorsituate -n locuințe proprietate personală9 av.nd o capacitate de ca#are cuprinsă -ntre1 și 2 camere9 inclusivH

d> -n termen de ?0 de #ile de la data producerii evenimentului9 -n ca#ul contribuabililorcare reali#ea#ă venituri din -nchirierea -n scop turistic a camerelor situate -n locuin‐țe proprietate personală9 av.nd o capacitate de ca#are cuprinsă -ntre 1 și 2 camereinclusiv9 impuși pe ba#a normelor de venit9 și care9 -n cursul anului fiscal9 depășescnumărul de 2 camere de -nchiriatH

e> p.nă la data de ?1 ianuarie inclusiv9 -n ca#ul contribuabililor care reali#ea#ă venituridin activități independente impuse pe ba#ă de norme de venit și care9 -n anul fiscalanterior9 au -nregistrat un venit brut anual mai mare dec.t echivalentul -n lei al su‐mei de 1006000 euro și au obligația determinării venitului net anual -n sistem real9-ncep.nd cu anul fiscal următorH

,> p.nă la data de 2 mai a anului de impunere9 odată cu declarația privind venitul rea‐li#at9 -n ca#ul contribuabililor care9 -n anul anterior9 au reali#at pierderi și cei careau reali#at venituri pe perioade mai mici dec.t anul fiscal9 precum și cei care9 dinmotive obiective9 estimea#ă că vor reali#a venituri care di,eră cu cel puțin 0 ,ațăde anul fiscal anteriorH

oi 9ormu#arepenru dec#ararea

veniuri#or

persoane#or !4ice

Page 12: APEX Team Noutati Legislative 12 2015

7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 12 2015

http://slidepdf.com/reader/full/apex-team-noutati-legislative-12-2015 12/31

Pagina 12

Newsletter  

3 01! '(5 %eam )nternational

oi 9ormu#area#e dec#araii#or

in9ormaive anua#e

02 "i 03

g> p.nă la data de ?1 ianuarie inclusiv9 n ca#ul contribuabililor care n anul 012 aureali#at venituri din activități independente cu regim de reținere la sursă a impo#itu‐lui9 altele dec.t veniturile din drepturi de proprietate intelectuală9 iar -ncep.nd cuanul 01!9 prin e,ectul legii9 pentru aceste venituri se schimbă regimul fiscalH

h> -n termen de ?0 de #ile de la data -ncadrării -n categoria persoanelor fi#ice care rea‐

li#ea#ă venituri din pensii provenite dintr‐un alt stat9 cu respectarea prevederilorlegislației europene aplicabile -n domeniul securității sociale9 precum și a acorduri‐lor privind sistemele de securitate socială la care *om.nia este parte6

ormu#aru# 222"eclarația se completea#ă și se depune de către persoanele Guridice9 fi#ice sau orice altăentitate la care -și des,ășoară activitatea persoanele fi#ice9 care des,ășoară activitate -n*om.nia și care obțin venituri sub ,ormă de salarii și asimilate salariilor din străinătate6n categoria persoanelor care au obligația să depună declarația in,ormativă sunt cuprin‐se; repre#entanțele din *om.nia ale unor firme9 asociații9 ,undații sau organi#ații cusediul -n străinătate9 organi#ații și organisme internaționale care ,uncționea#ă -n *om.‐nia etc6 "eclarația se depune ori de c.te ori apar modificări de natura -nceperiiE-ncetăriiactivității -n documentele care reglementea#ă raporturile de muncă9 -n termen de ?0 de

#ile de la data producerii evenimentului6O+,- nr. 2%2% din 2 ocombrie 2015 penru aprobarea mode#u#ui "i coninuu#ui unor 9ormu#are de dec#araii in9ormaive '(O )2/2015*Brdinul aprobă modelul9 conținutul și instrucțiunile de completare pentru următoarele,ormulare; I"eclarație in,ormativă privind veniturile de natură salarială sau asimilate salarii‐

lor9 inclusiv remunerațiile administratorilor și ale altor persoane asimilate acestora9re#idenți ai altor state membre ale niunii uropene9 reali#ate -n *om.‐niaI =,ormular 40>

I"eclarație in,ormativă privind produsele de asigurări de viață contractate de re#i‐denți ai altor state membre ale niunii uropene pe teritoriul *om.nieiI =,ormular

40?>6Noul 9ormu#ar 02 se va depune p.nă -n ultima #i a lunii ,ebruarie a anului următor decătre plătitorii de venituri din activități dependente9 fiind particulari#at pentru impo#i‐tul pe venit datorat de nere#idenți6(ersoanele pentru care se completea#ă această declarație in,ormativă9 sunt persoanelefi#ice re#idente -n alte state membre ale niunii uropene9 care;au reali#at venituri din *om.nia din salarii sau asimilate salariului9 -n ba#a contractuluiindividual de muncă sau -n ba#a raportului de serviciu9 dar și din orice alte activitățidependenteHau reali#at venituri de la entitățile raportoare din *om.nia9 -n calitate de administratorisau persoane asimilate acestora9 ca urmare a activității de conducere și administrare =deeemplu administratori9 membrii directoratului etc6>6

ormu#aru# 03 se va depune p.nă -n ultima #i a lunii ,ebruarie a anului următor9pentru in,ormații re,eritoare la produsele de asigurări de viață contractate de re#idențiai altor state membre ale niunii uropene pe teritoriul *om.niei de către asigurator6'sigurătorii transmit 'N'F9 prin completarea declarației in,ormative9 in,ormații necesa‐re reali#ării schimbului automat de in,ormații9 cu privire la re#idenți ai altor state mem‐bre ale niunii uropene9 care au calitatea de asigurat9 beneficiar9 plătitor de primă9contractant =titular> -n cadrul unor polițe de asigurări de viață -ncheiate pe teritoriul*om.niei6'mbele declarații se depun la organul fiscal la care entitatea raportoare este -nregistrată-n evidența fiscală6

O+,- nr. 355 din 15 decembrie 2015 penru aprobarea mode#u#ui< coninu

u#ui< moda#i&ii de depunere "i de $esionare a 9ormu#aru#ui 00:,ec#araie privind ndep#inirea condiii#or de ncadrare n cae$oria persoane#or asi$urae ob#i$aoriu n sisemu# pub#ic de pensii: '(O )38/2015*Brdinul aprobă modelul9 conținutul și instrucțiunile de completare a ,ormularului !00I"eclarație privind -ndeplinirea condițiilor de -ncadrare -n categoria persoanelor asigu‐rate obligatoriu -n sistemul public de pensiiI9 cod 1461?60?60?6

Page 13: APEX Team Noutati Legislative 12 2015

7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 12 2015

http://slidepdf.com/reader/full/apex-team-noutati-legislative-12-2015 13/31

Pagina 13

Newsletter  

3 01! '(5 %eam )nternational

"eclarația !00 se depune de persoanele obligate să se asigure -n sistemul public de pen‐sii9 potrivit art6 14/ alin6 =1>9 => și =4> din Legea nr6 8E012 privind Codul fiscal9 -nce‐p.nd cu data de 1 ianuarie 01!6

O+,- nr. 328 din 11 decembrie 2015 penru aprobarea mode#u#ui "i coninuu#ui 9ormu#aru#ui '08)* :,ec#araie pe propria r&spundere penru ndep#inirea condiiei prev&4ue #a ar. 331 a#in. '2* #i. e* pc. 2 din Codu# !sca#: '(O )3/2015*Brdinul aprobă modelul9 conținutul și instrucțiunile de completare a ,ormularului =0/>I"eclarație pe propria răspundere pentru -ndeplinirea condiției prevă#ute la art6 ??1alin6 => lit6 e> pct6 din Codul fiscalI9 cod; 1461?60160E/9 valabile de la 1 ianuarie01!6Formularul =0/> se completea#ă de persoanele impo#abile -nregistrate -n scopuri de%&'9 stabilite -n *om.nia9 care dețin o licență valabilă de ,urni#are a energiei electrice9eliberată de 'utoritatea Națională de *eglementare -n "omeniul nergiei9 și a căror acti‐vitate principală9 -n ceea ce privește cumpărările de energie electrică9 o repre#intă re‐v.n#area acesteia și consumul propriu din energia electrică cumpărată este negliGabil9

respectiv este de maimum 1 din energia electrică cumpărată -n perioada ianuarie‐noiembrie a anului calendaristic6Formularul =0/> se depune la organul fiscal competent anual9 p.nă la data de 10 de‐cembrie a fiecărui an9 și este valabil pentru toate achi#ițiile de energie electrică e,ectua‐te -n anul următor6*eamintim că -n con,ormitate cu prevederile art6 ??1 alin6 => lit6 e> din Codul Fiscal9 seaplică taarea inversă pentru livrarea de energie electrică către un comerciant persoanăimpo#abilă9 stabilit -n *om.nia6"eclarația este valabilă pentru toate achi#ițiile de energie electrică e,ectuate -n anul ca‐lendaristic următor celui -n care se depune declarația6

O+,- nr. 335 din 11 decembrie 2015 penru aprobarea 6rocedurii de depunere #a or$anu# !sca# a documenu#ui de ceri!care nocmi de consu#anu#!sca#< precum "i a 6rocedurii privind sc7imbu# de in9ormaii nre AA "iCamera Consu#ani#or isca#i '(O )38/2015*Brdinul aprobă (rocedura de depunere la organul fiscal a documentului de certificare-ntocmit de consultantul fiscal și respectiv (rocedura privind schimbul de in,ormații -n‐tre 'N'F și Camera Consultanților Fiscali6Noile prevederi intră -n vigoare la 1 ianuarie 01!6n ceea ce privește procedura privind schimbul de in,ormații -ntre 'N'F și Camera Con‐sultanților Fiscali9 aceasta are scopul asigurării schimbului de in,ormații către 'N'F9 cuprivire la membrii activi ai Camerei Consultanților Fiscali care pot certifica declarațiifiscale și modul de reali#are a acestei activități66rocedura de depunere #a or$anu# !sca# a documenu#ui de ceri!care noc

mi de consu#anu# !sca#Nota de certificare se -ntocmește de către consultanții fiscali care sunt -nscriși camembri activi -n *egistrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală6+e depune de către consultantul fiscal9 -n ba#a acordului dat de către contribuabilul titu‐lar al declarației certificate pentru depunerea la organul fiscal6 "epunerea se ,ace la or‐ganul fiscal competent pentru administrarea obligațiilor fiscale datorate de contribuabi‐lul pentru care se prestea#ă serviciul de certificare9 -mpreună cu declarația certificatăsau ulterior depunerii acesteia6Nota de certificare conține -n mod obligatoriu datele de identificare ale consultantuluifiscal9 precum și elemente cum ar fi;cuantumul și natura creanței fiscale declarate9 -n ca#ul declarațiilor prevă#ute la art6 10alin6 => din Codul de procedură fiscalăHcuantumul ba#ei de impo#itare și natura creanței fiscale la care se re,eră aceasta9 dacălegea prevede declararea acestoraHorice in,ormații -n legătură cu impo#itele9 taele9 contribuțiile9 bunurile și veniturile im‐po#abile9 dacă legea prevede declararea acestora6

O nou& procedur&privind ceri!careadec#araii#or !sca#e

Page 14: APEX Team Noutati Legislative 12 2015

7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 12 2015

http://slidepdf.com/reader/full/apex-team-noutati-legislative-12-2015 14/31

Pagina 14

Newsletter  

3 01! '(5 %eam )nternational

Ceri!cau# deaesare !sca#& seva emie n 3 4i#e

#ucr&oare

n situația -n care se certifică o declarație rectificativă9 -n nota de certificare se mențio‐nea#ă natura creanței9 precum și cau#ele care au generat rectificarea6n situația -n care se certifică o declarație cu re#erve9 -n nota de certificare se mențio‐nea#ă motivația acesteia6n situația -n care se certifică un tip de impo#itEvenitEtaă declaratEdeclarată9 se consi‐

deră că certificarea vi#ea#ă toate operațiunileEin,ormațiile re,eritoare la respectivul tipde impo#itEvenitEtaă a,erente declarației fiscale certificate6n situația -n care organul fiscal constată9 din conținutul notei de certificare9 că certifi‐carea vi#ea#ă doar anumite operațiuniEin,ormații9 se consideră că declarația fiscală a,e‐rentă respectivului tip de impo#itEvenitEtaă este necertificată6Nota de certificare se completea#ă cu aGutorul programului de asistență pus la dispo#ițiepe portalul 'N'F și se transmite prin mi#oace e#ecronice de ransmiere #a disan&6

O+,- nr. 35 din 15 decembrie 2015 privind aprobarea procedurii de e#iberare a ceri!cau#ui de aesare !sca#&< a ceri!cau#ui de ob#i$aii bu$eare< precum "i a mode#u#ui "i coninuu#ui acesora '(O )5/2015*Brdinul aprobă noul model al Certificatului de atestare fiscală O și al Cererii de eli‐

berare a certificatului de atestare fiscală O9 c.t și procedura de eliberare a certificatului6Certificatul de atestare fiscală se emite -n maimum ? #ile lucrătoare de la data depune‐rii cereriiEadresei de eliberare a acestuia6 n situația contribuabiluluiEplătitorului supusunei inspecții fiscale și care solicită eliberarea unui certificat de atestare fiscală -n sco‐pul radierii din registrele -n care a ,ost -nregistrat9 certificatul de atestare fiscală se emi‐te -n termen de 2 #ile lucrătoare de la data emiterii deci#iei de impunere sau a deci#ieide nemodificare a ba#ei de impo#itare9 după ca#6n ca#ul contribuabililor mari și miGlocii9 definiți potrivit legii9 care solicită eliberareacertificatului de atestare fiscală prin miGloace de transmitere la distanță9 organul fiscalcentral competent emite certificatul de atestare fiscală și -i comunică contribuabilului -naceeași modalitate6 n acest ca#9 contribuabilul imprimă9 pe suport h.rtie9 certificatul deatestare fiscală și -l pre#intă organului fiscal central -n a cărei ra#ă teritorială acesta -și

are domiciliul fiscal9 -n vederea certificării pentru con,ormitate cu originalul6 Certifica‐rea se e,ectuea#ă prin semnarea de către conducătorul organului fiscal central și aplica‐rea ștampilei6

O+,- nr. 331 din 11 decembrie 2015 penru aprobarea compeenei erioria#e de adminisrare '(O )3)/2015*Brdinul aprobă competența teritorială de administrare a contribuabililor9 cu ecepțiacontribuabililor mari și miGlocii9 valabilă de la 1 ianuarie 01!6

O+,- nr. 3% din 15 decembrie 2015 privind modi!carea unor ordine a#epre"edine#ui AA n domeniu# or$ani4&rii acivi&ii de adminisrare aconribuabi#i#or mari "i mi#ocii '(O )52/2015*Brdinul modifică prevederile eistente -n domeniul administrării contribuabililor mari șimiGlocii6'st,el9 modificarea -ncadrării unui contribuabil -n categoria contribuabililor mari sau acelor miGlocii se va ,ace -ncep.nd cu 1 ,ebruarie a anului următor =anterior schimbarea-ncadrării se ,ăcea de la 1 ianuarie a unui an>6

O+,- nr. 3) din 15 decembrie 2015 privind or$ani4area acivi&ii de adminisrare a conribuabi#i#or mi#ocii '(O )52/201*ste stabilit un număr de 6000 contribuabili care vor intra de la 1 ,ebruarie 01! -ncategoria contribuabililor miGlocii6 Contribuabilii miGlocii sunt selectați potrivit criteriu‐lui de ba#ă repre#entat de ci,ra de a,aceri raportată -n situațiile financiare -ncheiate ladata de ?1 decembrie a anului anterior celui -n care se e,ectuea#ă actuali#area6n categoria contribuabililor miGlocii intră și contribuabilii nere#idenți pentru care con‐

tribuabilii miGlocii au calitatea de repre#entanți sau repre#entanți fiscali9 potrivit titlului&)) din Legea nr6 8E012 privind Codul fiscal9 precum și membrii aparțin.nd grupuluifiscal unic definit potrivit prevederilor art6 ! alin6 => din Codul fiscal9 indi,erent dacăaceștia -ndeplinesc sau nu criteriul de selecție9 și al cărui repre#entant este contribuabilmiGlociu6

Page 15: APEX Team Noutati Legislative 12 2015

7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 12 2015

http://slidepdf.com/reader/full/apex-team-noutati-legislative-12-2015 15/31

Pagina 15

Newsletter  

3 01! '(5 %eam )nternational

+ediile secundare ale contribuabililor miGlocii sunt administrate de către administrațiilepentru contribuabilii miGlocii constituite la nivelul regiunii și de către 'dministrația fis‐cală pentru contribuabilii miGlocii din cadrul "irecției Denerale *egionale a Finanțelor(ublice :ucurești9 după ca#9 -n a căror ra#ă teritorială -și are domiciliul fiscal contribua‐bilul care le‐a -nființat6

O+,- nr. 38 din 15 decembrie 2015 privind or$ani4area acivi&ii de adminisrare a mari#or conribuabi#i '(O )52/2015*ncep.nd cu data de 1 ,ebruarie 01!9 "irecția generală de administrare a marilor contri‐buabili administrea#ă un număr maim de 16200 de contribuabili9 persoane Guridice ro‐m.ne -nființate potrivit prevederilor Legii societăților nr6 ?1E109 inclusiv entitățilere#ultate -n urma ,u#iunii cu alți contribuabili și sucursalele contribuabililor persoane Guridice străine care -și des,ășoară activitatea pe teritoriul *om.niei9 precum și regiileautonome9 companiile și societățile naționale și societățile comerciale cu capital maGori‐tar sau integral de stat9 inclusiv institutele naționale de cercetare‐de#voltare6n categoria marilor contribuabili intră și contribuabilii nere#idenți pentru care contri‐buabilii mari au calitatea de repre#entanți sau repre#entanți fiscali9 precum și membrii

aparțin.nd grupului fiscal unic definit potrivit prevederilor art6 ! alin6 => din Codulfiscal9 indi,erent dacă aceștia -ndeplinesc sau nu criteriile de selecție9 și al cărui repre‐#entant este mare contribuabil6+ediile secundare ale marilor contribuabili sunt administrate de "irecția generală de ad‐ministrare a marilor contribuabili6Criteriile de selecție -n categoria marilor contribuabili sunt ;a> Criteriul de ba#ă este ci,ra de a,aceri raportată -n situațiile financiare -ncheiate la

data de ?1 decembrie a anului anterior celui -n care se e,ectuea#ă actuali#area6b> Criteriul specific de activitate des,ășurată; :N*9 societăți bancare9 societățile de asi‐

gurări9 societățile de investiții financiare9 +ocietatea *om.nă de %elevi#iune9 +ocieta‐tea *om.nă de *adiodi,u#iune

c> Criteriul investițional

(rin derogare de la criteriul ci,rei de a,aceri se -nregistrea#ă ca mari contribuabili con‐tribuabilii nou‐-nființați care9 la data -nființării9 se angaGea#ă prin declarație pe propriarăspundere să reali#e#e investiții9 -ntr‐o perioadă de maimum ? ani consecutivi de ladata -nființării9 a căror valoare -n lei să fie echivalentul a minimum 10 milioane euro6"upă epirarea acestei perioade9 contribuabilii vor fi selectați -n ,uncție de criteriul ci‐,rei de a,aceri6 Contribuabilii vor depune declarația pe propria răspundere la organulfiscal central -n a cărui ra#ă teritorială se aJă domiciliul fiscal declarat al acestora9 -ntermen de cel mult 2 #ile de la data -nregistrării lor la registrul comerțului6

LEGE nr. 52 din 15 apri#ie 2011 privind eerciarea unor acivi&i cu caracer oca4iona# des9&"urae de 4i#ieriF* +epub#icare '(O )%/2015*

O+,OA? ,E U+GE? nr. 1 din 23 decembrie 2015 penru proro$area

ermenu#ui de inrare n vi$oare a Le$ii nr. 151/2015 privind procedura inso#venei persoane#or !4ice '(o )2/2015*+e am.nă termenul de intrare -n vigoare a Legii 121E012 privind procedura insolvențeipersoanelor fi#ice p.nă la data de ?1 decembrie 01!6

O+,- nr. 513 din 13 noiembrie 2015 privind modi!carea "i comp#eareaC#asi!c&rii ocupaii#or din +omDnia nive# de ocupaie '"ase caracere*<aproba& prin Ordinu# minisru#ui muncii< 9ami#iei "i proeciei socia#e "i a#pre"edine#ui -nsiuu#ui aiona# de ;aisic& nr. 1.832/85/2011 '(O8)2/2015*Brdinul aduce completări nomenclatorului privind Clasificarea ocupațiilor din *om.nia9fiind introduse ! noi ocupații6

LEGE nr. 33 din 18 decembrie 2015 penru rai!carea Acordu#ui dinre +omDnia "i +epub#ica A#bania n domeniu# securi&ii socia#e< semna #a Hucure"i #a 2% 9ebruarie 2015 '(O )53/2015*

 Adminisrareadi9erie#or cae$orii

de conribuabi#inoi crierii de

se#ecie

Page 16: APEX Team Noutati Legislative 12 2015

7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 12 2015

http://slidepdf.com/reader/full/apex-team-noutati-legislative-12-2015 16/31

Page 17: APEX Team Noutati Legislative 12 2015

7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 12 2015

http://slidepdf.com/reader/full/apex-team-noutati-legislative-12-2015 17/31

Pagina 17

Newsletter  

3 01! '(5 %eam )nternational

O+,- nr. 3%35 din 23 decembrie 2015 penru aprobarea procedurii privindemierea "i modi!carea acordu#ui de pre n avans< precum "i coninuu# cererii de emiere "i modi!care a acordu#ui de pre n avans '(O )%2/2015*Brdinul aprobă noua procedură privind emiterea și modificarea acordului de preț navans aplicabilă de la 1 ianuarie 01!6

'cordul de preț n avans poate fi modificat prin prelungirea valabilității9 etindere sau9după ca#9 revi#uire9 la cererea scrisă a contribuabiluluiEplătitorului6

O+,- nr. 3%%0 din 23 decembrie 2015 penru aprobarea 6rocedurii de 9urni4are de in9ormaii con9orm ar. 1 din Le$ea nr. 20%/2015 privind Codu# deprocedur& !sca#& '(O )83/2015*Con,orm noilor prevederi instituite prin Codul de (rocedură Fiscală9 instituțiile de creditau obligația de a comunica in,ormații asupra conturilor deschise de persoane fi#ice9 Guri‐dice sau orice alte entități ,ără personalitate Guridică6%ransmiterea in,ormațiilor către 'N'F se va ,ace ast,el ; La cererea 'N'F9 pentru fiecare titular care ,ace subiectul solicitării9 trebuie comu‐

nicate toate rulaGele șiEsau soldurile conturilor deschise9 precum și in,ormațiile și

documentele privind operațiunile derulate prin respectivele conturi6 Pilnic9 instituțiile de credit sunt obligate să comunice;ο lista titularilor ce deschid ori -nchid conturi9 precum și datele de identificare ale

persoanelor care dețin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acesteaο lista persoanelor care -nchiria#ă casete de valori9 precum și -ncetarea contractului

de -nchiriere6)n,ormațiile de mai sus se transmit -n ,ormat electronic6 Brdinul reglementea#ă procedu‐ra de transmitere a acestor in,ormații6%otodată9 -ncep.nd cu 1 ianuarie 01!9 persoanele fi#ice9 persoanele Guridice și orice alteentități care au obligația transmiterii de in,ormații către Bficiul National de (revenire șiCombatere a +pălării :anilor9 transmit concomitent și pe același ,ormat in,ormațiile res‐pective și către 'N'F6

O+,- nr. 3%3% din 23 decembrie 2015 privind aprobarea mode#u#ui "i coninuu#ui 9ormu#aru#ui :,eci4ie de ausare/esimare a veniu#ui sau c7e#uie#ii uneia dinre persoane#e a!#iae: '(O )%3/2015*Brdinul aprobă modelul și conținutul ,ormularului I"eci#ie de aGustareEestimare a veni‐tului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliateI9 -n con,ormitate cu prevederile art6/? din Codul de (rocedură Fiscală6n vederea evitării dublei impuneri9 -n ca#ul aGustăriiEestimării venituluiEcheltuielii une‐ia dintre persoanele rom.ne afiliate9 după răm.nerea definitivă a deci#iei de impunere-n sistemul căilor administrative și Gudiciare de atac9 organul fiscal competent pentruadministrarea contribuabiluluiEplătitorului verificat emite deci#ia de aGustareEestimare6'ceasta se comunică at.t celeilalte persoane rom.ne afiliate9 c.t și organului fiscal com‐

petent pentru administrarea creanțelor datorate de cealaltă persoană rom.nă afiliată șieste opo#abilă organului fiscal numai dacă cealaltă persoană rom.nă afiliată e,ectuea#ăcorecțiile pentru evitarea dublei impuneri9 rectific.nd declarația de impunere a,erentăperioadei fiscale -n care s‐a des,ășurat respectiva tran#acție6

O+,- nr. 3%1 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea -nsruciuni#orpenru ap#icarea i#u#ui B--- din Le$ea nr. 20%/2015 privind Codu# de procedur& !sca#& '(O )%5/2015*Brdinul aprobă )nstrucțiunile pentru aplicarea titlului &))) din Codul de (rocedură Fisca‐lă9 titlu re,eritor la soluționarea contestațiilor ,ormulate -mpotriva actelor administrati‐ve fiscale6&ă reamintim că -ncep.nd din 01!9 termenul de depunere a contestației a ,ost mărit de

la ?0 #ile la 42 de #ile de la data comunicării actului administrativ fiscal6O+,- nr. 3%%5 din 2 decembrie 2015 penru aprobarea unor compeenespecia#e a#e or$anu#ui !sca# cenra# '(O )%3/2015*Brdinul definește competențele de administrare fiscală pentru diverse categorii de con‐

H&nci#e sunob#i$ae s&ransmi&

in9ormaii c&re

 AA

Page 18: APEX Team Noutati Legislative 12 2015

7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 12 2015

http://slidepdf.com/reader/full/apex-team-noutati-legislative-12-2015 18/31

Pagina 18

Newsletter  

3 01! '(5 %eam )nternational

oi re$#emen&riprivind

adminisrarea!sca#& a

conribuabi#i#or

tribuabili61. Adminisrarea !sca#& a unui $rup !sca# unicBrganul fiscal central competent pentru administrarea obligațiilor fiscale datorate detoți membrii unui grup fiscal unic constituit con,orm prevederilor art6 ! alin6 => dinCodul Fiscal9 este organul fiscal competent pentru adminisrarea repre4enanu#ui $ru

pu#ui !sca# unic6n termen de 10 #ile lucrătoare de la data aprobării deci#iei de implementare a grupuluifiscal unic9 organele fiscale n a căror evidență fiscală sunt nregistrați membrii grupuluifiscal unic transmit către organul fiscal competent pentru administrarea grupului evi‐dențele fiscale și dosarul fiscal al fiecărui membru62. Aribuii#e Adminisraiei !sca#e penru conribuabi#i nere4ideni Hucure"iste organul fiscal competent pentru administrarea obligațiilor fiscale datorate de ur‐mătoarele categorii de contribuabili;a> persoane impo#abile nestabilite -n *om.nia au dreptul să se -nregistre#e direct -n

*om.nia din punct de vedere al %&'Hb> contribuabili nere#idenți care nu au pe teritoriul *om.niei un sediu permanent și

care9 con,orm regulamentelor comunitare9 datorea#ă -n *om.nia contribuții socialepentru salariații lor care sunt supuși legislației de asigurări sociale din *om.nia șiau dreptul9 potrivit legii9 să se -nregistre#e direct -n *om.nia6

'lte competențe ale 'dministrației fiscale pentru contribuabili nere#idenți; competența de -nregistrare fiscală și9 după ca#9 de eecutare silită a taelor datorate

de contribuabilii nere#idenți persoane Guridice care nu au pe teritoriul *om.niei unsediu permanent și care organi#ea#ă și eploatea#ă activitatea de Gocuri de noroc -n*om.nia

competența de administrare at.t pentru obligațiile fiscale c.t și pentru soluționareacererilor de restituire ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate -n*om.nia9 precum și ale repre#entanțelor organismelor internaționale ori repre#en‐

tanțelor societăților și ale organi#ațiilor economice străine9 care au sediu# n municipiu# Hucure"i. competența de administrare pentru regimul special pentru servicii electronice9 de

telecomunicații9 de radiodi,u#iune sau de televi#iune prevă#ut de titlul &)) I%aa pevaloarea adăugatăI din Codul fiscal9 pentru persoanele impo#abile care aleg *om.niaca stat membru de -nregistrare6

competența de administrare a obligațiilor fiscale repre#ent.nd amen#i care se ,acvenit la bugetul de stat9 aplicate persoanelor fi#ice și Guridice nere#idente6

3. Aribuii#e adminisraii#or udeene a#e !nane#or pub#ice'u competență de administrare a obligațiilor fiscale ale nere#idenților E repre#entanțilorfiscali ai acestora care au sediul E domiciliul -n ra#a teritorială a acestor organe fiscale6(utem enumera -n acest sens;

posturile consulare și repre#entanțele organismelor internaționale ori repre#entan‐țele societăților și ale organi#ațiilor economice străine persoanele impo#abile care au sediul activității economice -n a,ara *om.niei și sunt

stabilite -n *om.nia prin sedii fie sau sunt -nregistrate -n scopuri de %&' prin re‐pre#entant fiscal

. Beniuri#e obinue de nere4ideni supuse reinerii #a surs& n +omDnian ca#ul persoanelor fi#ice și Guridice nere#idente9 care reali#ea#ă numai venituri supuseregulilor de impunere la sursă9 impo#itul fiind final sau cu opțiune de regulari#are9 com‐petența pentru administrarea obligațiilor fiscale revine organului fiscal -n a cărui ra#ăteritorială se aJă sursa de venit65. A#e siuaii

"acă contribuabilulEplătitorul nu are domiciliu fiscal -n *om.nia9 competența teritorialărevine organului fiscal -n ra#a căruia se ,ace constatarea actului sau ,aptului supus dis‐po#ițiilor legale fiscale6n ca#ul nere#idenților celor care au repre#entanți fiscali E -mputerniciți desemnați Eintermediari9 organul fiscal competent este organul fiscal -n a cărui evidență fiscală este-nregistrat sediul sau domiciliul acestor repre#entanți6

Page 19: APEX Team Noutati Legislative 12 2015

7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 12 2015

http://slidepdf.com/reader/full/apex-team-noutati-legislative-12-2015 19/31

Pagina 19

Newsletter  

3 01! '(5 %eam )nternational

n ca#ul persoanelor Guridice străine care au obligația de a plăti impo4i pe pro! potrivitart6 ?/ din Codul fiscal9 competența pentru administrarea obligațiilor fiscale revine;a> pentru trans,erul proprietăților imobiliare situate -n *om.nia9 inclusiv din -nchirie‐

rea sau cedarea ,olosințeib> proprietății sau a oricăror drepturi legate de această proprietate imobiliară9 organu‐

lui fiscal -n a cărui ra#ă teritorială este situată proprietatea imobiliarăHc> pentru v.n#areaEcesionarea titlurilor de participare deținute la o persoană Guridicărom.nă9 organului fiscal -n a cărui ra#ă teritorială se aJă societatea ale cărei titluride participare sunt v.nduteEcesionateH

d> pentru eploatarea resurselor naturale situate -n *om.nia9 inclusiv v.n#areaEcesionarea oricărui drept a,erent acestor resurse naturale9 organului fiscal -n a căruira#ă teritorială se aJă eploatarea6

=O>?+@+E nr. 1000 din 23 decembrie 2015 privind 9ape#e penru care senscriu in9ormaii n ca4ieru# !sca# a# conribuabi#i#or< porivi #e$is#aiei nvi$oare '(O )%%/2015*7otăr.rea actuali#ea#ă lista ,aptelor pentru care se -nscriu in,ormații -n ca#ierul fiscal al

contribuabililor6O+,- nr. 33% din 11 decembrie 2015 penru aprobarea (eodo#o$iei dedisribuire a sume#or p#&ie de conribuabi#i n conu# unic "i de sin$ere aob#i$aii#or !sca#e nre$israe de c&re ace"ia '(O )%8/2015*

O+,- nr. 121 din 28 decembrie 2015 penru aprobarea orme#or privindprocedura de acordare a ceri!cau#ui de amDnare de #a p#aa n vam& a aei pe va#oarea ad&u$a& "i de e#iberare a $araniei penru imporuri#e debunuri '(O )%/2015*

O+,- nr. 3%33 din 22 decembrie 2015 privind aprobarea meode#or indirece de sabi#ire a veniuri#or "i a procedurii de ap#icare a acesora '(O

)81/2015*Brdinul aprobă metodele indirecte de stabilire a veniturilor la persoane fi#ice9 utili#atede organul fiscal cu oca#ia verificării situației fiscale personale9 precum și procedura deutili#are a acestora6$etodele indirecte de stabilire a veniturilor sunt;a> metoda sursei și utili#ării ,onduluiHb> metoda Juurilor de tre#orerieHc> metoda patrimoniului net6Brdinul intră -n vigoare la 1 ianuarie 01!6

O+,- nr. 3%0 din 23 decembrie 2015 privind condiii#e de de#e$are a compeenei de so#uionare a conesaii#or a#ui or$an de so#uionare '(O

)/2015*O+,- nr. 3)) din 1% decembrie 2015 penru aprobarea 6rocedurii de so#uionare a deconuri#or cu sume ne$aive de a& pe va#oarea ad&u$a& cu opiune de rambursare "i penru aprobarea mode#u#ui "i coninuu#ui unor 9ormu#are '(O ))/2015*O+,- nr. 3%%1 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea mode#u#ui "i coninuu#ui unor documene ui#i4ae n cadru# inspeciei !sca#e #a persoane !4ice '(O )80/2015*

O+,- nr. 3%%2 din 23 decembrie 2015 privind mode#u# "i coninuu# +aporu#ui de inspecie !sca#& nocmi #a persoane !4ice '(O )%2/2015*

O+,- nr. 3838 din 2) decembrie 2015 privind aprobarea mode#u#ui "i coninuu#ui 9ormu#are#or "i documene#or ui#i4ae n aciviaea de conro# a,ireciei $enera#e ani9raud& !sca#& '(O )82/2015*

 Au 9os aprobaemeode#e indirece

de sabi#ire aveniuri#or #a

persoane !4ice

Page 20: APEX Team Noutati Legislative 12 2015

7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 12 2015

http://slidepdf.com/reader/full/apex-team-noutati-legislative-12-2015 20/31

Pagina 20

Newsletter  

3 01! '(5 %eam )nternational

12 4i#e #iberen 201

doar % 4i#e sun n

cursu# s&p&mDniiI

O+,- nr. 302 din ) decembrie 2015 penru modi!carea Ordinu#ui pre"edine#ui AA nr. 3.)/2013 privind aprobarea mode#u#ui "i coninuu#ui9ormu#aru#ui ipi4a :6rocesverba# de consaare "i sancionare a conravenii#or:< cod A..A.. 1.13.22.))/%< desina ui#i4&rii n aciviaea deconro# a inspecori#or ani9raud& din cadru# ,ireciei Genera#e Ani9raud&

isca#& '(O )30/2015*O+,- nr. 3833 din 2) decembrie 2015 penru aprobarea 9ormu#aru#ui:,ispo4iie privind m&suri#e sabi#ie de or$ane#e de inspecie !sca#&: '(O)83/2015*

O+,- nr. 3%0 din 18 decembrie 2015 privind sabi#irea e#emene#or de parimoniu "i de veniuri ce rebuie dec#arae de persoana !4ic& supus& veri!c&rii siuaiei !sca#e persona#e< precum "i a mode#u#ui dec#araiei '(O)%2/2015*

O+,- nr. 20 /032 din 11/22 decembrie 2015 penru aprobarea 6rocedu

rii de ncasare "i de virare #a bu$eu# de sa "i bu$eu# ondu#ui naiona#unic de asi$ur&ri socia#e de s&n&ae a sume#or ncasae n numerar repre4enDnd impo4i "i conribuii socia#e a9erene veniuri#or din acivi&ia$rico#e< de c&re or$ane#e !sca#e #oca#e< precum "i modu# de co#aborare "ide rea#i4are a sc7imbu#ui de in9ormaii dinre or$ane#e !sca#e cenra#e "ior$ane#e !sca#e #oca#e '(O )%/2015*

O+,- nr. 3%3 din 23 decembrie 2015 penru aprobarea 6rocedurii privind$esiunea conribuiei de asi$ur&ri socia#e de s&n&ae daorae de persoane#e !4ice care nu rea#i4ea4& veniuri< prev&4ue #a ar. 180 a#in. '1* din Le$ea nr. 22%/2015 privind Codu# !sca#< precum "i penru aprobarea unor 9ormu#are '(O )%5/2015*

-O J-LE L-HE+E K 201n anul 01!9 vor fi 1 #ile declarate libere prin Codul $uncii9 dintre acestea doar 8 fiindn timpul săptăm.nii9 restul de 2 fiind n QeeR-end =cele subliniate>6 1 ianuarie =vineri>9 ianuarie =s.mbătă> - 'nul Nou 1 mai =duminică>9 mai =luni> M (aștele Brtodo 1 mai =duminică> - Piua $uncii 1 iunie =duminică>9 0 iunie =luni> - *usalii 12 august =luni> - 'dormirea $aicii "omnului ?0 noiembrie =miercuri> - +,.ntul 'ndrei 1 decembrie =Goi> - Piua Națională a *om.niei 2 decembrie =duminică>9 ! decembrie =luni> - Crăciunul

-O >BA #a ncasare+istemul de %&' la ncasare este opțional6 (ot aplica n continuare sistemul sau pot optapentru aplicarea lui9 persoanele impo#abile a căror ci,ră de a,aceri n anul calendaristicprecedent nu a depășit pla,onul de 6206000 lei6Ci,ra de a,aceri pentru calculul pla,onului menționat este constituită din valoarea totalăa livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii taabile șiEsau scutite de %&'9 precum șia operațiunilor re#ultate din activități economice pentru care locul livrăriiEprestării seconsideră ca fiind n străinătate9 con,orm art6 82 și 8/ din Codul Fiscal9 reali#ate ncursul anului calendaristic6Kn ce cons& ap#icarea sisemu#ui de >BA #a ncasare%&' se deduce la data plății ,acturii către ,urni#orii de bunuriEprestatorii de servicii9 iar

colectarea %&' se ,ace la data ncasării ,acturii6CD rebuie meninu sisemu#(ersoana impo#abilă care optea#ă pentru aplicarea sistemului %&' la ncasare este obli-gată să aplice sistemul respectiv cel puțin p.nă la s,.rșitul anului calendaristic n care aoptat pentru aplicarea sistemului9 cu ecepția situației n care n cursul aceluiași an ci,ra

Page 21: APEX Team Noutati Legislative 12 2015

7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 12 2015

http://slidepdf.com/reader/full/apex-team-noutati-legislative-12-2015 21/31

Pagina 21

Newsletter  

3 01! '(5 %eam )nternational

de a,aceri depășește pla,onul de 6206000 lei9 ca# n care sistemul se aplică p.nă las,.rșitul perioadei fiscale următoare celei n care pla,onul a ,ost depășit6Cine nu poae ap#ica sisemu#Nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului %&' la ncasare; persoanele impo#abile care ,ac parte dintr-un grup fiscal unic con,orm prevederilor

art6 ! alin6 => din Codul FiscalH persoanele impo#abile care nu sunt stabilite n *om.nia con,orm art6 !! alin6 =>

lit6 a> din Codul FiscalH persoanele impo#abile care n anul precedent au depășit pla,onul de 6206000 leiH persoanele impo#abile care se nregistrea#ă n scopuri de %&' con,orm art6 ?1! n

cursul anului și care au depășit pla,onul de 6206000 lei n anul precedent sau nanul calendaristic n curs9 calculat n ,uncție de operațiunile reali#ate n perioada ncare respectiva persoană a avut un cod valabil de %&' con,orm art6 ?1! din CodulFiscal6

Ce operaiuni inr& n s9era de ap#icare a sisemu#ui(ersoanele impo#abile care optea#ă pentru aplicarea sistemului %&' la ncasare aplicăsistemul respectiv numai pentru operațiuni pentru care locul livrării sau locul prestăriise consideră a fi n *om.nia9 dar nu aplică sistemul respectiv pentru următoarele opera-țiuni care intră sub incidența regulilor generale privind eigibilitatea %&'; livrările de bunuriEprestările de servicii pentru care beneficiarul este persoana obli-

gată la plata taei con,orm art6 ?08 alin6 => - =!> sau art6 ??1 din Codul FiscalH livrările de bunuriEprestările de servicii care sunt scutite de %&'H operațiunile supuse regimurilor speciale prevă#ute la art6 ?11 - ?12 din Codul FiscalH livrările de bunuriEprestările de servicii pentru care beneficiarul este o persoană

afiliată ,urni#oruluiEprestatorului potrivit art6 8 pct6 ! din Codul Fiscal6orma#i&i(ersoana impo#abilă care optea#ă să aplice sistemul %&' la ncasare trebuie să depună laorganele fiscale competente9 p.nă la data de 2 ianuarie inclusiv9 o notificare din care să

re#ulte că ci,ra de a,aceri din anul calendaristic precedent nu depășește pla,onul de6206000 lei și că optea#ă pentru aplicarea sistemului %&' la ncasare6 +e consideră căpersoana impo#abilă a optat n mod tacit pentru continuarea aplicării sistemului %&' lancasare9 neav.nd obligația să depună notificarea9 dacă n anul precedent a aplicat siste-mul %&' la ncasare și ci,ra sa de a,aceri nu a depășit pla,onul de 6206000 lei6

-O -mpo4iu# pe repre4enaneBrice persoană Guridică străină9 care are o repre#entanță autori#ată să ,uncțione#e n*om.nia are obligația de a plăti un impo#it anual n con,ormitate cu prevederile CoduluiFiscal6)mpo#itul pe repre#entanță pentru un an fiscal este egal cu echivalentul n lei al sumeide 46000 euro9 stabilită pentru un an fiscal9 la cursul de schimb al pieței valutare9 comu-nicat de :anca Națională a *om.niei9 valabil n #iua n care se e,ectuea#ă plata impo#itu-lui către bugetul de stat6 (ersoana Guridică străină are obligația de a plăti impo#itul perepre#entanță la bugetul de stat9 n două tranșe egale9 p.nă la datele de 2 iunie și 2decembrie inclusiv6n ca#ul unei persoane Guridice străine9 care n cursul unui an fiscal nființea#ă sau desfi-ințea#ă o repre#entanță n *om.nia9 impo#itul datorat pentru acest an se calculea#ă pro-porțional cu numărul de luni de eistență a repre#entanței n anul fiscal respectiv6(ersoana Guridică străină care datorea#ă impo#itul pe repre#entanță are obligația de adepune o declarație anuală la autoritatea fiscală competentă9 p.nă la data de /9 respec-tiv ,ebruarie a anului de impunere6(ersoanele Guridice străine9 prin repre#entanțe nființate n *om.nia9 nu sunt abilitate să,acă ,apte de comerț9 aceste repre#entanțe neav.nd calitatea de persoană Guridică6 *e-

pre#entanțele sunt obligate să conducă evidența contabilă prevă#ută de legislație n vi-goare din *om.nia6

>BA #a ncasareun sisem avanaos

penru anumiecae$orii de

conribuabi#i

Page 22: APEX Team Noutati Legislative 12 2015

7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 12 2015

http://slidepdf.com/reader/full/apex-team-noutati-legislative-12-2015 22/31

Pagina 22

Newsletter  

3 01! '(5 %eam )nternational

1 9ebruarie 201ermen penru

eerciarea opiuniide ap#icare a

sisemu#ui p#&i#or

anicipae privindimpo4iu# pe pro!

-O ;isemu# p#&i#or anicipae privind impo4iu# pe pro!"e la 1 ianuarie 01? a intrat -n vigoare posibilitatea de a opta pentru aplicarea sistemu‐lui plăților anticipate privind impo#itul pe profit6'u trecut așadar trei ani de aplicare a acestui mod de declarare și de plată a impo#ituluipe profit6 Cei care au optat -n urmă cu un an pentru aplicarea sistemului sunt obligați să

-l mențină și -n 01! =sistemul este obligatoriu pentru ani fiscali consecutivi>6 Cei careau optat -n urmă cu doi sau trei ani pentru aplicarea sistemului sau nu au optat delocpentru sistemul plăților anticipate9 este ca#ul să ,acă din nou anali#a de oportunitateprivind eercitarea sau nu a acestei opțiuni6'vantaGul maGor al sistemului este eliminarea calculației trimestriale a impo#itului peprofit și implicit a necesității aplicării trimestriale a tuturor regulilor de aGustare a re‐#ultatului contabil pentru a aGunge la re#ultatul fiscal și determinarea impo#itului dato‐rat6 n situația plăților anticipate9 impo#itul pe profit se plătește tot trimestrial dar lu‐.nd ca ba#ă impo#itul pe profit a,erent anului precedent9 corectat cu un indice de inJa‐ție6 *egulari#area finală se ,ace odată cu declarația anuală finală privind impo#itul peprofit6+istemul plăților anticipate constă -n;

opțiunea de a aplica sau a ieși din sistemul plăților anticipate se e,ectuea#ă la -nce‐putul anului fiscal p.nă pe data de ?1 ianuarie inclusivH

opțiunea este obligatorie pentru cel puțin ani fiscali consecutiviH contribuabilii care aplică sistemul plăților anticipate care -n primul an al perioadei

obligatorii de ani fiscali consecutivi -nregistrea#ă pierdere fiscală9 e,ectuea#ă plățianticipate -n contul impo#itului pe profit la nivelul sumei re#ultate din aplicarea co‐tei de impo#it asupra profitului contabil al perioadei pentru care se e,ectuea#ă plataanticipatăH

contribuabilii care aplică sistemul plăților anticipate și care9 -n anul precedent9 aubeneficiat de scutiri de la plata impo#itului pe profit9 con,orm legii9 iar -n anul pen‐tru care se calculea#ă și se e,ectuea#ă plățile anticipate nu mai beneficia#ă de ,acili‐tățile fiscale respective9 impo#itul pe profit pentru anul precedent9 pe ba#a căruia se

determină plățile anticipate9 este impo#itul pe profit determinat con,orm declarațieiprivind impo#itul pe profit pentru anul precedent9 lu.ndu‐se -n calcul și impo#itul peprofit scutit6

Ecepii de #a sisemu# p#&i#or anicipaeCategoriile de contribuabili care nu pot opta pentru sistemul plăților anticipate și careau stabilit un regim special de declarare și plată sunt ;a> organi#ațiile nonprofit au obligația de a declara și plăti impo#itul pe profit9 anual9

p.nă la data de 2 ,ebruarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculea#ăimpo#itulH

b> contribuabilii care obțin venituri maGoritare din cultura cerealelor și a plantelor teh‐nice9 pomicultură și viticultură au obligația de a declara și plăti impo#itul pe profit

anual9 p.nă la data de 2 ,ebruarie inclusiv a anului următor celui pentru care secalculea#ă impo#itulHc> contribuabilii următori au obligația de a declara și plăti impo#it pe profit trimestrial

=neput.nd opta pentru sistemul plăților anticipate> ;ο persoanele Guridice străine care reali#ea#ă venituri dinEsau -n legătură cu proprie‐

tăți imobiliare situate -n *om.nia sau din v.n#areaEcesionarea titlurilor de partici‐pare deținute la o persoană Guridică rom.năH

ο persoanele Guridice străine și persoanele fi#ice nere#idente care des,ășoară activita‐te -n *om.nia -ntr‐o asociere ,ără personalitate GuridicăH

ο persoanele fi#ice re#idente asociate cu persoane Guridice rom.ne9 pentru veniturilereali#ate at.t -n *om.nia c.t și -n străinătate din asocieri ,ără personalitate Guridi‐că6

ο

ltimele două categorii de contribuabili au obligația de a depune -mpreună cu de‐clarația anuală de impo#it pe profit9 și o declarație privind distribuirea -ntre asoci‐ați a veniturilor și cheltuielilor6

"e asemenea9 următoarele categorii de contribuabili9 care -n anul precedent se aJau -nsituațiile de mai Gos9 trebuie să aplice sistemul plăților trimestriale =deci nu pot opta

Page 23: APEX Team Noutati Legislative 12 2015

7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 12 2015

http://slidepdf.com/reader/full/apex-team-noutati-legislative-12-2015 23/31

Pagina 23

Newsletter  

3 01! '(5 %eam )nternational

pentru sistemul plăților anticipate>; contribuabilii care nregistrea#ă pierdere fiscală la s,.rșitul anului fiscal precedentH contribuabilii care au ,ost plătitori de impo#it pe veniturile microntreprinderilor și

trec la impo#itul pe profitH contribuabilii care s-au aJat n inactivitate temporară sau au declarat pe propria

răspundere că nu des,ășoară activități la sediul socialEsediile secundare9 situații n-scrise9 potrivit prevederilor legale9 n *egistrul Comerțului sau n *egistrul ținut deinstanțele Gudecătorești competente9 după ca#H

contribuabilii nou-nființați9 dar nu sunt considerați contribuabili nou-nființați ceicare se nregistrea#ă ca e,ect al unor operațiuni de reorgani#are e,ectuate potrivitlegii6

La final dorim să subliniem necesitatea de a e,ectua o anali#ă ,oarte atentă a evoluțieiprevi#ionate a societății n perioada următoare n ceea ce privește re#ultatele financiare6n ,uncție de această anali#ă trebuie luată deci#ia dacă este oportună optarea pentruaplicarea sistemului plăților anticipate sau mai degrabă este de pre,erat aplicarea siste-mului clasic cu plăți trimestriale6'șa cum am menționat mai sus9 odată eercitată opțiunea9 este obligatorie păstrarea ei

pentru cel puțin doi ani fiscali consecutivi6 'cest sistem nu va fi avantaGos pentru situați-ile de scădere a ci,rei de a,aceri9 a profitabilității și n general de degradare a re#ultate-lor financiare ale societății6 +istemul este oportun n special pentru societățile aJate ncreștere economică9 datorită plăților de impo#it pe profit la nivelul anului precedent=nivel mai scă#ut> și de am.nare ast,el la plată a impo#itului anului curent6

-(6O+>A> ,e!niivarea impo4iu#ui pe pro! penru 2015&ă reamintim că ncep.nd cu anul 019 nu se mai declară anticipat impo#itul pe profit9a,erent trimestrului )&9 ca fiind cel la nivelul trimestrului )))9 de către contribuabilii careaplică sistemul trimestrial de calcul al impo#itului pe profit6 'st,el9 nu va trebui să de-clarați po#iția Simpo#it pe profitT pe ,ormularul 100 pentru luna decembrie 012 care sedepune la 'N'F p.nă la 2 ianuarie 01! =cu ecepia ce#or ce ap#ic& sisemu# p#&i#or

anicipae>6%ermenul de declarare și de plată a impo#itului pe profit pentru anul 012 este 2 martie01!9 cu ecepția organi#ațiilor non-profit și a contribuabililor care obțin venituri maGo-ritare din cultura cerealelor și a plantelor tehnice9 pomicultură și viticultură care auobligația de a declara și plăti impo#itul pe profit anual p.nă la data de 2 ,ebruarie 0126

+E(-,E+ +e$imu# micronreprinderi#orB microntreprindere este o persoană Guridică rom.nă care ndeplinește cumulativ urmă-toarele condiții9 la data de ?1 decembrie a anului fiscal precedent; reali#ea#ă venituri9 altele dec.t cele prevă#ute mai GosH a reali#at venituri care nu au depășit echivalentul n lei al 1006000 euroH capitalul social al acesteia este deținut de persoane9 altele dec.t statul și autoritățile

localeH nu se aJă n di#olvare cu lichidare9 nregistrată n registrul comerțului sau la instan-

țele Gudecătorești9 potrivit legii6*egimul microntreprinderilor este obligatoriu pentru cei care se ncadrea#ă n condițiilede mai sus6Nu pot aplica sistemul de impunere pentru microntreprinderi societățile care; des,ășoară activități n domeniul bancarH des,ășoară activități n domeniile asigurărilor și reasigurărilor9 al pieței de capital9

cu ecepția persoanelor Guridice care des,ășoară activități de intermediere n acestedomeniiH

des,ășoară activități n domeniile Gocurilor de noroc9 consultantei și managementu-lui6

B microntreprindere poate avea venituri reali#ate din consultanță și management p.năla nivelul de 0 din totalul veniturilor6Cine ap#ic& re$imu# micronreprinderi#or n anu# 201+ocietățile care aplică regimul impo#itului pe profit și care se ncadrea#ă la ?1 decembrie012 n condițiile menționate mai sus sunt obligate să treacă pentru anul 01! la regi-

,e!niivareaimpo4iu#ui pepro! penru

anu# 2015 se 9ace

pDn& #a 25 marie'cu une#e ecepii*

Page 24: APEX Team Noutati Legislative 12 2015

7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 12 2015

http://slidepdf.com/reader/full/apex-team-noutati-legislative-12-2015 24/31

Pagina 24

Newsletter  

3 01! '(5 %eam )nternational

;c7imbareare$imu#ui micro

nreprinderi#or de#a 1 ianuarie 201

se noi!c& pDn& #a31 marie 201

mul microntreprinderilor6$icro-ntreprinderile care continuă să -ndeplinească condițiile9 -și mențin regimul de im‐po#itare -n anul 01!6+ocietățile nou‐-nființate vor aplica regimul micro-ntreprinderilor -ncă de la -nființaredacă condiția privind deținerea capitalului social este -ndeplinită la data -nregistrării la

registrul comerțului6 "acă societatea intenționea#ă să des,ășoare oricare din activitățileeceptate nu aplică regimul micro-ntreprinderilor6B societate nou‐-nființată care9 la data -nregistrării -n registrul comerțului9 are subscrisun capital social repre#ent.nd cel puțin echivalentul -n lei al sumei de 26000 euro poateopta să aplice regimul impo#itului pe profit6CDnd nceea4& ap#icarea re$imu#ui micronreprinderi#or $icro-ntreprinderile care -n cursul unui trimestru -ncep să des,ășoare activități de

natura celor eceptate datorea#ă impo#it pe profit lu.nd -n calcul veniturile și chel‐tuielile -nregistrate -ncep.nd cu trimestrul respectiv6

"acă -n cursul unui an fiscal o micro-ntreprindere reali#ea#ă venituri mai mari de1006000 euro sau ponderea veniturilor reali#ate din consultanță și management -nveniturile totale este de peste 0 inclusiv9 aceasta datorea#ă impo#it pe profit9 -n‐

cep.nd cu trimestrul -n care s‐a depășit oricare dintre aceste limite6 Calculul și plataimpo#itului pe profit de către micro-ntreprinderile care trec -n cursul anului la impo‐#it pe profit se e,ectuea#ă lu.nd -n considerare veniturile și cheltuielile reali#ate -n‐cep.nd cu trimestrul respectiv6 ncep.nd cu anul fiscal următor anului -n care numai -ndeplinesc una dintre condițiile rămase6

+chimbarea regimului -n cursul anului sau -ncep.nd cu anul fiscal următor se ,ace prinmodificarea vectorului fiscal cu aGutorul declarației 0106 "acă regimul se schimbă de la 1ianuarie 01!9 declarația 010 trebuie depusă p.nă la ?1 martie 01!6Coe#e "i ba4a de impo4iareCotele de impo#itare pe veniturile micro-ntreprinderilor sunt;a> 1 pentru micro-ntreprinderile care au peste salariați9 inclusivHb> pentru micro-ntreprinderile care au un salariatHc> ? pentru micro-ntreprinderile care nu au salariați6:a#a de impo#itare este constituită din totalul veniturilor din orice sursă9 cu următoare‐le ecepții; veniturile a,erente costurilor stocurilor de produseH veniturile a,erente costurilor serviciilor -n curs de eecuțieH veniturile din producția de imobili#ări corporale și necorporaleH veniturile din subvențiiH veniturile din provi#ioane și aGustări pentru depreciere sau pierdere de valoare9 care

au ,ost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impo#abilH veniturile re#ultate din restituirea sau anularea unor dob.n#i șiEsau penalități de

-nt.r#iere9 care au ,ost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impo#abilH

veniturile reali#ate din despăgubiri9 de la societățile de asigurareEreasigurare9 pen‐tru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale pro‐priiH

veniturile din di,erențe de curs valutarH veniturile financiare a,erente creanțelor și datoriilor cu decontare -n ,uncție de

cursul unei valute9 re#ultate din evaluarea sau decontarea acestoraH valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior ,acturării9 -nregistrate -n contul

I80I9 potrivit reglementărilor contabile aplicabileH veniturile obținute dintr‐un stat străin cu care *om.nia are -ncheiată convenție de

evitare a dublei impuneri9 dacă acestea au ,ost impo#itate -n statul străin6La ba#a impo#abilă calculată mai sus se adaugă următoarele; valoarea reducerilor comerciale primite ulterior ,acturării9 -nregistrate -n contul

I!0I9 potrivit reglementărilor contabile aplicabileH Nu se iau -n considerare veniturile din di,erențe de curs valutar -n primele trei tri‐mestre ale anului9 iar -n trimestrul )& se include -n ba#a de impo#itare doar di,eren‐ța netă ,avorabilă dintre veniturile și cheltuielile din di,erențe de curs valutar -nre‐gistrate cumulat de la -nceputul anului6

Page 25: APEX Team Noutati Legislative 12 2015

7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 12 2015

http://slidepdf.com/reader/full/apex-team-noutati-legislative-12-2015 25/31

Pagina 25

Newsletter  

3 01! '(5 %eam )nternational

re#erva legală sau re#ervele din reevaluarea miGloacelor fie9 inclusiv a terenurilor9care au ,ost deduse la calculul profitului impo#abil și nu au ,ost impo#itate -n perioa‐da -n care micro-ntreprinderile au ,ost și plătitoare de impo#it pe profit9 indi,erentdacă reducerea sau anularea este datorată modificării destinației re#ervei9 distribui‐rii acesteia către participanți sub orice ,ormă9 lichidării9 divi#ării9 ,u#iunii contribua‐

bilului sau oricărui altui motivH re#ervele repre#ent.nd ,acilități fiscale9 constituite -n perioada -n care micro-ntre‐prinderile au ,ost și plătitoare de impo#it pe profit9 care sunt utili#ate pentru maGo‐rarea capitalului social9 pentru distribuire către participanți sub orice ,ormă9 pentruacoperirea pierderilor sau pentru oricare alt motiv6 n situația -n care re#ervele fis‐cale sunt menținute p.nă la lichidare9 acestea nu sunt luate -n calcul pentru determi‐narea ba#ei impo#abile ca urmare a lichidării6

'nul fiscal al unei micro-ntreprinderi este anul calendaristic6 n ca#ul unei micro-ntre‐prinderi care se -nființea#ă sau -și -ncetea#ă eistența9 anul fiscal este perioada din anulcalendaristic -n care persoana Guridică a eistat6Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului -n euro este cel de la -nchidereaeercițiului financiar precedent6

n ca#ul -n care o micro-ntreprindere achi#iționea#ă case de marcat9 valoarea de achi#ițiea acestora se deduce din ba#a impo#abilă9 -n con,ormitate cu documentul Gustificativ9 -ntrimestrul -n care au ,ost puse -n ,uncțiune9 potrivit legii6Ca#cu# "i p#a&Calculul și plata impo#itului pe veniturile micro-ntreprinderilor se e,ectuea#ă trimestri‐al9 p.nă la data de 2 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculea#ăimpo#itul6$icro-ntreprinderile sunt obligate să țină evidența amorti#ării fiscale9 con,orm art6 / alCodului Fiscal6

+E(-,E+ 6#a& rimesria#& a conribuii#or socia#e "i impo4iu#ui pe veni reinu #a surs& / ,epunerea rimesria#& a dec#araii#or 112

&ă reamintim că eistă posibilitatea plății și depunerii trimestriale a declarațiilor 11privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale9 impo#itului pe venit și evidenta no‐minală a persoanelor asigurate pentru anumite categorii de contribuabili6"epunerea trimestrială constă -n completarea și depunerea a c.te unei declarații pentrufiecare lună din trimestru6 'vantaGul creat de acest sistem este numai din punct de vede‐re al tre#oreriei entității6*eamintim că regula generală impune obligația de a calcula și de a reține impo#itul a,e‐rent veniturilor fiecărei luni la data e,ectuării plății acestor venituri9 precum și de a‐lvira la bugetul de stat p.nă la data de 2 inclusiv a lunii următoare celei pentru care seplătesc aceste venituri6 'ceeași regulă se aplică și la contribuțiile sociale individuale6*egimul trimestrial a devenit opțiunea implicită -ncep.nd cu luna octombrie 011 pentruurmătoarele categorii de contribuabili;

persoanele Guridice plătitoare de impo#it pe profit care9 -n anul anterior9 au -nregis‐trat venituri totale de p.nă la 1006000 euro și au avut un număr mediu de p.nă la ?salariați eclusivH

persoanele Guridice plătitoare de impo#it pe veniturile micro-ntreprinderilor care9 -nanul anterior9 au avut un număr mediu de p.nă la ? salariați eclusivH

asociații9 ,undații sau alte entități ,ără scop patrimonial9 persoane Guridice9 cu ecep‐ția instituțiilor publice9 care -n anul anterior au avut un număr mediu de p.nă la ?salariați eclusivH

persoanele fi#ice autori#ate și -ntreprinderile individuale9 precum și persoanele fi#i‐ce care eercită pro,esii libere și asocierile ,ără personalitate Guridică constituite -n‐tre persoane fi#ice9 care au9 potrivit legii9 personal angaGat pe ba#ă de contract indi‐vidual de muncă6

Numărul mediu de salariați și veniturile totale se stabilesc potrivit prevederilor art6 148alin6 =!> din Codul Fiscal9 respectiv ca medie aritmetică a numărului de salariați din de‐clarațiile 11 depuse pentru fiecare lună din anul anterior6Bpțiunea privind aplicarea regimului lunar trebuie depusă la organele fiscale p.nă la ?1ianuarie inclusiv6 "eclarația privind opțiunea se depune pe suport h.rtie la organele fis‐

oi re$u#iinroduse n

ca#cu#u# impo4iu#uipe veniuri#e micro

nreprinderi#ordin 201

Page 26: APEX Team Noutati Legislative 12 2015

7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 12 2015

http://slidepdf.com/reader/full/apex-team-noutati-legislative-12-2015 26/31

Pagina 26

Newsletter  

3 01! '(5 %eam )nternational

u uiai s&so#iciai

pareneri#or eerniceri!cae#e de

re4iden& penru201

cale6n ca#ul contribuabililor nou nființați =cu ecepția (F'9 ntreprinderilor individuale șipersoanelor fi#ice care eercită pro,esii libere9 precum și a asocierilor ,ără personalitate Guridică constituite -ntre persoane fi#ice>9 aceștia pot aplica regimul trimestrial de decla‐rare -ncep.nd cu anul -nființării dacă9 odată cu declarația de -nregistrare fiscală9 declară

că -n cursul anului estimea#ă un număr mediu de p.nă la ? salariați eclusiv și9 dupăca#9 urmea#ă să reali#e#e un venit total de p.nă la 1006000 euro6*eamintim că ori de c.te ori -n cursul trimestrului salariații beneficia#ă de concedii siindemni#ații de asigurări sociale de sănătate sau -ncetea#ă calitatea de asigurat a uneipersoane9 plătitorii de venituri din salarii și asimilate salariilor depun declarația 11 p.‐nă la data de 2 inclusiv a lunii următoare celei -n care a intervenit -ncetarea calității deasigurat6 n acest ca#9 declarațiaEdeclarațiile a,erentăEa,erente perioadei rămase din tri‐mestru se depuneEse depun p.nă la data de 2 inclusiv a lunii următoare trimestrului6 nca#ul -n care concediul medical sau -ncetarea calității de asigurat are loc -n luna a doua atrimestrului9 se vor depune at.t declarația pentru prima lună a trimestrului9 c.t și ceapentru luna a doua9 urm.nd ca după -ncheierea trimestrului să se depună numai decla‐rația pentru luna a treia6

*eamintim de asemenea că termenul de plată al contribuțiilor sociale și al impo#ituluipe venit răm.ne trimestrial chiar dacă con,orm prevederilor de mai sus9 contribuabilultrebuie să depună anticipat declarația 11 pentru prima sau a doua lună din trimestru9 -nca#ul -n care are loc -ncetarea calității de asigurat al vreunui salariat6 La stabilirea nu‐mărului mediu de salariați se iau -n calcul numai persoanele cu contracte individuale demunca9 at.t cu norma -ntreagă9 cat și cu timp parțial6Formularul privind opțiunea a ,ost aprobat de către Brdinul ?124E011 =$B !88E011> și-l puteți descărca de pe site‐ul 'N'F de la adresahttp;EEstatic6ana,6roEstaticE10E'na,E,ormulareE"eclUoptUB('N'FU?124U0116pd,

+E(-,E+ u uiai s& so#iciai pareneri#or de a9aceri sr&ini ceri!cau# #or de re4iden& !sca#& emis n 201

Certificatele de re#idență fiscală eliberate -n anul 012 sunt valabile și -n primele !0 #ilecalendaristice din anul 01!6

+E(-,E+ Cursuri#e de nc7idere a#e anu#ui 2015Cursurile valutare comunicate de :N* care sunt ,olosite la -nchiderea anului 012 pen‐tru evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv eprimate -n valută=disponibilități bănești9 creanțe9 datorii>9 c.t și pentru evaluarea creanțelor și datoriiloreprimate -n lei9 a căror decontare se ,ace -n ,uncție de cursul unei valute sunt;1 * K 49242 *BNH 1 C7F K 49188 *BNH 1 D:( K !914!! *BNH 1 +" K 491488 *BN6

 AGE,A LU-- -AUA+-E 201Ji#nic nu uiai +ă completați registrul de casă =sau să imprimați registrul -ntocmit -n ,ormat elec‐

tronic>H +ă completați Gurnalul de v.n#ări și cumpărăriH +ă completați -n registrul electronic de evidență a salariaților in,ormațiile re,eritoa‐

re la -ncepereaE-ncetarea unui contract de muncă9 daca este ca#ul6La !na# de #un& nu uiai +ă completați *egistrul VurnalH +ă evaluați elementele monetare de activ și de pasiv eprimate -n valută

=disponibilități bănești9 creanțe9 datorii> la cursul de schimb al pieței valutare9 co‐municat de :N* din ultima #i bancară a luniiH

+ă -nregistrați la 'dministrația Financiară contractele de prestări de servicii -ncheia‐te cu nere#idenții -n cursul lunii9 con,orm art6 / alin6 / din Codul FiscalH

+ă e,ectuați inventarierea stocurilor -n ca#ul -n care ,olosiți inventarul intermitentH +ă -ntocmiți ultimele ,acturi a,erente lunii66enru ndep#inirea re$#emen&ri#or n domeniu# >BA $enționați pe documentele emise către partenerii din niunea uropeana codul de

-nregistrare -n scopuri de %&'H

Page 27: APEX Team Noutati Legislative 12 2015

7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 12 2015

http://slidepdf.com/reader/full/apex-team-noutati-legislative-12-2015 27/31

Pagina 27

Newsletter  

3 01! '(5 %eam )nternational

&erificați validitatea codului de %&' nscris pe ,acturile primiteH &erificați suma %&' nscrisă pe ,acturile primiteH &erificați mențiunile re,eritoare la %&' =e6 Itaare inversăI9 Ioperațiune neimpo#a‐

bilăI etc6> -nscrise pe ,acturăH nscrieți pe ,acturile primite suma %&' -n ca#ul taării inverseH

Completați *egistrul pentru bunurile mobile corporale primiteH Completați *egistrul non‐trans,erurilorH Completați *egistrul bunurilor de capitalH $enționați -n contractele comerciale contractate și decontate -n valută cursul de

schimb care va fi utili#at =:N*9 cursul băncii comerciale sau cursul :ăncii Centraleuropene>6

U U->A- ca #a ncepuu# anu#ui 201 s& sabi#ii prin deci4ie inern& inerva#u#serii#or/numere#or a#ocae documene#or !nanciarconabi#e '9acuri< c7iane< avi4e de epediie ec* pe care #e vei 9o#osi n cursu# anu#ui 201.Kn cursu# #unii nu uiai c& Bineri< 8 ianuarie< ese u#ima 4i penru depunerea declarației de mențiuni 0 pentru schimbarea perioadei fiscale pentru %&' din tri‐

mestrial -n lunar9 -n ca#ul -n care ați e,ectuat achi#iții intracomunitare de bunuri -nluna decembrie 0126 ncep.nd cu luna ianuarie9 perioada fiscala de raportare a %&'va fi lunară6

Luni< 11 ianuarie< ese u#ima 4i penru depunerea declarației‐decont privind sumele -ncasate repre#ent.nd taa hotelierăH declarației de -nregistrare fiscalaEde mențiuni pentru persoane Guridice9 asocieri și

alte entități ,ără personalitate Guridică =,ormular 010> pentru persoanele Guridicecare au obligația să se -nregistre#e ca plătitori de %&' -n urma depășirii pla,onuluilegal de scutire de 06000 leiH

declarației de -nregistrare fiscalăE"eclarație de mențiuni pentru persoanele fi#icecare des,ășoară activități economice -n mod independent sau eercita pro,esii libere=,ormular 080>6 'cestea au obligația să se -nregistre#e ca plătitori de %&' -n urmadepășirii pla,onului legal de scutire de 06000 leiH

declarației de -nregistrare fiscalaE"eclarație de mențiuni pentru persoane fi#ice ro‐m.ne =,ormular 00>9 altele dec.t cele care des,ășoară activități economice -n modindependent sau eercita pro,esii libere9 care au obligația să se -nregistre#e ca plăti‐tori de %&' -n urma depășirii pla,onului legal de scutire de 06000 leiH

declarației de mențiuni privind anularea -nregistrării -n scopuri de %&' -n vedereaaplicării regimului de scutire -n ca#ul persoanelor impo#abile9 -nregistrate -n scopuride %&'9 care -n cursul unui an calendaristic nu depășesc pla,onul de scutire=,ormular 0!>6

Luni< 11 ianuarie< ese u#ima 4i penru p#aa taei hoteliereH

taei pentru serviciul de reclamă și publicitate6 Bineri< 15 ianuarie< ese u#ima 4i penru depunerea declarației )N%*'+%'% pentru luna decembrie 012 =standard sau etinsă depusă -n

,ormat electronic>H declarației privind venitul estimat din activități independente I"eclarația privind

venitul estimat din activități independenteI =,ormular 0> privind veniturile dincedarea ,olosinței bunurilor9 calificate -n categoria venituri din activități indepen‐dente =peste 2 contracte de -nchiriere>6

(iercuri< 20 ianuarie ese u#ima 4i penru depunerea decontului special de %&' =sistem &B+> a,erent trimestrului )& 012 de către per‐

soanele impo#abile nestabilite care prestea#ă servicii electronice persoanelor neim‐po#abile6

Luni< 25 ianuarie< ese u#ima 4i penru depunerea declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat =,ormular 100>WH declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale9 impo#itului pe venit și

evidența nominală a persoanelor asigurate =,ormular 11>WH decontului de %&' =,ormular ?00>W H

u uiai deermene#e dedepunere a

dec#araii#or "i

de p#a& a ae#or

Page 28: APEX Team Noutati Legislative 12 2015

7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 12 2015

http://slidepdf.com/reader/full/apex-team-noutati-legislative-12-2015 28/31

Pagina 28

Newsletter  

3 01! '(5 %eam )nternational

Luna ianuarie ese#una cu ce#e maimu#e dec#araii<

noi!c&ri< opiuni

decontului special de %&' =,ormular ?01>WH declarație privind sumele re#ultate din aGustarea %&' =,ormular ?08>H declarație privind %&' datorată de către persoanele impo#abile al căror cod de -nre‐

gistrare -n scopuri de %&' a ,ost anulat =,ormular ?11>H declarației recapitulative lunare privind livrărileEachi#ițiileEprestările intracomuni‐

tare =,ormular ?0>W a,erentă lunii decembrie 012H declarației in,ormative privind livrărileEprestările și achi#ițiile e,ectuate pe teritori‐ul național a,erentă lunii decembrie 012 =,ormular ?4>WH

declarației privind veniturile sub ,ormă de salarii din străinătate obținute de cătrepersoanele fi#ice care des,ășoară activitate -n *om.nia și de către persoanele fi#icerom.ne angaGate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate -n *o‐m.nia =,ormular 4>H

declarației privind obligațiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu =inclusivecotaa>H

pro‐ratei provi#orii pentru anul fiscal 01!9 precum și a modului de determinare aacesteiaH

+olicitarea pro‐ratei speciale sau comunicarea deci#iei de renunțare la aplicarea pro‐

ratei speciale aprobate anteriorH dec#araiei privind ci9ra de a9aceri 'obinu& sau dup& ca4 reca#cu#a&* n ca4u#

persoane#or impo4abi#e penru care perioada !sca#& ese rimesru# ca#endarisic "i care nu au e9ecua ac7i4iii inracomuniare de bunuri n 2015 '9ormu#ar0)*. (ersoanele impo#abile -nregistrate -n scopuri de %&'9 care au aplicat regimultrimestrial de %&' -n anul 012 și au depășit 100 000 euro ci,ra de a,aceri9 vor depu‐ne și declarația 010 pentru trecerea la %&' lunar6 n ca# că perioada de raportare%&' era lunară9 iar ci,ra de a,aceri -n 012 a ,ost sub 100 000 euro9 persoana impo‐#abilă va depune declarația 010 privind schimbarea vectorului fiscal =ast,el va de‐veni plătitor de %&' trimestrial>H

declarației privind stabilirea impo#itului repre#ent.nd plata anticipată trimestrială-n contul impo#itului pe c.știgul net anual impo#abil pentru c.știgurile obținute din

trans,erul titlurilor de valoare9 altele dec.t părțile sociale și valorile mobiliare -nca#ul societăților -nchise9 pentru trimestrul )& 012 =,ormular 2>H declarației privind distribuirea -ntre asociați a veniturilor și cheltuielilor9 ,ormular

1049 pentru asocierile ,ără personalitate Guridică constituite -ntre contribuabili=persoane Guridice străine cu persoane fi#ice nere#idente pentru activități din *om.‐niaH persoane fi#ice re#idente asociate cu persoane fi#ice rom.ne pentru activitățidin *om.nia și străinătate>9 pentru trimestrul )& 012H

noi!carea privind ap#icarea/ie"irea din sisemu# de >BA #a ncasare '9ormu#ar0)%*

declarației in,ormative privind impo#itul pe veniturile din trans,erul proprietățilorimobiliare din patrimoniul personal =,ormular 0/>9 a,erente semestrului precedent6

Luni< 25 ianuarie< ese u#ima 4i penru p#aa

acci#elor %&' sumelor către contul unic M Hu$e de sa;ο impo#itului pe țițeiul și ga#ele naturale din producția internăο impo#itului pe veniturile nere#idențilorο impo#itului pe veniturile micro-ntreprinderilor datorat pentru trimestrul )& 012ο impo#itului pe salarii =B( separat pentru +ediu +ocial și fiecare sediu secundar9 da‐

că este ca#ul>ο impo#itului pe veniturile din activități independente9 cu regim de reținere la sursăο impo4iu#ui pe veniuri#e din dividende p#&ie n #una decembrie 2015 sau dis

ribuie "i nep#&ie n cursu# anu#ui 2015ο impo4iu# pe pro! a9eren rimesru#ui -B 2015 de c&re conribuabi#ii care

ap#ic& sisemu# p#&i#or anicipaeο impo#itului pe veniturile din dob.n#iο impo#itului pe alte venituri din investițiiο impo#itului pe veniturile din pensiiο impo#itului pe veniturile din premii și din Gocuri de noroc

Page 29: APEX Team Noutati Legislative 12 2015

7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 12 2015

http://slidepdf.com/reader/full/apex-team-noutati-legislative-12-2015 29/31

Pagina 29

Newsletter  

3 01! '(5 %eam )nternational

ο impo#itului pe veniturile din alte surseο vărsămintelor de la persoanele Guridice pentru persoanele cu handicap nencadrate

sumelor către contul unic M Hu$eu# asi$ur&ri#or de sa "i 9onduri#or specia#e;ο contribuției de asigurări sociale =pensie>ο contribuției la asigurările sociale de sănătateο

contribuției la ,ondul pentru concedii și indemni#ații de asigurări sociale de sănăta‐teο contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaGο contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli pro,esionale

contribuției la Fondul pentru mediu =inclusiv ecotaa>6Luni< 1 9ebruarie ese u#ima 4i penru depunerea Opiunii penru ap#icarea re$imu#ui #unar de dec#arare "i de p#a& a conribuii

#or socia#e / impo4iu#ui pe veni reinu #a surs& 'dec#araia 112*. Opiunea imp#ici& ese re$imu# rimesria# penru cei ce ndep#inesc crierii#e #a 31 decembrie 2015. Opiunea se depune prin inermediu# 9ormu#aru#ui 010 'penru persoane uridice*< respeciv 0%0 'penru persoane !4ice*.

oi!c&rii privind modi!carea sisemu#ui de dec#arare "i p#a& a impo4iu#ui pe

pro! 'sisemu# p#&i#or anicipae sau sisemu# rea#* 9ormu#ar 012. declarației privind venitul estimat din activități independente I"eclarația privind

venitul estimat din activități independenteI =,ormular 0> privind;ο &enituri din activități independente; activități comerciale9 pro,esii libere -n mod

individualE -ntr‐o ,orma de asociereHο &enituri din cedarea ,olosinței bunurilorHο &enituri din activități agricole pentru care venitul net se determina -n sistem real9

pe ba#a datelor din contabilitatea -n partidă simplă6 SCererii pentru opțiunea de a determina venitul net -n sistem realI -nsoțită de "e‐

clarația privind venitul estimat din activități independente =,ormular 0>9 respectivcea privind venitul estimat din cedarea ,olosinței bunurilor de către contribuabiliicare optea#ă pentru determinarea venitului net -n sistem real9 impuși pe ba#ă de

norme de venitH S"eclarației privind venitul asigurat la sistemul public de pensiiT =9ormu#ar 00> de

către următoarele categorii de contribuabili;ο -ntreprin#ătorii titulari ai unei -ntreprinderi individualeHο membrii -ntreprinderii ,amilialeHο persoanele cu statut de persoană fi#ică autori#ată să des,ășoare activități economi‐

ceHο persoanele care reali#ea#ă venituri din pro,esii libereHο persoanele care reali#ea#ă venituri din drepturi de proprietate intelectuală9 la care

impo#itul pe venit se determină pe ba#a datelor din evidența contabilă -n partidăsimplă6

"eclarațiilor privind ba#a impo#abilă a terenurilor9 clădirilor și a miGloacelor de

transport către autoritățile locale -n vederea stabilirii impo#itelor locale6  Aceea"iob#i$aie revine "i ui#i4aori#or din cadru# unor conrace de #easin$ !nanciara9erene auourisme#or sau c#&diri#or. 

Luni< 1 9ebruarie< ese u#ima 4i penru p#aa (lata integrală a impo#itului pe miGlocul de transport9 de către destinatorii9 persoane

fi#ice sau Guridice străine9 care solicită -nmatricularea temporară a miGloacelor detransport -n *om.nia9 -n situația -n care -nmatricularea privește o perioadă care de‐pășește data de ?1 decembrie a anului fiscal -n care s‐a solicitat -nmatricularea9 as‐t,el;

-n ca#ul -n care -nmatricularea privește un an fiscal9 impo#itul anualH -n ca#ul -n care -nmatricularea privește o perioada care se s,.rșește -nainte de data

de 1 decembrie a aceluiași an9 impo#itul a,erent perioadei cuprinse intre data de 1ianuarie și data de -nt.i a lunii următoare celei -n care epira -nmatricularea6

-(6O+>A>"eclarațiile menționate anterior9 c.t și programele de asistență pentru completarea lorpot fi descărcate de pe Qeb‐site‐ul $inisterului de Finanțe; QQQ6mfinante6ro 

1 9ebruarieermen de depunerepenru recerea #asisemu# p#&i#or

anicipae privindimpo4iu# pe pro!

Page 30: APEX Team Noutati Legislative 12 2015

7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 12 2015

http://slidepdf.com/reader/full/apex-team-noutati-legislative-12-2015 30/31

Pagina 30

Newsletter  

3 01! '(5 %eam )nternational

"eclarațiile fiscale evidențiate cu W vor fi depuse prin miGloace electronice de transmitere la distanță de contribu‐abilii mari și miGlocii precum și de contribuabilii care au optat pentru depunerea online a declarațiilor și au uncertificat digital6

-,-CA>O+- ;OC-AL-

Conribuii 201 penru acivi&i dependene 

 An$aaor "i bene!ciar=pentru activități considerate dependente>

=cota >

 An$aa "i presaor deacivi&i dependene

=cota > 

Contribuția pentru asigurări sociale=pensie>

129/ pentru condiții normale de muncă09/ pentru condiții deosebite de muncă29/ pentru condiții speciale de muncă

=ba#a de calcul pla,onat; produsul dintrenumărul mediu al asiguraților din lunapentru care se calculea#ă contribuția șivaloarea corespun#ătoare a de cinci oric.știgul salarial mediu brut>1 

1092 =ba#a de calcul a contri‐buției individuale pla,onat pen‐tru angaGat la cinci ori c.știgulsalarial mediu brut9

adică 2 6!/1 K1?6402 lei>1 =ba#a de calcul a contribuțieiindividuale pentru persoanesub convenție civilă; venit brut>

Contribuția la ,ondul de asigurări socialede sănătate =calculată la venitul brut>

29 292

Contribuția pentru concedii medicale șiindemni#ații de asigurări de sănătate=calculată la venitul brut pla,onat la 1salarii minime brute pe țară garantate -nplată -nmulțit cu numărul asigurațilorpentru care se calculea#ă contribuția>

09/2

Contribuția la ,ondul de șomaG=calculată la venitul brut>

092 092

Contribuția pentru accidente de muncă și

boli pro,esionale =calculată la venit brut>

 

0912 ‐ 09/2 -n ,uncție de codul C'N al

activității principaleFondul de garantare pentru plata creanțe‐lor salariale =calculat la venitul brut>? 

092 =numai pentru angaGați cu contractde muncă inclusiv pensionari>

)mpo#itul pe venituri 1!

Fondul pentru neangaGarea de persoane cuhandicap =pentru angaGatorii care au peste20 salariați>

4 W 20 salariul minim pe economie=1020 lei> la fiecare 100 de salariați

&aloarea unui tichet de masă impo#abil -nsensul impo#itului pe venit -ncep.nd cumai 012

941 lei

+alariul minim pe economie =brut>16020 lei

1620 lei =-ncep.nd cu 1 mai 01!>

"iurnă =-n țară>(entru angaGații instituțiilor publice(entru angaGații din sectorul privat =W92>

18 lei4920 lei

Nota 1; +e datorea#ă contribuția de asigurări sociale și pentru perioadele -n care asigurații beneficia#ă de concedii medicaleși de indemni#ații de asigurări sociale de sănătate6 (entru aceste perioade ba#a de calcul este suma repre#ent.nd ?2 dinsalariul mediu brut corespun#ător numărului #ilelor lucrătoare din concediul medical6Nota ; +e datorea#ă contribuția pentru accidente de muncă și boli pro,esionale și pentru perioadele -n care asigurații bene‐ficia#ă de concedii medicale și de indemni#ații de asigurări sociale de sănătate6 (entru aceste perioade ba#a de calcul estesalariul minim brut pe țară garantat -n plată9 corespun#ător numărului #ilelor lucrătoare din concediul medical6Nota ?; +e datorea#ă pentru indemni#ațiile de asigurări sociale de sănătate numai pentru primele 2 #ile de incapacitatesuportate de angaGator precum și pentru indemni#ațiile de incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accidentde muncă sau a unei boli pro,esionale numai pentru primele ? #ile de incapacitate suportate de angaGator6OH;I Beniuri#e p#&ie c&re o persoan& ce des9&"oar& o aciviae considera& dependen& 9ac obiecu# unui ;a dep#a& separa "i sun inc#use n dec#araia 112.

Page 31: APEX Team Noutati Legislative 12 2015

7/23/2019 APEX Team Noutati Legislative 12 2015

http://slidepdf.com/reader/full/apex-team-noutati-legislative-12-2015 31/31

Echipa APEX Team este formată in cons!"tan#i e$perimenta#i% isponi&i"isă 'ă asiste (i să 'ă ofere o gamă i'ersi)cată e ser'icii conta&i"e (i esa"ari*are+

Echipa noastră este formată in e$per#i conta&i"i specia"i*a#i ,n asisten#a

 f!nc#iei )nanciare (i conta&i"e a ,ntreprineri"or (i !n gr!p e cons!"tan#ispecia"i*a#i ,n asisten#a ser'ici!"!i e sa"ari*are a" c"ien#i"or no(tri+

-ferim c"ien#i"or no(tri o gamă 'ariată e ser'icii conta&i"e% e sa"ari*are% )sca"itate% ser'icii aaptate ne'oi"or companiei !mnea'oastră.

/inere e conta&i"itate

a"ari*are (i ser'icii cone$e

 Asisten#ă conta&i"ă

-rgani*area f!nc#iei conta&i"e

ons!"tan#ă )sca"ă (i conta&i"ă on "ine

ons!"tan#ă (i asisten#ă ,n ,ntocmirea osar!"!i pre#!ri"or e transfer

 Asisten#ă ,n imp"ementarea EP

Training

+tr6 7eleșteului 12-189+ector 1:ucurești - 011/!*omania 

%ele,on; < 40 =0> ?1 /0 8?

< 40 =0> 84 20 8?Fa; < 40 =0> ?1 /02 88?

-mail; o@ceAape-team6ro

Misiunea noastră:

să aducem valoare afacerii clienților  

 www.apex-team.ro