Click here to load reader

Aparat Pentru Copt Painea 43z010

  • View
    68

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Aparat Pentru Copt Painea 43z010

PL CZ SK HU RO RU BG UA EN

Ustawienie stopnia przyrumienienia chleba. Nastaven stupn propeenosti krky. Nastavenie stupa prepeenia chleba. A kenyr barnra stsi foknak a belltsa. Setarea nivelului de rumenire a pinii. P . . . Browning level setting.

Wypiekacz do chleba Bread baking machine

43Z010

instrukcja uytkowania user manual

Wypiekacz do chleba Bread baking machine

43Z010

PL CZ SK HU RO RU BG UA EN

Cyfrowy programator czasu (opnienie do 13 h). Digitln asova (odloen startu a 13 hod.). Digitlny asova (odloen tart do 13 h). Digitlis idprogramoz (ksleltets 13 h-ig). Programare electronic a timpului (cu retard de pn la 13 h). 13 . ( 13 h). ( 13 .). Digital timer (up to 13 h delay).

PL CZ SK HU RO RU BG UA EN

Wyjmowana misa i mieszado pokryte nieprzywierajc powok. Odnmateln msa a mchadlo s povrchem zabraujcm pipkn. Vyberaten misa a mieaka s neprinavm povrchom. Kivehet tl s tapadsgtl bevonattal rendelkez keverlapt. Vas mobil i compartiment de amestecare acoperite cu un strat mpotriva lipirii. C . . M, , . Removable baking tin and kneading pegs with anti-stick coating.PL INSTRUKCJA UYTKOWANIA RO INSTRUCIUNI DE UTILIZARE LT

Linia Produktw Product Line

WYPIEKACZ DO CHLEBATyp 43Z010 415

APARAT PENTRU COPT PINEATip 43Z010 5061

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

DUONKEPTipas 43Z010

99109Opiekacz Sandwich maker Czajnik Electric kettle Mikser kielichowy Stand blender Ekspres do kawy Espresso machine Ekspres do kawy Espresso machine

CZ NVOD K POUIT

DOMC PEKRNATyp 43Z010 1626

RU

T 43Z010

LV LIETOANAS INSTRUKCIJA

MAIZES CEPANAS MANATips 43Z010 110120

6274

SK NVOD NA OBSLUHU

DOMCA PEKRETyp 43Z010 2737

BG

43Z010 7586

ET KASUTUSJUHEND

GW43-007

LEIVAKPSETAJAMudel 43Z010 121131

HU HASZNLATI UTASTS

KENYRST43Z010 Tpus

UA

43Z010 8798

EN USER MANUAL

BREAD BAKING MACHINEType 43Z010 132144

3849

www.zelmer.pl www.zelmer.com

www.zelmer.pl www.zelmer.com

A8 2 9 11 12 14 17 13 15 16

3

1

PL

Szanowni Klienci

4

Prosimy o uwane przeczytanie niniejszej instrukcji uytkowania. Szczegln uwag naley powici wskazwkom dotyczcym bezpieczestwa, tak aby podczas uytkowania urzdzenia zapobiec wypadkom i/lub unikn uszkodzenia urzdzenia. Instrukcj uytkowania radzimy zachowa, aby mogli Pastwo z niej korzysta rwnie w trakcie pniejszego uytkowania urzdzenia.

6

7

Wskazwki dotyczce bezpieczestwa

5 10

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 14 15 16

Przed rozpoczciem uytkowania urzdzenia zapoznaj si z treci caej instrukcji obsugi. Urzdzenie jest przeznaczone do uytku domowego. W przypadku wykorzystywania go do celw biznesu gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniaj si. Urzdzenie zawsze podczaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prdu przemiennego) wyposaonego w koek ochronny o napiciu zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urzdzenia. Zawsze umieszczaj urzdzenie na paskiej, rwnej powierzchni, aby nie spado w trakcie zagniatania gstego ciasta. Jest to szczeglnie wane w przypadku stosowania zaprogramowanych funkcji oraz jeli urzdzenie pozostawione jest bez nadzoru. W przypadku wyjtkowo gadkich powierzchni, urzdzenie umie na cienkiej, gumowej podkadce. Podczas pracy urzdzenia, umie je w odlegoci co najmniej 10 cm od innych przedmiotw. Nie umieszczaj urzdzenia na lub w pobliu kuchenki gazowej, elektrycznej lub gorcego piekarnika. Zwr szczegln uwag podczas przenoszenia urzdzenia, zwaszcza, jeeli w rodku znajduj si gorce substancje. Nie wolno wyjmowa pojemnika do wypieku podczas pracy urzdzenia. Nie stosuj wikszej iloci skadnikw ni podano w przepisie. W przeciwnym wypadku, chleb nierwno si upiecze lub ciasto wyleje si na zewntrz. Stosuj si do zalece niniejszej instrukcji obsugi. Do urzdzenia nie wkadaj folii aluminiowej ani innych materiaw, gdy mog one spowodowa poar lub zwarcie. Nie przykrywaj urzdzenia rcznikiem, ani innymi materiaami w czasie pracy. Ciepo i para musz znajdowa ujcie z urzdzenia. W przypadku przykrycia urzdzenia atwopalnymi materiaami, kontaktu z zasonami itp. zachodzi ryzyko poaru. Przed ustawieniem urzdzenia na wypiek danego rodzaju chleba np. przez noc, najpierw wyprbuj dany przepis w czasie, gdy mona obserwowa urzdzenie, upewniajc si, e skadniki dobrane s w odpowiednich proporcjach, ciasto nie jest zbyt gste lub rzadkie, a ilo masy nie jest zbyt dua i ciasto nie wylewa si. Podczas wyjmowania z urzdzenia pojemnika do wypieku wraz z upieczonym chlebem uywaj do tego specjalnych rkawic lub tkanin zabezpieczajcych

przed poparzeniem, poniewa pojemnik i chleb s bardzo gorce. Wycz urzdzenie od gniazdka sieci elektrycznej, gdy nie jest uywane oraz przed rozpoczciem czyszczenia. Wycz urzdzenie od gniazdka sieci elektrycznej przed zblieniem do czci bdcych w ruchu podczas uytkowania. Nie wycigaj wtyczki z gniazdka sieci elektrycznej pocigajc za przewd. Przewd zasilajcy nie moe zwisa nad brzegiem stou lub blatu ani dotyka gorcej powierzchni. Nie uruchamiaj urzdzenia, jeli przewd zasilajcy jest uszkodzony lub obudowa jest w sposb widoczny uszkodzona. Jeeli przewd zasilajcy nieodczalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on by wymieniony u wytwrcy lub w specjalistycznym zakadzie naprawczym albo przez wykwalifikowan osob w celu uniknicia zagroenia. Napraw urzdzenia moe dokonywa jedynie przeszkolony personel. Nieprawidowo wykonana naprawa moe spowodowa powane zagroenia dla uytkownika. W razie wystpienia usterek radzimy zwrci si do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER. Nie dotykaj gorcych powierzchni urzdzenia. Stosuj rkawice kuchenne. Po zakoczonym procesie pieczenia urzdzenie jest bardzo gorce. Pozostaw urzdzenie do ochodzenia przed demontaem i czyszczeniem. Urzdzenie wyposaone jest w termoizolowan obudow. Metalowe czci urzdzenia nagrzewaj si podczas pracy. Nie myj pod biec wod, ani nie zanurzaj urzdzenia i przewodu zasilajcego w wodzie. Do mycia obudowy nie uywaj agresywnych detergentw w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mog one midzy innymi usun naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak: oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp. Nie myj metalowych czci w zmywarkach. Agresywne rodki czyszczce stosowane w tych urzdzeniach powoduj ciemnienie w/w czci. Myj je rcznie, z uyciem tradycyjnych pynw do naczy. Stosowanie akcesoriw innych ni zalecane przez producenta moe spowodowa uszkodzenie urzdzenia. Niniejszy sprzt nie jest przeznaczony do uytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolnoci fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie majce dowiadczenia lub znajomoci sprztu, chyba e odbywa si to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcj uytkowania sprztu, przekazanej przez osoby odpowiadajce za ich bezpieczestwo. Naley zwraca uwag na dzieci, aby nie bawiy si sprztem. Naley upewni si, e powysze wskazwki zostay zrozumiane.

Notes........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................

4

Dane techniczneParametry techniczne podane s na tabliczce znamionowej wyrobu. Wypiekacz do chleba jest urzdzeniem klasy I, wyposaonym w przewd przyczeniowy z y ochronn i wtyczk ze stykiem ochronnym. Urzdzenie spenia wymagania obowizujcych norm. Urzdzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw: Urzdzenie elektryczne niskonapiciowe (LVD) 2006/95/EC. Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC) 2004/108/EC. Wyrb oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej. Deklaracja zgodnoci CE znajduje si na stronach www.zelmer.pl.

15 Przycisk COLOR ustawianie danego stopnia przyrumi

Search related