of 15 /15
“Opasne tvari koje se prevoze zrakom u međunarodnom poštanskom prometu” - primjer dobre prakse u Hrvatskoj pošti d.d. 1 Cvetan Kovač, koordinator Središnjeg povjereništva radnika za zaštitu na radu

“Opasne tvari koje se prevoze u međunarodnom poštanskom ...uznr.mrms.hr/wp-content/uploads/prezentacije/skup27042018/Opasn… · “Opasne tvari koje se prevoze zrakom u međunarodnom

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

“Opasne tvari koje se prevoze zrakom u međunarodnom poštanskom prometu” - primjer dobre prakse u Hrvatskoj pošti d.d.

1

Cvetan Kovač, koordinator Središnjeg povjereništva radnika za zaštitu na radu

2016. - pokrenut je proces definiranja graničnih vrijednosti izloženosti (OEL) za 50 kancerogenih i mutagenih tvari na razinu EU

Radnička participacija u sustavu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu EU

(ACHS) - Savjetodavni odbor za

sigurnost i zdravlje na radu

Europske komisije

- Tripartitno savjetodavno tijelo

(Marko Palada – NHS)

2016.

3

2018.

21

2020.

50

Ove godine zaključeno je kako se taj popis treba proširiti i na

reprotoksine, tvari koje utječu na reproduktivne organe i plodnost u

oba spola, te na zdravlje nerođenog djeteta

Kratka povijest povjerenika radnika za zaštitu na radu

Radnička participacija u sustavu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu RH

1996.

• Uvodi se odbor za zaštitu na radu i obveza izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu

2009.

• Usklađivanje s pravnom stečevinom EU (Direktiva 89/391/EEZ)

• Pravo na izbor i/ili imenovanje povjerenika radnika za zaštitu na radu

2014.

• Ukinuta mogućnost imenovanja povjerenika radnika za zaštitu na radu, ostaje isključivo pravo na izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu

NEDOSTATAN BROJ POVJERENIKA RADNIKA ZA ZNR

Djelovanje povjerenika radnika za zaštitu na radu od velike je važnosti za poboljšanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te je dokazano

kako su sustavi zaštite na radu kvalitetniji uz sudjelovanje povjerenika radnika za zaštitu na radu

Zakonom bi trebalo olakšati da radnici imaju svoje predstavnike, bez obzira na način njihova izbora ili imenovanja

Radnička participacija u sustavu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu RH

105.000 radnika članova sindikata udruženih u NHS

Izabrano oko 480 povjerenika radnika za zaštitu na radu Gotovo svi sindikati djeluju kod poslodavaca koji su obvezni osnovati odbor za

zaštitu na radu (zapošljavaju više od 50 radnika) Većina izabranih povjerenika/koordinator sudjeluje u radu odbora za zaštitu na

radu

“Opasne tvari koje se prevoze zrakom u međunarodnom poštanskom prometu”

• godišnji porast međunarodnog prometa za cca 30-40% - osobito u paketima i malim paketima!

„Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima” 5

H RVAT S K A P O Š TA - K O M PA N I J A V E L I K I H B R O J K I

- 10.008 zaposlenih radnika

> 1000 poštanskih ureda

> 3100 operatera u poštanskim uredima

> 150.000 korisnika svakodnevno

> 900. 000 transakcija svakodnevno

> 2500 poštara koji svakodnevno odnesu:

> 20 tona pošiljaka i

> 20.000 paketa

600 bicikala, 200 elektrobicikala, 2100

motocikala i 800 vozila

39.000.000 kilometara godišnje ( udaljenost

od Zemlje do Venere)

“Opasne tvari koje se prevoze zrakom u međunarodnom poštanskom prometu”

• Pravilima Konvencije UPU, propisuje što se smatra opasnom robom u skladu s odredbama članka 19.3.1. Konvencije, te ih je zabranjeno stavljati u pismovne pošiljke i pakete, kada se prevoze međunarodnim zračnim prijevozom

• Svaki imenovani operator uspostaviti će procedure i programe osposobljavanja, u cilju kontroliranja zaprimanja neprijavljene ili nedopuštene opasne robe u svojim poštanskim uslugama, u skladu s nacionalnim i međunarodnim pravilima i propisima

„Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima” 6

Svjetska poštanska unija

(Universal SPU, UPU) je međunarodna

organizacija, osnovana 1874. godine, koja

koordinira poštansku politiku i pravila između

zemalja članica, a time i svjetski poštanski

sustav

- objedinjuje poštanske operatore (192) zemalja

članica UN,

“Opasne tvari koje se prevoze zrakom u međunarodnom poštanskom prometu”

„Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima” 7

- Konvencija Svjetske poštanske unije, članak 19-008

- Pravilnik o pismovnim pošiljkama DOHA 2012.

- Pravilnik o poštanskim paketima DOHA 2012.

MEĐUNARODNI PRAVNI OKVIR

Tehničke instrukcije za siguran prijevoz

opasnih roba zrakom (Doc 9284 AN/905)

Međunarodne organizacije za civilno

zrakoplovstvo (ICAO)

Priručnik za prijevoz opasnih roba Međunarodne

udruge zračnih prijevoznika (IATA)

“Opasne tvari koje se prevoze zrakom u međunarodnom poštanskom prometu”

„Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima” 8

NACIONALNI PRAVNI OKVIR

INTERNI AKTI HRVATSKE POŠTE

- Upute za obavljanje poštanskih usluga

- Plan zaštite poštanskih ureda

- Procedure prihvata opasnih roba u međunarodnom poštanskom

prometu HP - Hrvatske pošte d.d. koje se prevoze zrakom

- Priručnik za osposobljavanje radnika HP – Hrvatske pošte d.d.

„Prijevoz opasnih roba zrakom“

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo nadležno je tijelo u

RH koje je u skladu s kriterijima Međunarodne organizacije civilnog

zrakoplovstva odgovorno za prijevoz opasnih roba zrakom

U RH propisi se temelje na Tehničkim instrukcijama, a obuhvaćaju:

- Zakon o prijevozu opasnih tvari

- Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom

“Opasne tvari koje se prevoze zrakom u međunarodnom poštanskom prometu”

OPASNE ROBE

Predmeti ili tvari koji su u stanju prouzročiti znatan rizik po zdravlje, sigurnost, imovinu ili okoliš i koji se nalaze na popisu opasnih roba u Tehničkim uputama za siguran prijevoz opasnih roba zrakom Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva

Različite vrste opasnih roba prihvatljive su za prijevoz zrakom kao robne pošiljke, pod uvjetom da su pravilno pripremljene za prijevoz u skladu s TI/DGR pravilima i postupcima

ZABRANJENA OPASNA ROBA

Zrakoplovom je zabranjeno prevoziti tvari koje su u TI/DGR izričito navedene imenom ili generičkim opisom, tvari koje su u TI navedene kao zabranjene u normalnim okolnostima, te zaražene žive životinje

„Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima” 9

SKRIVENE OPASNE ROBE

Identifikacija opasne robe nije jednostavna jer teret

deklariran pod općim nazivom može sadržavati i

opasne predmete koji nisu očiti

“Opasne tvari koje se prevoze zrakom u međunarodnom poštanskom prometu”

Opasne robe koje se smiju prihvaćati u poštanskim pošiljkama za zračni prijevoz:

1. Bolesnički uzorci, razvrstani, pakirani i označeni sukladno s TI

2. Zarazne tvar, dodijeljene isključivo u kategoriju B (UN3373)

3. Radioaktivni materijal u iznimnom pakovanju koje udovoljava definicijama i kriterijima TI (UN 2910 i UN 2911)

4. Litijeve ionske i litijeve metalne baterije

„Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima” 10

PRIJEVOZ OPASNIH ROBA U POŠTANSKIM POŠILJKAMA

“Opasne tvari koje se prevoze zrakom u međunarodnom poštanskom prometu”

„Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima” 11

HP – Hrvatska pošta d.d. u potpunosti poštuje

odredbe

- Pravila Konvencije UPU

- Tehničke instrukcija Međunarodne organizacije za civilno

zrakoplovstvo (ICAO)

- Pravilnik o opasnim robama Međunarodnog udruženja za

zračni prijevoz (IATA)

“Opasne tvari koje se prevoze zrakom u međunarodnom poštanskom prometu”

„Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima” 12

U tiskanim

edukacijskim

materijalima -

brošurama

INFORMIRANJE POŠILJATELJA POŠTANSKIH POŠILJAKA

mrežne stranice

www.posta.hr

prilikom predaje pošiljaka

putem općih

uvjeta

poslovanja

putem

ugovora s

korisnicima

“Opasne tvari koje se prevoze zrakom u međunarodnom poštanskom prometu”

„Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima” 13

OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA

HRVATSKE POŠTE

Radnici Hrvatske pošte koji su uključeni u prijam, sigurnosnu provjeru

pošiljaka te pripremu ili prijevoz opasnih roba, obvezni su proći

osposobljavanje koje skreće pozornost na rizike koje čine opasne robe,

sigurno rukovanje i postupke u slučaju opasnosti

“Opasne tvari koje se prevoze zrakom u međunarodnom poštanskom prometu”

„Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima” 14

- moći prepoznati opasne robe

- znati prepoznati oznake, obilježja i pakiranje pošiljaka koje sadrže opasne robe

- moći prepoznati klase opasnih roba

- prepoznati moguće neprijavljene opasne robe u poštanskim pošiljkama

- znati primijeniti postupke u slučaju opasnosti vezano za pošiljke s opasnim

robama

- moći praktično primjenjivati stečena znanja uz korištenje priručnika

- razviti svijest o sigurnosti prijevoza opasnih roba zrakom u cilju povećanja

ukupne sigurnosti

Osposobljavanje radnika provodi instruktor za opasne robe koji ispunjava uvjete i koji

je prihvaćen od stane Agencije. Osposobljavanje radnika provodi se u skladu s Planom

osposobljavanja radnika Hrvatske pošte i obuhvaća tri kategorije polaznika.

CILJEVI OSPOSOBLJAVANJA:

osposobljeno 3.756 radnika

Osposobljavanje može biti početno

i periodično (najkasnije 24 mjeseca

od prethodnog osposobljavanja)

Hvala na pažnji!

ČESTITAM VAM

28. TRAVNJA

NACIONALNI DAN ZAŠTITE

NA RADU