Click here to load reader

“Konkurence piena un tā produktu ražošanas tirgū Latvijā · PDF file Pētījums “Konkurence piena un tā produktu ražošanas tirgū Latvijā” 2. Nepilnīgā konkurence

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of “Konkurence piena un tā produktu ražošanas tirgū Latvijā · PDF file...

 • KONKURENCES PADOME

  Pētījums

  “Konkurence piena un tā produktu

  ražošanas tirgū Latvijā”

  Autore: oec.dr. Ludmila Bahmane

  Rīga, 2006

  Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce obligāta

 • Priekšvārds Latvijā un arī citās valstīs daudzās tautsaimniecības nozarēs konkurencei ir aizvien pieaugoša nozīme. Kāda ir konkurences situācija konkrētajā nozarē, vai saskatāmi kādi būtiski draudi un nepieciešama tūlītēja rīcība? Šādi ir būtiskākie jautājumi, uz kuriem meklētas atbildes veiktajā pētījumā. Tajā sniegts vispārējs konkurences situācijas raksturojums nozarē un secinājumi par to. Balstoties uz pētījuma materiāliem un gūtajām atziņām, gadījumos, kur tas nepieciešams, Konkurences padome var veikt padziļinātu izpēti un problēmu cēloņu analīzi attiecīgās nozares konkrētos tirgos. Pētījuma pasūtītājs ir Latvijas Republikas Konkurences padome. Izsakām pateicību pētījuma autorei, kā arī uzņēmējiem un ekspertiem, kuri sniedza savu ieguldījumu pētījuma tapšanā. Kaut arī ne visos gadījumos uzņēmēju un ekspertu viedokļi saskan ar Konkurences padomes viedokli, bez Jūsu atbalsta nebūtu tapis šis pētījums, kas vienlaikus ir ļāvis uzsākt diskusiju par vairākiem būtiskiem jautājumiem nozarē kā saistībā ar konkurenci un konkurēt spēju, tā arī datu apkopošanas un citiem jautājumiem. Ieva Jaunzeme Konkurences padomes priekšsēdētāja

 • oec. dr. L. Bahmane Pētījums “Konkurence piena un tā produktu ražošanas tirgū Latvijā”

  SATURS

  I. Pētījuma teorētiskais pamatojums 4. lpp

  1. Konkurences jēdziena un tirgus tipu (modeļu) definīcija 4. lpp 1.1. Konkurences būtība un jēdziens 4. lpp 1.2. Konkurences veidi 5. lpp 1.3. Tirgus tipi (modeļi) 8. lpp

  2. Konkurenci noteicošo faktoru sistēmas un kritēriju noteikšana 10. lpp 2.1. Konkurences faktoru noteikšana nozares tirgū pēc M. Portera modeļa 10. lpp 2.2. Konkurences intensitātes un tirgus struktūras noteikšanas kvantitatīvās metodes 17. lpp

  Izmantotās literatūras un avotu saraksts 25. lpp .

  II. Piena un tā produktu tirgus konkurences analīze 27. lpp 3. Piensaimniecības nozares analīze 27. lpp 4. Konkurences kvantitatīvā analīze 48. lpp 5. Nozares uzņēmumu konkurētspējas izpēte ar aptaujas metodi. 61. lpp

  6. Pētījuma secinājumi un priekšlikumi. 70. lpp Izmantotās literatūras un avotu saraksts 70. lpp Pielikumi 71. lpp.

  - 3 -

 • oec. dr. L. Bahmane Pētījums “Konkurence piena un tā produktu ražošanas tirgū Latvijā”

  I. Pētījuma teorētiskais pamatojums

  1. Konkurences jēdziena un tirgus modeļu definīcija

  1.1. Konkurences būtība un jēdziens Reālā ekonomiskā dzīve rāda, ka tirgus un konkurence ir galvenais mūsdienu

  ekonomikas attīstības mehānisms. Tirgus funkcionēšanas efektivitāte ir augstāka, jo aktīvāka ir konkurence un jo labāki ir apstākļi tās izpausmei.

  Tirgus ir teritorija, kurā satiekas pārdevēji un pircēji, lai apmainītos ar to, kas viņiem ir vērtīgs, tā nodrošinot savu vajadzību apmierināšanu un problēmu atrisināšanu. Tomēr modernā tirgū savstarpēja tikšanās nav obligāta, tāpēc to var definēt kā jebkuru apmaiņu, pircējam un pārdevējam vienojoties par darījuma nosacījumiem un cenu, lai gala rezultātā apmierinātu savas vajadzības jeb atrisinātu savas problēmas.

  Konkurence ir sacensība starp tirgū esošajiem preču ražotājiem un pārdevējiem, pakalpojumu sniedzējiem par tādiem preču ražošanas un preču pārdošanas, pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem, kas nodrošinātu peļņu ilgstošā laika periodā. Vienlaikus konkurence ir mehānisms, kas regulē proporcijas ražošanā.

  Konkurence ir ekonomiska sacensība starp tirgus dalībniekiem, kas sacenšas viena veida vai aizstājamu preču ražošanā vai realizācijā. Tā ir cīņa par pircēju, par noteicošo lomu tirgū vai kādā tirgus daļā. Konkurence ir tirgus ekonomikas neatņemama sastāvdaļa, galvenais stimuls attīstīt ražošanu / pakalpojumu sniegšanu, efektīvi saimniekot.

  Uzvara konkurencē ir tirgus subjektu izdzīvošanas, peļņas palielināšanas vai vispār peļņas iegūšanas nosacījums. Konkurence ir brīva no administratīviem žņaugiem, detalizētiem priekšrakstiem. Taču tas nenozīmē, ka konkurence var ignorēt valsts likumdošanu, obligātus valsts apstiprinātus spēles noteikumus un, pirmām kārtām, likumus konkurences jomā. Konkurences likumā 1.pantā definēts: konkurence — pastāvoša vai potenciāla ekonomiska (saimnieciska) sāncensība starp diviem vai vairākiem tirgus dalībniekiem konkrētajā tirgū. Lai dziļāk izprastu konkurences būtību, jāapskata tās skaidrojumus, kurus formulējuši dažādi autori:

  K.Makkonels un S.Brju uzskata, ka konkurence – tas ir liels neatkarīgu pircēju un pārdevēju daudzums tirgū, iespēja pircējiem un pārdevējiem brīvi iekļūt tirgū un arī pamest to.

  A.Frīdrihs Fon Haijeks atzīmē, ka „konkurence – process, ar kura palīdzību cilvēki gūst un nodod citiem zināšanas.” Pēc viņa domām tirgū, tikai pateicoties konkurencei, slēptais kļūst par atklātu. „Konkurence ved pie labākas spēju un zināšanu izmantošanas. Liela daļa cilvēku gūto labumu ir mantojušas tieši sacensības ceļā, konkurences veidā. Konkurence stimulē racionalizāciju. Konkurence pastiprina efektivitāti, maina ieradumus, aicina uz lielāku uzmanību, kas būtu pilnīgi lieki bezkonkurences apstākļos.” [25]

  G.Azojevs ar konkurenci saprot sacensību kādā no jomām starp atsevišķām juridiskām un fiziskām personām (konkurentiem), kas ieinteresētas sasniegt vienu un to pašu mērķi.

  A.Judanovs apgalvo, ka „tirgus konkurence – firmu cīņa par ierobežotu maksātspējīgu patērētāju pieprasījuma apjomu, kas notiek pieejamos tirgus segmentos.”

  F.Naits savā darbā „Risks, nenoteiktība un ienākumi”izd. 1921.g. atzīmē konkurenci kā situāciju, kurā konkurējošo vienību ir daudz un tās ir neatkarīgas.

  Savā grāmatā “Starptautiskā konkurence” M.Porters atzīmē, ka “konkurence – dinamisks un attīstošs process, nepārtraukti mainīga sfēra, kurā parādās jauna prece, jauni mārketinga ceļi, jauni ražošanas procesi un jauni tirgus segmenti.” [20]

  - 4 -

 • oec. dr. L. Bahmane Pētījums “Konkurence piena un tā produktu ražošanas tirgū Latvijā”

  Konkurences teoriju apkopoja Adams Smits darbā “Pētījums par tautu bagātības dabu un cēloņiem”. (1776.g.).

  Viņš pirmais: 1. formulēja konkurences jēdzienu kā sāncensību, kas paaugstina cenas (līdz ar

  piedāvājuma samazinājumu) un pazemina cenas (līdz ar pārlieku lielu piedāvājumu); 2. noformulēja galveno konkurences principu – “neredzamās rokas princips”, saskaņā ar

  kuru “raustot” aiz aukliņām marionetes – uzņēmējus, “roka” liek tiem darboties saskaņā ar “ideālu” ekonomikas attīstības plānu, nežēlīgi izstumjot firmas, kas nodarbojas ar tirgum nevajadzīgas produkcijas ražošanu;

  3. izstrādāja teorētiski ļoti trauslu un elastīgu konkurences mehānismu, kurš objektīvi līdzsvaro nozaru peļņas normu, ved uz optimālu resursu sadali starp nozarēm. Konkurences mehānisma trauslums slēpjas faktā, ka samazinoties pieprasījumam uz preci lielākās grūtības izjūt firmas, kas izlaiž nekvalitatīvu vai pārlieku dārgu produkciju;

  4. izstrādāja konkurences pastiprināšanas un attīstīšanas modeli, pierādīja, ka tirgus attiecību apstākļos ir iespējama maksimāla patērētāju vajadzību apmierināšana un labākā resursu izmantošana kopumā. [21,13]

  Literatūrā, kura saistīta ar konkurences jēdziena apskatu, var izdalīt trīs pieejas konkurences definīcijai:

  1. konkurence kā sacensība tirgū 2. konkurence kā tirgus mehānisma elements, kurš ļauj līdzsvarot pieprasījumu un

  piedāvājumu 3. konkurence kā kritērijs, pēc kura nosaka nozares tirgus tipu (modeli)

  Pirmā pieeja pamatota uz konkurences priekšstatu kā sacensību, lai iegūt labākus

  rezultātus. Klasiskā ekonomiskā teorijā, otrā pieeja, konkurence aplūkota kā tirgus mehānisma

  neatņemama sastāvdaļa. Ādams Smits definē konkurenci kā uzvedības kategoriju, kad pārdevē

Search related