A&O-fonds Waterschappen - uvw.nl AO-fonds...  A&O-fonds Waterschappen | Meerjarenplanning 2011–2012

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of A&O-fonds Waterschappen - uvw.nl AO-fonds...  A&O-fonds Waterschappen |...

A&O-fonds Waterschappen | Meerjarenplanning 20112012 | Versie d.d december 2010 1

A&O-fonds Waterschappen | Meerjarenplanning 20112012 | Versie d.d december 2010 2

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Klaar voor de toekomst?!

Een stevige organisatie in stormachtige tijden

A&O-fonds Waterschappen | Meerjarenplanning 20112012 | Versie d.d december 2010 3

Inhoudsopgave

Inleiding......................................................................................................................................................................4

1. Trends en ontwikkelingen...................................................................................................................................5

1.1. Ontwikkelingen om ons heen: exogene factoren...............................................................................................5 A. Economische ontwikkelingen: bezuinigingen zijn onafwendbaar B. Takendiscussie C. Demografische- en arbeidsmarktontwikkelingen D. Het nieuwe werken

1.2. Ontwikkelingen bij waterschappen (endogene factoren) ..................................................................................7 A. Schaalvergroting en samenwerking bij waterschappen B. Arbeidsmarktontwikkelingen C. Het nieuwe werken

1.3. CAO ontwikkelingen - de sociale partners .......................................................................................................10 A. Nieuwe werkzekerheid B. Arbeidsmarkt C. Flexibilisering

1.4. Samenvatting trends en ontwikkelingen...........................................................................................................11 2. Programmalijnen 2011-2012 .............................................................................................................................13 2.1. Schaalvergroting en samenwerking .................................................................................................................13 2.2. Arbeidsmarkt voor de sector waterschappen ..................................................................................................13 2.3. Organisatie en arbeid: Het Nieuwe Werken en flexibilisering.........................................................................14 2.4 Gezond en duurzaam werken............................................................................................................................14 2.5. HR als strategische partner in business...........................................................................................................15 2.6. Overig.................................................................................................................................................................15

A. ESF-subsidie B. Internationale solidariteit C. Overlopende projecten

3. Activiteiten 2011-2012 en planning..................................................................................................................18

3.1 Overzicht van activiteiten .........................................................................................................................18 3.2 Planning activiteiten 2011-2012...............................................................................................................26

4. Werkwijze.............................................................................................................................................................26

Bijlagen Bijlage 1: Stappenplan Activerend Personeelsbeleid Bijlage 2: Arbeidsmarktbeleid (het definitieve rapport met aanbevelingen komt binnenkort beschikbaar)

A&O-fonds Waterschappen | Meerjarenplanning 20112012 | Versie d.d december 2010 4

Inleiding De Stichting Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds Waterschappen (A&O-fonds Waterschappen) is opgericht per 1 januari 2008 en is een samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector Waterschappen. Het A&O-fonds wil knelpunten in de arbeidsmarkt van de sector Waterschappen wegnemen en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van HRM- en arbeidsmarktbeleid stimuleren. Het A&O-fonds is er voor alle organisaties en de werknemers op wie de CAO Waterschappen van toepassing is en aan de waterschappen gelieerde instellingen, die deze CAO vrijwillig volgen. Het bestaansrecht wordt ontleend aan het CAO-akkoord uit oktober 2007. Er is toen gekozen voor een proefperiode van 3 jaar. Inmiddels is in 2009 besloten de proefperiode met 2 jaar te verlengen tot 2013. Aan de eerste periode heeft het beleidsplan 2008-2010 richting gegeven aan de activiteiten. De themas zijn benoemd aan de CAO-tafel en houden verband met de ontwikkelingen die in die periode actueel waren en waarvan een deel nog steeds actueel is zoals de vergrijzing, de duurzame inzetbaarheid, mobiliteit en ontwikkeling. Ook zijn projecten opgepakt zoals het opstelllen en implementeren van de arbocatalogus sector waterschappen, het opstellen van de HR Monitor, het rapport Telewerken, de employabilityscan en het project Diversiteit. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het A+O fonds Gemeenten en A&O Provincies met behulp van subsidie van BZK. Huidige ontwikkelingen De kernthemas voor de waterschappen zijn veiligheid, voldoende water en schoon water. Daarmee zijn de waterschappen een belangrijke speler in maatschappelijke vraagstukken zowel lokaal, regionaal en landelijk. Steeds meer stellen waterschappen zich op als participerende overheid. Complexe vraagstukken worden samen met andere overheidslagen, burgers en bedrijfsleven opgelost. De waterschappen zijn in de uitwerking van die vraagstukken niet alleen beleidsvormend maar hebben vervolgens ook een uitvoerende, toezichthoudende en controlerende taak.

Dienstverlening aan burgers en bedrijven wordt in de uitvoering waar mogelijk gedigitaliseerd. Er ontstaan standaardprocedures en -werkprocessen voor de bulkwerkzaamheden en maatwerk voor al datgene wat overblijft. Waterschappen richten hun werkprocessen steeds meer in rond de vraag van de klant, en die klant wordt mondiger. Burgers en bedrijven staan centraal in de dienstverlening van waterschappen. En om die dienstverlening soepel te laten verlopen is goed HRM- en arbeidsmarktbeleid nodig. Het A&O-fonds ondersteunt waterschappen op dit terrein.

In dit Meerjarenplan 2011-2012 kijken we vanuit een trechtermodel in hoofdstuk 1 eerst naar ontwikkelingen waar waterschappen onherroepelijk mee te maken krijgen (exogene factoren); naar ontwikkelingen binnen waterschappen (endogene factoren) en naar CAO-ontwikkelingen om vervolgens in hoofdstuk 2 een vertaalslag te kunnen maken naar beleidslijnen voor de komende twee jaar, de beleidsperiode 2011-2012.

Het beleidsplan 2011-2012 sluit aan bij de themas zoals die zijn benoemd in de CAO 2009-2011. Om ten behoeve van de uitvoering zorg te dragen voor een goede afstemming aan de huidige ontwikkelingen en het benoemen van mogelijke nieuwe themas vindt afstemming plaats met delegaties van werkgevers en werknemers.

De vraag is dan ook: Wat kan het A&O-fonds voor de sector waterschappen betekenen vanuit de missie dat het A&O- fonds Waterschappen eraan bijdraagt dat werkgevers en werknemers binnen de waterschapsorganisaties zodanig kunnen inspelen op de maatschappelijke dynamiek, dat beide partijen hun gezamenlijke doelstellingen gerealiseerd zien.

A&O-fonds Waterschappen | Meerjarenplanning 20112012 | Versie d.d december 2010 5

1. Trends en ontwikkelingen Allereerst kijken we naar de ontwikkelingen om ons heen. Welke exogene factoren zijn van invloed op het werk van en het werken bij waterschappen. We signaleren daarbij vier hoofdpunten die we kort behandelen: de economische crisis waarvan de financiele nasleep de begrotingen van waterschappen zal benvloeden; de takendiscussie; de demografische en arbeidsmarktontwikkelingen; en Het Nieuwe Werken. We verwachten dat deze trends en ontwikkelingen het beleid en dus ook het HRM- en arbeidsmarktbeleid van waterschaps-organisaties benvloeden.

Vervolgens beschrijven we in paragraaf 1.2. de verwachte ontwikkelingen bij waterschappen. Welke endogene factoren zijn van invloed op het werk van en het werken bij waterschappen.

In paragraaf 1.3. benoemen we de ontwikkelingen die sociale partners voorstaan en de wijze waarop zij gerelateerd zijn aan de genoemde exogene en endogene factoren. 1.1. Ontwikkelingen om ons heen: exogene factoren A. Economische ontwikkelingen: bezuinigingen zijn onafwendbaar

In 2011 en de jaren daarna wanneer de economie zich herstelt zijn forse ombuigingen nodig om de overheidsfinancin weer in het gareel te krijgen, aldus de Trendnota Arbeidszaken.

Waterschappen krijgen de komende jaren te maken met economische druk en druk op de tarieven. Vanuit de politiek staat de sector waterschappen als bestuurslaag ter discussie. Najaar 2009 heeft de Unie van Waterschappen het voortouw genomen en in wat zij operatie Storm noemt aangegeven hoe forse bezuinigingen passen binnen een visie op waterbeheer. Hierbij is ook samengewerkt met de VNG. Er moet aandacht zijn voor:

Maatregelen waarmee op de korte termijn een doelmatigheidsverbetering bereikt kan worden en waarmee tenminste 100 miljoen per jaar op de Rijksbegroting bespaard kan worden

Verdergaande doelmatigheidsmaatregelen (bijvoorbeeld schaalvergroting, het opheffen van overlap/bestuurlijke drukte en betere samenwerking) en rationalisatie (bijvoorbeeld herverdeling van taken en toezicht), waarbij ook buiten de bestaande kaders wordt gedacht

Aansluiten bij de belevingswereld van de burger en het bedrijfsleven Een stabiele financieringsstroom, mede in het licht van de opgave die voortvloeit uit het Deltaprogramm