of 2 /2
MINISTERUL ADMINISTRA TIEl ~I INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA NESECRET Exemplar Dr. 1 Nr.2068077 Bucure~ti: 16.09.2011 CENTRUL NATIONAL PENTRU SECURITATE LA INCENDIU ~I PROTECTIE CIVILA ANUNT , Centrul National pentru Securitate la Incendiu ~i Protectie Civila, cu sediul in municipiul Bucure~ti, Bulevardul Ferdinand I, nr. 139, sector 2, organizeaza selectie in vederea ocuparii, prin recrutare ~i selectie din randul personalului politienesc ~i militar de la nivelul celorlalte unitati ale M.A.I a unui post de subofiter tehnic principal in cadrul Compartimentului Logistica. Pentru participarea la selectie, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: Principalele cerinte ale postului: - categoria de personal ce poate ocupa postul: subofiter/agent de politie; - gradul prevazut al postului : sg.maj. - plt.adj.~ef; - pregatire de baza necesara ocupantului postului: liceul cu diploma de bacalaureat; - autorizatie speciala pentru exercitarea atributiilor: autorizatie de acces pentru lucrul cu informatii ~i documente clasificate, nivel "SECRET DE SERVICIU". Pentru a participa la selectie. candidatii(su~/a2:enti de politie) tre~a indeplineasca in mod cumulativ. la data desfasurarii selectiei. urmatoarele conditii: - sa fie cadre militare in activitate/politi~ti in unitati ori structuri ale Ministerului Administratiei ~i Intemelor; - sa aiba cetatenia romana ~i domiciliulin Romania; - sa cunoasca limba romana scris ~ivorbit; - sa aiba capacitate deplina de exercitiu; - sa fi obtinut in ultimii 3 ani calificativul de cel putin "BUN" la evaluarea/aprecierea profesionala individuala; - sa aiba pregatirea de baza necesara ocupantului postului (mentionata mai sus); - sa nu se afle sub efectul unei sanctiuni disciplinare, care sa nu fi fost radiata in conditiile legii; - sa nu fie pu~i la aispozitie sau suspendati din functie in conditiile art. 89 din Legea 80 /1995 privind statutul cadrelor militare cu modificarile ~i completarile ulterioare ori in conditiile art. 65 din Legea 360/2002 privind statutul politistului cu modificarile ~i completarile ulterioare; - sa nu fie in curs de urmarire penala ori de judecata sau sa nu fi fost condamnati pentru savar~irea unei infractiuni care i-ar face.. incompatibili cu exercitarea activitatii profesionale; - sa fie declarat "apt" din punct de vedere medi~~l, fizic ~ipsihic. .

ANUNT - semperfidelis.ro · candidati la sediul Centrului National pentru Securitate la Incendiu ~i Protectie Civila pana la data de 22.09.2011 (data inregistrarii), orele 15.00

 • Author
  others

 • View
  10

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ANUNT - semperfidelis.ro · candidati la sediul Centrului National pentru Securitate la Incendiu ~i...

 • MINISTERUL ADMINISTRA TIEl ~I INTERNELORINSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

  NESECRET

  Exemplar Dr. 1

  Nr.2068077

  Bucure~ti: 16.09.2011

  CENTRUL NATIONAL PENTRU SECURITATELA INCENDIU ~I PROTECTIE CIVILA

  ANUNT ,

  Centrul National pentru Securitate la Incendiu ~i Protectie Civila, cu sediul inmunicipiul Bucure~ti, Bulevardul Ferdinand I, nr. 139, sector 2, organizeaza selectie invederea ocuparii, prin recrutare ~iselectie din randul personalului politienesc ~imilitar dela nivelul celorlalte unitati ale M.A.I a unui post de subofiter tehnic principal in cadrulCompartimentului Logistica.

  Pentru participarea la selectie, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativurmatoarele conditii:

  Principalele cerinte ale postului:- categoria de personal ce poate ocupa postul: subofiter/agent de politie;- gradul prevazut al postului : sg.maj. - plt.adj.~ef;- pregatire de baza necesara ocupantului postului: liceul cu diploma de bacalaureat;- autorizatie speciala pentru exercitarea atributiilor: autorizatie de acces pentru lucrul cuinformatii ~idocumente clasificate, nivel "SECRET DE SERVICIU".

  Pentru a participa la selectie. candidatii(su~/a2:enti de politie) tre~aindeplineasca in mod cumulativ. la data desfasurarii selectiei. urmatoarele conditii:- sa fie cadre militare in activitate/politi~ti in unitati ori structuri ale MinisteruluiAdministratiei ~i Intemelor;- sa aiba cetatenia romana ~i domiciliulin Romania;- sa cunoasca limba romana scris ~ivorbit;- sa aiba capacitate deplina de exercitiu;- sa fi obtinut in ultimii 3 ani calificativul de cel putin "BUN" la evaluarea/apreciereaprofesionala individuala;-sa aiba pregatirea de baza necesara ocupantului postului (mentionata mai sus);- sa nu se afle sub efectul unei sanctiuni disciplinare, care sa nu fi fost radiata in conditiilelegii;- sa nu fie pu~i la aispozitie sau suspendati din functie in conditiile art. 89 din Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificarile ~i completarile ulterioare ori inconditiile art. 65 din Legea 360/2002 privind statutul politistului cu modificarile ~icompletarile ulterioare;- sa nu fie in curs de urmarire penala ori de judecata sau sa nu fi fost condamnati pentrusavar~irea unei infractiuni care i-ar face.. incompatibili cu exercitarea activitatiiprofesionale;- sa fie declarat "apt" din punct de vedere medi~~l, fizic ~ipsihic.

  .

 • Dosarul trebuie sa contina in mod oblie:atoriu:- raportul de inscriere la selectie avizat de catre conducatorul institutiei deprovenienta (conform modelului anexat);- declaratia de confirmare a cunoa~terii ~i de acceptare a conditiilor de recrutare(conform modelului anexat);- curriculum vitae;- copii legalizate ale documentelor care atesta nivelul ~i specializarea studiilor impusede cerintele postului;- copia actului de identitate;- autobiografia ~itabelul nominal cu rudele;- cazierul judiciar;- caracterizare de la locul de munca actual;- 3 fotografii color tip act de identitate;- 2 fotografii 9/12 in uniforma;- bilantul starii de sanatate eliberat de Centrul Medical teritorial al M.A.!., care saateste aptitudinea privind ocuparea postului vacant pentru care se organizeazaselectia;- adeverinta de la institutia de provenienta din care sa rezulte urmatoarele: daca seafla sub efectul unei sanctiuni disciplinare; daca se afla sau nu pus la dispozitie saususpendat din functie in conditiile art.89 din Legea nr. 80/1995 privind Statutulcadrelor militare, cu modificarile ~i completarile ulterioare, ori in conditiile art. 65din Legea 360/2002 privind statutul politistului cu modificarile ~i completarileulterioare; daca se afla sau nu in curs de urmarire penala pentru savar~irea unorinfractiuni; calificativele din ultimii 3 ani;

  Interviul structurat pe subiecte profesionale necesare indeplinirii atributiilorpostului se va desfii~ura la sediul Centrului National pentru Securitate la Incendiu ~iProtectie Civila in data de 27.09.2011, ora09.00.

  Rapoartele de participare la concurs ale candidatilor (avizate de catreconducatorul unitatii de provenienta), declaratia de cpnfirmare a cunoa~terii ~i deacceptare a conditiilor de recrutare ~i a efectuarii verificarilor cu privire la persoanacandidatului ~i dosarul de recrutare in volum complet vor fi depuse personal de catrecandidati la sediul Centrului National pentru Securitate la Incendiu ~i Protectie Civilapana la data de 22.09.2011 (data inregistrarii), orele 15.00.

  Tematica ~ibibliografia pentru ocuparea postului sunt anexate prezentului anunt.

  Relatii suplimentare la telefon 021 2521264,021 2525518, interior 13068.