Antiinflamatoare, Analgezice,

 • View
  248

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Antiinflamatoare, Analgezice,

 • 8/9/2019 Antiinflamatoare, Analgezice, Antipiretice.doc

  1/47

  Cuprins

  MEMORIU...........3CAPITOLUL I. Analgezice antipiretice antiinflamatorii ..................4

  1.1 eneralit!"i..4

  1.# Mecani$m %e ac"i&ne 1'

  1.3 Reac"ii a%(er$e ..1#

  Capitol&l II. CLA)I*ICARE...1+

  #.1 )alicila"i.1,#.# Analgezice antipiretice %in gr&pa P-aminofenol&l&i.#4

  #.3 eri(a"i %e pirazolon! /i pirazoli%in%ion!.#,

  #.4 Acizii in%olacetini..33

  #.0 Antiinflamatorii ne$teroi%iene %in gr&pa acizilor arilalifatici3

  #.+ *enama"i.41

  #., O2icami 4#

  CAPITOLUL III.Me%icamente analgezice antipiretice /i antiinflamatorii

  ne$toroi%iene nregi$trate n Romnia40

  5i6liografie.4,

  2

 • 8/9/2019 Antiinflamatoare, Analgezice, Antipiretice.doc

  2/47

  MEMORIU

  Analgezia reprezint! &n capitol important n practica me%ical!7 n& n&mai

  ca mi8loc %e realizare a &nei inter(en"ii %e mic! $a& mare c9ir&rgie7 %ar mai ale$

  pentr& ameliorarea %&rerilor 6olna(ilor afla"i n $ta%ii terminale. :n acela/i timp

  aplicn% tratament me%icamento$ 6olna(ilor c& %iferite afec"i&ni7 a$ocierea

  ace$t&ia c& %iferite analgezice %&ce la m6&n!t!"irea calit!"ii (ie"ii ace$tora

  a(n% &n efect poziti( a$&pra p$i9ic&l&i.

  Iat! %e ce am con$i%erat nece$ar! o trecere n re(i$t! a ace$tora

  ct /i a me%icamentelor antiinflamatorii &tilizate n tratamentele act&ale.

  Terapia me%ical! reprezint! &n %omeni& %e mare act&alitate n

  contin&! $c9im6are /i remaniere concept&al! /i te9nic!.

  In%&$tria farmace&tic! creeaz! ntr-&n ritm alert noi pro%&$e foarte

  acti(e7 noi gr&pe /i familii %e $&6$tan"e c& %eo$e6iri %inamice minore7 %ar c&

  alte ac"i&ni farmacologice /i c& poten"e7 $pectr& %e ac"i&ne /i c& reac"ii

  %i(er$e %iferite. Me%ic&l7 in%iferent %e (r$t!7 %e e2perien"! /i %e $pecializarea $a7

  $e afl! n moment&l act&al n fa"a &n&i a%e(!rat la6irint7 creat %e noile

  po$i6ilit!"i terape&tice.

  3

 • 8/9/2019 Antiinflamatoare, Analgezice, Antipiretice.doc

  3/47

  CAPITOLUL I

  ANALGEZICE ANTIPIRETICE I ANTIINFLAMATORII

  1.1. GENERALITI

  O $erie %e me%icamente $&meaz! propriet!"i analgezice7 antipiretice

  /i antiinflamatorii7 c& caracter $imptomatic.

  Prototip&l e$te aci%&l acetil$alicilic7 care are toate ace$te efecte

  %e inten$itate mo%erat!7 c& pre%ominan"a efectelor analgezic /i antipiretic

  pentr& %oze mici /i e(i%en"ierea efect&l&i antiinflamator pentr& %oze mari.

  *enacetina7 paracetamol&l7 aminofenazona a& efecte analgezice /i antipiretice7

  %ar $&nt p&"in eficace ca antiinflamatorii. Pentr& alte me%icamente - %e

  e2empl& fenil6&tazona7 in%ometacina7 ;etoprofen&l7 napro2en&l7 %iclofenac&l7

  piro2icam&l - pre%omin! propriet!"ile antiinflamatorii. Ele $&nt folo$ite n

  %iferite 6oli inflamatorii7 mai ale$ n afec"i&nile re&matice7 fiin% c&no$c&te

  $&6 %en&mirea %e antiinflamatorii ne$teroi%iene irita"ia m&coa$ei ga$trice7 mergn% pn! la formarea %e

  &lcer7 acci%ente 9emoragice7 afectarea rinic9i&l&i /i altele.

  Efect&l analgezic e$te %e inten$itate $la6!-me%ie7 inferior cel&i al

  me%icamentelor opioi%e. Efect&l analgezic $e %ez(olt! repe%e %&p!

  a%mini$trarea oral!

 • 8/9/2019 Antiinflamatoare, Analgezice, Antipiretice.doc

  4/47

  p&l$a6il!7 e$te mai 6ine infl&en"at! %ect cea a$c&"it!7 c& caracter %e

  8&ng9i. :n con%i"iile clinice7 analgezicele antipiretice /i antiinflamatorii $&nt

  eficace n%eo$e6i fa"! %e %&rerile %e nat&r! antiinflamatorie7 %e e2empl&

  n 6olile re&matice7 ca /i n cefalee7 %i$menoree7 %&reri po$toperatorii.

  &rerea pornit! %e la (i$cerele ca(itare e$te mai p&"in $en$i6il! la ace$t tip

  %e me%icamente.

  )&6$tan"ele folo$ite c&rent ca analgezice $&nt aci%&l acetil$alicilic

  /i paracetamol&l. Ultim&l e$te con$i%erat ca analgezic p&r %eoarece e$te

  practic lip$it %e efect antiinflamator.

  Antiinflamatoriile ne$teroi%iene foarte acti(e7 in%icate ca

  antire&matice7 n& $&nt a(anta8oa$e n $cop analgezic7 %in ca&za ri$c&l&i

  %i$propor"ionat

 • 8/9/2019 Antiinflamatoare, Analgezice, Antipiretice.doc

  5/47

  t&l6&r!ri im&nologice7 &nele neopla$me. Ea are mecani$m c9imic7 fiin%

  %atorit! &nor $&6$tan"e pirogeneB7 e2ogene $a& en%ogene. Pirogenii

  6acterieni

 • 8/9/2019 Antiinflamatoare, Analgezice, Antipiretice.doc

  6/47

  care n$o"e$c $in%rom&l fe6ril. :n caz&l infec"iilor 6acteriene7 a%mini$trarea %e

  antipiretice poate fi inoport&n!7 %eoarece e(ol&"ia temperat&rii e$te &n

  in%icator important al eficacit!"ii tratament&l&i ca&zal7 anti6iotic $a&

  c9imioterapic. :n pl&$7 fe6ra poate contri6&i la era%icarea &nor germeni

  patogeni. )e con$i%er! c! fe6ra e$te a(anta8oa$! n 6r&celoza cronic! /i la

  6olna(ii c& ne&ro$ifili$. :n alte $it&a"ii n$! fe6ra e$te %!&n!toare - %e

  e2empl& cre/te mortalitatea prin pne&monie pne&mococic! - a%mini$trarea %e

  antipiretice fiin% &til!.

  @iperpire2ia pro%&$! prin infec"ii generale7 encefalit!7 meningit!7

  9emoragii cere6rale e$te caracterizat! prin cre/terea temperat&rii la (alori ce

  %ep!/e$c 41 'C. Ea tre6&ie con$i%erat! ca o &rgen"! /i nece$it! o6ligatori&

  m!$&ri %e $c!%ere a temperat&rii organi$m&l&i pentr& a e(ita $&pra$olicitarea

  circ&la"iei /i re$pira"iei7 9ipo2ia /i aci%oza ti$&lar!. )e a%mini$treaz! repetat

  antipiretice

  1. per$oanele c& 6oal! coronarian!7 la care cre/terea nece$it!"ii %e o2igen a

  inimii e$te foarte %!&n!toare.

  7

 • 8/9/2019 Antiinflamatoare, Analgezice, Antipiretice.doc

  7/47

  #. $t!rile fe6rile n timp&l $arcinii pot a(ea con$ecin"e ne%orite>-pentr&

  primele 4-+ $!pt!mni $&nt $&$pectate malforma"ii fetale7 pentr& perioa%a

  %inaintea na/terii $&nt po$i6ile %imin&area mat&r!rii $&rfactant&l&i p&lmonar

  /i fa(orizarea ano2iei fetale. e aceea fe6ra la gra(i%e tre6&ie com6!t&t!

  prin antipiretice. Ace$tea $e a%mini$treaz! ocazional /i n& n&mai n c&re

  $c&rte7 %eoarece comport! ele ri$c fetal.

  3. copiii $&$cepti6ili pot face con(&l$ii fe6rile la temperat&r! pe$te 37 'C ceea

  ce face nece$ar! folo$irea %e antipiretice %ac! con(&l$iile a& ap!r&t7 $e

  in8ecteaz! intra(eno$ eritem

 • 8/9/2019 Antiinflamatoare, Analgezice, Antipiretice.doc

  8/47

  :n con%i"iile clinice7 %o(e%irea efect&l&i antiinflamator $e face prin

  $t&%ii controlate7 folo$in% n%eo$e6i 6olna(i %e poliartrit! re&matoi%!. Pentr&

  o6iecti(area /i c&antificarea eficacit!"ii $&nt &tiliza"i o $erie %e in%ici> %&rerea

 • 8/9/2019 Antiinflamatoare, Analgezice, Antipiretice.doc

  9/47

  mpie%icate. )&nt folo$ite7 %e preferin"!7 antiinflamatoriile acti(e %e fel&l

  fenil6&tazonei7 in%ometacinei7 napro2en&l&i7 %iclofenac&l&i7 piro2icam&l&i. C&rele

  prel&ngite n& $&nt lip$ite %e ri$c&ri.

  Analgezicele antipiretice /i antiinflamatorii $e a%mini$treaz! o6i/n&it7

  oral7 ocazional7 n %oz! &nic! $a& n cte(a %oze7 pentr& efect&l analgezic /i

  antipiretic. :n afec"i&nile re&matice $e a%mini$treaz! repetat7 pe termen me%i& $a&

  l&ng7 pentr& efect&l antiinflamator. C"i(a comp&/i - %iclofenac7 ;etoprofen7

  ;etorolac7 piro2icam7 teno2icam7- $e pot in8ecta intram&$c&lar n $it&a"ii ac&te $a&

  %e &rgen"! pentr& ;etorolac /i teno2icam7 e2i$t! /i preparate in8ecta6ile intra(eno$.

  Oport&nitatea folo$irii n &ng&ente7 pentr& aplica"ii locale7 e$te %i$c&ta6il!. Unele

  inflamatorii ne$teroi%iene $e pot a%mini$tra topic ca $ol&"ii oftalmice7 pentr&

  tratament&l &nor afec"i&ni oc&lare inflamatorii7 pentr& mpie%icarea miozei

  intraoperatorii /i a infla"iei po$toperatorii7 pentr& profila2ia e%em&l&i mac&lar

  ci$toi%.

  1.%.MECANI&M $E ACIUNE

  Cal"ara durrii7 $c!%erea temperat&rii cre$c&te a $in%rom&l&i

  fe6ril7 mpie%icarea inflama"iei $&nt atri6&ite &nei ac"i&ni meta6olice com&ne -%imin&area $intezei pro$taglan%inelor. Inter(en"ia $e e2ercit! a$&pra &nei etape

  precoce a acti(it!"ii $i$tem&l&i pro$taglan%in - $intetazic. E$te in9i6at!

  cicloo2igenaza7 enzim! care catalizeaz! ciclizarea pro$taglan%inelor7 trom6o2anilor

  /i pro$taciclinei. Calea lipoo2igenazei < paralel! celei a cicloo2igenazei= n& e$te

  infl&en"at!7 formarea aci%&l&i 9i%ro2iara9i%onic /i a le&cotrienelor nefiin%

  mpie%icat!. eprimarea 6io$intezei pro$taglan%inelor $e pro%&ce7 in (itro7 la

  concentra"ii core$p&nz!toare %atelor terape&tice /i e$te n corela"ie c& efectele

  analgezice7 antipiretice /i antiinflamatorii.

  Cicloo2igenaza CO -1 /i CO -#.

  CO -1 e$te o enzim! con$tit&ti(!7 prezent! n m&lte "e$&t&ri7 &n%e