Antiaritmici - 2015 God

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  1/72

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  2/72

  Ca-blokatoriCa-blokatori -- smanjuju intracelularnu koncentracijuslobodnihslobodnih  CaCa2+2+   jona, jona,  blokadomblokadom kalcijevihkalcijevih kanalakanala L-tipa,L-tipa, a.a. u zidovimau zidovima glatkih mišića

  glatkih mišića koronarnih arterijakoronarnih arteri

   ja ii 

  perifernih krvnih sudova

  perifernih krvnih sudova  →  izazivajućiizazivajućikoronarnu i perifernukoronarnu i perifernu vazodilatacijuvazodilatacijub. u srcusrcu  (kardiomiociti)(kardiomiociti)

    smanjuju brzinuotkucaja srca, smanjuju srčani rad i potrebusrca za kisikom

  !dobreni su za primjenu u liječenju"!dobreni su za

  primjenu u liječenju"◦ EsencijalneEsencijalne hhipertenzijipertenzijee ◦  Angine pectoris Angine pectoris (stabilne i vazospastične)(stabilne i vazospastične)◦ Srčanih aritmijaSrčanih aritmija  (ventrikularne i(ventrikularne i

  supraventrikularne)supraventrikularne)

  #lokatori kalcijevih kanala#lokatori kalcijevih kanala(blokatori ulaska kalcija u ćeliju)(blokatori ulaska kalcija u ćeliju)

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  3/72

  $e%u se za Ca$e%u se za Ca2+2+ kanale"kanale" &latkih mi'ia&latkih mi'ia koronarnih arterija,koronarnih arterija, perifernihperifernih krvnih sudovakrvnih sudova,i,i elijske membraneelijske membrane kardiomiocita,kardiomiocita, 

  i spriječavajui spriječavaju transmembranski influks Catransmembranski influks Ca22++ uueliju, a posljedično"eliju, a posljedično"

  a.a. izazivaju perifernu i koronarnuizazivaju perifernu i koronarnu vazodilatacijuvazodilataciju,,

  b.b. inhibicijom kardiomiocitainhibicijom kardiomiocita:: smanjuju brzinusmanjuju brzinuotkucaja srca, smanjuju srčani rad iotkucaja srca, smanjuju srčani rad i potrebupotrebusrca za kisikomsrca za kisikom

  ◦ djeluju idjeluju i ne&ativno inotropnone&ativno inotropno (smanjuju snau srčane kontrakcije(smanjuju snau srčane kontrakcije →→ 

  ne!eljeno djelovanje blokatora "a#kanalane!eljeno djelovanje blokatora "a#kanala))

  ehanizam djelovanjaehanizam djelovanjablokatora Ca-kanalablokatora Ca-kanala

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  4/72

  $oncentracija$oncentracija CaCa2+2+  u ekstracelularnoj tečnosti je ve%au ekstracelularnoj tečnosti je ve%a

  (&,' mmol) neo u(&,' mmol) neo u intacelularnojintacelularnoj (*, mmol),(*, mmol), papa CaCa2+2+ te!i da ue u %eliju.te!i da ue u %eliju.alcijalcij u ćelije ulazi kroz posebne transmembransketransmembranskeproteineproteine koji imaju osobinu da mijenjaju svoju strukturu ikoji imaju osobinu da mijenjaju svoju strukturu ida bududa budu otvoreniotvoreni ili zatvorenizatvoreni onski-kanalionski-kanali  prisutni u membranama se otvaraju kaoprisutni u membranama se otvaraju kaoodovor,odovor, bilo  na promjene u membranskompotencijalu ili vezanjem li&anda 

  .ra/a i funkcija.ra/a i funkcija Ca-kanalaCa-kanala

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  5/72

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  6/72

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  7/72

  #lokatori kalcijevih kanala#lokatori kalcijevih kanala 4elektivno4elektivno  djeluju na Ca-kanale udjeluju na Ca-kanale u srcusrcu  i  latkim

  mii%ima koronarnih arterijakoronarnih arteri ja  i perifernih krvnihperifernih krvnihsudovasudova  inhibirajući ulazak Cainhibirajući ulazak Ca2+2+ izazvanizazvandepolarizacijomdepolarizacijom u ovim tkivima,u ovim tkivima,

  ◦ nemaju podjednaku djelotvornost na Ca-kanale koji senemaju podjednaku djelotvornost na Ca-kanale koji senalaze u drugim tkivimanalaze u drugim tkivima

  5emijski i farmakolo'ki mo&u se podijeliti u5emijski i farmakolo'ki mo&u se podijeliti u6 &rupe"6 &rupe" 

  7erivati ,8-dihidropiridina",8-dihidropiridina"1ifedipin1ifedipin (blokada Ca-kanala u(blokada Ca-kanala u &latkim mi'iima&latkim mi'iimakrvnih sudovakrvnih sudova2 7erivatierivati fenilalkilaminafenilalkilamina""$erapamil$erapamil (blokada Ca-kanala u(blokada Ca-kanala u srcusrcu

  6 7erivati benzotiazepina"benzotiazepina"7iltiazem7iltiazem  (blokada Ca-kanala ublokada Ca-kanala u &latkim&latkim

  mi'iima krvnih sudova i srcami'iima krvnih sudova i srca)

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  8/72

  7erivati ,8-7erivati ,8-dihidropiridinadihidropiridina4elektivni blokatori Ca-kanala s primarnim4elektivni blokatori Ca-kanala s primarnim

  vaskularnim djelovanjemvaskularnim djelovanjem

  Derivati ,8-dihdropiridina  za razliku od ostalihblokatora Ca-kanala djeluju vazodilatirajue,  bezbez

  uticaja na 49:31 9;3utica ja na 49:31 9;3 Povećavaju koronarni protok krvikoronarni protok krvi  i tako povećavajuminutni volumen srca.

  Mogu bitiMogu biti lijek prvog izboralijek prvog izbora u početku liječenjau početku liječenja

  hipertenzijehipertenzijeDerivati !,"-dihdropiridina  se koriste u liječenjuhhipertenzijipertenzije u trudnoi (e u trudnoi (samo derivati !,"-samo derivati !,"-dihidropiridina,dihidropiridina, verapamil i diltiazem su kontraindi#iraniverapamil i diltiazem su kontraindi#irani

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  9/72

  1ifedipin1ifedipin Prototip ove klase lijekova → periferni vazodilatator$lokadom influksa$lokadom influksa Ca2+  u &l mi'ine , spre%ava kontrak#iju Ca-ovisnih mio#ita i uzrokuje vazodilataciju

  0rimjena"hipertenzijahipertenzija stabilna angina pe#tori s vazospasti%na angina pe#toris 

  1edostatak"brz nastup djelovanja →  na&li pad arterijsko& tlaka sposljedičnom simpatičkom aktivacijom i refleksnomtahikardijomkratak polu%ivot t sati →  smanjuje suradljivostpacijenta jer se uzima 6? dnevno

   N

  H

  H3C CH3

  H3COC COCH3

  O O

   NO2

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  10/72

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  11/72

  /01&/01&

  4elektivni blokator Ca-kanala4elektivni blokator Ca-kanala, sa primarnovaskularnim djelovanjem*ntihipertenzivno djelovanje ostvaruje smanjenjemsmanjenjemperifernog vaskularnog otporaperifernog vaskularnog otpora, naro%ito arterijskogaotpora.

  u terapijskim dozama nemanema  ne&ativnoinotropno djelovanje na srce/ipofilan,/ipofilan, dugo djelovanje, !3 dnevno!3 dnevno

  0rimjena"sen#ijalna hipertenzija*ngina pe#toris 

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  12/72

  #iri koronarne arterije i arteriolekoronarne arterije i arteriole u normalnom i ishemičnom

  području$ te smanjuje  srčanu potro%nju energije i potrebusr%anog mišića za kisikom.Lipofilan,Lipofilan, dugo djelovanjedugo djelovanje, ? dnevno? dnevno5iralna molekula5iralna molekula !nema ravan simetrije"$

  ◦ 9(-)-enantiomer  !u obliku soli maleata" je *** ?*** ?

  djelotvornijidjelotvorniji odod &!'"-enantiomera.Dolazi kao so benzen-sulfonske kiseline (besilat)(besilat)

  0rimjena"sen#ijalna hipertenzija4roni%na stabilna angina pe#toris 

  ombinacije"ombinacije" *C-inhibitori,*) ! blokatori (olmesartan,4ipolipemi#i (atorvastatinom

  tt* h

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  13/72

  genera#ija antagonista Ca-kanala genera#ija antagonista Ca-kanala derivataderivata

  ,8-dihidropiridina  ,8-dihidropiridina7jelovanje nastupa polako7jelovanje nastupa polako  čime se sprečava pojavana&le vazodilatacije,na&le vazodilatacije, a time i refleks tahikardijeovoljna farmakokinetika le!i u strukturi lacidipina:

  ◦ lipofilanlipofilan  je i ima visok afinitet vezanja na lipidni dvosloj

  membrane u %elijama, to mu omou%ava sporudifuziju u ciljnu eliju i  du&otrajnu akumulaciju udvoslojudvosloju %elijske%elijske membrane, dje se nalazemembrane, dje se nalaze Ca-Ca-kanalikanali 

  7jelovanje traje7jelovanje traje 28 h28 h ( liječenju hipertenzijehipertenzije - ? na dan? na dan

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  14/72

  Derivat ,8-dihidropiridinadihidropiridina  4-enantiomer4-enantiomer djelotvoran antihipertenziv

  ehanizam djelovanja"

  blokira ulazak Ca2+

    kroz ć. membrane i ulazak uelije srčano& i &latkih mi'ia krvnihkrvnih sudovasudova antihipertenzivno djelovanja posljedica je direktnog

  relaksirajućeg djelovanja na &latke mi'ie&latke mi'ie  krvnihkrvnihsudovasudova

  ako ima kratko poluvrijeme eliminacije! ima produ!enprodu!enoo antihipertenzivnantihipertenzivnoo  djelovanjedjelovanje  zbo& du&otrajno&djelovanja na receptoru i membrani

  iksna kombinacija" lerkanidipin

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  15/72

  2 erivati fenilalkilaminafenilalkilamina -- $erapamil Selektivni blokator Ca-kanala sa primarnim

  djelovanjem na srce srce

  4prečava ulazak Ca2+ u kardiomiocite#lokadom Ca-kanala u srcu →  djeluje ne&ativnoinotropno na srce  (kontraindikacija(kontraindikacija →  srčanasrčana

  insuficijencijainsuficijencija ii nne smije kombinovati sβ-blokatorima)-blokatorima)

  7jelovanje7 jelovanje"" antiaritmikantiaritmik,, koronarni vazodilatatorkoronarni vazodilatator iiantihipertenzivantihipertenziv

  0rimjena0rimjena"" monoterapija ili u komb. s diureticima, 3C@-inhibitorima, nitratima i nitritimaperoralno, parenteralno,peroralno, parenteralno,  t

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  16/72

  2 erivati fenilalkilaminafenilalkilamina -- $erapamil 

  **

  (-)-(24)-enantiomer(-)-(24)-enantiomer  je djelotvorniji od njegovog izomera.

  2#(/,0#dimetoksifenil)#1#2#(/,0#dimetoksifenil)etil#metilamino3#2#propan#2#ilpentannitril

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  17/72

  6 7erivati benzotiazepina

  7iltiazem - blokatorCa-kanala  perifernih arterija iarteriola$ sprečava ulazak Ca)'  ućelije glatkih mi%ića krvnih sudova → vazodilatatorvazodilatator

  Ima ne&ativno inotropnone&ativno inotropnodjelovanje na srcesrce →  antiaritmikantiaritmik,, produ%ava provoenje podra!aja

  ovećava opskrbu sr%anog mišićakisikom, direktno smanjuje srčanismanjuje srčanirad,rad, time i potrebu srca za kisikom4

  1us djelovanje" teratogeno djelovanje

  0rimjena"

  *a sni+enje krvnog tlakakod osoba s  anginompectoris,

  tahikardijskesupraventrikularne aritmije

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  18/72

  #lokatori Ca-kanala - osobine#lokatori Ca-kanala - osobine

  jesto djelovanja" L-L-tip Ca-tip Ca-kanalkanalii koji se nalaze na membrani srčanih i &latkihmi'inih elija krvnih sudova

  4va 6 tipa Ca-blokatora su djelotvorna kod" hipertenzije sprečavanja srčano& udara  u slučaju akutno udara spastičke an&ine koronarne srčane bolesti,

  5lokatori "a#kanala, posebno izrazito lipofilni amlodipinamlodipini lacidipini lacidipin djeluju i antioksidativno ◦ smanjuju oksdaciju L7L i sprečavaju njihovo nakupljanje na

  zidovima krvnih sudova, te na taj način smanjujusmanjujuaterosklerotične plakoveaterosklerotične plakove 6bo6bo mmetaboličke neutralnostietaboličke neutralnosti inhibitori 934inhibitori 934 (7"8#(7"8#

  inhibitori ili blokatori aniotenzinskih receptora) iinhibitori ili blokatori aniotenzinskih receptora) i ## imajuimajuprednostprednost kodkod  hipertoničarahipertoničara s metaboličkim sindromom ipoveanim rizikom od nastanka dijabetesa

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  19/72

  ombinacije Ca-blokatoraombinacije Ca-blokatorasa dru&im lijekovima i hranomsa dru&im lijekovima i hranom

  ombinacije koje se moraju se izbje&avati"jelotvornost blokatora Ca-kanala mo!e biti pojačana 

  (trostruko) u kombinaciji sokom od &rejpasokom od &rejpa9rejp9rejp inhibira CB0inhibira CB08>*,8>*, enzimenzim odovoran za metabolizamodovoran za metabolizam

  lijeka, telijeka, te poveava nivo lijeka u krvipoveava nivo lijeka u krvi4444444447iltiazem ili  verapamil  sa

  β

  --blokatorimablokatorima  →  moudovesti do zastoja rada srca

  $erapamil  sdi&oksinomdi&oksinom 

  → 

  moumou

  %%aa

  blokadablokada

   provoprovo//enja impulsa u srcuenja impulsa u srcu

  5lokatori "a#kanala s kinidinomkinidinom → zbo loezbo loe djelovanjadjelovanja nana provoprovo//enje impulsa u srcuenje impulsa u srcu

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  20/72

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  21/72

  KORONARNKORONARNEE SSR#ANE $OLESIR#ANE $OLESI

  ajva!niji uzročnik koronarnih srčanih bolesti 

  asimptomatski oblici, angina peangina pec c toristoris, infarktinfarkt miokardamiokarda  →  lokalna ishemija  izazvana prekidomcirkulacije krvi ulavnom zbo su%enja arterijauslijed ateroma, tromboze i embolije

  ;koliko je nedovoljan dotok krvi karatkotrajan,karatkotrajan,  %elijesu u stanju da se oporave.

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  22/72

   Angina pectoris  (stenokardija)(stenokardija)  "  je kliničkiizraz za bolbol uzrokovanu ishemijom srčano& mi'iaishemijom srčano& mi'ia.

  D9!% naslae na unutranjim zidovima koronarnih arterijasprečavaju dotok dovoljnih količina krvi u srčani mii%  #rotok kroz koronarne arterijekoronarne arterije  ne može osigurati potrebupotrebu

  miokarda za kisikommiokarda za kisikom!!  pa dolazi do hipoksijehipoksije  →  riječ je okoronarnoj insuficijencijikoronarnoj insuficijenciji

  Ishemija i prate&a an'in(zna )(lIshemija i prate&a an'in(zna )(l  se  javlja ustanjima koja zahtijevaju poveani dotok krvi usrce"  pripri fizičkom naporu,fizičkom naporu, stresustresu (oslobađanje vazokonstriktora 5HT, NA, ATII),(oslobađanje vazokonstriktora 5HT, NA, ATII),Potrebu srca za kisikomPotrebu srca za kisikom p(jačavajup(jačavaju  kateholaminikateholaminikklasičnlasičnaa iliili ater(skler(tsk ater(skler(tsk aa an'inan'inaa (stabilna(stabilna Ap Ap))

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  23/72

  4imptomi angine pectorisangine pectoris""o pritisak i jaka bol u prsima, stezanje, uenje

  malaksalost, ote!ano disanje, strah, pad krvno tlaka,

  pad temperatureomplikacije angine pectoris"◦ nestabilna anina, akutni infarkt miokarda, 

  iznenadna smrt uzrokovana smrtonosnimaritmijama

  Infarkt miokardaInfarkt miokarda  # akutna ishemijaa)a) 1eravote%a izme/u unosa i potrebe srca za kisikomkisikom

  uslijed"◦ koronarne tromboze◦  jake tahikardije ili 'oka

  b)b) Dnačajna potreba za kisikom kod◦ hipertenzivne krize◦ pove%ano djelovanja kateholamina

  ;ihi srčani infarkt = pacijent nije svjestan

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  24/72

  7jelotvorna antian&inalna terapijaantian&inalna terapija koronarnim vazodilatatorima sastoji se

  u" 4ni%avanju krvno& tlaka4ni%avan ju krvno& tlaka  (dilatacija vena) i

  tako rastereuju srce,srce, 4manjenjenjem kontraktilnosti4man jenjenjem kontraktilnosti  (smanjenjem(smanjenjem

  rada srca ili napetosti srčano zida)rada srca ili napetosti srčano zida) → ssmanjuje sepotreba srcasrca za kisikomkisikom 0oveavanju opskrbe srca kisikom, naročitokisikom, naročito

  unutra'nje& zida srčano& mi'iaunutra'n je& zida srčano& mi'ia (proloniranjem dijastole)(proloniranjem dijastole)

  Sprečavanju spazma koronarnih arterijaspazma koronarnih arterija,, Smanjenju adhezivn(st i a're'aciju trombocita,trombocita, *(ve&anj*(ve&anjuu t(lerancije nat(lerancije na stresstres

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  25/72

  ANISENOKARDI"IANISENOKARDI"I Anti  Anti anginaanginalgici lgici 

  #rija$nji naziv →  !9!1391 7L3;3;!9!9!1391 7L3;3;!9173CE@" Angina pectoris +sten(kardija,+sten(kardija, #revencija inarkta mi(karda

  %eke vrste aritmija&ipertenzija

  ;@930E4 CLE@$";@930E4 CLE@$" 'rza kompenzacija'rza kompenzacija k(d napadak(d napada angine pectorisangine pectoris

  #ro(laksa ili ublažavanje#ro(laksa ili ublažavanje n(v(' napadan(v(' napada angine pectorisangine pectoris )manjiti opasnost od)manjiti opasnost od infarkta miokardainfarkta miokarda  *prevencija*prevencijainarkta,inarkta,

  #rije početka terapije vrlo  je važno reducirati rizik(akt(re za k(r(narnu ater(skler(zu%k(r(narnu ater(skler(zu%  pu'enje,pu'enje,

  hipertenziju i hiperlipidemijuFhipertenziju i hiperlipidemijuF

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  26/72

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  27/72

  0101 OR!ANSKI NIRAI i NIRIIOR!ANSKI NIRAI i NIRII

  @steri@steri nitratne ili nitritne kiseline Djel(tv(rni k(d akutno& napadaakutno& napada

  1itrati djeluju ka(  vazodilatatori venavazodilatatori vena,, k(r(narnih ik(r(narnih ive&ih krvnih sud(vave&ih krvnih sud(va  (arterija i vena),(arterija i vena),  a sam( pria sam( privi2im k(ncentracijama djeluju i navi2im k(ncentracijama djeluju i na arteriolearteriole

  *r(uzr(kuju sistemsku dilataciju vena  i smanjujuvenski dotok krvi u srcevenski dotok krvi u srce u lijevoj komori smanjuje tlak na kraju dijastoleu lijevoj komori smanjuje tlak na kraju dijastole,

  time se popravlja protok u dubljimslojevima srčano& mi'ia3

  *(sljedica jake vaz(dilatacije na srce je smanjenjesmanjenjevensko& punjenja srcavensko& punjenja srca,  a time i k(ličina krvi k(jusrce pumpa  0osljedično se smanjuje rad srca0osljedično se smanjuje rad srca  a time i

  potro'nja kisika u miokardupotro'nja kisika u miokardu3 2t( uzr(kujeprestanak napada

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  28/72

  .ehanizam djel(vanja nitrata.ehanizam djel(vanja nitrata

  !9.314 1;93;!9.314 1;93;  susu terapeutski prekurs(riterapeutski prekurs(ri stvaranjastvaranja nitr('en m(n(ksidanitr('en m(n(ksida,, 1!1! → relaksirajue&relaksira jue&faktorafaktora  koji nastaje u end(teluend(telu  &elija&elija!! DjelovanjemDjelovanjem'lutati(n-'lutati(n-SS-tr-traanserazenseraze metaboliziraju se dometaboliziraju se do 1!1!

   1!1! → stimulira .$31L3; CL3D.$31L3; CL3D u cit(s(lu 

  22 .$31L3; CL3D3.$31L3; CL3D3 → enzim koji katalizira raz&radnjuraz&radnju cikličko 'van(zin-tri(sata'van(zin-tri(sata  (.;0,  u  ciklički  &vanozin&vanozinmonofosfatmonofosfat,, c.0 u &latkim mi'iima krvnih sudova,

  6  c.0 →

    aktivira protein kinazu .protein kinazu . i dovodi dodefosforilacije lakih lanaca miozina i smanjenjaintracelularno& Ca2+, time se  smanjuje tonus krvnihsmanjuje tonus krvnihsudovasudova  →  $3D!7L3;3CE3 (venska, arterijska,koronarna arterijska)

  1;9;  " su farmakodinamski ekvivalentni nitrata!razlikuju se farmakokinetičkifarmakokinetički1e moraju se metabolički prevoditi u 1!1e moraju se metabolički prevoditi u 1!, pa imaju, pa imaju

  najbr%enajbr%e djelovanjedjelovanjeFFFFFF

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  29/72

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  30/72

  4AR.AKOKINEI#KA *OD5ELA4AR.AKOKINEI#KA *OD5ELA NIRAANIRAA i NIRIA %NIRIA %

  >a kratkim djelovanjem →  3;13;11303713037

  22 >a du!im djelovanjem (?h i du!e) → 09@$@1;$1! 7E@L!$31E@09@$@1;$1! 7E@L!$31E@

   

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  31/72

  CH2

  CH

  ONO2

  CH2

  ONO2

  ONO2

  O2 NOH2C

  O2 NOH2C

  CH2ONO2

  CH2ONO2C

  Glycerylis trinitras   Pentaerithritylis tetranitratis

  CH3CHCH2CH2   ONO

  CH3

  Izoamilnitrit

  O

  ONO2

  H O

  H H

  H

  ONO2

  Izosorbitdinitrat

  6li#eril-trinitrat6li#eril-trinitrat

  zoaminil nitritzoaminil nitrit

  1jeluje naj)r6ena j)r6e i najkraćei najkraće (!78

  NitratiNitrati ii NitritiNitriti

  1jelovanje gotovo trenutnogotovo trenutno9

  etabolički se 1@ mora prevoditi u 1!FFFetabolički se 1@ mora prevoditi u 1!FFF

  -1!6 nitrat

  -1!2 nitritN

  O

  ONO2

  H O

  H H

  H

  ONO2

  Izosorbitdinitrat

  zosorbid dinitratzosorbid dinitrat

  1jeluje sporije, ali du:esporije, ali du:e od &)6

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  32/72

  1itro&licerol (1;.)1itro&licerol (1;.) @ster &licerola, or&anski nitratnitrat

  U endotelnim ćelijama srčanog mi$ića dolazi do(sl()a7anja 1!1! koji djeluje kao vazodilatatorvazodilatator  priliv krvi u srce se pove%ava prekopriliv krvi u srce se pove%ava preko  koronarnekoronarne

  vazodilatacije,vazodilatacije, pa je srce bolje snabdjevenopa je srce bolje snabdjeveno

  krvlju,krvlju, a samim tim ia samim tim i @@223kutni napad"3kutni napad" 4ublin&valno4ublin&valno ili bukalno -bukalno - lingvalete ililingvalete ili aerosolaerosol

  (A- otopina)(A- otopina) koji se prskakoji se prska sublingvalno ili na jeziksublingvalno ili na jezik  "" brzabrzaresorpcijaresorpcija **djelovanjedjelovanje brzobrzo  ii kratkokratko zbo& raz&radnjezbo& raz&radnjedjelovanjem esteraza)djelovanjem esteraza)

  i.v.i.v.  kod napadakod napada angine pectorisangine pectoris, s heparinom i 34, s heparinom i 340rofilaksa"0rofilaksa" 0eroralno0eroralno == retard kapsuleretard kapsule **djelovanje nastupa za 20 min adjelovanje nastupa za 20 min a

  traje do 8 htraje do 8 h,, ;ransdermalno;ransdermalno  **flasteri, mastiflasteri, masti, - postepeno otpu$taju, - postepeno otpu$taju

  malu količinu %/malu količinu %/

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  33/72

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  34/72

  9191β

  -)l(kat(ri-)l(kat(ri β-)l(kat(ri su vrl( k(risni pr(:lakticiangine pectoris,  ali i u tretmanuakutnog napada angineakutnog napada angine  k(ji je pra&enp(ve&anjem aktivn(sti simpatikusa  #ropranolol! tenolol! 3etoprolol! %adolol! imolol

  ;tite srce (d p(jačane stimulacijeputem simpatikusasimpatikusa

  Ned(statak%p(vi2enje dijast(ln(' tlaka

  4.'lokatori Ca"kanala 7erivati ,8-dihidropiridina, $erapamil,$erapamil, 

  diltiazem

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  35/72

  1ipiridamol1ipiridamol (ersantin(ersantin

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  36/72

  )va tri lijeka su snažni vazodilatatori arteriolavazodilatatori arteriolaF

  5adi prevencije stvaranja tromba  na

  ater(mima  koronarnih arterija i inarktamiokarda! važna je upotreba $arfarina(anta&onist vitamina ) i 3434,,  k(jak(jasprečava a&re&aciju trombocitasprečava a&re&aciju trombocita

  $arfarin 3cetil salicilna kiselina3cetil salicilna kiselina

  antikoa&ulans dozi ** m& u prevenciji angine pectoris i infarkta miokarda

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  37/72

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  38/72

  Srčane aritmije  = su uzrokovane poreme%ajima u provođenju provođenju  impulsaimpulsa, poreme%ajima u  stvaranju stvaranju srčanih električnih impulsa ili kombinacijom tih faktora

  Srčane aritmije  se manifestuju kao usporenusporen  iliprevi'e ubrzanprevi'e ubrzan  rad srca ili su asinhroneasinhrone kontrakcijesrca

  Srčane aritmije su povezane s različitim $B>

  oboljenjima  +simpt(m neke )(lesti,3+simpt(m neke )(lesti,3  te sprimjenom različitih lijekova ili zahvata.2>H2>H " bolesnika koji koriste karditonične &likozide>*H>*H  " bolesnika podvrgnutim op'toj anestezijiop'toj anesteziji (o#erativni zahvati)

  I*HI*H  " redovne kod bolesnika s akutnim infarktommiokarda

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  39/72

  "ilj terapije6  7austavljanje postoje%e aritmije ili prevencija

  njenog nastanka tj. ponovne pojave.

  .ehanizmi sta)ilizacije srčan(' ritma% 'lokada 1a1a++ i ++ jonskih kanala jonskih kanala " antiaritmiciantiaritmici u

  u!em smislu *stabilizirajuće djelovanje namembrane,

   $l(kada JJ--adrener'ičkih recept(ra urecept(ra u srcusrcu

   *r(du6avanje eektivn(' reraktarn('peri(da srca

  $ $l(kada Ca-Ca-kanalakanala  u srcuu srcu

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  40/72

  #lokatori 1a-kanala (1a-kanala (i -kanala)-kanala) → antiaritmiciu u%em smislu  +(metaju pr(ces k(jim sedep(larizacija pren(si kr(z mem)ranu,

  #lokada 1a-kanala#lokada 1a-kanala →  usp(ravausp(rava vrijemepr(v(7enja impulsa +2iri =RS k(mpleks,

  #lokada -kanala#lokada -kanala →  pr(du6avanjpr(du6avanje  trajanjaakci(n(' p(tencijala +pr(du6ava = interval,

  *rema relativnoj brzini ili relativn(m stepenuk(jim se lijek3 k(ji se predh(dn( ve6e za j(nski kanal3 odvaja od kanala,odvaja od kanala, (dn(sn(dis(ciradis(cira (va 'rupa antiaritmika se dijeli na 6

  podklase " a, b i c

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  41/72

  *(tklase antiaritmika I 'rupe*(tklase antiaritmika I 'rupe

  3ntiaritmici3ntiaritmici aa potpotklaseklase (kinidin )  – blokiraju

  1a1a#kanale,kanale, ali d jeluju blokirajući i #kanalekanale, pa dolazi do  produ%enjaprodu%enja ukupno vremenaukupno vremenaakciono potencijalaakciono potencijala..

  umjerena brzina disocijacije sa ionskih kanalaumjerena brzina disocijacije sa ionskih kanala

  3ntiaritmici3ntiaritmici bb potpotklaseklase ( lidokain) - djeluju na 1a1a#kanalekanale kratko,kratko, manje od sekunde! skrauju 

  ukupno vrukupno vriji jeme trajanja akciono& potencijalaeme tra janja akciono& potencijala,,  pa jeeekat takvih lijekova najvidljiviji kod jakih tahikardijakod jakih tahikardija  i uishemičnoishemičnomm tkivtkivuu

  3ntiaritmici 3ntiaritmici cc potpotklaseklase (  propafenon) - )l(kiraju1a-kanalekanale du&odu&o, K* sekundiK* sekundi

  >)(' t('a su Na-kanali )l(kirani i u sist(li i u azimir(vanja3 pa t( d(v(di d( značajn('  usporavanjausporavanja

  provo/enja impulsa u srcuprovo/enja impulsa u srcu 

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  42/72

  a - koriste se u terapiji";ahikardije i fibrilacije pretkomora,$u#raventrikularnih i ventrikularnih aritmija

  b - koriste se u tera#iji"$$entrikularnientrikularnihh  aritmija,aritmija,  ako su sim#tomi vrlo te%ki i&ili

  ako u&ro%avaju %ivot,' #revenciji i lijeenju akutnih ventrikularnih aritmijaakutnih ventrikularnih aritmija

  tokom  kkardijalnih operativnih zahvataardijalnih operativnih zahvata  ili akutno&infarkta miokarda

  cc -- koriste se u tera#iji""?entrikularnih i supraventrikularnih 

  tahikardija, ahikardija iz A? čv(ra1@ prek(m jernim d(zama svi  antiaritmici antiaritmici  'rupe m('u značajn( usporusporitiiti rad srcarad srca 

  AntiaritmiciAntiaritmici I 'rupeI 'rupe

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  43/72

  a b c$l(kat(ri 1a+ i + 

  kanala0rirodni"0rirodni" 

  171 i 3E3L1

  4intetski"4intetski" 09!31377D!0937

  !9CD1!9CD1

  $l(kat(ri 1a+ +"a+, kanala

  L7!31;!317

  @4L@;1

  $l(kat(ri 1a+kanala

  L@31709!03@1!1

  @1317@1317L!9317L!9317

  AntiaritmiciAntiaritmici I 'rupeI 'rupe )l(kat(ri)l(kat(ri NaNakanalakanala

  3ntiaritmici  a i  c podklase  usp(ravajudep(larizaciju i pr(v(7enje impulsa k(d  normalno&normalno&srčano& tkivasrčano& tkivab podklasab podklasa usporavaju depolarizaciju kod ishemično&ishemično&

  srčano& tkivasrčano& tkiva i imaju malo eekta na normalno tkivo.

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  44/72

  a  djeluju  usporavanjeusporavanjemm  provodljivostiprovodljivosti  iprodu%avanjem repolarizacije umjerena brzina disocijacijeumjerena brzina disocijacije kinidin3 pr(kainamid3 dis(piramid

  b  - imaju  sla)( d jelovanje  na pr(v(dljiv(st3skrauju proces repolarizacije najni%i stepen blokade receptoranajni%i stepen blokade receptora lid(kain3 t(kainid3 meksiletin

  c  djeluju  usporavausporavann j jemem  provodljivostprovodljivostii nadra6aja3 vrl( sla)( djel(vanje narep(larizaciju najsporija brzina disocijacije lijek

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  45/72

  n era c a e a san era c a e a sarecept(r(mrecept(r(m

  (nitet antiaritmika za receptor na jonskom kanalu jonskom kanalu

  zavisi od6 stanja u kome se kanal nalazi! membranskog potencijala

  posljedica različite kinetike interakcija

  Djelovanje antiaritmika &rupeantiaritmika &rupe  koji su i  lokalnianestetici (lidokain) zavisi od p5 i različito je za svakilijek.

  ntiaritmici su slabe bazeslabe baze *p8a vrijednosti od 9!: do ;!:9!: do ;!:, #ri (ziolo$kom p&=9!< ove baze egzistiraju u

  ravnotežnoj smotežnoj sm jesi6 jesi6 neprotonirana (slaba bazaslaba baza)) ii  protonprotoniranairana  katkatiionska forma lonska forma lijijekaeka

  @ticaj pB na aktivn(st@ticaj pB na aktivn(st I 'rupeI 'rupe

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  46/72

  @ticaj pB na aktivn(st@ticaj pB na aktivn(st I 'rupeI 'rupe antiariantiarittmikamika

  Eonizirajui lijekovi, kao 'to je lidokain, imaju jačielektrofiziolo'ki efekat u ishemičnom tkivu, ne&o

  u normalnim elijama srčano& mi'ia #otenciranje djelovanja na ishemično srčano tkivo se

  pripisuje povećanoj koncentraciji jona jona hidro&ena (5hidro&ena (5++)) 3cidoza3cidoza  →  poveava udio 1a-kanala koji su

  okupirani protoniranom formom antiaritmikaprotoniranom formom antiaritmika

  1eprotonirana forma lijeka " slobodna bazaslobodna baza možepenetrirati  direktno iz lipo(lne aze ćelijskemembrane i blokirati 1a-kanale

  Cale promjene u p5 mou uticati na efekate ovihlijekova zbo promjene u ravnote%ibaza

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  47/72

  @ticaj pB na aktivn(st I 'rupe antiaritmika

  shemija sr%anog mišića 5on#entra#ija 4C shemija sr%anog mišića 5on#entra#ija 4C ++  C C

  *#idoza 5on#entra#ija protoniranog oblika lijekaC *#idoza 5on#entra#ija protoniranog oblika lijekaC na površini jonskog kanala Cna površini jonskog kanala C =sporeno djelovanje lijeka=sporeno djelovanje lijeka i smanjena kon#entra#ija lijeka u membranii smanjena kon#entra#ija lijeka u membrani

  3cidoza3cidoza  moe -a utie na prolon&iranodjelovanje ovih lijekova!.ksterna acidoza olak'ava protonolak'ava protoniranjeiranje vezano&vezano&llijijeka za receptoreka za receptor/azlo0 za produ%eno delovanje se obja%njavainjenicom -a samo neutralna (rma lijeka moe -a-isocira sa rece#tora zatvoreno& kanalazatvoreno& kanala 3lkaloza3lkaloza tei -a hi#er#olarizira 1elijsku membranu, atime smanjuje e"ekat antiaritmika

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  48/72

   inidininidin aa

  ′- metoksicinhonan-M-ol- metoksicinhonan-M-ol 

  inuklidininuklidininolininolin

  Antiaritmik Antiaritmik < hiralna centra< hiralna centra69, 84, I9,M469, 84, I9,M4

  Lijek(vi sta)ilizat(ri mem)rane ili )l(kat(ri Na-kanala

  2inhonan3ol2inhonan3ol

  7ijastereoizomerkinidina69, 84,69, 84, I4,I4, M9 M9 antimalarik3r()(rans

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  49/72

  Zbog blokade 1a+ kanalakanala usporava vrijeme provo/enja impulsa, pa iri N94kompleks

  nhibira izlazak + ionaiona djeluju&i na vi2e kanaladjeluju&i na vi2e kanala 

  pa produ%ava akcioni potencijal, tj. N;N;intervalinterval*r(-uavanje  akcionog potencijala i blokada 1a+ kanalakanala  uzrokuje manju osjetljivost %elija na impuls! pove%ava pra okidanja i usporava automaciju srca44 jel(tv(ran k(d jel(tv(ran k(d svihsvih vrstvrstaa aritmijaaritmija!!

  1edostatak"1edostatak"  sam može uzrokovati aritmije

  inidininidin  aa

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  50/72

  inidininidin aa

  1estabilan otosenzitivan 4oli - hloridi i sulfati $odene otopine - nestabilne

  (per os primjena) inidin &lukonat G stabilne otopine

  (parenteralna primjena)

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  51/72

  371 derivat  lokalnog anestetika  - 09!313(ester))('  amidne &rupeamidne &rupe  u strukturi  znatn( manje(sjetljiv na djel(vanje 

   du%e djeluje zbog brze eliminacije + sata,3  nije prikladan zaperoralnu primjenu, najče$će se primjenjuje parenteraln( (iv)(iv)

  0rimjena" za akutnoakutno liječenje aritmija! nijenije  prikladan za dugotrajnu upotrebu zbog nus

  djelovanjaLijek dru'(' iz)(ra +p(slije lid(kaina, u terapijiu terapijiventrikularnih aritmijaventrikularnih aritmija  uzr(k(vanih infarktominfarktommiokardamiokarda

  0rokainamid a

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  52/72

   4intetski antiaritmici4intetski antiaritmici  aa

  0rokainamid0rokainamid (hlorid)(hlorid) N N -acetilprokainamid-acetilprokainamidt h

  jelovanje na !"#, kratko dejstvo,$potreba limitirana

  acetiliranje

  t

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  53/72

  3midni sp(j, sličan kinidinu3 manje nusp(javaIzra6en( ne&ativno inotropno djelovanjene&ativno inotropno djelovanje,  interferinterferiraira  diredirektno sktno s  depolarizadepolarizacijom srčanecijom srčane  membranemembrane ii

  stoa slu!i kaostoa slu!i kao stabilizistabiliziraju%i aensraju%i aens  sasa  deprdeprimiraju%imimiraju%im djelovanjem na srcedjelovanjem na srce (sličan(sličan vvanidinanidinu)u)

  *(sjeduje i*(sjeduje i  antiholiner&ičko i lokalno anestetskoantiholiner&ičko i lokalno anestetskodjelovanjedjelovanje

  7izopiramid  a

  %-&bis(propan-2-il'amino-2-)enil-

  2-(piridin-2-il'butanamid 

  t=>2 - oko F h:?@ lijeka se izlučujenepromenjeno, :?@  NNdealkiliranidealkiliraniaktivni metabolitndikacije"  ventrikularne aritmije kao*to su

  ventrikularna tahikardija, ventrikularna

  pre-eksitiraju+a i srana aritmija

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  54/72

  .(ricizin

  oricizin  a

  @ strukturi ima% en(tiazinski prsten *neuroleptii,

  m(r(linski heterociklusa

   ipični je antiaritmik3antiaritmik3  ali ispoljava i )la'(depresivno djel(vanje na "NS  (tricikličkastruktura,! $to je dobro kod aritmija udruženih sastrahom! nemirom itd.

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  55/72

  Svestrani )l(kat(rSvestrani )l(kat(r 1a1a++ kanala"kanala"blokadom 1a+  kanala  na povr'ini nerava djeluje kao lokalni anestetik!

  blokadom 1a+ kanalakanala u srcuu srcu djeluje kaoantiaritmik

  1edostatak"#rimjenjuje se samo u vidu sporihsporih i.v.i.v. infuzijainfuzi ja1e mo%e  se primjenjivati peroralno,  jer nak(naps(rbcije prvim prolaskom kroz jetru  sehidrolizira i

  &ubi aktivnost&ubi aktivnost

  3ntiaritmici b potklase

  LidokainLidokain

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  56/72

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  57/72

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  58/72

  Lidokain, ;okainid, eksiletinLidokain, ;okainid, eksiletin bb

  2"amino"N"*2!B"dimetil"

  enil, pr(panamid

  Cetabolički stabilnijit

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  59/72

  ;okainid  b

  )trukturni je analog lid(kaina3 amidno& tipa3ože se davati peroralno! $to mu je prednost uodnosu na lidokain

  ndikacije"ndikaci je"$entrikularne aritmije 

  postinarktno ilinakon hirur$kih zahvata na srcu

  1us djelovanja""e smije se davati du/i vremenski period, jer mo/euzrokovati aplaziju ko'tane sr%i i plunu fibrozuaplaziju ko'tane sr%i i plunu fibrozu

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  60/72

  Bemijski i po djelovanju sličan lidokainuNema amidnu &rupu  u strukturi  pa je otporanotporan  nanadjelovanjedjelovanje amidaza,amidaza,  ne razgrauje se u jetri! pa seprimjenjuje peroralnoperoralno hidroliza je dodatno spriječena prisustvom dvije

  -C56 grupe (sterička za'tita),(sterička za'tita),8ratkotrajno blokira 1a-kanale1a-kanale  i usporava vrijemeprovo/enja impulsa

  0rimjena"

  Liječenje i sprečavanjeventrikularnih aritmija!izazvanih  infarktom miokardainfarktom miokarda iliili srčanim &likozidimasrčanim &likozidima

  eksiletineksiletin b

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  61/72

  lekainid 

  7u&odjelujui  blokator 1ablokator 1a++ kanalakanala ((t

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  62/72

  N N -(2-piperidinil-metil'-2-(2-piperidinil-metil'-2,,--bisbis(2,2,2-tri)luoroetoksi'benzamid(2,2,2-tri)luoroetoksi'benzamid

  @ strukturi ima@ strukturi ima  piperidinski heterocikluspiperidinski heterociklus  ii  22-C-C66  0ru#e0ru#e →  %to -o#rinosi  lipofilnosti i metaboličkoj stabilnosti

  lekainid

  f

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  63/72

  a 7u&odjelujui blokator 1a+ 

  kanala. 'lokira  1a-kanale1a-kanale,  a tablokada traje du%edu%e  nego koddrugih

  b. ma i simpatolitičkodjelovanje tj. blokirablokira α  i  β--adrener&ičkeadrener&ičke receptore

  c. Djeluje i kao  lokalnilokalnianestetikanestetik..

  'lokira stvaranje i provo/enjeimpulsa  u atrijima i ventrikulima!

  te snažno djeluje pri poremećajimasrčano& ritma različitih uzroka

  1ajdjelotvorniji1ajdjelotvorniji  u prevenciji supraventrikularnihsupraventrikularnihtahikardijatahikardija  i aritmija koje u0roavaju ivot, per(raln( iintravenski1

  0ropafenon0ropafenon  c

  677hi-roksi8#ro#ilamino)#ro#oksi9"enil98"enil6#ro#anon

  lij k i k ji d ž j

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  64/72

  4otalol (#arob )ako je β-blokator nije svrstan u &rupuantiaritmika1eselektivni

  β

  -blokator, blokator-blokator, blokator + i 1a+ kanala%e metabolizira! izlučuje se nepromjenjen *?@, putembubrega

  ma du&o djelovanjendikacije"3trijske i ventrikularne aritmije koje ne reaguju nadruge lijekove!Ei$e doze *

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  65/72

  CH

   N

  S

  CH2 NHCH

  OHCH3

  CH3

  H3C

  O

  H

  O

  Satalol

  8OP-hidroksi-2-(izopropilamino)etilQmetilsulfonanilid

  .etil-sul(namidska 'rupasul(namidska 'rupa  ((C5C566154!154!22))  'rupa

  (d'(v(rna za djel(vanje na 1a-kanale D(lazi ka( racemična smjesaL(-)enentiomer - β#blokator * grupa, i blokator

  8"kanala * grupa,

  7(+)enantiomer - blokator -kanala * grupa,

  4otalol (hidrohlorid) 

  R

  2

  IIIIII

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  66/72

  3miodaron3miodaron ((CordaroneCordarone$$ , ,  Amiokordin$$)) IIIIII

  ehanizam djelovanja"especifičan, djeluje na + i 1a+ kanale, te smanjujeulazak Ca2+ u ćelije srcasrca

  produžava vrijeme trajanja akciono& potencijala iakciono& potencijala irefraktarno& perioda srcarefraktarno& perioda srca 

  ma i simpatolitičko  djelovanje  **blokira α  i  β adrenergičke receptore', posljedino 

  usporava rad srcausporava rad srca  smanjuje potronju kisikapotronju kisika  smanjuje frekvenciju srcafrekvenciju srca uzrokujeuzrokuje vazodilatacijuvazodilataciju

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  67/72

  i d

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  68/72

  Fliminira se sporo iz organizma

  Djelovanje nastupa sporo  tek nekoliko dananakon peroralne primjene, a maksimalnekoncentracije u plazmi " poslije nekoliko nedjelja

  ndikacije"

  teški poremećaji  sr%anog ritma  koji ne reaguju nadruge lijekove &entrikularne i supraventrikularne ta"ikardije Ekstrasistole &entrikularne 'ibrilacije&entrikularne 'ibrilacije

  1ijeenje zapoinje i prati se samo u bolnii

  4matra se najdjelotvornijim antiaritmikom u kliničkojpraksiF

  3miodaron3miodaron IIIIII

  i

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  69/72

  t

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  70/72

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  71/72

  0;31E30;31E3 5lokatori Ca#kanala koji djeluju na srce su:a) apiite njihove strukture i indikacije za primjenu

  2 5lokatori Ca#kanala koji djeluju na periferne krvneperiferne krvnesudovesudove su:

  a) apiite njihove strukture i indikacije za primjenu

  6 apiite strukture 2 blokatora Ca-kanala &eneracije, derivata ,8 dihidropiridina, mehanizam djelovanja i

  indikacije za primjenu0. avedite sve klase lijekova koji se koriste kao antistenokardicia) apiite strukture i mehanizam djelovanja za jedno

  predstavnika iz svake rupe

  1. apiite stukturu izosorbiddinitrata i izoaminilnitrita (ili1;.).

  a) avedite farmakoterapijsku rupu kojoj pripadaju:DDDDDDDDb) avedite farmakokinetičku razliku ova 2 lijeka:DDDDDDDDDDDc) $ojim mehanizmom djeluju:

  E. apiite strukture 34, varfarina i dipiridamola i navediteindikacije za primjenu

  F iit t kt 6 lij k k ji k i t h ič j

 • 8/17/2019 Antiaritmici - 2015 God

  72/72

  F. apiite strukture 6 lijeka koji se koriste u hroničnojterapiji hipertenzije, a djeluju različitim mehanizmimadjelovanjaG

  ?. apiite na osnovu čea su antiaritmici klase podjeljeni upodklase:a. navedite nazive i strukture po antiaritmika iz rupe b i cb. kojim mehanizmom djeluju:c. navedite indikacije za primjenu:

  '. avedite mehanizme stabilizacije srčano& ritmaa. za sve 0 klase antiaritmika navedite naziv A lijekab. napiite strukture propafenona i meksiletina

  A&. apiite strukturu, osobine i indikacije za primjenu 2 antiaritmika klase