Ante Sekuli‡ - Baki Hrvati

  • View
    1.820

  • Download
    397

Embed Size (px)

Text of Ante Sekuli‡ - Baki Hrvati

ZBORNIK ZA N A R O D N I I V O T I O B I A J E J U N I H

SLAVENA

ZBORNIK ZA N A R O D N I I V O T I O B I A J E J U N I HKnjiga 52

SLAVENA

Urednik:

Akademik A N D R E

MOHOROVICI

Recenzenti:

Dr. D R A G U T I N P A V L I E V I Izvanredni lan P E T A R I M U N O V I

JUGOSLAVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

YU ISSN: 0350-8625

YU ISBN: 86-407-0059-1

JUGOSLAVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Ante Sekuli

BAKI HRVATINarodni ivot i obiaji

TV.

ZAGREB 1991.

PREDGOVOR

Knjiga o bakim Hrvatima temelji se na radu Narodni ivot i obiaji bakih Bunjevaca, koji je objelodanila Jug. akademija znanosti i umjetnosti u Zborniku za narodni ivot i obiaje (...), knj. 50, Zagreb, 1986. Ispravci i dopune u pojedinim poglavljima nisu umanjili znanstvenu utemeljenost knjige. Sadraj je proiren novim poglavljima o bakim okcima, o filozofskim uilitima i batini naih mislilaca i pisaca u Podunavlju, zatim je ova knjiga do punjena popisom literature, zabiljeena je arhivska graa kao i asopisi, listovi i novine (hrvatske i madarske). Na kraju knjige je kazalo osobnih i zemljopisnih imena. U novoj knjizi o bakim Hrvatima sadrajem je obuhvaeno vremensko raz doblje od poetka, od prvog spomena naega svijeta na podruje Bake sve do sredine XX. stoljea. Dobronamjerni itatelj e razumjeti da je u narodnom ivotu teko povui otru meanu crtu na kraju razdoblja koje svakako svrava pedesetih godina naega stoljea, ali poneki ivotopis ili dogaaj prelazi kojom godinom spomenutu omeenost. Posluio se pisac pravom utemeljenim na slobodnom osvjedoenju da je sre dinom naega stoljea, nekoliko godina nakon svretka II. svjetskog rata (1945) znatno izmijenjena demografska slika Bake, tragino je preinaeno gospodarsko stanje, dogaalo se smiljeno zatiranje hrvatskog imena, jezika i kulture. Zbivanja god. 1989. i 1990. potiu i krijepe nadu da e pola stoljea minuloga ivota bakih Hvata biti proueno i sauvano u kojoj novoj knjizi. Povijest bakih Hrvata popraena je nizom biljeaka, brojnim dokazima i protudokazima, utemeljena je na izvornoj povijesnoj grai skupljenoj tijekom etr desetak godina. Graa ima skupni naslov Monumenta croatica Baiensia pa e moda, kad bude objelodanjena, biti dostupna svima koji budu eljeli znanstveno rasprav ljati o integralnom dijelu hrvatskog naroda u Bakoj. Unato popisu obilate literature na kraju knjige treba upozoriti da su uz svako poglavlje spomenuti relevantni pisci i djela od kojih nekih nema u opem popisu. Treba takoer upozoriti da je ova knjiga svojevrsna monografija bakih Hrvata u kojoj se eljelo saeto i to pouzdanije priopiti znanstvenicima, svijetu i opin stvu istinu o Hrvatima rasutim na bakim ravnicama koji su ondje savili svoja ognjita u davnoj prolosti, radino obraivali svoje njive, uvali ih, branili svoje ivote i domove.

U knjizi je manje rijei o bakim okcima nego o Bunjevcima. Nije razlog u brojidbenim podacima okaka je skupina manja nego u injenici to su brojni pisci, veinom srpski, a dijelom i madarski, u raspravama, lancima i po grdnim spisima osporavali hrvatstvo bakih Bunjevaca, dok su okci bili uglavnom poteeni takvih nijekanja. Bude li tko traio u knjizi o bakim Hrvatima ralambe o kontroverznim drutvima (najee mjeovitim), strankama i osobama nee nai odlune pro sudbe nego samo podatke o svemu to pomae prepoznatljivosti naega svijeta koji je u suivotu s drugim narodnim skupinama elio sauvati svoja obiljeja, svoj identitet. Uz brojne kazivae koji se spominju u knjizi, pisac iskreno i srdano zahva ljuje svima koji iz njima poznatih razloga ni ovoga puta nisu eljeli da im ime bude upisano; dio pak kazivaa zavrio je svoj ivotni tijek. Nova knjiga o bakim Hrvatima je raena godinama s tenjom da istina o naim ljudima bude priopena, s goruom eljom da bude obrana ljudskoga i hrvat skog dostojanstva. Nema u knjizi rijei mrnje, prijezira, ali je pisana s dubokim uvjerenjem da ljubav prema zaviaju nije grijeh nego obveza. Ljudska obveza ukoliko elimo biti ljudi i ivjeti ljudski. Svugdje. U matinoj Domovini. I u Bakoj. U Zagrebu, 30. prosinca 1990. Ante Sekuli

SADR2AJPredgovor Pristup I. BAKA Podruje kao dio Podunavlja Zemljopisni podaci Tumaenje toponima Povijest podruja Stanovnitvo Bake II. BUNJEVCI Hrvatska narodna skupina O imenu Bunjevac Vlasi; etnogeneza Bunje vaca Pomicanje u tursko doba Selidbe pod vodstvom franjevaca III. BAKI BUNJEVCI . Dolazak i smjetaj bakih Bunjevaca Povijesni spomeni Bake i Bunjevaca IV. POVIJEST BAKIH BUNJEVACA Prvo razdoblje: od naseljavanja u doba Kolomana, Bele IV, Ladislava IV. i Ludovika I. do XVIII. stoljea Razdoblje od karlovakog mira (1669) do sredine XIX. stoljea (1848) Trde razdoblje od sredine XIX. do sredine XX. stoljea (narodni preporod) V. NASELJA Opi pregled naselja u kojima ive Bunjevci (1) Pregled povijesti triju najveih naselja: Baje (2), Sombora (3) i Subotice (4) oko kojih su kao sredita ostala naselja VI. OKAKA NASELJA Naselja u kojima ive baki okci Ba, drevni grad Bereg / Baki Brijeg Bodani Monotor / Baki Monotor Plavna Sonta Vajska Opi zakljuak o okakim naseljima VII. GOVOR BAKIH BUNJEVACA Bunjevaka tokavska ikavica Osobitosti u glasovnim promjenama, sklo nidbama promjenljivih rijei i sprezi glagola Leksika grada Tuice VIII. SVAGDANJI IVOT Tjelesna i duevne znaajke bakih Hrvata Muki i enski poslovi tijekom godine Salaari i varoani Bunje, zemunice, salai i gradske kue IX. DRUTVENI IVOT Obitelj, patrijarhalna i temeljna zajednica Mukarci, ene, djeca, snahe i zetovi Znaajke obiteljskoga zadrunog ivota; posjedovni odnoaji Seljatvo: gazde, napoliari, arendai, treiari, biroi, komencijai, nadniari, sezonski radnici Vinogradari, pudari Bunjevako plemstvo Popis plemenitakih obitelji Graani, graanstvo Radnitvo Drutva Novinstvo X. IMENA I PREZIMENA BAKIH HRVATA Osobna imena, muka i enska Izbor osobnih imena u bakih Bunjevaca Obiteljska imena abecednim slijedom prema matinim knjigama Biljeka

1 5

15

33 49

95

145

167

197

217

249

iz prve ouvane matine knjige god. 1687. O etniku okac i okakim selidbama Osobna imena u okaca Najea obiteljska imena u bakih okaca XI. NONJA Ope pripomene o nonji Muka bunjevaka nonja; koulja, gae, dolama, prsluk; hlae, prnjak i opaklija; ubara i eir; opanci i izme en ska nonja; koulja, skute, donje i gornje suknje; pregae i marame; urdija, jopka, reklija, otunica; obua; erdani i dukati Tkanje i vezovi istoa i urednost rublja XII. NARODNI OBIAJI Znaajke obiaja Obiaji uz kolijevku Djeje i mladenake sigre Svadbeni obiaji bakih Bunjevaca Obiaji o blagdanima Materice, Oci Betlemari, Badnja veer, Boi, kolede Prela, divani Uskrsni obiaji Kraljice, duhovski obiaji etveni obiaj duijanca Vino gradarski obiaji, berba Posljednji ispraaj, obiaj uz odar, alenje, praanje XIII. NAA PODUNAVSKA FILOZOFSKA UILITA, SADRAJ RADA I ZNAENJE Ope pripomene Naselja u kojima su bila uilita Ustrojstvo uilita Popis predavaa Znaenje naih filozofskih uilita u Podunavlju XIV. PRINOSI O KOLSTVU . O kolstvu uz crkve i samostane kolstvo prema uredbi Ratio educationis Gradske i salaarske kole Srednje kolstvo O jeziku u kolama Borba za narodni jezik u kolama i za vlastite kole kolovanje izmeu dva svjetska rata XV. FILOZOFSKA BATINA HRVATSKIH PODUNAVSKIH PISACA XVIII. STOLJEA Naela izbora pisaca i djela ivotopisni podaci o piscima Djela koja ine filozofsku batinu XIV. KNJIEVNOST O tri stoljea knjievnosti podunavskih Hrvata Pregled knjievnih raz doblja Od knjievnih poetaka do Lovre Brauljevia Razdoblje od Stipe Vilova do Luke ilia Od Emerika Pavia do Grgura Petalia Znaajke budimskog kruga Knjievnost do Ivana Antunovia Pre porodni rad Antunovia, Ambrozija B. arevia i njihovih suradnika Knjievnost u prvoj polovici XX. stoljea XVII. NARODNA KNJIEVNOST Bogatstvo narodnog stvaralatva u Bunjevaca Skupljanje narodnog blaga Postanak i razvitak narodne bunjevake knjievnosti Dioba bunjeva kog narodnog pjesnitva Groktalice groktue Kraljike pjesme Koledarske pjesme Pripovijesti XVIII. UMJETNOST . . . . . Neistraena umjetnost bunjevakih Hrvata Graevinarstvo Slikarstvo od tipana Kopilovia do Jelene ovi, Ane Beli, eljka Kujundia, Gustava Matkovia i drugih Umjetnost u slami, slamarke Naivke-umjetnice, njihov rad ZAVRNICA . . . Arhivska graa Literatura asopisi, listovi, novine Summary . . . . . Kazalo zemljopisnih i osobnih imena

269

293

363

389

401

417

439

459

. . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

471 477 478 490 497 501

PRISTUP

Na ravnicama izmeu Dunava i Tise ve stoljeima ive baki Hrvati. O njima su napisane knjige i rasprave, brojna su drutvena i gospodarska izvjea, mnotvo je novinskih lanaka. U ovoj se pak knjizi raspravlja o njihovoj povijesti, narodnom ivotu i obiajima sve do sredine XX. stoljea. Najprije je rije o Bakoj (I. poglavlje), zatim o Bunjevcima openito (II. poglav lje) kao dijelu hrvatske narodne sveukupnosti. Baki su Bunjevci i okci (III. poglav lje) naselili novo podruje u nekoliko mahova, doli su kao osvjeenje starosjedila kom slavenskom ivlju koje nije ostavljalo iroke ravnice ni u pogibeljnim i nemirnim vremenima turskih provala i osvajanja. Smjetaj novih doseljenika u Podunavlju bio je uvjetovan razliitim drutvenim i gospodarskim prilikama, posebice u doba turskog gospodstva u Podunavlju. U povijesti bakih Hrvata (IV. poglavlje) mogu se razli kovati tri razdoblja: od prvih koraka i okraja na novom tlu do XVIII. stoljea, zatim kad su se isticali kao branitelji i uvari svojih ognjita do sredine XIX. stoljea, i tree razdoblje, koje je obiljeeno preporoditeljskim naporima, borbama i uspjesima do sredine XX. stoljea. Najnovije pak razdoblje do naih dana bogato je drutvenim promjenama i sadrajima, patnjama, pritiscima i nijekanjima, ali nije