of 1 /1
Sa pagkumpleto ng pamamaraang ito, ang manggagawa ay maaari nang masimula sa bagong trabaho. Dapat matanggap ng manggagawa ang kanyang bagong Qatari ID card (QID) at health card mula sa bagong tagapag-empleyo. Mga kapaki-pakinabang na Link Ano ang bagong pamamaraan sa pagpapalit ng trabaho sa Qatar? Ang lahat ng mga manggagawa sa Estado ng Qatar ay maaaring magpalit ng tagapag-empleyo nang hindi kinakailangang kumuha muna ng Sertipikasyon ng Hindi Pagtutol (No Objection Certificate, NOC). Ang manggagawa at ang bagong tagapag-empleyo ay dapat makatanggap ng isang SMS mula sa ADLSA na nagkukumpirma sa pagpapalit ng trabaho. Dapat pasimulan ng bagong tagapag-empleyo ang elektronikong kontrata sa pagtatrabaho sa Digital na Sistema ng Pagpapatotoo ng ADLSA. Ang manggagawa ay dapat magbigay ng isang buwang abiso kung siya ay nasa trabaho ng 2 taon o mas mababa Ang manggagawa ay dapat magbigay ng dalawang buwang abiso kung siya ay nasa trabaho ng mahigit sa 2 taon Ang mga manggagawa at tagapag-empleyo ay maaaring mag-download ng kopya ng kontrata sa pagtatrabaho anumang oras sa pamamagitan ng Digital na Sistema ng Pagpapatotoo. Dapat ipagbigay-alam ng manggagawa sa kanyang tagapag-empleyo sa pamamagitan ng elektronikong sistema ng Ministri ng Administratibong Pag-unlad, Paggawa, at Usaping Panlipunan (Ministry of Administrative Development, Labor and Social Affairs, ADLSA) 1 : Dapat i-print ng bagong tagapag-empleyo ang kontrata sa trabaho, at talakayin at lagdaan ito kasama ang manggagawa. Form ng pagpapalit ng tagapag-empleyo Kopya ng kontrata na nilagdaan sa dating tagapag-empleyo, na pinatotohanan ng ADLSA (o ang alok sa trabaho kung wala ang kopya ng kontrata) Ang alok sa trabaho ng bagong tagapag-empleyo sa wikang Arabe Dapat ipahayag ng manggagawa ang kanyang hangarin na magpalit ng trabaho sa pamamagitan ng elektronikong sistema ng abiso ng ADLSA, na kalakip ang mga sumusunod na dokumento: Dapat i-upload ng bagong tagapag-empleyo ang nalagdaang kontrata sa trabaho sa Digital na Sistema ng Pagpapatotoo ng ADLSA, at bayaran ang bayarin sa pagpapatotoo na QAR 60. Kapag napatotohanan na ang kontrata sa trabaho, ang bagong tagapag-empleyo ay dapat magsumite ng isang kahilingan para sa bagong QID sa Ministri ng Panloob (Ministry of Interior). 2 1 3 4 7 6 5 Tandaan Ang mga hakbang sa ibaba ay nalalapat sa mga manggagawa sa pribadong sektor na saklaw ng Batas sa Paggawa Blg. 14 ng 2004, mga manggagawang pang-agrikultura at pagpapastol, mga domestikong manggagawa at mga mangingisda. Upang makapagpalit ng mga tagapag-empleyo, ang mga sumusunod na hakbang ay dapat sundin: Elektronikong sistema ng notipikasyon: hps://bit.ly/ADLSA-ENS Digital na Sistema ng Pagpapatotoo: hps://elcr.adlsa.gov.qa/ 1 Maliban sa mga kaso ng pagwawakas dahil sa pagtatapos ng kontrata o pagwawakas dahil sa pang-aabuso ng tagapag-empleyo. SAAN AKO MAKAKAKITA NG KARAGDAGANG IMPORMASYON? Para sa karagdagang impormasyon mangyaring makipag-ugnayan sa Ministri ng Administratibong Pag-unlad, Paggawa, at Usaping Panlipunan sa hotline 16008, sa Email na [email protected], sa Website na www.adlsa.gov.qa o bisitahin ang aming mga tanggapan.

Ano ang bagong pamamaraan sa pagpapalit ng trabaho sa Qatar?

  • Upload
    others

  • View
    30

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Ano ang bagong pamamaraan sa pagpapalit ng trabaho sa Qatar?

Page 1: Ano ang bagong pamamaraan sa pagpapalit ng trabaho sa Qatar?

Sa pagkumpleto ng pamamaraang ito, ang manggagawa ay maaari nang masimula sa bagong trabaho. Dapat matanggap ng manggagawa ang kanyang bagong Qatari ID card (QID) at health card mula sa bagong tagapag-empleyo.

Mga kapaki-pakinabang na Link

Ano ang bagong pamamaraan sa pagpapalit ng trabahosa Qatar?

Ang lahat ng mga manggagawa sa Estado ng Qatar ay maaaring magpalit ng tagapag-empleyo nang hindi kinakailangang kumuha muna ng Sertipikasyon ng Hindi Pagtutol (No Objection Certificate, NOC).

Ang manggagawa at ang bagong tagapag-empleyo ay dapat makatanggap ng isang SMS mula sa ADLSA na nagkukumpirma sa pagpapalit ng trabaho.

Dapat pasimulan ng bagong tagapag-empleyo ang elektronikong kontrata sa pagtatrabaho sa Digital na Sistema ng Pagpapatotoo ng ADLSA.

Ang manggagawa ay dapat magbigay ng isang buwang abiso kung siya ay nasa trabaho ng 2 taon o mas mababa

Ang manggagawa ay dapat magbigay ng dalawang buwang abiso kung siya ay nasa trabaho ng mahigit sa 2 taon

Ang mga manggagawa at tagapag-empleyo ay maaaring mag-download ng kopya ng kontrata sa pagtatrabaho anumang oras sa pamamagitan ng Digital na Sistema ng Pagpapatotoo.

Dapat ipagbigay-alam ng manggagawa sa kanyang tagapag-empleyo sa pamamagitan ng elektronikong sistema ng Ministri ng Administratibong Pag-unlad, Paggawa, at Usaping Panlipunan (Ministry of Administrative Development, Labor and Social A�airs, ADLSA)1:

Dapat i-print ng bagong tagapag-empleyo angkontrata sa trabaho, at talakayin at lagdaan ito kasama ang manggagawa.

Form ng pagpapalit ng tagapag-empleyo

Kopya ng kontrata na nilagdaan sa dating tagapag-empleyo, na pinatotohanan ng ADLSA (o ang alok sa trabaho kung wala ang kopya ng kontrata)

Ang alok sa trabaho ng bagong tagapag-empleyo sa wikang Arabe

Dapat ipahayag ng manggagawa ang kanyang hangarin na magpalit ng trabaho sa pamamagitan ng elektronikong sistema ng abiso ng ADLSA, na kalakip ang mga sumusunod na dokumento:

Dapat i-upload ng bagong tagapag-empleyo ang nalagdaang kontrata sa trabaho sa Digital na Sistema ng Pagpapatotoo ng ADLSA, at bayaran ang bayarin sa pagpapatotoo na QAR 60.

Kapag napatotohanan na ang kontrata sa trabaho, ang bagong tagapag-empleyo ay dapat magsumite ng isang kahilingan para sa bagong QID sa Ministri ng Panloob (Ministry of Interior).

2

1

3

4

7

6

5

Tandaan

Ang mga hakbang sa ibaba ay nalalapat sa mga manggagawa sa pribadong sektor na saklaw ng Batas sa Paggawa Blg. 14 ng 2004, mga manggagawang pang-agrikultura at pagpapastol, mga domestikong manggagawa at mga mangingisda.

Upang makapagpalit ng mga tagapag-empleyo, ang mga sumusunod na hakbang ay dapat sundin:

Elektronikong sistema ng notipikasyon: h�ps://bit.ly/ADLSA-ENS

Digital na Sistema ng Pagpapatotoo: h�ps://elcr.adlsa.gov.qa/

1 Maliban sa mga kaso ng pagwawakas dahil sa pagtatapos ng kontrata o pagwawakas dahil sa pang-aabuso ng tagapag-empleyo.

SAAN AKO MAKAKAKITA NG KARAGDAGANG IMPORMASYON?

Para sa karagdagang impormasyon mangyaring makipag-ugnayan sa Ministri ng Administratibong Pag-unlad, Paggawa, at Usaping Panlipunan sa hotline 16008, sa Email na [email protected], sa Website na www.adlsa.gov.qa o bisitahin ang aming mga tanggapan.