ANKIETA KONTROLNA BHP NA BUDOWIE RYZYKO zsp.net.pl/files/PIP_Ankieta_Kontrolna_BHP_  · BHP NA BUDOWIE

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ANKIETA KONTROLNA BHP NA BUDOWIE RYZYKO zsp.net.pl/files/PIP_Ankieta_Kontrolna_BHP_  · BHP NA...

ANKIETA KONTROLNA BHP NA BUDOWIE

RYZYKO ZAWODOWE

W BUDOWNICTWIE

Przykady

Warszawa 2005 r.

Bhp na budowie ankieta kontrolna (s. 3)

Przykady Ryzyko zawodowe w budownictwie (s. 8)

Przykad A Wykonywanie montau rusztowa (s. 8)

Przykad B Wykonywanie robt ziemnych (s. 13)

Przykad C Wykonywanie konstrukcji stalowych (s. 19)

Przykad D Wykonywanie zaprawy murarskiej (s. 25)

Przykad E Prace wykoczeniowe budynku murarskie, tynkarskie (s. 30)

Przykad F Analiza ryzyka zawodowego na stanowisku elektryka (s. 33)

Przykad G Wykonywanie prac dekarsko blacharskich (s. 40)

Formularze do wypeniania: Charakterystyka stanowiska pracy, Ocena ryzyka zawodowego (s. 45)

3

Bhp na budowie ankieta kontrolna

Nr pozwolenia na budow

..................................................................*)

Budowa nie wymagajca pozwolenia na budow **)

Nr rejestracyjne sporzdzonych z kontroli budowy protokow/ notatek urzdowych

1. _ _ _ _ / K _ _ _ / 2005 lub _ _ _ _ / Nu _ _ _ / 2005 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

1. Adres budowy: .....................................................................................................................................................

2. Rodzaj budowy: ...................................................................................................................................................

3. Liczba pracodawcw (na budowie) I__I__I__I

4

4. Dane dotyczce zatrudnienia (na budowie):

Pracujcych ................ Zatrudnionych ............. Kobiet .................. Modocianych ..................

Data rozpoczcia budowy ........................

Odpowied Liczba

lp. Pytanie dotyczce badanego zagadnienia

TAK

NIE

NIE

D

OTY

CZY

prac

owni

kw

P

stan

ow.

prac

y S

ur

zdz

e U

UWAGI:

1 3 4 5 6 7 8 D1 Przygotowanie i organizacja budowy:

1 Czy opracowano instrukcj bezpiecznego wykonywania robt przed przystpieniem do nich?

2 Czy roboty budowlane prowadzone s zgodnie z instrukcj bezpiecznego wykonywania robt?

3 Czy zaznajomiono z instrukcj bezpiecznego wykonywania robt wykonujcych je pracownikw?

4 Czy dla budowy jest opracowany plan bioz?

5 Czy plan bioz jest dostosowany do rodzaju, wielkoci, zoonoci inwestycji (budowy) oraz zawiera cz rysunkow z elementami zagospodarowania placu budowy?

6 Czy w planie bioz okrelono bezpieczny sposb prowadzenia robt budowlano-montaowych (art. poprzez zastosowanie rodkw ochronnych)?

7 Czy na budowie, na ktrej roboty budowlane wykonywane s jednoczenie przez rne podmioty, zosta wyznaczony koordynator art. bhp (art. 208 1 i art. 304 3 Kodeksu pracy)?

J1 Szkolenia bhp:

1 Czy pracownicy wykonujcy roboty na placu budowy zostali poddani instruktaowi stanowiskowemu? P

J2 Badania lekarskie:

1 Czy pracownicy posiadaj aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskaza do pracy na zajmowanym stanowisku?

P

J3 Dodatkowe kwalifikacje:

1 Czy kierownik budowy / kierownicy robt s uprawnieni do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie?

P

2 Czy pracownicy posiadaj wymagane uprawnienia kwalifikacyjne? P

I Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciliwe:

1 Czy pracodawca dostarczy pracownikom odzie i obuwie robocze? P

2 Czy pracownicy stosuj dostarczone przez pracodawc odzie i obuwie robocze? P

3 Czy pracownicy s wyposaeni w rodki ochrony indywidualnej? P

4 Czy pracownicy stosuj wymagane rodki ochrony indywidualnej? P

A Teren budowy:

1 Czy teren budowy / robt zosta zabezpieczony przed dostpem osb nieupowanionych?

5

1 3 4 5 6 7 8 B Zaplecze higieniczno sanitarne:

1 Czy pracodawca zapewni pomieszczenia higieniczno-sanitarne?

C Owietlenie

1 Czy drogi, przejcia i miejsca niebezpieczne s waciwie owietlone?

D2 Stanowiska i procesy pracy

1 Czy zabezpieczono (porcze, daszki ochronne, inne) i oznakowano strefy niebezpieczne (otwory technologiczne i inne miejsca niebezpieczne)?

2 Czy zabezpieczono waciwie stanowiska pracy w ssiedztwie czynnych, napowietrznych linii energetycznych?

3 Czy stanowiska pracy s odpowiednio zabezpieczone przed spadajcymi przedmiotami, czynnikami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi?

4 Czy stanowiska pracy na wysokoci oraz przejcia i dojcia do nich s zabezpieczone przez zastosowanie balustrad?

5 Czy balustrady zabezpieczajce przed upadkiem z wysokoci s zbudowane zgodnie z przepisami?

6 Czy zastosowano inne rodki ochrony przed upadkiem z wysokoci, jeeli stosowanie balustrad byo niemoliwe lub nieuzasadnione?

7 Czy drabiny, klamry, pomosty s stabilne i zabezpieczone przed nieprzewidywaln zmian pooenia i posiadaj odpowiednia wytrzymao?

8 Czy prace na wysokoci wymagajce stosowania rodkw ochrony indywidualnej s wykonywane przez co najmniej dwie osoby?

D3 Roboty ziemne:

NB |__|

E1 Przenoniki:

E2 Eksploatacja urzdze transportu bliskiego (UTB) podlegajcych dozorowi technicznemu: NB |__|

1 Czy pracodawca posiada aktualn decyzj UDT zezwalajc na eksploatacj urzdzenia? U

2 Czy wyposaono urzdzenie w stanowiskow instrukcj obsugi (instrukcj bhp) dostpn dla obsugujcego? U

3 Czy jest prowadzony dziennik konserwacji urzdzenia? U

4 Czy przestrzegane s terminy i zakres przegldw konserwacyjnych? U

G1 Transport:

1 Czy drogi komunikacyjne s dostosowane do rodkw transportu wewntrznego oraz przewoonego adunku?

2 Czy drogi i przejcia s waciwie zabezpieczone przed zagroeniem spadania przedmiotw z gry?

3 Czy opracowano zasady ruchu po drogach placu budowy?

4 Czy oznakowano drogi zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym?

5 Czy przestrzegane s normy dotyczce rcznego przenoszenia przedmiotw?

6 Czy rczne prace transportowe wykonywane s zgodnie z przepisami i zasadami bhp?

6

1 3 4 5 6 7 8 7 Czy przestrzegane s normy dotyczce przemieszczania przy pomocy taczek i rcznie poruszanych wzkw?

G2 urawie: NB |__|

1 Czy uraw jest wyposaony w tablic informujc o udwigu dopuszczalnym? U

2 Czy torowisko urawia jest we waciwym stanie technicznym? U

3 Czy elementy sterownicze i sygnalizacyjne urawia s we waciwym stanie technicznym ? U

4 Czy waciwy stan instalacji odgromowej urawia jest udokumentowany aktualnymi pomiarami? U

5 Czy prowadzona jest ksika dyurw i ksika kontroli urawia? U

6 Czy oprzyrzdowanie przeznaczone do podnoszenia adunkw przechowuje si w sposb zapewniajcy ochron

7 Czy do podnoszenia adunku dobrano waciwe zawiesie (w zalenoci od obcienia, miejsca uchwytu, sposobu podwieszenia adunku, warunkw rodowiska)?

M Czas pracy: NB |__|

1 Czy przestrzegane s normy czasu pracy operatora urawia? P

H Magazynowanie i skadowanie:

1 Czy prawidowo wyznaczono miejsca skadowania materiaw?

2 Czy przy skadowaniu zachowane s wymagane odlegoci od energetycznych linii napowietrznych?

3 Czy materiay s waciwie skadowane lub/i magazynowane?

E1 Maszyny i urzdzenia techniczne:

1 Czy opracowano i udostpniono do staego korzystania instrukcje bhp dotyczce obsugi maszyn i urzdze? U

2 Czy uytkowane maszyny i urzdzenia s oznakowane odpowiednimi znakami i barwami bezpieczestwa?

3 Czy uytkowane maszyny i urzdzenia maj odpowiednie urzdzenia ochronne? U

4 Czy maszyny /urzdzenia/ i narzdzia posiadaj certyfikat na znak bezpieczestwa lub deklaracj zgodnoci?

5 Czy uytkowane maszyny i urzdzenia s we waciwym stanie technicznym? U

6 Czy uytkowane narzdzia rczne s we waciwym stanie technicznym?

7 Czy uytkowane drabiny s we waciwym stanie technicznym?

8 Czy maszyny i urzdzenia podlegajce dozorowi posiadaj wiadectwa dopuszczenia do ruchu? U

E2 Rusztowania NB |__|

1 Czy dokonano udokumentowanego odbioru rusztowania przez nadzr techniczny przed oddaniem go do U

2 Czy rusztowanie zostao prawidowo posadowione na gruncie? U

3 Czy powierzchnie robocze rusztowania zostay wypenione waciwymi pomostami? U

4 Czy prawidowo wykonano kotwienie rusztowania do staych elementw obiektu budowlanego? U

5 Czy wykonano piony komunikacyjne pomidzy poziomami pomostw rusztowania? U

6 Czy prawidowo wykonano obarierowanie pomostw rusztowania? U

7 Czy rusztowanie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem? U

8 Czy rusztowanie jest okresowo konserwowane i kontrolowane? U

7

1 3 4 5 6 7 8 9 Czy rusztowania metalowe posiadaj waciw ochron odgromow? U

F Urzdzenia i instalacje energetyczne:

1 Czy instalacje i urzdzenia elektryczne maja zapewnion ochron przeciwporaeniow przed dotykiem bezporednim?

U

2 Czy skuteczno ochrony przeciwporaeniowej przed dotykiem bezporednim zostaa potwierdzona pom