Animalele. Enciclopedie ilustrata Vol. I - Tudor Cozari . Enciclopedie...آ  Cum credeli, are

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Animalele. Enciclopedie ilustrata Vol. I - Tudor Cozari . Enciclopedie...آ  Cum credeli, are

 • crv ernllpl

  Plerlsnll olpodolc!cuf

  lezoc ropnl

  gd e-ap-aladte(

  ln la)Pl0l8

  aJ e0]lu P)01)

  ) al

  J t \- -..

 • IUPHINS

  Cum crede!i, veverila are anumite preferinle a mentare? 12 Unele anima e silbatice i5i lac rezerve de hrani pentru iarna Cum procedeazi veverila? 13 Veverilele negre sunt reprezentan!ii unei alte specii? 16 $i veveritele fac ,,nun!i" . , ,... 17 CAnd 5i de ce veverila bea apa? 17 Fi5a biologici ... .. 18

  Citate, proverbe 5l zicitori despre veveri!; . ... .. .. ... . l9 E cuib de pasire sau de veverila? ..,,. ,. 19 locul de a prinselea necesltate sau capriciu? . ,.. 2A Si fii numai ochi 5i urechi )1 A jongla cu nucile in timpu consumarli or este o arta inniscuta sau dobanditi? 2)

  Pisica sa batica perla faunistici a Codrilor Moldovei.. ,.. Pisc eLirdeLar De ce pisicile au un mod de viali so itar? l:aboogca Proverbe s z,cator' despr^ pis c a ,\rrra' p sic o, .dlba ic"

  Cum e stipanul, asa i 5i casa .. 30 Simlurile pisicii - caTe sunt acestea? . ...,,. 32 Detteptarea, dupa hrana inainte mar5l . .. ...33 Pisica are dugmani?.,,.. 35 Pui mici sau mari - grija pentru ei o poarti feme a 35

  24

  26

  27

  28

  )9 30

  Lupul a revenit pe meleaguri e noastre 36 Lupul - cumplita;i egendara fiari... .... . 38 lupul - animal feroce,,, .. .. 4A Lupul paru-;i schimba, dar naravul bal ......41 Lupul se bizuie doar pe picioarele sale ..... ..... ... .....43 Care este capacitatea de miros a upilor?,..,,.. ,,... . . 43

  Fi5a biologica ........ ... .44 Proverbe 5i zicatori despre up 45 De ce lupii urli? ....,,..., 45 Cu limba de un cot .46 Viala in hait; ........ 47 Dinlii upului - arma de temut .. ..,,.. .47

  epurele ;i jocul de a inc6lcitu urmelor Fuga-i ruginoasi, dar e sanitoasi Frica iepurelui de-cAmp este o s ibiciune sau o virtute? 50 Maestru in arta deghizirii . . , 52 Numai ochi 5i urechi 53 Fi5a biologica .. 54

  Proverbe 5i zicitori despre iepuri. 55 Oare iepurele manAnci doar morcovi? ..55 Obiceiuri e de,,nunta" a e iepure ui de cdmp . ... ... ..56 lepura5i gola5i 5i iepura;i ,,imbrica1i" -

  despre ce este vorba?

  Toaleta de fiecare zi . . .... ...58 Curiozitatea gi inocenla iepure ui - sa fie oare un cusur?, .,59

  49

  50

  58

  Ecosistemele silvice 5i ciufu -de-pidure..,,. ,. Fsaboogca.. Citate, proverbe 5i zicitori despre bufnila

  Cum se apara ciuful de padure . .68 Bufnilele sunt p;s;ricu,,chip"? 69 Ma prive;ti sau mijesti? 7A Bufnila sau fluture? 71 Ciuful-de padure - pasare enigmat ca 71

  60

  62

  63

  Ciuful-de padure - pasare hrapireali.. .. 63 Ceremonia de,,nunti" a ciufului de pidure 64 ingrijirea pui or sacrificiu comun al celor doi pirinli 66

  {F ta -e#

 • Efl"' ,,rol (ozlos

  InuPeN

  €nl " 1ln^PrPU lep 'Palald Pqu qls r(1 aladle( Ul"' asoulua^ ap alse t93 iql(niu nu nes ql(ny1 lvl " Pln( o l9l qlnb 3 Otl " "' eald nu (,,at1n[Ll6" 9uue;11 6t t alttieni s t( ala1tz aleo1 nlluad 1tra11p ]1lo o1

  61 " " adle( eldsap uo]gltz t( aqla,':--

  oc qlroolotq 1, - dat Ll no.ro }?lop nl^ au q :, LEI " roindod uJ ].loLU JlPl :: gl "tnlilDos ila Lc_.: V1 "' " alellleal i ltuu arlul - gde ap-a ac : ' alrrieni s

  Ul " rgz qbap Pi.lP uJ ln osqe uotdue3 ttt ?lseolq aldsap tlo]gl z t( aq;a'ror6 Lt t .r li'li5 OtL 9rL6olorq 96t1 6u roluorqrp puporol ul tlnllr?s e t( rep'1elglql Pl n.llsaPW 8Zt aal?LUtue aialgdqlq lPul alsl luns ala](eo;q ?) liPL](

  SaL lolanPuo.lae e alaqba,neldns:: LnDl^.13s ul'PlsPo.lq Jp 1: , -

  -

  LU qie.lq^epe Plseolq o Pl lqlzl^u adec;:: ,,e1(ad" e1 aP - ?s?o nlel u areq.- '

  .

  9U " " olPLU qlseo.lq o Pl lnlsnulu no ui : - vU rolai(eolq P ,,?lasE^ Plunu" nPs ?lunl uL ]l;l - (u"' " ?)sPo]8 eu baj e5 eslPl)- .

  OU qued er-ur] n e qugd 'gualug;l gtdn 1 6ll " allrallp (nlo] t('llolns-apaqal 6tL " lolaPaqa qzeaParord

  LUnl IPC aleod unl aliauplq as alP)allul "" 'rolapaqal ,,plunu" (,,eup-: L L t 'lnlniuozllo etull alds apu l al . l-

  Ll 9) vll tLt'

  gLt " ?lpoqz r( qleoul'a6;aul :azelsodt tall u1 epqqa']

  60t 2a1(eolq lPop ?lu?UPLU alezraq ale6 80 t

  'loloz]aq P al lLuPl ap e1et1

  LAI

  90 t iolazlaq al? all]?qlnl 0p all.ln 0l qo 90t aqle-raz.loq ePuaba l

  EOL q-r '' ' ggt qz;eq ardsap tloryltz 16 aqr. -

  'oL "qlt5o1orc"'

  rcl "eqlP- az)aq el ]c-: .-

  Lgt qzreq ardsaP alelndod elai- :. OgL " " Leleq snpP e- ql lo ltdol r-uaunds a .' .

  96 a lttuPl ap ttiatn pzo;d adalul ',,triunu" etzaod 9dn6 V6 " ttlobtld ?l ,,?]unu" ap PluoLLra.ral 6 a robt;d alP a.tPluaLu LP alaiu1;a1ard L6 lpzPaLulol os unl t( ala luns al a tt'rn1bu] 16 ?r liells 06 91 6o1otq q(t]

  g8 " ialpllsalau nes ntltrdpl lPnxas InLUslr:-- - LB' iuqsgd lalsolP P (ataobud r ..

  auobud Ep PaltLUnuJP abell as aPt, - ''' 1?SPOIUOtl].IP alPllunLUol c '.,

  plPuoploau qleol6 o rt;obud aP e -: - - 'llqPlllaA.l0UltU Un - Pil-

  98

  98

  t8 " ll aP lue-l5e11 u1 suud

  a,leu qitrisad-areol uP)oll ap nlsPLU un

  tg 'a]Pls?u uLp ?lPqorlv

  Z8 .lnlnlLu?loll lnduutl u1 ln.telall PLU?]eA t6-nu altlol uqlo l al aC

  t8 E.tPoL uPlo l a,tdsap auls loJP ( ro]gltz 'aq.ranold t8 ?r Li?lis

  08 " " el 6o1oq:,. 6L t-leu aiulsad-ttrollu?lo l aLP alPiuaLullP alalu l;--- gL i?qlP arPo n) ap iuns Il]ollu?loll Jl?no .l - -

  LL "'a]Pol l -

  9L "'allnlo PaUJL-uJSP - al.lollu?loll ls3.l?qlnl al aP i a: -

  9L lalllol u?loll al pugdsqr ]uns apun r( -'-- nL liollu?loll el ,,?]unu" Jp llnlal ':

 • 10

  Sciurus vulgaris

  Este, probabif unul dintre cele mai des intAlnite gi mai indrigite animale ma- mifere silbatice cu care omul intri in contact fhri mari ezltin.Este energic[, preca- uti, dar in acelaqi timp curioasi gi sociabili. Veverila nu poate si nu impresioneze prin aspectul siu frumos si galant, dar gi prin comportamentul spectaculos pe care il demonstreazi atunci cAnd se intAlnegte cu omul' salturi neaqteptate, coborAri gi ascensiuni vertiginoase pe tulpinile verticale, jocuri de-a ascunselea printre crengi- le copacilor. Toate acestea, in limbajul ghidugei gi neobositei veverilg nu inseamni altceva decAt un indemn la joaca, urmat de interogativul: dar cu ce ai uenitla mine, ce lmi vei oJeri din merindele pe care le ai cu tine? $i, intr-adev[r, omuf de regula, scotoceq- te prin buzunare sau prin geanti qi 1i di un miq, o nuci sau nigte alune. Chiar daci este intotdeauna ghidati de instinctul de autoapirare, care i-a salvat viala in cele mai imprevizlblle imrejuriri, veverila igi calca pe inimi qi trece peste frici, apropi- indu-se cu precaulie de bunitifile oferite. Peste pulin timp insi, prinde la curaj si consumi nestingherita hrana din mAinile noastre. Este un moment memorabif de o inalti tensiune spirituala atAt din partea acestui nostim animal, care gi-a pus la grea incercare viala in schimbul unui prinz sifios, cAt qi din partea omului, care are emo(ii gi o duiogie deosebita de pe urma acestei infriliri miraculoase cu natura gi cu fralii nogtri mai mari - animalele.

  La aparilia noastra prin preajma, veverita i;i intrerupe activitatea cotidiana 5i incearca, intr un fel sau altul, sa inleleaga inten!iile celor ce au intrat pe teritoriu sau Vdz6nd ca mai^rle ne sLnt p irp rL nuci sau cL a te produse comestibile, veverila apare pe neaiteptate de dupd tulpina groasi a arbore ui pe care s-a cocolat ia apantia noastr;, ne priveSte un timp, apoi coboard in graba pentru a inhala hrana oferita de noi.

  aceea

  rile de

 • gLUl?l #e#

  'a' lt --

  loluoqtr

 • Cum credeli, veveri.ta are anumite preferinle aliment arc?

  t.:,

  Cu siguranli da! Veverila este un animal rozitor ;i fitofag, de aceea umi in fond vegetale. (hiar daci in rafia alimentard intri peste o suti de surse de hrana, veverila prefera in primul rind seminlele de conifere - cele de brad, pin, ., molid, cedru ;i zad5. Anume prin aceasta se explici faptul ci veverila este unul dintre animalele caracteristice ale pidurilor de

  conifere din nordul Europei 5i Americii de Nord. in zona pidurilor de foioase, veverila se hrine;te cu ghinde gi alune. Pe langd

  aceste componente nutritive de bazi, ea mai folose;te ca hrani ciuperci, muguri;i l5(ari de arbori ;i arbu;ti, nuci, fructe

  de pidure, rizomi 5i tuberculi ai plantelor ierboase. in perioada de reproducere veverilele au nevoie 5i de proteine de

  origine animali, de aceea ele consuma de asemenea insecte ;i larve, plsiri, oui 9i puii lor, rozltoare mici. Ralia zilnici a unei veverile in sezonul de vari ajunge pAni la 80 de grame, pe cAnd iarna, din cauza insuficien-

  lei de hrani, aceasta nu depa;ege 35 de grame.

 • 'aiurruos rS alrn.rJt

  ap auer60 r) a-l Pl PUgd alel zc.=. ,- iod )p 'areolPdPlul alrPort pu ll '9uiE

  nrluad oln)P] guPlq ap alo^laza.l punrse rs.L o ai raAOA opun alPlala.rc

  al rnlol luns aiLUgr rp qieletdns Pl alPllpL.r los ep a1a;eolguuqrg

  rla ro;aputqb 'rolttnu up]lJlol ndrut] ul ]PlptAUt ap o r( tral;ad iur s un ap gpenop

  'gu,ler nrluad puPrq ep rola

  ea;ltgbard ap leDads ui giedn

  Jlcd Pi'lO^OA 'lauulPol ,ndulrl u

  rrurat ;ndutl ul eleltztA

  Lll'Pillar,en ap alezlloLueLU

  zun)se alsa)V (sns teLr.l ap

  urp ?^rasqo as unt qdnp) epunlse o apun 'ilsop !euJ rtul guodsuer] o t( ernO n: r o eirra,ren'qlnu o putsP!

  Inlol aJds lerPaurr g]dBarPul es nu BirJaAeA'gJnB ul ef,nu pugnT 'ala ap EieJ seralul {nur ea.rd glsa;pEru Inuro Puvl rfunlB alErurue alsafE guodluol as runf, BAJesqo uelnd

  'guler nJlued rf,nu gzealralof, eref, Joloirrolal etu(e