Angrenaj Conic Cu Dinti Drepti

  • View
    376

  • Download
    13

Embed Size (px)

Text of Angrenaj Conic Cu Dinti Drepti

1 ANGRENAJ CONIC CU DINI DREPI Angrenaj Angrenaj conic conic cu din cu din i drep i drep i iGeneralit Generalit i iAngrenajeleconicese Angrenajeleconiceser rvesc vesc latransmitereami latransmitereami criicrii ntredoiarboricuntredoiarboricu AXECONCURENTE AXECONCURENTE.Suprafe .Suprafe elederostogoliresuntdouelederostogoliresuntdouCONURI CONURI cucu vrful comunvrful comun n punctul de intersec n punctul de intersec ie al axelor ro ie al axelor ro ilor. ilor.Cel mai frecvent angrenajconic este celCel mai frecvent angrenajconic este cel ORTOGONAL ORTOGONAL ( ( = 90 = 90 ) ), , dar potdar pot fi realizatefi realizate i variante constructive diferite.i variante constructive diferite. Comparativcuangrenajelecilindrice,angrenajeleconiceauote Comparativcuangrenajelecilindrice,angrenajeleconiceauotehnologiehnologie de fabrica de fabrica ie mai preten ie mai preten ioas ioas.. De asemenea, for De asemenea, for ele axiale care aparele axiale care apar n aceste angrenaje complic n aceste angrenaje complic,, ntr ntr- -oo oarecare msur oarecare msur, construc , construc ia reazemelor arborilor de sus ia reazemelor arborilor de sus inere a ro inere a ro ilor. ilor. Angrenaj Angrenaj conic conic cu din cu din i drep i drep i iRo Ro ile din ile din ate conice pot fi executate cu danturate conice pot fi executate cu danturdreapt dreapt,, nclinat nclinat sausau curb curb. .Ro Ro ile conice cu dantur dreapt ile conice cu dantur dreapt sunt utilizate la viteze perifericesunt utilizate la viteze periferice reduse( reduse(vv=2...3=2...3m/s m/s),cndabaterilepasului),cndabaterilepasului icelealeprofiluluinuicelealeprofiluluinu producproduc nc solicitri dinamice marinc solicitri dinamice mari i zgomot. i zgomot. Se executmai u Se executmai u or,daracestero or,daracestero i suntfoartesensibilelamontajemaii suntfoartesensibilelamontajemai pu pu in precisein precise i la deforma i la deforma ii sub sarcin ale arborilor de sus ii sub sarcin ale arborilor de sus inere, putndinere, putnd duceducel larupereadanturiidatoritfaptuluic arupereadanturiidatoritfaptuluic,, nacestecazuri,reparti nacestecazuri,reparti iaia ncrcrii nu este uniform de ncrcrii nu este uniform de- -a lungul dintelui. a lungul dintelui.Ro Ro ileconicecudanturcurb ileconicecudanturcurb sunt utilizate la angrenajele cusunt utilizate la angrenajele cu viteze periferice mari, p viteze periferice mari, pn lan la4040m/s m/s.Acesteangrenajeauo func .Acesteangrenajeauo func ionareionare silen silen ioas ioas, g , grad de acoperire superior, d rad de acoperire superior, durabilitate mriturabilitate mrit n exploataren exploatare ii ofer posibilitatea mririi raportului de angrenare ofer posibilitatea mririi raportului de angrenare. . Sunt realizate pe ma Sunt realizate pe ma iniini complicate constructiv.complicate constructiv. DanturacurbpoatefiDanturacurbpoatefipaloid paloid sausau nevolventnevolvent( (Klingelnberg Klingelnberg),),eloid eloid( ( erlikon erlikon), respectiv), respectiv n arc de cerc ( n arc de cerc (Gleason Gleason). ). Ro Ro ileconicecudanturileconicecudantur nclinat nclinat potfunc potfunc ionalavitezeionalaviteze perifericepnlaperifericepnla1212m/s m/s iseise executpeacelea executpeacelea ima ima inideinide danturatcadanturatca iro iro ilecudanturilecudantur dreapt dreapt,d ,darcuoproductivitatearcuoproductivitate mai redus mai redus.. Angrenaj Angrenaj conic conic cu din cu din i drep i drep i iDinacestmotiv,Dinacestmotiv, nloculro nloculro ilorconicecudanturilorconicecudantur nclinat nclinat,s ,seprefereprefer ro ro ileconicecudanturcurb ileconicecudanturcurb,c ,careseexecutpema areseexecutpema inidemareinidemare productivitate.Angrenajelec productivitate.Angrenajeleconicecudanturonicecudantur nclinatsuntutilizate nclinatsuntutilizate,d ,dee regul regul, atunci cnd ro , atunci cnd ro ile au dimensiuni mariile au dimensiuni mari i, din acest motiv, nu pot fii, din acest motiv, nu pot fi prelucrate pe ma prelucrate pe ma ini de danturat ro ini de danturat ro i cu dantur curb i cu dantur curb. . Suprafe Suprafe elederostogolirealero elederostogolirealero ilorangrenajuluiconic( ilorangrenajuluiconic(axoidele axoideleangrenajului)suntsuprafe angrenajului)suntsuprafe econice, econice, tangente dup o generatoaretangente dup o generatoare comun comun. V . Vrfurile celor dou conuri de rostogolire serfurile celor dou conuri de rostogolire se ntlnescntlnesc n punctuln punctul O O de concuren de concuren al axelor ro al axelor ro ilor. ilor.Angrenaj Angrenaj conic conic cu din cu din i drep i drep i iConulderostogolirealuneiro Conulderostogolirealuneiro idin idin ateconiceestedefinitprinateconiceestedefinitprin generatoarea acestuiageneratoarea acestuia i unghiul pe care aceastai unghiul pe care aceasta l face cu axa ro l face cu axa ro ii, numitii, numit unghiul conului de rostogolireunghiul conului de rostogolire i notat prini notat prin 1,2 1,2. .Geometria angrenajelor conice Geometria angrenajelor conice2 1o + o = EDouro Douro idin idin ateconice,c ateconice,careangreneazareangreneaz ntrentre ele,ad ele,admitogeneratoarecomunacelordoumitogeneratoarecomunacelordou conuriderostogolire,defi conuriderostogolire,definitprinunghiurilenitprinunghiurile 1 1 ii 22, unghiul dintre axele acestor ro , unghiul dintre axele acestor ro i fiind i fiind: : Angrenaj Angrenaj conic conic cu din cu din i drep i drep i iO aceea O aceea i roat din i roat din at conic poate angrena cu diferite ro at conic poate angrena cu diferite ro i, caracterizatei, caracterizate prin valori diferite ale unghiuluiprin valori diferite ale unghiului o o2 2.. n acest fel pot rezulta diverse valori alen acest fel pot rezulta diverse valori ale unghiuluiunghiuluiE E dintreaxelero dintreaxelero ilor.Angrenajulcuunghiuldintreaxeilor.AngrenajulcuunghiuldintreaxeE E =90 =90 poartdenumireadeangrenajconicpoartdenumireadeangrenajconicortogonal ortogonal i estecelmaifrecventi estecelmaifrecvent utilizatutilizat n construc n construc ia transmisiilor. ia transmisiilor. ncazulparticularcndncazulparticularcndo o2 2=90 =90 ,roatadin ,roatadin atdevineatdevineroatplan roatplan,, definindu definindu- -se,astfel,se,astfel,angrenajulconiccuroatplan angrenajulconiccuroatplan.Acestangrenaj,rar.Acestangrenaj,rar ntlnitntlnit npractic npractic,p ,prezintinteresteoreticrezintinteresteoretic ntructestefolositpentruntructestefolositpentru definirea definirea ro ro ilor din ilor din ate conice ate conice i,i, respectiv, a angren respectiv, a angrenajului conic.ajului conic. Roataplan Roataplan,o ,omoloagcremaliereidereferin moloagcremaliereidereferin aangrenajuluicilindric aangrenajuluicilindric,, constituie roata plan de referin constituie roata plan de referin a angrenajului conic a angrenajului conic. .Angrenajulcilindricpoatefiinterpretatcaunangrenajconicc Angrenajulcilindricpoatefiinterpretatcaunangrenajconiccareareareare punctuldeintersec punctuldeintersec iealaxelorlainfinit.Caurmare,prindeplasareaiealaxelorlainfinit.Caurmare,prindeplasarea acestuipunctlaodistan acestuipunctlaodistan finit finit,p ,parametriiangrenajuluicilindricsearametriiangrenajuluicilindricse transformtransform nparametriaiangrenajuluiconic,iardiverselepunctealenparametriaiangrenajuluiconic,iardiverselepuncteale ro ro ilor aflateilor aflate n angrenare se vorsitua pe sfere concentrice, avnd centruln angrenare se vorsitua pe sfere concentrice, avndcentrul n vrful comun al conurilor de rostogolire.n vrful comun al conurilor de rostogolire. Angrenaj Angrenaj conic conic cu din cu din i drep i drep i iPrincipalele modificri care apar sunt Principalele modificri care apar sunt:: - - cercuriledinplan,caracteristiceangrenajuluicilindric,devi cercuriledinplan,caracteristiceangrenajuluicilindric,devincercuripencercuripe sfer sfer, iar, iar cilindrii devin conuri cilindrii devin conuri; ;- - evolventa plan devine evolvent sferic evolventa plan devine evolvent sferic;; - - dreaptadeangrenaredevinecercdeangrenare,iarsegmenteled dreaptadeangrenaredevinecercdeangrenare,iarsegmenteledee angrenare devin arce de angrenare;angrenare devin arce de angrenare; - - cremaliera de referin cremaliera de referin devine roat plan de referin devine roat plan de referin ;; Pentrusimplificareatehnologieidefabrica Pentrusimplificareatehnologieidefabrica iearo iearo ilordin ilordin ateconice,ateconice, flancuriledin flancuriledin ilorro ilorro iiplaneseconstruiescdrepte.Caurmare,angrenajuliiplaneseconstruiescdrepte.Caurmare,angrenajul evolventic se transformevolventic se transform ntr ntr- -un angrenaj apropiat celui evolventic. un angrenaj apropiat celui evolventic.AvndAvnd n vedere faptul c angrenajele conice realizaten vedere faptul c angrenajele conice realizate n practicn practic nu suntnu sunt riguros evolventice riguros evolventice, r , rezult cacesteangrenaje suntrealizate numai caezult cacesteangrenaje suntrealizate numai ca angrenajeangrenajenedeplasate nedeplasate sauzero sauzero- -deplasate deplasate,, ntructntruct angrenajeledeplasatereprezintoparticularitatespecificnum angrenajeledeplasatereprezintoparticularitatespecificnumaiai angrenajelor evolventice. angrenajelor evolventice.Caurmare,conulderostogolireCaurmare,conulderostogolire iceldedivizaresesuprapunlaoriceiceldedivizaresesuprapunlaorice roat din roat din at conicat conic ( (o ow w= =o o). ). 2 AngrenajAngrenajconicconiccu dincu dini drepi drepiiElementele geometrice aleElementele geometrice ale ro ro ilor unui angrenaj conicilor unui angrenaj conic ortogonal. ortogonal.SeobservcmajoritateaSeobservcmajoritatea elementelorgeometricealeelementelorgeometriceale ro ro ilorunuiangrenajconicilorunuiangrenajconic suntvariabilesuntvariabile nlungulnlungul generatoareiconuluidegeneratoareiconuluide divizare divizare (rostogolire).(rostogolire). Dinacestmotiv,e Dinacestmotiv,elementelelementele geometricesedeterminpegeometricesedeterminpe unun con frontal con frontal.. Deregul Deregul,l ,laoroatdin aoroatdin atat conicsuntutilizatetreiconicsuntutilizatetrei conurifrontale:conurifrontale: