Click here to load reader

Angelinoviny 3 2014/2015 - zspa.sk · PDF fileAngelinoviny 3 2014/2015

 • View
  242

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Angelinoviny 3 2014/2015 - zspa.sk · PDF fileAngelinoviny 3 2014/2015

 • Angelinoviny 3 2014/2015

  1

 • Angelinoviny 3 2014/2015

  2

  vodn bse

  Je to tu a je to tak,

  musme si zobra frak.

  Vek je to udalos,

  zbavy tu bude dos.

  asopis nm vychdza,

  srandu si v om nachdza,

  kad kto ho ta.

  Vetko sa mu sta.

  taj strnky, hltaj okom,

  pota, ten nechaj bokom

  Dozvie sa tu fru vec.

  Interview? To vieme vetci.

  No a o om? O svetlukch,

  o svetielkuj mukch.

  Rekordy a in veci.

  Zvieratk poznme vetci.

  port, vtipy aj bsne,

  bude to tu krsne.

  Do ivota koly,

  pozrie sme sa boli.

  Kvz a ankety,

  zaujmav lety.

  Nai maskoty tie

  pozrie sa na nich smie.

  Angelko je nezletil ,

  vtipn, rchly, celkom mil.

  Angelina krsna,

  mil, mdra, astn.

  Obrzky a tajniky,

  mal ako ruiky.

  No tak taj stle.

  Strnky nie s mal.

  nezletil- neplnolet

  uu

 • Angelinoviny 3 2014/2015

  3

  Educate zdokonalenie sa v anglickom jazyku

  Projekt EDUCATE

  Pred jarnmi przdninami sa iaci piateho ronka stretli s projektom

  EDUCATE. Tento nezvyajn projekt sa konal od 16.2 do 20.2 a jeho elom

  bolo obohati piatakov o anglick slovn zsobu. Poas tda sa v rozlinch

  triedach vystriedali tudentky Valerie a Ezge. Pomocou prezentcii nm

  predstavovali zvyky v ich krajinch, tradin jedl, osobnosti a miestnu

  literatru. Viac o nich sa dozviete v krtkom interwiew.

  uu

  Inteview s lektormi z inch krajn

  Ako sa volte?(priezvisko)

  V:Valeria Perevertova

  E: Ezgi Carkurtason

  Odkia ste?

  V:Ukrajina

  E: Turecko

  o tudujete?

  V:urnalistiku

  E:Prvo

  Ak je vae obben jedlo?

  V:Pizza

  E:Jahac pz

  Ak je vae obben zviera?

  V:Maka

  E:Pes

  o vs oslovilo na Slovensku?

  V:Horalka

  E:Bryndzov haluky

  ZO IVOTA NAEJ KOLY

 • Angelinoviny 3 2014/2015

  4

  What is your name? (surname)

  V: Valeria Perevertova

  E:Ezgi Cankurtason

  Where are you from?

  V:Ukraine

  E:Turkey

  What do you study?

  V: journalistic

  E: low

  What is your favourite food?

  V: pizza

  E: kuzu i

  What is your favourite animal?

  V: cat

  E: dog

  What is the best of Slovakia?

  V: horalka

  E: haluky

 • Angelinoviny 3 2014/2015

  5

  Amosov de

  Jn Amos Komensk sa narodil 28. Marca v roku 1592 na Vchodnej Morave.

  Zomrel 15.novembra 1670 v Amsterdame. Komenskho teria bola, e kola by

  mala by miestom, kde uitelia bud k deom zhovievav a bud ku nim

  pristupova s lskou a pochopenm a bud schopn im odpusti mal arty

  a priestupky. alej by mala iakov prilka k ueniu hravou formou.

  28. marca si ho pripomname formou vuby starch iakov, ktor v tento de

  uia naich mladch spoluiakov na prvom stupni. Hoci nemaj pedagogick

  sksenosti deti im rozumej. Star iaci si pripravili: hodiny matematiky,

  sloveniny, hudobnej a telesnej vchovy at.

  Poas da 27.3. 2015 na 53 vyuovacch hodinch sa stalo 198 det uitemi.

  Fotografie a akovn listy si mete pozrie na web strnke naej koly.

  TRIEDNY VLET 8.C

  V sobotu 28.3 2015 sme sa zastnili na vlete autobusom do okolia

  Michaloviec, kde sme pozorovali vtky, ktor sa vracali z teplch krajn

  a pokraovali v migrcii do Fnska. Vystpili sme v dedine blzkej Senianskch

  Rybnkov. Poas naej try sme zaili mnoho zmieanch zitkov ako

  naprklad: Akcia MIX zjeme vetko o mme

  -zapadnut botasky do moariny

  -prehliadka rekontruovanho katiea

  -jedenie rb peench horcim vzduchom ohniska napichnutch na paliciach

  Pozorovali sme vtky alekohadmi, ale aj z vyvench drevench

  pozorovaten. Neboli viditen vonm okom, ale z alekohadu sme ich videli

  vo vekch hjoch a kdoch ako sa zlietali. Do veera ich priletelo asi tisc.

 • Angelinoviny 3 2014/2015

  6

  V minulch rokoch ich bolo viacej, ale teraz maj menej vhodnej potravy. Ku

  veeru sme prili ku katieu, kde ns akali rzne atrakcie. Strieanie z luku,

  kovstvo. Tento vlet nm dal mnoho zitkov, na ktor tak rchlo

  nezabudneme. Akcia- Vtanie eriavov popolavch organizovan Slovenskou

  ornitologickou spolonosou ku Du vtkov .

  Laura Badov, 8.C

  Slovensk sporitea

  alebo ako finanne dospie

  Prv as prehliadky spovala v prednke o bankch, poisovniach

  a nebankovch spolonostiach. iaci dostali lohu v podobe testu o veobecnej

  finannej gramotnosti. Za zvldnutie testu nvtevnci dostavali dareky.

  V druhej asti prehliadky smaci pozorovali pracovnkov banky. T im

  vysvetovali ako funguj urite prstroje napr.na rozoznvanie pravch

  bankoviek od falonch, taku bankoviek (sli na spotavanie vekej sumy

  peaz)at. Pali prezentciu z poboky Slovenskej sporiteni. Deti mali

  monos opta sa pracovnky na jej pracovn podmienky, a na okolnosti

  zaloenia tu od 15-tich rokov.

  Finann gramotnos trochu inak

  31.3.2015 VIII.A,C

 • Angelinoviny 3 2014/2015

  7

  Nvteva Technickej univerzity

  v Koiciach

  iaci VIII.C mali monos navtvi Technick univerzitu v Koiciach.

  Niektor veci, ktor videli na TUKE ich celkovo zaujali, napr. vyuitie techniky

  v medicne rzne asti tela sa daj vyrobi pomocou 3D tlaiarne. A ak by mal

  niekto naprklad havriu, tie asti, ktor s pokoden sa daj implantova.

  Dozvedeli sa (alebo aspo sa snaili) nieo viac a technike v letectve, videli

  automobily vyroben iakmi z univerzity.

  Oboznmili sa s tepelnou kamerou a metdami zvrania kovov a 3D

  tlaiarou. Pili sa im aj 3D okuliare, cez ktor mohli vidie virtulny svet

  vlastnmi oami. Boli tam rzne druhy robotov, napr. drn (lietajci), robotick

  rameno, robotick auto, ktor sa vedelo samo pohybova.

  Na tejto prehliadke sa dozvedeli vea novch veci. Vetko je to vlastne

  o matike a fyzike o istotne viedlo deti k tomu, nao sa treba ui tieto

  spomnan predmety v kole.

  VIII.A,C p.u.. Plach , Herczegov , zabezpeil otec z VIII.C pn Ing. Kelemen

  TUKE Research Day 2015

 • Angelinoviny 3 2014/2015

  8

  Krovn Sympatie 2015

  Zdroj: https://docs.google.com/forms/d/1yi6DXzwTTN8Kjjcz1881suJ_KhYrshRtPSTypiCe-

  60/viewform?c=0&w=1

  Kninica pre mlde mesta Koice si v marci zvolila Kra detskch

  itateov. Stal sa nm ten najspenej itate kninice, ktormu sa

  najlepie podarilo zvldnu lohy hodn novho kra. Adam abrk, zo

  Z na Krosniasnkej ulici.

  Novinkou aktulneho ronka sae vak bolo aj udelenie titulu Kr

  Sympatia, ktorm sa stal jeden z 8 finalistov za svoju obbenos a kladn

  povahov vlastnosti. Toto ocenenie zskala naa iaka iesteho ronka

  Katarna Simonov so ziskom 2088 hlasov.

  Ako si sa o tejto sai dozvedela?

  O sai som dozvedela prostrednctvom pani Karafovej, knihovnky kninice Merkr.

  Prihlsili sme sa dvaja, z naej triedy aj Mio Ivanisko. O tejto sai som ale poula ete

  minul rok, ke som uvidela oznam v Korzri. Nemohla som sa ale prihlsi, nakoko to bola

  sa pre 6. a 7. ronk.

 • Angelinoviny 3 2014/2015

  9

  Preo si sa do tejto sae prihlsila?

  Ke mm monos vdy tam knihy, je to moja zuba. ta som vedela skr ako ostatn

  spoluiaci, u v piatich rokoch. Ak som s rodinou na chate, mj pobyt vonku je obas

  obmedzen kvli peom alebo zlmu poasiu, tak tam a tam. Ak ma kniha chyt, dokem

  ta aj cel hodiny a knihu preta jednm dkom.

  Moja itatesk ve dorstla a do takch rozmerov, e som mala aj narodeninov oslavu

  v hore menovanej kninici, bola to prv oslava takho druhu v kninici na Slovensku.

  Pri obhajobe prezentcie si mala na vber 2 tmy: Som vydavateka alebo

  Kninica mojich snov. Ktor si si vybrala, preo?

  KNINICA MOJICH SNOV, rozhodla som sa pre tto tmu po debate s rodimi a aj tak som

  vdy snvala o kninici poda mojich predstv. Moja vysnvan kninica by mala ma itre

  s tuli vakmi (sedacie vaky), neakalo by sa v rade pri odovzdvan knh, ale ten as by sme

  strvili v itrni. Deti vemi niia knihy, vytrhvaj strnky a tak sa u n

Search related