of 29 /29
UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET Sarajevo, 8. 11. 2019. godine ANGAŽMAN NASTAVNIKA I SARADNIKA FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU NA DRUGIM ORGANIZACIONIM JEDINICAMA UNSA/ DRUGIM VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA U STUDIJSKOJ 2019/2020. GODINI RED. BROJ IME I PREZIME IZBOR I EKVIVALENCIJA IZVRŠENOG IZBORA ORGANIZACIONA JEDINICA/VISOKOŠKOLSKA USTANOVA NA KOJOJ SE OSTVARUJE ANGAŽMAN NASTAVNI PREDMET/ SEMESTAR SAGLASNOST FAKULTETA/ ODLUKA REKTORA 1. Prof. dr. Srebren Dizdar predmet Engleska književnost EKVIVALENCIJA IZVRŠENOG IZBORA 2013/2014. - PRIJEDLOG ODLUKE VIJEĆA FAKULTETA BROJ: 02- 01/290 OD 9. 7. 2015. - ODLUKA SENATA UNIVERZITETA BROJ: 01-5878/15 OD 30. 9. 2015. PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ANGLISTIKA: Književnosti na engleskom jeziku, engleska književnost, (predmeti: Poezija engleskog predromantizma FIL ANG 340 ((2P), (1P), dva studijska programa), Poezija engleskog romantizma (1800-1900) FIL ANG 346 ((2P), (1P), dva studijska programa), Proza britanskog modernizma FIL ANG 442 (2P+2S), IP Proza britanskog modernizma FIL ANG 442 (2P), Poezija na britanskim otocima u XX. stoljeću FIL ANG 444 (2P+2S), IP Postkolonijalni roman na engleskom jeziku FIL ANG 543 (2P+2S), Savremeni britanski roman FIL ANG 542 (2P+2S)), IP Književnost u postkolonijalnom (kon)tekstu FIL ANG 571 ((2S), (2P), dva studijska programa), ANGLISTIKA: Književnosti na engleskom jeziku, kulturološke studije, (predmet: IP Britanske supkulture FIL ANG 588 (2S) i METODOLOGIJA (predmet: Metodologija i tehnika naučnog rada FIL ANG 470 ((1P+1S), (1P+1S), (1P+1S), (1P+1S), četiri studijska programa)). Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Engleski jezik 3, 4 i Engleski jezik za studente Komunikologije (zimski i ljetni semestar) Odluka rektora UNSA o raspoređivanju i nastavnom zaduženju člana akademskog osoblja

ANGAŽMAN NASTAVNIKA I SARADNIKA FILOZOFSKOG … · 2019-12-09 · metodika PREDMETI: Uvod u metodiku nastave engleskog jezika, Uvod u praksu nastave engleskog jezika, Rano učenje

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ANGAŽMAN NASTAVNIKA I SARADNIKA FILOZOFSKOG … · 2019-12-09 · metodika PREDMETI: Uvod u...

Page 1: ANGAŽMAN NASTAVNIKA I SARADNIKA FILOZOFSKOG … · 2019-12-09 · metodika PREDMETI: Uvod u metodiku nastave engleskog jezika, Uvod u praksu nastave engleskog jezika, Rano učenje

UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET Sarajevo, 8. 11. 2019. godine

ANGAŽMAN NASTAVNIKA I SARADNIKA FILOZOFSKOG FAKULTETA

UNIVERZITETA U SARAJEVU NA DRUGIM ORGANIZACIONIM JEDINICAMA UNSA/ DRUGIM VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA U STUDIJSKOJ 2019/2020. GODINI

RED.

BROJ

IME I PREZIME

IZBOR I EKVIVALENCIJA

IZVRŠENOG IZBORA

ORGANIZACIONA JEDINICA/VISOKOŠKOLSKA

USTANOVA NA KOJOJ SE OSTVARUJE ANGAŽMAN

NASTAVNI PREDMET/ SEMESTAR

SAGLASNOST FAKULTETA/

ODLUKA REKTORA

1. Prof. dr. Srebren Dizdar

predmet Engleska književnost EKVIVALENCIJA IZVRŠENOG IZBORA 2013/2014. - PRIJEDLOG ODLUKE VIJEĆA FAKULTETA BROJ: 02-

01/290 OD 9. 7. 2015. - ODLUKA SENATA UNIVERZITETA BROJ: 01-5878/15 OD

30. 9. 2015.

PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ANGLISTIKA: Književnosti na engleskom jeziku, engleska književnost, (predmeti: Poezija engleskog predromantizma FIL ANG 340 ((2P), (1P), dva studijska programa), Poezija engleskog romantizma (1800-1900) FIL ANG 346 ((2P), (1P), dva studijska programa), Proza britanskog modernizma FIL ANG 442 (2P+2S), IP Proza britanskog modernizma FIL ANG 442 (2P), Poezija na britanskim otocima u XX. stoljeću FIL ANG 444 (2P+2S), IP Postkolonijalni roman na engleskom jeziku FIL ANG 543 (2P+2S), Savremeni britanski roman FIL ANG 542 (2P+2S)), IP Književnost u postkolonijalnom (kon)tekstu FIL ANG 571 ((2S), (2P), dva studijska programa), ANGLISTIKA: Književnosti na engleskom jeziku, kulturološke studije, (predmet: IP Britanske supkulture FIL ANG 588 (2S) i METODOLOGIJA (predmet: Metodologija i tehnika naučnog rada FIL ANG 470 ((1P+1S), (1P+1S), (1P+1S), (1P+1S), četiri studijska programa)).

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu

Engleski jezik 3, 4 i Engleski jezik za studente

Komunikologije (zimski i ljetni semestar)

Odluka rektora UNSA o

raspoređivanju i nastavnom

zaduženju člana akademskog

osoblja

Page 2: ANGAŽMAN NASTAVNIKA I SARADNIKA FILOZOFSKOG … · 2019-12-09 · metodika PREDMETI: Uvod u metodiku nastave engleskog jezika, Uvod u praksu nastave engleskog jezika, Rano učenje

2

2. Prof. dr. Merima Osmankadić

naučna oblast ANGLISTIKA

(ODLUKA O IZBORU SENATA UNSA) PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ANGLISTIKA,

ANGLISTIKA: Engleski jezik, lingvistika; Opći predmet (predmeti: Uvod u morfosintaksu, Morfosintaksa – nefinitne konstrukcije, IP: Sintaksičke varijacije u novinskom registru,

Pregled gramatike bosanskog, hrvatskog, srpskog i engleskog jezika, Analiza diskursa, Sociolingvistika, IP: Sociolingvistika, Engleski jezik 1 – opći predmet, Engleski

jezik 2 – opći predmet) (PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU VIJEĆA FAKULTETA I UGOVOR O RADU)

Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Engleski jezik u građevinarstvu

(zimski semestar)

Odluka rektora UNSA o

raspoređivanju i nastavnom

zaduženju člana akademskog

osoblja

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Engleski jezik (zimski semestar)

Saglasnost Odsjeka/dekana

FFUNSA

3. Prof. dr. Ksenija Kondali

oblast anglistika: Književnosti na engleskom jeziku, američka književnost (predmet: Savremeni američki roman), anglistika: Književnosti na engleskom jeziku, kulturološke studije (predmeti: Društvena i kulturna historija SAD-a do 1865., Društvena i kulturna historija SAD-a nakon 1865., Američka kultura, IP: Filmske adaptacije britanskih romana, IP: Američka književnost i kultura, 1865.-1920.) i teorija književnosti (predmet: Savremene književne teorije) (ODLUKA O IZBORU SENATA UNSA) uža naučna oblast ANGLISTIKA: Književnosti na engleskom jeziku, američka književnost (predmet: Savremeni američki roman), ANGLISTIKA: Književnosti na engleskom jeziku, kulturološke studije (predmeti: Društvena i kulturna historija SAD-a do 1865., Društvena i kulturna historija SAD-a nakon 1865., Američka kultura, IP: Filmske adaptacije britanskih romana, IP: Američka književnost i kultura, 1865.-1920.) i TEORIJA KNJIŽEVNOSTI (predmet: Savremene književne teorije) (PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU VIJEĆA FFUNSA I UGOVOR O RADU)

Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici

Britanska kultura i civilizacija, Američka kultura i civilizacija,

Američka književnost do kraja 19. stoljeća,

Američka književnost 20. stoljeća i Britanska

književnost 20. stoljeća (zimski i ljetni semestar)

Odluka dekana FFUNSA o

angažmanu na drugoj

visokoškolskoj ustanovi

4. Prof. dr. Ifeta Čirić-Fazlija

PODRUČJE (OBLAST): humanističke nauke, POLJE: jezici i književnost (filologija), GRANA: ANGLISTIKA, književnosti na engleskom jeziku, engleska književnost (predmeti: Uvod u studij književnosti, Engleska književnost do 1500., IP Britanska drama u prvoj polovini XX stoljeća, Britanska drama (1970-1990)), ANGLISTIKA, književnosti na engleskom jeziku, američka književnost (predmeti: Uvod u savremenu američku dramu/ IP Uvod u savremenu američku dramu, IP Savremena američka drama), ANGLISTIKA, književnosti na engleskom jeziku, kulturološke studije (predmeti: Američka kultura, IP Britanska drama na filmu) (ODLUKA O IZBORU SENATA UNSA, PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU VIJEĆA

Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici

Šekspirova drama, Engleska književnost do

kraja 17. stoljeća i Poezija engleskog romantizma

(zimski i ljetni semestar)

Odluka dekana FFUNSA o

angažmanu na drugoj

visokoškolskoj ustanovi

Page 3: ANGAŽMAN NASTAVNIKA I SARADNIKA FILOZOFSKOG … · 2019-12-09 · metodika PREDMETI: Uvod u metodiku nastave engleskog jezika, Uvod u praksu nastave engleskog jezika, Rano učenje

3

FAKULTETA I UGOVOR O RADU)

5. Doc. dr. Lejla Mulalić

naučna oblast engleska književnost (ODLUKA O IZBORU SENATA UNSA)

PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ANGLISTIKA: Književnosti na engleskom jeziku, kulturološke studije, (predmeti: Društvena i kulturna historija Velike Britanije do 1485., Društvena i kulturna historija Velike Britanije nakon 1485., ANGLISTIKA: Književnosti na engleskom jeziku, engleska književnost, (predmeti: Engleska renesansna književnost, Engleski roman 18. i 19. stoljeća) (PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU VIJEĆA FAKULTETA I UGOVOR O RADU)

Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici

Književnost viktorijanskog doba

(zimski semestar)

Odluka dekana FFUNSA o

angažmanu na drugoj

visokoškolskoj ustanovi

6. Doc. dr. Larisa Kasumagić-Kafedžić

naučna oblast Metodika nastave engleskog jezika (ODLUKA O IZBORU SENATA UNSA)

PODRUČJE (OBLAST): humanističke nauke, POLJE: jezici i književnost (filologija), GRANA:ANGLISTIKA: engleski jezik, metodika PREDMETI: Uvod u metodiku nastave engleskog jezika, Uvod u praksu nastave engleskog jezika, Rano učenje engleskog jezika za predškolski uzrast, Metodika nastave engleskog jezika, Pedagoška praksa 1 i 2, Novine i trendovi u nastavi engleskog jezika (UGOVOR O RADU)

Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici

Temeljna umijeća nastavnika i metode

usvajanja engleskog jezika i Gramatika u kontekstu (zimski i ljetni semestar)

Odluka dekana FFUNSA o

angažmanu na drugoj

visokoškolskoj ustanovi

7. Doc. dr. Nejla Kalajdžisalihović

naučnoj oblasti anglistika (ODLUKA O IZBORU SENATA UNSA)

PODRUČJE (OBLAST):HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE:JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA),

GRANA:ANGLISTIKA: Engleski jezik, lingvistika(predmet: Psiholingvistika),ANGLISTIKA: Engleski jezik, savremeni

engleski jezik(predmeti: Savremeni engleski jezik 3, Savremeni engleski jezik 4, Savremeni engleski jezik 5, Savremeni engleski jezik 6, Engleski jezik 1 (Opći predmet),

Engleski jezik 2 (Opći predmet) (PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU VIJEĆA FAKULTETA I UGOVOR O RADU)

Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u

Sarajevu

Engleski jezik u zrakoplovnom saobraćaju

(ljetni semestar)

Saglasnost Odsjeka/dekana

FFUNSA

8. Srebrenka Mačković, MA

oblasti anglistika, književnosti na engleskom jeziku, engleska književnost (predmeti: Uvod u studij književnosti, Engleska književnost do 1500. godine,Engleska renesansna književnost, Engleski roman 18. i 19. stoljeća, Poezija engleskog predromantizma, Poezija engleskog romantizma (1800.-1900.)), ANGLISTIKA, književnosti na engleskom jeziku, američka književnost (predmeti:Američki transcendentalizam, Američki modernizam: 20.-te godine 20. stoljeća), ANGLISTIKA, književnosti na engleskom jeziku, kulturološke studije (predmeti: Društvena i kulturna historija Velike Britanije do 1485., Društvena i kulturna historija Velike Britanije nakon 1485.) (ODLUKA O IZBORU SENATA UNSA) PODRUČJE (OBLAST): humanističke nauke, POLJE: jezici i

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu

Engleski jezik 3, 4 i Engleski jezik za studente

Komunikologije (zimski i ljetni semestar)

Odluka rektora UNSA o

raspoređivanju i nastavnom

zaduženju člana akademskog

osoblja

Page 4: ANGAŽMAN NASTAVNIKA I SARADNIKA FILOZOFSKOG … · 2019-12-09 · metodika PREDMETI: Uvod u metodiku nastave engleskog jezika, Uvod u praksu nastave engleskog jezika, Rano učenje

4

književnost (filologija), GRANA: ANGLISTIKA, književnosti na engleskom jeziku, engleska književnost (predmeti: Uvod u studij književnosti, Engleska književnost do 1500. godine, Engleska renesansna književnost, Engleski roman 18. i 19. stoljeća, Poezija engleskog predromantizma, Poezija engleskog romantizma (1800.-1900.)), ANGLISTIKA, književnosti na engleskom jeziku, američka književnost (predmeti: Američki transcendentalizam, Američki modernizam: 20.-te godine 20. stoljeća), ANGLISTIKA, književnosti na engleskom jeziku, kulturološke studije (predmeti: Društvena i kulturna historija Velike Britanije do 1485., Društvena i kulturna historija Velike Britanije nakon 1485.) (PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU VIJEĆA FAKULTETA I UGOVOR O RADU)

9. Prof. dr. Ismail Palić

naučna oblast bosanski, hrvatski i srpski jezik (ODLUKA O IZBORU SENATA UNSA)

oblast BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK, Savremeni (standardni) jezik PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA), GRANA: BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK, Savremeni (standardni) jezik, (PREDMETI: Sintaksa I, II i III, Semantika I i II, Semantika, IP: Kognitivna semantika) (PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU VIJEĆA FAKULTETA)

Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Bosnian Language 1, 2, 3, 4 (zimski i ljetni semestar)

Saglasnost Odsjeka/dekana

FFUNSA

10. Prof. dr. Amela Šehović

oblast bosnistika, kroatistika, srbistika, bosanski, hrvatski i srpski jezik, Savremeni (standardni jezik), (prdmeti: Tvorba riječi, Leksikologija i leksikografija, Uvod u standardni jezik, Fonetika i fonologija, Književnojezička politika u BiH od 70-ih do 90-ih godina 20. stoljeća), opći predmet – Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik 1 i 2) (ODLUKA O IZBORU SENATA UNSA) užu naučnu oblast BOSNISTIKA KROATISTIKA, SRBISTIKA, BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK Savremeni (standardni jezik), (Tvorba riječi, Leksikologija i leksikografija, Uvod u standardni jezik, Fonetika i fonologija, Književnojezička politika u BiH od 70-ih do 90-ih godina 20. stoljeća), OPĆI PREDMET – Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik 1 i 2) (PRIJEDLOG ODLUKE VIJEĆA FAKULTETA)

Akademija scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu

Osnove nauke o jeziku I i II (zimski i ljetni semestar)

Saglasnost Odsjeka/dekana

FFUNSA

11. Prof. dr. Bernisa Puriš

oblast BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK, Savremeni (standardni jezik), (predmeti: Pravopis, Jezička kultura, Lingvistička stilistika I i II, IP: Funkcionalna stilistika), OPĆI PREDMET/I (Bosanski, hrvatski, srpski jezik I i II) (ODLUKA O IZBORU SENATA UNSA)

Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici

Norma jezika i Kultura govora

(zimski semestar)

Odluka dekana FFUNSA o

angažmanu na drugoj

visokoškolskoj ustanovi

Page 5: ANGAŽMAN NASTAVNIKA I SARADNIKA FILOZOFSKOG … · 2019-12-09 · metodika PREDMETI: Uvod u metodiku nastave engleskog jezika, Uvod u praksu nastave engleskog jezika, Rano učenje

5

12. Doc. dr. Mehmed Kardaš

PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA), GRANA: BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK, Historija jezika (predmeti: Historijska gramatika I i II, Poredbena gramatika slavenskih jezika, Jezik srednjovjekovnih kancelarija) OPĆI PREDMET/I (Bosanski, hrvatski, srpski jezik I i II) (ODLUKA O IZBORU SENATA UNSA)

Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici

Staroslavenski jezik I i Historija jezika II

(zimski semestar)

Odluka dekana FFUNSA o

angažmanu na drugoj

visokoškolskoj ustanovi

13. Azra Hodžić-Čavkić, MA

naučna oblast bosanski, hrvatski i srpski jezik

(ODLUKA O IZBORU SENATA UNSA) oblast BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK, Savremeni (standardni) jezik PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA), GRANA: BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK, Savremeni (standardni) jezik, (predmeti: Sintaksa I, II i III, Semantika I i II, Semantika, Uvod u standardni jezik, Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik 1 i 2 (opći predmeti)) (PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU VIJEĆA FAKULTETA)

Državni univerzitet u Novom Pazaru, Republika Srbija

Pravopis bosanskog jezika sa ortoepijom, Lektorske

vježbe, Bosanski jezik standardnojezička politika i Standardni bosanski jezik 1: fonetika sa fonologijom

(zimski i ljetni semestar)

Odluka dekana FFUNSA o

angažmanu na drugoj

visokoškolskoj ustanovi

14. Prof. dr. Samir Arnautović

predmeti Historija filozofije III i Historija filozofije IV

EKVIVALENCIJA IZVRŠENOG IZBORA 2013/2014. - PRIJEDLOG ODLUKE VIJEĆA FAKULTETA, BROJ: 02-01/290-

2 OD 9. 7. 2015. - ODLUKA SENATA UNIVERZITETA, BROJ:01-5878/15 OD 30.

9. 2015. PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: FILOZOFIJA, GRANA: HISTORIJA FILOZOFIJE, (PREDMETI: Historija filozofije III FIL FIL 301 ((4P), (4P), (3P), tri studijska programa), Historija filozofije III FIL FIL 304 ((4P), (4P), (3P), tri studijska programa), Historija filozofije IV FIL FIL 401 ((3P), (3P), dva studijska programa), Historija filozofije IV FIL FIL 408 ((3P), (3P), dva studijska programa), IP Transcendentalna filozofija FIL FIL 405 ((1P), (1P), dva studijska programa), IP Tradicija metafizike i kritika metafizičkog mišljenja FIL FIL 413 ((1P), (1P), dva studijska programa), IP Hermeneutika filma FIL FIL 505 ((1P), (1P), dva studijska programa), IP Filozofija 19. i 20. stoljeća FIL FIL 506 ((1P), (1P), dva studijska programa)), OPĆA FILOZOFIJA (PREDMETI: Uvod u filozofiju FIL FIL 101 ((1P), (1P), (1P), tri studijska programa), Filozofija (Opći predmet) FIL FIL 100 (1P)). EKVIVALENCIJA IZVRŠENOG IZBORA 2013/2014. (DRUGA REVIZIJA) PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: FILOZOFIJA, GRANA: HISTORIJA FILOZOFIJE, (PREDMETI: Historija filozofije III FIL FIL 301 ((4P), (4P), (3P), tri studijska programa), Historija filozofije III FIL FIL 304 ((4P), (4P), (3P), tri studijska programa), Historija filozofije IV FIL FIL 401 ((3P), (3P), dva studijska programa), Historija filozofije IV FIL FIL 408 ((3P), (3P), dva studijska programa), IP Transcendentalna filozofija FIL FIL 405 ((1P), (1P), dva studijska programa), IP Tradicija metafizike i kritika metafizičkog mišljenja FIL FIL 413 ((1P), (1P), dva studijska programa), IP Hermeneutika filma FIL FIL 505 ((1P), (1P), dva studijska programa), IP Filozofija 19. i 20. stoljeća FIL FIL 506 ((1P), (1P), dva studijska programa)), OPĆA FILOZOFIJA (PREDMETI: Uvod u filozofiju FIL FIL 101 ((1P), (1P), (1P), tri studijska programa), Filozofija (Opći predmet) FIL FIL 100 (1P+1V/2P,)), ONTOLOGIJA (PREDMETI: Ontologija I/1 FIL FIL 202 ((3P+3V), (2P+2V), (2P+2V), tri studijska grupe), Ontologija I/2 FIL FIL 206 ((3P+3V), (2P+2V), (2P+2V), tri studijska grupe), Ontologija II/1 FIL FIL 302 ((4P+2V), (3P+3V), (2P+2V), tri studijska programa), Ontologija II/2 FIL FIL 305 ((4P+2V), (3P+3V), (2P+2V), tri studijska programa), Ontologija III/1 FIL FIL 403 ((3P+3V), (3P+3V), dvije

Državni univerzitet u Novom Pazaru, Republika Srbija

Uvod u filozofiju, Filozofija obrazovanja i Etika

(zimski i ljetni semestar)

Odluka dekana FFUNSA o

angažmanu na drugoj

visokoškolskoj ustanovi

Page 6: ANGAŽMAN NASTAVNIKA I SARADNIKA FILOZOFSKOG … · 2019-12-09 · metodika PREDMETI: Uvod u metodiku nastave engleskog jezika, Uvod u praksu nastave engleskog jezika, Rano učenje

6

studijska grupe), Ontologija III/2 FIL FIL 410 ((3P+3V), (3P+3V), dvije studijska grupe), IP Filozofija prirode FIL FIL 407 ((1P+1V), (1P+1V), dva studijska programa), Filozofska antropologija FIL FIL 502 ((2P+2S), (2P+2S), dva studijska programa)), ETIKA (PREDMETI: Etika I FIL FIL 107 ((3P+3V), (3P+3V), (3P+1V), tri studijska programa), Etika II FIL FIL 203 ((3P+3V), (3P+3V), (3P), tri studijska programa), IP Odabrana poglavlja etike FIL FIL 208 ((1P+1V) jedan studijski program), Savremena politička filozofija, etika i feminizam FIL FIL 501 ((2P+2S), (2P+2S), dva studijska programa)), ESTETIKA (PREDMETI: Estetika I FIL FIL 204 (4P+2V), (2P+2S), (3P+2S), tri studijska programa), Estetika II FIL FIL 207 (4P+2V), (2P+2S), (2P+1S), tri studijska programa), IP Estetika, kultura i komunikacija FIL FIL 406 ((1P+1V), (1P+1V), dva studijska programa), Estetika i umjetničko djelo FIL FIL 503 ((2P+2S), (2P+2S), dva studijska programa)), METODIKA: (PREDMETI: Metodika nastave filozofije FIL FIL 509 (4P+3V), jedan studijski program)) EKVIVALENCIJA IZVRŠENOG IZBORA 2019/2020. PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: FILOZOFIJA, GRANA: HISTORIJA FILOZOFIJE, (PREDMETI: Historija filozofije III FIL FIL 301 ((4P), (4P), (3P), tri studijska programa), Historija filozofije III FIL FIL 304 ((4P), (4P), (3P), tri studijska programa), Historija filozofije IV FIL FIL 401 ((3P), (3P), dva studijska programa), Historija filozofije IV FIL FIL 408 ((3P), (3P), dva studijska programa), Transcendentalna filozofija FIL FIL 215 ((2P, 2V), jedan studijski program), IP Transcendentalna filozofija – metafizika subjektiviteta FIL FIL 416 ((1P), (1P), dva studijska programa), IP Tradicija metafizike i kritika metafizičkog mišljenja FIL FIL 413 ((1P), (1P), dva studijska programa), IP Hermeneutika filma FIL FIL 505 ((1P), (1P), dva studijska programa), IP Filozofija 19. i 20. stoljeća FIL FIL 506 ((1P), (1P), dva studijska programa)), Hermeneutika i fenomenologija FIL FIL 214 ((1P), jedan studijski program), IP Filozofija tehnike FIL FIL 417 ((1P), jedan studijski program), IP Filozofija i moderna FIL FIL 418 ((1P), jedan studijski program), Metafizika I FIL FIL 309, ((2P+2V), (2P+2V), (2P+2V) tri studijska programa), Metafizika II FIL FIL 310, ((2P+2V), (2P+2V), (2P+2V) tri studijska programa), PRAKTIČNA FILOZOFIJA (PREDMETI: Etika I FIL FIL 203 ((2P+2V), (2P+2V), (2P+2V), tri studijska programa), Etika II FIL FIL 210 ((2P+2V), (2P+2V), (2P+2V), tri studijska programa), TEORIJSKA FILOZOFIJA (PREDMETI: Estetika I FIL FIL 204 (2P+2V), (2P+2V), (2P+2V), tri studijska programa), Estetika II FIL FIL 207 (2P+2V), (2P+2V), (2P+2V), tri studijska programa), METODIKA: (PREDMETI: Metodika nastave filozofije 1 FIL FIL 510 ((4P+3V), jedan studijski program), Metodika nastave filozofije 2 FIL FIL 511 ((4P+4V), jedan studijski program)), OPĆA FILOZOFIJA (PREDMETI: Uvod u filozofiju FIL FIL 101 ((2P), (2P), (1P), tri studijska programa), Filozofija (Opći predmet) FIL FIL 100/IP Filozofija (Opći predmet) (1P+1V/2P,)),

15. Doc. dr. Kenan Šljivo

naučna oblast TEORIJA SPOZNAJE (ODLUKA O IZBORU SENATA UNSA)

PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: FILOZOFIJA, GRANA: TEORIJA SPOZNAJE (predmeti: Teorija spoznaje (Klasične teorije spoznaje), Teorija spoznaje (Epistemologija)) (PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU FFUNSA I UGOVOR O RADU) EKVIVALENCIJA IZVRŠENOG IZBORA 2013/2014. (DRUGA REVIZIJA) PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: FILOZOFIJA, GRANA: LOGIKA (PREDMETI: Logika sa metodologijom socioloških istraživanja I (Uvod u logiku) FIL FIL 103 ((3V), (3V), (2V), tri studijska programa), Logika sa metodologijom socioloških istraživanja I (Simbolička logika) FIL FIL 106 ((3V), (3V), (2V), tri studijska programa), Logika sa metodologijom socioloških istraživanja II (Filozofska logika) FIL FIL 402 ((3V), (3V), dva studijska programa), Logika sa metodologijom socioloških istraživanja II (Analitička filozofija) FIL FIL 409 ((3V), (3V), dva studijska programa), IP Filozofija jezika FIL FIL 412 ((1V), (1V), dva studijska programa), IP Uvod u kognitivnu znanost FIL FIL 504 ((1V), (1V), dva studijska programa)), SPOZNAJNA TEORIJA (PREDMETI: Teorija spoznaje (Klasične teorije spoznaje) FIL FIL 303 ((3P+3V), (3P+3V), (2P+2V), tri studijska programa), Teorija spoznaje (Epistemologija) FIL FIL 306 ((3P+3V), (3P+3V), (3P+3V), tri studijska programa)), OPĆA FILOZOFIJA (PREDMETI: Uvod u filozofiju FIL FIL 101 ((1P), (1P), (1P), tri studijska programa), Filozofija (Opći predmet) FIL FIL 100 (1P+1V/2P,)), ONTOLOGIJA (PREDMETI: Ontologija I/1 FIL FIL 202 ((3P+3V), (2P+2V),

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Estetika muzike I i II (zimski i ljetni semestar)

Odluka rektora UNSA o

raspoređivanju i nastavnom

zaduženju člana akademskog

osoblja

Page 7: ANGAŽMAN NASTAVNIKA I SARADNIKA FILOZOFSKOG … · 2019-12-09 · metodika PREDMETI: Uvod u metodiku nastave engleskog jezika, Uvod u praksu nastave engleskog jezika, Rano učenje

7

(2P+2V), tri studijska grupe), Ontologija I/2 FIL FIL 206 ((3P+3V), (2P+2V), (2P+2V), tri studijska grupe), Ontologija II/1 FIL FIL 302 ((4P+2V), (3P+3V), (2P+2V), tri studijska programa), Ontologija II/2 FIL FIL 305 ((4P+2V), (3P+3V), (2P+2V), tri studijska programa), Ontologija III/1 FIL FIL 403 ((3P+3V), (3P+3V), dvije studijska grupe), Ontologija III/2 FIL FIL 410 ((3P+3V), (3P+3V), dvije studijska grupe), IP Filozofija prirode FIL FIL 407 ((1P+1V), (1P+1V), dva studijska programa), Filozofska antropologija FIL FIL 502 ((2P+2S), (2P+2S), dva studijska programa)), ETIKA (PREDMETI: Etika I FIL FIL 107 ((3P+3V), (3P+3V), (3P+1V), tri studijska programa), Etika II FIL FIL 203 ((3P+3V), (3P+3V), (3P), tri studijska programa), IP Odabrana poglavlja etike FIL FIL 208 ((1P+1V) jedan studijski program), Savremena politička filozofija, etika i feminizam FIL FIL 501 ((2P+2S), (2P+2S), dva studijska programa)), ESTETIKA (PREDMETI: Estetika I FIL FIL 204 (4P+2V), (2P+2S), (3P+2S), tri studijska programa), Estetika II FIL FIL 207 (4P+2V), (2P+2S), (2P+1S), tri studijska programa), IP Estetika, kultura i komunikacija FIL FIL 406 ((1P+1V), (1P+1V), dva studijska programa), Estetika i umjetničko djelo FIL FIL 503 ((2P+2S), (2P+2S), dva studijska programa)), METODIKA: (PREDMETI: Metodika nastave filozofije FIL FIL 509 (4P+3V), jedan studijski program)) EKVIVALENCIJA IZVRŠENOG IZBORA 2019/2020. PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: FILOZOFIJA, GRANA: TEORIJSKA FILOZOFIJA (PREDMETI: Logika sa metodologijom socioloških istraživanja I (Uvod u logiku) FIL FIL 103 ((3V), (3V), (2V), tri studijska programa), Logika sa metodologijom socioloških istraživanja I (Simbolička logika) FIL FIL 106 ((3V), (3V), (2V), tri studijska programa), Logika sa metodologijom socioloških istraživanja II (Filozofska logika) FIL FIL 402 ((3V), (3V), dva studijska programa), Logika sa metodologijom socioloških istraživanja II (Neklasične logičke teorije) FIL FIL 415 ((3V), (3V), dva studijska programa), IP Filozofija jezika FIL FIL 412 ((1V), (1V), dva studijska programa), IP Uvod u kognitivnu znanost FIL FIL 504 ((1V), (1V), dva studijska programa)), Teorija spoznaje (Klasične teorije spoznaje) FIL FIL 303 ((3P+3V), (3P+3V), (2P+2V), tri studijska programa), Teorija spoznaje (Epistemologija) FIL FIL 306 ((3P+3V), (3P+3V), (3P+3V), tri studijska programa)), Analitička filozofija I FIL FIL 307 ((2V), (1V), (1V), tri studijska programa)), Analitička filozofija II FIL FIL 308 ((2V), (1V), (1V), tri studijska programa)), Filozofija uma FIL FIL 209 (1P, 1V jedan studijski program), Estetika I FIL FIL 204 (2P+2V), (2P+2V), (2P+2V), tri studijska programa), Estetika II FIL FIL 207 (2P+2V), (2P+2V), (2P+2V), tri studijska programa), HISTORIJA FILOZOFIJE (PREDMETI: Metafizika I FIL FIL 309, ((2P+2V), (2P+2V), (2P+2V) tri studijska programa), Metafizika II FIL FIL 310, ((2P), (2P), (2P) tri studijska programa)), PRAKTIČNA FILOZOFIJA, (PREDMETI: Etika I FIL FIL 203 ((2P+2V), (2P+2V), (2P+2V), tri studijska programa), Etika II FIL FIL 210 ((2P+2V), (2P+2V), (2P+2V), tri studijska programa), METODIKA (PREDMETI: Metodika nastave filozofije 1 FIL FIL 510 ((4P+3V), jedan studijski program), Metodika nastave filozofije 2 FIL FIL 511 ((4P+4V), jedan studijski program), OPĆA FILOZOFIJA (PREDMETI: Uvod u filozofiju FIL FIL 101 ((2P), (2P), (1P), tri studijska programa), Filozofija (Opći predmet) FIL FIL 100/IP Filozofija (Opći predmet) (1P+1V/2P,)), PO NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU 2019/2020.

16. Prof. dr. Sanela Mešić

oblast germanistika: Njemački jezik, lingvistika (predmeti: Morfologija njemačkog jezika 1 i 2, Uvod u tehnike naučnog rada, IP Sociolingvistika, Pragmatika, Teorija prevođenja) (ODLUKA O IZBORU SENATA UNSA) Uža naučna oblast GERMANISTIKA: Njemački jezik, lingvistika (predmeti: Morfologija njemačkog jezika 1 i 2, Uvod u tehnike naučnog rada, IP Sociolingvistika, Pragmatika, Teorija prevođenja) (PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU FFUNSA I UGOVOR O RADU)

Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli

Opća lingvistika i Jezične vježbe IV

(zimski i ljetni semestar)

Odluka dekana FFUNSA o

angažmanu na drugoj

visokoškolskoj ustanovi

Page 8: ANGAŽMAN NASTAVNIKA I SARADNIKA FILOZOFSKOG … · 2019-12-09 · metodika PREDMETI: Uvod u metodiku nastave engleskog jezika, Uvod u praksu nastave engleskog jezika, Rano učenje

8

17. Prof. dr. Aida Abadžić-Hodžić

oblast nacionalna umjetnost modernog i savremenog doba (predmeti: Umjetnost BiH u 20. stoljeću, Izvori bosanskohercegovačke moderne u evropskom kontekstu, Savremene teme bosanskohercegovačke umjetnosti i regionalni kontekst), umjetnost novog vijeka (predmet: Umjetnost 19. stoljeća), moderna i savremena umjetnost (predmeti: Izvori moderne umjetnosti, IP Izvori moderne umjetnosti) (ODLUKA O IZBORU SENATA UNSA) PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: HISTORIJA UMJETNOSTI, GRANA: NACIONALNA UMJETNOST MODERNOG I SAVREMENOG DOBA (predmeti: Umjetnost BiH u 20. stoljeću, Izvori bosanskohercegovačke moderne u evropskom kontekstu, Savremene teme bosanskohercegovačke umjetnosti i regionalni kontekst), UMJETNOST NOVOG VIJEKA (predmet: Umjetnost 19. stoljeća), MODERNA I SAVREMENA UMJETNOST (predmeti: Izvori moderne umjetnosti, IP Izvori moderne umjetnosti) (PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU UNSA I UGOVOR O RADU)

Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu

Savremena BiH umjetnost I i II, Historija grafike i Savremene tendencije u

umjetnosti BiH i na regionalnoj sceni

(zimski i ljetni semestar)

Odluka rektora UNSA o

raspoređivanju i nastavnom

zaduženju člana akademskog

osoblja

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Historija umjetnosti 1 i 2 (zimski i ljetni semestar)

Odluka rektora UNSA o

raspoređivanju i nastavnom

zaduženju člana akademskog

osoblja

18. Prof. dr. Senadin Musabegović

oblast teorija kulture i vizualne umjetnosti (predmeti: Teorija umjetnosti, Sociologija kulture i umjetnosti, IP Uvod u filmologiju, Savremene teorije umjetnosti i interpretacija

djela) (ODLUKA O IZBORU SENATA UNSA) uža naučna oblast TEORIJA KULTURE I VIZUALNE UMJETNOSTI (predmeti: Teorija umjetnosti, Sociologija kulture i umjetnosti, IP Uvod u filmologiju, Savremene teorije umjetnosti i interpretacija djela), na Odsjeku za historiju, Katedri za historiju umjetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU FFUNSA I UGOVOR O RADU)

Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu

Metodologija i metode teorije i historije

umjetnosti, Estetika statične i pokretne tehno

slike i Metodologija naučnoistraživačkog rada (zimski i ljetni semestar)

Odluka rektora UNSA o

raspoređivanju i nastavnom

zaduženju člana akademskog

osoblja

19. Prof. dr. Asja Mandić

naučna oblast Historija umjetnosti (ODLUKA O IZBORU SENATA UNSA)

PODRUČJE (OBLAST): humanističke nauke, POLJE: historija umjetnosti, GRANA: moderna i savremena umjetnost, primjena historije i teorije umjetnosti u praksi,PREDMETI: Umjetnost nakon 1900., IP Historijske avangarde i neoavangarde, IP Postobjektna umjetnost od 1960. do danas, Muzeologija, Muzejska teorija i praksa (PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU VIJEĆA FAKULTETA I UGOVOR O RADU)

Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu

Postobjektna umjetnost (zimski semestar)

Odluka rektora UNSA o

raspoređivanju i nastavnom

zaduženju člana akademskog

osoblja

20. Doc. dr. Haris Dervišević

naučna oblast uvodni predmeti historije umjetnosti, islamska umjetnost, umjetnost osmanskodobne bosne (predmeti: Islamska umjetnost I i II, Metodologija naučnog rada u historiji umjetnosti, Umjetnost Bosne i Hercegovine od 15. do 19. stoljeća) (ODLUKA O IZBORU SENATA UNSA, PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU VIJEĆA

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Historija umjetnosti I, Moderna i suvremena historija umjetnosti

i Nacionalna historija

Odluka dekana FFUNSA o

angažmanu na drugoj

Page 9: ANGAŽMAN NASTAVNIKA I SARADNIKA FILOZOFSKOG … · 2019-12-09 · metodika PREDMETI: Uvod u metodiku nastave engleskog jezika, Uvod u praksu nastave engleskog jezika, Rano učenje

9

FAKULTETA I UGOVOR O RADU) umjetnosti (zimski i ljetni semestar)

visokoškolskoj ustanovi

21. Prof. dr. Almedina Čengić

naučna oblast Svjetska književnost (ODLUKA O IZBORU SENATA UNSA)

PODRUČJE (OBLAST) HUMANISTIČKE NAUKE, polje NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA) (TEORIJA I HISTORIJA KNJIŽEVNOSTI), grana SVJETSKA KNJIŽEVNOST (PREDMETI: Svjetska književnost od antike do renesanse, Svjetska književnost od klasicizma do postmodernizma, Migracione književnosti i Književnost i medijski žanrovi) (PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU VIJEĆA I UGOVOR O RADU)

Akademija scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu

Historija BiH drame i pozorišta

(zimski i ljetni semestar)

Odluka rektora UNSA o

raspoređivanju i nastavnom

zaduženju člana akademskog

osoblja

22. Doc. dr. Nehrudin Rebihić

naučna oblast bošnjačka književnost, teorija književnosti, književnosti naroda bih (Predmeti: Starija bošnjačka književnost, Bošnjačka književnost preporodnog doba, Bošnjačka književnost prve polovine 20. vijeka,Bošnjačka književnost druge polovine 20. vijeka, Poetički fenomeni starije bošnjačke književnosti, Poetički fenomeni novije bošnjačke književnosti, Uvod u teoriju književnosti, Uvod u književne teorije, IP Književna historija i književnokritička terminologija, Kulturalna znanost o književnosti, IP Umijeće interpretacije pripovjedne proze i graničnih književnih vrsta 1 i 2 (ODLUKA O IZBORU SENATA UNSA) uža naučna oblast BOŠNJAČKA KNJIŽEVNOST, TEORIJA KNJIŽEVNOSTI, KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH (PREDMETI: Starija bošnjačka književnost, Bošnjačka književnost preporodnog doba, Bošnjačka književnost prve polovine 20. vijeka, Bošnjačka književnost druge polovine 20. vijeka, Poetički fenomeni starije bošnjačke književnosti, Poetički fenomeni novije bošnjačke književnosti, Uvod u teoriju književnosti, Uvod u književne teorije, IP Književna historija i književnokritička terminologija, Kulturalna znanost o književnosti, IP Umijeće interpretacije pripovjedne proze i graničnih književnih vrsta 1 i 2) (PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU VIJEĆA FAKULTETA I UGOVOR O RADU)

Državni univerzitet u Novom Pazaru, Republika Srbija

Starija bošnjačka književnost,

Bošnjačka književnost između dva rata

i Međunarodna bošnjačka drama

(zimski semestar)

Odluka dekana FFUNSA o

angažmanu na drugoj

visokoškolskoj ustanovi

23. Prof. dr. Nina Alihodžić-Hadžialić

naučna oblast Komparativna književnost

(ODLUKA O IZBORU SENATA UNSA) PODRUČJE (OBLAST): humanističke nauke, POLJE: nauka o književnosti (filologija), (teorija i historija književnosti), GRANA: komparativna književnost, PREDMETI: Opća povijest književnosti 5.1: proza modernizma, Opća povijest književnosti 6: proza postmodernizma, Politike intertekstualnosti, Uvod u kulturalne studije, Kreativne interpretacije: književnost i adaptacija, Postkolonijalni roman) (PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU VIJEĆA FAKULTETA I UGOVOR O RADU)

Akademija scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu

Opća teorija književnosti I i II

(zimski i ljetni semestar)

Saglasnost Odsjeka/dekana

FFUNSA

Page 10: ANGAŽMAN NASTAVNIKA I SARADNIKA FILOZOFSKOG … · 2019-12-09 · metodika PREDMETI: Uvod u metodiku nastave engleskog jezika, Uvod u praksu nastave engleskog jezika, Rano učenje

10

24. Prof. dr. Almir Bašović

naučna oblast komparativna književnost

(ODLUKA O IZBORU SENATA UNSA) PODRUČJE (OBLAST): humanističke nauke, POLJE: nauka o književnosti (filologija) (teorija i historija književnosti), GRANA: komparativna književnost, PREDMETI: Opća povijest književnosti 5.2: drama modernizma, Osnovi dramaturgije 1, IP Osnovi dramaturgije 1, IP Osnovi dramaturgije 2, Književnost i teatar, Dramaturgija, IP Dramaturgija, Književnost, scenario, film (PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU VIJEĆA FAKULTETA I UGOVOR O RADU)

Akademija scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu

Historija svjetske drame i pozorišta III i IV i

Poetika drame III i IV (zimski i ljetni semestar)

Saglasnost Odsjeka/dekana

FFUNSA

25. Prof. dr. Edin Pobrić

oblast KOMPARATIVNA KNJIŽEVNOST (predmeti: Teorija kulture i umjetnosti 1 i 2, Prostor i vrijeme u književnosti 1 i 2, Esejistika, Poetika romana, IP: Ikoničko pripovijedanje) (ODLUKA O IZBORU SENATA UNSA)

Akademija scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu

Osnove teorije umjetnosti 1

(zimski semestar)

Odluka rektora UNSA o

raspoređivanju i nastavnom

zaduženju člana akademskog

osoblja

26. Prof. dr. Mario Hibert

Oblast BIBLIOTEKARSTVO (predmeti: Osnove informacijskih znanosti i bibliotekarstva 1 i 2, IP Informacijsko zakonodavstvo i etika, Biblioteke u multikulturalnom informacijskom društvu, IP Informacijska politika, Digitalne biblioteke, Praksa u bibliotečko-informacijskoj instituciji), BIBLIOTEKARSTVO, kulturalne studije (predmet: Internet kultura) (ODLUKA O IZBORU SENATA UNSA)

Akademija scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu

Metodologija naučno-istraživačkog rada i

Informacijska i medijska pismenost

(zimski i ljetni semestar)

Odluka rektora UNSA o

raspoređivanju i nastavnom

zaduženju člana akademskog

osoblja

27. Fahrudin Kujundžić, MA

naučna oblast komparativna knjjiževnost (predmeti: Opća povijest književnosti 1: antički period, Opća povijest književnosti 2: period srednjeg vijeka, Opća povijest književnosti 4: evropska drama od renesanse do romantizma, Teorija kulture i umjetnosti 1 i 2, Poetika romana, IP Poetika dramske književnosti, IP Uvod u filmologiju, IP Književnost, scenario, film, IP Historijska poetika proznih žanrova, IP Ikoničko pripovijedanje) (ODLUKA O IZBORU SENATA UNSA) uža naučna oblast KOMPARATIVNA KNJIŽEVNOST (predmeti: Opća povijest književnosti 1: antički period, Opća povijest književnosti 2: period srednjeg vijeka, Opća povijest književnosti 4: evropska drama od renesanse do romantizma, Teorija kulture i umjetnosti 1 i 2, Poetika romana, IP Poetika dramske književnosti, IP Uvod u filmologiju, IP Književnost, scenario, film, IP Historijska

Akademija scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu

Historija svjetske drame i pozorišta 1 i 2,

Uvod u teatrologiju, Poetska drama 1 i Poetska

drama (zimski i ljetni semestar)

Odluka rektora UNSA o

raspoređivanju i nastavnom

zaduženju člana akademskog

osoblja

Page 11: ANGAŽMAN NASTAVNIKA I SARADNIKA FILOZOFSKOG … · 2019-12-09 · metodika PREDMETI: Uvod u metodiku nastave engleskog jezika, Uvod u praksu nastave engleskog jezika, Rano učenje

11

poetika proznih žanrova, IP Ikoničko pripovijedanje) (PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU VIJEĆA FAKULTETA I UGOVOR O RADU)

28. Prof. dr. Alena Ćatović

PODRUČJE(OBLAST): HUMANISTIČKENAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ORIJENTALNA I OSTALE FILOLOGIJE, TURKOLOGIJA, (predmeti: Divanska književnost na osmanskom turskom jeziku u BiH, Uvod u tursku književnost 1 i 2, Uvod u studij turkologije 1 i 2, Uvod u klasičnu osmansku književnost, Klasična osmanska književnost, Postklasičnaosmanskaknjiževnost, Modernaturska književnost1 i 2, Islamskapaleografija, Osmanska diplomatika), (ODLUKA O IZBORU SENATA UNSA, PRIJEDLOG ODLUKE VIJEĆA FAKULTETA I UGOVOR O RADU)

Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli

Uvod u turkologiju I i II, Prijevodi I i II

(zimski i ljetni semestar)

Odluka dekana FFUNSA o

angažmanu na drugoj

visokoškolskoj ustanovi

29. Prof. dr. Amir Pušina

naučna oblast Psihologija (ODLUKA O IZBORU SENATA UNSA)

PODRUČJE (OBLAST): društvene nauke, POLJE: psihologija, odgojne nauke, GRANA: opća psihologija, pedagoška psihologija, PREDMETI: Opća psihologija 1 i 2, Pedagoška psihologija 1, 2, 3 i 4 (PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU VIJEĆA FAKULTETA I UGOVOR O RADU)

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Psihologija 1 i 2 (zimski i ljetni semestar)

Odluka rektora UNSA o

raspoređivanju i nastavnom

zaduženju člana akademskog

osoblja

30. Prof. dr. Lejla Kafedžić

naučna oblast Posebna pedagogija (ODLUKA O IZBORU SENATA UNSA) PODRUČJE (OBLAST): društvene nauke, POLJE: odgojne nauke, GRANA: posebne pedagogije, specijalne odgojne discipline, PREDMETI: Osnovi obiteljske pedagogije, Intraobiteljska dinamika, Metodika odgojnog rada, Istraživanje i obogaćivanje metodike odgojnog rada, Specijalna pedagogija 1 i 2 (PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU VIJEĆA FAKULTETA I UGOVOR O RADU)

Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću

Porodična pedagogija i Inkluzija

(zimski semestar)

Odluka dekana FFUNSA o

angažmanu na drugoj

visokoškolskoj ustanovi

31. Doc. dr. Sandra Bjelan-Guska

oblasti didaktika (predmeti: Didaktika 1 i 2, Metodika vannastavnog rada, Istraživanja u nastavi), posebne pedagogije (predmeti: Osnovi obiteljske pedagogije, Intraobiteljska dinamika) (ODLUKA O IZBORU SENATA UNSA) Uža naučna oblast DIDAKTIKA (predmeti: Didaktika 1 i 2, Metodika vannastavnog rada, Istraživanja u nastavi), POSEBNE PEDAGOGIJE (predmeti: Osnovi obiteljske pedagogije, Intraobiteljska dinamika) (PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU VIJEĆA FAKULTETA I UGOVOR O RADU)

Filozofski fakultet u Nikšiću, Univerzitet Crne Gore

Školska pedagogija i Pedagoška komunikologija

(zimski i ljetni semestar)

Odluka dekana FFUNSA o

angažmanu na drugoj

visokoškolskoj ustanovi

Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu

Metodika likovnog odgoja I, III i V, Metodika likovnog odgoja II, IV i VI, izborna

nastava u ljetnom i zimskom semestru

Odluka rektora UNSA o

raspoređivanju i nastavnom

zaduženju člana

Page 12: ANGAŽMAN NASTAVNIKA I SARADNIKA FILOZOFSKOG … · 2019-12-09 · metodika PREDMETI: Uvod u metodiku nastave engleskog jezika, Uvod u praksu nastave engleskog jezika, Rano učenje

12

(zimski i ljetni semestar)

akademskog osoblja

32. Prof. dr. Jadranka Kolenović-Đapo

naučne oblasti psihologija ličnosti (predmeti: Uvod u psihologiju ličnosti, Psihologija ličnosti, IP Psihologija humora), socijalna psihologija (Predmeti: Uvod u socijalnu psihologiju, Socijalna percepcija i stavovi, IP Psihologija sporta, Socijalna psihologija) (ODLUKA O IZBORU SENATA UNSA) uža naučna oblast PSIHOLOGIJA LIČNOSTI (PREDMETI: Uvod u psihologiju ličnosti, Psihologija ličnosti, IP Psihologija humora), SOCIJALNA PSIHOLOGIJA (PREDMETI: Uvod u socijalnu psihologiju, Socijalna percepcija i stavovi, IP Psihologija sporta, Socijalna psihologija) (PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU VIJEĆA FAKULTETA I UGOVOR O RADU)

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu

Psihologija sporta i Psihologija

(zimski semestar)

Odluka rektora UNSA o

raspoređivanju i nastavnom

zaduženju člana akademskog

osoblja

33. Prof. dr. Nermin Đapo

naučne oblasti kognitivna psihologija (predmeti: Kognitivna psihologija 1 i 2, IP Psihologija nadarenosti), psihološka metodologija (predmeti: Statistika u psihologiji 1 i 2) (ODLUKA O IZBORU SENATA UNSA) uža naučna oblast KOGNITIVNA PSIHOLOGIJA (PREDMETI: Kognitivna psihologija 1 i 2, IP Psihologija nadarenosti), PSIHOLOŠKA METODOLOGIJA (PREDMETI: Statistika u psihologiji 1 i 2) (PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU VIJEĆA FAKULTETA)

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu

Odabrana poglavlja psihologije

(zimski semestar)

Saglasnost Odsjeka/dekana

FFUNSA

34. Prof. dr. Maida Koso- Drljević

Naučne oblasti opća psihologija (Predmet: Uvod u psihologiju), biološka psihologija (predmeti: Biološka psihologija 1 i 2, Neuropsihologija, IP Psihofiziologija spavanja) (ODLUKA O IZBORU SENATA UNSA) uža naučnu oblast OPĆA PSIHOLOGIJA (predmet: Uvod u psihologiju), BIOLOŠKA PSIHOLOGIJA (PREDMETI: Biološka psihologija 1 i 2, Neuropsihologija, IP Psihofiziologija spavanja) (PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU VIJEĆA FAKULTETA)

Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu

Opšta psihologija i Psihologija umjetnosti

(zimski i ljetni semestar)

Odluka rektora UNSA o

raspoređivanju i nastavnom

zaduženju člana akademskog

osoblja

35. Prof. dr. Drago Župarić

naučna oblast klasična filologija (Latinski jezik i rimska književnost, Grčki jezik i književnost) (ODLUKA O IZBORU SENATA UNSA) PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ROMANISTIKA: klasična filologija, latinski jezik(predmeti: Osnove latinskog jezika I i II, Latinski jezik I, II, III i IV, Uvod u latinsku filologiju I i II, Pregled rimske književnosti I i II, Metrika, Latinska historijska gramatika I i II, Rimska književnost I, II, III i IV, Lektira I FIL LAT 393, Lektira I FIL LAT 495, Lektira II FIL LAT 394, Lektira II FIL LAT 496, Lektira III, Srednjovjekovni latinitet, Rimska književnost I: Proza zlatnog vijeka, Rimska književnost II: Poezija zlatnog

Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Latinski jezik I i II, Duhovno bogoslovlje i IP:

Kršćanski život i duhovnost prema sv. Pavlu (zimski i ljetni semestar)

Odluka rektora UNSA o

raspoređivanju i nastavnom

zaduženju člana akademskog

osoblja

Page 13: ANGAŽMAN NASTAVNIKA I SARADNIKA FILOZOFSKOG … · 2019-12-09 · metodika PREDMETI: Uvod u metodiku nastave engleskog jezika, Uvod u praksu nastave engleskog jezika, Rano učenje

13

vijeka, Starolatinski natpisi, ROMANISTIKA: klasična filologija, grčki jezik(predmeti:Osnove grčkog jezika I i II, IPOsnove grčkog jezikaI i II) (PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU VIJEĆA FAKULTETA I UGOVOR O RADU)

36. Prof. dr. Mirza Mejdanija

oblast romanistika: Italijanska književnost (predmeti: Italijanska književnost I, II, III, IV, V, VI, Italijanska književnost VII: Dekadentizam, Italijanska književnost VIII: Neorealizam, Italijanska književnost IX: Od Calvina do naših dana) (ODLUKA O IZBORU SENATA UNSA) uža naučna oblast ROMANISTIKA: Italijanska književnost (predmeti: Italijanska književnost I, II, III, IV, V, VI, Italijanska književnost VII: Dekadentizam, Italijanska književnost VIII: Neorealizam, Italijanska književnost IX: Od Calvina do naših dana) (PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU FFUNSA I UGOVOR O RADU)

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Italijanski jezik I, II, III, IV,

V i VI (zimski i ljetni semestar)

Odluka rektora UNSA o

raspoređivanju i nastavnom

zaduženju člana akademskog

osoblja

37. Prof. dr. Salih Fočo

predmet Opća sociologija EKVIVALENCIJA IZVRŠENOG IZBORA 2013/2014. - PRIJEDLOG ODLUKE VIJEĆA FAKULTETA BROJ: 02-

01/290-15 OD 9. 7. 2015. - ODLUKA SENATA UNIVERZITETA BROJ: 01-5878/15 OD

30. 9. 2015.

PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: SOCIOLOGIJA, GRANA: TEORIJSKA I HISTORIJSKA SOCIOLOGIJA (predmeti: Uvod u sociologiju FIL SOC 101 ((3P), (2P), (2P), tri studijska programa), Sociološki pravci i predstavnici FIL SOC 105 ((3P), (2P), (2P), tri studijska programa), Opća sociologija – I FIL SOC 201 ((3P), (2P), (2P), tri studijska programa), Opća sociologija – II FIL SOC 205 ((3P), (2P), (2P), tri studijska programa), IP: Teorijska sociologija FIL SOC 309 ((2P), (2P), dva studijska programa), POSEBNE SOCIOLOGIJE (predmeti: IP: Teorijska sociologija FIL SOC 503 ((2P), (2P), dva studijska programa), Sociologija porodice FIL SOC 306 ((2P), (2P), dva studijska programa), IP: Sociologija konflikata FIL SOC 305 ((2P), (2P), dva studijska programa), IP: Sociologija konflikata FIL SOC 408 (2P), IP: Sociologija odgoja i obrazovanja FIL SOC 304 ((2P), (2P), dva studijska programa), IP: Sociologija odgoja i obrazovanja FIL SOC 407 (2P), Savremena sociologija I FIL SOC 401 (2P), Savremena sociologija II FIL SOC 404 (2P).

Nastavnički fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“

u Mostaru -

Odluka dekana FFUNSA o

angažmanu na drugoj

visokoškolskoj ustanovi

38. Doc. dr. Vedad Muharemović

naučna oblast Teorijska i historijska sociologija, posebne sociologije

(ODLUKA O IZBORU SENATA UNSA) PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: SOCIOLOGIJA, GRANA: TEORIJSKA I HISTORIJSKA SOCIOLOGIJA, POSEBNE SOCIOLOGIJE (PREDMETI: Historija socijalnih i političkih doktrina – I, Historija socijalnih i političkih doktrina – II, Sociologija (opći predmet), IP

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Sociologija muzike i IP: “Sociologija muzike – Muzika

ukus identitet”

(zimski i ljetni semestar)

Odluka rektora UNSA o

raspoređivanju i nastavnom

zaduženju člana akademskog

Page 14: ANGAŽMAN NASTAVNIKA I SARADNIKA FILOZOFSKOG … · 2019-12-09 · metodika PREDMETI: Uvod u metodiku nastave engleskog jezika, Uvod u praksu nastave engleskog jezika, Rano učenje

14

Socijalna povijest ideja, IP Sociologija elita (PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU VIJEĆA FAKULTETA I UGOVOR O RADU)

osoblja

39. Doc. dr. Amela Dautbegović

naučne oblasti školska psihologija i psihologija obrazovanja i zdravstvena i klinička psihologija

(ODLUKA O IZBORU SENATA UNSA) oblasti ŠKOLSKA PSIHOLOGIJA I PSIHOLOGIJA OBRAZOVANJA i ZDRAVSTVENA I KLINIČKA PSIHOLOGIJA/PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: PSIHOLOGIJA, GRANA: ŠKOLSKA PSIHOLOGIJA I PSIHOLOGIJA OBRAZOVANJA (PREDMETI: Uvod u edukacijsku psihologiju, Edukacijska psihologija: učenje i poučavanje, Edukacijska psihologija: motivacijsko – socijalni procesi, IP Psihologija obrazovanja učenika s teškoćama u školi, IP Metodika nastave psihologije), ZDRAVSTVENA I KLINIČKA PSIHOLOGIJA (PREDMETI: Mentalno zdravlje, IP Zdravstvena psihologija)

(PRIJEDLOG ODLUKE VIJEĆA FAKULTETA)

Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu

Pedagoška psihologija

(zimski i ljetni semestar)

Odluka rektora UNSA o

raspoređivanju i nastavnom

zaduženju člana akademskog

osoblja

40. Prof. dr. Ugo Vlaisavljević

predmet Ontologija II (Odsjek za filozofiju) i Epistemologija (Odsjek za psihologiju) EKVIVALENCIJA IZVRŠENOG IZBORA

2013/2014. - PRIJEDLOG ODLUKE VIJEĆA FAKULTETA, BROJ: 02-

01/290-2 OD 9. 7. 2015. - ODLUKA SENATA UNIVERZITETA, BROJ:01-

5878/15 OD 30. 9. 2015. PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: FILOZOFIJA, GRANA: ONTOLOGIJA, (PREDMETI: Ontologija I/1 FIL FIL 202 ((3P), (2P), (2P), tri studijska grupe), Ontologija I/2 FIL FIL 206 ((3P), (2P), (2P), tri studijska grupe), Ontologija III/1 FIL FIL 403 ((3P), (3P), dvije studijska grupe), Ontologija III/2 FIL FIL 410 ((3P), (3P), dvije studijska grupe)), OPĆA FILOZOFIJA (PREDMETI: Uvod u filozofiju FIL FIL 101 ((1P), (1P), (1P), tri studijska programa), Filozofija (Opći predmet) FIL FIL 100 (1P)), te Epistemologija FIL PSI 362 (2P+1S) na Odsjeku za psihologiju).

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu

Etika i Estetika

(ljetni semestar)

Odluka rektora Univerziteta u Sarajevu broj:

0101-5894/18 od 09.10.2018.

Dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu saglasnost za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi daje isključivo u skladu sa izborom i ekvivalencijom izbora za sve nastavnike i saradnike Fakulteta. MATERIJAL PRIPREMILA: Služba za nastavu

Page 15: ANGAŽMAN NASTAVNIKA I SARADNIKA FILOZOFSKOG … · 2019-12-09 · metodika PREDMETI: Uvod u metodiku nastave engleskog jezika, Uvod u praksu nastave engleskog jezika, Rano učenje

UNIVERZITET U SARAJEVIJFILOZOFSKI FAKULTETBroio3-rZ /?2, .

Saraievo, 2 ). O. 27, ,

Na osnovu ilanova 117. i 131. Zakona o visokom obrazovaniu (,,Sluibene novineKantona Saraievo" broi: 33/L7.), ilanova 109. i 211. Statuta Univerziteta u Sarajew, broj:01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018. godine i Odluke Viiefa Fakulteta o davaniu prethodnesaglasnosti za rad u drugoj visokoikolskoj ustanovi broi; O2-Ol/ 424 od' 14. 11. 2079.godine, dekan Fakulteta do n os i

ODLUKUo angaimanu na drugoj visokoikolskoi ustanovi

Dr, Saneli Me5i6, vanrednom profesoru na Odsieku za germanistiku Filozofskogfakulteta Univerziteta u Sarajevu, izabranoi za oblast germanistikaz Njematki iezililingvistika (predmeti: Morfologiia nlemadkog jezika 1 i 2, Uvod u tehnike nautnog rada, lP

Sociotingvistika, Pragmatika, Teorija prevoilenia) u skladu sa Zakonom, daie se saglasnost

za angaLman na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, u skladu sa navedenimizborom, za studiislat 2019 /2020. godinu.

DE FAKULTETA

Prof. Muhamed c

DOSTAVITI:ImenovanojFilozofskom fakultetu Univerziteta u TuzliSluZbi za nastavuDosijeArhivi

1.2.3.4.

o

Page 16: ANGAŽMAN NASTAVNIKA I SARADNIKA FILOZOFSKOG … · 2019-12-09 · metodika PREDMETI: Uvod u metodiku nastave engleskog jezika, Uvod u praksu nastave engleskog jezika, Rano učenje

UNIVERZITET U SARAJEWFTLOZOFSKI FAKULTETBroj: 03-12/ ?'2.Sarajevo, Zl n - Zc ,t5

Na osnovu llanova 117. i 131. zakona o visokom obrazovaniu (,sluzbene novine Kantona

Saraievo" broi; 33/17.), fhnova 109 i 211. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1093-3-1/18 od28. 11. 207A. godine i Odluke Vi.ie6a Fakulteta o davanju prethodne saglasnosti za rad u drugoivisokoskolskoj ustanovi broi: 02-01/396 od lL. ll.20L9. godine, dekan Fakulteta d o l, o s i

ODLUKUo ongaimanu na drugoj visokolkolskoi ustanovi

1, Dr. Mehmedu Kardasu, docentu na odsieku za bosanski, hrvatski i srpsh jezikFilozofskog fakulteta Univeruiteta u Saraiew, izabranom za PoDRUCJE (OBLASTI:HUMANISTICKE NAUKE, POLIE: NAUKA O ]EZIKU I KN]IZEVNOSTI (FILOLOGIJA), GRANA:BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI IEZIK Historijq jezika (predmeti: Historijska gramatika I i lLPoredbena gramatika slavenskih jezika, Jezik srednjovjekovnih kancelarija) OPCI

PREDMETfi (Bosanski, hruotski, srpski jezik I i ll),tt skladu sa Zakonom, daje se saglasnostza angalman na Filozofskom fakultetu Univerziteta u zenici, u skladu sa navedenimizborom za zimski semestar studiiske 2O1,9 /2020. godtne.

DEKAN

Prof. dr. M DZeli c

DOSTAVITI:1. Imenovanom2. Filozofskom fakultetu Univeruiteta u Zenici3. Sluzbi za nastavu4. Dosiie

(5. Arhivi

Page 17: ANGAŽMAN NASTAVNIKA I SARADNIKA FILOZOFSKOG … · 2019-12-09 · metodika PREDMETI: Uvod u metodiku nastave engleskog jezika, Uvod u praksu nastave engleskog jezika, Rano učenje

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTETBrol 03-12/ ?q -./Saraievo, 2l. /. /7

lk-Na osnovu alanova 117. i 131. Zakona o visokom obrazovaniu ("SluZbene novine Kantona

Sarajevo" broj: 33/17.), Clanova 1.09 i 2L1. Statuta Univerz iteta u Sarajevu, broi: 01-1093-3-1/18 od2A. 11. 2078. godine i Odluke Vijeca Fakulteta o davaniu prethodne saglasnosti za rad u drugojvisokofkolskoi ustanovi broj: 02-01/395 od 11. 11. 2019. godine, dekan Fakulteta d o n o s i

ODLUKUo angolmanu na drugoj visokolkolskoj ustanovi

1. Dr. Bernisi Puri5, vanrednom profesoru na odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezikFilozofskog fakulteta Univerziteta u Saraievu, izabranoj na oblast BaSANSKI, HRVATSKI ISRPSKI JEZIK, Savremeni (standardni jezik), (predmeti: Pravopis, .lezidka kultura,Lingvrstieka stilistika I i Il, IP: Funkcionalna stilistika], OPCI PREDMET/I fBosanski,hrvatski, srpski jezik I i Il), u skladu sa Zakonom, daje se saglasnost za angaiman naFilozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, u skladu sa navedenim izborom za zimskisemestar studiiske 2079 /2020. godir.e.

DEKAN LTETA

Prof. dr ed DZe

DOSTAVITI:1, lmenovanoj2. Filozofskom fakultetu Univeniteta u Zenici3. SluZbi za nastavt

GDosije5. Arhivi

,-(:

Page 18: ANGAŽMAN NASTAVNIKA I SARADNIKA FILOZOFSKOG … · 2019-12-09 · metodika PREDMETI: Uvod u metodiku nastave engleskog jezika, Uvod u praksu nastave engleskog jezika, Rano učenje

UNIVERZITET U SARAIEVU

FILOZOFSKT FAKULTETsro;, o0-OQ/lobsaraievo, 01. hl. /0/9.

Na osnovu tlanova 117. i 131, Zakona o visokom obrazovaniu (,,Sluibene novine

Kantona Saraievo" broi:33/17.), ilanova 109. i 211. Statuta Univerziteta u Saralevu, brol:

01-1093-3-1,/18 oa zd. ff. 20i8. godine i Odluke Viieda Fakulteta o davaniu prethodne

saglasnosti za rad u dnrgoi visokoSkolskoi ustanovi broi: 02-01/364 od L7. 70.2019.godine, dekan Fakulteta do n osi

ODLUKUo angalmonu na drugoi visokolkolskoi ustanovi

Dr, Salihu Foti, redovnom profesoru na 0dsieku za sociologiiu Filozofskog

fakulteta Univerziteta u Sarajew, izabranom na predmetu Opio sociologiio (Odfuka

o izboru Senata Univerziteta u Saraievu) i izvt'icnom ckvivaltntu izhora za

PODRTICIE (oRI,AST): DRUSWENE NAT]KE, I'OI.IE: SOCIOLOGIJA, GRAINA:

TEORIISKA I HISTORIISru SOCrcLOGUA (predmeti: tlvod u sociologiiu FIL SOC

101 (t3P), (2P'), (2P), tri studiiska programa), Socioloiki pravci i predstavnici FILSOC 105 ((3P), (2P), (21'J, tri studiiska progranra), Opio sociolqliia' / Fl1, soc z0'l

((3P), tZPl, (2P), tri studi,ska prograntal, Optn sot:it qlijo ' // l;lL SOC 205 ([3P),

(ZP), (ZP), tri studiiska programa), /P: Teoriisko socit ogrTo l;lL SOC 309 ((2P), (21'),

dva sturliiska programa), POSEBNE SOCIOLOGIIE fpredrncti: IP: 'l'eorijsko

sociotogija FIL SOC 503 (2P), [2P], dva studiiska programa), Sociologiio porctlice

FtL SOC 306 ((2P), {2P), dva studiiska prograrta),lP: Sociologija konflikata FILSOC

30S (2p), (2P)', dva studiiska programa.), ll': Sociologiiu konflikata fll. SOC 40t|(2?), tP: Sociologiju odgoja i obrozovaruo Fll, SOC 304 (2P), (2P), dva stutliiskaprogramaJ, lP: Sociologijo odgoio i obruzovonict FIl, SOC 407 (Zl'), Savyemenu

sociologijo f FIL SOC 4OL (Z?), Sovrentenu sociololliia Il Fll, SOC 404 {21'), daic se

saglasnost za angal-man na NastavniEkom fakrrltctu Univeruiteta ,DiemalBiiedi6' u Mostaru, u skladu sa navedenim izborom i ekvivalentom izbora, u

studij skoi 20L9 /2020 . godini.

DEKAN FAKULTETA

Prof. dr. M mtd D lovi6lt

DOSTAVITI:1. Imenovanom2. NastavniEkom fakultetu Univerziteta "Dzemal

Bijedi6" u Mostaru

@ sluzbi za nastavu4. U dosie5. Arhivi

Page 19: ANGAŽMAN NASTAVNIKA I SARADNIKA FILOZOFSKOG … · 2019-12-09 · metodika PREDMETI: Uvod u metodiku nastave engleskog jezika, Uvod u praksu nastave engleskog jezika, Rano učenje

UNIVERZITET U SARA'EVUFILOZOFSKI FAKULTETBrof:03-t2/72.Sarajevo, 2e ,ro 411

Na osnovu tlanova 117. i 131. Zakona o visokom obrazovaniu (,,SluZbene novineKantona Saraievo" broi:33/17.), flanova 109. i 211. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broi:01-1093-3-1/18 od 28. L1. 2018. godine i Odluke Viie6a Fakulteta o davanju prethodnesaglasnosti za rad u drugoj visokoSkolskoi ustanovi broj: 02-01/361 od 77. 10.2079.godine, dekan Fakulteta do n os i

ODLUKUo angaimonu na drugoj visoko(kolskoj ustanovi

Dr. Leili Kafedii6, vanrednom profesoru na Odsjeku za pedagogiju Filozofskogfakulteta Univerziteta u Sarajevu, izabranoj na naudno.j oblasti Posebnu pedagogyau skladu sa Zakonom, daje se saglasnost za angaZman na Islamskom pedagoikr.rmfakultetu u Bihaiu, UniveEitet u Bihadu, u skladu sa navedenim izborom, u

studiiskoj 2019/2020. godini.

DEKAN FAKUL'IETA

Prof. dr. Mu etl Dielilovii

DOSTAVITI;1. Imenovanoi2. Islamskom pedagoSkom fakultetu u Bihatu3. SIuZbi za nastavu4. U dosje(5 Arhivi

Page 20: ANGAŽMAN NASTAVNIKA I SARADNIKA FILOZOFSKOG … · 2019-12-09 · metodika PREDMETI: Uvod u metodiku nastave engleskog jezika, Uvod u praksu nastave engleskog jezika, Rano učenje

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTETBroj:O3- t2-/7,1Saraievo, 2 b, to.Jo,l 9

Na osnovu tlanova 117. i 131. Zakona o visokom obrazovanju (,,SluZbene novineKantona Sarajevo" broj:33/77.), tlanova 109. i 211. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj:01-1093-3-1/18 od 28. 11.2018. godine iOdluke Viieia Fakulteta o davan.iu prethodnesaglasnosti za rad u drugoi visokoskolskoj ustanovi broj: 02-01/358 od ,7, 10. 2019.godine, dekan Fakulteta do n o si

ODLUKUo angaimanu na drugoj visokoikolskoj ustanovi

Dr. Aleni Catovi6, redovnom profesoru na Odsjeku za ori.ientalnu filotogiju Filozofskogfakulteta univerzireta u Saraievu, izabranoj za P0DRUaJE I0BLAST]: HUMANTSTTCKENAUKE, POLIE: lEZrCt r KNI\dEVNOST (FtL0LOGtlA), GRANA: OR{Ervrt LNA t OSTALEFIL0LoCUE, TURKOLOGryA (predmeti: Divanska knjiievnost na osmanskom turskom jezikuu BiH, Uvod u tursku knjiievnost 7 i 2, Uvod u studij turkologije 7 i2, llvotl uklasiinuosmansku knjiZevnost, Klasitna ostnanska knji evnos| Postklasitna osmansko knjitevnost,Modenn tursko knjiievnost 1 i 2, Islamska paleografija, Osmanska diplomafr?a], u skladusa Zakonom, daje se saglasnost za angazman na Filozofskom fakultetu Univerziteta uTuzli, u skladu sa navedenim izborom, u studij skoj 2019 /2020, godini.

DEKAN FAKULTETA

Prof- dr. Mulrtnred Dielilovid

\\l\-----

DOSTAVITI:1. Imenovanoi. Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

SluZbi za nastavu4. U dosie5. Arhivi

Page 21: ANGAŽMAN NASTAVNIKA I SARADNIKA FILOZOFSKOG … · 2019-12-09 · metodika PREDMETI: Uvod u metodiku nastave engleskog jezika, Uvod u praksu nastave engleskog jezika, Rano učenje

UNIVERZITET U SARAIEVU

FILOZOFSKI FAKULTETBro):03-12/ 6d.Saraievo. /rl, . tO ."! "

g.

Na osnovu danova 117. i 131. Zakona o visokom obrazovaniu f"Sluibene Boyine Kantona

Sarajevo" broi: 33/17.),Ilanova 109 i 211. Statuta Univerziteta u Saraievu, broi: 01-1093-3'1/18 od

28. 11. 2018. godine, 0dluke Viiefa Fakulteta o davanju prethodne saglasnosti za rad u drugoi

visokolkolskoj -ustanovi

broi: 02-01/2 43 od 12.7.2019. godine i Odluke Viieea Fakulteta o konadnom

Planu realizacije nastave (opterecenia akademskog osoblia u nastavno-nautnom procesu) za

studiisku 2019/2020. godinu, broi:02-01/290 ad20.9.2019. godine, dekan Fakulteta d o n o s i

ODLUKUo angotmanu na drugoi visokoikolskoi ustanovi

1. Dr. Leili Mulali( docen na Odsjeku za anglisUku Filozofskog fakulteta Univerziteta u

Saraievu, izabrrnoj n;r nauittu ol)last englesl(, knii'icvrtrtsl tt sklacltt sa Zakonom, drtit'- se

saglasnost za attgaZntan rra Filozofskonr fakultctu Univerziteta u Zenici, tr skladu sa

navcdenillr izbororn za zimski semestrl. studijske 2019/2020. godine,

2. Dono5enjenr ove odluke raniie donesena Odluka dekana Fokulteta o angahnanu na drugoj

visoko{kolskoj ustanovi,brof A3-12/47 od 19.7.2019. godine, prestale da vaii.

DI'KAN FAKULTETA

Prol d hamed lilovitu

DOSTAVITI:1. Imeno noi2.Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici

tlsluZbi za nastavu4. Dosiie5. Arhivl

Page 22: ANGAŽMAN NASTAVNIKA I SARADNIKA FILOZOFSKOG … · 2019-12-09 · metodika PREDMETI: Uvod u metodiku nastave engleskog jezika, Uvod u praksu nastave engleskog jezika, Rano učenje

e(

UNIVERZITET U SARA'EVUFILOZOFSKI FAKI,ILTETBroi: O3-lZ/ @.saraievo. l&. t",lof,1

Na osnovu tlanova 117. i 131. zakona o visokom obrazovanju ("SluZbene novine Kantona

Saraievo" broi: 33/17.), tlanova 109 i 211. statuta Univerziteta u Saraievu, broi: 01-1093-3-1/18 od

28- lL, 2018. godine, Odluke Viieaa Fakulteta o davaniu prethodne saglasnosti za rad u drugoj

visokoskolskof ustanovi broi: tu.t\l/244 otl l'2.7.2079. godine i 0dluke viie& Fakulteta o konar[omPlanu rcalizacile nastave (optcredenja akademskog osoblia u nastavno-tlaulnom procestt) za

studijsku 2019/2020. godinu, broj: 02'0L/290 od 20. 9. 2019. godine, dekan Fakulteta d o ,! o -s i

ODLUKUo angaimanu na drtgoj visokoikolskoj ustonovi

1. Dr. lfeti Cirid-Fazliia, vanrednom profesoru.na Odsleku za anglistiku Filozofskog

fakulteta Univerziteta u Sarajevu, izabranoj ZA PODRUC,|E (OBLAST): humanistidke nauke,

POLIE: jezici i kniizevnost (fitologija), GRANA: ANGLISTIKA, kniizevnosti na engleskom

icziku, engleska kniirevnost fpredmeti: Uvod u studii kniitevrutsti, En!]lesko knii'].ev osldo 1500., lP Britansko drama u pta,oi p.,l<tvini XX stouceo, Britansku druntu ( t97t)- lt)90)lANGLISTIKA, knjiZevnosti na englcskom jezikrt, ameritka kniirevnost {ltredrncti: l/vo./u savremenu ameritku dromu/lP aJvod u savremenu omeritku dramu, lP Savremena

anrcritka dr?rno), ANCLISTIK , kniitevnosti na cngleskonr jeziktl, kultut'oloskc studiie(predmeti: lrxcridka kultwa, lP llritonska dramo no frlmu) \ skladu sa Zakr)noln, daie se

saglasnost z angaintan na Filo'zofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, u skladu sa

nuved.'nin iztlororn z rtudiisku 201()/2O20. godinLl.

2. Donolcniem ove odluke mniie donesena Ollukrr dekona Fukulteta o tngaimunu na drugoivi kotkolskoj ustanovi,broj: Q3- 12/4A od 19.7.2OL9. gotline, prestajc tla vati.

DEKAN KUt,',t'IT

Prof. tl t'. nred I lilrvii'

DOSTAVITI:1. Imenovanoi2.Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici

k&strzt i za nastavu\3|Dosiit'

5. Arhivi

Page 23: ANGAŽMAN NASTAVNIKA I SARADNIKA FILOZOFSKOG … · 2019-12-09 · metodika PREDMETI: Uvod u metodiku nastave engleskog jezika, Uvod u praksu nastave engleskog jezika, Rano učenje

UNIVERZITET U SARA'EVUFILOZOFSKI FAKULTETBroi: 03-72/ QJ-.saraievo, A .lo /" 14 ,

Na osnovu {lanova 117. i 13,. Z,akona o visokom ol'razovaniu ('Slu't}ene n(tYl]t! KlllonlSarajevo" brol: 33/17 ). tlanova 109 i 211. Statuta L,niverliteta u Saraievu' broi: 01-1093'3'1/18 od

zB. 11- 2018. goiine,0dluke Viiefa Fakultet o davanitt prethodne saglasnosti za ratl u drugoi

visokoikofskol rrstanovi broi: 02'01/ 245 od L2' 7 ' ?olg Sodine i Odluke Viieda Fakulteta o konltCtlom

planu realizrciic nastave (opter.e'tenia akademskog osoblla u nilstavno-nsucnonl procesu) ',a

studiisku 20 l9/2020. godinu, Lroi: 02-01/290 otl 20 9. 2019' gotline, dcka[ Fak(lteta('r'n osi

ODLUKUo cngalmanu na drugoi visokolkolskoi ustanovi

1 Dr. t(scniii Kottdali, vanretlnom Pr(,lcsoru nr O(lsieku ?.a a'tglistiku FihrT'ofskog firkulteta

Univerzittita u S;rraievtl, lz.ll)l'an()i na I)bl;rsli onglistika: Knii,ewnsli ttu c'tglcskonr piriku'

tutttt'idka knji'lavnost (pr(ldlllcti Silvl elllelli arncricki rontan), llllisliktt Knii't'v osli no

cngleskon jez.iku, kuttiitlollie studiic (p'edmeti: Drultvcna i kulturn' historii;r SAI)-a do

1B?5., tl'u5tvena i kulttr.tla historiia SAD-r nakon 1865.. Amet idka kulturir, lP: I;rhnskc

adipt'rciic b!'itnrtskih romalu, IP: Ameriaka kniiievnost i kulttrm, '1865 '^ 192O'l i tcoriio

kniilevnosti (prcdnret: Savremene krliicvre teoriie). u skladu sa Zakononl, daie sc

saglasnost za-angalman na Filozofskom fakultetu Univerriteta u Zenici, u skladtt sa

navedcnim izborom'za studiisku 2019/2020. godiru.

Doflossnicrn ove odluke raniie doncsena O <ll:uka tlekanu Fakultetu o ttttgatmanu no drugoi

visokortko/skol xst novi,broti O3'7?/ 49 od I g. 7. 2019. Eodinq pft:staic da vaZi2.

.-rrrrffi*,*DOSTAVTTI:1. lmenovrnoi2.Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici

G sluibi za nastavu4. Dosije5. Arhivi

Page 24: ANGAŽMAN NASTAVNIKA I SARADNIKA FILOZOFSKOG … · 2019-12-09 · metodika PREDMETI: Uvod u metodiku nastave engleskog jezika, Uvod u praksu nastave engleskog jezika, Rano učenje

UNIVERZITET U SARA'EVU

FILOZOFSKI FAKULTETB,roi:03'fl/8nSaraievo,$. lo ,2al1

Na osnovu ilanova 117. i 131' Zakona o visokom obrazovaniu ('sluibene novinc (antona

Saral"vo: b,',rj, 33/17.), dlauova fOS i ,ff stut't Univerzitcta u Saraievu' broi: 01- 1093-3-l /18 o(l

2tl. 11.20t8. gotlinc. Oclluke vileia Faktrlteta o davanltr prethodnc saglasnosti za md u dt'utsoi

iour.o:r.urrr,ui u.,anovi trr0i: 02,0i /i00 od 30. s. 2019. go.line i odluke vileda Fahultcta o korrafront

Plan rcxliaciie u"rt"u" 1rpt",*iurrp akatlcmskog osohlia rt nastavno-nautrtonl prccesu) za

,iu.iilrr,u zo r qizo2o. godinu broi: 02 'dl /290 o'l2o'9' 20l9 godinc'' dekan Faktrlteta d o Il o s i

1

ODLUKUo ongaimanu na drugoi visokolkolskoj ustanovi

Dr, Nchrudi r Rcbihiatt, (i)certu na Odsiekrr za tilliiievnosti nat'oda Bosng i Hel cqgovine

Filozofskog likultctn lllriv(:tzltcta u sal'ai''vu, iz:tltnrnottt tra naui'trtt oltl;rst lro$aTrt<l/irr

*,r1,iuor,,rr'. L(tttiit ktllti.evnat]i' ktljiit:vrosti natodn Bill [Irednrcti: Sloriiu hr*trjotko

*r,riiiilrunroi., !)rtlri,ttko-kniii.evnost pieporodnog dtrlto, Bolniut,ka kttii''evno.\t lrvc Poktvi t:

zi:i. uileku. Rr/;tiitttka injitevnoit di'ugtt ptiiovine- z:'' vlickl' .Poeritki J'c omeni stariie

itrs,ui,ii" riiii"i,tosti, tioetitki fenomlni noviie lnlniotke knii''evnosti' Uvod n 'eotiitl

f,iiiiirrrti, llvotl u knitlcvne teoriie, lP Kniitevnu historiia i kniilcvnokrititkQ

@;inok4tiiu, Kalutrutno znanost o kniiizevnosti, tP thnijeAe i.nterprct'ciie priPoviedne proze i

irpnitniti'iniit*nih vtsto t i 2), u sfiadu sa 7,k,norn, dajc se saglasnost zt angaZman na

ir;;;;r; ; filolorke nauke, studiiski program Bosanski lezik i knilzevnost'

oJiroog univemitcta u Novom Pazaru, Republika Srbiia' tr'skladtr sa navetlcninr

izbolonl zr strtdj,!iku 2019/2020 8odinu'

Donossnjem ove odluke raniie doncsena odluko dekana /"1/<r iteta o atgalnanu no drugoi

uiit *itrt;rri ut*novi,bro;'I3'lz/45 od 19' 7 2019' godine' presraic da va'i'1

DEKAN ULTOTA

Proi dr. M mcri Dit' krvrt

DOSTAVITT:1, lmen<tvanont2. Drr,rrn,,nl uuiverzitetu u Novom Pazaru, Republtka Srbiia

@luZbi za nastavu4. Dosiie5. Arhivi

Page 25: ANGAŽMAN NASTAVNIKA I SARADNIKA FILOZOFSKOG … · 2019-12-09 · metodika PREDMETI: Uvod u metodiku nastave engleskog jezika, Uvod u praksu nastave engleskog jezika, Rano učenje

UNIVERZITET U SARAIEVUFILOZOFSKI FAKULTETBroj:( t' t I /tc.Sarafcvo, r .l tt r!;9

Na osnovu dlanova 117. i 131- Zakona o visokom obrazovanju ("SluZbene novine KantonaSarajevo" broj: 33/17.), alanova 109. i 211. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj:01-1093-3-1/18 od2a. 7l.2078. godine i odluke Vijefa Fakulteta o davanju prethodne saglasnosti za rad u drugoivisoko5kolskoj ustanovi, broi: 02-07 /292 od 20.9. 2019. godine, dekan Fakulteta d o n o r i

ODLUKUo angotmanu no drugoj visokolkolskoi ustanovi

Dr, Larisi Kasumagid-Kafedrie docentu na 0dsjeku za anglistiku Filozofskog fakultetaUniverzit€ta u Saraievu, izabranoi na nautno.i oblasti Metodika nastave engleskog jezika, u skladu sa

Zakonom, dare se saglasnost za angazman na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, u skladusa navedenim iztrorom, za studiisku 2 019 /2020. godinlu.

DEKAN FAKULTETA

Prof. dr. Mulpmed Dzelilovic.t

DOSTAVITI:1. Imenovanoi2.Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici3. Sluzbi za nastaw4. Dosiie5. Arhivi

Page 26: ANGAŽMAN NASTAVNIKA I SARADNIKA FILOZOFSKOG … · 2019-12-09 · metodika PREDMETI: Uvod u metodiku nastave engleskog jezika, Uvod u praksu nastave engleskog jezika, Rano učenje

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Brci:{'l'-t'//fi'' "...Saraievo, (f iL /"'t-'/

Na osnovu tlanova 117' i 131 Zakona o visokom obrazovaniu ["sluibene novinc

Kantona Saraievo" trroi: :t3/ 1 7 ), tL'tuu f OS' i 21 1' Statuta tJnivcr'itetf, u Saraicvu' broi:

0r-1093-3-1/18 orl 28' 11.,oi; ;;i; i odlrrkc. vijefa-liakulteta o davaniu prethodne

saglasnosti za rad u dntgoi ui*ft"SfoLftoi ustanovi broi: 02'01/"]3r' od 3' 10' 2019' godine'

dekan ljakultcta d 0 ,, o -s i

ODLUKU

o atgai'manu na drugoi visokoikolskoi ustanovi

Dr. Santlri Bielan-Guska, tlocentu na otlsjeliu z.r pr:d;rgtigiiu Filozo-fskog

iJrrt"tn Univerziteta u Sarajcvu, iz;th|rnoj nrt rthl;tsli didaktiko (prcdmeti:

;id"ilik, 1i 2, Metodika vannastavnog r tla' [stra2ivanin tr nast:rvi)'

i;il,r,, pransrs4c (prednreti: osnrrvi obiletlske pc'tlagogiic' Intraobiteliska

;i;;;i6 (oii;[" o izboru senata Univerziteta u Saraicvu)/uia nauina

oblast Dl6arcTlKA (prednreti: Didaktika 1 i2' Metotlika vannastavnog rada'

irtrrzi""rp u nasta;i), PosEBNE PEDAG0GUII (predmeti: osnovi obiteljske

;;drgfii, lntraohiteliska dinamika) fPriiedlog Odluke o izboru Viieda

hitorol.ri og fakulteta Univerziteta (r Saraievtf i tl13't>vor rr radtr) rt skladu sa

Zakonom, daie se saglasnost za ang;rinran tla Filozofskonr fakultetu u

Nikiidu Univerziteta Crne Gore, tr skladu sa nlvedenim izboronr' u

studiiskoi 2019 / 2O20. godinL

1.

DEKAN FAKULTETA

Prof. dr. Muhflned DZclilovii

DOSTAVITI:ImenovlnoiFilozofskonr fakultetu u NikSi6u Univerziteta

SluZbi za nastavuU dosieArhivi

1.Z.

3.4.5.

Crne Core

Page 27: ANGAŽMAN NASTAVNIKA I SARADNIKA FILOZOFSKOG … · 2019-12-09 · metodika PREDMETI: Uvod u metodiku nastave engleskog jezika, Uvod u praksu nastave engleskog jezika, Rano učenje

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTETBroi: ( l-1, q // ( ('Sarajcvo, I Y /)t' i, /,,

Na osnovu dlanova 117. i 131. Zakona o visokom obrazovanju (,,SluZbene novine

Kantona Saraievo" broi:33/77.), ilanova 109 i 211. Statuta Univerziteta u Sara.ievu, broi:

01-1093-3-U18 od 28. 11. 2018. godine i0dluke Viie6a Fakulteta o davaniu prethodne

saglasnosti za rad u drugoi visoko5kolskoj ustanovi btoi:02-07/299 od 20. 9. 2019. godine,

dekan Fakultetadonosi

ODf,UKUo angaimanu na drugoj visokoikolskoi ustanovi

Dr. Harisu DerviSevidu, docentu na 0dsieku za historiiu, Katedri za histori,uum,etnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, izabranom na nautnu oblastuvodni predmeti historije umjetnosti, is/omsko amie ost, umietnost osmanskodobne bosne

[predmeti: Islamsko umjetnost !i II, Metodologija nauhog rada u historiii umjetnosti,Ilmjetnost Bosne i Hercegovine od 15. do 19. stoljeda) u skladu sa Zakonom, daie se saglasnostza angaZman na Univerzitetskom studiiu "Dizain interiiera" Univerziteta ,,DiemalBiiedid'u Mostaru, u skladu sa navedenim izborom, za studijsku 2019/2020. godinu.

DEKAN FAKULTETA

/r/Prof. dr. Muhamed DZelilovi6

DOSTAVITI:1. Imenovanom2. Univerzitetskom studiiu ,Dizajn interiiera" Univerziteta .DZemal Biledif" u Mostaru3. Sluibi za nastavu4. Dosije5. Arhivi

Page 28: ANGAŽMAN NASTAVNIKA I SARADNIKA FILOZOFSKOG … · 2019-12-09 · metodika PREDMETI: Uvod u metodiku nastave engleskog jezika, Uvod u praksu nastave engleskog jezika, Rano učenje

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTETBroi:03-12/ //Saraievo, 3. 7. 2019. godine

Na osnovu dlanova 117. i 131. Zakona o visokom obrazovanju f,,SluZbene novineKantona Saraievo" broi:33/17.), dlanova 109, i 211. Statuta Univerziteta u Saraievu, broi:01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018. godine i Odluke Vijeda Fakulteta o davaniu prethodnesaglasnosti za rad u drugoj visoko5kolskoi ustanovi broj: 02-071221 od 28. 5. 2019. godine,dekanFakultetadonosi

ODLUKUo ongolmanu na drugoj visokoikolskoj ustanovi

1. Dr. Samiru Arnautovi6r! redovnom profesoru na Odsjeku za filozofiju Filozofskogfakulteta Univerziteta u Saraievu, izabranom na premetima Historijq /ilozofije III i

Ilislorijd filonlije /7 (Odluka Senata Univerziteti I Si]rajovu) i izvrienomekvivirfentu izbora za PODRUaJE [OIILAST): ttLJttANtSI'tCKE NAUKE, pOL]E:

FILOZOFUA, GRANA: HISTORUA FILOZOFIIE, (PREDMETI: Historija filozolije rtt FILFIL 301, Historija filozofije III FlLFlL304, H istorija lilozolije IV FtLFtL 401, Historijqfilozofije ry FIL FIL 408, IP Transcendentalna filomftjo, lP Troilicija metafizike ikritika metafizitkog miiljenja, IP Hermeneutika filma, IP Filozofija 19. i 20. stoueAd,OPCA FILOZOFUA (PREDMETI: Uvod u filozoliju FIL FIL 101, Fitozofija (Apr]rpredmetJ FIL FIL 100),,u skladu sa Zakonom, daje se saglasnost za angajman ri4Drzavnom univerzitetu u Novom Pazaru, za navedeni izbor i ekvivalent izllora.

2. AngaZman iz taike f. izrfosi 4 sata sedmirno u zimskom i 4 sata sedmiino u 'lietnom semestru u studijskoj 2079 /2020. godini.

DEKAN FAKULTETA

E, nred DZelilovi6

t, LT?

i,'1DOSTAVITI:1. Imenovanom2. Driavnom univerzitetu u Novom Pazaru3. Sluibi za nastavu4. Dosije5. Arhivi

o) :)\).

Page 29: ANGAŽMAN NASTAVNIKA I SARADNIKA FILOZOFSKOG … · 2019-12-09 · metodika PREDMETI: Uvod u metodiku nastave engleskog jezika, Uvod u praksu nastave engleskog jezika, Rano učenje