Ang repormasyon

  • View
    168

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Proyekto sa AP

Text of Ang repormasyon

  • 1. Ang Repormasyon

2. Panahong Medieval Ang Simbahan ay isang makapangyarihang institusyon sa Europe at nagtataglay ng napakalwak na impluwensya. Higit ang kapangyarihang taglay ng mga pari kaysa sa mga hari. Ngunit ang kapangyarihang ito ng mga pari ay unti-unting humina dulot ng maraming kadahilanan. 3. Ang Labanan ng Estado at SimbahanBilang pinuno ng Simbahan, nagigiit ng pari ang kanyang kapangyarihan hindi lamang sa mga bagay na may kinalaman sa relihiyon kundi maging sa mga bagay na sibiko at pampulitika.Hindi naibigan ng maraming hari ang pakikialam ng Simbahan sa pamahalaan. Hindi naglaon, hindi na sumang-ayon ang malalakas na estado sa kapangyarihan ng Papa at unti-unti na lamang umalis sa pananakop ng Simbahan. 4. Ang Malubhang Pagkakahati (Great Schism) Great Schism (1378-1417) Ito ay ang malubhang pagkakahati ng Simbahang Katoliko dahil sa pagkakaiba ng doktrina o mga turo. Ito ang naging dahilan ng pagkakahiwalay ng Simbahang Silangan na pinamumunuan ng Patriyarka ng Constantinople at ng Simbahang Katoliko Romano na pinamumunuan ng Papa sa Rome. Naganap nang mahirang si Pope Urban IV. 5. Pope Urban IV isang Italyano na tumangging pumunta sa Avignon, France, kung saan nailipat ang palasyo ng Papa nang isang Papa na nauna sakanya. Sa mahabang panahon (1305-1378) ang Papa ay dito nanirahan at ito ang tinawag na Babylonian Captivity. Ang paniniwala na ang Papa ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng hari ng France ay nagpahina sa kalagayan ng Papacy sa ibang bansa. 6. Ang Repormasyon Repormasyon Isang himagsikang panrelihiyon na naganap noong ika-16 na siglo Nakapagpahayag ng mga karangalan laban sa ilang kasamaan sa Simabahan gaya ng pagbibili ng pwesto sa pamamahala ng Simbahan at ang marangyang pamumuhay ng ilang pari na hindi sang-ayon sa mga turo ng Kristiyanismo Naging dahilan ng renaissance nagbigay-daan upang pag-alinlanganin ang pagtanggap sa mga turo ng Simbahan noong unang panahon 7. Mga unang pinuno ng Simbahan 8. John Wycliff Isang paring Ingles Pumuna sa ilang paniniwala at gawaing Katoliko sa kanyang mga panayam sa University of Oxford kung saan isa siyang propesor Tinutulan niya ang pagbibigay ng buwis sa Simbahan na tinawag na tithes at nagsalita siya laban sa pagiging kinatawan ng Diyos ng Papa Sinabi niya na ang paniniwalang Kristyano ay nakasalalay lamang sa Biblia Nagkaroon siya ng maraming tagasunod sa England kabilang na ang pinuno ng pamahalaan Tinawag siyang Morning Star of Reformation 9. John Huss Masigasig na tagasunod ni Wycliff Isa rin siyang pari at propesor Nangatwiran siya laban sa pagpapatawad ng kasalanan sa pamamagitan ng kumpisal, na pagsisisi lamang ang maaaring makahugas dito Hulyo 1415 dahil sa pagtanggi niyang bawiin ang kanyang paniniwala, siya ay nahatulan ng kamatayan Ang kanyang kamatayan ay naging dahilan ng paghihimagsik ng kanyang kapwa mga tagasunod sa Bohemia Digmaang Hussite Ang mga tinukoy ay maliwanag na paalala na ang Simbahan ay nangangailangan ng pagbabago. Ngunit, sa panahong ito, ang Papa ay abalang-abala sa kanyang mga sining at mga proyekto upang mapansin ang babala ng himagsikan. 10. Si Martin Luther Nagpasimula ng Repormasyon Nag-aral ng kursong abogasya ngunit hindi niya ito ipinagpatuloy at sa halip ay nagpari siya sa pag-asang matatamo niya ang katahimikan at ginhawa dahil matagal na siyang ginugulo ng katanungan tungkol sa kaligtasan at kaluluwa Pumasok siya sa orden ng mga mongheng Agustino noong 1505 naitalagang pari makaraan ang dalawang taon Naging propesor siya sa University of Wittenburg sa Germany Tumutol siya nang ipadala ni Pope Leo X si John Tetzel upang mangaral tungkol sa indulhensya at makapangilak ng salapi para mapagpatuloy ang pagpapagawa ng Simbahan Indulhensya- pagpapatawad sa parusang dapt kamtan dahil sa nagawang kasalanan. - ipinagkakaloob sa mga nagsisisi at nakakasunod sa mga patakaran ng Simbahan 11. Ang 95 Theses Mga katwiran ni Luther na ginamit niya sa pangangaral laban sa layunin ni John Tetzel Ipinaskil niya ito sa mga pinto ng simbahan ng Wittenburg Ito ay maituturing na nagpaapoy sa Repormasyon Hinamon ni Luther si Dr. Johann Eck ng Pamantasan ng Ingols-Tadi sa isang pagtatalo noong Hulyo 1519 na inanggap niya ng maluwag. Ang pagtatalo ay nakapagbigay-kasiyahan sa mga nakikinig sa Leipzig. Ikinabahala ito ni Papa Leo X at ipinag-utos niyang bawiin ni Luther ang lahat ng kanyang paniniwala sa loob ng 60 araw at kung hindi ay ekskomunikado siya sa Simbahan. Lalong umigting ang panawagan ni Luther at naglimbag siya ng aklat tungkol sa kanyang paniniwala gaya ng pagpapabulaan niya sa kapangyarihan ng Papa at pagsasailalim ng Simbahan sa Estado. 12. Hinikayat niya ang mga pinuno na itigil ang pagbabayad sa Rome at akuin ang malaking kayamanan ng Simbahan at gamitin nila ito sa kanilang kaharian. The Babylonian Captivity of the Christian Church Aklat na kung saan tinanggihan niyang kilalanin ang mga sakramento ng kasal, binyag, komunyon, at kumpisal Ipinaliwanag niya ang kanyang doktrina ng pagbibigay-katwiran na nasasalalay sa pananampalataya lamang at ipinagtanggol ang pagbibigay-kahulugan ng tao sa Biblia 13. Setyembre 1520- itiniwalag si Luther ng Papa sa Simbahang Katoliko Naipahayag sa isang opisyal na kasulatan ng Papa, na sinunog ni Luther sa harap ng mga tao upang ipakita ang kanyang pagsuway laban sa Papa Siya ay sinang-ayunan ni Frederick the Wise, ang Elector ng Saxony. Ipinatawag ng emperador na Banal na Imperyong Romano na si Charles V si luther upang bawiin niya ang kanyang mga paniniwala upang magkasundo na sila ng Papa at nang muli siyang makabalik sa Simbahan. Ngunit tumanggi si Luther. Sa kanyang pagtanggi, maraming hari sa maliliit na kaharian sa Timog Germany ang naging tagasunod niya. Nanatili siya sa isa sa mga Kastilyoni Frederick sa loob ng maraming buwan at dito ay isinalin niya ang Biblia sa wikang German. 14. Maikling Pagsusulit =) 15. Tukuyin ang inilalarawan. 1. Ang pagkakahati sa Simbahang Katoliko dulot ng pagtangging kumilala sa kapangyarihan ng Papa bilang katawan ng Diyos a. b. c. d.Malubhang Pagkakahati (Great Schism) Pagkabihag (Babylonian Captivity) Simoniya 95 Theses2. Ang Papa na tumangging pumunta o manirahan sa Avignon, France. a. b. c. d.Pope John Pope Paul I Pope Paul II Pope Urban IV 16. 3. Ang buwis ng mga katoliko sa Simbahan. a. b. c. d.Indulhensya Simoniya Tithes Index4. Ang Ama ng Repormasyon a. b. c. d.Erasmus John Huss John Wycliff Martin Luther 17. 5. Ang naghalal sa Papa a. b. c. d.College of Cardinals College of Bishops College of Priests College of Popes6. Ang himagsikang panrelihiyon a. b. c. d.Babylonian Captivity Malubhang Pagkakahati Protestantismo Repormasyon 18. 7. Ang tinaguriang Morning Star ng Repormasyon a. b. c. d.Erasmus John Huss Savonarola John Wycliff8. Nangaral tungkol sa indulhensya sa utos ni Papa Leo X a. b. c. d.John Calvin John Huss Savonarola John Tetzel 19. 9. Isang panawagan para sa Simbahang Katoliko na sinulat ni Martin Luther a. b. c. d.65 Theses 75 Theses 85 Theses 95 Theses10. Ang pagtanggi ni Luther na kilalanin ang skaramento ng kasal at kumpil ay nasa aklat na a. b. c. d.Babylonian Captivity of Christian Church Babylonian Captivity Great Schism 95 Theses 20. Thank you! ^_^ Prepared by: Chelsea Tolentino Nicole PeraltaKathrynne Ramos Brett Natividad