Ang Pulong - November 2010 Issue

  • View
    458

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Ang Pulong - November 2010 Issue

Sulat-balita sa Sibulan United Church of Christ in the Philippines, Poblacion, Sibulan, Negros Oriental Vol. VI No.2, November 2010

Alang sa kabataan, ang usa ka balloon nagkahulogan ug kinabuhi. Nasinati ko kini sa panahon akong pagkabata uban sa akong manghod nga si Bebo. Tungod sa paghandum nga makabaton kami ug usa sa balloon, namaligya kami ug mga papel, og sa dihang may 40 centavos na kami alang sa usa ka balloon, amo gayod kini nga gi-share bisan sa among pagkatulog. Tungod sa usa ka balloon, among nasinati kon unsa ang balor sa salapi, ang pagmahal sa usa ka igsoon, ang kinabuhi. Busa sa inosente nga pangisip sa usa ka bata, ang balloon gikan sa Dios, nga nahigugma kanato pinaagi sa uban sama sa mga nihatag niini nga mga balloon. Kini mao ang sugid ni Council chair person Elgie Melad niadtong Childrens Sunday, Septyembre 12, 2010 samtang iyang gihanduraw ang iyang kasinatian sa lalom nga pagpangindahay nga makapalit og usa ka balloon. Ang tibuok iglesya gidayandayanan niadtong adlawa sa mga balloons alang sa mga kabataan. Ang mao nga dominggo mao usab ang Kasaulogan sa Pag-ihap sa 100 ka adlaw padulong sa ika-100 ka tuig gikan sa Katukoran sa Iglesia. Agig pagpangadam sa mga sakop sa iglesya ika cien ka tuig sa UCCP Sibulan, dihay unveiling sa centennial countdown board diin napatik usab ang Centennial logo. Sa wala pa ang panalangin sa pastor, ang iglesya nag-awit sa Find Us Faithful agig pagpadayag sa paglantaw og pangamuyo sa iglesya nga unta mapadayon gayod sa pagpatubo ang liso sa pagto-o nga gitisok dinhi sa Sibulan mga usa ka gatos na ka tuig nga milabay. Human sa maong awit sa iglesya, gigiyahan ang mga myembro sa simbahan sa mga CYF nga nagsayawpadayon sa pahina 7

UCCPSibulanstarts100-daycountdown

Ang Centennial Logo November 2010 Issue Ang Pulong 1

EditorialPagpa-abot

H

apit na gayod ang atong pagsaulog sa ika usa ka gatos ka tuig sa Iglesya sa Dios dinhi sa Sibulan. Kon tanawon nato ang atong countdown board sa atubangan sa atong simbahan, makita nato nga mga singkwenta ka adlaw na lang ang atong pagpa-abot. Unsa man ang atong mahimo bilang pagpangandam og pagpakigduyog sa mga buluhaton sa iglesya niining panahon sa pagpaabot? Ang mosunod pipila lamang sa mga sugyot aron makahuloganon gayod ang atong pagpakig-ambit og pagpakiglambigit sa atong centennial celebration: Ipakig-ambit ang imong kasinatian sa pagtuo (testimony of faith. Isulat ang imong kasinati-an sa usa o duha ka bondpaper, unya ihatag kini ni Betty Ruth sa church office o ihulog kini sa pula nga karton nga anaa sa likod nga dapit sa atong simbahan. Kini iapil sa atong ipatik nga libro nga giulohan Usa ka Gatos ka Kasinati-an sa Pagtoo.Ang deadline niini karon na gayod nga dominggo, Nobyembre 14. Tambong sa atong centennial parade nga pagahimoon sa alas dos sa hapon sa Sabado, Disyembre 18, 2010. Adunay mga banda nga moduyog sa atong pagpasidungog sa Dios sa tibuok lungsod sa Sibulan! Aduna usab sports/mga dulang lumadnon og Bible quiz. Tambong sa mga kalihukan sa mga pamatan-on sama sa Pamasko sa Plaza sa gabii sa Domingo, Disyembre 19.

Dad-a ang inyong mga best fruits o thanksgiving offering sa atong pagsimba sa Dominggo, Disyembre 19, og tambong sa atong centennial dinner dinhi sa atong simbahan sa alas siete sa gabii. Kon duna kay mga financial nga panalangin nga gusto nimo itampo alang niini nga mga kalihukan, ihulog ang envelope nga imong gisulatan ug Para sa Centennial Celebration sa offering plate o ihatag ang maong tampo sa atong chair sa Centennial Committee nga si Anabelle E. Pa-a. Sul-uba kanunay ang mapahiyumon nga dagway og mapasalamaton nga mga kasingkasing alang sa atong mga nipanaw na nga mga katigulangan. Sila ang mga haligi sa atong iglesya. Tungod sa testimonyo sa ilang mga kinabuhi, kita makaabot sa 100 ka tuig atong pagkama-o bilang UCCP Sibulan. Labaw sa tanan, dayega ang Dios sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong kusog, sa tibuok mong kasingkasing.

Siya ang kahulogan sa atong pagpaabot. Siya ang nagpili kanato og nagmugna sa atong pagkama-o bilang iglesya dinhi sa Sibulan. Ang grasya, gugma, og panalangin sa Dios maga-uban kanatong tanan karon og hangtod sa way katapusan nga mga katuigan. (gafontejon-bonior)

United Church of Christ in the Philippines (UCCP) Sibulan, Negros Oriental Telephone No.: 226-6049 Website: http://sibulan.uccpchurch.org Email: sibulan@uccpchurch.org

Schedule of ServicesSundays 8:30AM Sunday School 9:30AM Worship Service 2:00PM San Antonio Outreach Wednesday 6:00PM Midweek Prayer Bible Studies Church Premises: Sat. 6:30AM BJMP (Dgte.): Wed. & Thurs, 9AM San Antonio: Thurs, 2PM

STAFF BOXAng Pulong mao ang opisyal nga mantalaan sa Sibulan UCCP. Kini mogula matag bulan. Gidasig ang mga miembro sa iglesya nga mohatag sa ilang mga sinulat bahin sa ilang mga kasinati-an nga Kristohanon pinaagi sa testimonyo, mga poems, mga balita, ug uban pa. Palihog lang ug hatag sa maong mga sinulat sa Church Office: Gina A. Fontejon-Bonior, Editor Jonathan Pa-a, Photographer Merlyn Paa and Betty Ruth R. Abne, Encoders CYF and CYAF, Circulation Pool Anabelle E. Paa, Production Manager Rev. Callum R. Tabada, Admin. Pastor & Newsletter Lay-out

2 Ang Pulong November 2010 Issue

My story is about the day when I got sick. We went to the hospital for a check-up. My doctor said that if I don't get well after 3 days, I will go back to the hospital and be admitted. I was so scared because I don't want to be admitted. I really prayed so hard to God so that I will get better. My grandmother said that I should drink salingkapaw so that I will get better. On the second day of my sickness, I was scared because I was still not well. My family and I prayed so hard to God so that I will get better. On that night, I rested and felt asleep. On the 3rd day, when I woke up I felt better. I really thanked God that I was better. I really felt the presence of God when I was praying. Pray always and always believe in God." - Chin Chin Fontelo "Katong usa ka adlaw kami naaksidente kay nabangaan mi og bus. Nadala mi sa hospital unya himala nga

Youth Cornernakaligtas ra mi sa kapahamakan. Gapadayon gyud ko og pag-ampo kang Papa og Mama. Katong natulog ko naa koy nadongan nga pangalan nako. Ingon siya nga giligtas nako ang

My faith storyimong [ginikanan] sana ipagdalangin mo sila. Dunggon ko ang imong panalangin. Huwag mo sanang saktan sila. Alagaan mo sila at pasayahin." - Ralph Joshua L. Navarro

Christian Youth Fellowship

Monthly Schedule of Activities1st Sunday, 2:00-5:00PM FILM SHOWING Venue: Church Sanctuary 2nd Sunday, 2:00-5:00PM MEETING Venue: CE Hall 3rd Sunday, 2:00-5:00PM YOUTH FELLOWSHIP Venue: CE Hall 4th Sunday, 2:00-5:00PM OUTDOOR ACTIVITIES Venue: TBA

A Centennial Youth Band Concertfeaturing the

of the UCCP Sibulan Christian Youth Fellowship (CYF)DECEMBER 10, 2010 5:30PM at the Sibulan Municipal Auditorium

ZMAR BAND

November 2010 Issue Ang Pulong 3

...Nabilanggo ako ug inyo akong giduaw....ANG JAIL MINISTRY SA UCCP SIBULAN

U

sa sa mga regular nga programa sa UCCP Sibulan ingon nga pagpangalagad sa katilingban mao ang Prison Ministry. Ubos niini nga kalihokan sa iglesia mao ang pagpamisita sa mga binilanggo didto sa Dumaguete City Jail (BJMP) duha ka adlaw matag semana

- kada Miyerkules alang sa Bible study uban ang mga babayeng piniriso ug matag Huwebes uban sa mga lalaki. Makatandog sa kasingkasing ang mga pamalandong sa atong mga igsoong nahilanding sa prisohan ilabina sa ilang mga pagmahay sa ilang nabuhat nga dautan ug sa ilang mga pag-ampo

nga mabag-o na gayud sila. (Basaha ang ilang mga hamubong testimonyo). Kuyog sa maong Bible study ang mga miyembro sa UCCP Sibulan pinanguluhan nila ni Mrs. Lilibelle Jarabe ug ni Mrs. Esther Ibalarrosa ug mga kabatan-onan nga malipayong nagapakig-ambit sa ilang mga awit ug sayaw. Dili lamang pagtuon sa Bibliya ang gidala sa UCCP Sibulan didto sa BJMP kondili apil na usab ang uban pang makahuluganon ug makalingaw nga kalihokan sama sa mga Bible drills, drama panahon sa pasko, pagkat-on sa mga alawiton ug uban pa. Pinaagi sa hagit sa atong Ginoong JesuCristo sa pagbisita sa mga(Wala ug ubos nga litrato) Mga 60-70 ka mga kalalakin-an ang regular nga nagatambong sa Bible study.

4 Ang Pulong November 2010 Issue

binilanggo (Mateo 25:36), ang UCCP Sibulan nag-sugod sa iyang pagpangalagad niadtong 1995 sa panahon sa pagkapastor ni Rev. Joel Tabada pinaagi sa Provincial Rehabilitation Commission (PRC), una sa Negros Oriental Detention and Rehabilitation Center (NODRC) o Provincial Jail, ug karon sa Dumaguete City Jail. Hinaut unta nga ang atong pagpangalagad mamunga pa'g daghan aron mapasidunggan ang atong makagagahom ug mahigugmaong Dios. Kaniya ang himaya!

PROVINCIAL REHABILITATION COMMISSION PRISON FELLOWSHIP INTERNATIONAL PILIPINAS, INC.FACT SHEETOVERVIEW The Provincial Rehabilitation Commission (PRC) is a religious-civic and ecumenical set-up running a care program with prisoners in the city and provincial jails in Negros Oriental. The PRC approach differs from traditional prisoners' welfare programs in that it does not want to work solely for prisoners but mainly with them. As far as regulations allow, prisoners are actively engaged in and bear responsibility for their own program. PRC is recognized by the local government as a partner in the care and rehabilitation process of prisoners wherever it operates. HISTORY The PRC program was initially inspired and initiated by an ex-prisoner, later joined in his vision by other ex-prisoners and people who identified themselves emphatically with the prisoners' plight. Originally started at the Negros Oriental Provincial Jail in 1973 as the Provincial Rehabilitation Commission, this program, under the continued leadership of its founder, the Rev. Joel B. Tabada, UCCP minister, branched out t

View more >