ANG MGA ANGHEL AT ANG MGA PASTOLfilip 168.pdf 7. "Isinalaysay ng mga pastol ang sinabi ng _____ tungkol

 • View
  11

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ANG MGA ANGHEL AT ANG MGA PASTOLfilip 168.pdf 7. "Isinalaysay ng mga pastol ang sinabi ng _____...

 • ARALIN 168

  ANG MGA ANGHEL AT ANG MGA

  PASTOL

  LUCAS 2:8-20

 • 168. ANG MGA ANGHEL AT ANG MGA PASTOL (LUCAS 2:8-20)

  “Isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong Tagapagligtas, ang Cristong Panginoon.” LUCAS 2:11

 • 168. ANG MGA ANGHEL AT ANG MGA PASTOL (LUCAS 2:8-20)

  MEMORY VERSE: " Isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong Tagapagligtas, ang Cristong

  Panginoon." LUCAS 2:11 TAMA O MALI: 1. __________"Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa

  nang gabing iyon." LUCAS 2:8 2. __________"Lumapit at tumayo sa kalagitnaan nila ang isang anghel ng Panginoon at

  nagliwanag sa kapaligiran nila ang nakakasilaw na kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot." LUCAS 2:9

  BILUGAN ANG TAMANG SAGOT: 3. "Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, “Huwag kayong matakot! Ako'y may dalang magandang

  balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng (TAO, ANGHEL)." LUCAS 2:10

  4. "Ito ang inyong palatandaan: matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at

  nakahiga sa isang (SABSABAN, DAMUHAN).” LUCAS 2:12 TAMA O MALI: 5. __________"Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong

  kinasusuklaman niya!”LUCAS 2:14

  6. __________“Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap- usap, “Tayo na sa Bethlehem! Tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon.” LUCAS 2:15

  BILUGAN ANG TAMANG SAGOT: 7. "Isinalaysay ng mga pastol ang sinabi ng (ANGHEL, HARI) tungkol sa sanggol." LUCAS 2:17 8. "Umalis ang mga (PASTOL, PARI) na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang

  kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita, ayon sa sinabi sa kanila ng anghel." LUCAS 2:20

  1/2

 • 168. ANG MGA ANGHEL AT ANG MGA PASTOL

  (LUCAS 2:8-20)

  S H G D E H N U P D A D L E T E S Q A B F G W N K N A V S A A N G H E L N Q T N S P S J N T G S O N A G U P Y O G Z L R G J G D I Y O S E S G O F E P K L I H B S S E J L S Z R L I L E H W M A R I A I

  1/2

  ANGHEL DIYOS MARIA SANGGOL JOSE PASTOL

 • 168. ANG MGA ANGHEL AT ANG MGA PASTOL (LUCAS 2:8-20)

  MEMORY VERSE: " Isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong Tagapagligtas, ang Cristong

  Panginoon.." LUCAS 2:11 TAMA O MALI: 1. __________"Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa

  nang araw na iyon." LUCAS 2:8 2. __________"Lumapit at tumayo sa kalagitnaan nila ang isang anghel ng Panginoon at

  nagliwanag sa kapaligiran nila ang nakakasilaw na kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot." LUCAS 2:9

  PUNAN ANG PATLANG: 3. "Ngunit sinabi sa kanila ng ________, “Huwag kayong matakot! Ako'y may dalang magandang

  balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng _____." LUCAS 2:10 4. "Ito ang inyong palatandaan: matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at

  nakahiga sa isang __________.” LUCAS 2:12 TAMA O MALI: 5. __________"Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong

  kinalulugdan niya!”LUCAS 2:14

  6. __________“Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag- usap-usap, “Tayo na sa Bethlehem! Tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon.” LUCAS 2:15

  PUNAN ANG PATLANG: 7. "Isinalaysay ng mga pastol ang sinabi ng _______ tungkol sa sanggol." LUCAS 2:17 8. "Umalis ang mga _______ na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan

  dahil sa lahat ng narinig nila at nakita, ayon sa sinabi sa kanila ng anghel." LUCAS 2:20 3/6

 • 168. ANG MGA ANGHEL AT ANG MGA PASTOL (LUCAS 2:8-20)

  N D G A L T T V Q T N D Q E T E S I F B W G B F R M E I F A R D S Y V J X T H N A N G H E L J S P O N G Y P R R I Z A R S Q S T N S V R E S G S D E B N H I E B N R E J L F Z R E I I I A O M E K L T I P C K H J J A M T K K T A B O S A N G G O L N A E A L H G C W D S Z Q E S G T L E D V L A L E J T D T P E O D B H A D E L S B K O D Y J C R Z L T K I H A B C Q L T R S H I T E D I E E K T R A H G V E F I A I U L L M A I Z U U K N S A B S A B A N O N W N S Y D Y J N G F D R A R C P L K J H G T R Q S D F G N C H S M A R I A Y H O K H B F D W Q A D F H J T R Q P L Q K E R T V S A Z V N G Y Q N A G P U R I O K J U I H G V G Y U I J W H J W

  ANGHEL MARIA GABI DIYOS JOSE SABSABAN SANGGOL PASTOL KADAKILAAN BETHLEHEM NAGPURI KAGALAKAN

  3/6

 • 168. ANG MGA ANGHEL AT ANG MGA PASTOL (LUCAS 2:8-20)

  3 PABABA "Doon ay may mga _______ na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa

  nang gabing iyon." LUCAS 2:8 4 PAHALANG "Lumapit at tumayo sa kalagitnaan nila ang isang ______ ng Panginoon at

  nagliwanag sa kapaligiran nila ang nakakasilaw na kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot." LUCAS 2:9

  1 PABABA "Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, “Huwag kayong matakot! Ako'y may dalang

  magandang _______ para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao." LUCAS 2:10

  2 PABABA "Ito ang inyong palatandaan: matatagpuan ninyo ang isang ________ na nababalot

  ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban.” LUCAS 2:12 7 PAHALANG "Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa ______ ay kapayapaan sa mga taong

  kinalulugdan niya!”LUCAS 2:14 5 PABABA "Isinalaysay ng mga pastol ang ______ ng anghel tungkol sa sanggol." LUCAS 2:17 6 PAHALANG "Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa ______ at nagpapahayag ng kanyang

  kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita, ayon sa sinabi sa kanila ng anghel." LUCAS 2:20

 • MGA KASAGUTAN

  MGA GAWAIN PARA SA 3-6 TAONG GULANG

  TAMA O MALI

  1. TAMA

  2. TAMA

  BILUGAN ANG TAMANG SAGOT

  3. TAO

  4. SABSABAN

  TAMA O MALI

  5. MALI

  6. TAMA

  BILUGAN ANG TAMANG SAGOT

  7. ANGHEL

  8. PASTOL

  WORD HUNT

 • MGA KASAGUTAN

  MGA GAWAIN PARA SA 7-12 TAONG GULANG

  TAMA O MALI 1. MALI 2. TAMA

  PUNAN ANG PATLANG

  3. ANGHEL, TAO 4. SABSABAN

  TAMA O MALI

  5. TAMA 6. TAMA

  PUNAN ANG PATLANG

  7. ANGHEL 8. PASTOL

  WORD HUNT

 • CROSSWORD PUZZLE:

Recommended

View more >