Click here to load reader

Ang Kahalagahan Ng Pagtatanim

  • View
    3.588

  • Download
    10

Embed Size (px)

Text of Ang Kahalagahan Ng Pagtatanim

Ang Koho|ogohonNg Fogtoton|mFogpop|ono so Fohoho|omon U(i nc |upc Fcckukuncn nc IuLic SikcI nc c(cw Lcyc nc hc|cmcnc cu|cy :c mcc punc cI iLc pcnc hc|cmcn Sc(iwcnc hcncinFoghohondo ng Fogtoton|m nc Fccccwc nc Kcmcnc-Icnimcn1. nc kcmcnc-Icnimcn cy kci|cnccnmcy :cpcI nc |cpcc cI |cki.2. GumcmiI nc c:c(c| upcncLunckc|in cnc |upc.3. Lccycn nc pcIcLc cnc LcwcIkcmc.4. FcIccin cnc |upc :c pcmcmcciIcnnc pccccmiI nc kc|cykcy.5.Di|iccn cnc mcc kcmcnc Icnimcn.go Fomomoroon so Fogtoton|m1. Ang Iuw|rong Fogtoton|m- pinckcpcyck nc pccIcIcnim- :c kcmc IumuIuLc cI |umc|cki cnc LuIchcncccnc :c cnihin nc cnc mcc iIc- mcy :cpcI nc ccwcI cnc mcc hcncy- pcIpcI cnc ccmiI :c pccccwc nc LuIc: ncpccLcLcuncn nc LuIc-LcwcI LuIc: cy mcy cc|cwc c( IcI|cnc LuIcpccpcpcIu|cy.2. |-Iuw|rong Fogtoton|m- cnc pccpcpcIuLc c pccIcIcnimmunc nc mcc LuIc :c kchcncpun|ccn- pcckcIcpc: ini|i|ipcI :c kcmcncIcnimcn hcncccnc :c iIc cy |umcki. mcmuncc cI cnihin cnchc|cmcn- cincccwc cnc pcc|ipcI nc pun|c :cccpiIhcpcnpccpcpcIu|cy.kcmcnc pun|ccnkcmcnc IcnimcnAng Fongongo|ogo ngHo|omon1. Fogbobokodc. puIu|in cnc mcc kckci|cnccninc pc:IeL. icyc: cnc |upcnc LcLcku(cnc. mc(kchcn cnc pcc|c|ccycn nc mccpc:Iec. hukcyin cnc LuIc: :c pcnu|ukcn pc(c :cmcc pc:Iee. iLccn cnc mcc pc:Ie :c mcc pcnu|ukcn1. Ic|icn nc cc|cwcnc pi(c:cnc pi:i cnc IukIcknc cc|cwcnc pc:Ie cI ccnccn cin cnc iLcLcniIcc. i|cccy cnc mcc pc:Ieh. ikcLiI :c mcc pc:Ie cnc mcc pchc|cncnc kchcy :c pcmcmcciIcn ncpccccmiI nc Lccinci. ikcLiI cnc pcIcycnc kchcy :c pchc|cncnc kchcypccpcpcIu|cy.. iIc|i cnc mcc pcIcycnc kchcy :cpchc|cnc nc kchcyk. ccwin cnc IcI|cnc ci|ic nc Lckcc cI mcc-iwcn nc i:cnc ccwcI pc(c :c pinIucn|. ccwcn nc pinIucnc mcy :c(ccuhcn. Foggowo ng 8o|og- iIc cy pccccccpcnccn nc mcc hc|cmcncLccinc kunc pcnchcn nc Icc-u|cnpccpcpcIu|cy.- hc|imLcwc nc mcc cu|cy nc cincccmiIcn ncLc|cc:cmpc|cyc upc:iIcw kcmcIi:c|ucLcIi :ecunci||c:LcIcw uLipcIcni cucumLe("pccpcpcIu|cy.. Fogbubungko| ot Fog||||n|s ng Lupo4. Fogdorogdog ng Fotobo5. Fogd|d|||gpccpcpcIu|cy.Fog-oon| ng mgo Gu|ov ot Frutos1. Kcpcc kcIcmIcmcn nc cnc |cki nc mccLunccnc-cu|cy. mccc(i nc iIcnc piIc:in.2. nc ku|cy nc Luncc cy nccpcpchiwcIic kunc mccc(i ncnc cnihin iIc.3. lnccni cnc mcc cchcn Lccc mcmu|ck|ck.4. nc mcc Lunccnc-uccI cy inccni pccccIincnc Ickccnc Li|cnc nc c(cw.5. lnccni cnc mcc Lu|ck|ck nc cu|cy kcpccncmumukcckcc nc Iu|cc nc kc|ip|cwe( cI Lu|ck|ck nc kc|cLc:c.. nc mcc LuIc kcpcc mecyc Iuyc nc cnc Lc|cInc Luncc cy mccc(i ncnc kunin.7. nc mcc Icnckcy hcLcnc hinci pc |cnIc cy kinukuhc nc.pccpcpcIu|cy.Ang Fognonorser|A. Ang Koho|ogohon ng Norser|- ciIc ipinupun|c. incc|ccccn. pinc(c(cmi cI pinccLuLuIi cnc mcc hc|cmcn- upcnc mckcpcccu|cI cnc mcc iIc nc mc: mcccccncc cI mc|c|ckinc Luncc :cmccc|inc pcnchcn- pwecenc ipccLi|i cnc mcc pun|cnc ci iIcIcnim- mcc Lchcci nc nc(:e(i:1. |ucc( nc pcc|c|ccycn nc mcckcccmiIcn :c pccIcIcnim ncmcc hc|cmcn2. mcc nckcimLck nc LuIc3. :i|unccn nc ipinun|c cI pinc(c(cminc mcc pcncnimpccpcpcIu|cy.8. go 8ogov no opot Isoo|ong-o|ong soFognonorser|1. cnc u(i nc |upcnc ccccmiIin pc(c :cpccpcpcIuLc nc mcc pun|c2. cnc IuLic3. ccpcI nc:i:ikcIcn cin nc c(cw cI |icIc: :cmc|ckc: nc hcncin cI mcIincinc iniIcnc pcc|c|ccycn nc nc(:e(ipccpcpcIu|cy.4. cnc nc(:e(i cy kci|cnccn mcy kcIcmIcmcnc |cki |cmcnc5. pinc|i|ici(cn nc Lckcc cnc Lucnc nc(:e(i. kci|cnccn ihcncc cnc mcc kc:cnckcpcncI kcccmiIcn :c pccpupun|c. Ang Fogpop|ono ng Norser|1. Seec Lec" c kcmcnc |c|ccycn nc Linhi2. I(cn:p|cnI Lec" c kcmcnc pcc|i|ipcIcn ncpun|cpccpcpcIu|cy.. go Foroon so Fogpoporom| ng Ho|omon1. Lu|Lc {Lcwcnc cI :iLuyc:)c. ihcncc cnc |upc cI cccccccn ncpcIcLc mu|c :c hcycpL. puIu|cn cnc uccI cI cnc cchcn nckc|chcIinc hcLc niIcc. iLukcc cnc Lu|Lc nc Iic-ii:c kunc iIc cy kumpu|-kumpc|pccpcpcIu|cy.c. cumcwc nc LuIc: :c pcmcmcciIcnnc kcmcy c i:cnc pcIpcIe. iIcnim cI iciin cnc |upc :c pc|icicnc Icnim1. iIcnim cnc hc|cmcn :c IcmcncccwcI nc mcc hcncypccpcpcIu|cy.2. Icnckcy {c|ucLcIi)c. ihcncc cnc |upcL. c|i:in cnc mc|cmLcI nc cchcn ncmccc(inc |uIuinc.mcchukcy nc mcc LuIc: ncpccIcIcnimcn nc mcc Icnckcyc. |ccycn cnc kc|chcIinc Lchcci ncLuIc: nc cLc cI pinu|Lc: ncpcIcLc mu|c :c hcycp cI pcckcIcpc: cy IcLuncn cnc iIcc:nc Lchcci nc |upcpccpcpcIu|cy.e. iIcnim cnc 2 hcncccnc 3 Icnckcy:c LcwcI LuIc: cI iciin cnc |upc:c pc|icic nc Icnckcy1. ci|iccn cnc Icnim pcckcIcpc:iIcnim3. uccI {|uyc)c. Luhcchccin cnc |upcL. puIu|-puIu|in cnc |uyc. LcwcIpuIc| cy mcy :up|incpccpcpcIu|cy.c. iIcnim cnc mcc puIc| :c ccwcI nc25 :enIimeI(c LcwcI i:cc. ci|iccn pcckcIcpc: iIcnim4. mc|c|ckinc LuIc nc cu|cy {kc|cLc:c cI upc) c. cumcwc nc LuIc: nc mcy :ukcI nc30 :enIimeI(c cnc |cwck cI 30 :enIimeI(c cnc |c|impccpcpcIu|cy.L. punuinc mu|i cnc uncnc kc|chcIincLuIc: nc cLc cI cLcnc nc mu|c:c hcycpc. punuinc mu|i cnc i:c pcnc kc|chcIinc LuIc: nc cc(cen :ci|"c. mccIcnim nc 1 hcncccnc 2 LuIc cI ci|iccn iIcpccpcpcIu|cy.. Fog||||pot ng Fun|o1. lhcncc cnc |upcnc |ccm" cI i|cccy :ci:cnc |c|ccycn. Di|iccn upcnc mccincmcmc:c-mc:c.2. lhcncc cnc |c|ccycn nc LcwcI pun|c.3.SuncuIin cnc mcc pun|c nc munIincpu|uIcnc nc nc:c kcmc.4. Lccycn nc kcunIinc |upcnc |ccm" cnc|c|ccycn nc pun|c. Iincncnc mcLuIi ncmcy |upc :c pc|iLcI nc uccI nc pun|c.pccpcpcIu|cy.5. Dccccccn pc nc |upcnc |ccm" upcncmcpunc cnc |c|ccycn nc cchcn. lciincnc |upc :c pc|icic nc Icnckcy.. Di|iccn nc IuLic. lcyc: cnc mcc |c|ccycn:c mccyc: nc hcncy. nc:c |i|im c :ci:cnc |icIc: nc |ucc( hcncccnc :cmcckc(ccn nc cnc mcc pun|c ncIuncy nc cchcn.pccpcpcIu|cy.. Wostong Fongongo|ogo ng Ho|omon1. Kci|cnccn nc i:cnc mcinccI nc pcc-cc|ccc :c mcc pun|c.2. 8unckc|in ncnc mcLcLcw cnc |upc :cpc|icic i:c c( cc|cwcnc u|iI :c |ccL nci:cnc |inccc.3. Lini:in cnc pc|icic nc pun|c.4. Di|icin cnc mcc hc|cmcn c(cw-c(cwIuwinc umccc c :c hcpcn.pccpcpcIu|cy.5. UnIi-unIinc i|cnIcc :c :ikcI nc c(cw cncpun|c hcLcnc |umc|cki cI |umc|ccc iIc.. 8cku(cn cnc mcc pcncnim upcnc hincipc:ukin nc mcc mcpcni(cnc hcycp.pccpcpcIu|cy.Wokos.