Ang Gramatika at Ang Guro

Embed Size (px)

Text of Ang Gramatika at Ang Guro

 • 7/25/2019 Ang Gramatika at Ang Guro

  1/20

  MAKAHULUGANGMAKAHULUGANG

  PAGTUTURO NGPAGTUTURO NGGRAMATIKAGRAMATIKA

 • 7/25/2019 Ang Gramatika at Ang Guro

  2/20

  Ano ang gramatika? Ano ang gramatika?

  Ang gramatika / Balarila ay ang pag-aaral ng Ang gramatika / Balarila ay ang pag-aaral ngmga anyo ng wika na nakatuon sa mgamga anyo ng wika na nakatuon sa mgatuntunin ng:tuntunin ng:

  1.1. PonolohiyaPonolohiya (pagbigkas) (pagbigkas) pagsasama-sama ng mga tunog o ponema.pagsasama-sama ng mga tunog o ponema.

  2.2. MorpolohiyaMorpolohiya pagbuo ng mga morpema pagbuo ng mga morpema(salita) at ibat ibang bahagi ng panalita tulad(salita) at ibat ibang bahagi ng panalita tulad

  ng pangngalan pang-uri pandiwa atbp.ng pangngalan pang-uri pandiwa atbp.

 • 7/25/2019 Ang Gramatika at Ang Guro

  3/20

  !.!. SintaksSintaks pagbuo at pag-aayos ng mga pagbuo at pag-aayos ng mgabahagibahagi ng pangungusapng pangungusap

  ".". Semantiks / SemantikaSemantiks / Semantika bokabularyo bokabularyo

  paggamit ng angkop na salita sa tamangpaggamit ng angkop na salita sa tamangkonteksto sa lebel ng pangungusap /konteksto sa lebel ng pangungusap /dis#oursedis#ourse

  $.$. OrtograpiyaOrtograpiya pagsulat gamit ang alpabeto pagsulat gamit ang alpabetosilabikasyon tamang ispeling at bantassilabikasyon tamang ispeling at bantas

 • 7/25/2019 Ang Gramatika at Ang Guro

  4/20

  Bakit kailangang ituroBakit kailangang ituroang Gramatika?ng Gramatika?

  Bahagi ng kahusayang komunikatibo angBahagi ng kahusayang komunikatibo anggramatika maging ito ay pasalita o pasulatgramatika maging ito ay pasalita o pasulatman ayon sa mga sumusunod:man ayon sa mga sumusunod:

  1.1. Kahusayan sa GramatikaKahusayan sa Gramatika- pagbuo ng mga salita at pangungusap- pagbuo ng mga salita at pangungusap

  - sa bokabularyo- sa bokabularyo- mga tuntunin sa pagbigkas at paggamit ng- mga tuntunin sa pagbigkas at paggamit ngmga tamang salitamga tamang salita

  - sa pagbaybay at pagbabantas- sa pagbaybay at pagbabantas

 • 7/25/2019 Ang Gramatika at Ang Guro

  5/20

  2.2. Kahusayang SosyolinggwistikKahusayang Sosyolinggwistik- paggamit ng mga angkop na anyo ng wika:- paggamit ng mga angkop na anyo ng wika:

  % sino at ano ang relasyon sa isat isa% sino at ano ang relasyon sa isat isa% paksang pinag-uusapan% paksang pinag-uusapan% saan at kailan ginagawa ang% saan at kailan ginagawa ang

  komunikasyon komunikasyon

  3. Kahusayan sa Discourse3. Kahusayan sa Discourse- kakayahang mapagsama-sama ang mga- kakayahang mapagsama-sama ang mgapangungusap nang maypangungusap nang may kaisahankaisahan(unity / #ohesion)(unity / #ohesion)- may pagkakaugnay (#ohesi&e) upang maging- may pagkakaugnay (#ohesi&e) upang magingmakahulugan at maliwanag ang mensahengmakahulugan at maliwanag ang mensaheng

  inihayaginihayag

 • 7/25/2019 Ang Gramatika at Ang Guro

  6/20

  ".". Kahusayan sa Paggamit ng mgaKahusayan sa Paggamit ng mgaIstratehiyang PangkomunikasyonIstratehiyang Pangkomunikasyon

  paggamit ng mga pasalita !"er#al$ at %i paggamit ng mga pasalita !"er#al$ at %i"er#al !paralingguistics$ tula% ng mga"er#al !paralingguistics$ tula% ng mgagalaw& tono& hinto& switching at#p&galaw& tono& hinto& switching at#p&upang maipampuno sa mga mensahengupang maipampuno sa mga mensahenginihayaginihayag

 • 7/25/2019 Ang Gramatika at Ang Guro

  7/20

  Paano Maituturo nangPaano Maituturo nangMakahulugan angakahulugan ang

  Gramatikaramatika- 'ntegratibong pagtuturo / pagkatuto na- 'ntegratibong pagtuturo / pagkatuto nainiuugnay ang apat na A *+ ng ,ininginiuugnay ang apat na A *+ ng ,iningng omunikasyonng omunikasyon- amaraang #ontent-based (nakabatay sa- amaraang #ontent-based (nakabatay sanilalaman) pag-uugnay ng nilalaman sanilalaman) pag-uugnay ng nilalaman sapag-aaral ng wikapag-aaral ng wika

  - aggamit ng mga istratehiyang malikhain at- aggamit ng mga istratehiyang malikhain atkawili-wili tulad ng pangkatang gawainkawili-wili tulad ng pangkatang gawainpaggamit ng &isual organi ers mga laropaggamit ng &isual organi ers mga laro

  hahamon sa multiple intelligen#e iba pa.hahamon sa multiple intelligen#e iba pa.

 • 7/25/2019 Ang Gramatika at Ang Guro

  8/20

  Ibat ibang Pamaraan obat ibang Pamaraan oIstratehiya ng Pagtuturo ngstratehiya ng Pagtuturo ng

  Gramatikaramatika.. aggamit ng 0*A A *+,1'aggamit ng 0*A A *+,1'

  - agbuo ng salita / bahagi ng pananalita- agbuo ng salita / bahagi ng pananalita

  Araw Araw

  ''

  A Aperla,perla,

  A A33

 • 7/25/2019 Ang Gramatika at Ang Guro

  9/20

  2. aggamit ng 0*A A0*'42. aggamit ng 0*A A0*'4- 'sulat sa grid ang mga salitang nabuo tungkol- 'sulat sa grid ang mga salitang nabuo tungkolsasa kalikasankalikasan ..

  ga angngalanga angngalan ga ang-uriga ang-uri ga andiwaga andiwa

  A A

  ''

  A A,,

  A A

  33

 • 7/25/2019 Ang Gramatika at Ang Guro

  10/20

  !. aggamit ng 0*A ABA0!. aggamit ng 0*A ABA0- paglalaman ng bag sa unang- paglalaman ng bag sa unang

  kolum ng mga pangngalankolum ng mga pangngalanikalawang kolum mga pandiwa.ikalawang kolum mga pandiwa.

  ". aggamit ng mga 0*A A5'1". aggamit ng mga 0*A A5'1- pag-awit ng isang awitin na- pag-awit ng isang awitin na

  may ibat ibang salita na tumutukoymay ibat ibang salita na tumutukoysa mga bahagi ng panalita tulad ngsa mga bahagi ng panalita tulad ngpangngalan pang-uri pandiwa atpangngalan pang-uri pandiwa atiba pa.iba pa.

 • 7/25/2019 Ang Gramatika at Ang Guro

  11/20

  - Maaari ring halimbawa: Maaari ring halimbawa:

  aisipin ang mga bata ng iba pangaisipin ang mga bata ng iba pangsalitang angkop sa mga patlangsalitang angkop sa mga patlang

  agawin ng sariling mga taludtud tungkolagawin ng sariling mga taludtud tungkolsa paksa ang mga bata.sa paksa ang mga bata.

  6alaw sa panayam ni:6alaw sa panayam ni:4r. 7lma . *esuma4r. 7lma . *esuma7 'ntegrated ,#hool7 'ntegrated ,#hool7 4iliman ungsod 8ue on7 4iliman ungsod 8ue on

 • 7/25/2019 Ang Gramatika at Ang Guro

  12/20

  ACTOR ANG ACTOR ANG

  GUROGURO

 • 7/25/2019 Ang Gramatika at Ang Guro

  13/20

  Ang guro ay isang katangi-tangi at Ang guro ay isang katangi-tangi at

  dakilang propesyon sapagkat siya angdakilang propesyon sapagkat siya anghumuhubog sa murang isipan ng mgahumuhubog sa murang isipan ng mgamag-aaral upang mabigyan ng mgamag-aaral upang mabigyan ng mgakaalaman kasanayan at maturuan ngkaalaman kasanayan at maturuan ngmagandang pag-uugali upang samagandang pag-uugali upang sakanilang paglaki ay maging isangkanilang paglaki ay maging isangmodelo o huwaran sa atingmodelo o huwaran sa atingginagalawang lipunan.ginagalawang lipunan.

 • 7/25/2019 Ang Gramatika at Ang Guro

  14/20

  Nararapat lamangararapat lamang

  na angkinin ng guroa angkinin ng guroang mgang mga

  sumusuno :umusuno :

 • 7/25/2019 Ang Gramatika at Ang Guro

  15/20

  A -----A ----- Artistartista

  Dapat may kakayahan angDapat may kakayahan angguro sa paggamit ng siningguro sa paggamit ng siningsa pagtuturo.sa pagtuturo.

  Per'ormer ang isang guro.Per'ormer ang isang guro.

 • 7/25/2019 Ang Gramatika at Ang Guro

  16/20

  ! -------- !ommunity "riente!ommunity "riente

  ailangan mulat ang guro saailangan mulat ang guro sa

  kahalagahan ng proseso sakahalagahan ng proseso saisang komunidad o samahan9isang komunidad o samahan9olektibong pag-aaralolektibong pag-aaral

 • 7/25/2019 Ang Gramatika at Ang Guro

  17/20

  # ----- #itser ----- #itser

  4i dahil naituturo ang nasusulat sa4i dahil naituturo ang nasusulat salibro at hanapbuhay nalibro at hanapbuhay nanakagisnan. 4apat ay titser nanakagisnan. 4apat ay titser namay dignidad at prinsipyongmay dignidad at prinsipyong

  makabayan. apagsuri. 1itser ngmakabayan. apagsuri. 1itser ngbayan.bayan.

 • 7/25/2019 Ang Gramatika at Ang Guro

  18/20

  " ----- "rgani$er ----- "rgani$er

  ailangan niyang imulat atailangan niyang imulat at

  iorganisa ang kanyang mgaiorganisa ang kanyang mgamag-aaral sa tunay namag-aaral sa tunay nakalagayang panlipunan atkalagayang panlipunan atpraktikal na usapin ng buhay.praktikal na usapin ng buhay.

 • 7/25/2019 Ang Gramatika at Ang Guro

  19/20

  % ---- %esear&her ---- %esear&her

  Bukas sa mga bagongBukas sa mga bagong

  kaisipan. 5alang humpay sakaisipan. 5alang humpay sapagtuklas at pagbabahagi ngpagtuklas at pagbabahagi ngkarunungan at katotohanan.karunungan at katotohanan.

 • 7/25/2019 Ang Gramatika at Ang Guro

  20/20

  Patuloy angatuloy angpagtuklas at pag-aaralagtuklas at pag-aaralng isang tunay na guro'g isang tunay na guro'(a pagiging A!#"%a pagiging A!#"%

  nagiging ganap angagiging ganap angpagpapasa ngagpapasa ng

  kaalaman' Ipagpatuloyaalaman' Ipagpatuloy

  ang pagigingng pagiging titser ngitser ngbayan'ayan'