Ang Filipino Bilang Wikang

 • View
  296

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ang Filipino Bilang Wikang

 • 8/10/2019 Ang Filipino Bilang Wikang Pambansa.pptx

  1/24

  Ang Filipino Bilang WikangPambansa

  ni Candelaria Cui-Acas, Ph.D.

  Mildred C. Galicia

  IV-6 BEEdProf. Pat Villafuerte

 • 8/10/2019 Ang Filipino Bilang Wikang Pambansa.pptx

  2/24

  TAGALOG

  PILIPINO

  FILIPINO

 • 8/10/2019 Ang Filipino Bilang Wikang Pambansa.pptx

  3/24

  Konstitusyon ng Pilipinas(1898, 1935, 1973, at 1987)

  -ay pawang nangagtatadhana ngpaglinang at pagpapalaganap ng isang

  pambansang wika.-katunayan ito ng pagkilala at

  pagpapahalaga sa wikang pambansabilang bigkis ng pagkakaisa, sagisag ng

  pambansang identidad, kasangkapanng pambansang pagpapaunlad, atKaluluwa ng bayan.

 • 8/10/2019 Ang Filipino Bilang Wikang Pambansa.pptx

  4/24

  Apat na Hakbang na isinagawasa pagpaplanong pangwika

  (Jernudd 1977:105)

  1. Pagpili ng wikang saligan o nukleo;

  2. kodipikasyon ng porma o anyo ngnapiling wikang saligan;

  3. elaborasyon ng tungkulin ng wika;at

  4. pagtanggap o paggamit ngkomunidad o kalipulanng mgatagagamit.

 • 8/10/2019 Ang Filipino Bilang Wikang Pambansa.pptx

  5/24

  Batas komonwelt Blg. 184, s. 1936,alinsunod sa konstitusyon ng 1935

  Ang kongreso ay gagawa ng mgahakbang tungo sa pagpapaunlad at

  pagpapatibay ng isang wikangpambansa na batay sa isa sa mgaumiiral na katutubong wika.

  Hanggang hindi nagtatadhana ngiba ang batas, ang Ingles at Kastilaay patuloy na gagamiting mgawikang opisyal.

 • 8/10/2019 Ang Filipino Bilang Wikang Pambansa.pptx

  6/24

  TagalogBilang Batayang WikangPambansa

  Batas Komonwelt Blg. 184, s. 1936, Seksiyon 8,talaang (5), sapagkat napatunayang ito ang wikanghigit na maunlad na istrukruta / kayarian,

  mekanismo, at literatura at tinatanggap at ginagamitsa kasalukuyang panahon ng pinakamaraming mgaPilipino.

  Ipinahayag ni Pangulong Manuel L. Quezon angwikang pambansa ay batay sa Tagalog sapamamagitan ng Executive Order No. 134, s. 1937.

 • 8/10/2019 Ang Filipino Bilang Wikang Pambansa.pptx

  7/24

  Pagpaplanong PangwikaBalarila ng Wikang Pambansa

  naglalahad ng deskripsyon ng

  kayarian ng tagalog at mga

  tuntunin ng wastong pagpapahayag

  sa wikang ito, bukod sa pagkapahanda

  ng Tagalog- English Vocabulary.

 • 8/10/2019 Ang Filipino Bilang Wikang Pambansa.pptx

  8/24

  Executive Order No. 263, s.

  1940.

  Kautsang nagpalimbag sa Balarila

  ng Wikang Pambansa at tagalog-English Vocabulary.

  Nag-aatas ng pagpapagamit at

  pagpapaturo ng wikang pambansasa mga paaralang pampubliko atpribado si mula Hunyo 19, 1940.

 • 8/10/2019 Ang Filipino Bilang Wikang Pambansa.pptx

  9/24

  Paggamit ng Wikang

  Pambansa sa Ibat-ibang

  Larangan.

  Edukasyon

  Administrasyong pampubliko ogobyerno.

  Mass media

  Lipunan At iba pa, sa lahat ng dako ng

  bansa.

 • 8/10/2019 Ang Filipino Bilang Wikang Pambansa.pptx

  10/24

  Isa sa mga katumpakan ng

  mga ginawa ng mga kinauukulansa paglinang at pagpapalaganapng wikang pambansag batay sa

  Tagalog ang desisyong Mayo 24,1965 ang Hukumang UnangDulugan ng Maynila at Korte

  Suprema sa usapin ng Wika (CivilCase No. 53043)

 • 8/10/2019 Ang Filipino Bilang Wikang Pambansa.pptx

  11/24

  Ang saligang-batas na ito ay

  dapat ipahayag na opisyal saIngles at Pilipino, at isalin sabawat wikang sinasalita ng

  mahigit sa limampung libongtaongbayan (Seksiyon 3, (1)). At,

  Konstitusyon 1973: Pilipino

  Bilang Wikang Opisyal

 • 8/10/2019 Ang Filipino Bilang Wikang Pambansa.pptx

  12/24

  Hanggat walang ibangitinatadhana ang batas, Ingles atPilipino ang dapat na magingwikang opisyal. (Seksiyon 3, (3)).

  Ang Batasang Pambansa aydapat gumawa ng mga hakbangtungo sa paglinang at pormal na

  pang-angking ng isang panlahat nawikang pambansa na makikilalangFilipino. (Seksiyon 3, (2)).

 • 8/10/2019 Ang Filipino Bilang Wikang Pambansa.pptx

  13/24

  Dalawang Pangunahing Pangangailangan

  sa Pagpapabulas ng Filipino(Direktor Pociano B.P. Pineda)

  1. Ang pagpapaunlad ng mgakatangiang angkin ng wikangFilipino.

  2. Ang pagpapalawak ng saklaw nggamit nito.

 • 8/10/2019 Ang Filipino Bilang Wikang Pambansa.pptx

  14/24

  Reporma sa Ortograpiyang

  Filipino (1971)

  - layon ang pagpapayaman at

  pagpapayabong ng Filipino.

  Memorandum Pangkagawaran

  Blg. 194, s. 1976- ginawang 31letra ang apabeto:

 • 8/10/2019 Ang Filipino Bilang Wikang Pambansa.pptx

  15/24

  31 Alpabeto

  A, B, C, CH, D, E, F, G, H, I, J, K,L, LL, M, N, , NG, O, P, Q, R, RR, S,T, U, V, W, X, Y, Z.

  28 Alpabeto

  A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L,M, N, , NG, O, P, Q, R, S, T, U, V,W, X, Y, Z.

 • 8/10/2019 Ang Filipino Bilang Wikang Pambansa.pptx

  16/24

  Diksyunaryong Filipino

  Bulanon- (Bk. Full moon)

  Jihad- (Ar. Religious war)

  Karate- (Hap. The art of self

  defense) Intawon- (Sb. What a pity)

  Babag- (Sb . Hindrance; obstacle

  around) Aga-ay- (Tg. Atmosphere,

  breeze)

 • 8/10/2019 Ang Filipino Bilang Wikang Pambansa.pptx

  17/24

  Konstitusyon ng 1987

  Ang wikang pambansa ng Pilipinasay Filipino. Samantalang nililinang,itoydapat payabungin atpagyamanin pa salig sa umiiral nawika sa Pilipinas at sa iba pang mga

  wika. (Seksiyon 6)

 • 8/10/2019 Ang Filipino Bilang Wikang Pambansa.pptx

  18/24

  1. Surian ng Wikang Pambansa

  (SWP)2. Language Education Council(LEDCO)

  3. Komisyuner WilfredoVillacorta4. Komisyuner Ponciano

  Bennagen

  5. Komisyuner FranciscoRodrigo

 • 8/10/2019 Ang Filipino Bilang Wikang Pambansa.pptx

  19/24

  If at the close of office hourseveryday you can say before God andman that the services you rendered

  were worth the salary you receivedfor the day, then, you are an honestman.

  Thomas Jefferson

 • 8/10/2019 Ang Filipino Bilang Wikang Pambansa.pptx

  20/24

  Kung sa pagtatapos ng oras ngopisina araw-araw ay maipapahayag mosa harap ng Bathala at ng tao na ang

  pagsisikap na natupad mo ay katumbasng sahod na tinanggap mo ukol sa arawna iyon, ikaw sa gayon ay isang matapat

  na nilikha.

 • 8/10/2019 Ang Filipino Bilang Wikang Pambansa.pptx

  21/24

  Kung sa pagtatapos ng orasng oipisina araw-araw ay masasabimo sa harap ng Diyos at ng tao na

  ang paglilingkod nanagawa mo aykatumbas ng sweldong natanggap

  mo para sa araw na iyon, ikaw gayonay isang matapat na tao.

 • 8/10/2019 Ang Filipino Bilang Wikang Pambansa.pptx

  22/24

  If sa klos ng opis awars araw-araw ay masasabi mo bepor Gad at

  man na ang serbises na nagawa moay wort ng salari na naresib mo saaraw na iyon, ikaw derpor ay isang

  anest man.

 • 8/10/2019 Ang Filipino Bilang Wikang Pambansa.pptx

  23/24

  Kung sa pagsi-cirra ng officehours sa adlaw-adlaw ay masasabi motango ni Apo Diyos at ng tawo na ang

  service na na-render mo ay pareho ngsweldo na kinarawat mo sa adlaw naiyon, ikaw ngarud ay metung na anestong

  tawo.

 • 8/10/2019 Ang Filipino Bilang Wikang Pambansa.pptx

  24/24

  Wakas.

Search related