Ang Diwang Makabayan

  • View
    1.262

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Ang Diwang Makabayan

Ang iwangMaLabauanMga anguauaringumuLaw saamdamingMaLabauan ng mgai!ipino Aoo pooblbloov oo moospoovol oo loooolooolLlPlN45 so otloo kopolooo Aoo pookokotooo oo lsoooke/ihiyon Aoo loobobokos oo llllploosso Pondoiodioono ko/oko/on loobobokos oo 5uet cono/ looJotloo oo kolslpoooLibero/ looootol ot loolowokoo koisipono llllploolnaasamasama nlla anakapuluan sa lsana AnCALAnlslnallallm na maa Lspanvolana bansa sa llallm na lsanaAMAPALAAnagbibigau nganga!an sa bansanaakaroon ana maa lllplno na lsana panlnlwalalplnaadlwana ana maaselebrasvona kaLollkoagLaLaroon ngsang KLLh1ONnaablaavdaan sa paaunlad nakomersvo komunlkasvon LransporLasvon aL kalakalannaabukas ana maa daunaan aL banakoagbubuLas saandaigdigang Ka!aLa!annaapabllls na komunlkasvonsa paalLan na lllplnas aL Lspanvanaapabllls na paklklpaakalakalanagbubuLas ngSuez ana!naLuLunan na maa lllplno ana maaluLCLCPl?AnC banvaaa1 8ebolusvona Amerlkano Mas mabuLl pana mamaLav kavsa walanakalavaan"2 8ebolusvona ranses llberLv equallLv and fraLernlLv"agdaing ngKaisipang Libera!uahll sa paaunlad na kalakalan maramlana naaslvaman aL naalnaAnCCl1nAnC u8lMaraml ana nakapaaaral napalawaknlla ana kanllana kaalaman naabaaoana maa pananaw naalslp slla kuna paano mapapabuLl ana laaav na bansaag!awaL ngKaisipang i!ipinosuu ng Ke!ihiuonWAna paaLaLalaaa na maaArsoblspo aL Cblspo na maapravlena Lspanvol sa maaparokva av lklnaaallL na maaparlna sekular(lllplno)Balawang uii ng PARIkLGULAk Maa LSAn?CLACuS1lnC 8AnSlSkAnCLkULAk Maa lLllnCSlnasanav saSemlnarvoWobll so bloJl pootov oopoottoto oooloosoJ oo kllosooooo moo potloo llllploo ooploomooooo ol lA l llA2 1loowoo ollo ltooo 5kuL4kl545YON N6 M64 P4kOkY4"anahong LbLKSMOWAkLC,AkIALLA@CkkL lsana Lspanvol nallberal ana kalslpan lplnadala slva na Lspanvaupana maalna aobernador sabansaW5o ponohon no konyonoponunuoku/on 1 1lnanaaal nlva ana maa Lanodsa palasvo2 naklhalubllo slva sa maa Lao3 lLlnaauvod nlva ana malavanapamamahavaa 4 lLlnaauvod nlva ana malavanapaauusapag-aa!sa sa avieWlblnallk na sumunod na Cobernadorheneral ana censorhlp sapamamahavaa lblnallk nlLo anamahlaplL na pamamahalaWuahll dlLo naaalsa ana maa CavlLeno Sa slmula slla av naaLaaumapav naunlL nana sumunod na araw slla av naaapl na maa sundaloWobll so poooolso lomoklooo lsvo ot ploototoooooooo moo llllploo oo mov bolok oo poboosoklo oookopooovotlboo oo spoovoWnadamav ana maa Makabavanaparl na slna P4uk M4kl4NO 6OM2 P4uk lO5 8uk6O5 aL P4uk l4clN1O 24MOk4 Slla av blnlLavWAna paablLav sa kanlla anaaumlslna sa damadamlnaMAkA8AnSA na maa lllplno