Ang Dakilang Pag-ibig ko - Dakilang Pag-ibig ko . kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam . Ill Simon

 • View
  50

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Ang Dakilang Pag-ibig ko - Dakilang Pag-ibig ko . kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam . Ill...

 • I

  Ang Dakilang Pag-ibig ko . kay

  Hesus Ang Naghatid sa Akin

  sa

  Islam

  . Ill

  Simon Alfredo Caraballo

  A. Mary.A

 • Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 9 Ang mga Nilalaman.

  I. Panimula 4

  II. Ang Karanasan ko sa Estados Unidos ng Amerik 10 Ill. Ang mga Ebanghelyo 14

  IV. Ang Pagkatotoo ng Qur'an 26

  V. Ang Buhay at Misyon ni Hesus 34

  VI. Si Propeta Muhammad(.;;:\/,) 43

  VII. Mga Doktrina ng Kristiyanismo at Islam 65

  Ang Trinidad 66

  Ang Pagkadiyos ni Hesus 72

  Ang Pagiging Anak ng Diyos 79

  Ang Orihinal na Kasalanan 81

  Islam: Ang Bukod-Tanging Pagsamba sa Nag-iisang 94 Diyos. Ang Relihiyon ng Lahat ng mga Propeta

  VIII. Ang Huli Kong Hakbang Tungo sa Islam: Ang 101 lmpluwensiya ni Hesus sa Aking Pagyakap sa Islam

  IX. Paanong Naantig ng Islam ang Aking Buhay 105

  X. Paano Nakaantig sa Buhay ng Iba ang Pagyakap 111 ko sa Islam?

  XI. Kapag ang Relihiyon ay lkinintal nang Sapilitan 115

  XII. lsang Bukas na Paanyaya sa Papa at lbang 123 Mga Pinuno sa Daigdig

  ANG PAGHAHAMBING NG BIBLIVA AT QUR'AN 128

 • 9 Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam I. Panimula

  Bilang isang Katoliko, ako ay napaniwalang ang Katolisismo ang tanging tunay na relihiyon, at ang Judaismo ay isa lamang paghahanda para sa Kristiyanismo. Kaya ang lahat ng ibang relihiyon ay pawang huwad at mali. Sa katotohanan, sa unang pagkakataon, nakarinig ako ng tungkol sa Islam noong 1978 lamang. Nalaman kong ang mga Muslim ay naniniwala sa dakilang pinagmulan ng Kristiyanismo at Judaismo. Ang Qur'an ay nagsasaad na ang Allah (ang pantanging pangalan ng Diyos sa wikang Arabik) ay nagpadala ng mga Propeta sa bawa't lupain upang gabayan ang tao patungo sa landas ng katotohanan at kabutihan.

  Upang hubugin sa kalaliman ng aking kaisipan ang doktrinang Kristiyano, ang Simbahang Katoliko ay nagdesenyo ng isang programang isinasagawa upang hubugin ang tao mula sa kanyang pagkabata, at nagkaroon ito ng napakalaking katiyakan upang mapanatili ito sa kaisipan at damdamin ng tao. Ang programang ito ay nakaimpluwensiya sa mga paniniwala at asal ng tao sa nalalabi nilang buhay. Sa ganitong pamamaraan, ang taong nakasentro ay si Hesus, ang mga seremonyas ay kada-lasang nakatuon sa pangyayari ng kanyang kapanganakan, di-umano'y kamatayan at muling pagkabuhay; mula sa kanyang pagkasilang na ipinalalagay na nangyari ito sa buwan ng Disyembre, hanggang sa kanyang di-umano'y pagkamatay sa krus na ginugunita tuwing Biyernes Santo. ltinuro sa tao ang mga ritwal na panrelihiyong ito mga ilang daang taon matapos lumisan si Hesus, sa halip na magmula ito sa Kapahayagan ng Diyos - ang Dakilang Lumikha.

 • Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 9 Ayon sa nakagisnan kong tradisyon sa aming pook sa Venezuela, - tuwing sasapit ang hatinggabi ng ika-24 ng Disyembre, nakaugalian kong maghintay sa pagdating ni Hesus para magdala ng mga regalong hiniling ko sa aking taunang sulat. Dahil sa nanggaling ako sa isang dukhang pamilya:, at may mga kapatid na lalaki at babae, naunawaan kong mahirap para sa "Batang si Hesus" na dalhin ang mga hiniling ko. Subali't madalas akong malito at maguluhan sapagka't kung si Hesus ay nakagawa ng maraming milagro, katulad ng natutuhan ko sa mga madre at pari, bakit hindi man lamang niya ako madalhan ng isang traysikel? Hindi ba higit na madali ang kahilingang iyon sa kanya kaysa buhayin niyang muli ang patay? Kaya't sa maraming taon, iniwan akong bigo ng konsepto sa "Batang si Hesll:s".

  Kapag malapit na ang Semana Santa, nakaugalian kong manood sa telebisyon ng mga kuwento kung paano pinahirapan si Hesus hanggang sa ipako siya sa krus. Tunay na nais kong akyatin ang loob ng TV set a• tulungan siya kahit paano. Hiniling ko sa Diyos na tulungan siya, at hiniling kong huwag hayaan ang Kanyang "anak" na ipako sa krus. Sa huli'y nagtatago ako upang ikubli ko ang aking pag- iyak sapagka't itinuro sa aming "hindi dapat umiiyak ang mga lalaki." Hindi ko lubos maintindihan kung bakit ginawa ang ganoong kalupitan kay Hesus sa kabila ng kanyang kabutihan. Bilang isang musmos, ang mga kuwentong ito'y nagtanim sa akin ng matinding pag-ibig sa dakilang propeta:rig ito ng Diyos. Marahil sa ibang kabataan, ang mga laruan na kanilang tinatanggap tuwing Pasko - sa pag- aakalang tugon sa kanilang mga liham ng kahilingan - ang nagiging sanhi ng kanilang pagmamahal para kay Hesus.

 • 9 Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam Kung ang layunin ng Simbahan ay magtanim ng madam- darning pagdakila kay Hesus, masasabi kong na:gta-gumpay sila sa aking kalagayan. Natutuhan kong ibigin si Hesus nang higit pa sa sarili kohg mga magulang. Magka-gayunman, nagsimula akong magtanong sa kapangyarihan ng Diyos kahit ako'y bata pa. Ang konseptong natutuhan ko ay magagawa ng Diyos ang anumang Kanyang nais. Nalikha niya ang sanlibutan, ang mundo, ang araw, ang buwan, mga bituin at mga tao. Nagtaka ako kung bakit hindi Niya nailigtas si Hesus mula sa pagkakapako sa krus. Upang malutas ang suliraning ito, sa isang pagkakataon, umakyat ako sa isang maliit na pader sa bakuran ng aming bahay at hinamon ko ang I;:>iyos, at sinabing: "Kung tunay Ka ngang makapangyarihan, at lyong magagawa ang anumang Iyong nais, paliparin Mo ako sa paglundag ko mula sa pader na ito.Kung hindi, hindi na ako manini-walang makapangyarihan Ka sapagka' t hindi Mo rin naman nailigtas si Hesus sa pagkapako sa krus." Sa kabutihang- palad, hindi kataasan ng pader at hindi ako nasaktan sa pagbagsak sa lupa. Sa bawa't pagtatangka kong makalipad, lalo akong nakumbinsing hindi pala makapangyarihan ang Diyos. Katotohanan, ito'y isang kilos-batang pagsusuri!

  Nang sumunod na bahagi ng aking buhay, noong magsimula ako sa mataas na paaralan (high school), pinayag~ ako ng aking mga magulang na magtrabaho sa isang matandang potograpo at sinasamahan ko siya sa maraming lugar. Siya pala ay isa ring tanyag na manghuhula. Saanman kami tumungo, marami sa kanyang mga kliyenteng babae ang

 • Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesns Ang Naghatid sa Akin sa Islam \3/ nagtatanong sa kanya ng mga pangyayaring magaganap sa kanilang hinaharap. Sa gawaing ito, humihitit siya ng tabakong kulay-tsokolate, at habang ito ay nauubos at nalalaglag ang mga abo, "naghahayag" siya ng mga tagong impormasyon ukol sa kanyang mga kliyente. Natuklasan ko ring nanghihip-notismo siya ng tao upang tuklasin ang mga lihim tungkol sa kanilang buhay at pagkaraa'y sinasagot niya ang kanilang mga katanungan.

  Ang lahat ng karanasang ito'y nakintal sa aking murang kaisipan. Noong mga panahon ding iyon, dumadalo ang aking mga magulang sa isang sentro na dalubhasa sa kaalamang pang-isipan (parapsychology). Madalas ko silang sinasamahan upang makita ang mga nangyayari, at natutuhan ko roon ang mga konsepto ng pagninilay-nilay o meditasyon, ang hinggil sa mga espiritu, pagsasapi sa katawan, at tungkol sa inakala kong mga taong namatay na nakikipag-usap sa mga buhay. 1

  1 Sa katotohanan, ang namatay ay hindi nakikipag-usap sa buhay, sa halip, ginagaya ng mga demonyo ang tinig ng mga yumao at kinakausap ang mga buhay. Sa kabilang dako, ang panalangin sa Allah at ang pagbasa ng Qur'an at ang Adhkar ni Propeta Muhammad(~) ang mabisang pantaboy o pang-alis ng mga masasamang espiritu mula sa tao. Ang katotohanang ang isang Muslim ay maaaring magsagawa ng mga bagay na ito ay malinaw na katibayan ng mahimalang kalikasan ng Qur'an. Hinggil sa mga nananalangin sa iba bukod sa Allah o gumagamit ng Bibliya upang palayain ang ibang tao sa pagsapi ng mga demonyo, ito ay pawang kasinungalingan na hindi totoo, bagkus ito ay hindi hihigit sa pakikipagtulungan sa mga masasamang espiritu o paggarnit sa ibang masasamang espiritu upang maitaboy ang katulad nila.

 • \1/ Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam Natutuhan ko rito ang magdasal ng dalawang beses isang araw sa isang maliit na altar na ginawa ng aking ama nang buong ingat at katapatan. Sa isa sa mga pagtitipong dinaluhan ko, ang lider ng sesyon ay naghanda ng isang agimat para sa akin, na sinabi niyang ito ay proteksyon para sa akin, kaya' t dala-dala ko iyon saan man ako magpunta.

  Samantala, patuloy ko pa ring iniisip ang tungkol sa pagkapako ni Hesus. Noon, ang aking ama ay may isang aklat na madalas niyang basahin. Ang pamagat nito ay "Ang buhay ni Hesus na siya mismo ang nagsabi." Minsan, sinabi niya sa akin na ayon sa aklat na ito, si Hesus ay naglakbay sa mga pook na malayo sa Jerusalem, na nagbigay sa akin ng kaunting pag-asa tungkol sa aking paghahanap ng kasagutan sa aking katanungan hinggil sa kanyang pagkapako.

  Pagkatapos ko sa mataas na paaralan, nabigyan ako ng libreng pag-aaral ng pagka-inhinyero sa Estados Unidos, na maligaya kong tinanggap. Subali't bago ako niakapag-lakbay noong 1977, nagkaroon ako ng masamang karanasang nakaapekto sa aking paniniwala sa Kristiya-nismo. Nakakita ako ng dalawang Kristiyanong tumulong sa isang lalaking inatake ng epilep_sya sa kalye. Nguni't pagkatapos nito, hinalughog nila ang kanyang pitaka at ninakaw ang ilang bahagi ng kanyang salapi.2

  2 May ilang talata sa Bibliyang malinaw na nagbabawal ng pagnanakaw at iba pang masasamang gawain, katulad ng nasa Sampung Utos: "Binigkas ng Diyos ang lahat ng salitang ito, na sinasabi, Ako ang PANG/NOON mong Diyos ... Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang