Click here to load reader

ANG AWTORIDAD AT EBANGHELYO NI PABLO - · PDF fileSi Pablo ay hindi isa sa mga ... pagsisikap ni Satanas na ilihis ang mga kaisipan mula sa pag-asa ... iniaangkop ang kaniyang mga

 • View
  249

 • Download
  24

Embed Size (px)

Text of ANG AWTORIDAD AT EBANGHELYO NI PABLO - · PDF fileSi Pablo ay hindi isa sa mga ... pagsisikap...

 • Liksyon 2 para sa Oktubre 14, 2017

 • Ang Matandang Tipan ay ipinahayag na malapit sa mga pagpapala o mgasumpa kahiman ang kautusan ay sinusunod o hindi. Katulad ito nito dahil sakatigasan ng kanilang mga puso (Mark 10:5), ngunit sila ay nakatanggap ngkaligtasan tangi sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa Kordero ngDiyos, na siyang mamamatay para sa kanila.

  Dakilang mga pangako: Isangmabuting buhay kapalit ng

  pagiging masunurin.

  Tutuparin nga ninyo ang akingmga palatuntunan at ang aking

  mga kahatulan: na ikabubuhay ngmga taong magsisitupad: ako ang

  Panginoon. (Levitico 18:5)

  Mas mainam na mga pangako: Kaligtasan sa pamamagitan ngpananampalataya tanging sa

  pamamagitan lamang ng dugo ni Jesus.

  Lubha pa nga ngayong inaaring-ganap sa pamamagitan ng kaniyang

  dugo, ay mangaliligtas tayo sagalit ng Dios sa pamamagitan niya!

  (Roma 5:9)

 • Nais ng mga Kristiyanong Hudyo na panatilihing sundin ng mgaKristiyanong Hentil ang Kautusan na ipinasa ni Moises (at angpharisaic na tradisyon).

  Ang Diyos ay nagpatupad ng ilang uri ng mga kautusan sa Lumang Tipan:

  Halimbawa: Ang 10 utos.Kautusang Moral

  Halimbawa: Mga hayop na handog.Kautusang Seremonyal

  Halimbawa: Pagbago sa mga hangganan ng lupain.Kautusang Sibil

  Halimbawa: Paghihiwalay sa taong may sakit upang maiwasan ang pagkalat nito.Kautusang Pangkalusugan

  Halimbawa: Pag-iwan sa mga tira-tira sa lupain para sa mga mahihirap.Iba pang mga Kautusan

 • Inisip ng mga Fariseo na ang kaligtasan ay hindi makakamit kung walang istriktong pagsunod sa kautusan.

  At may ibang mga taong nagsilusong mulasa Judea ay nagsipagturo sa mga kapatid, na sinasabi, Maliban na kayo'y mangagtuliayon sa kaugalian ni Moises, ay hindi kayo mangaliligtas. (Gawa 15:1)

  Sa mga Taga-Roma, nais liwanagin ni Pablo na angkaligtasan ay isang malayang kaloob na ibinibigay ngDiyos sa kanilang nananampalataya sa tumutubos nasakripisyo ni Jesus.

  Itinuro ni Pablo na tayo ay hindi maliligtas sapamamagitan ng pagsunod sa Sampung Utos, ngunitkailangan natin itong sundin bilang walang hanggangmoral na kautusan.

 • Ang hidwaan tungkol sa pagsunod sa kautusang Judioat tradisyon ay maari sanang sumira sa iglesia, ngunitsalamat sa Banal na Espiritu ito ay na resolba sa isangmagandang paraan.

  A. Ang mga Fariseo ay nagpaliwanag sa kanilang kuro-kuro tungkol sa kung papaano ang mga Hentil ay nararapat na sumunod sa mga kautusan ngMatandang Tipan.

  B. Pablo at Bernabe sinuportahan ni Pedro ibinalita ang konbersiyon ng mgaHentil sa Ebanghelyo at ipinagtanggol na hindi dapat nila igiit ang mgapasaning Hudyo sa kanila.

  C. Mayroong mga ilang pag-uusap sa pagtitipon at sila ay nakarating sa isangkonklusyon na pinakinabangan ng bawat isa.

  Kahit na hindi na igigiit ng mga mananampalatayang Hudyo ang kanilangmga alituntunin at tradisyon sa mga Hentil, ang konselyo ay nais namakasiguro na ang mga Hentil ay hindi gagawa ng mga bagay na maaaringmakasakit sa mga Hudyo na nakipag-isa sa kanila kay Jesus.

 • Ang Konsilyo na nagpasya sa kasong ito ay kinabibilangan

  ng mga apostol at mga tagapagturo na silang naging mga

  pangunahin sa pagtatayo ng mga Iglesiang Kristiyano Hudyo

  at Hentil, na may piniling mga delegado mula sa ibat ibang

  lugar. Mga matanda sa iglesia mula sa Jerusalem at mga

  kinatawan mula sa Antioch ay naroroon, at ang pinaka

  impluwensiyal na mga iglesia ay kinakatawanan. Ang

  konsilyo ay kumilos ayon sa mga dikta ng pinaliwanag na

  paghuhusga, at may dignidad ng isang iglesia na itinayo sa

  pamamagitan ng banal na kalooban.

  E.G.W. (The Acts of the Apostles, cp. 19, p. 196)

  Bilang resulta ng kanilang mga

  deliberasyon nakita nilang lahat na

  ang Diyos mismo ang sumagot sa

  tanong, sa isyu, sa pamamagitan ng

  pagkakaloob sa mga Hentil ng Banal

  na Espiritu; at kanilang napagtanto na

  ito ay kanilang bahagi na sumunod sa

  gabay ng Espiritu.

 • Sa kabila ng konklusyon ngasembleya ng Jerusalem, ang ilangmga tagapagturo ay patuloy nagumigiit at gumagawa ng malakingmga problema sa ilang mga iglesia.

  Si Pablo ay lumaban sa mgapagkilos na iyon sa mgataga-Galacia at mga taga-Roma, nagtuturo sa kanilana tumayong matatag samga maling iyon.

 • Ating hanapin ang inspirasyon ng Banal naEspiritu, upang matulungan Niya tayo namaiwasan ang pagigiit ng ating mga personal naopinyon na hindi pangunahin para sa atingkaligtasan. Tanging sa pamamagitan lamang Niyatayo ay makatatayong matatag at makatitiyak sapangunahing biblikal na mga paniniwala.