ANEXA Concedieri CFR Marfa

 • View
  30

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ANEXA Concedieri CFR Marfa

Text of ANEXA Concedieri CFR Marfa

 • 5/27/2018 ANEXA Concedieri CFR Marfa

  1/10

  Societatea NationalSde Transport Feroviar de Marfd "CFR MARFA'' S'A'ffitrffifu;;;"'-@ #cABtNEf-Dinecron ENERALNr./fu-r$.g1.zottCitre

  FEDERATIAATI9NALA ER9VIARA lgcARE oMERclALALIANTAFEDERAT||LoRTEHN|cEFERoV|AREREPREZENTANTIIALARIATIOR. EPUREMARIAN. URSEIU AN. DAN,REMUSTnconformitateu prevederile rt. 69 din Legea11-Sf{ZOpra CodulMuncii'vdnotificdmntenliade a efectuaconcedieri olectivea cFR Marfd9i av6nd n vederepieveOerilelineatului al aceluiagi rticol, dcomunicdmrmitoarele:NUMARUL OTALSI,CATEGOR|ILE.DEALARIATI l cFR MARFASApersonalul FR Marfa.la atade 3i mai 2013erade 8.972salariati,mpartitindouamari,categorii:a:Muncitorib.Personal e specialitate i administrativa. Muncitorii"totalizan'numar e7.242salariati,mpartitinl.Necalificati 7 salariati2.Calificati = 7.235salariatiMuncitoriialificati e impartn:- calificati.pentructivitateaeexploatare: "g"ligl'H ?ffi11""circuratiemarfuriror,=alimentatieublica i turism:::i:ff:lil::lYiEE:::g"":i3lli,?'",,"b. Personatulde specialitatesi administrativ totalizasalariati,mPartitin:- .Personalu unctii eexecutie = 1.246 alariati-Persona|cufunct i ideconducere=484sa|ar ia t iMoTIVELE cARE .DETERMTNA ONGEDIEREAPREcoNlzNtA SUNTURMATOARELE:cFR Marfa si desfasoara ctivitatea e o piataputernicconcurentiala,n caretrebuiesa adopten moddinamicmetodenoide gesiionare afacerii, stfel ncatsa facaiatacompetitoiilorrivati, n conditii e rentabilitateieficientaoperationala'EvolutiaCFn Uarfa, n perioada 009 -2012,arataca societatea -a confruntatcu maridezechilibreinanciare,are-iafectau tabilitatea,stfel: I

  = 6.057 alariati1.129salariati= 11salariati= 7 salariati= 31 salariati

  un numarde 1.730

 • 5/27/2018 ANEXA Concedieri CFR Marfa

  2/10

  prestatia FRMarfaa scazut cu circa40o/oatade anul2008. Societatea luatmasuride reducerea cheltuielilor, elaboratun Programde restructurareoncomitent upensionareaalaria{ilorare ndeplineau ondifiile e pensionarea cerere,a trimis nsomaj,prin rotatie,cca 6.000 de salariatipe luna. Cu toate acestea,pierdereaaincheiereaanului 2009 a fost de 342 mil le i, iar societateanregistra atoriicatrebugetul e stat,bugetul sigurarilorociale i alte ondurin valoare e 354mil ei.) ln primele uni ale anului 2010,prestatia scazutcu 43o/oata de anul2009.Situatia conomica CFR Marfaa continuat"sae deterioreze,eea ce a fortatconducereaocietatii a puna n aplicare n nou Program e concediere olectiva e avizatun numarde 4964salariati,careau beneficiate protectie ocialaprinacordareade pfaticompensatorii.a sfArsitul nului2010,pierderileinanciarenregistratee CFRMarfa se ridicau a sumade 354 mil lei. Veniturile in exploatarencasate e societatereprezentaudoar94,7%din veniturile btinuten anul2009si 56% ata de anul 2007,ultimul n c6ndsocietatea inregistratrofit, iindmaimicidecAt heltuielilen exploatarecu 23o/o.F Inanul 2011, biectivul FRMarfaa fostconsolidareaozitiei esegmentulde piataa transporturilore marfa, e care l avea la fineleanului2010 si continuareaprogramuluie restructurarenceputnanul2010.ChiardacaCFRMarfaa incheiat.anul 011cu o crestere e 19,7o/ovolumului emarfuriransporlatei de 18,60/0parcursularifaralmarfurilor,atade anul2010, otusirezultatulinanciarndicao pierdereotalade -93;5,mil.lei.Societateanregistra 150mil.lei, pentrumajorari de intArzieresi penalitati,generatede crestereaplatilorrestante atre.bugetulonsolidat l statului i furnizori.fncepAnd u luna ulie20:11, -a pus in aplicare doua etapaa Programuluide.restructurare i reorganizare.Masurileoperationale i tehnico-organizatoriceu vizat

  pe dnga omasari e unitati idisponibilizareanuinumarde2460salariati.F In anul anul 2012,societatea i:a propuso crestere ata de anul 2011 cu1,5o/oprestatieii cu 2,3o/oveniturilorotale, n'rezultatrutnegativ e -95'mil ei .La sfdrsitulanului 2012, CFR Marfa nregistra prestatiemai mica cu 16,10/opentruvolumulmarfurilorransportateata de buget,veniturimai mici cu 14,1Yoata de.buget, heltuielimaimari cu 10,4olofata de cheltuielile lanificate i un rezultat rutnegativ e405 mil lei.Societatea acumulat atorii totale pe,termenscurt"labugetul onsolidat lstatului i la urnizori,n valoare e 1892mil lei.Ca urmare a rezultatelor financiarenegative din perioada 2008-2011,acumularii de datorii comerciale si obligatii la Bugetul consolidat al statului,generatoarea rAndul or de penalitati i taxe accesorii, n anul 2012statul romAnadecis demararea,actiunii e privatizarea CFR Marfa,prin vAnzareaunui pachetmajoritarde actiunicatreun.investitor rivat.Aceastamasura fostasumata e statul omAn rinMemorandumul ehnicdeIntelegere, anexd a Scrisoarea e intenfie ransmisd e cdtreautoritilile omAne dtreFondulMonetar nternafional, n unamai2012.Totodata, u fost identificate serie de activecarevor fi transferatenaintedeprivatizare,atreunitati in subordinea T, respectiv atreC.N.C.F.CFR",S.A.i catreSocietatea e Administrare ActivelorFeroviare.Prin HotarArea r. 54104.09.2013,GA CFR Marfa si-a dat acordulpentrutransferularaplataa unoractivecatreCFRsi catreSAAF.Printreacesteactivecare seaflaceledouanaveFerry-boatEforie i Mangalia i Centrulde InstruirePredeal.

 • 5/27/2018 ANEXA Concedieri CFR Marfa

  3/10

  2012, rinpastrarealientilori a relatiilore ransport inanulanterior.' Datebpe primele luni 2013,arataca prestatia scazut u 19%pentru olumulde tone ransportatei cu 6% pentruparcursulmarfuriloratade buget, eniturileotalesuntmai micicu 8o/ofata e buget ar societateanregistreaza pierdere rutade -109mil lei, maimarecu 19,4mil lei fatade pierderea revizionatan BVCpe primele luni2013.un nivel caresa poatasustineactualastructuraa SNTFMCFRMarfa.Fara uareaunor masuriurgente, ocietatea a continuasa lucreze n pierdere, a acumuladinnou datorii, anulAndefectelepozitive'ale masurilor luate de actionarul unic, destingereprin'conversien actiunia obligatiilor a bugetulconsolidatal statului.

  CFRMARFA continua a'se confruntecu o seriede dificultatin exploatare,generate tAtde circulatia e infrastructuraeroviara dtsi de materialululantpropriu

  particularieroviari e marfaF 'Parculrulant evagoane i locomotivernbatrAnit,este50%din parcareRPexpiratnecesitAnd'nvestitiimajore.F"Lipsa apacitatilorroprii e'constructie,odernizarii reparatie aterialulant.probleme:. Pentruplanul,de ners201212013untdeclarate ectiicu capacitate aturataurmatoareleronsoanede cale ferata:Curtici Ghioroc,Vintu de Jos - Coslariu,Sighisoara Atel, Micasasa Coslariu,oate,aceste;conditiirovocAndntdrzierimaritrenurilor e marfacu implicatiin cresterea hdltuielilore"exploatare le societatii inemultumirealientilor FR'Mar.fa

  . Limitarea:tonajuluiaxima 1550 one'si ntezicerea irculatiei'cuocomotivaintercalata,peectia'BrasovPredeal,imitareaonajultli'trenurilora 1200'tone eSectiaBrasov Sibiuo Limitarea arcinii-pesie a 19,5 one/osie e SectiaRazboieni Tg. MuresDeda o Circulatiarenurilor e marfa a cale,libera,"pe'uneleectii, atoritamacazelordefecte,sini rupte, lipsa tensiuneintre doua punctede "sectionare,eclise furate,contragreutati etaliceuratede la stalpiide inalta'tensiune,abluri"furate,JT,'BlA(blocde'linie utomat)'scosin unotientredouapuncte e sectionare. Inchiderea irculatieirenurilor e marfa pe SectiaGiurgiuN - Jilava-Bucuresti j (august 005)

  . Duratamare a inchiderilor edificultatin circulatieo Viteza comercialade circulatienumeroaselor'restrictiievitezalinii pentru remediere 30 zile), provoacaa trenuiilorde -marfaa scazut datorita

  o Suspendarea ctivitatiide miscarepe unele sectii de circulatiede catreC.N.'CFR".ANUMARULgt CATEGORilLEDE SALARTATTARE VOR Fl AFECTATIDECONCEDIERETnurmaaplicdriiProgramului e restructurare i reorganizare activitdliiCFRMarfd ezultd reducere numdrului e personal orespunzitoare 1.416de posturi,dupdcumurmeazd:a. Muncitorii.172 osturi, upi cumurmeazd:l.Necalificati 2 posturi

  ?

 • 5/27/2018 ANEXA Concedieri CFR Marfa

  4/10

  2.Calificati = 1170 osturiMuncitoriialificatie mpartn:- calificati entruactivitateae exploatare- calificati ecategorii- calificatin activitateae inforrnatica= 923posturi= 233posturi= 6 posturi- calificatin activitateae transporturiuto = I posturib. Personaluldepecialitatei administrativ44posturi, upi cumurmeazd:- Personalu unctii eexecutie = 212posturi- Personalu unctii e conducere 32posturi

  Structura pe funclii "gi meserii a personaluluicorespunzdtorposturilorsusmenfionatesteprezentatdn anexd.cRtTERilLEDE STABIL|REA ORDU{lrDE PRIORITATE A CONCEDIEREpoTRrvlTLEGII9l CoNTRACTULUIOLECTIV EMUNCA"Laaplicarea fectivd reduceriie personal updanularea osturiloracante enatura elordesfiinfate, isurile orafectan condilii ecompetenldgale,n ordine:l. Criterii.priori tare:a) salarialii'care.cumuleazdoudsaumai'multefuncfii,,precum9i.ale elorcarecumuleazd ensiaeu salariul au salarialii aresuhtasocia[ia alte societS[iomercialecu capitalprivat aumixt;b) salarialii are ndeplinescondiliile e vdrsti standard i stagiu e cotizare, inuau cerutpensionarean condifiileegii;c) salarialiiare ndeplinescondifiilee pensionarea cerereaor;,lt.Criteriiminimale: plicabile umai n cazul n care dupdaplicarea riteriilorprioritare, ai mullisalaria{i fectali e reducerea'numdrtrluie"posturie aceeagi aturdse afld n situalii imilare:a. Salarialii areau,fost anclionali entru oosuffi e"bduturi lcoolice;b. Salaria{ii areau fost sanc{iona{ientr:u bateride la regulile e siguranlacirculafiei;c. Salarialii areau fost sanclionafi entrusdvdrgirea e abatericareau cauzatprejudiciiocietilii;d. Salariatii areau ost sancfionali entruabsenfe emotivate;e. Salarialii areau absenlenemotivate;f. Salaria[ii areaufost sancliona{i entrualteabateri isciplinare;g. Calificativeleblinute'la ltima valuare rofesionali nuald.Dacaexistdsalariali u aceleagi alificativeeva lua n considerare'punctajulblinuta evaluare.h. daci mdsuraar puteaafectadoi so{i care.lucreazdn aceeagiunitate, edesface.contractule muncdal sofuluicareare salariul el maimic, drdca prinaceasta

  sd se poatddesfacecontractulndividual e muncduneipersoane areocupdun postnevizat e re