of 31 /31
ANEXA 1 Programul Operațional Capital Uman Axa prioritară 6 Prioritatea de investiții 10(i) Obiective Specifice 6.2, 6.3 și 6.6 Apelul de proiecte nr. ..… GHIDUL SOLICITANTULUI PROGRAMUL „PROFESORI MOTIVAȚI ÎN ȘCOLI DEFAVORIZATE” 1

ANEXA 1 Programul Operațional Capital Uman Axa prioritară 6

Embed Size (px)

Text of ANEXA 1 Programul Operațional Capital Uman Axa prioritară 6

Page 1: ANEXA 1 Programul Operațional Capital Uman Axa prioritară 6

ANEXA 1Programul Operațional Capital UmanAxa prioritară 6Prioritatea de investiții 10(i)Obiective Specifice 6.2, 6.3 și 6.6

Apelul de proiecte nr. ..…

GHIDUL SOLICITANTULUI

PROGRAMUL „PROFESORI MOTIVAȚI ÎN ȘCOLI DEFAVORIZATE”

1

Page 2: ANEXA 1 Programul Operațional Capital Uman Axa prioritară 6

CUPRINS

CAPITOLUL 1. Informații despre apelul de proiecte

1.1. Axa prioritară, prioritatea de investi ii, obiectivele specifice ale programuluiț opera ionalț

Axa Prioritară (AP) 6 „Educa ie i competen eț ș ț ”.

Prioritatea de Investi iiț (PI) 10i „Reducerea i prevenirea abandonului colar timpuriu iș ș ș promovarea accesului egal la învă ământul pre colar, primar i secundar de calitate, inclusivț ș ș la parcursuri de învă are formale, non formale i informale pentru reintegrarea în educa ieț ș ț

i formareș ”.

Obiective specifice (OS):

OS 6.2 „Cre terea participării la învă ământul ante-pre colar i pre colar, în special aș ț ș ș ș grupurilor cu risc de părăsire timpurie a colii, cu accent pe copiii apar inând minorită iiș ț ț roma i a celor din mediul rural”.șOS 6.3 „Reducerea părăsirii timpurii a colii prin măsuri integrate de prevenire i deș ș asigurare a oportunită ilor egale pentru elevii apar inând grupurilor vulnerabile, cu accentț ț pe elevii apar inând minorită ii roma i elevii din mediul rural/ comunită ile dezavantajateț ț ș ț socio-economic”.

OS 6.6 „Îmbunătă irea competen elor personalului didactic din învă ământul pre universitarț ț ț în vederea promovării unor servicii educa ionale de calitate orientate pe nevoile elevilor i aț ș unei coli incluziveș ”.

1.2. Tipul apelului de proiecte i perioada de depunere a propunerilor de proiecteșApelul de proiecte este un apel de tip competitiv, cu termen limită de depunere.

SISTEMUL INFORMATIC MySMIS 2014 VA FI DESCHIS ÎN DATA DE 1 septembrie ORA 10.00 ŞI SE VA ÎNCHIDE ÎN DATA DE 31 octombrie 2016, ORA 16.00.

Evaluarea proiectelor va începe la data de 1 octombrie 2016.

1.3. Ac iunile sprijinite în cadrul apelului ț

CONTEXT

Reperele statistice i analitice care justifică necesitatea lansării unui apel de proiecte direc ionatș ț către cadre didactice i personal de sprijin calificat din învă ământul preuniversitarș ț , din

coli defavorizate, ș conform Strategiei de prevenire a părăsirii timpurii a colii, sunt:ș 41% dintre elevii din România nu au competen e matematice de bază i 37% suntț ș analfabe i func ional. ț ț Diferen ele între cei mai săraci i cei mai boga i copii sunt dramatice, copiii cei mai săraciț ș ț fiind la un nivel cu 2,5 ani în urma copiilor celor mai boga i. Copiii din mediul rural suntț aproape cu un an în urma celor din mediul urban. Scorurile scăzute la evaluările PISA la citire, matematică i tiin e au drept cauzăș ș ț diferen ele semnificative dintre colile din mediul rural i cele din mediul urban, ceea ceț ș ș reflectă discrepan e socio-economice i culturale semnificative.ț ș Dintre factorii care determină părăsirea timpurie a colii, sunt men iona i, printre al ii:ș ț ț ț

o Calitatea, procesele i practicile educa ionale: probleme comportamentale la nivelș ț de coală, atitudinea profesorilor fa ă de elevi ( i reciproc) i fa ă de părin i; ș ț ș ș ț ț

2

Page 3: ANEXA 1 Programul Operațional Capital Uman Axa prioritară 6

o Calitatea proceselor de predare i învă are: competen ele i metodele de predareș ț ț ș ale cadrelor didactice nu sunt corelate cu metodele moderne i nu sunt adaptate nevoilorș grupurilor aflate în situa ie de risc; metodele de predare sunt inadecvate; lipsa resurselorț de învă are disponibile în coli; lipsa de motiva ie a cadrelor didactice; ț ș țo Mediul colar – lipsa de comunicare între diferitele niveluri ale sistemuluiș educa ional i părin i/comunitate i alte institu ii relevante la nivel local. ț ș ț ș ț

Cadrele didactice au un rol fundamental în furnizarea unei educa ii de calitate, iarț atragerea celor mai buni profesioni ti în domeniu (inclusiv prin îmbunătă irea salariilorș ț profesorilor i dezvoltarea oportunită ilor de promovare în carieră a acestora, pe bazaș ț meritului i a performan ei), reprezintă o prioritate.ș ț Directorii colilor din România, alături de cadre didactice i consilieri, au nevoie de oș ș dezvoltare a capacită ii institu ionale, în vederea îndeplinirii rolurilor lor specifice, mai alesț ț în ceea ce prive te reducerea părăsirii timpurii a colii. Programele reprezentative includș ș formarea cadrelor didactice i a consilierilor, iar aceasta nu ar trebui să-i excludă peș directori. Interven iile care îmbunătă esc în mod substan ial calitatea învă ământului vor atrageț ț ț ț după sine mai mul i elevi la coală, determinându-i să rămână în coală.ț ș ș

SCOPUL APELULUI DE PROIECTE

În contextul obiectivului asumat de România de a reduce părăsirea timpurie a colii pentruș copiii apar inând grupurilor vulnerabileț i în acord cu recomandările Cadrului Strategicș pentru Cooperarea Europeană în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale (ET 2020),ț ș acest apel de proiecte î i propune sus inerea financiară a celor mai bune mecanisme care răspundș ț nevoii de a include în mod sistematic noi măsuri/programe educa ionaleț care să asigure îmbunătă irea calită ii educa iei iț ț ț ș accesul echitabil la educa ie.țÎn această logică, apelul de proiecte se adresează cadrelor didactice, personalului de sprijin iș managerilor colari din colile defavorizate care doresc să participe la programe pentruș ș dezvoltarea competen elor i aprofundarea cuno tin elor pentru a preda în aceste coli.ț ș ș ț șÎn plus, pentru a asigura oportunită i egale la educa ie sunt sprijinite interven ii destinateț ț ț validării i extinderii de competen e pentru cadrele didactice, personalul de sprijin sauș ț personalul partenerilor sociali din educa ie (inclusiv ONG-urilor) care profesează în forme deț învă ământ special i special integrat, respectiv: clase sau grupe înfiin ate în spitale, înț ș ț penitenciare, la domiciliul copiilor bolnavi/cu dizabilită i i alte forme recunoscute prin lege. ț șPrin acest apel sunt sprijinite interven iile care adresează nevoile personalului educa ional dinț ț institu iile de învă ământ publice cu ț ț copii cu un grad ridicat de risc educa ionalț (numite în continuare generic „ coli intă”), în vederea asigurării calită ii în educa iei i a incluziuniiș ț ț ț ș

colare. În acest ghid, incluziunea colară este definită conform Regulamentului de Organizare iș ș ș Func ionare al Centrelor Jude ene de Resurse i Asisten ă Educa ională, respectiv „ț ț ș ț ț procesul permanent de îmbunătăţire a serviciilor oferite de unităţile de învăţământ pentru a cuprinde în procesul de educaţie toţi membri comunităţii, indiferent de caracteristicile, dezavantajele sau dificultăţile acestora”.

Denumirea generică de „ coli intă” la care se referă acest apel de proiecte cuprinde:ș ț1. colile i grădini ele din zone rurale/defavorizate, cu (1) deficit de cadre didacticeȘ ș ț

calificate, stabile pe post i/sau pregătite adecvat i (2) cu un număr mare de copii cu riscș ș educa ional. țAceste coli i grădini e sunt identificate de către Ministerul Educa iei Na ionale iș ș ț ț ț ș Cercetării tiin ifice i listate în Anexa 1Ș ț ș (în curs de elaborare).

3

Page 4: ANEXA 1 Programul Operațional Capital Uman Axa prioritară 6

2. colile i grădini ele/formele de învă ământ special i special integrat (organizate înȘ ș ț ț ș contexte de predare atipice: pentru copii din spitale, copii în regim de deten ie, copii dinț zone geografice greu accesibile, colarizarea la domiciliu, coala virtuală etc.). ș ș

ATEN IE! În cadrul acestui apel sunt declarate eligibile doar proiectele în careȚ interven iile se adresează resurselor umane din toate structurile colilor intă. ț ș ț

Apelul de proiecte sprijină atât abordările inovative, cât i extinderea proiectelor pilot care auș rezultate dovedite i constituie modele de bună practică în domeniu.șAc iunile eligibile sprijinite în cadrul acestui apel sunt structurate pe următoarele ț CATEGORII:

1. Ac iuni destinate ț atragerii i men inerii în colile intă a resurselor umane calificateș ț ș ț , competente i motivate, capabile să furnizeze o ș educa ie de calitate i să asigureț ș incluziunea colară ș (punctul 1.3.1).

2. Ac iuni destinate creării unei ț mase critice de astfel de speciali ti în educa ie, în ș ț scopul cre terii calită ii procesului educa ional din colile intăș ț ț ș ț , pentru to i copiii (punctulț 1.3.2).

3. Ac iuni destinate ț dezvoltării capacită ii institu ionale a echipelor manageriale dinț ț colile intăș ț , în scopul asigurării sustenabilită ii interven iilor de cre tere a calită iiț ț ș ț

în educa ieț (punctul 1.3.3).

ATEN IE! În contextul acestui apel sunt declarate eligibile doar proiectele în care suntȚ adresate în mod integrat măsuri din cele 3 (trei) categorii de ac iuni.ț

ATEN IE! Ț Pentru evitarea suprapunerilor i a ș dublei finan ăriț , persoanele din grupul intă care vor beneficia de măsurile vizate în cadrul acestui apel de proiecte vor fiț

EXCLUSE de la participarea la activită i similare finan ate prin toate celelalte apeluri deț ț proiecte POCU sau din alte surse de finan are.ț

Ac iunile sprijinite în cadrul acestui apel reflectă respectarea ț principiilor privind combaterea discriminării i a segregării în educa ieș ț conform Anexei 2 „Considerente generale privind respectarea principiului desegregării”.

1.3.1. Ac iunile destinateț atragerii i men inerii în colile intă a resurselor umane calificateș ț ș ț (cadre didactice, personal de sprijin i personal al partenerilor sociali în educa ie, inclusivș ț din ONG-uri), competente i motivate, capabile să furnizeze o educa ie incluzivă de calitate înș ț

colile intă,ș ț pot include:

a) Identificarea, recrutarea i selec ia cadrelor didactice i a personalului de sprijinș ț ș în vederea angajării acestora în colile intă (OS 6.2 i 6.3)ș ț ș , prin analize de nevoi, campanii de informare, activită i de outreach i orice alt tip de ac iune care asigură recrutareaț ș ț participan ilor.țActivitatea de evaluare ini ială a persoanelor recrutate în scopul selec iei este organizată înț ț baza unei metodologii dezvoltate de solicitant i se finalizează cel pu in printr-un planș ț individualizat de dezvoltare/formare pentru fiecare persoană selectată.

b) Îmbunătă irea competen elor cadrelor didactice, a personalului de sprijin din colileț ț ș intă (inclusiv mediatorilor colari i mentorilor)ț ș ș i a personaluluiș partenerilor sociali

în educa ie, inclusiv din ONG-uriț (OS 6.6), prin:

- Programe de formare continuă, în regim intensiv, direct sau asistat la distan ă,ț prin conversie profesională, extindere sau dezvoltare de competen e, cu scopulț asigurării resursei umane specializate pentru toate contextele specifice de desfă urare a procesului de învă ământș ț .

4

Page 5: ANEXA 1 Programul Operațional Capital Uman Axa prioritară 6

- Programe de formare continuă/instruire, dezvoltate pentru a asigura: dobândirea de metode de predare noi i diversificate care să-i ajute în adaptareaș strategiilor educa ionale la profilul elevilor în situa ie de risc; aplicarea resurselorț ț curriculare alternative; dezvoltarea de activită i extra curriculare i identificarea unorț ș noi modalită i pentru a stimula interesul copiilor pentru educa ie; modele deț ț transformare a colilor în locuri primitoare i prietenoase pentru copii i pentru părin iiș ș ș ț lor; adresarea nevoilor educa ionale ale copiilor din cadrul comunită ilor dezavantajateț ț economic i social sau izolate geografic precum i ale copiilor colariza i în contexteș ș ș ț atipice (copii bolnavi afla i în spitale sau colariza i la domiciliu, copii cu dizabilită i,ț ș ț ț inclusiv cei colariza i la domiciliu, copii afla i în regim de deten ie etc.); dezvoltareaș ț ț ț personală i cre terea stimei de sineș ș a copiilor; o mai bună cunoa tere a nevoilor copiilorș

i a rolului părin ilor în influen area valorilor i aspira iilor copiilor, interac iunea maiș ț ț ș ț ț bună cu părin ii; monitorizarea riscului de părăsire timpurie a colii i facilitareaț ș ș dialogului coală-familie-comunitate pentru reducerea acestuia; metode de predareș moderne, interactive, activ-participative, centrate pe copil; dezvoltarea gândirii critice, a abilită ilor de comunicare, de leadership, de lucru în echipă; educa ia incluzivă, educa iaț ț ț părin ilor, implicarea comunită ii în via a colii i orice alt domeniu de formare careț ț ț ș ș contribuie la cre terea calită ii în educa ie i a incluziunii colare.ș ț ț ș ș

c) Organizarea i efectuarea stagiilor practiceș pentru cadrele didactice i personalul de sprijinș (OS 6.6). Stagiile practice sunt efectuate în colile intă, iar participan ii la aceste stagii suntș ț ț monitoriza i i evalua i regulat de către formatori/mentori/îndrumători de practică.ț ș ț

Pentru sus inerea procesului de efectuare a stagiilor practice,ț în scopul asigurării resurselor materiale necesare punerii în practică i perfec ionării competen elor ob inute în formareș ț ț ț (componenta teoretică), participan ii pot beneficia de ț instrumente de sprijin. Instrumentele de sprijin pot acoperi materiale didactice, resurse pentru adaptarea curriculară i pentruș desfă urarea de proiecte educa ionale în interiorul i în afara colii etc. ș ț ș ș Metodologia de acordare a instrumentelor de sprijin este dezvoltată de Solicitant i respectă liniile directoareș cuprinse în Anexa 3 „Linii directoare pentru Elaborarea metodologiei de acordare a instrumentului de sprijin pentru stagiile practice” a acestui Ghid.

ATEN IE!Ț Activită ile de formare/instruire sunt finan ate numai dacă îndeplinescț ț următoarele condi ii:ț- includ aplica ii practice i monitorizarea participan ilor pe parcursul formării, ț ș ț- participan ii sunt evalua i i primesc diplome/certificate de absolvire a cursurilor numaiț ț ș

după prezentarea rezultatelor aplica iilor practice.țd) Măsuri de stimulare a cadrelor didactice calificate să lucreze în colile intă peș ț termen lung (OS 6.2 i 6.3)ș , prin:

- Acordarea unui pachet pentru încurajarea mobilită iiț , care poate include stimulente pentru mobilitate profesională prin acordarea unei subvenții care poate acoperi o parte din nevoile de cazare și/sau transport (benzină, bilete de transport) pentru cei nevoiți să se mute într-o altă localitate decât cea de domiciliu pentru a lucra într-o școală țintă sau transport gratuit pentru cei care comută zilnic;

- Acordarea de burse de performanță pentru profesorii care participă la programe de formare continuă. Bursele sunt acordate pe perioada formării, în baza unor criterii de performan ă stabilite de Solicitant, conform Anexei 4 „Linii directoare pentru elaborareaț metodologiei de acordare a burselor pentru cadrele didactice”.

- Organizarea de competiții de premiere a cadrelor didactice cu rezultate deosebite în asigurarea unei educații incluzive de calitate pentru copiii cu risc major de excluziune/eșec școlar. Metodologia de organizarea a competițiilor de premiere și de acordare a premiilor este

5

Page 6: ANEXA 1 Programul Operațional Capital Uman Axa prioritară 6

dezvoltată de Solicitant și respectă liniile directoare cuprinse în Anexa 5 „Linii directoare pentru Elaborarea metodologiei de acordare a premiului pentru calitate în educația incluzivă” a acestui Ghid.

ATEN IE!Ț Cadrele didactice care beneficiază de stimulente pentru mobilitate i de burse auș obliga ia de a rămâne în coala intă timp ț ș ț de cel pu in 2 ani colari consecutivi.ț ș

PUNCTAJ SUPLIMENTAR în evaluare este acordat proiectelor în care procentul participan ilor din coli din mediul rural sau care lucrează cu copii de etnie romă este deț ș peste 30% din totalul personalului educa ional participant în proiect.ț

1.3.2 Ac iunile destinate creării unei ț mase critice de resurse umane calificate i motivate, înș scopul difuziei cuno tin elor, metodelor i practicilor de calitate în educa ie, prinș ț ș ț crearea/dezvoltarea de re ele de sprijin profesionalț , inclusiv:

a) Activități de mentorat/coaching (OS 6.2 și 6.6), inclusiv prin crearea/dezvoltarea de rețele de mentori la nivel local care să ofere sprijin continuu personalului din școlile țintă.

b) Rețele de profesori/consilieri școlari/alte tipuri de personal de sprijin (OS 6.2 și 6.3) care să faciliteze schimbul de resurse și practici de predare/învățare între cadrele didactice sprijinite prin proiect, cu accent pe sprijin intercolegial acordat celor care își desfășoară activitatea în școlile țintă și alte școli defavorizare, sau rețele între profesori/personal de sprijin și mentori în scopul asigurării/facilitării evaluării acestora.

c) Schimb de experiență (OS 6.2 și 6.3), respectiv expunere pentru deschiderea orizontului profesioniștilor din sistemul de învățământ și facilitarea schimburilor de idei și bune practici, organizare de seminarii, conferințe, cercuri metodice, vizite locale/regionale de studiu/schimb de experiență între școlile țintă sau între școlile țintă și alte școli defavorizate.

1.3.3. Ac iunileț destinate dezvoltării capacită ii institu ionale a echipelor manageriale dinț ț colile intăș ț în scopul sustenabilită ii interven iilor de calitateț ț în educa ie, ț prin:

a) Organizarea de activită i de formare, mentorat, consiliere, coachingț pentru echipele manageriale de la nivelul coliiș (OS 6.6) pentru a fi eficiente în prevenirea abandonului

colar, cu accent pe identificarea timpurie a riscurilor de abandon colar i a copiilor înș ș ș situa ii de risc, gestionarea riscurilor de abandon colar prin planul de dezvoltareț ș institu ională a colii, sprijin pentru interac iuni pozitive cu părin ii în vederea dezvoltăriiț ș ț ț parteneriatului coală-părin i, identificarea i atragerea resurselor suplimentare necesareș ț ș

colii pentru ob inerea unor rezultate colare mai bune, monitorizarea i evaluareaș ț ș ș indicatorilor de progres i incluziune educa ională a copiilor, facilitarea formărilor esen ialeș ț ț pentru profesori i personalul de sprijin, mobilizarea re elelor comunitare pentru prevenireaș ț absenteismului i abandonului colar, implicarea comunită ii în via a colii i orice altș ș ț ț ș ș domeniu care asigură cre terea capabilită ii echipelor manageriale de a preveni/reduceș ț abandonul colar.șPUNCTAJ SUPLIMENTAR în evaluare este acordat proiectelor care includ activită iț implementate cu implicarea actorilor din comunitate (autorită i, angajatori, alte organiza ii,ț ț părin i etc).țb) Crearea/dezvoltarea și implementarea unor mecanisme și instrumente de monitorizare și evaluare a performanței/calității procesului de educație (OS 6.3), inclusiv definirea performanței în funcție de rezultatele așteptate de la grupul țintă de copii, pe baza viziunii pentru elev/planului individual de intervenție pentru acesta, stabilirea și urmărirea țintelor de dezvoltare profesională pentru cadrele didactice, sisteme de evaluare 360o a acestora, dezvoltarea de mecanisme de prevenire și monitorizare a segregării în școli etc.

6

Page 7: ANEXA 1 Programul Operațional Capital Uman Axa prioritară 6

Rezumatul activită ilor sprijinite la nivelul fiecărui Obiectiv Specific:ț

OS 6.6 OS 6.3 OS 6.2- 1.3.1 b) îmbunătă ire competen e ț ț- 1.3.1. c) stagii practice- 1.3.2. a) mentorat- 1.3.3. a) formare echipe

manageriale

- 1.3.1. a) recrutare i selec ie ș țparticipan i la formareț

- 1.3.1. d) masuri de stimulare a cadrelor didactice

- 1.3.2. b) retele de sprijin- 1.3.2. c) schimb de experien ăț- 1.3.3. b) mecanisme de

monitorizare i evaluare a șperforman ei ț

- 1.3.1. a) recrutare i selec ie ș țparticipan i la formareț

- 1.3.1. d) masuri de stimulare a cadrelor didactice

- 1.3.2. b) retele de sprijin- 1.3.2. c) schimb de experien ăț- 1.3.3. b) mecanisme de

monitorizare i evaluare a șperforman eiț

1.3.4 Teme secundare FSE

Proiectele trebuie să îndeplinească condi iile privind temele secundare FSE prevăzute înț documentul Orientări privind accesarea finan ărilor în cadrul Programului Opera ional Capitalț ț Uman 2014-2020, CAPITOLUL 4, SUBPUNCTUL 4.4. Teme secundare FSE, pagina 45 http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU 2014/20.04/ORIENTARI.GENERALE.POCU.pdf.

În cadrul Axei Prioritare 6/ PI 10.i sunt vizate temele secundare prezentate în tabelul de mai jos.

Propunerile de proiecte vor trebui să eviden ieze în sec iunea relevantă (tema secundară vizată)ț ț în ce constă contribu ia proiectului la o anumită temă secundară, precum i costul estimat alț ș respectivelor măsuri.

Alocările din tabelul de mai jos reprezintă alocări indicative la nivelul Axei Prioritare 6. Prin urmare, în cadrul cererii de finan are se vor eviden ia sumele calculate pentru măsurile careț ț vizează teme secundare relevante pentru proiect.

Procentele din tabelul de mai jos reprezintă ponderi din totalul alocărilor aferente temelor secundare la nivel de axă prioritară/ PI.

Tema secundară Pondere minimă pe proiect

02. Inovare socială 5%05. Îmbunătă irea accesibilită ii, a utilizării i a calită ii tehnologiilorț ț ș ț informa iei i comunica iilorț ș ț

15%

06. Nediscriminare 10%

În dezvoltarea cererii de finan are, prin anumite activită i, ve i viza cel pu in o temă secundarăț ț ț ț dintre cele aferente axei prioritare/PI. Pentru respectiva temă secundară se va avea în vedere un buget care să reprezinte minim procentul indicat în tabel calculat la totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

1.3.4. Teme orizontale

Proiectele trebuie să îndeplinească condi iile privind temele orizontale prevăzute în documentulț Orientări privind accesarea finan ărilor în cadrul Programului Opera ional Capital Uman 2014-ț ț2020, CAPITOLUL 7 Teme orizontale, pagina 51 http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU 2014/20.04/ORIENTARI.GENERALE.POCU.pdf.Pentru informa ii privind temele orizontale se va consulta: Ghid – integrare teme orizontale înț cadrul proiectelor finanţate din FESI 2014-2020 disponibil la http://www.fonduri-ue.ro/orientari-beneficiari

1.4. Tipuri de solicitanți și parteneri eligibili în cadrul apelului:

7

Page 8: ANEXA 1 Programul Operațional Capital Uman Axa prioritară 6

MENCS i agen ii, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea MENCS şiș ț alte organisme publice cu atribu ii în domeniul educa iei şi formării profesionale, inclusivț ț asigurarea calită ii în învă ământul preuniversitarț ț

Institu ii de învă ământ (ISCED 0 pentru activită i din cadrul OS 6.2, ISCED 1-3 pentruț ț ț activită i din cadrul OS 6.3 i 6.6) acreditate, publice sau private, din re eaua colarăț ș ț ș na ionalăț

Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere colară i servicii alternative,ș ș publici i priva iș ț

Parteneri sociali din învă ământul preuniversitar (ex. organiza ii sindicale)ț ț Autorită i publice locale cu atribu ii în domeniul educa iei de nivel preuniversitarț ț ț Administra ia Na ională a Penitenciarelor i institu ii subordonate (numai pentruț ț ș ț

activită i din cadrul OS 6.3 i 6.6)ț ș Organiza ii neguvernamentalețNB: Sunt încurajate parteneriatele între entită ile mai sus men ionate.ț ț

ATENȚIE: În cadrul acestui apel de proiecte, școala țintă este obligatoriu să fie Solicitant sau Partener.

1.5. Durata proiectului

Perioada de implementare a proiectelor este de maximum 30 de luni, în interiorul cărora trebuie cuprin i obligatoriu doi ani colari.ș ș Proiectele care vor prevedea o perioadă de implementare mai mare de 30 luni vor fi respinse. Activită ile directe ale proiectelor trebuieț demarate la cel târziu două luni de la semnarea contractului de finan are, iar planul de activită iț ț trebuie să con ină obiective de etape clare, indicatori i alocare financiară detaliată pentruț ș fiecare an de proiect.

La completarea cererii de finan are, în sistemul electronic va trebui eviden iată durata fiecăreiț ț activită i i sub-activită i incluse în proiect.ț ș ț

1.6. Grupul țintă al proiectului

În linii generale, grupul intă al acestui apel este format din ț personal didactic, personal de sprijin, manageri colari i personal al partenerilor sociali în educa ie, inclusiv din ONG-uri.ș ș ț . Fiecare participant selectat în proiect trebuie să îndeplinească particularită ile obiectivului specific (OS)ț în cadrul căruia beneficiază de sprijin:

Tabel 1OS Grup intăț

6.2 Personal didactic din educa ia i îngrijirea timpurie a copiilorț ș6.3 Cadre didactice care lucrează cu copii în risc de abandon

Personal de sprijin de la nivelul colii (de exemplu, mediatori colari)ș șEchipele manageriale de la nivelul colilorș

6.6 Personal didactic din învă ământul preuniversitarțPersonal de sprijin din coli (mediatori colari, consilieri colari etc.)ș ș șManageri colarișPersonalul partenerilor sociali în educa ie, inclusiv din ONG-uri.ț

1.7. Indicatorii aplicabili proiectului

8

Page 9: ANEXA 1 Programul Operațional Capital Uman Axa prioritară 6

Conform Regulamentului (UE) nr. 1304/2013, „Participan iț ” sunt persoanele care beneficiază în mod direct de o interven ie din FSE, care pot fi identificate i cărora li se pot solicitaț ș caracteristicile, i pentru care sunt angajate cheltuieli specifice. Alte persoane nu vor fi clasificateș ca participan i. ț

ATENȚIE! Toate datele aferente indicatorilor privind participanții trebuie defalcate în funcție de gen și variabile specifice indicatorului asumat.

Solicitantul va putea selecta dintr-o listă predefinită în aplica ia informatică indicatorii aferen iț ț cererii de propuneri de proiecte, corespunzători fiecărui Obiectiv Specific adresat, i va completaș inte pentru acei indicatori pentru care se solicită acest lucru, a a cum i se va semnala i înț ș ș

sistemul informatic.

Indicatorii de program aplicabili acestui apel sunt prezenta i în ț tabelul 2 de mai jos.

Considerente generale privind modalitatea de raportare i frecven a raportării indicatorilor suntș ț cuprinse în Anexa 7 a prezentului ghid.

Tabel 2Denumire indicator

Tip indicato

r

Defini ie indicatoruluiț Valoare minimă obligatorie

Personal didactic/ personal de sprijin care beneficiază de programe de formare/ schimb de bune practici etc

Indicator de

realizare

Acest indicator reprezintă numărul de persoane care beneficiază de programe de formare / schimb de bune practici, au fost sprijinite direct în cadrul Obiectivului Specific 6.6 şi care, la data intrării în opera iunile FSE, îndeplinesc țcumulativ următoarele criterii:- activează în una din regiunile de dezvoltare eligibile- sunt personal didactic / personal de sprijin etc. din învă ământul țpreuniversitar

proiecte mici - 90 de persoane per proiect

proiecte mari – 300 de persoane per proiect

Personal didactic/ personal de sprijin care i-a șîmbunătă it țnivelul de competente/ certificat

Indicator de

rezultat

Acest indicator reprezintă numărul de persoane care şi-a îmbunătă it sau țcertificat nivelul de competen e, au fost țsprijinite direct în cadrul Obiectivului Specific 6.6 şi care, la data intrării în opera iunile FSE, îndeplinesc cumulativ țurmătoarele criterii:- activează în una din regiunile de dezvoltare eligibile- sunt personal didactic / personal de sprijin etc. din învă ământul țpreuniversitar

80% din numărul total de personal didactic/personal de sprijin sprijinit prin proiect

1.8. Alocarea financiară stabilită pentru apelul de proiecte

Acest apel de proiecte este lansat în contextul Axei Prioritare 6, PI 10.i, OS 6.2, 6.3 i 6.6 dinș Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, cu un bugetul total alocat de 25.000.000 euro cofinan area ț UE i ș cofinan area ț na ională, ț iar distribu ia laț nivelul celor două categorii de regiuni este următoarea:

pentru regiunile mai pu in dezvoltateț (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est i Sud-Munteniaș ), suma totală disponibilă este de 21.250.000 euro, din care cofinan area UE este ț 18.062.500 de euro (corespunzând unei cofinan ări UE deț 85%), iar cofinan area na ională este de ț ț 3.187.500 euro (corespunzând unei cofinan ăriț na ionale de 15%);ț

pentru regiunea mai dezvoltată (Bucure ti-Ilfov), ș suma totală disponibilă este de 3.750.000 euro, din care cofinan area UE este de ț 3.000.000 euro (corespunzând unei

9

Page 10: ANEXA 1 Programul Operațional Capital Uman Axa prioritară 6

cofinan ări UE de 80%), iar cofinan area na ională este de ț ț ț 750.000 euro (corespunzând unei cofinan ări na ionale de 20%).ț ț

Selectarea de către solicitant a regiunii de dezvoltare se va face exclusiv din perspectiva locului de re edin ă a grupului intă avut în vedere, indiferent de locul deș ț ț implementare/derulare a activită ilor propuse prin proiect.ț

1.9. Valoarea maximă a proiectelor; rata de cofinanțare

1.9.1 Valoarea proiectelor

Cursul de schimb care va fi utilizat pentru stabilirea acestei valori este cursul Inforeuro aferent lunii iulie 2016, respectiv 1 EURO = 4,5253 lei.

În cadrul acestui apel pot fi finan ate două tipuri de proiecte:ț1) Proiecte mari (care includ minimum 10 coli intăș ț din mai multe jude e, din aceea iț ș

categorie de regiune de dezvoltare) cu o valoare maximă de 1.500.000 euro

2) Proiecte mici (care includ minimum 3 coli intăș ț , din acela i categorie de regiune) cu oș valoare maximă de 450.000 euro.

Valoarea proiectelor se calculează pornind de la costurile standard (Anexa 7 – în curs de elaborare) stabilite pentru diferite tipuri de activită i.ț

1.9.2 Cofinan area na ională (cofinan area publică i cofinan area proprie)ț ț ț ș ț

Contribu ia eligibilă minimă a solicitantuluiț reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a proiectului propus, care va fi suportat de solicitant, conform cerin elor prevăzute înț documentul Orientări privind accesarea finan ărilor în cadrul Programului Opera ional Capitalț ț Uman 2014-2020, pagina 36 (http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU 2014/20.04/ORIENTARI.GENERALE.POCU.pdf)

Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile necesare derulării proiectului angajate de Solicitant dar care nu fac parte din cheltuielile declarate eligibile în cadrul acestui apel, vor fi suportate de către acesta.

1.10 Regiunea/ regiunile de dezvoltare vizate de apel

Interven iile eligibile în cadrul acestui apel se adresează celor ț două categorii de regiuni, respectiv: regiunile mai pu in dezvoltateț : Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est

i Sud-Munteniaș regiunea mai dezvoltată: Bucure ti-Ilfovș .

ATEN IE! Ț În contextul acestui apel sunt declarate eligibile proiectele în care sunt prevăzute interven ii pentru O SINGURĂ CATEGORIE DE REGIUNE, respectiv interven iile destinateț ț regiunii mai pu in dezvoltate NU pot fi combinate cu interven iile adresate regiunii maiț ț dezvoltate, i invers. ș

ATEN IEȚ În dezvoltarea cererii de finan are Solicitantul are obliga ia de a ine cont deț ț ț cerin ele specifice stabilite pe fiecare categorie de regiune (mai pu in dezvoltată, maiț ț dezvoltată) pentru: valoarea minimă a grupul intă din proiect, valoarea maximă a proiectului,ț inclusiv cofinan area publică i cofinan area proprie.ț ș ț

CAPITOLUL 2. Reguli pentru acordarea finanțării

10

Page 11: ANEXA 1 Programul Operațional Capital Uman Axa prioritară 6

2.1 Eligibilitatea solicitantului i a partenerilor șCerin e generale:țSunt considera i eligibili solicitantul i partenerul care îndeplinesc cerin ele prevăzute înț ș ț documentul Orientări privind accesarea finan ărilor în cadrul Programului Opera ional Capitalț ț Uman 2014-2020 (http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU 2014/20.04/ORIENTARI.GENERALE.POCU.pdf CAPITOLUL 4. ”Reguli generale de eligibilitate”, respectiv subpunctele 4.1.1 (pentru solicitan iț ) i 4.1.2 (ș pentru parteneri), pagina 27.

Cerin e specifice:țSunt eligibile proiectele în care solicitantul sau partenerul îndepline te cel pu in unul dinș ț următoarele două criterii:

- are experien ă de minimum 1 an i rezultate dovedite în ceea ce prive te activită ile deț ș ș ț formare/instruire/dezvoltarea capacită ii pentru profesori, personal de sprijin i/sauț ș manageri colari ș

- are experien ă de minimum 1 an i rezultate dovedite în lucrul cu persoane dinț ș comunită i defavorizate sau cu speciali ti din domeniul socio-educa ional care lucreazăț ș ț în coli/comunită i defavorizate.ș ț

Grila de evaluare a proiectelor se găse te în Anexa 7. ș

2.2 Eligibilitatea proiectului

2.2.1 Condi ii generale țSunt considerate eligibile proiectele care îndeplinesc condi iile de eligibilitate prevăzute înț documentul Orientări privind accesarea finan ărilor în cadrul ț Programului Opera ional Capitalț Uman 2014-2020, CAPITOLUL 4, SUBPUNCTUL 4.2. Eligibilitatea proiectului, pagina 34 http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU 2014/20.04/ORIENTARI.GENERALE.POCU.pdf.

2.2.2 Condi ii specificețSunt declarate NEELIGIBILE proiectele care:

NU cuprind măsuri integrate din cele 3 categorii de ac iuniț men ionate la pagina 4 din prezentul Ghid.ț NU respectă cerin ele specifice de eligibilitate prevăzute laț punctul 1.3.1 i 1.3.3.ș NU respectă durata proiectului prevăzuta la punctul 1.5. NU respectă minimum obligatoriu pentru grupul intăț astfel cum este prevăzut la punctul 1.6. NU se încadrează în valoarea maximă eligibilă declarată pentru fiecare categorie de regiune, conform punctului 1.9.1. NU prevede cofinan area proprieț conform celor prevăzute la punctul 1.9.2 NU respectă cerin e de ț încadrare in regiunea de dezvoltare prevăzute la punctul 1.10

2.3 Eligibilitatea cheltuielilor

Sunt declarate eligibile cheltuielile care respectă prevederile documentul Orientări privind accesarea finan ărilor în cadrul Programului Opera ional Capital Uman 2014-2020ț ț , CAPITOLUL 4 „Reguli generale de eligibilitate”, pagina 36 i care intră în următoarele categorii (ș tabel 7):

11

Page 12: ANEXA 1 Programul Operațional Capital Uman Axa prioritară 6

Cheltuieli directe Cheltuielile eligibile directe reprezintă cheltuieli care pot fi atribuite unei anumite activită i individuale din cadrulț proiectului şi pentru care este demonstrată legătura cu activitatea/ sub activitatea în cauză

Categorie MySMIS

Subcategorie MySMIS Subcategoria (descrierea cheltuielii) con ine:ț

Cheltuielile eligibile directe Cheltuieli salariale

Cheltuieli salariale cu managerul de proiect Salarii

Cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea activită ilor, altele decât management de țproiect)

Salarii

Contribuiț

i sociale aferente

Contribu ii sociale aferente cheltuielilor țsalariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribu ii angaja i şi angajatori)ț ț

Contribu ii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor țasimilate acestora (contribu ii angaja i şi angajatori).ț ț

12

Page 13: ANEXA 1 Programul Operațional Capital Uman Axa prioritară 6

cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuiț

i angajaiț

şi

13

Page 14: ANEXA 1 Programul Operațional Capital Uman Axa prioritară 6

angajatori):Cheltuieli cu deplasarea

Cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu i exper i implica i in implementarea ș ț țproiectului

Cheltuieli pentru cazare Cheltuieli cu diurna personalului propriu Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat

cu mijloacele de transport în comun sau taxi, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de cazare, precum şi transportul efectuat pe distanta dintre locul de cazare şi locul delegării)

Taxe şi asigurări de călătorie i asigurări medicale aferente deplasăriiș

Cheltuieli cu deplasarea pentru participan i - țgrup intăț

Cheltuieli pentru cazare Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat

cu mijloacele de transport în comun sau taxi, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de cazare, precum şi transportul efectuat pe distanta dintre locul de cazare şi locul delegării)

Taxe şi asigurări de călătorie i asigurări medicale aferente deplasăriiș

Cheltuieli cu servicii

Cheltuieli pentru consultan ă i expertizăț ș Cheltuieli aferente diverselor achizi ii de servicii specializate, pentru ț

care Solicitantul nu are expertiza necesară (de exemplu consultan ă țjuridică necesară implementării activită ilor proiectului, formare țprofesională, informare i consiliere parentală, mentorat, etc.)ș

Cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente i cursuri de formareș

Servicii de transport de materiale şi echipamente Pachete complete con inând transport, cazarea şi/sau hrana ț

participan ilor/ personalului propriuț Organizarea de evenimente Editarea şi tipărirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare

Cheltuieli cu taxe/ abon

Cheltuieli cu taxe/abonamente/cotiza ii/acorduri/ țautoriza ii necesare pentru implementarea țproiectului

Achizi ionare de publica ii, căr i, reviste de specialitate, materiale ț ț țeduca ionale relevante pentru opera iune, în format tipărit, audio şi/ ț țsau electronic

Taxe de eliberare a certificatelor de calificare/ absolvire Taxe de participare la programe de formare/ educa ie ț Taxe notariale

14

Page 15: ANEXA 1 Programul Operațional Capital Uman Axa prioritară 6

amente/ cotizaiț

i/ acorduri/ autorizaiț

i necesare pentru implementarea proie

15

Page 16: ANEXA 1 Programul Operațional Capital Uman Axa prioritară 6

ctului:Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și im

Cheltuieli cu achizi ia de materii prime, țmateriale consumabile i alte produse similare șnecesare proiectului

Materiale consumabile Cheltuieli cu materii prime i materiale necesare derulării cursurilor i ș ș

activită ilor de practicăț Materiale direct atribuibile sus inerii activită ilor de informare, ț ț

consiliere, mentorat i formareș Materiale direct atribuibile sus inerii activită ilor didactice i ț ț ș

activită ilor extra curriculare, inclusiv rechizite colare pentru copiiț ș Papetărie Cheltuieli cu materialele auxiliare Cheltuieli cu materialele pentru ambalat Cheltuieli cu alte materiale consumabile Multiplicare

16

Page 17: ANEXA 1 Programul Operațional Capital Uman Axa prioritară 6

obile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consuma

17

Page 18: ANEXA 1 Programul Operațional Capital Uman Axa prioritară 6

bileCheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile genera

Cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administra ieț

Închiriere sedii, inclusiv depozite Închiriere spa ii pentru desfă urarea diverselor activită i ale ț ș ț

opera iuniiț Închiriere echipamente Închiriere vehicule Închiriere diverse bunuri

18

Page 19: ANEXA 1 Programul Operațional Capital Uman Axa prioritară 6

le de administraiț

eCheltuieli de leasing

Cheltuieli de leasing fără achizi ie (leasing țopera ional)ț

Rate de leasing (opera ional) plătite de utilizatorul de leasing pentru:țo Echipamenteo Vehiculeo Diverse bunuri mobile i imobileș

Cheltuieli cu subveniț

i / burse / premii

Subven iiț Subven ii (ajutoare, premii) pentru cadrele didactice si personalul de țsprijin

Burse Burse pentru cadrele didactice

Premii

Premii în cadrul unor concursuri

Che

Cheltuieli de tip FEDR Echipamente:o Echipamente de calcul şi echipamente periferice de calcul

19

Page 20: ANEXA 1 Programul Operațional Capital Uman Axa prioritară 6

ltuieli de tip FEDR

o Cablare re ea internățo Achizi ionare şi instalare de sisteme şi echipamente pentru ț

persoane cu dizabilită ițo Mobilier, birotică, echipamente de protec ie a valorilor umane ț

şi materiale

Cheltuieli indirecteCheltuielile eligibile indirecte reprezintă cheltuielile efectuate pentru func ionareaț de ansamblu a proiectului şi nu pot fi atribuite direct unei anumite activită i. ț

Categorie MySMIS

Subcategorie MySMIS Subcategoria (descrierea cheltuielii) con ine:ț

Cheltuieli eligibile indirecteCheltuieli indirecte – rată forfetară

Cheltuieli indirecte

Salarii aferente exper ilor suport pentru activitatea managerului de țproiect

Salarii aferente personalului administrativ i auxiliarș Contribu ii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor ț

asimilate acestora (contribu ii angaja i şi angajatori).ț ț Chirie sediu administrativ al proiectului Plata serviciilor pentru medicina muncii, prevenirea şi stingerea

incendiilor, sănătatea şi securitatea în muncă pentru personalul propriu

Utilită i:ț a) apă şi canalizare b) servicii de salubrizare c) energie electrică d) energie termică şi/sau gaze naturale e) telefoane, fax, internet, acces la baze de date f) servicii po tale şi/sau servicii curieratș

Servicii de administrare a clădirilor: a) între inerea curentăț b) asigurarea securită ii clădirilorț c) salubrizare şi igienizare Servicii de între inere şi reparare echipamente şi mijloace de ț

transport: a) între inere echipamenteț b) repara ii echipamenteț c) între inere mijloace de transportț d) repara ii mijloace de transportț Amortizare active

a) Conectare la re ele informaticețb) Arhivare documentec) Cheltuieli aferente procedurilor de achizi ieț

Multiplicare, cu excep ia materialelor de informare şi publicitateț cheltuielile aferente garan iilor oferite de bănci sau alte institu ii ț ț

financiare taxe notariale abonamente la publica ii de specialitateț Cheltuieli financiare şi juridice (notariale):

o prime de asigurare bunuri (mobile şi imobile)o asigurarea medicală pentru călătoriile în străinătate, o prime de asigurare obligatorie auto (excluzând asigurarea

CASCO)

20

Page 21: ANEXA 1 Programul Operațional Capital Uman Axa prioritară 6

o d) cheltuieli aferente deschiderii, gestionării şi operării contului/conturilor bancare al/ale proiectului

Materiale consumabile: a) cheltuieli cu materialele auxiliare b) cheltuieli cu materialele pentru ambalat c) cheltuieli cu alte materiale consumabile produc ia materialelor publicitare şi de informareț tipărirea/multiplicarea materialelor publicitare şi de informare difuzarea materialelor publicitare şi de informare dezvoltare/adaptare pagini web închirierea de spa iu publicitarț alte activită i de informare şi publicitateț

Lista cheltuielilor indirecte aferente proiectului este indicativă; solicitantul nu trebuie să fundamenteze cheltuielile indirecte în bugetul proiectului, aceste cheltuieli fiind stabilite ca rată forfetară de 15% din costurile directe eligibile cu personalul care nu fac obiectul subcontractării (prin aplicarea articolului 68 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013). Pe parcursul implementării proiectului nu vi se vor solicita documente suport pentru justificarea cheltuielilor indirecte efectuate în cadrul proiectului, ci doar cu privire la costurile directe eligibile cu personalul care nu fac obiectul subcontractării.

21

Page 22: ANEXA 1 Programul Operațional Capital Uman Axa prioritară 6

CAPITOLUL 3. Completarea cererii de finanțare

Completarea cererii de finan areț se realizează în conformitate cu prevederile documentul Orientări privind accesarea finan ărilor în cadrul Programului Opera ional Capital Uman 2014-ț ț2020, CAPITOLUL 5 „Completarea cererii de finan are”, ț pagina 46, precum i cu instruc iunile deș ț completare furnizate în sistemul informatic la apelurile de proiecte.

CAPITOLUL 4. Procesul de evaluare și selecție

4.1. Descriere generală

Procesul de evaluare i selec ieș ț a cererilor de finan are înregistrate în sistemul informatic seț realizează conform prevederilor documentul Orientări privind accesarea finan ărilor în cadrulț Programului Opera ional Capital Uman 2014-2020ț , CAPITOLUL 6 ”Procesul de evaluare iș selec ie”, ț pagina 49 i a criteriilor de evaluare i selec ie prevăzute în grila de verificare aș ș ț conformită ii administrative i a eligibilită ii proiectelor, precum i a grilei de evaluare tehnică iț ș ț ș ș financiară. (vezi Anexa 3)

4.2 Depunerea i solu ionarea contesta iilor ș ț ț

Procesul de depunerea i solu ionare a contesta iilorș ț ț este reglementate în documentul Orientări privind accesarea finan ărilor în cadrul Programului Opera ional Capital Uman 2014-ț ț2020, PASUL 4, CAPITOLUL 6, pagina 49.

CAPITOLUL 5. Contractarea proiectelor – descrierea procesului

Procesul de contractare se desfă oară în conformitate cu prevederile ș Orientări privind accesarea finan ărilor în cadrul Programului Opera ional Capital Uman 2014-2020ț ț , CAPITOLUL 8„ Contractarea proiectelor”, pagina 52.

CAPITOLUL 6. AnexeAnexa 1 – Lista colilor intă identificate i declarate eligibile in cadrul acestui apel de proiecte (inș ț ș curs de elaborare)Anexa 2 – Considerente generale privind respectarea principiului desegregăriiAnexa 3 – Linii directoare pentru elaborarea metodologiei de acordare a instrumentului de sprijin

pentru stagiile practiceAnexa 4 – Linii directoare pentru elaborarea metodologiei de acordare a burselor pentru cadrele

didacticeAnexa 5 – Linii directoare pentru elaborarea metodologiei de acordare a premiului pentru calitate

în educa ia incluzivățAnexa 6 – Criteriile de verificare a conformită ii administrative si a eligibilită iiț țAnexa 7 – Criteriile de evaluare i selec ie tehnică i financiarăș ț șAnexa 8 – Costuri standard în educa ie (in curs de elaborare)țAnexa 9 – Modalitatea de raportare a indicatorilor i frecven a raportăriiș ț

22