14
1 AKTİF SAĞLIK -SEN ANESTEZİ TEKNİSYEN VE TEKNİKERLERİNİN SORUNLARI RAPORU 2014 Hazırlayan: Hüseyin AYHAN Aktif Sağlık-Sen Genel Başkanı

Anestezi teknisyenlerinin sorunlari2014

  • Upload
    hayhan

  • View
    247

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

AKTİFSAĞLIK-SEN ANESTEZİ TEKNİSYEN VE TEKNİKERİ SORUNLARI 2014 RAPOR

Citation preview

Page 1: Anestezi teknisyenlerinin sorunlari2014

1

AKTİF SAĞLIK-SEN

ANESTEZİ

TEKNİSYEN VE

TEKNİKERLERİNİN

SORUNLARI

RAPORU

2014 Hazırlayan: Hüseyin AYHAN

Aktif Sağlık-Sen Genel Başkanı

Page 2: Anestezi teknisyenlerinin sorunlari2014

2

ANESTEZİ TEKNİSYENLERİNİN SORUNLARI!

Bilindiği üzere sağlıkta tüm meslek guruplarının farklı

sorunları var.Mesleklerin meslek standardı , mesleki

yeterlilikleri ile meslek uygulamalarına dair görev yetki

ve sorumlulukları ortaya koyan çerçeve yönetmelik

yoktur.1219 Sayılı kanunun Ek 13 maddesinde Anestezi

teknisyeni/teknikeri meslek tanımı Ģu Ģekilde

yapılmıĢtır.sağlık meslek liselerinin ve meslek

yüksekokullarının anestezi programlarından mezun;

anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı tabibin

sorumluluğunda ve yönlendirmesi doğrultusunda anestezi iĢlemlerinin güvenli bir Ģekilde

baĢlatılması, sürdürülmesi ve sonlandırılması için gerekenleri yapan sağlık teknisyeni/teknikeri

olarak kanunla tanımlanmıĢ ama görev yetki ve sorumluluklarının alanı yönetmelikle

belirlenmemiĢtir.Bu durum diğer sağlık mesleklerinde olduğu gibi Anestezi

teknisyeni/teknikerlerinin de birçok sorunları vardır.Temel sorunları sıralayacak olursak

1-ANESTEZĠ TEKNĠSYEN VE TEKNĠKERLERĠNĠN ÇALIġMA SAHALARI ĠLE ĠLGĠLĠ SORUNLARI

1-1-1219 SAYILI KANUNDA ANESTEZĠ TEKNĠSYENĠ/TEKNĠKERĠ TANIMIN EKSĠK OLMASI VE ÇERÇEVE

GÖREV YETKĠ VE SORUMLUKLARI YÖNETMELĠĞĠNĠN YAYINLANMAMIġ OLMASI.

Anestezi teknisyeni/teknikeri görev

tanımının yetersiz olması. ÇalıĢma

alanlarının net çizgilerle belirlenmemesi

nedeniyle kurum amirlerinin ihtiyaçları

doğrultusunda ve talimatları ile çeĢitli

birimlerde 657 DMK nın 45 maddesine aykırı

olarak çalıĢtırılmaktadır;Ģöyle ki postop

uyandırma ünitesi,hasta transportunda

ambulansta, poliklinik hizmeti, eczane

biriminde, ameliyat sonrası hasta

transportunda,ağrı ünitesinde, acil serviste,mavi kod uygulamasında Anestezi

teknisyeni/teknikeri çalıĢtırılmaktadır.

Page 3: Anestezi teknisyenlerinin sorunlari2014

3

1-2-ANESTEZİ TEKNİSYENİN ANESTEZİK AJANLARLA VE SKOPİ İLE OLAN YAKIN İLİŞKİSİ ĠĞNE

BATMA, GÜRÜLTÜ, YETERSĠZ AYDINLATMA VE HAVALANDIRMA.,ÇALIġAN EKSĠKLĠĞĠ,KURUM

EKSĠKLĠKLERĠ

1-2-A A-RADYASYON VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ YOKTUR;

Anestezi teknisyenlerinin çalıĢma koĢulları,

ameliyathanenin hiç de rahat olmayan çalıĢanlara

göre değiĢiyor olsada masum olmayan bir ortamının

olduğunu biliyoruz .Ameliyathanede ki radyosyon’un

bir röntgen biriminden aĢağı olmadığı bilinir ama

ölçüm yapılmaz… Ameliyathanelerde skopi

cihazlarını her oda da olduğunu görürsünüz

nerdeyse kimsede dozimetre yok. Duvarlarda

kurĢun kaplama olmadığını biliyoruz. Ayrıca her

skopinin kendisine ait skopi önlüğü,skopi gözlüğü

olması gerekirken bunlar yoktur. Skopi cihazına

milyonlarca para bağlayan hastane yöneticileri ne

yazık ki çalıĢan güvenliğini düĢünmez v çalıĢan güvenliği için önlem almaz.

1-2-B B-GAZ SĠSTEMĠ VE ANESTEZĠK AJANLAR; Anestezi tek ameliyathane ortamındaki en önemli

sıkıntılarından bir tanesi atık gaz sistemidir Atık gaz

sistemini oluĢturulmadığı için cihazdan çıkan anestezik

ajanlar ortama katılmakta kapalı olan ortamın havası daha

fazla kirlenmesine neden olmaktadır..Bu durum

ameliyathanede çalıĢanların metobolizmasını, karaciğerini,

genlerini değiĢtirmektedir. Hiç küçümsenmemesi gereken

kimyasal anestezik ajanlar çalıĢanlar için uzun vadede

sıkıntı sebebi olmaktadır.

Anestezi teknisyenleri çoğu zaman hastadan daha çok

gaza maruz kalmakta olduğu bilimsel bir gerçektir.

Bilindiği gibi anestezi baĢlangıcında ve sonlandırılmasında

hastaya maske tutan anestezi teknisyenleri bu mesafeden

gaza daha fazla maruz kaldığı tesbit edilmiĢtir.. Bu durumda anaestezi teknisyen ve teknikerlerinin

karaciğerlerinde ve metobolizmalarında geri dönüĢü olmayan hasarlara yol açmakta. Anestezi teknisyen

ve teknikerleri ile ilgili yapılan bir araĢtırmaya göre anestezi teknisyenlerinin çocuklarının cinsiyeti

genelde kız olmakta bunun nedeni de yoğun(bol) miktarda anestezik gazlara maruz kalma olarak

gösterilmiĢtir.. Anestezik gazların sperm kalitesini etkilediğini bilimsel olarak kanıtlanmıĢtır..Anestezi

Page 4: Anestezi teknisyenlerinin sorunlari2014

4

teknisyenlerinin hem skopi hem anestezik ajanları nedeniyle anestezi teknisyen ve teknikerlerinin de Ģua

izni alması gerekmektedir ve teknikerlerinin

1-3-C-ĠĞNE BATMA, GÜRÜLTÜ, YETERSĠZ AYDINLATMA VE HAVALANDIRMA.,ÇALIġAN EKSĠKLĠĞĠ,KURUM EKSĠKLĠKLERĠ ve ÇALIġMA ALANLARI SORUNLARI

Anestezi teknisyenleri ve teknikerleri yaĢadıkları sorunları Yapılan iĢe bağlı mesleki risklerle (iğne batma, ergonomi, gürültü, radyasyon, yetersiz aydınlatma ve havalandırma, elektrik çarpma vb) yoğun olarak karĢı karĢıya kalmaktadır. Ameliyathanede kapalı bir ortamda çalıĢan anestezi çalıĢanları, “Ġğne batma, radyasyon elektrik çarpma gibi mesleki risklerle karĢı karĢıya olduklarını biliyoruz… Tedavi kurumlarında yalnızca operasyon ortamlarında görev yapılmadığı, kurumda kurum amirinin vereceği faklı görevi (yoğun bakım, poliklinik, endoskopi vb) üstlenmek zorundadırlar. Bu kadar önemli bir meslek dalı olan anestezi teknisyenliği maalesef iktisadi anlamda yetersiz

olduğu için kapalı birimde çalıĢmanın vermiĢ olduğu psikolojik bir rahatsızlıklardan dolayı bu meslek gurubu hastalara kullandıkları anestezi ilaçları maalesef bu sebeplerden dolayı kendilerine yaparak intihar süreçlerine girmiĢlerdir.Yani Anestezi teknisyenleri ve teknikerleri hem metabolizma anlamında hem psikolojik anlamda sıkıntıdadır. Özel tedavi kurumlarında genelde anestezi uzmanının tek uzman olarak çalıĢtığı, kuruml arda anestezi teknisyen ve teknikerlerinin bulunduğu kurumlarda ise aynı anda birden fazla (4 – 5) hastaya müdahale edilmek zorunda kalındığı bu tür çalıĢma düzenlerinin haftalık olağan çalıĢma süresinin büyük oranda aĢılmasına yol açtığı.Yeterli eleman sayısı olmadığı Haftalık 70 saati bulan çalıĢmalarla karĢı karĢıyadır buna nöbet saatleri dahil değildir Buna karĢılık ülkemizin GÜNEY DOĞU ANADOLU -DOĞU ANADOLU (5-6.bölgeler) bölgelerinde anestezi uzmanı olmadığı için anestezi teknisyen ve teknikerleriyle anestezi uygulamalarına dahil olduğu için bu tür uygulamaların da hastalar ve sağlık çalıĢanları bakımından riskler oluĢturmaktadır Özel kurumlar kadar devlet hastanelerinde de performans uygulamasından sonra daha da belirginleĢen sürekli daha fazlasının yapılmasının (bonus kazanma) istenmesi, düzensiz çalıĢmayı ve motivasyon düĢüklüğü oluĢturmaktadır. Anestezi uygulamasının gereği hastanın yaĢamı açısından yoğun risk alınması, olası hata durumunda maddi ya da manevi yönden ağır bedellerin ortaya çıkması, ilaçlara bağlı anafilaksi yaĢanma olasılığı gibi durumların kiĢisel olarak yoğun baskı oluĢturmaktadır Yoğun bir tempoda çalıĢtıkları ve çalıĢma sürecinde genelde dinlenme molası dahi verilemediği bilinmektedir ÇalıĢma ortamlarının fiziki koĢullarının yetersiz ve uygunsuz olduğu, özellikle dinlenme odası v.b.bulunmadığı bulunanların ise yetersiz olduğu bu durumun tükenmiĢlik sendromunu oluĢturduğu tesbit edilmiĢtir.

Page 5: Anestezi teknisyenlerinin sorunlari2014

5

1-4 ANESTEZİ TEKNİSYEN/TEKNİKERLERİNİN ÇALIŞMA

SAATLERİNİN UZUNLUĞU

Anestezi teknisyenlerinin hasta baĢından ayrılamadığını biliyoruz. Anestezi teknisyenleri bu nedenle

masadan dinlenmeye ve yemeğe çıkamamakta. Uzun süre hasta baĢında kapalı ortamda kalmaları ve

uyutucu gazlarında etkisiyle vaka baĢında dikkatlerini dağılması nedeniyle hastaların hayatlarını ve

kendilerini tehlikeye atmakta bu yüzden teknisyenlerin içeride kalma sürelerinin belirlenmesi ve yasayla

sabitlenmesi gerekmektedir. Masada kalan teknisyenin gerekli dinlenmesini sağlayarak hasta ve çalıĢan

güvenliğini sağlamak gerekmektedir. Bu yüzden hastanedeki teknisyenlerin sayısının arttırılması

gerekmektedir. Ameliyathanede çalıĢan anestezi teknisyenlerinin kaç saat vaka da kalabileceği

araĢtırılmalı ve dünya da bu konuda ki çalıĢmaları değerlendirmek gerekmektedir.

1-5 ANESTEZİ TEKNİSYEN/TEKNİKERLERİNİN ÇALIŞMA ALANINEDENİ İLE

İNTİHARA EĞİMLİLİĞİ

Kaç tane anestezi teknisyeninin intihar ettiğini aranızda bilen

varmı? Yada % kaçı ilaç bağımlısı bilen var mı? Neden bu

meslek gurubunda intihara meyil fazladır? Sadece ilaca kolay

ulaĢımı bu intihar olaylarını tetikliyor? Yada neden bu

çalıĢanlarda ilaca bağımlılık bu kadar fazla? Diğer meslek

grubuplarında bu kadar intihar gerçekleĢmiyorsa burada en

önemli kural,intihar ve ilaç bağımlığı konularında gerekli

çalıĢmalar yapılarak anestezi teknisyenlerinin ÇalıĢan Sağlığı

Polikliniği oluĢturularak teste tabi tutulması ve psikologlar

tarafından anestezi teknisyenleri hakkında çalıĢma yapılması

gerekli olup sonuçları çalıĢan ve hasta güvenliği biriminde

saklanrak rutin kontroller sağnanmalıdır. AraĢtırma anketlerimizde ve yüz yüze yaptığımız görüĢmelerde

ifadeleri hep Ģu olmuĢtur. “anestezik ajanların psikolojiye etkisi ve kapalı ortamın genel hallerini

etkilediğini “ifade etmiĢlerdir.. AKTĠF SAĞLIK-SEN olarak diyoruz ki “Enjektörler bu meslek gurubuna

ölüm saçmasın..” Bu intihar vakıalarının sebepleri araĢtırılmalı ve sonuçları kamu oyu ile

paylaĢılmalıdır.. Bizim Anket çalıĢmamızda intiharların sebebi Ģu Ģekilde tesbit edilmiĢtir. Ġdari baskılar

%16 Görev Belirsizlikleri %14 Merak %9, Ailevi Sorunlar %10, Uzun Süren ÇalıĢma Saatleri %14,Ġlaca

Kolay UlaĢım %12, Ekonomik Sebepler %13,Mobbing %12 olarak tesbit edilmiĢtir.

Ġlaç Kullanımına Yönlendiren Etmenler

Ġdarelerin

Baskısı; 219; 16%

Görev

Belirsizliği; 177;

14%

Mobbing; 160;

12%

Ailevi Sorunlar;

130; 10%

Merak; 113; 9%

Uzun ÇalıĢma

Süreleri; 176; 14%

Ġlaca Kolay

UlaĢım; 160; 12%

Ekonomik

Sebepler; 165;

13%Ġdarelerin Baskısı

Görev Belirsizliği

Mobbing

Ailevi Sorunlar

Merak

Uzun ÇalıĢma Süreleri

Ġlaca Kolay UlaĢım

Ekonomik Sebepler

Page 6: Anestezi teknisyenlerinin sorunlari2014

6

2-ANESTEZİ TEKNİSYEN VE TEKNİKERLERİNİN TEMEL SORUNLARI

NELERDİR?

1-Görevlendirme; Anestezi teknikerinin görev yeri olarak tanımlanan ameliyathane dıĢında

çalıĢtırılmasına ve anestezi teknisyeni olarak hemĢire sağlık memuru, acil tıp teknisyeni vb. kiĢilerin asıl

görev yerine gönderilmesi anestezi kadrosunda anestezi teknikeri veya teknisyeni çalıĢtırılmasının

gerekliliği ve de bunun denetlenmesi istemi tarafımızdan dile getirilmiĢtir.

2-Atama; ÇalıĢma ortamında yeterli sayıda personel olmamasından ötürü Kamu,üniversite

v.b.hastanelerine atama sayısının düĢük olması

3-Döner sermaye ve ek ödemeler; Döner Sermaye,sabit ödemelerin taban aylığa yansıtılmaması diğer

meslek guruplarında olduğu gibi sorun olarak yer almaktadır. Döner sermaye ve ek ödemelerin emekli

sandığı kesintisine dâhil edilmesi gereklidir.

4-Kadro ve unvan değiĢikliği, Görevde yükselme; Bu sınavlara girmeyi hak eden meslek ehillerine unvan

değiĢikliği sınavı yapılmalıdır..

5-Lisans tamamlama haklarının verilmesi; LĠSANS tamamlamanın hayata geçmesi ayrıca kendi meslek

alanında lisans tamamlama istenirken lisans tamamlamada hemĢirelikte lisans tamamlamak

istememektedirler.

6-Yıpranma hakkı; Birçok meslekte olan yıpranma tazminatının sağlık çalıĢanlarının tamamına verilmesi

istenmiĢtir.

7-Vergi kesintisinde adaletin sağlanması; Döner sermaye ve ek ödemeler emekli sandığı aylığına

yansıtılmamasına rağmen vergi dilimine girerken aylıkmıĢ gibi hesaplanmaktadır bu adaletsizliğin önüne

geçilmesi istenmiĢtir.

8-Nöbet ücretlerinde iyileĢtirme; BaĢlıca mevcut nöbet ücretlerinin normal çalıĢma saatinin en az iki

katına çıkarılması bayram nöbetlerinin de iki katı olması sayılması Greklidir.

9-KreĢ sorunu; Sağlık sisteminin yirmi dört saat kesintisiz hizmet veren kuruluĢlar olduğu için

nöbetlerde çocuklarını bırakacak kimsesi olmayan sağlık çalıĢanları için 24 saat açık kreĢ olması

gereklidir.

10-Servis ve lojman sorunu; Tüm personelin faydalanabileceği servis imkânının sağlanmalı Lojmanların

yok ise kira yardımı yapılmalıdır.

Page 7: Anestezi teknisyenlerinin sorunlari2014

7

11-Üniversitelerde yönetsel sorunlar; Her üniversitede;yönetimle gelen yöneticilerle birlikte farklı

yönetsel sorunlar farklı yaptırımlar uygulan yer almaktadır. Bu nedenle YOK tarafından Bu kurumların

iĢleyiĢine bir standart getirilmesi ve hastane yöneticiliği mezunu idarecilerin istihdamı sağlanmalıdır.

12-Üniversiteler arası uygulama farklılıkları; Her hastane özerk bir kurum sayıldığı için birçok kurumda

sıkıntıların kaynak noktasını bu oluĢturmaktadır. Yüksek öğretim kurumunun yanlıĢ yönetsel

uygulamalarda daha etkin rol alması gereklidir.

13- Özellikle Üniversite Hastanelerinde Tayin ve BecayiĢ sorunu; Üniversiteler arasında YÖK tarafından

bir tayin ya da becayiĢ havuzu oluĢturulması gereklidir. Tayin ve becayiĢler kurum amirlerinin

keyfiyetinden kurtarılmalıdır.

14-Yıllık izinlerde döner sermayesi; Kesilen personelin döner sermayesinin iĢ yükü artan diğer

personellere dağıtılması sağlanmalıdır.

15-Vergi dilimi; Yıllık kazanç ücretinin yükseltilmesi gereklidir.

16-Performans katsayılarının yükseltilmesi; Katsayıların değerlendirilip meslekler arası adaletsizliğin

giderilmesi gereklidir. Lisans mezunlarında ortak bir katsayı oluĢturulmalıdır.

17-BulaĢıcı hastalıklar ve meslek hastalıkları,Malpraktis sigortası ; KiĢinin bu sigorta ile görevini icra

ederken baĢına gelen yaralanmalardan ve hastalıklardan yada meslek uygulamalarından doğan

kusurlardan dolayı mağdur edilmenin önün geçilmeli,sigorta pirimlerinin ödemeleri devletçe

yatırılmalıdır.

18-Fiziki ortamların iyileĢtirilmesi; ÇalıĢma sahasında bulunan birçok fiziki etkenin sağlık açısından

oluĢturduğu risklerin belirlenmesi bunların düzeltilmesi ya da belirli sürelerde denetlenmesi gereklidir.

Kalite Birimi,ÇalıĢan Güvenliği birimi kontrolleri sağlamalıdır.

19-Anestezi tenkiyeni/Teknikeri kıyafet parası Sağlık Kurumlarında çalıĢan personele bakanlık yılda bir

defa kıyafet parası vermekte Anestezi teknisyenlerine de bu kıyafet parası verilmektedir bu miktarın tüm

mesleklerde aynı oranda yapılmalı ayrıĢtırmadan vaz geçilmelidir.ġuan verilen rakamlar çok komik

durumdadır.

20- Anestezi teknisyeni İstihdamı Yetersizliği 657 DMK nın 36 maddesi gereği taĢeron alımların artması

nedeni ile Anestezi teknisyen ve tekniker istihdamı çok az sayıdadır. Alımlarda anestezi teknisyen ve

teknikeri toplam sayısı 50-60 kiĢi arasındadır. Bu nedenle taĢeron istihdamından vaz geçilmeli ve 657

DMK nun 36 maddesinde hizmet alım ibaresi kaldırılmalıdır

Şimdi Anestezi Teknisyenlerinin 1300 kişi katılımlı anketimizin sonuçlarından bazılarını inceleyelim.

Page 8: Anestezi teknisyenlerinin sorunlari2014

8

NÖBET ÜCRETLERİNİ YETERLİ BULUYORMUSUNUZ?

Nöbet Ücretini Yeterli Buluyormusunuz?

EVET; 298; 23%

K.EVET; 198;

15%

F.YOK; 16; 1%HAYIR; 523;

41%

K.HAYIR; 265;

20%EVET

K.EVET

F.YOK

HAYIR

K.HAYIR

DÖNER SRMAYE KALDIRILIP YERİNE TEMEL AYLIĞA YANSIYAN SABİT BİR ÖDEME YAPILMALIMIDIR,?

Dönersermaye Kaldrılıp Yerine Taban Aylığa Yansıyan Ödeme

ġekli Yapılmalımı?

EVET; 542; 42%

K.EVET; 398;

31%

F.YOK; 16; 1%

HAYIR; 210; 16%

K.HAYIR; 134;

10% EVET

K.EVET

F.YOK

HAYIR

K.HAYIR

ÇALIŞTIĞINIZ MESLEK EĞİTİMİNİ ALDIĞINIZ MESLEK MİDİR?

Ġcra etttiğiniz(ÇalıĢtığınız) Meslek Eğitimini Aldığınız

Meslekmi?

EVET; 570;

43%

K.EVET; 449;

35%

F.YOK; 2; 0%

HAYIR; 178;

14%

K.HAYIR; 101;

8%

EVET

K.EVET

F.YOK

HAYIR

K.HAYIR

Page 9: Anestezi teknisyenlerinin sorunlari2014

9

İŞ YERİNDE/ÇALIŞMA SAHASINDA KENDİZİ GÜVENDE HİSSEDERMİSİNİZ?

ĠĢ Yerinde Kendinizi Güvende Hissediyormusunuz?

EVET; 376; 28%

K.EVET; 280;

22%F.YOK; 9; 1%

HAYIR; 290;

22%

K.HAYIR; 345;

27%EVET

K.EVET

F.YOK

HAYIR

K.HAYIR

ÇALIŞMA KOŞULLARI İLE İLGİLİ ALINACAK KARARLARA KATILIMINIZ SAĞLANIRMI?

ÇalıĢma KoĢulları Kararları Katılım

EVET,

350, 27%

K.EVET,

232, 18%

F.YOK, 8,

1%

HAYIR,

432, 33%

K.HAYIR,

278, 21% EVET

K.EVET

F.YOK

HAYIR

K.HAYIR

YÖNETİCİLERİNİZ YADA ÇALIŞMA ARKADAŞLARINIZ TARAFINDAN SİZE PSİKOLOJİK BASKI (MOBBİNG) UYGULANIYORMU?

Yönetici,ÇalıĢma ArkadaĢları Mobbing

EVET; 451;

34%

K.EVET; 298;

23%F.YOK; 11; 1%

HAYIR; 321;

25%

K.HAYIR; 219;

17%EVET

K.EVET

F.YOK

HAYIR

K.HAYIR

Page 10: Anestezi teknisyenlerinin sorunlari2014

10

ÇALIŞTIĞINIZ KURUMDA “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU”

GEREĞİNCE GEREKLİ ÖNLEMLER ALINIYOR MU?

ĠĢçi Sağlığı ve Güvenliği

EVET,

305, 23%

K.EVET,

265, 20%

F.YOK, 15,

1%

HAYIR,

481, 38%

K.HAYIR,

234, 18% EVET

K.EVET

F.YOK

HAYIR

K.HAYIR

ÇALIŞMA ORTAMINIZDA RADYASYON ETKİSİNDE KALIYOR MUSUNUZ?

Radyasyon Etkisi

EVET, 462,

36%

K.EVET,

256, 20%F.YOK, 32,

2%

HAYIR, 340,

26%

K.HAYIR,

210, 16%EVET

K.EVET

F.YOK

HAYIR

K.HAYIR

ÇALIŞMA ORTAMINIZDA KULLANILAN ANESTEZİK GAZLARIN KOKUSUNU

ALGILIYOR MUSUNUZ?

Anestezik Gaz Kokusu Algılama

EVET, 432,

33%

K.EVET,

313, 24%F.YOK, 22,

2%

HAYIR,

321, 25%

K.HAYIR,

212, 16%EVET

K.EVET

F.YOK

HAYIR

K.HAYIR

Page 11: Anestezi teknisyenlerinin sorunlari2014

11

ÇALIŞMA ORTAMINIZDA HAVALANDIRMA YETERLİ Mİ?

ÇALIġMA ORTAMINDA HAVALANDIRMA YETERLĠMĠ?

EVET; 321; 25%

K.EVET; 298;

23%

F.YOK; 11; 1%

HAYIR; 451; 34%

K.HAYIR; 219;

17% EVET

K.EVET

F.YOK

HAYIR

K.HAYIR

ÇALIŞMA ORTAMINIZDA AYDINLATMA YETERLİ Mİ?

ÇALIŞMA ORTAMINIZDA AYDINLATMA YETERLİMİ

EVET; 377; 29%

K.EVET; 298;

23%

F.YOK; 6; 0%

HAYIR; 400;

31%

K.HAYIR; 219;

17% EVET

K.EVET

F.YOK

HAYIR

K.HAYIR

ÇALIŞMA ALANIZDA GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ YAPILIYORMU?

ÇALIŞMA ALANIZDA GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ YAPILIYORMU?

EVET; 283; 22%

K.EVET; 252;

19%

F.YOK; 6; 0%

HAYIR; 388;

30%

K.HAYIR; 371;

29%

EVET

K.EVET

F.YOK

HAYIR

K.HAYIR

Page 12: Anestezi teknisyenlerinin sorunlari2014

12

YILLIK İZİN HAKKINIZI İSTEDİĞİNİZ ŞEKİLDE KULLANABİLİYORMUSUNUZ?

Yıllık Ġzin Hakkını Kullanabiliyormusunuz?

EVET; 314;

24%

K.EVET;

232; 18%

F.YOK; 12;

1%

HAYIR; 421;

32%

K.HAYIR;

321; 25%EVET

K.EVET

F.YOK

HAYIR

K.HAYIR

ÖĞLE TATİLİNİ KULLANA BİLİYOR YADA DİNLENME ARASI

VEREBİLİYORMUSUNUZ?

Öğle Tatili,Dinlenme

EVET;

256; 20%

K.EVET;

198; 15%

F.YOK;

14; 1%

HAYIR;

543; 42%

K.HAYIR;

289; 22% EVET

K.EVET

F.YOK

HAYIR

K.HAYIR

MESLEĞİNİZİ İCRA EDERKEN GÜCÜNÜZÜN ÜSTÜNDE ÇALIŞTIĞINIZI

HİSSETTİĞİNİZ OLUYOR MU?

MESLEĞĠNĠZĠ ĠCRA EDERKEN GÜCÜNÜZÜN ÜSTÜNDE

ÇALIġTIĞINIZI DÜġÜNÜYORMUSUNUZ?

EVET; 441;

34%

K.EVET; 341;

26%F.YOK; 8; 1%

HAYIR; 276;

21%

K.HAYIR;

234; 18%EVET

K.EVET

F.YOK

HAYIR

K.HAYIR

Page 13: Anestezi teknisyenlerinin sorunlari2014

13

SON BİR YIL ÇİNDE,İŞİŞNİZDEN DOLAYI ALKOLLÜ İÇKİ,YADA İLAÇ ALIMI SAYISINDA ARTIŞ OLDUMU?

ÇalıĢma Sahası ve ĠĢinizden Dolayı Alkollü Ġçecek Yada Ġlaç

Alımı Arrtımı*

EVET; 289;

22%

K.EVET; 276;

21%

F.YOK; 20; 2%

HAYIR; 460;

35%

K.HAYIR; 255;

20% EVET

K.EVET

F.YOK

HAYIR

K.HAYIR

SON BİR YIL İÇERİSİNDE İŞİNİZDEN DOLAYI,HAYATIN YAŞAMAYA DEĞER

OLMADIĞINI, YADA ÖLMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ OLDU MU?

ĠĢinizdn Dolayı Hayatın YaĢamaya Değer

Olmadığını bu nedenle Ölmeyi DüĢündüğünüz

Oldumu?

EVET; 312;

24%

K.EVET;

190; 15%

F.YOK; 34;

3%

HAYIR; 367;

28%

K.HAYIR;

397; 30%

EVET

K.EVET

F.YOK

HAYIR

K.HAYIR

ÇALIŞMA ORTAMINIZ SİZİN RUH SAĞLINIZI TEDAVİ GEREKTİRECEK KADAR

BOZDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

ÇalıĢma Ortamı ve ĠĢiniz Siizn Ruh Sağlığınıız Tedavi Gerektirecek Kadar

Bozuyormu?

EVET; 390; 30%

K.EVET; 401; 31%F.YOK; 30; 2%

HAYIR; 244; 19%

K.HAYIR; 235; 18% EVET

K.EVET

F.YOK

HAYIR

K.HAYIR

Page 14: Anestezi teknisyenlerinin sorunlari2014

14

SON BİR YIL İÇERİSİNDE İŞTEN EVE GİDERKEN KENDİNİZİ ÜZGÜN, ÇÖKMÜŞ HİSSEDİYOR MUSUNUZ?

ĠĢ ÇıkıĢı Kendinizi Üzgün ve ÇökmüĢ Hissediyormusunuz?

EVET; 350; 27%

K.EVET; 156; 12%

F.YOK; 60; 5%HAYIR; 378; 29%

K.HAYIR; 356; 27%EVET

K.EVET

F.YOK

HAYIR

K.HAYIR

SON BİR YILDA,ÇALIŞMA SAHASI VE İŞİNİZ NEDENİ İLE PEK ÇOK ŞEY İLE DAHA

AZ İLGİLENMEKTE,YANİ ESKİDEN ZEVK ALDIĞINIZ ŞEYLERDEN ŞİMDİ DAHA AZMI KEYİF ALIYORSUNUZ?

ÇalıĢma Sahası ve ĠĢiniz 'iĢyeri Nedeni Ġle Eskiden Yaptığınız

ġeylerden Daha Azmı Keyif Alıyorsunuz?

EVET; 400; 32%

K.EVET; 212;

16%

F.YOK; 44; 3%

HAYIR; 344;

26%

K.HAYIR; 300;

23%EVET

K.EVET

F.YOK

HAYIR

K.HAYIR

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN OLUMSUZ ETKİSİ İLE SON BİR YILDA KAFAYI BULMAK, KENDİNİZİ İYİ HİSSETMEK VEYA RUH HALİNİZİ (MOOD) DEĞİŞTİRMEK İÇİN HERHANGİ BİR MADDE, İLAÇ (ANESTEZİK İLAÇLAR DAHİL) KULLANDINIZ MI?

Sağlıkta DönüĢüm Etkisi Ġle Her Hangi Bir Mddde Aaljezik

Ġlaçlar Kullandınızmı?

EVET; 365;

29%

K.EVET; 278;

21%F.YOK; 14; 1%

HAYIR; 344;

26%

K.HAYIR; 299;

23% EVET

K.EVET

F.YOK

HAYIR

K.HAYIR