Anboto 498

  • View
    279

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

  1. 1. 2013ko apirilaren 26a11. urteawww.anboto.orgDURANGALDEKOASTEKARIA498. aleaMallabia 2Mallabia eta Ermua Bizirik-ekmanifestazioa deitu du biharkoDurangaldea 639 pertsonek erabili duteAmankomunazgoko aterpetxeaDurangaldea 6Manifestazioa deitu du LABekDurangon, maiatzaren 1erakoMaaria 7Gaur arratsaldean inauguratukodute Errekondoko kultur etxeaAKI dendaren lizentziarihelegitea aurkeztu dioDendak Bai elkarteak 2Txapeldun izanala ez izanHilabete barru, AKI brikolaje supermeka-tuak ateak zabaltzea aurreikusi du Monto-rretan. Dendak Bai elkarteak, baina, Duran-gokoUdalakAKIriemandakojardueralizen-tzia legez kanpokoa dela iritzita, helegiteaaurkeztudu.Merkatariekdiotenez,LurraldeZatikako Planari dagokionez, udalak AKI za-balduko den lursaila hartu du kontuan baka-rrik,Montorretakoindustriaguneosoabeha-rrean. Kautelazko neurri moduan lizentziahori etetea eskatu dute.Udalak emandako jarduera lizentzialegez kanpokoa dela diote merkatariekDomekan binakako finala jokatukodu Pablo Berasaluze pilotariberriztarrak. 35 urtegaz, bereibilbide profesionaleko unerikgozoenak bizitzen ari da 15LAtelierreko dantzariak kalera irtengo diraDurangon, bihar, Dantzaren Egunean 13Kultura
  2. 2. 2 | 2013ko apirilaren 26a, barikua | anbotoHerririk herriAnboto KomunikabideakMALLABIAELORRIO ZALDIBARMarixelenjaiakospatukodituzteAreition,datorrenasteanJ.G.Areitio auzoko jaiak datorrenmartitzenean abiatuko dituz-te. Arratsaldeko 20:00etan,donien atxa apiniko dute, etakanpaiak jo eta txapliguakjaurtiko dituzte. Ondoren,Goizeder jatetxean afaritara-kobatukodira.Eguaztenean, meza izangoda 11:00etan. Ostean, Mallabi-ko trikitilariek giroa alaitu-ko dute. Mallabiko dantza tal-deak, berriz, erakustaldia es-kainiko du. 12:30ean gizonprobetan jardungo dute IigoAurrekoetxeak (Euskal Herri-kotxapelduna80kilotan),Gor-ka de la Concepcinek eta Ai-tor de la Concepcinek 500 ki-loko harriagaz. Arratsaldeko17:30ean, asto probetan Txi-biter (Azkoitia), Vitorio Cela-ya (Eibar), Goizeder jatetxea(Mallabia) eta Lupiortu Goi-koa(Erandio)arikodira.JONE GUENETXEAMallabia eta Ermua Bizirik-ekmanifestaziorako deia egin duzapaturako. Protesta ekitaldiaErmuko plazatik abiatuko da,bihar, arratsaldeko 17:00etan.Mallabia eta Ermuko 47 enpre-sa komite, eragile, elkarte etaudalek deialdiagaz bat egin du-te. Tartean, honako hauek: Ma-llabiko eta Ermuko udalak, Izar-gorri elkartea, Mendibil eta Ja-sokunde abesbatzak, MallabikoErnai Gazteak, Mecanicas Ma-llabi, LAB USA, WAT Direccio-nes, CCOO CNC LAN, Replati-sa, LAB IDESA, CCOO IMIGAS,CGT-DEPRESA, DMETAL etaLABOsakidetzadaude.Mallabian eta Ermuan kri-siak gogor eragin du. Bi herrie-tako langabezia-tasa azken zaz-pi urteetan hirukoiztu egin de-la gogorarzi dute manifestazioa-ren deitzaileek: Krisiak ekarridiguna bazterkeria soziala, in-posaketa eta pobrezia da, eta gai-nera, orain arte ere kaltetuenakizan direnengan: gazteria, langa-betuak, jubilatuak, langileak....Herrian ditugun gatazkei au-rre egiteko indarrak batzeko ga-raia da. Lan erreformak, des-jabetzeak, LOMCE legea, koor-dainketa osasunean, Mendeko-tasun Legearen garapena eteteaetabestehainbatekimenkritika-tudituzte.Manifestazioaren antolatzaileek ateratako argazkia.Protesta ekitaldiaErmuko plazatikabiatuko da, bihar,arratsaldeko 17:00etanMallabia eta Ermua Bizirik-ekmanifestazioa deitu du biharko47enpresakomite,eragile,elkarteetaudalekmanifestazioarekinbateginduteBi herrietako langabezia-tasa azken zazpi urteetanhirukoiztu egin delagogorarazi duteLanber etaColanberenpresenegoerazBilduk eta PSEkhaurreskolaproiektuarenalde egin duteITSASO ESTEBANEskopeten fabrikazioan etasalmentan jardun duten Lan-ber eta Colanber enpresenegoeraren berri ematen duenidatzia aurkeztu zuten marti-tzeneko udalbatzarrean LABetaCCOOsindikatuek.Hartzekodunen lehiake-tan daude talde bereko enpre-sa horiek, eta lantoki bietako15 lanpostu galtzea ekarrikoduen likidazio prozesuan sar-tuta. Langileek martitzeneanZaldibarko udalbatzarreanaurkeztu zuten idatzian azal-tzen dutenez, enpresa hauendesagertzea ez da bideraga-rritasun ekonomiko ezagatikgertatuko, arduradunen ku-deaketa negargarriak ekarrigaitu gauden irteerarik bakokalezulohonetara.Hainbat hilabeteko solda-ta zor diete Lanber eta Colan-ber enpresek langileei, udal-batzarrean irakurritako ida-tzi horretan azaltzen denez.Egoerak kaltetutako langileeielkartasuna adierazi zietenudalekoalderdiek.I.E.Martitzeneko ezohiko udal-batzarrean, Bilduko gober-nuaren eta PSE-EEren alde-ko bozkekin onartu zutenbehin betiko, Haur Hezkun-tzako eta haurreskolako erai-kin berriak egiteko proiek-tua. Bozketan abstenitu eginziren EAJko eta PPko zinego-tziak. Hasierako egitasmoa-ren moldaketa da onartu du-tena: esaterako, lau barik hi-ru gela izango ditu azkenean,haurreskolak.Jose Andres Urizar zine-gotziak eman zuen proiektua-ren inguruko informazioa:denera, 1.486.800 euroko au-rrekontuagaz burutuko du-te proiektua (eta Eusko Jaur-laritzaren 464.800 euroko etaEEEren 105.000ko dirulagun-tzaizangodituzte).Maiatz edo ekainerakoegongo da obra adjudikatu-ta. Lanak udan egingo dituz-te, Arantza Baigorri alkatea-ren berbetan: Irailean, ikas-turtea eraikin berrietan hasi-koduteumeek.UrteotantaldetikpasatudirendantzariakelkartzeadataldearenhelburuaMARKEL ONAINDIABesaide dantza taldeak 45 urtebete ditu dagoeneko, eta urtemu-ga berezi hori ospatzeko, egunosoko jaialdia egingo dute bihar.Goizean, kalejira egingo dute he-rritik, eta 12:30ean dantza saioa.Ostean, trikipoteoan irtengo du-te, eta 14:30ean bazkarian batu-ko dira. Bazkalosterako errome-ria prestatu dute, Gozo-Gozo tal-deagaz. Urteotan taldetik pasatudirendantzariakelkartzeadatal-dearen helburua, Maialen Piabegiraleak azaldu duenez. 300 la-gunek eman dute bazkaltzekoizena. Horrez gainera, taldeanegiten den lana erakustea ere gu-ra dute. Askotan lan hori ez daikusten,esandu.UmeendantzataldeadaBesai-de; gaur egun, 70 haur dabiltzaeuskaldantzakikasten,hogeibatbegiralegaz. Piak dio, oso gus-tura egiten dutela lan boluntariohori. 45 urtean lan handia egindela esan du, euren aurrekoakgogoratuta: Eurei eskerrak hel-du gara honaino, eta espero du-gugukereerreleboaedukitzea.45. urtebetetzea ospatuko dubihar Besaide dantza taldeakBesaide dantza taldekoak, familia argazki batean.Umeen dantza taldea daBesaide; gaur egun, 70 haurdabiltza euskal dantzakikasten, hogei begiralegaz
  3. 3. 2013ko apirilaren 26a, barikua | anboto Herririk herri | 3DURANGOM. O.Hilabete baten bueltan merka-taritzagune berria zabaldukodute Montorretan: AKI briko-laje denda. Udalak emandakojarduera lizentzia legez kan-pokoa dela uste dute DendakBai elkarteko merkatariek,eraikitzeko muga gainditu-ta dagoelakoan. Errekurtsoaipini dute Bizkaidendak el-karteagaz batera, eta horrenberri eman zuten martitze-nean Dendak Bai elkartekoGuillermo Oarbeaskoak etaBizkaidendak elkarteko JoseAndrs Cebrecosek. Merka-tarien ordezkariek adierazidute Montorretan saltokiakeraikitzeko muga gainditutadagoela, eta udalak lizentziaemateko egin duen kalkulua-gaz ez dute bat egiten. Eurenesanetan, udalak AKI zabaldu-ko den lursaila hartu du kon-tuan bakarrik, Montorretakoindustrialde osoa beharrean.Azaldu dutenez, Zatikako Lu-rralde Planak industrialdean13.000 metro karratutan ema-ten du komertzioak zabaltzekoaukera. Diote, orain AKIrenlursailean 13.000 metro horiekbete direla, baina industrialdeosoa kontuan hartuta 32.400metro daudela erabilita.Jaurlaritzak lizentziaribaiezkoa eman zion. Udalak,interpretazio okerrarekin,akatsera eroan du Eusko Jaur-laritza. Jaurlaritzak bere aka-tsa konpondu du udala egoera-ren arduradun eginez. Lizen-tzia errekurritzeaz gainera,kautelazko neurri moduan li-zentzia hori etetea eskatu dute.Merkataritzagune berriakkomertzio txikiari kalte egin-go diola uste dute. Kanpainapubliko bat aurrera eroangodugu merkataritzagune honekherriari eta merkatariei egin-go dizkien kalteak erakuste-ko. Gainera, ohartarazi duteDurango estrategikoa delaEAE mailan, eta inguruan ereeragina edukiko duela. Ingu-rua merkataritzagune handibat bihurtzeko arriskua dagoe-la-eta, kezka agertu dute.2012ko otsailetik dihardutelizentzia horren kontra egiten.AKI dendaren lizentziari helegiteaaurkeztu dio Dendak Bai elkarteakMerkatariek azaldu duteMontorretan saltokiakeraikitzeko mugagaindituta dagoelaDendak Bai eta Bizkaidendak elkarteetako kideak goian; AKi denda behean.Udalak emandako jarduera lizentzia legez kanpokoa dela uste duteM.O.PSE-EEko Pilar Riosek EAJ kri-tikatu du, Gaztetxea oraindikbota barik dagoelako eta bereustez arriskutsua izaten jarrai-tzen duelako. Haren arabera,inguruko etxeetako bizilagunakzein merkatariak kexatu egindira, zaratagatik eta zikinkeria-gatik,besteakbeste.Kexahoriekez ei dira gaurko kontuak, urtee-takoak baizik. Gainera, Riosekadierazi du teilatua eta fatxadaegoera txarrean daudela, hain-bat zati jausteko arriskuan: Be-rezikihorreksortzendukezka.Riosen ustez, gobernu tal-deak ez du erabakiak hartzekogaitasunik. Sozialistek gogora-razi dute iazko aurrekontuetan200.000 euroko partida bat gordezutela eraikina botatzeko. Bai-na, asmo hori ez da praktikaraekarri. Eraikina 70eko hamar-kadan altxatu zuten, errekarengainean, eta kokapen horrenga-tik, gaur egun legez kanpokoada.Sozialistekdiotenez,iazURAagentziak Eusko Jaurlaritzakouraren inguruko agentzia obra-ren erdia ordaintzeko konpro-misoa hartu zuen. Aukera horigaldu izana kritikatu dute, etagobernu taldeari utzikeriaegotzi diote. Eraikina berehalabotatzekoeskatudute.Gazteen erantzunaGaztetxeko asanbladak sozialis-tei erantzun die: PSE-EEk ida-tzitako artikulua testu demago-giko, alderdikoi eta oportunistairuditu zaigu. Gaztetxearen iru-dia hondatzeko bakarrik erabi-li dena. Lanean dabiltzala dio-te gazteek: Eraikinaren egoeratxarra dela-eta gure esku dagoenguztiaegitensaiatzengara.Asanbladakoek diote Gazte-txearenhelburuaherrikoeremusozial eta kulturalaren parteizatea dela, eta zabalik dagoela.Martitzenetan 17:30ean egitendituzten batzarretan parte har-tzekogonbidapenaegindute.PSE-EEk dio Gaztetxekoeraikina arriskutsua delaRiosekeraikinabotatzekoeskatudioEAJriGaztetxeko