5
ANATOMİ DENEME SINAVI 9 1. I. Nervus petrosus profundus II. Nervus mandibularis III. Nervus zygomaticus IV. Nervus maxillaris V. Nervus petrosus major Yukarıda verilen oluşumlardan hangileri fossa pterygopalatina içerisinde bulunur? A) I-II-III B) I-IV-V C) II-III-IV D) II-III-V E) I-III-IV 2. Aşağıdaki ligamentlerden hangisi uyluğun aşırı abduksiyonunu önler? A) Ligamentum ischiofemorale B) Ligamentum iliofemorale C) Ligamentum pubofemorale D) Ligamentum capitis femoris E) Ligamentum transversum acetabuli 3. Yüksek ateş ile acile getirilen 12 yaşındaki bir çocukta aynı zamanda ve sırt ve boyun bölgesinde sertlik de olduğu gözleniyor. Yapılan tetkikler sonucunda bu çocuğa menenjit teşhisi konuluyor.Bu teşhisin doğrulanması amacıyla yapılan lumbar ponksiyon sonucunda serebrospinal sıvı içinde hematopoetik hücrelerin var olduğu izleniyor. Bu hastada lumbar ponksiyon yapılırken aşağıdaki ligamentlerden hangisi iğne tarafından delinmez ? A) Ligamentum supraspinale B) Ligamentum interspinale C) Ligamentum favum D) Arachnoidea mater E) Ligamentum longitudinale posterius 4. Nervus frontalis ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? A) Nervus ophthalmicus’un en büyük dalıdır B) Orbita’ya, fssura orbitalis superior yoluyla girer C) Orbita’da musculus levator palpebrae superioris ile periorbita arasında öne doğru ilerler D) Orbita’da nervus nasociliaris’i verir E) Orbita’da, nervus supratrochlearis dalını verir 5. Yürüme sırasında pelvisin yerden teması kesilmiş ekstremite tarafına düşmesini önlemek için, pelvisin yere basılan tarafa doğru abduksiyonunu aşağıdaki kaslardan hangisi yaptırır? A) Musculus gluteus maximus B) Musculus obturator internus C) Musculus gluteus medius D) Musculus biceps femoris E) Musculus gracilis 6. Akut apandisit şüphesiyle operasyona alınan hastada, aşağıdaki oluşumlardan hangisi appendix vermiformis’in lokalizasyonu hakkında bilgi verir? A) Haustra coli B) Taeniae coli C) Appendices epiploicae D) Valva ileocaecalis E) Articulatio sacroiliaca 7. Ligamentum vocale’leri gevşeterek sesin kalınlaşmasını sağlayan larinks kası aşağıdakilerden hangisidir? A) Musculus cricoarytenoideus posterior B) Musculus cricothyroideus C) Musculus thyroarytenoideus D) Musculus arytenoideus transversus E) Musculus cricoarytenoideus lateralis 8. Beyin sapında toplam kaç tane vestibuler çekirdek bulunur? A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10 9. Arteria suprarenalis inferior, aşağıdaki damarlardan hangisinin dalıdır? A) Aorta abdominalis B) Arteria mesenterica superior C) Arteria mesenterica inferior D) Arteria phrenica inferior E) Arteria renalis 10.Aşağıdaki oluşumlardan hangileri sağ atrium ile ilgili değildir ? A) Venae cava superior - Venae cava inferior B) Venae cardiacae anteriores – Venae cardiacae minimae C) Sinus coronarius – Musculi pectinati D) Fossa ovalis – Nodus sinuatrialis E) Vena pulmonalis – Vena cardiaca parva 11. Ailesi aşı yaptırmadığı için poliomyelit gelişen bir çocukta sağ taraf lumbal ve sakral segmentlerdeki ön boynuz motor nöronlar etkileniyor. Bu hastada aşağıdaki seçeneklerdeki verilerden hangisi görülmez ? A) Sağ alt ekstremitede monopleji B) Patella refeksinin alınamaması C) Sağ alt ekstremite kaslarında atrof D) Sağ alt ekstremite kaslarında fasikülasyonlar E) Sağ alt ekstremitede duyu kaybı 12.Musculus cremaster’i aşağıdaki kaslardan hangisinin liferi oluşturur? A) Musculus rectus abdominis B) Musculus pyramidalis C) Musculus obliquus externus abdominis D) Musculus transversus abdominis E) Musculus obliquus internus abdominis 13.Siflizde görülen Tabes Dorsalis’te aşağıdaki verilerden hangisi görülmez ? A) Lezyonla aynı tarafta ve lezyon seviyesinin altında pozisyon, kinestezi duyuları kaybolur B) Lezyonla aynı tarafta ve lezyon seviyesinin altında ağrı ve ısı duyusunun kaybına neden olur C) Lezyonla aynı tarafta ve lezyon seviyesinin altında vibrasyon ve iki nokta diskriminasyonu duyuları kaybolur D) Romberg belirtisi (+) dir E) Funiculus posterior ataksisi gözlenir 14.Şekilde “X” ile işaretlenmiş bölgenin duyusunu taşıyan sinir, aşağıdakilerden hangisidir? A) Nervus fbularis communis B) Nervus obturatorius C) Nervus tibialis D) Nervus fbularis superfcialis E) Nervus fbularis profundus ANATOMİ DENEME SINAVI SORULARI - 1

ANATOMİ DENEME SINAVI SORULARI - 1 · ANATOMİ DENEME SINAVI 9 1. I. Nervus petrosus profundus II. Nervus mandibularis III. Nervus zygomaticus IV. Nervus maxillaris V. Nervus petrosus

  • Upload
    others

  • View
    27

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ANATOMİ DENEME SINAVI SORULARI - 1 · ANATOMİ DENEME SINAVI 9 1. I. Nervus petrosus profundus II. Nervus mandibularis III. Nervus zygomaticus IV. Nervus maxillaris V. Nervus petrosus

ANATOMİ DENEME SINAVI

9

1. I. Nervus petrosus profundusII. Nervus mandibularisIII. Nervus zygomaticusIV. Nervus maxillarisV. Nervus petrosus major

Yukarıda verilen oluşumlardan hangileri fossa pterygopalatina içerisinde bulunur?A) I-II-III B) I-IV-VC) II-III-IV D) II-III-V

E) I-III-IV

2. Aşağıdaki ligamentlerden hangisi uyluğun aşırı abduksiyonunu önler?A) Ligamentum ischiofemorale B) Ligamentum iliofemoraleC) Ligamentum pubofemorale D) Ligamentum capitis femorisE) Ligamentum transversum acetabuli

3. Yüksek ateş ile acile getirilen 12 yaşındaki bir çocukta aynı zamanda ve sırt ve boyun bölgesinde sertlik de olduğu gözleniyor. Yapılan tetkikler sonucunda bu çocuğa menenjit teşhisi konuluyor.Bu teşhisin doğrulanması amacıyla yapılan lumbar ponksiyon sonucunda serebrospinal sıvı içinde hematopoetik hücrelerin var olduğu izleniyor.

Bu hastada lumbar ponksiyon yapılırken aşağıdaki ligamentlerden hangisi iğne tarafından delinmez?A) Ligamentum supraspinaleB) Ligamentum interspinaleC) Ligamentum flavumD) Arachnoidea mater E) Ligamentum longitudinale posterius

4. Nervus frontalis ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?A) Nervus ophthalmicus’un en büyük dalıdırB) Orbita’ya, fissura orbitalis superior yoluyla girerC) Orbita’da musculus levator palpebrae superioris ile

periorbita arasında öne doğru ilerlerD) Orbita’da nervus nasociliaris’i verirE) Orbita’da, nervus supratrochlearis dalını verir

5. Yürüme sırasında pelvisin yerden teması kesilmiş ekstremite tarafına düşmesini önlemek için, pelvisin yere basılan tarafa doğru abduksiyonunu aşağıdaki kaslardan hangisi yaptırır?A) Musculus gluteus maximusB) Musculus obturator internusC) Musculus gluteus mediusD) Musculus biceps femorisE) Musculus gracilis

6. Akut apandisit şüphesiyle operasyona alınan hastada, aşağıdaki oluşumlardan hangisi appendix vermiformis’in lokalizasyonu hakkında bilgi verir?A) Haustra coli B) Taeniae coliC) Appendices epiploicae D) Valva ileocaecalis

E) Articulatio sacroiliaca

7. Ligamentum vocale’leri gevşeterek sesin kalınlaşmasını sağlayan larinks kası aşağıdakilerden hangisidir?A) Musculus cricoarytenoideus posteriorB) Musculus cricothyroideusC) Musculus thyroarytenoideusD) Musculus arytenoideus transversusE) Musculus cricoarytenoideus lateralis

8. Beyin sapında toplam kaç tane vestibuler çekirdek bulunur?A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

9. Arteria suprarenalis inferior, aşağıdaki damarlardan hangisinin dalıdır?A) Aorta abdominalis B) Arteria mesenterica superiorC) Arteria mesenterica inferiorD) Arteria phrenica inferiorE) Arteria renalis

10. Aşağıdaki oluşumlardan hangileri sağ atrium ile ilgili değildir?A) Venae cava superior - Venae cava inferiorB) Venae cardiacae anteriores – Venae cardiacae minimaeC) Sinus coronarius – Musculi pectinatiD) Fossa ovalis – Nodus sinuatrialisE) Vena pulmonalis – Vena cardiaca parva

11. Ailesi aşı yaptırmadığı için poliomyelit gelişen bir çocukta sağ taraf lumbal ve sakral segmentlerdeki ön boynuz motor nöronlar etkileniyor.

Bu hastada aşağıdaki seçeneklerdeki verilerden hangisi görülmez?A) Sağ alt ekstremitede monoplejiB) Patella refleksinin alınamamasıC) Sağ alt ekstremite kaslarında atrofiD) Sağ alt ekstremite kaslarında fasikülasyonlarE) Sağ alt ekstremitede duyu kaybı

12. Musculus cremaster’i aşağıdaki kaslardan hangisinin lifleri oluşturur?A) Musculus rectus abdominisB) Musculus pyramidalisC) Musculus obliquus externus abdominisD) Musculus transversus abdominisE) Musculus obliquus internus abdominis

13. Sifilizde görülen Tabes Dorsalis’te aşağıdaki verilerden hangisi görülmez?A) Lezyonla aynı tarafta ve lezyon seviyesinin altında pozisyon,

kinestezi duyuları kaybolurB) Lezyonla aynı tarafta ve lezyon seviyesinin altında ağrı ve

ısı duyusunun kaybına neden olurC) Lezyonla aynı tarafta ve lezyon seviyesinin altında vibrasyon

ve iki nokta diskriminasyonu duyuları kaybolurD) Romberg belirtisi (+) dirE) Funiculus posterior ataksisi gözlenir

14. Şekilde “X” ile işaretlenmiş bölgenin duyusunu taşıyan sinir, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nervus fibularis communisB) Nervus obturatoriusC) Nervus tibialisD) Nervus fibularis superficialisE) Nervus fibularis profundus

ANATOMİ DENEME SINAVI SORULARI - 1

Page 2: ANATOMİ DENEME SINAVI SORULARI - 1 · ANATOMİ DENEME SINAVI 9 1. I. Nervus petrosus profundus II. Nervus mandibularis III. Nervus zygomaticus IV. Nervus maxillaris V. Nervus petrosus

KLİNİSYEN DENEME SINAVLARI SERİSİ - ANATOMİ

10

ANATOMİ DENEME SINAVI

11

1. Fossa infratemporalis’i, fossa cranii media’ya bağlayan oluşum aşağıdakilerden hangisidir?A) Foramen ovaleB) Canalis pterygoideusC) Canalis opticusD) Fissura orbitalis superiorE) Foramen rotundum

2. Sinus sagittalis inferior ile birleşerek sinus rectus’a açılan ven aşağıdakilerden hangisidir?A) Vanea interna cerebri B) Vanea inferiores cerebriC) Vanea superiores cerebri D) Vane basalisE) Vane magna cerebri

3. Trafik kazası geçiren bir kişide kaza sonucunda quadripleji meydana geliyor. Bu kişiye yapılan ileri radyolojik tetkiklerde dens axis’in medulla spinalis’e bası yaptığı görülüyor.

Bu hastada aşağıda verilen ligamentlerden hangisi zedelenmiştir?A) Ligamentum longitudinale anteriusB) Ligamentum transversum atlantisC) Ligamentum flavumD) Ligamentum supraspinaleE) Ligamentum nuchae

4. Resimde “X” ile işaretlenmiş oluşum, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cartilago thyroideaB) Cartilago arytenoideaC) Cartilago cuneiformisD) Cartilago corniculataE) Cartilago cricoidea

5. Aşağıdaki sinir eşleştirmelerinden hangisinin dilin innervasyonu ile ilgisi yoktur?A) Nervus lingualis - Nervus facialisB) Nervus facialis – Nervus vagusC) Nervus glossopharyngeus - Nervus lingualisD) Nervus mandibularis – Nervus maxillarisE) Nervus hypoglossus – Plexus pharyngeus

6. I. Musculus teres majorII. Musculus subscapularisIII. Musculus latissimus dorsiIV. Musculus teres minorV. Musculus pectoralis minor

Yukarıdaki kaslardan hangileri fossa axillaris’in arka duvarını meydana getirir?

A) I,II,III B) I,II,IVC) II,III,IV D) III,IV,V

E) I,III,V

7. Corpus geniculatum laterale nerede yer alır?A) Hypothalamus B) Metathalamus C) Epithalamus D) Subthalamus

E) Lobus occipitalis

8. Vulva bölgesinde malignitesi olan bir kadın hastada lenf yoluyla metastaz öncelikle ve en sık hangi lenf düğümlerine olur?A) Nodi lymphatici preaorticiB) Nodi lymphatici iliaci interniC) Nodi lymphatici iliaci externiD) Nodi lymphatici aortici lateralesE) Nodi lymphatici inguinales superficiales

9. Şekilde “X” ile gösterilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cavitas tympaniB) VestibulumC) Canales semicirculares D) Processus mastoideusE) Fenestra cochleae

10. Aşağıdaki venlerden hangisinin plexus venosus vertebralis ile bağlantısı meme kanserlerinin kemiklere ve sinir sistemine metastaz yapmasına neden olur?A) Venae intercostales B) Vena thoracica internaC) Vena axillaris D) Vena subclaviaE) Vena brachialis

11. Çekirdekleri bulbopontin birleşmede lokalize kraniyal sinir aşağıdakilerden hangisidir?A) Nervus vestibulocochlearis B) Nervus accessoriusC) Nervus vagus D) Nervus abducensE) Nervus facialis

12. Testis’e ait aşağıdaki tabakalardan hangisi, karındaki fascia transversalis’in devamıdır?A) Fascia spermatica internaB) Fascia cremastericaC) Fascia spermatica externaD) Tunica vaginalis E) Tunica dartos

13.Parotis bezinin parasempatikleri aşağıdaki kranyal sinirlerden hangisi tarafından taşınır?A) Nervus oculomotoriusB) Nervus glossopharyngeusC) Nervus facialisD) Nervus vestibulocochlearisE) Nervus vagus

14. Motor konuşma merkezi (Broca)’nin bulunduğu saha aşağıdakilerden hangisidir?A) 9, 10, 11B) 44, 45C) 5, 7D) 17E) 22

ANATOMİ DENEME SINAVI SORULARI - 2

Page 3: ANATOMİ DENEME SINAVI SORULARI - 1 · ANATOMİ DENEME SINAVI 9 1. I. Nervus petrosus profundus II. Nervus mandibularis III. Nervus zygomaticus IV. Nervus maxillaris V. Nervus petrosus

KLİNİSYEN DENEME SINAVLARI SERİSİ - ANATOMİ

10

ANATOMİ DENEME SINAVI

11

1. Aşağıdaki oluşumlardan hangisi kafatası tabanının dış yüzünde (basis cranii externa’da) bulunmaz?A) Foramen lacerumB) Foramen rotundumC) Foramen ovaleD) Foramen spinosumE) Foramen stylomastoideum

2. Rima glottidis’i (glottis) açan larinks kası aşağıdakilerden hangisidir?A) Musculus cricothyroideusB) Musculus thyroarytenoideus C) Musculus cricoarytenoideus posteriorD) Musculus arytenoideus transversusE) Musculus arytenoideus obliquus

3. Aşağıdaki eklemlerin hangisi ile abduksiyon ve adduksiyon hareketleri yapılamaz?A) Articulatio glenohumeralisB) Articulatio radiocarpalisC) Articulatio carpometacarpalis pollicisD) Articulatio atlantoaxialis medianaE) Articulatio metatarsophalangealis

4. Nervus medianus felci olan bir hastada elin fleksiyonunu sağlayan kas aşağıdakilerden hangisidir?A) Musculus flexor digitorum superficialisB) Musculus palmaris longusC) Musculus pronator teresD) Musculus flexor carpi radialisE) Musculus flexor carpi ulnaris

5. Aşağıdaki sinirlerden hangisi sakral pleksusun anterior bölümünden oluşur?A) Nervus gluteus superiorB) Nervus tibialisC) Nervus gluteus inferiorD) Nervus musculi piriformisE) Nervus cutaneus femoris posterior’un lateral kısmı

6. Uyluğunun arka tarafında kesici alet yaralanması ile acile getirilen bir hastaya ilk müdahale uygulandıktan sonra yapılan muayenesinde, hastanın parmak uçlarında yükselemediği ve aşil tendon refleksinin alınamadığı görülüyor.

Bu hastada aşağıdaki sinirlerden hangisi zedelenmiştir?A) Nervus femoralisB) Nervus tibialisC) Nervus fibularis communisD) Nervus obturatoriusE) Nervus gluteus superior

7. Falx cerebri’nin serbest kenarında seyreden ve Galen veni ile birlikte sinus rectus’a açılan, dural sinüs aşağıdakilerden hangisidir?A) Sinus transversus B) Sinus sigmoideusC) Sinus sagittalis superiorD) Sinus sagittalis inferiorE) Sinus petrosus inferior

8. Fötal hayatta plasenta’dan fötus’a en yüksek oksijen konsantrasyonlu kanı taşıyan oluşumun, erişkindeki kalıntısı aşağıdakilerden hangisidir?A) Ligamentum venosumB) Fossa ovalisC) Ligamentum arteriosumD) Plica umbilicalis medialisE) Ligamentum teres hepatis

9. I. Musculi pectinatiII. Trabeculae carneaeIII. Trabecula septomarginalisIV. Conus arteriosusV. Crista terminalis

Yukarıdaki oluşumlardan hangileri kalbin sağ ventrikülünde yer alır?A) I, II, III B) II, III, IVC) III, IV, V D) I, III, V

E) III, IV, V

10. Aşağıdaki eşleştirilen oluşumlardan hangileri vagina carotica içinde bulunmaz? A) Arteria carotis interna - Arteria carotis communisB) Vena jugularis interna – Nervus vagusC) Ansa cervicalis – Derin boyun lenf nodulleri D) Nervus vagus – Ramus sinus caroticiE) Ganglion cervicale superius – Arteria carotis externa

11. Aşağıdaki oluşumlardan hangisi nucleus salivatorius superior ile ilgili değildir?A) Ganglion submandibulareB) Chorda tympaniC) Nervus facialisD) Bulbus (medulla oblangata)E) Glandula sublingualis

12. Hiatus aorticus’tan aort’la birlikte geçen oluşum aşağıdakilerden hangisidir?A) Nervus vagus B) Nervus phrenicus C) Arteria gastrica sinistra D) Ductus thoracicusE) Truncus sympathicus

13. Aşağıdaki kafa çiftlerinden hangisi yalnızca sensitif (duyusal) lif içerir?A) Nervus opticusB) Nervus vagusC) Nervus hypoglossusD) Nervus accessoriusE) Nervus trigeminus

14. Trafik kazası geçiren bir kişide sol foramen stylomastoideum’unun üzerinde bir kırık olduğu ve bu kırığın foramenin içindeki sinirde zedelenmeye neden olduğu görülüyor.

Bu hastada aşağıdaki klinik bulgulardan hangisi meydana gelir?A) Sol kulakta hiperakuziB) Sol fasiyal paraliziC) Sol glandula lacrimalis’te sekresyon kaybıD) Sol glandula parotidea’da sekresyon kaybıE) Sağ glandula lacrimalis’te sekresyon kaybı

ANATOMİ DENEME SINAVI SORULARI - 3

Page 4: ANATOMİ DENEME SINAVI SORULARI - 1 · ANATOMİ DENEME SINAVI 9 1. I. Nervus petrosus profundus II. Nervus mandibularis III. Nervus zygomaticus IV. Nervus maxillaris V. Nervus petrosus

KLİNİSYEN DENEME SINAVLARI SERİSİ - ANATOMİ

12

ANATOMİ DENEME SINAVI

13

1. Aşağıdaki kemiklerden hangisi burun boşluğunun üst duvarında bulunmaz?A) Os sphenoidaleB) Os nasaleC) Os ethmoidaleD) Os frontaleE) Os lacrimale

2. Aşağıdaki venlerden vena portae hepatis’e direk olarak açılmaz?A) Vena mesenterica inferior B) Vena gastrica sinistra C) Vena gastrica dextraD) Venae lienalisE) Venae mesenterica superior

3. Fossa pterygopalatina ile fossa infratemporalis’i birbirine bağlayan oluşum aşağıdakilerden hangisidir? A) Foramen ovaleB) Foramen sphenopalatinumC) Foramen rotundumD) Foramen spinosumE) Fissura pterygomaxillaris

4. Nervus facialis’in servikal dalı, aşağıdaki kaslardan hangisini innerve eder?A) Musculus sternocleidomastoideus B) M. geniohyoideusC) M. sternothyroideus D) PlatysmaE) M. masseter

5. I. Articulatio talocruralisII. Articulatio calcaneocuboideaIII. Articulationes interphalangeae pedis IV. Articulatio humeroulnarisV. Articulatio talocalcaneonavicularis

Yukarıdaki eklemlerden hangileri sadece fleksiyon ve ekstensiyon hareketi yapar?A) I, II, III B) II, III, IVC) I, III, IV D) II, IV, V

E) III, IV, V

6. Şekilde “X” ile işaretlenmiş oluşum, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ductus choledochusB) Ductus cysticusC) Ductus hepaticus communisD) Ductus hepaticus dexterE) Ductus hepaticus sinister

7. Aşağıdaki ganglionlardan hangisi postgang-lionik parasempatik nöronlar içermez?A) Gangliom coeliocumB) Gangliom oticumC) Gangliom pterygopalatinumD) Gangliom submandibulareE) Gangliom ciliare

8. Aşağıdaki kaslardan hangisi kola iç rotasyon yaptırmaz?A) Musculus latissimus dorsiB) Musculus subscapularisC) Musculus pectoralis majorD) Musculus teres majorE) Musculus teres minor

9. Foramen suprapiriforme’si üzerinde kesici alet yaralanması ile acile getirilen bir hastanın uyluk abduksiyonunda önemli bir şekilde zayıflama olduğu ve uyluğuna iç rotasyon yaptıramadığı görülüyor.

Trendelenburg testi de pozitif (+) olan bu hastanın aşağıdaki kaslarından hangisinde paralizi meydana gelmiştir?A) Musculus gluteus maximusB) Musculus gluteus mediusC) Musculus gracilisD) Musculus sartoriusE) Musculus tensor fascia latae

10. Gövdeden ağrı-ısı duyusunu taşıyan afferent yol aşağıdakilerden hangisidir?A) Tractus spinoreticularis B) Tractus spinoolivarisC) Tractus spinothalamicus anteriorD) Tractus spinothalamicus lateralisE) Tractus spinotectalis

11. Pericardiosentez sırasında aşağıdaki arterlerden hangisinin zedelenmemesine dikkat edilmelidir?A) Arteria subclaviaB) Arteria musculophrenicaC) Arteria bronchialisD) Arteria intercostalesE) Arteria thoracica interna

12. Vena jugularis interna ile sinus cavernosus arasında bulunan oluşum, aşağıdakilerden hangisidir?A) Sinus petrosus superiorB) Sinus petrosus inferiorC) Confluens siniumD) Sinus sagittalis superiorE) Sinus sagittalis inferior

13. Dilinin ucunda genel duyu kaybı olan bir hastada, olası sinir lezyonu aşağıdaki anatomik noktaların hangisinde olabilir? A) Canalis nervi hypoglossi B) Foramen jugulare C) Foramen stylomastoideum D) Foramen ovale E) Fossa pterygopalatina

14. Nervus facialis’in glandula lacrimalis’e giden postganglionik parasempatik lifleri, aşağıdaki ganglionların hangisinden ayrılır? A) Ganglion oticumB) Ganglion ciliareC) Ganglion trigeminaleD) Ganglion geniculiE) Ganglion pterygopalatinum

ANATOMİ DENEME SINAVI SORULARI - 4

Page 5: ANATOMİ DENEME SINAVI SORULARI - 1 · ANATOMİ DENEME SINAVI 9 1. I. Nervus petrosus profundus II. Nervus mandibularis III. Nervus zygomaticus IV. Nervus maxillaris V. Nervus petrosus

KLİNİSYEN DENEME SINAVLARI SERİSİ - ANATOMİ

12

ANATOMİ DENEME SINAVI

13

1. Sol kolu üzerine düşen bir inşaat işçisinde, humerus kırığı meydana geliyor. Yapılan muayenesi sırasında, hastanın sol ön koluna, sol eline ve parmaklarına ekstensiyon yaptıramadığı görülüyor.

Bu hastada aşağıda verilen sinirlerin hangisinde zedelenme meydana gelmiştir?A) Nervus thoracodorsalis B) Nervus axillarisC) Nervus ulnaris D) Nervus radialis

E) Nervus medianus

2. Glandula parotidea içinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?A) Arteria maxillaris B) Nervus facialis C) Vena jugularis externa D) Arteria carotis externa

E) Vena retromandibularis

3. Aşağıdaki eklemlerin hangisinde yardımcı oluşum olarak iç ligament bulunur? A) Articulatio cubitiB) Articulatio atlantooccipitalisC) Articulatio humeriD) Articulatio radiocarpalisE) Articulatio coxae

4. Bıçaklı bir kavga sonucu sağ göğüs yan duvarından yaralanan genç bir erkek hastaneye kaldırılıyor. Hastanede yarasına dikiş atılıp taburcu edilen genç, kolunu yukarı kaldıramadığı şikâyeti ile tekrar hastaneye başvuruyor. Yapılan muayenesinde koluna hiperabduksiyon yaptıramadığı ve kolunu kaldırmaya çalıştığında sağ skapulasının medial kenarı ve alt ucunun dışa doğru çıkıntı yaptığı görülüyor.

Bu hastada aşağıda verilen sinirlerden hangisi zedelenmiştir ve buna bağlı olarak hangi kas atrofisi meydana gelmiştir? A) Nervus axillaris - Musculus deltoideusB) Nervus thoracicus longus - Musculus serratus anteriorC) Nervus pectoralis lateralis - Musculus pectoralis majorD) Nervus accessorius - Musculus trapeziusE) Nervus thoracodorsalis - Musculus latissimus dorsi

5. Ellerini sıkıca yumruk yapamayan bir hastada aşağıdaki hangi kasın veya kasların disfonksiyonu düşünülmelidir?A) Musculus flexor digitorum superficialisB) Musculus flexor digitorum profundusC) Musculi interossei palmaresD) Musculi interossei dorsalesE) Musculi lumbricales

6. Nervus facialis ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?A) Musculus stapedius’u innerve ederB) Glandula lacrimalis’e sekresyon yaptırırC) Musculus digastricus’un arka karnını innerve ederD) Kornea refleksinin efferent yolunu oluştururE) Parasempatik ganglionu, ganglion oticum’dur

7. Aşağıdaki arterlerden hangilerinin perforasyonu epistaksis oluşumuna neden olur?A) Arteria sphenopalatina - Arteria facialis’in dallarıB) Arteria palatina ascendens - Arteria facialis’in dallarıC) Arteria palatina ascendens - Arteria palatina descendens’in

uç dallarıD) Arteria pharyngea ascendens - Arteria dorsalis nasi’nin

dallarıE) Arteria pharyngea ascendens - Arteria palatina ascendens’in

dalları

8. Sağ ventrikül tavanında, ostium atrioventriculare dextrum ve ostium pulmonalis arasında bulunan kalın kas tabakasına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?A) Chordae tendineae B) Crista terminalisC) Crista supraventricularis D) Trabeculae carneae

E) Trabecula septomarginalis

9. Aşağıdaki sinirlerden hangisindeki bir lezyon, karaciğere giden preganglionik parasempatik liflerin hasar görmesine neden olur?A) Nervus phrenicus B) Lumbal splanknik sinirlerC) Pelvik splanknik sinirler D) Nervus vagus

E) Nervus splanchnicus major

10. Şekilde “X” ile işaretlenmiş kas, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Musculus tensor veli palatiniB) Musculus palatopharyngeusC) Musculus palatoglossusD) Musculus levator veli palatiniE) Musculus salpingopalatina

11. Ani ışık ve ses karşısında baş, boyun ve üst ekstremite aracılığıyla yapılan refleks korunma hareketleri, aşağıdaki efferent (inen) yollardan hangisiyle ilgilidir?A) Tractus corticospinalisB) Tractus vestibulospinalisC) Tractus rubrospinalisD) Tractus tectospinalisE) Tractus reticülospinalis

12. Uyluğun aşırı ekstensiyonunu esas olarak hangi ligament önler?A) Lig. capitis femoris B) Lig. ischiofemoraleC) Lig. iliofemorale D) Lig. pubofemoraleE) Lig. transversum acetabuli

13. Otitis media’nın bir komplikasyonu olan mastoidit, aşağıda verilen orta kulak boşluğundaki komşuluklardan hangisi nedeniyle ortaya çıkar?A) Mastoid hücreleri ve antrum mastoideum’un, cavitas

tympani’nin ön duvarına komşuluğu nedeniyleB) Mastoid hücreleri ve antrum mastoideum’un, cavitas

tympani’nin iç duvarına komşuluğu nedeniyleC) Mastoid hücreleri ve antrum mastoideum’un, cavitas

tympani’nin arka duvarına komşuluğu nedeniyleD) Tuba auditiva’nın, cavitas tympani’nin ön duvarına

komşuluğu nedeniyleE) Tuba auditiva’nın, cavitas tympani’nin iç duvarına

komşuluğu nedeniyle

14. I. Nervus vagusII. Nervus trigeminusIII. Nervus hypoglossusIV. Nervus glossopharyngeusV. Nervus facialis

Yukarıdaki kranyal sinirlerden hangileri nuclei tractus solitarii ile ilgilidirler?A) I, II, III B) II, III, IVC) III, IV, V D) I, IV, V

E) I, III, IV

ANATOMİ DENEME SINAVI SORULARI - 5