ANALIZA UPRAVLJA¤’KIH KAPACITETA MALIH I SREDNJIH PREDUZE¤â€ A ... potro¥Œa¤†a na tr¥¾i¥Œtu doveli su

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ANALIZA UPRAVLJA¤’KIH KAPACITETA MALIH I SREDNJIH PREDUZE¤â€ A...

 • ANALIZA UPRAVLJAKIH KAPACITETA

  MALIH I SREDNJIH PREDUZEA

  U GRADU NIU

  Ni, april 2019.

 • 2

  ANALIZA UPRAVLJAKIH KAPACITETA

  MALIH I SREDNJIH PREDUZEA U GRADU NIU

  I Izdanje

  Izdava

  Centar za razvoj graanskog drutva PROTECTA

  Odgovorna osoba

  Milan Stefanovi

  Autorka

  prof. dr Suzana Stefanovi

  Grafiki dizajn

  PROTECTA Team

  tampa

  Grafika Lav

  Tira: 200 primeraka

  Ova publikacija je pripremljena u okviru projekta UNAPREENJE

  UPRAVLJAKIH KAPACITETA MMSPP U GRADU NIU koji se realizuje uz

  finansijsku podrku Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i projekte

  (KLERP) Grada Nia u okviru mera unapreenja konkurentnosti programa

  UNAPREENJE SARADNJE PRIVREDE I NAUNO OBRAZOVNIH

  INSTITUCIJA.

  Elektronska kopija publikacije moe se preuzeti na sajtu Centra za razvoj

  graanskog drutva PROTECTA www.protecta.org.rs

 • 3

  PREDGOVOR

  Organizacija civilnog drutva Centar za razvoj graanskog drutva PROTECTA u partnerstvu sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Niu realizovala je projekat pod nazivom UNAPREENJE UPRAVLJAKIH KAPACITETA MMSPP U GRADU NIU. Pored PROTECTA-e i nastavnika Ekonomskog fakulteta u realizaciji projekta uee je uzelo i sedam preduzea iz sektora MMSPP (mikro, mala i srednja preduzea i preduzetnici) Grada Nia.

  Ovaj projekat je u celini finansirala Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i projekte (KLERP) Grada Nia u okviru mera unapreenja konkurentnosti programa UNAPREENJE SARADNJE PRIVREDE I NAUNO OBRAZOVNIH INSTITUCIJA, pa im se ovom prilikom zahvaljujemo na saradnji i podrci.

  U pripremi i realizaciji projekta, pored PROTECTA-e, kao koordinator na strani partnera projekta - Ekonomskog fakulteta iz Nia, neposredno je uestvovala prof. dr Suzana Stefanovi, koja je i autor ove studije.

  Posebno se zahvaljujemo studentima zavrnih godina osnovnih akademskih studija, kao i master i doktorskih akademskih studija sa studijskog programa/modula Poslovno upravljanje koji su, kao anketari, uzeli uee u ovom projektu.

  U Niu, april 2019. OCD Centar za razvoj graanskog drutva

  PROTECTA

  Sva autorska prava u vezi projekta i ove studije zadrava autor i OCD Centar za razvoj graanskog drutva PROTECTA

 • 4

  SADRAJ

  Strana

  Uvod.............................................................................................................5

  Ciljevi projekta..............................................................................................7

  Metod istraivanja i istraivaka pitanja.......................................................8

  Uzorak istraivanja i karakteristike MSP iz uzorka......................................11

  Menaderski kapaciteti MSP.......................................................................18

  Upravljanje ljudskim resursima i menaderski kapaciteti firme.................27

  Menaderski kapaciteti i strategijske promene u firmi..............................37

  Zakljuak.....................................................................................................45

  Literatura....................................................................................................47

 • 5

  UVOD

  Dinamizam faktora okruenja i promenjivi uslovi poslovanja poslednjih par decenija, u prvi plan stavljaju preduzetnike sposobnosti, fleksibilnost i adaptibilnost privrednih subjekata. Na dinamizam faktora okruenja posebno su uticali razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija, globalizacija svetske ekonomije i pojaana konkurencija, kao i promene zahteva i potreba potroaa. Ne samo rast i razvoj, ve i opstanak privrednih subjekata u takvim uslovima podrazumeva brzo prilagoavanje promenama, odnosno visoki stepen fleksibilnosti. Mogunost prepoznavanja i iskorienja ansi na tritu naglaava ulogu znanja, kompetencija i preduzetnikih vetina. Upravo, visok nivo adaptibilnosti na promenjive uslove na tritu, fleksibilnost u korienju trinih ansi i sposobnost da se prilagode promenama u zahtevima i potrebama potroaa na tritu doveli su do ekspanzije malih i srednjih preduzea i preduzetnika, koji postaju jedna od kljunih pokretakih snaga privrednog razvoja. Znaaj mikro, malih i srednjih preduzea i preduzetnika (MMSPP) je u tome da mogu doprineti razvoju nacionalne privrede, ponudom raznovrsnih i kvalitetnih proizvoda i usluga potroaima, zapoljavanjem novih radnika, poveanjem drutvenog bruto proizvoda i poveanjem drutvenog blagostanja. U nedovoljno razvijenim zemljama MMSPP imaju jo znaajniju ulogu jer doprinose razvoju trine privrede i stvaranju konkurentskih uslova poslovanja na tritu. Otuda ne udi da kreatori ekonomske politike prepoznaju znaaj MMSPP kao motora ekonomskog razvoja i donose niz mera kojima stvaraju bolje uslove za njihovo osnivanje, rast i razvoj.

  Iako, slino razvijenim trinim ekonomijama, naroito zemljama EU, sektor MMSPP u Republici Srbiji ini 99,8% ukupnog broja privrednih subjekata, zapoljava 65,3% ukupnog broja zaposlenih nefinansijskog sektora u Republici Srbiji i donosi 55,2% bruto dodate vrednosti nefinansijskog sektora, njegova konkurentnost, a posebno uee na internacionalnom tritu jo uvek nije na zavidnom nivou. Ovaj sektor je u Republici Srbiji jo uvek orijentisan vie ka zadovoljenju domae tranje, a uee u izvozu je ispod 50%. Izlazak na internacionalno trite i rast izvoza, meutim, znaajni su faktori rasta i razvoja preduzea, kao i konkurentnosti i razvoja nacionalne ekonomije. Za ostvarenje ovih ciljeva neophodno je jaanje upravljakih kapaciteta MMSPP. Naime, znaajan

 • 6

  broj MMSPP ima nedovoljno razvijene upravljake kapacitete to direktno ograniava njihov dalji rast i razvoj. Do ovog problema dolazi iz vie razloga:

  - esto su to porodine firme koje pokuavaju da upravljanje i odluivanje zadre u okviru porodice, iako moda ne postoje kapaciteti za kvalitetno upravljanje MMSPP;

  - odreeni broj MMSPP zahvaljujui uspehu u poslovanju brzo osvaja nova trita i proizvode, dok upravljaki kapaciteti ne mogu da isprate razvoj firme, to neminovno dovodi do usporavanja daljeg rasta i razvoja;

  - MMSPP nemaju direktne kanale komunikacije sa visokoobrazovnih institucijama koje koluju njima potreban upravljaki kadar, pa samim tim, nisu upoznati sa najnovijim teorijskim doprinosima i znanjima kada je u pitanju upravljaki proces;

  - ukoliko i postoji struan kadar u upravljakoj strukturi MMSPP, u dobrom broju sluajeva nisu obezbeene dodatne edukacije, usavravanja, studijska putovanja i celoivotno obrazovanje zaposlenih menadera i drugih strunih kadrova;

  - MMSPP retko imaju razvijene oblike saradnje sa fakultetima i srednjim strunim kolama u smislu ukljuivanja studenata i aka u poslovne procese (strune prakse i sl.) to bi doprinelo razvoju dualnog sistema obrazovanja, a MMSPP omoguilo da lake dou do kvalitetnog novog menaderskog kadra;

  - upravljaki proces u MMSPP esto nije formalizovan budui da ova preduzea i preduzetnici retko donose interne planske odluke vezane za procese upravljanja i odluivanja (strategije, politike, planove, pravilnike, procedure i sl.).

  Uvidom u dosadanja empirijska iskustva, kao i na osnovu iskustava autora projekta u radu iz oblasti razvoja MMSPP i ekonomskog razvoja u celini, doli smo do zakljuka da ne postoji kontinuirana meusektorska saradnja (privrede, obrazovnih institucija i organizacija civilnog drutva) i razmena iskustava i znanja iz oblasti upravljanja MMSPP.

  Stoga je OCD PROTECTA uoila potrebu da, u saradnji i partnerstvu sa strunjacima sa Ekonomskog fakulteta u Niu, realizuje projekat

 • 7

  "Unapreenje upravljakih kapaciteta MMSPP u Niu" radi detaljne analize stanja i potreba u oblasti razvoja upravljakih kapaciteta MMSPP u Gradu Niu i davanje preporuka u cilju unapreenja istih.

  CILJEVI PROJEKTA

  Imajui u vidu gore ocenjenu situaciju i probleme u upravljanju MMSPP definisani su opti i specifini ciljevi projekta.

  Opti cilj projekta je jaanje upravljakih kapaciteta MMSPP kroz povezivanje privrede, civilnog drutva i nauno obrazovnih institucija.

  Specifini ciljevi projekta su:

  Unapreenje upravljakih procesa i razvijanje upravljake strukture MMSPP kroz implementaciju naunih dostignua.

  Razmena znanja i iskustava MMSPP i nauno obrazovnih institucija u oblasti upravljanja u funkciji razvijanja modela dualnog obrazovanja.

  Utvrivanje znaaja formalizovanja procesa upravljanja i odluivanja u MMSPP.

  Oekivani rezultati projekta su:

  Uraena analiza stanja upravljakih kapaciteta MMSPP. Predloene preporuke za jaanje upravljakih kapaciteta MMSPP. Poveanje praktinih znanja studenata kroz ukljuivanje u analizu

  stanja MMSPP u funkciji razvoja dualnog obrazovanja. Ostvarena saradnja MMSPP, civilnog drutva i nauno obrazovnih

  institucija kroz predavanja menadera i vlasnika MMSPP iji e korisnici biti studenti Ekonomskog fakulteta u Niu.

  Ostvarena saradnja MMSPP, civilnog drutva i nauno obrazovnih institucija u funkciji razvoja modela dualnog obrazovanja.

  Podizanje informisanosti javnosti o stanju upravljakih kapaciteta MMSPP u Niu.

  U skladu sa ciljevima i oekivanim rezultatima projekta identifikovane su i konkretne ciljne grupe kojima su namenjeni rezultati ovog projekta. To su:

 • 8

  Vlasnici/menaderi MMSPP u gradu Niu, ukljueni u projekat kao krajnji korisnici rezultata projekta, a koji su iskazali potrebu za profesionalnom, strunom i, to je najvanije, nazavisnom i objektivnom analizom svog poslovanja sa naglaskom na menaderske, odnosno upravljake kapacitete.

  Vlasnici/menaderi ostalih MMSP u gradu Niu i ire (Niavski okrug, ostali okruzi/region jugoistone Srbije, kao i MMSPP na nac