Click here to load reader

Analiza stranih tržišta primjenom CAGE modela prezentacije s... · Vrste licencnih naknada •Jednokratna naknada •Količinska naknada (royalty) ... Država ograničava uvoz stranih

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Analiza stranih tržišta primjenom CAGE modela prezentacije s... · Vrste licencnih naknada...

 • Analiza stranih trita primjenom CAGE modela

  Doc. dr. sc. Zoran Wittine

 • CAGE model

  Teorije internacionalizacije

  Gravitacijski modeli meunarodne razmjene (predviaju da e trgovina meu zemljama biti izravno proporcionalna njihovim ekonomskim veliinama i obrnuto proporcionalna njihovoj fizikoj udaljenosti)

  CAGE obrazac slui za modeliranje razlika izmeu u smislu udaljenosti meu zemljama kroz razliite kulturne, administrativno-politike, geografske i ekonomske dimenzije.

 • Uinci slinosti naspram razlika

 • Uinci slinosti naspram razlika

  Dvije zemlje koje karakterizira svih pet osobina trguje u prosjeku 29 puta vie (1,42x1,47x2,88x2,14x2,25) u odnosu na slian par zemalja bez ijedne od tih zajednikih osobina!!!

 • Komponente CAGE modela Kulturna udaljenost

  Nauena znanja i vrijednosti koje se prenose, a koje pojedinac usvaja razmjenom iskustava tijekom ivota u zajednici. Nejasna tendencija za preferiranjem odreenog stanja stvari.

  Kulturne razlike meu zemljama imaju tendenciju umanjenja njihovih ekonomskih odnosa.

  Kulturne karakteristike mogu biti implicitne ili eksplicitne.

  Unilateralne kulturne karakteristike tradicionalne, zatvorene kulture imati e sklonost relativnoj zatvorenosti za meunarodnu trgovinu i investicije.

 • Komponente CAGE modela Administrativne razlike

  Zakoni, politike i institucije koje uobiajeno proizlaze iz politikog procesa, a koje uvode i primjenjuju vlade.

  Takoer ukljuuju i meunarodne sporazume i ukljuenost u meunarodne organizacije.

  Od posebnih vanosti su kolonijalne veze, lanstvo u istim trgovinskim blokovima i koritenje zajednike valute!

  Administrativne udaljenosti mogu biti poveane ili smanjene unilateralnim mjerama.

 • Komponente CAGE modela Geografska udaljenost

  Geografska i fizika udaljenost?

  Zemljopisne karakteristike koje utjeu na prekogranine ekonomske aktivnosti uglavnom proizlaze iz prirodnih fenomena, iako mogu ukljuivati i neke ljudske intervencije.

  Npr. postojanje zajednike granice (na kopnu ili moru), razlike u vremenskim zonama ili klimi itd.

  Unilateralne pristup unutardravnim udaljenostima od granice (utjecaj djelovanja ljudi kroz razvoj transportne i komunikacijske infrastrukture).

  Kako se oituje utjecaj fizike udaljenosti?

 • Komponente CAGE modela Ekonomske udaljenosti

  Odnosi se na razlike koje utjeu na prekograninu aktivnost putem ekonomskih mehanizama.

  Ekonomska veliina, BDP per capita, distribucija prihoda, stopa siromatva, struktura poronje, tip ekonomskog sustava.

  Ponekad razlike mogu upravo poticati prekogranine aktivnosti (npr. u odnosu izmeu bogatih i siromanih zemalja).

 • CAGE obrazac na razini zemlje

 • Indija naspram Kine iz perspektive amerikih poduzea

 • CAGE obrazac na razini industrije

 • Resursi, sposobnosti i lanac vrijednosti

  Doc. dr. sc. Zoran Wittine

 • Pogled temeljen na resursima (resource based view)

  Vodea perspektiva u globalnom poslovanju prema kojoj poslovni uinak poduzea prvenstveno ovisi o resursima i sposobnostima specifinim za poduzea (internim karakteristikama poduzea).

  Ovo stajalite se temelji (nadograuje) na SWOT analizi i fokusira se na interne snage i slabosti s ciljem identifikacije i ostvarivanja odrive konkurentske prednosti.

  Naini na koji poduzea konfiguriraju svoje resurse i sposobnosti determinirati e i nain na koji e se diferencirati od

  konkurencije.

 • Pogled temeljen na resursima (resource based view)

  Resursi su svi inputi koje poduzee koristi kako bi kreiralo proizvod ili uslugu odnosno implementiralo poslovne strategije.

  Sposobnosti predstavljaju umjenost poduzea (odnosno kombinaciju procedura i ekspertize na koje se poduzee oslanja) kako bi koritenjem resursa kreiralo proizvod ili uslugu odnosno implementiralo poslovne strategije.

  Da li su sve sposobnosti jednako bitne poduzeu?

  Kako ih razlikovati?

 • Materijalni resursi

  Financijski resursi i sposobnosti

  Fiziki resursi i sposobnosti

  Tehnoloki resursi i sposobnosti

  Organizacijski resursi i sposobnosti

 • Materijalni resursi

  Financijski resursi i sposobnosti npr. sposobnost prikupljanja financijskih sredstava odnosno privlaenja investitora (npr. HainanAirlines i George Soros).

  Fiziki resursi i sposobnosti tvornice, uredi, oprema, geografske lokacije, pristup sirovinama i kanalima distribucije (npr. Amazon).

  Tehnoloki resursi i sposobnosti vjetine i imovina koji generiraju vodee proizvode i usluge u potpori s patentima, trinim igovima, markama, copyrights i poslovnim tajnama.

  Organizacijski resursi i sposobnosti sustavi i strukture poduzea za planiranje, odluivanje i kontrolu.

 • Nematerijalni resursi

  Ljudski resursi i sposobnosti znanje i ljudski kapital

  Inovacijski resursi i sposobnosti imovina i vjetine s kojima

  poduzee istrauje i razvija nove proizvode i usluge, te inovira i

  mijenja naine organizacije.

  Reputacijski resursi i sposobnosti sposobnost poduzea da

  razvije i iskoristi svoju reputaciju kao opskrbljiva

  proizvoda/usluga, dobrog poslodavca, drutveno odgovornog

  poduzea itd.

 • Resursi i sposobnosti

  U praksi niti jedno poduzee ne ostvaruje konkurentsku prednost

  iskljuivim oslanjanjem na materijalne resurse i sposobnosti.

  Zato?

 • Lanac vrijednosti

  Pod pretpostavkom da nijedno poduzee nema dovoljno resursa i sposobnosti da bude dobro u svim primarnim i pomonim aktivnostima, kljuno je ustanoviti posjeduje li poduzee odreene resurse i sposobnosti putem kojih moe obavljati odreenu aktivnost (ili vie njih) superiorno u odnosu na konkurenciju (benchmarking).

  Uspjene strategije usmjerene su na iskoritavanje resursa i sposobnosti koje poduzee trenutno posjeduje kao i na pribavljanje onih koji joj nedostaju ili smatraju da e im biti potrebni u budunosti.

  Poduzea putem lanca vrijednosti mogu ili pronai bolje naine da obave istu aktivnost ili nai drugaije naine.

 • Lanac vrijednosti

  Je li stvarno nuno izvoditi

  odreenu aktivnost unutar

  poduzea? Imamo li bolje resurse i spos-

  obnosti od naih konkurenata?

  Eksternaliziraj, prodaj tu jedinicu ili unajmi usluge

  od drugih poduzeima

  Stjecanje potrebnih resursa

  i mogunosti unutar poduzea

  Pristup resursima i mogunostima

  kroz strateke partnere i saveze

  NE

  NE

  DA

  DA (nastaviti na isti nain)

 • VRIO okvir

  Pogled temeljen na resursima fokusira se na vrijednost, rijetkost, mogunost imitiranja i organizacijske aspekte (VRIO) resursa i sposobnosti.

  VRIO okvir procjenjuje koliko su resursi koje poduzee posjeduje:

  Vrijedni (valuable)

  Rijetki (rare)

  Nije ih mogue oponaati (inimitable)

  Organizacijski iskoristivi (organizationally exploitable)

  VRIO okvir procjenjuje da li je odreeni resurs ili sposobnost izvor konkurentske prednosti i koliko je ona odriva!

 • Vrijednost

  Fundamentalno pitanje analize lanca vrijednosti jest dodaju li

  resursi i sposobnosti vrijednost?

  Iskljuivo resursi i sposobnosti koji dodaju vrijednost mogu

  potencijalno voditi do konkurentske prednosti, dok oni resursi i

  sposobnosti koji ne dodaju vrijednost mogu dovesti do

  konkurentskog hendikepa.

  Vrijedni resursi?

 • Rijetkost

  Vrijedni ali esti (opi) resursi u najboljem sluaju mogu dovesti do

  konkurentske jednakosti (pariteta) ali ne i do prednosti.

  Zato?

 • Mogunost imitiranja

  Vrijedni i rijetki resursi mogu biti izvor konkurentske prednosti

  samo ukoliko ih konkurenti imaju problema imitirati.

  Imitiranje je teko, prvenstveno zbog toga to je vanjskim

  promatraima esto vrlo teko identificirati uzrone determinante

  uspjenih poslovnih rezultata poduzea.

  Imitacija konkurenata kao strategija poslovnog uspjeha najee

  zavrava neuspjehom, jer najee zavrava imitacijom

  najvidljivijih ali i najmanje bitnih resursa i sposobnosti.

 • Organizacijski aspekti (iskoristivost)

  Posjedovanje resursa nita ne znai ukoliko ih organizacija nije u

  stanju iskoristiti.

  Primjer?

 • to ini resurse i sposobnosti tekim za imitiranje?

  Visoki trokovi pribavljanja imovine (npr. kupovina poduzea koji ima

  takvu imovinu)

  Problemi s vlasnikim pravima (npr. patenti u farmaceutskoj ili ICT

  industriji)

  Vrijeme (npr. Coca Cola)

  Uzrona dvojbenost (casual ambiguity) vrlo je teko dokuiti koje su

  to kljune sposobnosti kojim odreeno poduzee ostvaruje

  konkurentsku prednost te je stoga takvu prednost nemogue imitirati

 • Vrijedan? Rijedak?Kompleksan

  za imitirati?

  Iskoriten od

  organizacije?

  Konkurentske

  implikacije

  Izvedba

  poduzea

  NE - - NEKonkurentski

  hendikep

  Ispod

  prosjeka

  DA NE - DA

  Konkurentski

  paritet

  (jednakost)

  Prosjena

  DA DA NE DA

  Privremena

  konkurentska

  prednost

  Iznad

  prosjeka

  DA DA DA DA

  Kontinuirana

  konkurentska

  prednost

  Znaajno

  iznad prosjeka

  Je li sposobnost/resurs

 • VRIO okvir

  Thomas Friedman World is Flat:

  Generation ago Eat your food kids in China and India are

  starving.

  Today Study and leverage your education students in China

  and India are starving for your job.

 • Licenca

  Doc. dr. sc. Zoran Wittine

  Katedra za meunarodnu ekonomiju

  Strategije internacionalizacije

 • LicencaDvostrano obvezujui pravni posao kojim se davatelj licence (licensor) obvezuje da e korisniku licence (licensee) ustupiti na koritenje neko svoje iskljuivo pravo industrijskog vlasnitva (patent, uzorak, model, marku) ili znanje i iskustvo (know how) kojim davatelj licence raspolae (marketinka, proizvodna, organizacijska, rukovodstvena znanja).

  Korisnik licence se obvezuje da e se predmetom licence koristiti na ugovoreni nain te da e davatelju licence platiti ugovorenu naknadu.

  Putovi i naini izlaska na strana trita

 • Prednosti i nedostaci za korisnika licence

  Rizik zakanjelog izlaska na trite

  Rizik zastarijevanja licencirane tehnologije

  Restriktivne klauzule

  Relativno manji poslovni rizici

  Jeftin i brz nain dolaska do suvremenih proizvoda i

  tehnologija

  Isprobane i uhodane komercijalne aktivnosti

  NEDOSTACI

  PREDNOSTI

 • Vrste licencnih naknada

  Jednokratna naknada

  Koliinska naknada (royalty)

  Naknada u isporuci proizvoda

  Sudjelovanje u istoj dobiti

  Naknada sadrana u cijeni isporuenog materijala i opreme

 • Franchising

  Trajni odnos izmeu davatelja i primatelja franize u kojemu su ukupna znanja, imid, poslovni uspjeh, proizvodnja i marketinke tehnike davatelja dane na uporabu primatelju uz plaanje dogovorene naknade

  Oblik licenciranja putem kojeg vlasnik proizvoda, usluge ili poslovnog modela osigurava distribuciju putem niza povezanih zastupnika.

 • Bitna obiljeja franchisinga

  Sudionici davatelj franchisinga (franchisor; franizer) i korisnik franchisinga (franchisee; franizant)

  Proizvodni franchising i franchising poslovnih modela

  Pripadnost sustavu

  Standardiziranost strategije nastupa

  Nadzor/Kontrola

 • Prednosti i nedostaci franchisinga

  Osigurava trinu prepoznatljivost, odreen imid i olakan pristup potroaima

  Smanjuje trokove prodaje i pogreke koje prate samostalan nastup

  Zadrava relativnu poslovnu samostalnost, a istodobno postaje dio poznatog sustava

  Ovisnost o davatelju franchisinga, ograniena sloboda

  konkuriranja i ogranieno trite prodaje

  Pravo sudjelovanja u odluivanju i dobiti nije razmjerno

  uloenim sredstvima

  Obveza je trajna, a ugovor je teko raskinuti

  PREDNOSTI

  NEDOSTACI

 • Mogunosti irenja franiza

  Intenzivni pristup

  Selektivni pristup

  Ekskluzivni pristup

  Master franiza

  Subfranchising model

  Area development franchising

 • Naknada za franizu

  Pristupnina (entry fee)

  Redovita naknada (royalty)

 • Naknada za franizu

  Pristupnina (entry fee) 1000$ - 150.000 $

  Redovita naknada (royalty) 0-50% (prosjek 7%)

 • Trajanje franiznih ugovora

 • Znaaj franiza za gospodarstvo

  U SAD-u postoji oko 6.000 franiznih sustava, u kojima je zaposleno preko 10 milijuna radnika koji ostvaruju preko 50% maloprodaje u zemlji (45% na svjetskoj razini)

  Svaki 4. pokrenuti posao u svijetu je franiza

  Nova franiza se otvori svakih 6,5 minuta u svijetu (svakih 8 minuta u SAD-u)

  Prosjena franizna naknada iznosi USD 21.200, a prosjena potrebna investicija za poetak poslovanja oko USD 40.000

  U prvih pet godina propadne 90% obinih poduzetnikih tvrtki, dok u istom razdoblju preivi 95% franiznih tvrtki.*

  *Izvor: Hrvatska udruga za franizno poslovanje

 • Strana ulaganja i strateki savezi

 • Ponekad e se poduzea morati odluiti biti fiziki prisutna na stranom tritu iz jednostavnog razloga jer izvoz ponekad nije mogu. Koji su najei sluajevi?

  1. Proizvodnja na stranom tritu je jeftinija od proizvodnje na domaem.2. Trokovi transporta su relativno veliki u odnosu na troak proizvodnje.3. Nedostatak domaih proizvodnih kapaciteta.4. Proizvod zahtjeva znaajnije preinake/dorade da bi se mogao plasirati na stranom tritu.5. Drava ograniava uvoz stranih proizvoda.6. Kupci preferiraju proizvode iz odreenih zemalja.

 • Strana ulaganja

  Portfolio ulaganja Ne daju ulagau pravo ulaganja i kontrole

  Motiv je sudjelovanje u dobiti poduzea, ali ne i mogunost utjecaja na poslovanje poduzea

  Izravna ulaganja Motiv je ostvarivanje zarade kroz kontrolu i upravljanje poduzeem

  Ulaganjem se stjee pravo vlasnitva, pravo kontrole i pravo upravljanja

  Javljaju se kao samostalna ulaganja ili kao zajednika ulaganja s partnerom

  Greenfield i Brownfield

  Horizontalna i vertikalna

 • Zajednika ulaganja

  Vrlo esto se osniva radi ispunjenja specifinog cilja, no najee nastavlja poslovati neogranieno (ukoliko uspjeno ispunjava svoju zadau) jer se cilj redefinira.

  Najee se uspostavlja od strane dvaju poduzea uz vlasnike udjele od 50/50, no moe biti i u vlasnitvu vie poduzea te se tada naziva konzorcijem.

  Vlasnike udjele uvjetovati e meusobna snaga poduzea.

  to je vie poduzea u zajednikom ulaganju upravljanje takvim poduzeem je tee i kompleksnije.

  Vlasniki savez (Equity alliance)

 • Strateki savezi

  Poduzeima esto nedostaje odreeni imbenik (resurs) za uspjeh na nekom tritu.

  Interno otklanjanje takvog nedostatka moe zahtijevati previe vremena ili financijskih sredstava.

  Kombinacijom snaga i prednosti partnera postie se bolja konkurentska pozicija za oba partnera.

 • Strateki savezi

  Povezivanje izmeu najmanje dva poduzea sa zajednikim ciljevima kombinacijom odabranih resursa radi stjecanja znatnijih konkurentskih prednosti na tritu.

  Najvaniji ciljevi stratekih saveza su:

  Osigurati pristup stranim tritima npr. kod postojanja protekcionizma ili ulaznih ogranienja

  Poveanje konkurentnosti npr. zajedniki napori u istraivanju i razvoju

  Ekonomija obujma

  Nova znanja i uteda na vremenu

 • Strateki savezi

 • Strateki savezi

 • Problemi ugovorne suradnje

  Relativna vanost partnerima

  Divergentni ciljevi

  Problemi kontrole

  Doprinosi partnera

  Razlike u kulturama