Analiza postoje¤â€ih programa master studija iz migracija u svijetu - mir-ius. 2019-10-07¢  kapaciteta,

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Analiza postoje¤â€ih programa master studija iz migracija u svijetu - mir-ius....

 • Projekt: “Dizajn plana i programa master studija iz

  migracija i razvoja”

  Analiza postojećih programa master studija iz

  migracija u svijetu

  Pripremili: Amina Tabaković i Nermin Oruč

  Decembar 2014

  Ovaj projekt finansiran je od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH

 • 1. O PROJEKTU

  Osnovni ciljevi projekta

  Cilj ovog projekta je razvoj plana i programa postdiplomskog studija na temu migracija i

  razvoja, koji će se implementirati na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu (IUS) od jeseni

  2015. godine. Ovaj postdiplomski studij će biti organiziran u skladu s potrebama Ministarstva za

  ljudska prava i izbjeglice (MLJPI), te drugih(domaćih i međunarodnih) institucija i organizacija

  koje su izrazile interes za ovaj program. Implementacijom ovog projekta, na univerzitete u BiH

  se po prvi put uvodi postdiplomski studij koji će pružati priliku za dalji razvoj ljudskih

  kapaciteta, posebno istraživačkih, za uključivanje migracija (posebno dijaspore) u ekonomski

  razvoj Bosne i Hercegovine.

  Projekt je motiviran prethodnim itsraživanjima CEDAR-a, te rezultatima velikog broja

  radionica i konferencija na temu migracija i razvoja BiH, gdje je jasno utvrđena potreba za

  kvalitetnijim istraživanjima ove teme i aktivnijim uključivanjem naše emigracije u ekonomski

  razvoj BiH, za što je posebno bitno raditi na razvoju ljudskih kapaciteta unutar BiH koji bi radili

  na okvakvim aktivnostima. Na ovaj način bi se dao direktan doprinos implementaciji cilja 6. iz

  Akcionog plana Strategije migracija i azila za period 2012-2015, a koji se odnosi na jačanje

  institucionalnih kapaciteta u BiH s ciljem povezivanja migracija i razvoja.

  Kroz ovaj projekt, MLJPI će ponuditi 3 stipendije zainteresiranim polaznicima ovog

  postdiplomskog studija u prvoj godini implementacije ovog programa. Uslov za dodjelu

  stipendije bit će rad na magistarskom radu na temu od interesa MLJPI. Na ovaj način će MLJPI,

  za stipendije koje će dati polaznicima ovog programa, dobiti konkretne studije od interesa za rad

  Ministarstva, te obučene kadrove koji će imati znanja i vještine potrebne za dalji rad na sličnim

  istraživanjima. Ovakva investicija MLJPI u stipendiranje svojih kadrova je mnogo isplativija od

  plaćanja usluga izrade različitih studija vanjskim konsultanatima, jer je to jednokratno plaćanje, a

  na ovaj način će se obezbijedili dugoročniji efekti ovako uloženog novca.

  Prema planu ovog projekta, ovakav magistarski studij će svake godine (u svakoj

  generaciji, program bi bio jednogodišnji) proizvesti najmanje 10 novih stručnjaka na temu

  migracija i razvoja koji su potrebni institucijama koje se bave ovom tematikom. Pored toga,

  svake godine će se napraviti barem 10 istraživanja na temu migracija i razvoja, kroz magistarske

 • radove polaznika ovog programa. Polaznici bi, nakon uspješne odbrane svog magistarskog rada,

  uglavnom bili zaposleni na institucijama i u organizacijama koje bi stipendirale ove polaznike.

  Projektni tim trenutno pregovora ovakav aranžman sa nekoliko institucija i organizacija, a više

  informacija o stipendijama biće dostupno uskoro na web sajtu projekta (www.mir-

  ius.weebly.com).

  Aktivnosti na projektu

  Projekt se provodi u periodu septembar 2014. – februar 2015. godine. U prvoj fazi

  projekta formirana je ekspertna grupa sastavljena od 13 eksperata koji se intenzivno bave

  pitanjima migracija i razvoja u različitim ministarstvima BiH, domaćim i međunarodnim

  organizacijama i razvojnim agencijma, te na univerzitetima i istraživačkim institutima. Ekspertan

  grupa će, u toku trajanja projekta, kroz seriju radnih sastanaka dati svoj doprinos razvoju

  programa, od identificiranja potreba i ishoda učenja do specificiranja svih specifičnih elemenata

  programa, od liste predmeta do sadržaja pojedinih predmeta.

  Osim ekspertne grupe, projektni tim će koristiti raspoložive liste kontakata eksperata koji

  se bave pitanjima migracija u BiH i van nje, posebno članova naše dijaspore, kako bi dobila što

  bogatije inpute za razvoj programa.

  Program će se razvijati po modelu ADDIE (Analysis, Design, Development,

  Implementation, Evaluation), koji podrazumijeva dizajniranje plana i programa u pet faza, i to:

  1. Analiza – uključuje analizu postojećih sličnih planova i programa u svijetu, analizu

  domaćih i međunarodnih profesionalnih standarda, te analizu „tržišta“, odnosno identificiranje

  potreba za specifičnim znanjima i vještinama. Za ovu fazu planirane su sljedeće projektne

  aktivnosti:

  - prikupljanje podataka i pisanje dokumenta pregleda sličnih programa postdiplomskih

  studija iz migracija i razvoja,

  - analiza standarda kvalifikacija postdiplomskih studija u BiH i regionu,

  - provođenje ankete među institucijama i organizacijama koje se bave pitanjima migracija

  i/ili razvoja, i analiza prikupljenih podataka,

  - formiranje i prvi sastanak ekspertne grupe za razvoj master programa iz migracija i

  razvoja,

 • - kreiranje web sajta projekta

  2. Dizajn – podrazumijeva definiranje ciljnog tržišta, ciljne grupe polaznika, definiranje

  ishoda učenja, potrebnih znanja i vještina kao preduslova za pohađanje ovog programa,

  utvrđivanje potrebnih resursa za provođenje programa, dizajn načina transfera i provjere znanja

  koji su potrebni za postizanja ishoda učenja. Za ovu fazu planirane su sljedeće projektne

  aktivnosti:

  - definiranje okvirne liste predmeta i strukture programa,

  - definiranje ključnih kompetencija budućih magistara, na osnovu rezultata analize tržišta,

  - drugi sastanak ekspertne grupe za razvoj master programa iz migracija i razvoja,

  3. Razvoj - u ovoj fazi će se preći na razvoj svih detalja plana i programa, uključujući

  listu predmeta, sadržaj i detalje syllabusa pojedinih predmeta, Za ovu fazu planirane su sljedeće

  projektne aktivnosti:

  - treći i četvrti sastanak ekspertne grupe za razvoj master programa iz migracija i razvoja,

  - finaliziranje dokumenta plana i programa postdiplomskog studija iz migracija i razvoja,

  - objavljivanje konkursa za stipendije za prvu generaciju polaznika,

  - promocija programa u medijima,

  4. Implementacija – u ovoj fazi bi se u saradnji s odgovornim osobama s

  Internacionalnog univerziteta u Sarajevu planirale i provele aktivnosti implementacije programa,

  s definiranjem detalja implementacije, poput angažmana novih kadrova, administrativnim

  aktivnostima, i slično.

  5. Evaluacija – sve prethodne faze bi bile prožete aktivnostima evaluacije, koje bi

  uključile širu listu kontakata koji se bave pitanjima migracija i razvoja unutar i van BiH, a koji bi

  činili savjetodavno vijeće projekta i davali svoje komentare i sugestije na sve aktivnosti i njihove

  rezultate. Takođe, evaluacija bi podrazumijevala i aktivnosti na obezbjeđenju održivosti ovog

  programa, kroz promociju programa, osiguranje finansijske podrške, te osiguranje sisteme

  kotrole kvaliteta i regularnog ažuriranja programa.

 • Tok aktivnosti je prezentiran ispod.

  Analiza

  Razvoj

  Implementacija

  Dizajn

  Evaluacija

 • 2. ANALIZA

  Uvod

  Cilj ove analize je da se prikupe osnovne informacije o sličnim master programima iz migracija

  koji se trenutno provode na univerzitetima u svijetu, poput ciljeva studija, obaveznih i izbornih

  predmeta, mogućnosti za zaposlenje, i slično. Na osnovu prikupljenih informacija o sličnim

  master programima u svijetu utvrde osnovne zajedničke karakteristike programa, koje bi

  poslužile za definiranje

  Programi koji su analizirani u nastavku su:

  2.1. “Master studij iz migracija”, SOAS, Univerzitet u Londonu

  2.2. “Master studij iz migracijskih studija”, Univerzitet uOxfordu

  2.3. “Master studij iz međunarodnih migracija”, Univerzitet u Kentu i Briselska škola za

  međunarodne studije

  2.4. “Master studij iz globalnih migracija”, UCL Univerzitet u Londonu

  2.5. “Master studij iz migracija”, Univerzitet Sussex

  2.6. “Europski Master studij iz migracija i međukulturalnih odnosa (EMMIR)”, Univerzitet u

  Oldenburgu, Stavanger Univerzitet, Univerzitet u Novoj Gorici, Univerzitet u Zagrebu

  2.7. “Master studij iz međunarodnih migracija i etničkih odnosa”, Malmo Univerzitet

  2.8. “Master studij iz migracija, etničkih odnosa i multikulturalizma”, Univerzitet u Utrechtu

  2.9. “Master studij iz migracija i razvoja”, Univerzitet u Rimu, Sapienza

  2.10. “Europski Master studij iz međunarodnih migracija i socijalne kohezije (MISOCO)”,

  Univerzitet Deusto (Bilbao, Španija), Univerzitet Dublin (Irska), Univerzitet Latvije u Rigi

  (Latvija) i Univerzitet Osnabruck (Njemačka)

  Ova analiza je prije svega fokusirana na osnovne karakteristike programa. U narednim fazama će

  se detaljnije analizirati sadržaji pojedinih programa i predmeta, s ciljem korištenja tih

  informacija u dizaj