of 38 /38
VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU ODJEL MENADŽMENTA PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ MENADŽMENT Antonio Laća ANALIZA POSLOVANJA ATLANTIC GRUPE Završni rad Šibenik, rujan 2016. CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk Provided by Croatian Digital Thesis Repository

ANALIZA POSLOVANJA ATLANTIC GRUPE

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ANALIZA POSLOVANJA ATLANTIC GRUPE

Provided by Croatian Digital Thesis Repository
2.1. Temeljni financijski izvještaji ......................................................................................... 3
2.1.1 Bilanca ........................................................................................................................... 3
2.2.1 Pokazatelji likvidnosti ................................................................................................... 5
2.2.2 Pokazatelji zaduenosti ................................................................................................. 5
2.2.3 Pokazatelji aktivnosti .................................................................................................... 7
3.1. Korporativni profil Atlantic Grupe ................................................................................. 9
3.2. Sustav kvalitete Atlantic Grupa ..................................................................................... 10
3.3. Organizacijska struktura poslovanja ............................................................................. 12
3.3.1. Organizacija poslovanja ......................................................................................... 12
4.1. Distributivni asortiman .................................................................................................. 15
4.3. Distribucija proizvoda i poslijeprodajne aktivnosti ...................................................... 20
5. ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ATLANTIC GRUPE ............................................ 22
5.1. Horizontalna i vertikalna analiza Atlantic Grupe .......................................................... 22
5.2. Financijski pokazatelji Atlantic Grupe .......................................................................... 26
5.2.1. Pokazatelji likvidnosti ............................................................................................ 27
5.2.2. Pokazatelji zaduenosti .......................................................................................... 29
5.2.3. Pokazatelji aktivnosti ............................................................................................. 29
5.2.4. Pokazatelji ekonominosti ...................................................................................... 30
Odjel Menadmenta
U suvremenim trišnim uvjetima privreivanja, poslovanje poduzea izloeno je brojnim
promjenama. Da bi poduzee osiguralo opstanak na trištu i razvoj, mora se neprestano
prilagoavati raznim promjenama, a taj proces prilagoavanja promjenama na trištu treba
biti kontroliran. Otkako je veinski vlasnik Emil Tedeschi 1991. osnovao Atlantic Trade,
poduzee je organskim rastom, strateškim partnerstvima i preuzimanjima izraslo u jednog od
uzornih internacionalnih poslovnih sustava koji od 2002. posluje pod nazivom Atlantic Grupa.
Posebice su fokusirani na vitaminske napitke i dodatke prehrani, proizvode za zdravlje i
njegu, sportsku i funkcionalnu prehranu te VMS i OTC lijekove. Tenja za sustavnim i
kontinuiranim rastom potvruje se 2007. kada Atlantic izlazi na burzu što je predstavljalo
najveu inicijalnu javnu ponudu (IPO) dionica nekog privatnog domaeg poduzea. Osim vrlo
dobrih poslovnih rezultata koji su prikazani u radu, naglasak je i na korporativnom
poduzetništvu, za koje se Atlantic Grupa trudi primjenjivati u svojem svakodnevnom
poslovanju.
Rad je pohranjen u: Knjinici Veleuilišta u Šibeniku
Kljune rijei: analiza poslovanja, financijski pokazatelji, Atlantic Grupa
Mentor: Divna Goleš, mag.oec.,v.pred.
BASIC DOCUMENTATION CARD
Department of Management
Antonio Laa
Adresa, [email protected]
Abstract:
In modern market conditions the company's business is exposed to numerous changes. In
order to ensure survival and development, companies have to be able to adapt constantly to
various changes and this adaptation process needs to be controlled.
Since the majority owner Emil Tedeschi in 1991 founded the Atlantic Trade, the company's
organic growth, strategic partnerships and acquisitions has grown into one of the exemplary
international business system, which since 2002 has been operating under the name Atlantic
Group. They are particularly focused on vitamin drinks and food supplements, products for
health and care, sports and functional food and VMS and OTC drugs. The pursuit of
systematic and continuous growth confirmed in 2007 when Atlantic out on the stock exchange
which was the largest initial public offering (IPO) of shares of a private domestic companies.
In addition to very good business results that are presented in this paper, the emphasis is on
corporate entrepreneurship, for which the Atlantic Group strives to apply in their daily
operations.
Keywords: business analysis, financial ratios, Atlantic Group
Supervisor: Divna Goleš, mag. oec., v. pred.
Paper accepted: 30.09.2016
1. UVOD
Tema završnog rada je „Analiza poslovanja Atlanic grupe“. Svrha i cilj rada je utvrditi
vanost praenja i anliziranja poslovanja poduzea, te na temelju financijskih izvještaja
pokazati parametre uspješnosti poslovanja.
Poslovanje u takvim uvjetima sve više naglašava znaenje upravljanja, a upravljanje
poslovanjem nije mogue bez odgovarajue informacijske podloge. Znatan dio takvih
informacija moe se dobiti analizom pokazatelja.
Rad se sastoji od etiri dijela. U prvoj dijelu je dana teoretka podloga vezana uz finanicjsku
analizu poslovanja poduzea. Drugo poglavlje bavi se prikazom osnovnih podataka o
kompaniji koja je predmetom rada. U poetnom dijelu poglavlja obrauje se korporativni
profil i sustav kvalitete Atlantic Grupe, dok je drugi dio poglavlja orijentiran na obradu
organizacijske strukture, koja je podijeljena na organizaciju poslovanja i strukturu
korporativnog upravljanja.
U treem poglavlju predstavljeni su glavni brendovi Atlantic Grupe. Kako sama Grupa ima
izuzetno puno brendova, za potrebe rada izdvojeni su oni kojima pripada najvei postotak
trišnog udjela te pripadaju Atlanticovim najpoznatijim brendovima. U drugom dijelu
poglavlja obrarauju se distribucija proizvoda i poslijeprodajne aktivnosti.
etvrto, središnje, poglavlje bavi se analizom osnovnih financijskih izvještaja. Bilanca, raun
dobiti i gubitka te izvještaj o novanom toku smatraju se osnovnim financijskim izvještajima
koji govore o poslovanju odreenog poduzea.
2
2. OPENITO O FINANCIJSKOJ ANALIZI POSLOVANJA
Analiza poslovanja ini , po svom zadatku i sadraju, temelj menaderske ili upravljake
kontrole ili kontrolinga 1 . Kontroling je proizašao iz teorije i prakse razvoja organizacije rada i
poslova, i u sebi objedinjuje sve administrativne strune poslove koji ine servis i podršku
upravljanju poslovanjem, kao što su: informatika, analiza, izvještavanje, raunovodstvo i
planiranje, a svoje ishodište ima u istraivanju poslovanja. Ekonomska je analiza poslovanja,
ili poslovna analiza, zasebna i specifina ekonomska disciplina iji je objekt istraivanja
poslovanje poduzea, pa prema tome spada u mikroekonomske discipline, a ini jednu od
pojedinanih znanosti o ekonomiji poduzea. U suvremenoj poslovnoj ekonomiji ekonomska
analiza ima sve vee znaenje.
Analitiki postupak i metode analize sastavni su dio svih suvremenih ekonomskih disciplina:
analiza se ak izdvaja kao zaseban dio. Tako se npr. zasebno izuava analiza trišta, analiza
troškova, analiza financijskih izvješa, analiza rada, analiza investiranja i dr. Analiza ima svoj
makroaspekt, a to je analiza gospodarstva zemlje i meunarodnoga gospodarstva, i
mikroaspekt, a to je analiza poslovanja poduzea 2 .
Zadatak je analize poslovanja ili poslovne analize temeljem istraivanja poslovanja donijeti
sud o bonitetu poslovanja i predloiti mjere za poveanje efektivnosti i efikasnosti
poslovanja 3 . Istraivanjem poslovanja se utvruju faktori koji utjeu na poslovanje, smjer
djelovanja pojedinoga faktora, pozitivni ili negativni, i intenzitet djelovanja, mali, srednji ili
veliki. To je temelj za predlaganje mjera, kojima se umanjuje ili eliminira utjecaj faktora s
negativnim djelovanjem, odnosno, stimulira i poveava utjecaj onih faktora s pozitivnim
djelovanjem, radi podizanja razine racionalnosti poslovanja i poveanja uspješnosti
poslovanja. Pogotovo u vrijeme gospodarskih poremeaja i kriza, istraivanje unutrašnjih
rezervi postaje temeljni zadatak ekonomske analize poslovanja. Cilj je svake analize
poslovanja poveati efikasnost i efektivnost poslovanja.
Sloenost poslovanja uvjetuje i sve veu sloenost i obujam zadatka ekonomske analize
poslovanja. Ekonomska analiza poslovanja poduzea obuhvaa istraivanje svih poslovnih
funkcija i aktivnosti u poduzeu (analizu upravljanja, nabave, proizvodnje i obavljanja usluga,
1 Avelini Holjevac I., Upravljanje poslovnim rezultatom, Hoteljerski fakultet Opatija, Rijeka, 1998., str. 23
2 Ibid., str. 24
3
analizu prodaje i marketinga, financijsku analizu i analizu kadrova ), te analizu poslovnoga
rezultata i uspješosti poslovanja – boniteta 4 . Analiza, dijagnoza i ocjena poslovanja sastavni
su dio upravljake kontrole ili kontrolinga, jedne od temeljnih funkcija upravljanja
poslovanjem.
2.1. Temeljni financijski izvještaji
Temeljni financijski izvještaji su bilanca, raun dobiti i gubitka, izvještaj o zadranoj dobiti,
izvještaj o novanom toku i bilješke uz financijske izvještaje.
Bilanca prikazuje imovinu kojom poduzee raspolae (aktiva) i izvore te imovine- obveze i
kapital (pasiva) na odreeni datum. Dakle, osnovni elementi bilance su imovina, obveze i
kapital. 5
Raun dobiti i gubitka prikazuje aktivnosti poduzea u odreenom razdoblju. osnovni
elementi tog izvještaja su prihodi, rashodi i njihova razlika tj. dobit ili gubitak. Prihodi nastaju
kao posljedica poveanja imovine ili smanjenja obveza, a rashodi su posljedica smanjenja
imovine i poveanja obveza. Mogu biti redovni (poslovni i financijski) i izvanredni. 6
2.1.1 Bilanca
Bilanca je temeljni financijski izvještaj poduzea koji pokazuje imovinu, sredstva, odnosno
resurse kojima poduzee raspolae (aktiva) i pasivu (obveze i glavnicu) poduzea na odreeni
dan. Obino se sastavlja za svaku poslovnu godinu, kao i za kraa vremenska razdoblja. Ona
pokazuje kako se imovina poduzea osigurava kapitalom kreditora i vlasnika. Ona je slika
financijskog poloaja poduzea na kraju razdoblja za koje se bilanca sastavlja. Imovina
poduzea iskazuje se na lijevoj strani, a obveze i glavnica na desnoj strani bilance, tako da se
sredstva balansiraju izvorima. 7
Bilanca predstavlja osnovnu podlogu za analizu financijskog poloaja poduzea, za
utvrivanje eventualnih slabosti u poslovanju i otklanjanje tih slabosti, kao i za predvianje
poslovanja u budunosti. 8
5 Belak, V., „Menadersko raunovodstvo“, RRiF, Zagreb, 1995.god.
6 Isto,
7 Isto
8 Isto
Bilanca se sastoji od aktive i pasive. Imovinu promatranog subjekta raunovodstvenim se
jezikom nazivom aktiva(sredstva), dok izvori imovine nazivaju se pasivom(izvori sredstava) i
sastoje se od obveza i vlastitog kapitala. 9
Dakle bilanca se sastoji od aktive i pasive, gdje je :
AKTIVA = PASIVA
AKTIVA= IMOVINA
Analiza financijskih izvještaja obuhvaa sve tehnike koje slue korisnicima financijskih
izvještaja, koji mogu biti interni i eksterni. Interni, a posebno eksterni koriste analizu
financijskih izvještaja kako bi:
2. procijenili budui potencijal i eventualni rizik
Uobiajena sredstva i postupci koji se koriste u analizi financijskih izvještaja su:
Komparativni financijski izvještaji koji omoguuju sagledavanje promjena u toku
vremena ( horizontalna analiza)
Strukturni financijski izvještaji ( vertikalna analiza)
Analiza pomou pokazatelja
poloaju, izvještaj o promjenama bruto profita, analiza toke pokria).
2.2 Analiza pomou pokazatelja
Ova analiza se odnosi na pokazatelje koji se koriste u analizi financijskih izvještaja, a radi se
o analizi odnosa izmeu pozicija bilance i rauna dobiti i gubitka. U pokazatelje se ubrajaju: 10
a) Pokazatelji likvidnosti
b) Pokazatelji zaduenosti
c) Pokazatelji aktivnosti
d) Pokazatelji ekonominosti
e) Pokazatelji profitabilnosti
10 Belak, V., „Menadersko raunovodstvo“, RRiF, Zagreb, 1995.god., str. 62.
5
h) Dodana vrijednost kao pokazatelj proizvodnosti
2.2.1 Pokazatelji likvidnosti
Likvidnost je sposobnost poduzea da obre radni kapital, a solventnost da u roku podmiri
svoje tekue obveze. 11
Upravljanje likvidnošu je vano za svako poduzee, jer poduzee u
svom poslovanju mora osigurati novana sredstva za podmirenje vlastitih obveza u roku
dospijea. 12
financira iz vlastitog kapitala i dugoronih obveza. Prema ovom pravilu, dugotrajnu imovinu
je potrebno financirati iz dugoronih izvora. Na taj se nain postie financijska stabilnost koja
pridonosi dugoronom ouvanju likvidnosti poduzea. Vrijednost ovog pokazatelja bi trebala
biti manja od 1.
Pokazatelji zaduenosti su znaajni jer pokazuju kolikim udjelom se poduzee financira iz
vlastitog ili tueg kapitala, odnosno njima se utvruje vlasnika struktura pasive. Dakle,
pokazatelji zaduenosti utvruju zaduenost poduzea te daju informacije upravi i
menadmentu o eventualnoj potrebi za promjenom strukture financiranja prije nego što
nastupi insolventnost. Jedan od naina da se utvrdi zaduenost poduzea jest da se analiziraju
pokazatelji zaduenosti. Nazivaju se i pokazateljima uporabe financijske poluge.
11
Šišara, J., „Skripta za financijski menadment“, Veleuilište u Šibeniku, Šibenik, 2010. 12
Isto
6
Pokazatelj zaduenosti (ukupni dug prema ukupnoj imovini) pokazuje koliki udio
sredstava su osigurali vjerovnici (kreditori). Dakle, daje informaciju o tome kontrolira li
društvo svoje dugove, što je vano i za vjerovnike, ali i za dioniare zbog potencijalnog
problema bankrota tvrtke (ako ne bude u stanju podmiriti preuzete obveze). 13
Pokazatelj zaduenosti rauna se dijeljenjem ukupnih obveza (dugoronog duga i
kratkoronih obveza) s trajnim kapitalom (dionikom glavnicom). Viši pokazatelj znai da je
tvrtka rizinija, da mora plaati vee troškove kamata. Ako je više zaduena u odnosu na
industriju, znai da ima veu vjerojatnost zapadanja u financijske neprilike. Ovaj
pokazatelj se izraava u postotku. 14
U pokazatelje zaduenosti ubrajaju se :
Koeficijent zaduenosti- je pokazatelj koji je formiran na temelju bilance i zbog toga
se esto istie da odraava statiku zaduenost. Koeficijentu zaduenosti vrši usporedbu
ukupnih obveza i ukupne imovine.
Pokazatelj zaduenosti
Koeficijent vlastitog financiranja- pokazuje udio vlasništva u strukturi bilance,
odnosno u kolikom postotku se koriste vlastita sredstva u financiranju poduzea.
Naziv pokazatelja
koef. vlastitog financiranja
glavnica / ukupna imovina
Stupanj pokria I- pokazuje u kojem postotku se dugotrajna imovina financira iz
vlastitog kapitala. Ovo je stroi kriterij u financiranju poduzea. Stupanj pokria I se još zove
13
Isto
7
«Zlatno bilanno pravilo» i prema tom pravilu dugotrajnu imovinu je potrebno financirati iz
vlastitih sredstava.
Naziv pokazatelja
stupanj pokria I
glavnica / dugotrajna imovina
Stupanj pokria II- pokazuje u kojem postotku se dugotrajna imovina financira iz
dugoronih obveza. Stupanj pokria II se još zove «Zlatno bankarsko pravilo» i prema tom
pravilu dugotrajnu imovinu je potrebno financirati iz dugoronih izvora. Vrijednost ovog
pokazatelja bi trebala iznositi više od 1.
Naziv pokazatelja
2.2.3 Pokazatelji aktivnosti
Pokazatelji aktivnosti ocjenjuju vremenski period u kojem poduzee moe generirati novac. 15
U pokazatelje aktivnosti koji je vaan za dugotrajnu imovinu ubraja se: 16
Koeficijent obrtaja ukupne imovine- usporeuje ukupne prihode i ukupnu imovinu.
Ovaj pokazatelj govori kako efikasno poduzee koristi vlastitu imovinu. Koeficijent
obrtaja ukupne imovine pokazuje odnos izmeu ukupnih prihoda i ukupne imovine, tj.
Koliko se puta imovina pretvori u prihode. 17
Na taj nain se prikazuje intenzitet
uporabe kapitala za financiranje imovine. 18
Što je vei koeficijent obrtaja, to je
poduzee efikasnije.
Šišara, J., „Skripta za financijski menadment“, Veleuilište u Šibeniku, Šibenik, 2010. 16
Isto 17
Isto 18
Što vei
Povrat na imovinu pokazuje koliko je lipa poduzee zaradilo na svaku kunu uloene
imovine. Ako se imovina koristi efikasno pokazatelj e biti u visokom postotku, u
suprotnom pokazatelj e biti nizak. Izraava se u postocima(%).
Naziv pokazatelja
9
3. ATLANTIC GRUPA – OPENITO O PODUZEU
U ovom dijelu rada obrauje se korporativni profil i sustav kvalitete Atlantic Grupe, takoer
se u ovom dijelu obrauje i organizacijska struktura grupe.
3.1. Korporativni profil Atlantic Grupe 19
Atlantic Grupa je jedna od vodeih prehrambenih kompanija u regiji s poznatim regionalnim
robnim markama koje, uz asortiman vanjskih partnera, podrava snaan vlastiti sustav
distribucije u regiji. Proizvodi Atlantic Grupe imaju znaajnu prisutnost u Rusiji, zemljama
zapadne Europe, a s asortimanom sportske prehrane Atlantic je vodea europska kompanija u
ovom segmentu. Atlantic Grupa ukupno zapošljava oko 5300 ljudi. Sjedište kompanije je u
Zagrebu, proizvodni pogoni se nalaze u Hrvatskoj, Njemakoj, Sloveniji, BiH, Srbiji i
Makedoniji, a tvrtke i predstavništva u 12 zemalja.
Atlantic Grupa u Hrvatskoj zapošljava preko 1800 ljudi u ukupno 11 operativnih kompanija.
Proizvodnja se na ovom trištu odvija u šest proizvodnih pogona- Cedevita, Neva, Montana i
Fidifarm u Zagrebu, Izvori Kalnika u Apatovcu te Multipower u Novoj Gradišci.
Proizvodnja vitaminskih instant napitaka, bombona, sendvia produljene svjeine, proizvoda
za osobnu njegu te dodataka prehrani, energetskih barova, kao i punionica vode te Cockte u
Apatovcu ine Atlantic Grupu na ovom trištu jednim od vanih dobavljaa nizu
maloprodajnih mjesta.
Skladištenje i distribucija vlastitih robnih marki odvija se preko Atlanticovih distributivnih
centara koji na ovom trišta ima u 5 gradova- Zagrebu, Varadinu, Rijeci, Splitu i Osijeku. Uz
te lokacije, središnji ured nalazi se u Zagrebu u Miramarskoj 23 gdje se ujedno nalazi i
Uprava kompanije.
Atlantic Grupa je hrvatska multinacionalna kompanija s tvrtkama i predstavništvima u 12
zemalja, koja svoje proizvode izvozi na više od 40 trišta diljem svijeta. Nakon Hrvatske
najvanija su trišta Njemaka, Velika Britanija, Italija, Slovenija, Bosna i Hercegovina,
Srbija i Crna Gora, te Makedonija. Na trištima gdje nije prisutna s vlastitim operativnim
kompanijama, Atlantic Grupa je razvila partnerske odnose s regionalnim i nacionalnim
distributerima.
19
(Pristupano: 15.9.2016.)
Izvor: Slubene stranice poduzea Atlantic Grupa: www.atlantic.hr
3.2. Sustav kvalitete Atlantic Grupa 20
Sustav upravljanja kvalitete procesima Atlantic Grupe temelji se na procesnom pristupu, što
znai identifikaciju kljunih poslovnih procesa. Za upravljanje procesima razvijaju vlastite
korporativne prakse koje temelje na najboljim svjetskim praksama i standardima. Temelji
sustava su zahtjevi ISO 9001 standarda kojeg integriraju sa specifinim standardima i
zakonskim zahtjevima. U njihovom sustavu najvanija je kreativnost kojom se nadograuju
uobiajeni standardi ime se stvara dinamino okruenje koje se brzo prilagoava
promjenama u poslovnom okruenju. Na taj nain gradi se snaan jedinstveni sustav -
jedinstvenu snagu poslovne izvrsnosti i integrirani sustav upravljanja kvalitetom.
20
(Pristupano: 15.9.2016.)
Izvor: Atlantic Grupa
zahtjeve upravljanja poslovnim procesima (ISO 9001)
najvišu razinu sigurnosti proizvoda i usluga (FSSC 22000, HACCP , GMP)
zahtjeve upravljanja okolišem (ISO 14000)
Kontinuirani nadzor omoguuje da u svakom trenu mogu pokrenuti postupke korekcije, a
usporedbe s definiranim kriterijima uspješnosti predstavlja podlogu za novo unaprijeenije
procesa. Na slici 1 prikazani su svi certifikati koji ine zajednicu certifikata Atlantic Grupe.
3.3. Organizacijska struktura poslovanja22
Organizacijska struktura Atlantic Grupe se temelji na divizijskom principu. Osnovna
karakteristika divizijske organizacije je povezivanje poslova u posebne poslovne jedinice
vezane uz pojedinu vrstu proizvoda i usluga iz poslovanja Atlantic Grupe.
3.3.1. Organizacija poslovanja 23
Organizacija poslovanja Atlantic Grupe sastoji se od dva osnovna segmenta:
Operativno poslovanje Atlantic Grupe moe se pratiti kroz poslovanje posebnih
poslovnih podruja organizacijski vezanih uz pojedinu vrstu proizvoda, odnosno,
posebnih prodajnih podruja unutar kojih se pokrivaju sva vana trišta i strateški
prodajni kanali.
standarda te transparentnije i uinkovitije poslovanje na razini cijele kompanije.
Korporativne funkcije podrške imaju centralnu organizaciju i, ovisno o funkcionalnom
podruju koje pokrivaju, pruaju podršku ukupnom poslovanju Atlantic Grupe.
Operativno poslovanje razdijeljeno po navedenim divizijama unutar Atlantic Grupe, povezano
je zajednikim voenjem korporativnih funkcija podrške na razini Atlantic Grupe, i to u
Podruju financija, te Podruju korporativnih aktivnosti. Podruje Financija obuhvaa
21
(Pristupano: 15.9.2016.) 22
struktura/ (Pristupano: 20.03.2016.) 23
struktura/ (Pristupano: 20.03.2016.)
obuhvaa Ljudske resurse, Korporativne komunikacije, Pravne poslove, Investicijsko
odravanje i Korporativnu sigurnost. Kroz navedene funkcije podrške, procedure obavljanja
navedenih poslova pridonose uvoenju jedinstvenog korporativnog standarda, te
transparentnijem i uinkovitijem poslovanju na razini Grupe.
Slika 2: Organizacijska struktura Atlantic Grupe
Izvor: Slubene stranice poduzea Atlantic Grupa: www.atlantic.hr
Divizije unutar Operativnog upravljanja razdijeljene su na Poslovna podruja i na
Distribucijska podruja. Poslovna podruja organizirana su kroz šest strateških poslovnih
podruja (SPP Pia, SPP Kava, SPP Slatko i Slano, SPP Delikatesni namazi, SPP Sportska i
aktivna prehrana, SPP Zdravlje i njega) te Poslovnih podruja (PP) Djeja hrana i PP
Gourmet.
Poslovi distribucije organizirani su kroz dvije glavne zone- Zonu Istok i Zonu Zapad. Zona
Istok organizirana je kroz sedam zasebnih zona, dok je Zona Zapad organizirana kroz etiri
zasebne zone.
Struktura korporativnog upravljanja Atlantic Grupe temelji se na dualistikom sustavu, koji se
sastoji od Nadzornog odbora i Uprave Društva. Zajedno s Glavnom skupštinom, organom u
kojem dioniari ostvaruju svoja prava u stvarima Društva, predstavljaju tri temeljna organa
Društva.
Nadzorni odbor Atlantic Grupe profesionalno je tijelo koje ima sedam lanova, istaknutih
predstavnika akademske i poslovne zajednice te dioniara.
U sklopu Nadzornog odbora djeluju:
Komisija za reviziju- Lada Tedeschi Fiorio, predsjednica / Marko Lesi, lan / Franz
Josef Flosbach, lan
Komisija za imenovanje i nagrade- Saša Peke, predsjednik / Zoran Sušanj, lan /
Peter Elam Håkansson, lan
Kaši, lanica / Nina Tepeš, lanica
Uprava Atlantic Grupe sastoji se od etiri lana i ine ju predsjednik Uprave, stariji
potpredsjednik za Operativno poslovanje, Potpredsjednik za Korporativne aktivnosti i
Potpredsjednik za Financije. Uz Upravu, formirano je Strateško poslovno vijee koje
predstavlja multifunkcijsko tijelo koje raspravlja o vitalnim strateškim i operativnim
korporativnim pitanjima.
struktura/ (Pristupano: 20.03.2016.)
U ovom poglavlju predstavljeni su glavni brendovi Atlantic Grupe. Kako sama Grupa ima
izuzetno puno brendova, u radu su izdvojeni oni kojima pripada najvei postotak trišnog
udjela te pripadaju Atlanticovim najpoznatijim brendovima. U drugom dijelu poglavlja
obrarauju se distribucija proizvoda i poslijeprodajne aktivnosti.
4.1. Distributivni asortiman 25
Distributivni asortiman Grupe se kontinuirano proširuje, te je danas Atlantic Grupa na
razliitim trištima u regiji ekskluzivni odnosno ovlašteni distributer uglednih
internacionalnih robnih marki, prikazano na slici 7.
Atlantic Grupa se u svom dosadašnjem poslovanju koji se odnosi na djelatnost distribucije, po
ostvarenom prometu na trištu jugoistone Europe, razvila u vodeeg distributera
visokokvalitetnih proizvoda široke potrošnje, iji distributivni portfelj obuhvaa robne marke
regionalnih i svjetskih proizvodnih lidera. Diviziju odlikuje visokorazvijeni know-how iz
podruja upravljanja kupcima, upravljanja kategorijama proizvoda, upravljanja lancem
nabave i trade marketinga, kojeg kontinuirano usklauje s trendovima na trištu.
25
Grupa-Company-Review/Company%20Overview%202015%20s%20koricama%2028082015.pdf (Pristupano:
21.03.2016.)
Izvor: Slubene stranice poduzea Atlantic Grupa: www.atlantic.hr
4.2. Najpoznatiji brandovi Grupe 26
Cedevita je vitaminski instant napitak za svaku priliku, pogodna za sve uzraste, za svako doba
dana. Cedevita je napitak koji spada u kategoriju dodataka prehrani jer dopunjuje ili potpuno
nadoknauje nedostatak vitamina u prehrani. Sadri 9 vitamina (B kompleks, C i E)
neophodnih za uravnoteeno funkcioniranje organizma, a koliine vitamina u Cedeviti
prilagoene su dnevnim potrebama.
Grupa-Company-Review/Company%20Overview%202015%20s%20koricama%2028082015.pdf (Pristupano:
Pomiješana s vodom Cedevita uvijek prua zdravo osvjeenje te se posebno preporuuje kod
loših prehrambenih navika (nedostatka voa i povra odnosno izbjegavanja odreenih
namirnica) te kod vegetarijanske prehrane.
Slika 4: Slubeni logo proizvoda Cedevita
Izvor: Atlantic Grupa
Cedevita je vitaminski instant napitak za svaku priliku, pogodna za sve uzraste, za svako doba
dana. Cedevita je napitak koji spada u kategoriju dodataka prehrani jer dopunjuje ili potpuno
nadoknauje nedostatak vitamina u prehrani. Sadri 9 vitamina (B kompleks, C i E)
neophodnih za uravnoteeno funkcioniranje organizma, a koliine vitamina u Cedeviti
prilagoene su dnevnim potrebama.
Pomiješana s vodom Cedevita uvijek prua zdravo osvjeenje te se posebno preporuuje kod
loših prehrambenih navika (nedostatka voa i povra odnosno izbjegavanja odreenih
namirnica) te kod vegetarijanske prehrane.
Cedevita blagotvorno djeluje i na jaanje imuniteta te vraa energiju pa se preporuuje kod
pojaane fizike i/ili psihike aktivnosti. Vitamini u granulama zadravaju svoja svojstva do
trenutka konzumacije. Konzumiranje svjee pripremljenog napitka, bez dodatnih
konzervansa, omoguuje brzu apsorpciju ouvanih vitamina i instant osvjeenje za razliku od
drugih pia koja esto poveavaju e i esto stvaraju osjeaj teine u elucu.
Barcaffè je najpoznatija i najcjenjenija robna marka kave u Sloveniji. Ljubitelji dobre kave
uvaavaju njezinu vrhunsku kvalitetu i odlian okus koji predstavlja nezamjenljiv poetak
svakog dana. Barcaffè je svjetlost dana ugledao 8. svibnja 1970. godine u tadašnjoj tvornici
18
Droga Portoro. Prvi je proizvod bila vreica od 100 g mljevene turske kave koja je i
dandanas najprepoznatljiviji i najomiljeniji proizvod te robne marke.
Danas ponudu Barcaffè ini više od 40 proizvoda, od mješavina mljevene prene kave, kave u
zrnu, mješavina kave za espresso do instant napitaka i sve popularnijih napitaka za putovanja,
takozvanih „coffee to go“.
Izvor: Atlantic Grupa
Zavidan uspjeh nije stigao preko noi. Desetljea truda, brige o kvaliteti, odabir
najkvalitetnijih svjetskih vrsta kave i kreativne marketinške akcije bili su glavni stupovi koji
su robnu marku doveli do vodee pozicije na trištu kave i jedne od najsnanijih robnih marki
široke potrošnje u Sloveniji. Barcaffè se moe pohvaliti i s tri zlatne medalje za izvrstan okus
na Meunarodnom testiranju kave te priznanjem „Trusted brand“ koji Barcaffè redovito
prima od 2007. godine i koji pokazuje povjerenje potrošaa u tu robnu marku. 27
Smoki je prvi flips proizveden u jugoistonoj Europi. Nastao je 1972. godine i za mnoge je
ljubitelje grickalica bio i ostaje prvi okus flipsa. Originalna receptura je do danas ostala tajna
uspjeha Smokija te, specifian po svim karakteristikama, okus Smokija je jedinstven u svijetu
flipsa. Smoki od samog poetka uiva izuzetnu popularnost, a dominantan okus kikirikija i
hrskavost uinili su ga hranom svih generacija u svim prilikama. Smoki se proizvodi od
najkvalitetnijeg kukuruznog griza, svjee peenog kikirikija i biljne masnoe, bez ikakvih
aditiva.
27
nama/organizacijska-struktura/ (Pristupano: 25.08.2014.)
Izvor: Atlantic Grupa
zahtjevima novih standarda kvalitete. Prepoznatljivo crveno pakiranje prilagoavalo se
vremenu, praktino „party“ pakiranje postalo je pravi hit, a prinove u obitelji – Smoki Smoki
za najmlae i oko Smoki za poklonike koji ni desert ne mogu zamisliti bez omiljene
grickalice, svakodnevno šire krug oboavatelja. 28
Argeta se poela proizvoditi davne 1957. godine i dugo nije imala ni imena, a na ambalai je
jednostavno pisalo- kokošja pašteta. Tek je krajem sedamdesetih godina dobila ime Argeta,
ne slutei kakav e potencijal uskoro dosei. Danas je najvei svjetski proizvoa pašteta sa
105 milijuna proizvedenih pašteta godišnje koje se prodaju u više od 20 zemalja. Njenoj
kvaliteti i popularnosti u prilog ide i injenica da se svake sekunde na tim trištima otvore
etiri konzerve ovog delikatesnog namaza.
Prvi vei proboj Argete poeo je potkraj osamdesetih godina u Bosni i Hercegovini,
Makedoniji i na Kosovu, zbog injenice da u njenom sastavu nije bilo svinjetine te povjerenja
lokalnog stanovništva u slovensku proizvodnju. Od 2000. godine Argeta je poela razvijati
nove okuse, ambalaa je unapreivana i modernizirana, a 2005. asortiman je proširen
paštetama od tune, a kasnije i lososa. S proširenjem ribljeg asortimana Argeta je na više trišta
i kreirala riblji segment u kategoriji pašteta. Argetin široki asortiman, prilagoen eljama
potrošaa, obuhvaa mesne i riblje paštete.
28
nama/organizacijska-struktura/ (Pristupano: 25.08.2014.)
Izvor: Atlantic Grupa
Argetine paštete od kokošjeg mesa, puretine, tune i lososa na prvom mjestu po trišnom
udjelu su u Sloveniji, BiH, Makedoniji i na Kosovu, na drugom mjestu po trišnom su udjelu
u Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Austriji i Švicarskoj. Argeta se odlino prodaje u Rusiji,
osvaja Španjolsku i izvozi u SAD. Ostala trišta Argete su: Njemaka, Bugarska, Albanija,
Italija, Latvija, Litva, UK, Australija i Kanada.
Paštete Argeta godinama su poznate po svojoj vrhunskoj kvaliteti i izvrsnom okusu.
Proizvedene su od paljivo odabranih sirovina, svjeih zaina i najboljih dijelova kokošjeg
mesa kod mesnih okusa te kvalitetnog odabira tunjevine kod ribljeg okusa i sve to uz pomo
najsuvremenije tehnologije. Bogat su izvor visokovrijednih bjelanevina i minerala što ih ini
namirnicom visoke prehrambene vrijednosti. Argeta se proizvodi u skladu s meunarodnim
higijenskim standardima i sustavom HACCP koji osigurava najvišu razinu kvalitete
proizvodnje sigurne hrane. Prednost Argete je i u tome što ne sadrava konzervanse, budui
da se sterilnost i trajnost proizvoda postie termikom obradom. S Argeta paštetama Argeta
mogu se pripremiti ukusan i hranjiv doruak, uina ili poslijepodnevni zalogaj. 29
4.3. Distribucija proizvoda i poslijeprodajne aktivnosti
Atlantic Grupa zajedno sa svojim partnerom Atacom, vodei je distributer robe široke
potrošnje regije jugoistone Europe sa 16 distribucijskih centara, preko tisuu vozila i
direktnim pristupom u preko 53 tisue prodajnih mjesta, visoko razvijenim znanjem u
29
nama/organizacijska-struktura/ (Pristupano: 25.08.2014.)
marketingu. Naš iskusni menadment i distribucijska operativa nadopunjena je izvrsnom
uslugom, kvalitetnim odnosima s kupcima i marketinškom ekspertizom.
Osobitost u aktivnostima prodaje ogleda se u akviziciji Fidifarma/Dietpharma ime Atlantic
ulazi u segment nutraceutike. Tijekom 2008. godine pokreu maloprodajnu mreu ljekarni
Farmacia kako bi svoje farmaceutske preparate, vitaminske proizvode i dodatke prehrani
izravno pribliili krajnjim potrošaima i stvorili dodanu vrijednost u smislu poboljšanja
kvalitete zdravlja i ivota. Proširili su se i na online trgovinu pod nazivom Atlantic Online
Shop u ijoj su ponudi Multipower, Melem, Durex, Scholl i Energy Oat Snack.
Osim klasinih marketinških aktivnosti koje su usmjerene na promociju vlastitih i robnih
marki principala, Atlantic u svom nastojanju istie promoviranje pravih vrijednosti i
svjesnosti vlastitog utjecaja na unapreenje opih društvenih uvjeta. Tako se aktivnosti
marketinga ogledaju i u raznim donacijskim projektima, organizaciji humanitarnih akcija,
pomoi organizacijama i udruenjima za zaštitu ugroenih socijalnih skupina, te sponzorskoj
djelatnosti (npr. košarkaški klub Cedevita od 2005. godine). Jedan od znaajnijih projekata je
MedILS (engl. Mediterranean Institute For Life Sciences), edukacija mladih i kreativnih
znanstvenika. 30
Poslijeprodajne usluge najviše su došle do izraaja stvaranjem ljekarnikog lanca Farmacia.
Osobitost je pronaena 2010. kreiranjem nove usluge „Osobnog ljekarnika“. Ideja je
proširenje i stvaranje osobnije komunikacije s potrošaima koje ljekarnici savjetuju o
samolijeenju, prestanku pušenja, regulaciji tjelesne teine, pravilnom izboru
dermokozmetike te o praktinoj primjeni lijekova iterapiji propisane od lijenika. U okviru
pruanja ljekarnike skrbi nudi se i „Škola zdravog mršavljenja“.
Ljekarnici e kreirati poeljan zdrav jelovnik te planirati tjelesnu aktivnost u ugovorenim
fitness centrima u kojima polaznici ostvaruju popust na predloen program. Naravno, u izradi
jelovnika kljunu ulogu imaju i preparati Multipowera kao podrška programu. Na
objedinjenom besplatnom telefonskom broju kontakt-centra, potrošai mogu dobiti
informacije vezane za proizvode, usluge, promotivne akcije i novitete te prijaviti reklamaciju,
pritubu ili upit. 31
Ibid
22
U ovom poglavlju obraena je analiza osnovnih financijskih izvještaja. Bilanca, raun dobiti i
gubitka te izvještaj o novanom toku smatraju se osnovnim financijskim izvještajima koji
govore o poslovanju odreenog poduzea.
5.1. Horizontalna i vertikalna analiza Atlantic Grupe
Cilj financijskog izvještavanja jest informiranje korisnika o financijskom poloaju poduzea i
o uspješnosti poslovanja. Informirati korisnike znai predoiti im sve relevantne i istodobno
pouzdane informacije u obliku i sadraju prepoznatljivom i razumljivom osobama kojima su
namijenjene. Te su informacije sadrane u nizu financijskih izvještaja od kojih temeljne
ine: 32
Izvještaj o novanom toku
Bilješke uz financijske izvještaje.
obveza i kapitala odreenog poduzea. Prema meunarodnim standardima financijskog
izvještavanja elementi koji su u izravnom odnosu s mjerenjem financijskog poloaja jesu
sredstva (imovina), obveze i glavnica (kapital). 33
Bilanca predstavlja osnovnu podlogu za
analizu financijskog poloaja, za utvrivanje slabosti i nedostataka u poslovanju te za
predvianje budueg poslovanja.
Podatak o bilanci poduzea Atlantic Grupe preuzet je sa stranica Poslovna. Prikazani podaci
se odnose na razdoblje 2011., 2012 te 2013.godine.
33
str. 32.
23
Tablica 2: Bilanca poduzea Atlantic Grupe za 2011., 2012. i 2013.godinu
POZICIJA 2011. 2012. 2013.
B) DUGOTRAJNA IMOVINA 1.474.940.600 1.485.324.700 1.492.403.600
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA 187.995.500 167.208.200 92.624.800
D) PLAENI TROŠKOVI BUDUEG
E) UKUPNO AKTIVA 1.664.181.700 1.653.865.100 1.586.120.600
F) IZVANBILANNI ZAPISI 0 0 0
PASIVA
B9 REZERVIRANJA 9.367.500 8.318.200 8.827.100
C) DUGORONE OBVEZE 266.551.500 203.922.600 175.085.500
D) KRATKORONE OBVEZE 150.775.700 183.405.800 192.044.700
E) ODGOENO PLAANJE
F) UKUPNO PASIVA 1.664.181.700 1.653.865.100 1.586.120.600
G) IZVANBILANNI ZAPISI 0 0 0 Izvor: samostalna izrada autora prema poslovnoj dokumentaciji Grupe
Ostvareni 4,5% nii prihodi od prodaje trišta Hrvatske rezultat su: privremene obustave
distribucije u prvom kvartalu 2013. godine tijekom pregovora oko implementacije novih
komercijalnih uvjeta, nie prodaje segmenta pia te prestanaka distribucije asortimana
one2play-a i Red Bull-a. Pad prihoda od prodaje na trištu Hrvatske je ublaen rastom prihoda
od prodaje: ljekarnikog lanca Farmacia, kategorijama turske i espresso kave s brendom
Barcaffe, kategorije flipsa s brendom Smoki, brenda Dietpharm, principalskih brendova kroz
veledrogerijsko poslovanje te pojedinih principalskih brendova kroz distribucijsko poslovanje.
Ostvareni rezultati i rast na kljunim europskim trištima potvrdili su stratešku orijentiranost
kompanije na inozemna trišta.
Raun dobiti i gubitka prikazuje aktivnosti poduzea u odreenom razdoblju. Osnovni
elementi tog izvještaja jesu prihodi, rashodi te njihova razlika. Prema tome, raun dobiti i
gubitka mogue je definirati kao financijski izvještaj koji prikazuje koliko je prihoda i rashoda
ostvareno u odreenom vremenu te kolika je ostvarena dobit (gubitak).
Atlantic Grupa d.d. je tijekom 2013. godine, ostvarila 104.519.000,00 kuna poslovnih
prihoda.
24
Atlantic Grupa d.d. je u istom razdoblju ostvarila 97.404.400,00 kuna poslovnih rashoda.
Najvei dio poslovnih rashoda ine troškovi osoblja od 41.441.498,00 kn koji ukljuuju neto
plae i nadnice, troškove poreza i doprinosa iz plaa te doprinose na plae, ostali troškovi u
iznosu od 38.602.024,00 kuna koji ukljuuju troškove odravanja, najamnine, sponzorstva i
ostale usluge te trošak vrijednosnog usklaenja kratkotrajne imovine u iznosu od
15.228.250,00 kuna. Financijski prihodi su u 2013. godini iznosili 7.312.200,00 kuna, dok su
financijski rashodi bili 32.950.800,00 kuna. Atlantic Grupa d.d. je u 2013. godini ostvarila
neto gubitak od 20.394.800,00 kuna. Na sljedeoj slici prikazan je raun dobiti i gubitka.
(Tablica 3)
Tablica 3: Raun dobiti i gubitka Atlantic Grupe; period od 2011.godine do 2013.godine
POZICIJA 2011. 2012. 2013.
V. IZVANREDNI - OSTALI
IX. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE
POREZA 7.840.300 -11.466.900 - 18.524.000
XI. DOBIT ILI GUBITAK
RAZDOBLJA 5.258.600 -11.895.900 -20.394.800
Izvor: samostalna izrada autora prema poslovnoj dokumentaciji Grupe
U procesu analize financijskih izvještaja mogue je koristiti se itavim nizom razliitih
postupaka, koji su, prije svega, utemeljeni na rašlanjivanju i usporeivanju. Komparativni
financijski izvještaji koji slue kao podloga za provedbu horizontalne analize mogu se
razmatrati u kontekstu usporeivanja. Horizontalnom analizom nastoje se uoiti tendencija i
dinamika promjena pojedinih pozicija temeljnih financijskih izvještaja. Na temelju uoavanja
tih promjena prosuuje se kakva je uspješnost i sigurnost poslovanja promatranog
poduzea.Suprotno tome, strukturni financijski izvještaji koji slue kao podloga za provedbu
vertikalne analize mogu se razmatrati u kontekstu rašlanjivanja. Vertikalna analiza
omoguava uvid u strukturu financijskih izvještaja.
25
POZICIJA 2012. 2013. INDEX
B) DUGOTRAJNA IMOVINA 1.485.324.700 1.492.403.600 100,48
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA 167.208.200 92.624.800 55,39
D) PLAENI TROŠKOVI BUDUEG
E) UKUPNO AKTIVA 1.653.865.100 1.586.120.600 95,90
F) IZVANBILANNI ZAPISI 0 0 0
PASIVA
B) REZERVIRANJA 8.318.200 8.827.100 106,12
C) DUGORONE OBVEZE 203.922.600 175.085.500 85,86
D) KRATKORONE OBVEZE 183.405.800 192.044.700 104,71
E) ODGOENO PLAANJE
F) UKUPNO PASIVA 1.653.865.100 1.586.120.600 95,90
G) IZVANBILANNI ZAPISI 0 0 Izvor: samostalna izrada autora prema poslovnoj dokumentaciji Grupe
Tablica 5. Horizontalna analiza Rauna dobiti i gubitka Atlantic Grupe
POZICIJA 2012. 2013. INDEX
V. IZVANREDNI - OSTALI
IX. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE
POREZA -11.466.900 - 18.524.000 164,54
XI. DOBIT ILI GUBITAK
RAZDOBLJA -11.895.900 -20.394.800 171,44
26
POZICIJA 2012. Udjel
NEUPLAENI KAPITAL 0 0 0 0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA 1.485.324.700 89,81 1.492.403.600 94,09
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA 167.208.200 10,11 92.624.800 5,84
D) PLAENI TROŠKOVI BUDUEG
PASIVA
B) REZERVIRANJA 8.318.200 0,50 8.827.100 0,56
C) DUGORONE OBVEZE 203.922.600 12,33 175.085.500 11,04
D) KRATKORONE OBVEZE 183.405.800 11,09 192.044.700 12,11
E) ODGOENO PLAANJE
F) UKUPNO PASIVA 1.653.865.100 100 1.586.120.600 100
G) IZVANBILANNI ZAPISI 0 0 0 0 Izvor: : samostalna izrada autora prema poslovnoj dokumentaciji Grupe
5.2. Financijski pokazatelji Atlantic Grupe
Financijski pokazatelji su racionalni brojevi, odnosi dviju ili više ekonomskih veliina pri
ijim se izraunima u pravilu jedna ekonomska veliina dijeli s drugom. Formiraju se i
raunaju radi sinteze i jednostavnijeg pregleda informacija o poslovanju kompanija. Temelj za
izraun financijskih pokazatelja su informacije u financijskim izvještajima kompanija i, za
neke pokazatelje, cijene dionica kompanija na trištima kapitala, ukoliko se dionicama
kompanije trguje na nekome od trišta kapitala.
Financijski pokazatelji, s obzirom na vremensku dimenziju, u osnovi se dijele na dvije
skupine. Jedna skupina financijskih pokazatelja obuhvaa razmatranje poslovanja poduzea
unutar odreenog vremenskog razmaka (naješe je to godina dana) i temelji se na podacima
iz izvještaja o dobiti (raun dobiti i gubitka), a druga skupina financijskih pokazatelja odnosi
se na tono odreeni trenutak koji se podudara s trenutkom sastavljanja bilance i govori o
financijskom poloaju poduzea u tom trenutku. Pokazatelje obino promatramo kao nositelje
27
informacija koje su potrebne za upravljanje poslovanjem i razvojem poduzea. Dakle,
pokazatelji se formiraju i raunaju upravo radi stvaranja informacijske podloge za donošenje
odreenih poslovnih odluka. 34
Financijski pokazatelji uobiajeno se izraavaju kao postotak, npr. 10%, ili kao decimalna
vrijednost, npr. 0,1. Naješe ih raunaju i koriste kao alat u analizi revizori, banke, ulagai na
financijskim trištima i ostali zainteresirani za financijski poloaj kompanija. esto ih
raunaju i same kompanije, za internu uporabu ili objavu zainteresiranim ulagaima u
kompaniju.
Pokazatelji likvidnosti se koriste za procjenu sposobnosti tvrtke da udovolji kratkoronim
obvezama. 35
Za analizu ove sposobnosti koriste se naješe dva pokazatelja likvidnosti:
Pokazatelj tekue likvidnosti i pokazatelj ubrzane likvidnosti. Ovi pokazatelji se izraunavaju
na temelju sljedeih formula:
Pokazatelj ubrzane likvidnosti (Pul)=Tekua imovina –Zalihe/Kratkorone obveze
Koeficijent tekue likvidnosti bi trebao biti 2 ili više, što znai da poduzee ima dvostruko
više gotovine, potraivanja i zaliha nego što su kratkorone obveze koje dolaze na naplatu.
Koeficijent ubrzane likvidnosti bi trebao biti min 1, što znai da kratkorone obveze ne bi
smjele biti vee od kratkotrajne imovine umanjene za zalihe.
Najuestaliji pokazatelji likvidnosti su: 36
1. koeficijent tekue likvidnosti,
2. koeficijent ubrzane likvidnosti,
3. koeficijent trenutne likvidnosti,
34
ager, K. (2008) Analiza financijskih izvještaja, Masmedia, Zagreb, str. 232. 35
Vukievi, M., (2006). Financije poduzea. Zagreb: Golden Marketing – Tehnika knjiga., str. 78 36
Vukievi, M., (2006). Financije poduzea. Zagreb: Golden Marketing – Tehnika knjiga., str. 78
28
= 0,48
Smatra se kako koeficijent tekue likvidnosti manji od 2 implicira mogunost da poduzee
ostane bez sredstava za podmirenje kratkoronih obveza. Budui kako je dobivena brojka
manja od 2 i iznosi 0,48 mogue je da promatrano poduzee ostane bez sredstava kada je u
pitanju podmirenje kratkoronih obveza.
likvidnom kratkotrajnom imovinom, odnosno novanim sredstvima. Smatra se da ovaj
koeficijent ne bi trebao biti manji od 0,10, odnosno 10%. 37
Koeficijent trenutne likvidnosti za poduzee iznosi 0,02 što znai da kratkorone obveze nisu
pokrivene novanim sredstvima.
Koeficijent financijske stabilnosti =
Koeficijent financijske stabilnosti definiran na sljedei nain treba biti manji od 1 jer se iz
dijela dugoronih izvora mora financirati kratkotrajna imovina. Ako je vei od 1 znai da je
dugotrajna imovina financirana iz kratkoronih obveza, tj. da postoji deficit radnog kapitala. 38
37
29
Pokazatelji zaduenosti mjere stupanj zaduenosti poduzea. Oni mjere koliko se poduzee
financira iz tuih sredstava, odnosno koliko je imovine financirano iz vlastitog kapitala.
Naješe korišteni pokazatelji zaduenosti su:
Koeficijent zaduenosti
= 0,23*100=23,16%
Ovaj pokazatelj nam daje podatak o veliini zaduenja po jednoj kuni vlastitog kapitala. U
pravilu bi trebao biti 50% ili manji.
Koeficijent vlastitog financiranja =
= 0,08*100=8%
Vrijednost ovog pokazatelja bi u pravilu trebala biti vea od 50% što znai da je vei dio
imovine financiran iz vlastitih izvora
5.2.3. Pokazatelji aktivnosti
iz odnosa prihoda i prosjenih stanja imovine.
Naješe korišteni omjeri su: 39
1. Koeficijent obrta ukupne imovine
2. Koeficijent obrta dugotrajne imovine
3. Koeficijent obrta kratkotrajne imovine
Koeficijent obrta ukupne imovine =
prihoda. Poeljno je da bude što vei.
39
30
Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine prikazuje uinkovitost upotrebe kratkotrajne imovine
u ostvarivanju prihoda. Poeljno je da bude što vei. Koeficijent obrta dugotrajne imovine za
Atlantic Grupu nije u skladu sa zadanim parametrima.
Koeficijent obrta kratkotrajne imovine =
= 1,21
Što je vei koeficijent obrtaja potraivanja to je krae trajanje naplate potraivanja, tj. bre se
naplauje.
5.2.4. Pokazatelji ekonominosti
Na temelju podataka o prihodima i rashodima, koji se evidentiraju u raunu dobiti i gubitka
mogu se izraunati pokazatelji ekonominosti. Pokazateljima ekonominosti se utvruje
stupanj ostvarenih prihoda društva po jedinici rashoda. Utvruje se ekonominost ukupnog
poslovanja ili pojedine skupine prihoda i rashoda. Uspješno poslovanje znai kada navedeni
pokazatelji nisu manji od 1.
Ekonominost ukupnog poslovanja =
6. ZAKLJUAK
Kontroling kao jedna od pet temeljnih funkcija upravljanja danas ini veliku ulogu u
poslovanju poduzea. Kao jedna od bitnih funkcija, još uvijek se intenzivno razvija i danas je
nemogue zamisliti moderno poduzee bez kontrolinga. Iako se smatra da je potreban samo u
velikim poduzeima, kontroling bi u budunosti trebao biti prisutan i u malim i u srednjim
poduzema. I u Republici Hrvatskoj kontroling u poduzeima postaje neizostavan dio, a odjel
kontrolinga postaje sve više samostalna organizacijska jedinica.
Poslovna analiza se koristi da bi se utvrdilo trenutno stanje u poslovanju poduzea te utvrdili
daljnji pravci razvoja. Poznavanje poslovne analize je jako bitno za cjelokupno poslovanje
poduzea. Analitiki postupak i metode analize sastavni su dio svih suvremenih ekonomskih
disciplina. Tako u suvremenoj poslovnoj ekonomiji, analiza poslovanja ima sve vee
znaenje.
Atlantic Grupa je jedna od vodeih prehrambenih kompanija u regiji s poznatim regionalnim
robnim markama koje, uz asortiman vanjskih partnera, podrava snaan vlastiti sustav
distribucije u regiji. Proizvodi Atlantic Grupe imaju znaajnu prisutnost u Rusiji, zemljama
zapadne Europe, a s asortimanom sportske prehrane Atlantic je vodea europska kompanija u
ovom segmentu. Atlantic Grupa ukupno zapošljava oko 4500 ljudi. Sjedište kompanije je u
Zagrebu, proizvodni pogoni se nalaze u Hrvatskoj, Njemakoj, Sloveniji, BiH, Srbiji i
Makedoniji, a tvrtke i predstavništva u 11 zemalja. 40
Atlantic Grupa je hrvatska multinacionalna kompanija s tvrtkama koja ima predstavništva u
11 zemalja, koja svoje proizvode izvozi na više od 30 trišta diljem svijeta. Nakon Hrvatske
najvanija su trišta Njemaka, Velika Britanija, Italija, Slovenija, Bosna i Hercegovina,
Srbija i Crna Gora, te Makedonija. Na trištima gdje nije prisutna s vlastitim operativnim
kompanijama, Atlantic Grupa je razvila partnerske odnose s regionalnim i nacionalnim
distributerima.
Sustav kvalitete upravljanja procesima Atlantic Grupe temelji se na procesnom pristupu, što
znai identifikaciju kljunih poslovnih procesa. Za upravljanje procesima razvijaju vlastite
korporativne prakse koje temelje na najboljim svjetskim praksama i standardima. Temelji
sustava su zahtjevi ISO 9001 standarda kojeg integriraju sa specifinim standardima i
40
(Pristupano: 22.08.2016.)
zakonskim zahtjevima. U njihovom sustavu najvanija je kreativnost kojom se nadograuju
uobiajeni standardi ime se stvara dinamino okruenje koje se brzo prilagoava
promjenama u poslovnom okruenju.
1998
2. Belak, V., „Menadersko raunovodstvo“, RRiF, Zagreb, 1995.god.
3. Spaji, F., Gulin, D., Orsag, S. (1994) Analiza financijskih izvještaja, Zagreb
Šišara, J., „Skripta za financijski menadment“, Veleuilište u Šibeniku, Šibenik, 2010.
4. Vidui Lj., „Financijski menadment“-V.izdanje, Sveuilište u Splitu,RRiF-plus, Zg,
2006.god.
5. Vukievi, M., (2006). Financije poduzea. Zagreb: Golden Marketing – Tehnika knjiga.,
str. 79
7. Financijsko izvješe Atlantic Grupe za 2013.godinu
8.Meunarodni standardi financijskog izvještavanja 2004., prijevod s engleskog jezika, (2004)
HZRFD, Zagreb.
INTERNET IZVORI