of 54 /54
Analiza podataka o preživljavanju (vremena do nastajanja izabranog događaja - ishoda) Jelena Marinković Institut za medicinsku statistiku i informatiku Februar, 2012.g.

Analiza podataka o preživljavanju (vremena do izabranog ... · PDF fileAktuarska analiza, tablice preživljavanja, analiza tablica preživljavanja Mortalitetne tablice i očekivano

 • Author
  vuthu

 • View
  227

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Analiza podataka o preživljavanju (vremena do izabranog ... · PDF fileAktuarska analiza,...

 • Analiza podataka opreivljavanju (vremena donastajanja izabranog dogaaja- ishoda)

  Jelena Marinkovi

  Institut za medicinsku statistiku i informatikuFebruar, 2012.g.

 • Pregled

  ta je analiza preivljavanja? Terminologija i struktura podataka. Funkcije gustine verovatnoa,

  preivljavanja i hazarda. Statistike metode analize

  preivljavanja. Kaplan-Meierov metod i log-rank test.

 • Primer analize preivljavanja,1669.

  Christiaan Huygens je 1669. godineovom funkcijom izraunao koliko eosoba na svakih 100 osoba doiveti86 godina.Izvor: Howard Wainer STATISTICAL GRAPHICS: Mapping thePathways of Science. Annual Review of Psychology. Vol. 52: 305-335

 • Primer analize preivljavanja,1669 (2)

  Kog oblika je ovafunkcija?

  Kolika je bila ansaosobe da preivi vieod 20 godina? Vie od36? Ovo je analiza preivljavanja!

  Pokuavamo da procenimofunkcijusamo to ishodmoe biti bilo koji binarnidogaaj, a ne samo smrt.

 • Analiza preivljavanja - koreni

  Edmund Halley , 17-ti vek Aktuarska analiza, tablice

  preivljavanja, analiza tablicapreivljavanja

  Mortalitetne tablice i oekivano trajanjeivota

 • ta je analiza preivljavanja?

  Statistike metode za analizu longitudinalnihpodataka o pojavljivanju dogaaja odinteresa.

  Dogaaji ukljuuju: smrti, povrede,razboljevanje, oporavak, tranziciju kavrednostima ispod ili iznad zadatog pragavanih kontinuiranih varijabli (npr. broj CD4).

  Adekvatna za analizu podataka izrandomizovanih klinikih ogleda ili kohorti.

 • Randomizovani kliniki ogled (RKO)

  Ciljanapopulacija

  Intervencija

  Kontrole

  Bolest

  Bez bolesti

  Bolest

  Bez bolesti

  VREME

  Randomizacija

  Bez bolesti,kohortaispitanika podrizikom

 • Ciljanapopulacija

  Tretman

  Kontrole

  Izleeni

  Neizleeni

  Izleeni

  Neizleeni

  VREME

  Randomizacija

  Populacijapacijenata

  Randomizovani kliniki ogled (RKO)

 • Ciljanapopulacija

  Tretman

  Kontrole

  Mrtav

  iv

  Mrtav

  iv

  VREME

  Randomizacija

  Populacijapacijenata

  Randomizovani kliniki ogled (RKO)

 • Kohortna studija(prospektivna/retrospektivna)

  Ciljanapopulacija

  Ekspozicija

  Bezekspozicije

  Bolest

  Bez bolesti

  Bolest

  Bez bolesti

  VREME

  Kohortaisptanika bezbolesti

 • Primeri analize preivljavanjau medicini

 • RKO: Womens Health Initiative(JAMA, 2001)

  Hormoni

  PlaceboKumulativnaincidencija

  Koronarna bolest

 • Retrospektivna kohortna studija:Decembar 2003 BMJ:Aspirin, ibuprofen, and mortality after myocardialinfarction: retrospective cohort study

 • Ocena vremena-do-dogaaja (time-to-event)za grupu ispitanika, na primer vreme doreinfarkta grupe pacijenata sa IM.

  Poreenje vremena-do-dogaaja izmeu dveili vie grupa ispitanika, na primer tretirani vs.placebo pacijenti sa IM u randomizovanomklinikom ogledu.

  Procena povezanosti kovarijati sa vremenom-do-dogaaja , na primer: da li su telesna masa,insulinska rezistencija ili holesterol povezani savremenom preivljavanja pacijenata sa IM?Primedba: oekivano vreme-do-dogaaja = 1/incidencija

  Ciljevi analize preivljavanja

 • Zato koristiti analizu preivljavanja?

  1. Zato ne porediti proseno vreme-do-dogaaja izmeu dve grupeprimenom t-testa ili linearne regresije?

  -- ignorisanje cenzorisanja!!!!!!2. Zato ne porediti proporcije dogaaja

  u grupama primenom unakrsnogodnosa ansi (odds ratio) ili logistikeregresije?

  --ignorisanje vremena!!!!!

 • Analiza preivljavanja: Termini

  Vreme-do-dogaaja (time-to-event):Vreme od ulaska u studiju donastupanja specifinog ishoda

  Cenzorisanje (censoring): Ispitanik jecenzorisan kada je ili izgubljen zapraenje, iskljuen iz studije ili ako jestudija zavrena pre nego to je razviodogaaj od interesa.

 • Struktura podataka: analizapreivljavanja

  Ishod je dvodimenzionalan, dve varijable: Vremenska varijabla: ti = vreme do

  kada je osoba bez dogaaja ili vremenastupanja dogaaja

  Cenzorska varijabla: ci =1 ako jenastupio dogaaj; ci =0 nemadogaaja do vremena ti

 • Desno cenzorisanje (T>t)

  Uobiajeni primeri Zavretak istraivanja Smrt usled nekog drugog razloga koji nije

  dogaaj od interesa Izgubljen za praenje

  Znamo da je osoba preivela bar dovremena t.

 • Izbor poetka merenja vremena.

 • Desno cenzorisanje!

 • Ishodna varijabla

  Binarni ishod i vreme do njegoverealizacije.

  Da li su svi umrli ili ne? Ako nisu, imamo cenzorisane podatke. Da li su svi uli u studiju u isto vreme? Ako nisu imamo progresivno

  cenzorisane podatke.

 • Raspodele preivljavanja

  Ti - vreme do nastupanja dogaaja jesluajna varijabla sa odgovarajuomraspodelom verovatnoa

  Razliite metode za analizupreivljavanja odreene su tipomraspodele za Ti.

 • Primer

  Podsetimo se ovog grafika.

  Da li lii na normalnu ilieksponencijalnu raspodelu?

 • Funkcije vremenapreivljavanja

  Funkcija gustine verovatnoa f(t) Funkcija preivljavanja S(t) P(osoba preivi due od t) ocena je = broj pacijenata koji preivi

  due od t / ukupan broj pacijenata Funkcija hazarda H(t)

 • Funkcija gustine verovatnoa:f(t)

  Ljudski vek - Ti e malo verovatno slediti normalnuraspodelu. Zato?

  Ljudi imaju najveu verovatnouumiranja u 70-tim i 80-timgodinama;

  ALI umaju manju ansuumiranja u 90 i 100, jer malibroj ljudi ivi dovoljno dugo dabi umro u ovim godinama.

 • Funkcija gustine verovatnoa: f(t)

  Verovatnoa neuspeha u odreenomvremenu t (od svih moguih vremena t).

  tttTtPtf

  t

  )(lim)(0

 • Funkcija preivljavanja: 1-F(t)

  Cilj analize preivljavanja je da oceni i poredi preivljavanjerazliitih grupa ispitanika.

  Preivljavanje se ocenjuje / opisuje kumulativnom funkcijompreivljavanja:

  )(1)(1)( tFtTPtS

  Primer: Ako je t=100 godina, S(t=100) =verovatnoa preivljavanja iznad 100 godina.

  F(t) je KF od f(t),i zanimljivija jeod f(t).

 • Kumulativno preivljavanje

  Podsetitise fgv:

 • Kumulativno preivljavanje

  P(T>80)

  P(T>20)

 • Funkcija hazarda

  GODINEStopa hazarda je trenutna stopaincidencije.

 • Funkcija hazarda

  ttTttTtPth

  t

  )/(lim)(0

  Reima: verovatnoa da ako se preivi do t, ve usledeem trenutku dogaaj e se desiti.

  )()((t):survivalanddensityfromHazardtStfh

 • Hazard vs gustina veroavtnoa

  Ideja je: Pri roenju postoji odreena verovatnoa

  umiranja u bilo kojim godinama; to jegustina verovatnoa Primer: ena koja se danas rodi, ima recimo 1%

  ansu da e umreti u 80-toj godini. Meutim, ako osoba preivi ve neko

  vreme, verovatnoe umiranja e se stalnomenjati Primer: ena koja danas ima 79 godina, ima 5%

  anse da e umreti u 80-toj godini.

 • Metode I

  Odreivanje funkcija: Kaplan - Meier-ova metoda Tablice preivljavanja

  Poreenje funkcija: Logrank test Mantel-Haenszel-ov tes Gehanov Generalizovani Wilcoxon-ov test

 • Metode II Identifikacija faktora rizika povezanih

  sa binomnim ishodima: Linearna diskriminaciona funkcija Logistiki regresioni metod

  Identifikacija prognostikih faktorapovezanih sa vremenompreivljavanja: Cox-ov proporcionalni hazardni

  regresioni model Parametarske regresione metode

 • Kaplan - Meierova metoda iLogrank test

 • Poetak studije Kraj studije Vreme u mes.

  Subjekat B

  Subjekat A

  Subjekat C

  Subjekat D

  Subjekat E

  Kaplan-Meier / neparametarskaocena funkcije preivljavanja

  1. subjekat E umro jeu 4 mesecu

  X

 • 100%

  Vreme u mes.

  Odgovarajua Kaplan-Meierova kriva

  Verovatnoapreivljavanja do4 meseca je 100%= 5/5

  Frakcija kojaje preivelaovu smrt = 4/5

  Subjekat E umire u 4mesecu

 • Poetak studije Kraj studije Vreme u mes.

  Subjekat B

  Subjekat A

  Subjekat C

  Subjekat D

  Subjekat E

  Podaci o preivljavanju2. subjekt Aiskljuen posle6 meseci

  1. subjekt E umire u4 mesecu

  X

  3. subjekt Cumire u 7mesecu

  X

 • 100%

  Vreme u mes.

  Odgovarajua Kaplan-Meierovakriva

  subjekat Cumire 7 mes.

  Frakcija kojapreivi ovusmrt = 2/3

 • Poetak studije Kraj studije Vreme u mes.

  Subjekt B

  Subjekat A

  Subjekt C

  Subjekt D

  Subjekt E

  Podaci o preivljavanju2. subjekt Aiskljuenposle 6 mes.

  4. Subjekti B iDpreivljavajuceojednogodinjiperiod

  1. subjekt E umire u4 mesecu

  X

  3. subjekt Cumire u 7 mes.X

 • 100%

  Vreme u mes.

  Odgovarajua Kaplan-Meierova kriva

  Ocena preivljavanja =P(preivi interval 1/u riziku do prvog dogaaja 1) *P(preivi interval 2/u riziku do drugog dogaaja 2)= 4/5 * 2/3= .5333

 • Metod ocenjivanja je productlimit method

  Verovatnoa preivljavanja celegodine, uraunavajui cenzorisane je

  = (4/5) (2/3) = 53% Verovatnoa preivljavanja, a da nema

  cenzorisanih bila bi jednostavna= (3/5) = 60%

 • Kaplan-Meierova kriva

  Time (months) to conception or censoring in 38 sub-fertile women after laparoscopy and hydrotubation

  Conceived Did not conceive

  1 2

  1 3

  1 4

  1 7

  1 7

  1 8

  2 8

  2 9

  2 9

  2 9

  2 11

  3 24

  3 24

  3

  4

  4

  4

  6

  6

  9

  9

  9

  10

  13

  16

 • Panja!

  Ocene preivljavanja postajunepouzdane pri kraju studija kada jebroj osoba pod rizikom da dobijudogaaj mali.