Click here to load reader

ANALIZA ORGANIZIRANOSTI REKREATIVNIH KOŠARKARSKIH · PDF file opot, Andrej: Analiza organiziranosti rekreativnih košarkarskih tekmovanj v Pomurju in Podravju. Diplomska naloga. 9

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ANALIZA ORGANIZIRANOSTI REKREATIVNIH KOŠARKARSKIH · PDF file opot, Andrej: Analiza...

 • UNIVERZA V LJUBLJANI

  FAKULTETEA ZA ŠPORT

  Športna Vzgoja

  ANALIZA ORGANIZIRANOSTI REKREATIVNIH KOŠARKARSKIH

  TEKMOVANJ V POMURJU IN PODRAVJU

  DIPLOMSKA NALOGA

  MENTOR

  prof. dr. Frane Erčulj, prof. šp. vzg.

  RECENZENT

  doc. dr. Tomaž Pavlin, univ. dipl. zg. in soc. Avtor dela

  ANDREJ COPOT

  Ljubljana, 2016

 • Ključne besede: košarka, rekreacija, organizacija rekreativnih tekmovanj, Pomurje, Podravje, PKL, PARKL.

  ANALIZA ORGANIZIRANOSTI REKREATIVNIH KOŠARKARSKIH TEKMOVANJ V POMURJU IN

  PODRAVJU

  Andrej Copot

  IZVLEČEK

  Košarka velja za enega izmed najbolj priljubljenih športov na svetu in tudi v Sloveniji, kjer naši

  košarkarji dosegajo uspehe na najvišjem nivoju. Tudi zaradi tega, je prišlo v zadnjih petindvajsetih

  letih do organizacije vse več rekreativnih košarkarskih tekmovanj in lig. Glavni namen

  diplomskega dela je predstaviti organiziranost rekreativnih košarkarskih tekmovanj v Pomurju

  (Pomurska košarkarska liga) in Podravju (Ptujska amaterska regionalna košarka liga) in jih med

  sabo primerjati. Na kratko smo predstavili njuno zgodovino, predstavili sodelujoče ekipe,

  specifike v pravilih in sistemu tekmovanja, ter povzeli organiziranost tekmovanj v minuli sezoni.

  Prikazali smo tudi dosedanje skupno sodelovanje obeh lig in skupne načrte za prihodnost. S

  pomočjo anketnega vprašalnika smo ugotavljali podrobnejšo sestavo ekip, število igralcev v

  posamezni ekipi, kakšen je delež igralcev, ki so v mladosti oz. otroštvu redno trenirali košarko,

  pozanimali pa smo se tudi o vlogi trenerjev v ekipah. Na koncu smo raziskali še ambicije ekip za

  tekmovanje v državnih tekmovanjih pod okriljem KZS, ter iskali razloge zaradi katerih se ekipe

  raje udeležujejo rekreativnih lig, ter analizirali odnose med igralci znotraj posameznih ekip.

  Rekreativna košarka je definitivno zelo pomembna za razvoj slovenske košarke, zato bi bilo

  dobro, da bi rekreativne lige dobile podporo krovne organizacije, vsekakor pa bi si zaslužile večjo

  medijsko pozornost s čimer bi se povečala popularnost le teh, kar bi posledično pomenilo, da bi

  se še več ljudi ukvarjalo z rekreativno košarko, hkrati pa bi to doprineslo večji vsesplošni

  prepoznavnosti košarke.

 • Key words: Baksteball, recreation, organization of recreational competitions, Pomurje,

  Podravje, PKL, PARKL.

  ANALYSIS OF THE ORGANIZATION OF RECREATIONAL BASKETBALL COMPETITIONS IN

  POMURJE AND PODRAVJE

  Andrej Copot

  ABSTRACT

  Basketball is definitely one of the most popular sports in the world and also in Slovenia. The

  Slovenian national team has always been known as one of the top European teams. The

  popularity of the game in the last twenty-five years caused the formation of recreational

  basketball leagues. There are more and more recreational leagues every year. The main purpose

  of this study is to present and compare the organization of recreational basketball competitions

  in Pomurje (Pomurje basketball league) and Podravje (Ptuj amateur regional basketball league).

  The study shortly presents history of both leagues, the teams that compete in them, the specific

  rules that are implied in them and the organizational specifics of previous seasons. It also

  presents all the projects that leagues did together in the past and are trying to execute in the

  near future. We also did a short survey in which we were trying to figure out details of how every

  team competing in one of the leagues is built. We compered the number of players on each team,

  the percentage of players who played competitive basketball in their childhood and what roles

  does a coach in each team have. In the end we were trying to figure out if teams competing in

  both leagues have ambition to advance to the next level of competition which is being organized

  by Basketball Federation of Slovenia and looking for the reasons why teams chose to compete in

  recreational basketball league. Recreational basketball is very important for development of

  Slovenian basketball in general. It would be very welcome for recreational leagues to get support

  from Basketball Federation of Slovenia and more media attention. All that would help

  recreational basketball leagues to gain more popularity and more people would start or continue

  to play recreational basketball. All that would make basketball even more recognizable and

  popular in Slovenia.

 • Kazalo

  1. Uvod ......................................................................................................................................... 7

  2. Cilji in hipoteze ........................................................................................................................ 9

  3. Metode dela .......................................................................................................................... 10

  3.1. Preizkušanci .................................................................................................................... 10

  3.2. Pripomočki...................................................................................................................... 10

  3.3. Potek dela ....................................................................................................................... 10

  4. Pomurska košarkarska liga – PKL ........................................................................................... 11

  4.1. Zgodovina ....................................................................................................................... 11

  4.2. Pomurska košarkarska liga v sezoni 2015/16................................................................. 14

  4.2.1. Ekipe ........................................................................................................................ 14

  4.2.2. Pravila in sistem tekmovanja .................................................................................. 16

  4.2.3. Zaključni turnir ........................................................................................................ 17

  5. Ptujska amaterska regionalna košarkarska liga – PARKL....................................................... 17

  5.1. Zgodovina ....................................................................................................................... 17

  5.2. Liga PARKL v sezoni 2015/16 .......................................................................................... 19

  5.2.1. Ekipe ........................................................................................................................ 19

  5.2.2. Pravila in sistem tekmovanja .................................................................................. 23

  5.2.3. Zaključni turnir ........................................................................................................ 25

  6. Primerjava Pomurske košarkarske lige in Ptujske amaterske regionalne košarkarske lige. . 26

  6.1. Zgodovina ....................................................................................................................... 26

  6.2. Število ekip ..................................................................................................................... 26

  6.3. Medsebojno sodelovanje Pomurske košarkarske lige in lige PARKL ............................. 27

  7. Analiza organiziranosti rekreativnih košarkarskih tekmovanj v Pomurju in Podravju .......... 28

  7.1. Tradicija nastopanja v rekreativni ligi ............................................................................ 28

  7.2. Število igralcev v ekipi .................................................................................................... 28

  7.3. Število igralcev, ki so v preteklosti trenirali in igrali košarko v klubih pod okriljem KZS 29

  7.4. Trener in treningi ............................................................................................................ 29

  7.5. Stroški ............................................................................................................................. 31

  7.6. Število tekem in trajanje sezone .................................................................................... 31

  7.7. Razlogi za nastopanje v rekreativnih ligah ..................................................................... 32

 • 7.8. Odnosi med soigralci in zadovoljstvo z ligo .................................................................... 34

  8. Sklep....................................................................................................................................... 37

  9. Viri in literatura ...................................................................................................................... 39

  10. Priloge ................................................................................................................................ 41

  10.1. Anketni vprašalnik za ekipe, ki nastopajo v Pomurski košarkarski ligi in ligi PARKL .. 41

  Kazalo slik

  Slika 1: Število sodelujoč

Search related