Click here to load reader

ANALIZA, IZVAJANJE IN RAZVOJ ZAŠČITE NARODNIH unione- · PDF fileTipologija in orodja so v veliki meri odvisni od pre-teklosti posamezne skupnosti, od njenih običajev, navad, kulture

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ANALIZA, IZVAJANJE IN RAZVOJ ZAŠČITE NARODNIH unione- · PDF fileTipologija in orodja...

 • ANALIZA, IZVAJANJE IN RAZVOJ ZAŠČITE

  NARODNIH SKUPNOSTI V SLOVENIJI IN ITALIJI

  BREZPLAČNI IZVOD

  Projekt LEX - [Analiza, izvajanje in razvoj zaščite narodnih skupnosti v Sloveniji in Italiji] sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007-2013

  iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

  Progetto LEX - [Analisi, applicazione e sviluppo della tutela delle Minoranze in Italia e Slovenia] finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia - Slovenia

  2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

  INŠTITUT ZA UPRAVNO PRAVO, ZAVOD ZA PRAVNO SVETOVANJE

  LE X

  - A NA

  LI ZA

  , I ZV

  AJ AN

  JE IN

  R AZ

  VO J Z

  AŠ ČI

  TE N

  AR O

  D N

  IH SK

  U PN

  O ST

  I V SL

  O VE

  N IJI

  IN IT

  AL IJI

 • Založnik Italijanska unija

 • ZALOŽNIK: Italijanska unija

  ODGOVORNA OSEBA PUBLIKACIJE: Maurizio Tremul

  AVTORJI: Ezio Benedetti, Breda Mulec, Zaira Vidau, Robert Štoka, Maurizio Tremul, Devan Jagodic, Adriana Janežič, Emidio Susič, Chiara Beccalli, Silvano Sau, Bojan Brezigar

  UREDNIKOVANJE: Maurizio Tremul, Marko Gregorič, Rudi Pavšič, Martin Lissiach

  LEKTORIRANJE V SLOVENSKEM JEZIKU: Forum Center d.o.o.

  PREVOD: Forum Center d.o.o.

  GRAFIČNO OBLIKOVANJE: Sašo Koren s.p.

  TISK: DEGRAF

  NAKLADA: 1000 izvodov

  KRAJ IN DATUM TISKA: Koper, april 2015

  Pričujoča publikacija je na voljo v elektronski obliki na spletnih straneh: www.skgz.org in www.unione-italiana.eu. / La presente pubblicazione è reperibile in formato elettronico ai seguenti indirizzi: www.skgz.org e www.unione-italiana.eu.

  Projekt LEX - [Analiza, izvajanje in razvoj zaščite narodnih skupnosti v Sloveniji in Italiji] sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. / Progetto LEX - [Analisi, applicazione e sviluppo della tutela delle Minoranze in Italia e Slovenia] finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

  Vsebina publikacije ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije. Za vsebino publikacije je odgovoren izključno avtor Italijanska unija. / Il contenuto della presente pubblicazione non rispecchia necessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione Europea. La responsabilità del contenuto della pubblicazione appartiene all’Unione Italiana.

 • ANALIZA, IZVAJANJE IN RAZVOJ ZAŠČITE

  NARODNIH SKUPNOSTI V SLOVENIJI IN ITALIJI

 • CIP - Kataložni zapis o publikaciji  Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana  323.15(497.4+450)        ANALIZA, izvajanje in razvoj zaščite narodnih skupnosti v Sloveniji in Italiji / [avtorji Ezio Benedetti ... [et al.] ; urednikovanje Maurizio Tremul ... [et al.] ; prevod Forum Center]. - Koper : Italijanska unija, 2015  ISBN 978-961-93870-0-9  1. Benedetti, Ezio 2. Tremul, Maurizio  280637184 

 • 5

  KAZALO

  Uvod Maurizio Tremul .................................................................................................................................. 9 Rudi Pavšič ........................................................................................................................................... 11

  Pravna zaščita italijanske manjšine v Sloveniji in slovenske manjšine v Italiji Ezio Benedetti ...................................................................................................................................... 13 ABSTRACT ........................................................................................................................................... 13 1. UVOD ................................................................................................................................................ 13 2. PRAVNI POLOŽAJ SLOVENSKE MANJŠINE V ITALIJI IN FURLANIJI–JULIJSKI KRAJINI ................................................................................................. 15 2.1 6. člen ustave in zaščita manjšin v Italiji: primer promocijske ureditve ............................. 15 2.2 OKVIRNI ZAKON ŠT. 482 Z DNE 15. novembra 1999 ...................................................... 16 2.3 Pravni razvoj zaščite Slovenske manjšine v Furlaniji-Julijski krajini: zakon št. 38/2001 in deželni zakon št. 26/2007 ............................................................................ 17 3. ITALIJANSKA MANJŠINA V SLOVENIJI .................................................................................. 19 3.1 Pravni in politični profili zaščite narodnih manjšin v Sloveniji ............................................... 20 3.2 Kolektivne pravice, priznane avtohtoni zgodovinski italijanski manjšini v Sloveniji ...... 21 4. SKLEPNE UGOTOVITVE ............................................................................................................. 23 LITERATURA ...................................................................................................................................... 25

  Javno upravljanje italijanske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji Breda Mulec .......................................................................................................................................... 29 IZVLEČEK ............................................................................................................................................ 29 SUMMARY ........................................................................................................................................... 29 1. USTAVNO - PRAVNI POLOŽAJ ITALIJANSKE SKUPNOSTI 1.1 Uvod ..... ....................................................................................................................................... 30 1.2 Implementacija predpisov in prizadevanja za sprejetje krovnega zakona .......................... 31 2. PERSONALNA AVTONOMIJA-POLITIČNA PARTICIPACIJA IN ORGANIZIRANOST ..... 32 2.1 Uresničevanje predpisov: doslednejše vključevanje v postopek sprejemanja predpisov .. 34 3. KULTURNA AVTONOMIJA (IZOBRAŽEVANJE, KULTURA, MEDIJI) ............................. 35 3.1 Izobraževanje .............................................................................................................................. 35 3.1.1 Uresničevanje predpisov: država zagotavlja le funkcionalno dvojezičnost ................ 37 3.2 Krepitev kulture in identitete.................................................................................................... 38 3.2.1 Uresničevanje predpisov: Subjektivno ovrednotenje pravnih in institucionalnih možnosti ..... 39 3.3.1 Uresničevanje predpisov: skrb za boljšo in pozitivnejšo medijsko podobo ................... 41 4. RAZMERJA DO UPRAVE IN PRAVOSODJA S POUDARKOM NA ENAKOPRAVNI RABI ITALIJANŠČINE (JAVNA RABA, VIDNA DVOJEZIČNOST) IN ZAPOSLOVANJU ..... 42 4.1 Enakopravna raba italijanščine v upravi ................................................................................. 42 4.2 Enakopravna raba italijanščine v pravosodju ......................................................................... 43 4.3 Uresničevanje predpisov: potrebni so dejanski ukrepi za zmanjševanje razkoraka med ....... zakonodajnim okvirom in praktičnim izvajanjem na področju javne rabe jezika .................. 44 5. SKUPNI GOSPODARSKI INTERESI IN RAZVOJ .................................................................... 44 Uresničevanje predpisov: večji izkoristek »palete« institucionalnih možnosti ........................... 45 LITERATURA ...................................................................................................................................... 46

  Pravna določila občinskih in pokrajinskih uprav o zaščiti slovenske narodne skupnosti v Italiji

  Zaira Vidau, Robert Štoka ................................................................................................................. 49 POVZETEK .......................................................................................................................................... 49 ABSTRACT ........................................................................................................................................... 49 1. UVOD ................................................................................................................................................ 50 2. METODOLOŠKI OKVIR .............................................................................................................. 51

 • 6

  3. RABA SLOVENSKEGA JEZIKA V ODNOSIH MED JAVNO UPRAVO IN OBČANI ........ 51 3.1 statuti občin v tržaški pokrajini................................................................................................ 53 3.2 Statuti občin v goriški pokrajini ............................................................................................... 54 3.3 Statuti občin v videmski pokrajini ........................................................................................... 55 3.4 Statuti pokrajin ........................................................................................................................... 55 4. RABA SLOVENSKEGA JEZIKA V OBČINSKIH IN POKRAJINSKIH SVETIH ................ 55 4

Search related