Analiza funkcija i kapaciteta upravljanja ljudskim ... izazova sa kojima se op¥Œtinske administracije

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Analiza funkcija i kapaciteta upravljanja ljudskim ... izazova sa kojima se op¥Œtinske...

 •  UNDP u Crnoj Gori promoviše održivi razvoj kroz ekonomski napredak za sve društvene slojeve, uz očuvanje i

  unapređenje životne sredine 

  Bul. Sv. Petra Cetinjskog 1a, 81000 Podgorica, Montenegro, Tel: +382 20 22 55 33; Fax: +382 20 22 55 51 e-mail: registry.me@undp.org; web: www.undp.org.me

  Program Ujedinjenih nacija za razvoj

  ______________________________________________________

  Analiza funkcija i kapaciteta upravljanja ljudskim resursima u crnogorskim opštinskim upravama

  Završni izvještaj

  Richard Allen Milena Biro Novembar 2011. godine

  richard@richardallen.eu milenabiro@hotmail.com

  mailto:richard@richardallen.eu mailto:milenabiro@hotmail.com

 • Richard Allen & Milena Biro UNDP Crna Gora

  Analiza funkcija i kapaciteta upravljanja ljudskim resursima u crnogorskim opštinskim upravama

  Strana 2 od 189

  Sadrţaj

  1 REZIME ..................................................................................................................................... 4 1.1 Kljuĉni nalazi ......................................................................................................................................... 4

  2 UVOD ........................................................................................................................................ 6 2.1 Pregled situacije ..................................................................................................................................... 6 2.2 Svrha ...................................................................................................................................................... 6 2.3 Definicije/okvir ...................................................................................................................................... 7 2.4 Metodologija .......................................................................................................................................... 7

  I DIO - NALAZI ......................................................................................................................................... 9

  3 UKUPAN KONTEKST ............................................................................................................... 9 3.1 Kratki istorijat ........................................................................................................................................ 9 3.2 Zakonski, strateški i institucionalni okvir ............................................................................................ 11 3.3 Budţet i finansije ................................................................................................................................. 12 3.4 Zakljuĉak .............................................................................................................................................. 14

  4 POSTOJEĆE STRUKTURE I FUNKCIJE...............................................................................16

  5 PLANIRANJE LJUDSKIH RESURSA .....................................................................................18

  6 ZAPOŠLJAVANJE I ZADRŢAVANJE ZAPOSLENIH .............................................................20

  7 STRUĈNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE .........................................................23

  8 UPRAVLJANJE RADNIM UĈINKOM .....................................................................................27

  9 ZAKLJUĈCI O SAZNANJIMA .................................................................................................30

  II DIO PREPORUKE ...............................................................................................................................31

  10 OPŠTI MODEL UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA U OPŠTINSKIM UPRAVAMA ...31 10.1 Prikaz potrebne organizacione promjene ............................................................................................. 31 10.2 Planiranje ljudskih resursa ................................................................................................................... 33 10.3 Zapošljavanje i zadrţavanje, profesionalno usavršavanje .................................................................... 34 10.4 Struĉno osposobljavanje i usavršavanje ............................................................................................... 35 10.5 Upravljanje radnim uĉinkom ................................................................................................................ 37

  11 MODEL UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA U OPŠTINSKIM UPRAVAMA...............39

  12 KONKRETNE PREPORUKE ..................................................................................................40

  12.1 STRUKTURE I FUNKCIJE......................................................................................................40 12.2 Planiranje ljudskih resursa ................................................................................................................... 41 12.3 Zapošljavanje i odabir .......................................................................................................................... 42 12.4 Struĉno osposobljavanje i usavršavanje ............................................................................................... 43 12.5 Upravljanje radnim uĉinkom ................................................................................................................ 45

  13 STRATEGIJA KOJU TREBA IMPLEMENTIRATI ...................................................................47

  PRILOG 1 POJEDINAĈNE PREPORUKE ZA OPŠTINE ................................................................51

  OPŠTINA ANDRIJEVICA .......................................................................................................................52

  OPŠTINA BAR .......................................................................................................................................58

  OPŠTINA BERANE ................................................................................................................................64

  OPŠTINA BIJELO POLJE ......................................................................................................................70

  OPŠTINA BUDVA ..................................................................................................................................76

  PRIJESTONICA CETINJE .....................................................................................................................82

  OPŠTINA DANILOVGRAD.....................................................................................................................88

  OPŠTINA HERCEG NOVI ......................................................................................................................93

  OPŠTINA KOLAŠIN ...............................................................................................................................98

 • Richard Allen & Milena Biro UNDP Crna Gora

  Analiza funkcija i kapaciteta upravljanja ljudskim resursima u crnogorskim opštinskim upravama

  Strana 3 od 189

  OPŠTINA KOTOR ................................................................................................................................104

  OPŠTINA MOJKOVAC .........................................................................................................................109

  OPŠTINA NIKŠIC .................................................................................................................................115

  OPŠTINA PLAV ....................................................................................................................................121

  OPŠTINA PLJEVLJA ............................................................................................................................127

  OPŠTINA PLUŢINE ..............................................................................................................................133

  GLAVNI GRAD PODGORICA ..............................................................................................................139

  OPŠTINA ROŢAJE ...............................................................................................................................145

  OPŠTINA ŠAVNIK ................................................................................................................................151

  OPŠTINA TIVAT ...................................................................................................................................157

  OPŠTINA ULCINJ ................................................................................................................................163

  OPŠTINA ŢABLJAK .............................................................................................................................169

  PRILOG 2 SAGOVORNICI I UĈESNICI ........................................................................................175

  PRILOG 3 RIJEĈNIK TERMINA ....................................................................................................180

  PRILOG 4 NACIONALNA TRENING STRATEGIJA ZA LOKALNU SAMOUPRAVU U CRNOJ GORI – STRATEŠKI CILJEVI I ZADACI ..............................................................................183

  PRILOG 5 OBUKE IZ OBLASTI LJUDSKIH RESURSA KOJE ORGANIZUJE

View more >