of 32 /32
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET Sveučilišni preddiplomski studij računarstva ANALIZA EFIKASNOSTI POHRANJIVANJA U BAZAMA PODATAKA Završni rad Marin Relatić Osijek, 2010

ANALIZA EFIKASNOSTI POHRANJIVANJA U BAZAMA PODATAKA · 2010. 10. 28. · naredbom. Same transakcije ne pruţaju dovoljnu sigurnost serveru baze podataka ukoliko server ne zadovoljava

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ANALIZA EFIKASNOSTI POHRANJIVANJA U BAZAMA PODATAKA · 2010. 10. 28. · naredbom. Same transakcije...

 • SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

  ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

  Sveučilišni preddiplomski studij računarstva

  ANALIZA EFIKASNOSTI POHRANJIVANJA U

  BAZAMA PODATAKA

  Završni rad

  Marin Relatić

  Osijek, 2010

 • SADRŢAJ

  1. UVOD ............................................................................................................................. 1

  2. ARHITEKTURA MYSQL MEHANIZMA POHRANJIVANJA .................................. 2

  2.1. Zaključavanje i istodobnost .................................................................................... 3

  2.2. Transakcije ............................................................................................................. 4

  2.3. Usporedba transakcijskih i netransakcijskih mehanizama pohranjivanja .............. 5

  3. MYSQL MEHANIZMI POHRANJIVANJA ................................................................. 6

  3.1. MyISAM mehanizam pohranjivanja ...................................................................... 7

  3.2. InnoDB mehanizam pohranjivanja ........................................................................ 11

  3.3. Ostali mehanizmi pohranjivanja ............................................................................ 14

  4. OPIS I RJEŠENJE PROBLEMA .................................................................................... 17

  5. POSTIGNUTI REZULTATI .......................................................................................... 19

  6. ZAKLJUČAK ................................................................................................................. 20

  Literatura ........................................................................................................................ 21

  Saţetak ............................................................................................................................ 22

  Ţivotopis ......................................................................................................................... 23

  Prilozi.............................................................................................................................. 24

 • 1

  1. UVOD

  Cilj ovog rada je upoznavanje koncepta mehanizma pohranjivanja u bazama podataka

  (konkretno u MySQL-u), usporedba i opis prednosti i nedostataka pojedinih mehanizama

  pohranjivanja te izvedba analize efikasnosti najčešće korištenih mehanizama. Potrebno je

  usporediti konačne rezultate analize dva najznačajnija mehanizma pohranjivanja sa memory

  mehanizmom pohranjivanja, koji zbog svojih svojstava predstavlja najbrţi mehanizam.

  Odabir konkretnog mehanizma pohranjivanja omogućuje bolje performanse eliminiranjem

  nepotrebnih opterećenja, te je stoga potrebno poznavati mogućnosti koje pojedini mehanizam

  nudi kao i zahtjeve korisnika baze podataka.

  Rad je podijeljen u četiri poglavlja. Prva dva poglavlju pruţaju teorijsku podlogu potrebnu za

  shvaćanje principa mehanizma pohranjivanja i rješenje danog problema. U trećem poglavlju je

  podrobnije predstavljen problem te detaljno opisani koraci u rješavanju. U posljednjem su

  poglavlju prikazani i objašnjeni dobiveni rezultati.

 • 2

  2. ARHITEKTURA MYSQL MEHANIZMA POHRANJIVANJA

  Mehanizam pohranjivanja (database engine ili storage engine) je inherentna komponenta

  softvera koju upravljački sustav baza podataka, tj. DBMS (Database management system) koristi

  za obavljanje CRUD (Create, Read, Update and Delete) operacija, tj. kreiranje, dohvaćanje,

  izmjenu te brisanje podataka iz baze podataka. DBMS je skup programa koji kontroliraju

  kreiranje, odrţavanje i korištenje baze podataka. Mehanizam pohranjivanja često se naziva i tip

  tablice.

  MySQL arhitektura uključivih mehanizama pohranjivanja omogućuje izabiranje specijalnog

  mehanizma pohranjivanja za pojedinu aplikaciju bez potrebe za izmjenom koda same aplikacije.

  MySQL arhitektura servera odvaja programera aplikacija i DBA od svih niţih detalja

  implementacije na razini mehanizama pohranjivanja, pruţajući time konzistentan i jednostavan

  model i API. Arhitektura uključivih mehanizama pohranjivanja pruţa standardan skup usluga

  podrške i upravljanja koje su zajedničke svim inherentnim mehanizmima pohranjivanja. Sam

  mehanizam pohranjivanja je ona komponenta servera baze podataka koja izvršava procese na

  inherentnim podacima koji su sačuvani na fizičkoj razini servera. Ova učinkovita i modularna

  arhitektura pruţa goleme prednosti za one koji ciljaju na specifične zahtjeve aplikacije, kao što

  su skladištenje podataka ili transakcijsko procesiranje, dok omogućuje prednosti korištenja skupa

  sučelja i usluga koji su nezavisni od bilo kojeg mehanizma pohranjivanja. Programer aplikacija i

  DBA interaktira sa MySQL bazom podataka preko connector API-a i usluţnog sloja koji su

  iznad sloja mehanizama pohranjivanja. Ukoliko izmjene aplikacije zahtijevaju promjenu

  mehanizma pohranjivanja, ili da je potrebno dodati jedan ili više mehanizam pohranjivanja, nije

  potrebno značajno programiranje ili izmjena procesa. MySQL arhitektura servera izolira

  aplikacije od kompleksnosti mehanizama pohranjivanja pruţanjem konzistentnog i jednostavnog

  API-a.

  Mehanizam pohranjivanja je komponenta MySQL servera baze podataka koja je odgovorna

  za ulazno/izlazne operacije u bazi podataka, kao i za omogućavanje i poboljšanje pojedinih

  skupa mogućnosti koje pojadina aplikacija traţi. Velika prednost korištenja konkretnog

  mehanizma pohranjivanja je bolja učinkovitost i perfomanse baze podataka jer se koriste samo

  potrebne mogućnosti mehanizma pohranjivanja. U tablici 2.1. mogu se vidjeti osnovna svojstva

  pojedinog mehanizma pohranjivanja.

 • 3

  Tab. 2.1. Usporedba različitih mehanizama pohranjivanja

  Svojstvo MyISAM Memory BDB InnoDB

  Transakcija ne ne da da

  Razina

  zaključavanja

  tablica tablica Stranica (8 KB) redak

  Spremanje odvojene

  datoteke

  direktno u

  memoriju

  datoteka po

  tablici

  tablični prostori

  Razina

  izoliranosti

  nijedna nijedna izvršeno čitanje sve

  2.1. Zaključavanje i istodobnost

  Zaključavanje sluţi kako bi se spriječila pojava korumpiranih podataka, te omogućilo pristup

  bazi podataka od više korisnika sa različitim zathjevima. Zaključavanje dijelimo na

  zaključavanje od strane operacije čitanja, koje je zajedničko, te od strane operacije pisanja, koje

  je ekskluzivno. Prema tome, više korisnika moţe čitati iz tablice istovremeno, dok samo jedan

  korisnik istovremeno moţe aţurirati podatke ili brisati podatke iz tablice, pa i samu tablicu.

  Zaključavanje i istodobnost su dva povezana pojma. Dobar sustav zaključavanja omogućuje

  visoku istodobnost. Jedan način da se poveća istodobnost je povećanje zrnatosti zaključavanja.

  Umjesto zaključavanja čitavih tablica, zaključava se samo dio koji sadrţi potrebne podatke koji

  se koriste. Na ovaj način, dopušta se više izmjena nad tablicom istovremeno. Loša strana ovog

  pristupa je smanjenje performansi. Stoga je potrebno pronaći ravnoteţu izmeĎu potrebnih

  performansi i potrebne zrnatosti zaključavanja. U MySQL-u postoje tri tipa zaključavanja, na

  nivou tablice, na nivou stranice i na nivou retka. Najjednostavnije zaključavanje, koje ujedno

  najmanje opterećuje brzinu izvršavanja operacija, je zaključavanje na nivou tablice. Ovim

  zaključavanjem se zaključava čitava tablica. Zaključavanje na nivou stranice zaključava dio

  tablice zvan stranica. Zaključavanje na nivou retka pruţa najbolju zrnatost zaključavanja, ali

  ujedno i najviše usporava izvršenje operacija.

  InnoDB koristi napredniji oblik zaključavanja na nivou retka, kontrolu multi-verzijske

  istodobnosti. Ovaj oblik omogućuje čitanje bez zaključavanja dok se istovremeno zaključavaju

  potrebni podaci samo pri aţuriranju. Multi-verzijska istodobnost funkcionira na način da svaka

  operacija nad tablicom vidi samo snimak podataka koji su postojali u trenutku započinjanja

  operacije., nebitno koliko dugo operacija trajala. Kako bi se ovo omogućilo, svakom retku se

  pridruţuju dodatne dvije vrijednosti. Ove vrijednosti govore kad je redak nastao i kad je izbrisan.

  Prva vrijednost se naziva creation id, a drugi deletion id. MeĎutim, umjesto spremanja samog

 • 4

  vremena, baza podataka sprema broj verzije u trenutku pojedinog dogaĎaja. Verzija baze

  podataka, ili verzija sustava, je broj koji se povećava svaki put kada započinje nova transakcija.

  Zadaća servera je praćenje svih operacija i njima pridodanih brojeva verzije. Prilikom operacije

  SELECT, server mora provjeriti tri kriterija. OdreĎeni redak mora imati creation id manji ili

  jednak verziji baze podataka, čime se osigurava da je redak nastao prije početka operacije.

  TakoĎer deletion id, ukoliko nije null vrijednost, mora biti veći od verzije baze podataka. Ovime

  se osigurava da redak nije obrisan prije početka operacije. Da bi se osiguralo da redak nije dodan

  ili mijenjan od operacije koja je još u tijeku, creation id ne smije biti u listi aktualnih operacija.

  Prilikom operacije INSERT, verzija baze podataka postaje creation id zadanog retka, dok pri

  operaciji DELETE verzija baze podataka postaje deletion id zadanog retka. Operacijom

  UPDATE, server stvara novu kopiju retka koristeći verziju baze podataka kao novi creation id

  zadanog retka, te kao stari deletion id. Rezultat kontrole multi-verzijske istodobnosti je da

  operacije čitanja ne zaključavaju tablice, stranice niti retke, već jednostavno što je brţe moguće

  pregledavaju samo one retke koje zadovoljavaju spomenute uvjete. Naravno, negativna

  posljedica je korištenje nešto više memorije za spremanje dodatnih podataka za svaki pojedini

  redak, kao i više posla prilikom obraĎivanja retka. U tablici 2.2. mogu se vidjeti svojstva

  različitih tipova zaključavanja.

  Tab. 2.2. Usporedba različitih tipova zaključavanja

  Tip zaključavanja Istodobnost Opterećenje Mehanizam

  pohranjivanja

  Na nivou tablice Najniţe Najniţe MyISAM, Memory,

  Merge

  Na nivou stranice Srednje Srednje BDB

  Multi-verzijsko Najviše Najviše InnoDB

  2.2. Transakcije

  Transkakcija je skup SQL procesa koji se tretiraju kao pojedinačna jedinica rada. Transakcija

  je pokrenuta sa begin naredbom, i primijenjena sa coommit naredbom ili poništena sa rollback

  naredbom. Same transakcije ne pruţaju dovoljnu sigurnost serveru baze podataka ukoliko server

  ne zadovoljava četiri ACID svojstva. ACID predstavlja atomnost,konzistentnost, izoliranost i

  trajnost, te se takve transakcije često nazivaju ACID transakcije. ACID transakcije dodatno

  opterećuju memoriju i brzinu, te ukoliko nisu potrebne moguće ih je isključiti. Atomnost je

 • 5

  svojstvo transakcije da funkcionira kao pojedinačna neraskidiva jedinica rada. Kada je

  transakcija atomna, ne postoji mogućnost djelomično odraĎene transakcije. Transakcija ili je

  primijenjena ili je poništena. Konzistentnost je svojstvo koje osigurava da baza podataka slijedi

  jednu konzistentnu naredbu za drugom, te ukoliko transakcija nije izvršena, nikakve promjene od

  strane transakcije neće biti primijenjene u bazi podataka. Izoliranost je svojstvo koje omogućuje

  da sve dok transakcija nije izvršena, rezultati transakcije budu nevidljivi ostalim transakcijama.

  MeĎutim, da ne bi bilo prejednostavno pobrinuli su se 4 nivoa izoliranosti: neizvršeno čitanje,

  izvršeno čitanje, ponavljano čitanje i serializacija. Ova 4 nivoa odreĎuju koje su promjene

  vidljive ostalim transakcijama, a koje ne. Povećanjem razine izoliranosti sprečavaju se pojave

  prljavih čitanja, tj. čitanje promjena neizvrsenih transakcija, neponavljanih redaka, tj. promjena

  podataka izmeĎu naredba selektiranja i aţuriranja, te pojave fantomskih redaka. U tablici 2.3.

  prikazana je usporedba različitih razina izoliranosti.

  Tab. 2.3. Razine izoliranosti

  Razina izoliranosti Vidljivi rezultati

  neizvršenih

  transakcija

  Pojava

  neponavljanih

  redaka

  Pojava fantomskih

  redaka

  Neizvršeno čitanje da da da

  Izvršeno čitanje ne da da

  Ponavljano čitanje ne ne da

  Serializacija ne ne ne

  Trajnost je svojstvo koje osigurava da su rezultati izvršene transakcije postojani. To znači da

  podaci moraju biti spremljeni na način da prilikom pada sustava ne doĎe do gubitka podataka.

  Naravno, ovo nema koristi u slučaju kvara na tvrdom disku servera baze podataka.

  Kada god više transakcija dobiju pravo na zaključavanje, postoji opasnost potpunog zastoja.

  Do zastoja dolazi kada dvije transakcije pokušavaju dobiti pravo na dva proturječna tipa

  zaključavanja različitim redoslijedom. Kako ne bi došlo do ove pojave, koristi se više vrsta

  detektiranja zastoja i vremenska ograničenja transakcija.

  2.3. Usporedba transakcijskih i netransakcijskih mehanizama pohranjivanja

  Transakcijski mehanizmi pohranjivanja su sigurniji. Čak i u slučaju zastoja MySQL-a ili

  problema sa sklopovljem, moguće je spasiti podatke. TakoĎer sa transakcijskim mehanizmima

  pohranjivanja moguće je korištenje rollback operacije radi poništavanja izmjena. U slučaju

 • 6

  neuspjeha aţuriranja, sve promjene se poništavaju. Transakcijski mehanizmi pohranjivanja

  pruţaju bolju istodobnost za tablice na kojima se vrši mnogo aţuriranja i čitanja istovremeno.

  MeĎutim, netransakcijski mehanizmi pohranjivanja su puno brţi, zahtijevaju manje prostora na

  disku, te je potrebno manje memorije za izvršavanje aţuriranja.

 • 7

  3. MYSQL MEHANIZMI POHRANJIVANJA

  3.1. MyISAM mehanizam pohranjivanja

  MyISAM je standardni mehanizam pohranjivanja u MySQL-u. Nastao je na temelju starijeg

  koda ISAM, te je proširen sa mnogim korisnim ekstenzijama. Ovaj mehanizam pohranjivanja sa

  svojom jednostavnom strukturom, pruţa kompromis izmeĎu performansi i korisnih dodataka.

  Svaka baza podataka je direktorij, sa svakom tablicom spremljenom u zaseban skup datoteka.

  MyISAM tablice ne podrţavaju mogućnost transakcije, niti jako zrnast model zaključavanja, ali

  imaju full-text indeksiranje, kompresiranje itd..

  Svaka MyISAM tablica je spremljena na disk u tri datoteke. Imena datoteka imaju isto ime

  kao i tablica ali se razlikuju po ekstenzijama koje označavaju o kojem tipu podatka se radi.

  MySQL koristi .frm datoteku za spremanje definicije tablice. MeĎutim, ova datoteka nije dio

  MyISAM engine-a već servera. Podatkovna datoteka ima ekstenziju .MYD (MYData), dok

  datoteka .MYI (MYIndex) sadrţi indekse koji pripadaju tablici te pojedine statističke podatke za

  tablicu. Na slici 3.1. prikazan je princip spremanja MyISAM tablice.

  Sl. 2.1. Prikaz spremanja MyISAM tablice

  mysqld

  DATADIR

  baza_podataka_1 baza_podataka_2

  tablica_1 tablica_2 tablica_3

  baza_podataka:3

  DATADIR/Baza_podataka_2/tablica_2.frm

  DATADIR/Baza_podataka_2/tablica_2.MYD

  DATADIR/Baza_podataka_2/tablica_2.MYI

 • 8

  MyISAM tablice mogu biti sačinjene od dinamičnih ili statičnih redaka. Statični redci su redci

  konstantne duljine, dok je kod dinamičnih redaka duljina promjenjiva. Ovisno o definiciji same

  tablice, MySQL odlučuje koji tip redaka će koristiti. Maksimalni broj redaka koji MyISAM

  tablica moţe sadrţavati ovisi prvenstveno o slobodnom prostoru na serveru te o maksimalnoj

  veličini dokumenta koju odreĎeni operacijski sustav dopušta. MeĎutim zbog učinkovitosti,

  MyISAM tablice sa redcima promjenjive veličine imaju zadanu maksimalnu veličinu od 4 GB.

  Budući da je MyISAM jedan od najstarijih mehanizama pohranjivanja u MySQL-u, tijekom

  vremena je razvijeno nekoliko korisnih mogućnosti radi zadovoljavanja potreba korisnika i

  ispravljanja nedostataka. Automatsko popravljanje (automatic repair) omogućuje pregled i

  popravak tablica. Ako je MySQL pokrenut sa myisam-recover opcijom, pri prvom otvaranju

  MyISAM tablice, pregledava se tablica kako bi se provjerilo je li pri prijašnjem korištenju

  ispravno zatvorena. Ako nije, a razlog je vjerojatno problem sa sklopovljem ili napajanjem,

  MySQL skenira tablicu te pri pronalasku pogreške automatski popravlja tablicu. Nedostatak ove

  opcije je naravno što se mora sačekati dok se tablica popravlja. MyISAM takoĎer pruţa

  mogućnost ručnog pokretanja popravka preko naredbi CHECK TABLE i REPAIR TABLE. U

  slučaju kada je server isključen, za pronalazak i ispravak pogrešaka se moţe koristiti myisamchk.

  Zaključavanje se u MyISAM tablicama vrši na nivou tablica. Koristi se tri tipa zaključavanja.

  Lokalno zaključavanje za čitanje se vrši od strane pretrage nad tablicama koje se samo čitaju.

  Ovaj tip zaključavanje blokira tek aţuriranje tablice, kako bi se spriječila promjena podataka

  prilikom pretrage tablice. Ostale pretrage mogu se nastaviti. Popunjavanje tablice, ukoliko se vrši

  dodavanje podataka na kraj .myd datoteke, nije obuhvaćeno ovim tipom zaključavanja.

  Zajedničko zaključavanje za čitanje blokira aţuriranje tablica, uključujući bilo kakvo

  popunjavanje tablica. Najčešće se koristi u slučaju kada alat poput myisamcheck traţi direktan

  pristup podacima u tablici. Ekskluzivno zaključavanje za pisanje se koristi od strane operacija

  brisanja, aţuriranja te ponekad i popunjavanja. Svi ostali pristupi tablici, uključujući operacije

  čitanja i pisanja, se blokiraju. Pod blokiranjem se podrazumijeva odgaĎanje pojedine operacije

  dok se prvobitna ne izvrši.

  Opcija DELAYED KEY WRITE omogućuje stvaranje tablica koje nemaju zapisane promjene

  indeksa na disk. Kod ovih tablica promjene su sadrţane samo u unutarmemorijskom

  meĎuspremniku ključa i puštene na disk kad su indeksirani blokovi isključeni iz meĎuspremnika

  ključa ili kad su tablice zatvorene. Ova opcija znatno poboljšava performanse kod tablica koje se

  često mjenjaju.

 • 9

  Sigurnosna kopija MyISAM tablica se kreira koristeći mysqldum ili mysqlhotcopy alat. U

  slučaju pada sustava tablice sa redcima fiksne duljine jednostavnije je povratiti nego tablice sa

  redcima promjenjive duljine. MeĎutim, prilikom pada sustava najčešće su samo indeksi

  zahvaćeni, što se moţe rješiti jednostavnim i automatskim, iako ponekad dugotrajnim procesom.

  U MyISAM tablicama, vrijednosti podataka su spremljene na način da se na prvo mjesto

  stavlja donji byte. Ovime se postiţe neovisnost ureĎaja i operacijskog sustava. TakoĎer, ovakav

  način spremanja podataka ne utječe znatno na brzinu pristupa podacima.

  MyISAM koristi tri metode indeksiranja: b-stablo, r-stablo te fulltext. R-stabla se koriste za

  indeksiranje geografskih (GIS) podataka, dok su fulltext indeksi specijalno usklaĎeni za MySQL

  fulltext sustav pretrage. MyISAM tablica ima ograničenje od 1000 bajta po ključu, stoga indeks

  zauzima svega nekoliko prvih bajtova u BLOB ili TEXT polju. MyISAM tablice omogućuju i

  indeksiranje stupaca koje sadrţe NULL vrijednosti. Maksimalni broj indeksa po tablici je 64,

  meĎutim to se moţe promijeniti do 128. Maksimalni broj stupaca po indeksu je 16. Pri sortiranju

  redaka stablo indeksa je podijeljeno na način da gornji čvor sadrţi samo jedan ključ. Ovo

  poboljšava iskorištenost prostora u stablu indeksa.

  MyISAM koristi tri različita tipa pohranjivanja unutar osnovnog formata. Fiksno i dinamično

  pohranjivanje odabire se automatski, ovisno o tipu stupca koji se koristi. Treći tip, kompresija,

  obavlja se koristeći myisampack. Dekompresija tablica se vrši koristeći myisamchk naredbom

  unpack.

  Statični tip pohranjivanja je standardni format za MyISAM tablice. Koristi se kad tablice ne

  sadrţe stupce promjenjive veličine, tj. varchar, varbinary, text ili blob tipove podataka. Svaki

  redak je spremljen koristeći fiksni broj byteova, što za posljedicu ima izostanak problema

  fragmentacije. Statični format je najjednostavniji i najsigurniji format. TakoĎer je i najbrţi, jer se

  odreĎivanje pozicije odreĎenog retka vrši mnoţenjem fiksne duljine retka i rednog broja retka

  što čini indekse manjima.

  Dinamični tip pohranjivanja se koristi ukoliko tablica sadrţi stupce sa varchar, varbinary, text

  ili blob tipom podataka. Svaki redak sadrţi zaglavlje u kojem se nalazi duljine retka. Iako ovaj

  način znatno učinkovitije iskorištava memorijski prostor, prilikom brisanja pojedinog retka, ili

  promjene veličine samog retka, pojavljuje se problem fragmentacije. U tom slučaju se koristi

  myisamchk –r kako bi se defragmentirala tablica i poboljšale performanse. TakoĎer, korisno je

  koristiti myisamchk –ei kako bi se dobilo pojedine statističke vrijednosti tablice.

 • 10

  Kompresirani tip retka moguće je samo čitati. Kompresirane tablice zauzimaju malo mjesta,

  te su korisne kod sporih diskova, poput CD-ROM-a. Kreiraju se koristeći myisampack alat, dok

  se dekompresiranje vrši koristeći myisamchk alat. Kompresirati se mogu i retci sa fiksnom

  duljinom i sa promjenjivom duljinom. Maksimalni koeficijent kompresije iznosi 75%. Svaki

  redak se kompresira pojedinačno, te se svaki stupac kompresira različito. Ovisno o

  karakteristikama stupca razlikujemo nekoliko vrsta kompresiranja. Brojevi vrijednosti nula se

  spremaju koristeći jedan bit. Ako je vrijednost cjelobrojnih stupaca manjeg ranga, stupac se

  kompresira koristeći najmanji mogući tip cjelobrojnih podataka. Tako se tip bigint moţe

  kompresirati kao tinyint ako su svi brojevi u rangu od -128 do 127. Ako stupac ima samo mali

  skup mogućih vrijednosti, tip podatka se pretvara u enum. Dodatna dva tipa su kompresiranja su

  sufiks i prefiks kompresiranje.

  3.1.1. MyISAM merge mehanizam pohranjivanja

  MyISAM merge tablica sama ne sadrţava podatke već se odnosi na skupinu identičnih

  MyISAM podtablica koje se koriste kao jedna. Pod identičnim se misli da sve podtablice sadrţe

  jednake informacije za stupce i indekse. Tako se ne mogu spojiti tablice u kojima su stupci

  poredani različitim slijedom, nemaju jednak broj ili duţinu stupaca ili su indeksi različito

  poredani. Budući da funkcionira kao union view, uvid u megre tablicu moţe se vršiti na jednoj ili

  više podtablica. Unosi u tablice su takoĎer omogućeni. Merge tablice se najčešće koriste kod

  analiziranja periodičnih podataka koji su spremljeni u više tablica. Spremanje takvih podataka u

  jednu tablicu je nepraktično, uzimajući u obzir veličinu i rukovanje podacima.

  Pri kreiranju merge tablice stvaraju se dvije datoteke na disku koja sadrţe jednako ime kao i

  tablica. Datoteka sa ekstenzijom .frm sadrţi format tablice, dok .MRG datoteka sadrţi imena

  podtablica. MyISAM podtablice ne moraju biti u istoj bazi podataka kao i merge tablica.

  Suprotnost od merge tablica su particionirane tablice u kojima se dijelovi pojedine tablice

  spremaju u odvojene datoteke.

 • 11

  3.2. InnoDB mehanizam pohranjivanja

  InnoDB je jedan od najpopularnijih mehanizama pohranjivanja u MySQL-u. Najveća

  prednost nad ostalim mehanizmima pohranjivanja je mogućnost ACID transakcije. ACID

  (atomnost, konzistentnost, izoliranost, trajnost) predstavlja skup svojstava koja garantiraju da se

  transakcije baza podataka odvijaju pouzdano.

  InnoDB ima potpuno različitu arhitekturu od MyISAM-a, koja se temelji na konceptu

  tabličnih prostora u koje se spremaju sve strukture, podaci i indeksi. Tablični prostor moţe

  sadrţavati jednu ili više datoteka, čak i, iako ne često, neobraĎenu particiju diska. Korištenje

  disk particije oteţava kreiranje sigurnosne kopije InnoDB tablica, i rezultira smanjenim

  performansama. Svaki tablični prostor se sastoji od stranica standardne veličine od 16KB.

  Stranice su grupirane u mjere od 1MB (64 uzastopnih stranica). „Datoteke“ unutar tabličnog

  prostora zovu se segmenti. Dva segmenta su dodijeljena za svaki indeks u InnoDB. Budući da se

  ne moţe odrediti gdje se unutar tabličnog prostora sprema tablica, pojavljuje se problem

  fragmentacije. TakoĎer nasumično ubacivanje ili brisanje od strane sekundarnih indeksa moţe

  dovesti do fragmentacije indeksa. Fragmentacija indeksa znači da fizički red stranica indeksa na

  disku nije jednak poretku indeksa podataka na stranici, ili da ima puno neiskorištenih stranica u

  64-straničnim blokovima koji su dodijeljeni indeksima. Jedan simptom fragmentacije je da je

  tablici potrebno više prostora nego što bi trebalo. MeĎutim, točan iznos je teško odrediti. Svi

  InnoDB podaci i indeksi su spremljeni u b-stabla, i njihov faktor popunjavanja varira izmeĎu

  50% i 100%. Dodatna posljedica fragmentacije je da skeniranje tablice traje duţe nego što bi

  trebalo. Kao alternativa tabličnim prostorima, i moguće rješenje fragmentacije, moguće je

  spremiti InnoDB tablicu i njezine indekse u svojstvenu datoteku. Ova opcija se zove višestruki

  tablični prostori, jer zapravo svaka novonastala tablica ima vlastiti tablični prostor. Višestruki

  tablični prostori mogu biti korisni u slučaju potrebe spremanja tablica na različite diskove,

  ubrzanja povrata podataka i slično.

  InnoDB tablica razvrstava podatke na disku kako bi se optimizirala za najčešće upite na

  temelju primarnih ključeva. Svaka InnoDB tablica ima indeks primarnog ključa koji se zove

  klaster indeks. Zadaća ovog indeksa je organizacija podataka. Sa InnoDB mehanizmom

  pohranjivanja svaka se aktivnost vrši unutar transakcije, tako da svaka naredba kreira vlastitu

  transakciju.

  ACID model InnoDB-a zahtjeva odreĎenu količinu I/O operacija, koje se mogu činiti

  redudantnim, ali pomaţu u očuvanju pouzdanosti podataka. InnoDb optimizira rad baze podataka

 • 12

  i organizacije podataka na disku s ciljem minimiziranja potrebnih I/O operacija. Kad je moguće,

  InnoDB koristi asinkrone I/O procese, kreiranjem odreĎenog broja niti za rukovanje I/O

  operacijama, dok se ostalim procesima nad bazom podataka dopušta rad dok su I/O operacije u

  tijeku.

  U InnoDB transakcijskom modelu cilj je kombiniranje najboljih svojstava multi-verzijske

  baze podataka sa tradicionalnim dvofaznim zaključavanjem. InnoDB vrši zaključavanje na razini

  retka te izvodi upite kao nepromjenjivo čitanje bez mogućnosti zaključavanja. Informacije o

  zaključavanju se spremaju sa iznimnom efikasnošću korištenja prostora, tako da eskalacija

  zaključavanja nije potrebna. Ovo omogućava zaključavanje svakog retka od strane više korisnika

  bez opterećivanja memorije. Ovisno o nivou izolacije, InnoDB ne zahtjeva nikakvo

  zaključavanje za naredbu select. Za aţuriranje se koristi zaključavanje na razini redaka. Ovo

  omogućava iznimno visoku razinu istodobnosti, meĎutim, zahtjeva tri puta više memorijskog

  prostora nego što je to slučaj kod MyISAM mehanizma pohranjivanja, te veliki broj RAM

  memorije za InnoDB meĎuspremnik. InnoDB koristi dva tipa zaključavanja. Zajedničko

  zaključavanje dozvoljava transakciji čitanje retka. Izuzetno zaključavanje dozvoljava transakciji

  aţuriranje ili brisanje retka. Ukoliko neka transakcija ima zajedničko zaključavanje na nekom

  retku, druga transakcija ne mora nuţno biti stavljena na čekanje, kao što je to slučaj ukoliko prva

  transakcija ima izuzetno zaključavanje na retku. InnoDB omogućava višestruko zrnasto

  zaključavanje koje dopušta koegzistenciju zaključavanja na podacima i zaključavanja na cijeloj

  tablici. Radi praktičnosti uveden je poseban tip zaključavanja, nazvan namjerno zaključavanje.

  Ova vrsta zaključavanja sluţi za zaključavanje tablice.

  InnoDB za indeksiranje koristi metodu b-stabla sa grupiranim primarnim ključem. Indeksi su

  spremljeni u stranice koje su čvorovi stabla. Standardna veličina stranice za indeks je 16KB. Kad

  je novi podatak ubačen, InnoDB pokušava ostaviti jednu šesnaestinu stranice slobodnu za

  buduće umetanje ili aţuriranje indeksa.

  3.2.1. Usporedba InnoDB i MyISAM mehanizma pohranjivanja

  InnoDB se oporavlja od pada sustava ponavljajući operacije iz evidencije. MyISAM mora

  potpuno skenirati ili rekreirati indekse ili tablice koji su bili aţurirani ali ne potpuno preneseni na

  disk. InnoDB-ov pristup je fiksnog vremena, dok MyISAM-ovo vrijeme raste sa povećanjem

  količine podataka u tablici. InnoDB sadrţi meĎuspremnik za spremanje podataka i indeska, dok

  MyISAM sadrţi samo meĎuspremnik za indeske, dok se za podatke oslanja na operativni sustav.

  InnoDB sprema podatke na disk poredane ovisno o primarnom ključu, dok MyISAM sprema

 • 13

  preteţno prema poretku dodavanja podataka u tablicu. Spremanje prema primarnom ključu moţe

  biti vrlo korisno u vidu brzine ukoliko je ključ iazbran da dobro odgovara najčešćim

  operacijama. Za razliku od MyISAM mehanizma pohranjivanja, InnoDB ne pruţa mogućnost

  kompresiranja, meĎutim podrţava ACID transakcije. MyISAM koristi zaključavanje na razini

  tablice za aţuriranje, dok InnoDB koristi zaključavanje na razini redaka. Za veće baze podataka

  u kojima se često vrši aţuriranje zaključavanje na razini redaka je ključno jer zaključavanje na

  razini tablice bitno smanjuje istodobnost. MeĎutim, u većini baza podataka u kojima se vrši

  preteţno čitanje, te gdje stoga zaključavanje na razini redaka ne smanjuje bitno istodobnost,

  dolazi do izraţaja veća brzina MyISAM mehanizma pohranjivanja. MyISAM za razliku od

  InnoDB mehanizma pohranjivanja omogućuje full-text indeksiranje.

 • 14

  3.3. Ostali mehanizmi pohranjivanja

  3.3.1. Archive

  Archive mehanizam pohranjivanja koristi se za pohranjivanje velike količine podataka bez

  indeksa (in a very small footprint). Prilikom kreiranja archive tablice, server stvara nekoliko

  novih datoteka koje sve imaju ime jednako imenu tablice. Datoteka sa ekstenzijom .frm sadrţi

  format tablice dok su podaci spremljeni u .ARZ datoteku. Prilikom operacija optimatizacije se

  pojavljuje .ARN datoteka. Archive mehanizam pohranjivanja omogućava ubacivanje i

  selektiranje podataka, ali ne i brisanje, zamjenu i aţuriranje. Omogućavanje archive mehanizma

  pohranjivanja se vrši preko configure-a sa –with-archive-storage-engine opcijom.

  3.3.2. BerkeleyDB

  BerkeleyDB, ili BDB, mehanizam pohranjivanja razvijen je od strane Sleepycat Software, te

  je od MySQL 5.1 verzije izbačen iz upotrebe. BerkleyDB je, osim InnoDB, jedini transakcijski

  mehanizam pohranjivanja. Zaključavanje se vrši na nivou stranice, te stoga BDB mehanizam

  pohranjivanja ima višu istodobnost od MyISAM mehanizma pohranjivanja. Prilikom kreiranja

  tablica, BDB stvara dvije datoteke. Format tablice je spremljen u datoteci sa ekstenzijom .frm,

  dok .db datoteka sadrţi podatke i indekse. BDB podrţava transakciju, kao i povrat na staro

  poništavanjem transakcije.

  3.3.3. Blackhole

  Blackhole mehanizam pohranjivanja je dobio ime po tome što se prilikom pokušaja

  ubacivanja podataka ponaša poput crne rupe. Naime, podaci se prihvaćaju ali se pritom odbacuju

  i ne spremaju. Prilikom kreiranja nove blackhole tablice stvara se samo .frm datoteka koja sadrţi

  format tablica. Blackhole mehanizam pohranjivanja omogućava korištenje svih vrsta indeksa.

  Naravno, pritom se misli da je moguće uvrstiti deklaraciju indeksa u formatu tablice, jer se

  ionako indeksi neće moći koristiti. Blackhole mehanizam pohranjivanja se koristi najčešće kao

  filtar mehanizam ili repetitor. TakoĎer moţe se koristiti za verifikaciju sintakse dump datoteka,

  te mjerenje opterećenja od strane binarnog evidentiranja.

 • 15

  3.3.4. CSV

  CSV mehanizam pohranjivanja sprema podatke u tekstovne datoteke koristeći format pisanja

  gdje su vrijednosti odvojeni zarezom. Prilikom kreiranja CSV tablice stvaraju se dvije datoteke.

  Format tablice je spremljen u datoteci sa ekstenzijom .frm, dok se u .CSV datoteci spremaju

  podaci iz tablice. Ukoliko nema podataka .CSV datoteka je prazna tekstovna datoteka. TakoĎer

  se, prilikom stvaranja nove CSV tablice, kreira i odgovarajuća metafile datoteka koja sadrţi

  stanje tablice kao i broj redaka koji postoje u tablici.

  3.3.5. Example

  Example mehanizam pohranjivanja je zamjenski mehanizam koji ne radi ništa. Njegova svrha

  je da sluţi kao primjer u MySQL izvornom kodu kako bi se prikazalo kako početi pisati kod za

  novi mehanizam pohranjivanja. Kao takav, sluţi samo programerima. Pri kreiranju example

  tablice na disku se kreira datoteka sa ekstenzijom .frm koja sadrţi format tablice, te se nikakvi

  podaci ne mogu spremati. Omogućavanje example mehanizma pohranjivanja se vrši naredbom

  configure sa –with-example-storage-engine opcijom.

  3.3.6. Federated

  Federated mehanizam pohranjivanja omogućuje pristup podacima na lokalnom serveru sa

  udaljenih MySQL baza podataka bez korištenja replikacije ili klastera. Tijekom korištenja

  federated tablice, operacije na lokalnom serveru se automatski vrše na udaljenim tablicama.

  Nikakvi podaci se ne spremaju na lokalnim tablicama. Tako se na lokalnom serveru nalazi samo

  jedna datoteka sa ekstenzijom .frm koja sadrţi format tablice te konekcijski string koji pokazuje

  na udaljenu tablicu, dok se na udaljenom serveru nalazi datoteka koja sadrţi format tablice kao i

  sami podaci.Omogućavanje federated mehanizma pohranjivanja se vrši naredbom configure sa –

  with-federated-storage-engine opcijom.

  3.3.7. ISAM

  ISAM (Indexed Sequential Access Method) je metoda indeksiranja podataka radi brzog

  dohvaćanja. ISAM je razvio IBM (International Business Machines) za mainframe računala.

  ISAM mehanizam pohranjivanja je prvobitni i jedini mehanizam pohranjivanja sve do izlaska

  MySQL 3.23 verzije, kada je uvedena novija MyISAM verzija. ISAM omogućuje dva načina

  pristupa redcima, sekvencijalno ili pomoću indeksa. Indeksi koji sadrţavaju pokazivače na retke,

 • 16

  omogućuju pristup pojedinom retku bez da se pretraţuje cijeli skup podataka. ISAM koristi

  kompresirane ključeve fiksne duljine, te podrţava retke fiksne ili promjenjive duljine. Po tablici

  je dopušteno korištenje maksimalno 16 indeksa, te 16 dijelova ključa po ključu. Najveća

  maksimalna duljina ključa je 256 bajta. Za indeksiranje se koriste B-tree indeksi. Za razliku od

  MyISAM mehanizma pohranjivanja, ISAM ne podrţava tablice veće od 4GB, kao niti merge

  tablice.Svaka ISAM tablica je spremljena na disk u tri istoimene datoteke sa različitim

  ekstenzijama. Datoteka sa ekstenzijom .frm sadrţi format tablice, dok .ISM datoteka sadrţi

  indekse. Podaci su spremljeni u datoteci sa .ISD ekstenzijom.

  3.3.8. Memory (HEAP)

  Memory mehanizam pohranjivanja, poznat i pod imenom HEAP, stvara tablice čiji se

  cjeloviti sadrţaj sprema direktno u memoriji. Naravno, ovime je ovaj način iznimno brz, ali

  zahtjeva dostatnu količinu RAM-a. Iako je moguće kreirati privremenu tablicu, standardna

  memory tablica je trajna te će se prilikom gašenja servera isprazniti, a ne obrisati u cijelosti.

  Prilikom stvaranja memory tablice stvara se samo jedna datoteka na disku koja sadrţi format

  tablice. Memory tablice podrţavaju hash i btree indeksiranje. TakoĎer koriste retke konstantne

  duljine, te ne mogu sadrţavati text ili blob tipove stupaca.

  3.3.9. NDB

  MySQl Cluster je visoko uporabljiva i visoko redudantna verzija Mysql-a prilagoĎena okolini

  distribuiranog računarstva. Kao mehanizam pohranjivanja koristi se NDB (Network Database)

  koji omogućava rad više računala sa MySQL serverima i ostalim softverom u nakupini. Kada se

  tablice spremaju pomoću NDB mehanizma pohranjivanja, tablice se, kao i podaci unutar tablice,

  spremaju u podatkovne čvorove. Takvim tablicama moguće je direktno pristupiti sa svih drugih

  MySQL servera (SQl čvorova) u nakupini. MeĎutim, MySQL server koji nije spojen u MySQL

  nakupinu ne moţe koristiti NDB mehanizam pohranjivanja i ne moţe pristupiti podacima unutar

  nakupine.

 • 17

  4. OPIS I RJEŠENJE PROBLEMA

  Potrebno je kreirati jednake tablice koristeći MyISAM, InnoDB i memory mehanizme

  pohranjivanja. Pod jednakim tablicama se podrazumijeva jednak broj redaka i stupaca, te jednaki

  podaci unutar tablica. Nakon popunjavanja tablica sa podacima, potrebno je izvoditi različite

  operacije nad tablicama, pritom prateći vrijeme koje je potrebno da se pojedine operacije izvrše.

  Koristeći MySQL Query Browser kreirane su tri tipa tablica, MyISAM, InnoDB te memory.

  Svaka tablica sadrţi četiri kolone, koje se popunjavaju nasumičnim vrijednostima. Popis naredbi

  korištenih za kreiranje tablica nalazi se u prilogu 1.

  Koristeći PHP, tablice su paralelno popunjavanje sa nasumičnim vrijednostima. Interval

  mogućih vrijednosti je izmeĎu jedan i deset tisuća. Svaka tablica sadrţi jedan milijun redaka.

  Korištene su tablice sa velikom količinom podataka kako bi se značajnije razlikovali dobiveni

  rezultati. PHP kod popunjavanja tablica nalazi se u prilogu 2.

  Nakon kreiranja i popunjavanja tablica izvršava se analiza efikasnosti pojedinog mehanizma

  pohranjivanja. Ponovo koristeći MySQL Query Browser izvode se različite operacije nad

  podacima unutar tablica. Kako bi se dobili precizniji rezultati, svaka operacije se izvodi deset

  puta. MySQL Query Browser omogućuje uvid u vremena izvršavanja pojednih operacija. Pritom

  su prikazane dvije vrijednosti. Prva vrijednost označava vrijeme potrebno da MySQL pošalje

  serveru potrebne podatke, dok druga vrijednost označava vrijeme izvoĎenja same operacije.

  Naredbe korištene u ovom koraku prikazane su u tablici 4.1. Cjeloviti kod nalazi se u prilogu 3.

  Tab 4.1. Korištene naredbe za izvoĎenje pojedine operacije

  Broj operacije Naredba

  1. SELECT * FROM ime_tablice;

  2. SELECT count(*) FROM ime_tablice;

  3. SELECT COUNT(DISTINCT random_values1) FROM ime_tablice;

  4. SELECT * FROM ime_tablice WHERE random_values1=random_values2 OR random_values1=random_values3 OR random_values1=random_values4;

  5. SELECT * FROM ime_tablice ORDER BY random_values1;

  6. SELECT SUM(random_values1) FROM ime_tablice;

  7. SELECT AVG(random_values1) FROM ime_tablice;

  8. SELECT MIN(random_values1), MAX(random_values1) FROM ime_tablice;

  9. SELECT MIN(random_values1),MAX(random_values1), MIN(random_values2),MAX(random_values2), MIN(random_values3),

  MAX(random_values3), MIN(random_values4), MAX(random_values4) FROM ime_tablice;

  10. SELECT COUNT(*), COUNT(DISTINCT random_values2), AVG(random_values3), AVG(random_values4) FROM ime_tablice;

 • 18

  Nakon izvoĎenja operacija izračunavaju se srednje vrijednosti izvoĎenja pojedinih operacija

  nad svakom tablicom, te se rezultati usporeĎuju. U konačnici je potrebno izraziti rezultate

  MyISAM i InnoDB mehanizama pohranjivanja u postotcima u odnosu na rezultate memory

  mehanizma pohranjivanja kako bi se bolje izrazile razlike.

 • 19

  5. POSTIGNUTI REZULTATI

  Postignuti rezultati su očekivani. Budući da se podaci spremaju unutar same memorije,

  memory mehanizam pohranjivanja se pokazao najbrţi. Još uvijek iznimno brz, MyISAM

  mehanizam pohranjivanja se pokazao za nijansu sporiji. Izuzetak je izvoĎenje prebrojavanja

  redaka, gdje su rezultati identični. Ovo je rezultat činjenice da MyISAM, kao niti memory,

  stvarno ne prebrojava retke poput InnoDB-a jer je broj redaka kod ovih mehanizama

  pohranjivanja u svakom trenutku poznat. Postignuti rezultati prikazani su u tablici 5.1., dok se u

  tablici 5.2. rezultati usporeĎuju sa rezultatima memory-a. Cjeloviti rezultati nalaze se u prilogu 4.

  Tab 5.1. Vremena mjerenja

  Redni broj operacije myisam innodb memory

  1. 0,0016 0,0335 0,0014

  2. 0,0004 1,0805 0,0004

  3. 0,5710 1,5985 0,4322

  4. 0,2941 1,4099 0,2119

  5 0,9077 2,2902 0,6283

  6. 0,2946 1,4246 0,2117

  7. 0,2967 1,4035 0,2183

  8. 0,2089 1,2110 0,1450

  9. 0,4374 1,5907 0,3309

  10. 0,9106 2,1400 0,7308

  Tab. 5.2. Usporedba rezultata MyISAM i InnoDB mehanizma sa memory kao referentnom

  točkom (rezultati su prikazani u postotcima u odnosu na memory mehanizam pohranjivanja)

  Redni broj operacije myisam innodb

  1. 114,29% 2392,86%

  2. 100% 270125%

  3. 132,12% 369,85%

  4. 138,79% 665,36%

  5 144,47% 364,51%

  6. 139,16% 672,93%

  7. 135,91% 642,92%

  8. 144,07% 835,17%

  9. 132,19% 480,72%

  10. 124,60% 292,83%

 • 20

  6. ZAKLJUČAK

  Rezultati analize pokazali su kako je MyISAM značajno brţi mehanizam pohranjivanja od

  InnoDB. Posebno je naglašena veća brzina kod MyISAM mehanizma pohranjivanja u bazama

  podataka gdje se često koristi selektiranje podataka, budući da se u tom području InnoDB

  pokazao znatno inferiorniji. InnoDB mehanizam pohranjivanja sadrţi visoki integritet podataka

  sa cijenom smanjenih performansi. MyISAM, bez takvih opterećenja, se moţe koristiti u

  slučajevima gdje je naglasak na brzini, meĎutim sa cijenom gubitka podataka u slučaju pada

  sustava. Stoga pitanje, „Koji je mehanizam pohranjivanja najbolji“ treba preformulirati u „Koji

  je mehanizam pohranjivanja najprikladniji za…?“. Ovim radom se ne zaključuje kako je

  MyISAM bolji mehanizam pohranjivanja od InnoDB, već isključivo da je brţi.

 • 21

  LITERATURA

  A. Balter, SQL server 2005, Kompjutor biblioteka, Beograd, 2006

  B. Hamilton, Programiranje SQL Server 2005, Dobar plan, Zagreb, 2006

  V. Vaswani, PHP i MySQL, Mikro knjiga, Zagreb, 2005

  R. Vujnović, SQL i relacijski model podataka, Znak, Zagreb, 1995

  L. Welling, PHP i MySQL, Mikro knjiga, Beograd, 2004

  Internet:

  dev.mysql.com

  www.devshed.com

  www.innodb.com

 • 22

  SAŢETAK

  Odabir konkretnog mehanizma pohranjivanja omogućuje bolje performanse eliminiranjem

  nepotrebnih opterećenja, te je stoga potrebno poznavati mogućnosti koje pojedini mehanizam

  nudi kao i zahtjeve korisnika baze podataka. Ovaj rad pruţa teorijsku podlogu potrebnu za

  shvaćanje principa mehanizma pohranjivanja (konkretno u MySQL-u), te uvid u analizu

  efikasnosti najčešće korištenih mehanizama. Rezultati analize pokazali su kako je MyISAM

  značajno brţi mehanizam pohranjivanja od InnoDB, koji sadrţi visoki integritet podataka sa

  cijenom smanjenih performansi. MyISAM, bez takvih opterećenja, se moţe koristiti u

  slučajevima gdje je naglasak na brzini, meĎutim sa cijenom gubitka podataka u slučaju pada

  sustava. Ovim radom se ne zaključuje kako je MyISAM bolji mehanizam pohranjivanja od

  InnoDB, već isključivo da je brţi.

  SUMARRY

  Selecting a specific storage engine provides enhanced performance by eliminating

  unnecessary overheads, and it is therefore required to be familiarized with the possibilities that

  particular engine offers and database users requests. This paper provides a theoretical basis

  necessary for understanding the principles of storage engine (specifically MySQL), and an

  insight into the analysis of the efficiency of commonly used mechanisms. The analysis results

  showed that the MyISAM storage engine is significantly faster than InnoDB, which has high

  data integrity with a price of reduced performance. MyISAM, without such overheads, can be

  used in cases where the emphasis is on speed, but with the cost of data loss in case of system

  failure. This paper does not conclude that the MyISAM storage engine is better than InnoDB, but

  only that it is faster.

 • 23

  ŢIVOTOPIS

  RoĎen sam u Osijeku 06.01.1989. Prvih sedam razreda osnovnog obrazovanja završio sam u

  osnovnoj školi „Mladost“ u Osijeku. 2001. godine preselio sam se sa obitelji u novosagraĎenu

  kuću u Tenji, gdje i danas ţivim. Osmi razred pohaĎao sam u srednjoj školi „Tenja“. Od 2003.

  godine do 2007. sam pohaĎao III. gimnaziju (prirodoslovnu-matematičku) u Osijeku. Tijekom

  tog razdoblja sudjelovao sam u brojnim natjecanjima iz matematike, fizike i informatike, te na

  završnom ACSL natjecanju u programiranju. 2007. godine upisao sam sveučilišni preddiplomski

  studij računarstva na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku. 2009. godine dobio sam priznanje za

  najboljeg studenta na godini na svom smjeru.

 • 24

  PRILOZI

  Prilog 1

  MySQL - Kreiranje tablica

  CREATE TABLE table_myisam (random_values1 INT, random_values2 INT,

  random_values3 INT, random_values4 INT) ENGINE = MYISAM;

  CREATE TABLE table_innodb (random_values1 INT, random_values2 INT,

  random_values3 INT, random_values4 INT) ENGINE = INNODB;

  CREATE TABLE table_memory (random_values1 INT, random_values2 INT,

  random_values3 INT, random_values4 INT) ENGINE = MEMORY;

  Prilog 2

  Php - popunjavanje tablica sa vrijednostima

 • 25

  $query = "INSERT INTO table_myisam VALUES ($r1, $r2, $r3, $r4)";

  mysql_query($query);

  $query = "INSERT INTO table_innodb VALUES ($r1, $r2, $r3, $r4)";

  mysql_query($query);

  $query = "INSERT INTO table_memory VALUES ($r1, $r2, $r3, $r4)";

  mysql_query($query);

  }

  mysql_close();

  ?>

  Prilog 3

  MySQL - Testiranje efikasnosti

  1. operacija

  SELECT * FROM t_myisam t;

  SELECT * FROM t_innodb t;

  SELECT * FROM table_memory t;

  2. operacije

  SELECT count(*) FROM t_myisam t;

  SELECT count(*) FROM t_innodb t;

  SELECT count(*) FROM table_memory t;

  3. operacija

  SELECT COUNT(DISTINCT random_values1) FROM table_myisam t;

  SELECT COUNT(DISTINCT random_values1) FROM table_innodb t;

  SELECT COUNT(DISTINCT random_values1) FROM table_memory t;

  4. operacija

  SELECT * FROM table_myisam t WHERE random_values1=random_values2 OR

  random_values1=random_values3 OR random_values1=random_values4;

  SELECT * FROM table_innodb t WHERE random_values1=random_values2 OR

  random_values1=random_values3 OR random_values1=random_values4;

  SELECT * FROM table_memory t WHERE random_values1=random_values2 OR

  random_values1=random_values3 OR random_values1=random_values4;

 • 26

  5.operacija

  SELECT * FROM table_myisam t ORDER BY random_values1;

  SELECT * FROM table_innodb t ORDER BY random_values1;

  SELECT * FROM table_memory t ORDER BY random_values1;

  6. operacija

  SELECT SUM(random_values1) FROM table_innodb t;

  SELECT SUM(random_values1) FROM table_innodb t;

  SELECT SUM(random_values1) FROM table_memory t;

  7. operacija

  SELECT AVG(random_values1) FROM table_myisam t;

  SELECT AVG(random_values1) FROM table_innodb t;

  SELECT AVG(random_values1) FROM table_memory t;

  8. operacija

  SELECT MIN(random_values1), MAX(random_values1) FROM table_myisam t;

  SELECT MIN(random_values1), MAX(random_values1) FROM table_innodb t;

  SELECT MIN(random_values1), MAX(random_values1) FROM table_memory t;

  9. operacija

  SELECT MIN(random_values1), MAX(random_values1),MIN(random_values2),

  MAX(random_values2), MIN(random_values3), MAX(random_values3),

  MIN(random_values4), MAX(random_values4) FROM table_myisam t;

  SELECT MIN(random_values1), MAX(random_values1),MIN(random_values2),

  MAX(random_values2), MIN(random_values3), MAX(random_values3),

  MIN(random_values4), MAX(random_values4) FROM table_innodb t;

  SELECT MIN(random_values1), MAX(random_values1),MIN(random_values2),

  MAX(random_values2), MIN(random_values3), MAX(random_values3),

  MIN(random_values4), MAX(random_values4) FROM table_memory t;

  10. operacija

  SELECT COUNT(*), COUNT(DISTINCT random_values2), AVG(random_values3),

  AVG(random_values4) FROM table_myisam t;

  SELECT COUNT(*), COUNT(DISTINCT random_values2), AVG(random_values3),

  AVG(random_values4) FROM table_innodb t;

  SELECT COUNT(*), COUNT(DISTINCT random_values2), AVG(random_values3),

  AVG(random_values4) FROM table_memory t;

 • 27

  Prilog 4

  Kompletne tablice rezultata

  1. operacija

  n myisam innodb memory

  1. 0,0015 0,0231 0,0010

  2. 0,0017 0,0140 0,0020

  3. 0,0017 0,0222 0,0017

  4. 0,0016 0,0198 0,0010

  5. 0,0013 0,0245 0,0016

  6. 0,0019 0,1566 0,0017

  7. 0,0016 0,0178 0,0011

  8. 0,0018 0,0230 0,0012

  9. 0,0014 0,0185 0,0019

  10. 0,0019 0,0150 0,0011

  prosjek 0,0016 0,0335 0,0014

  2. operacija

  n myisam innodb memory

  1. 0,0002 1,0565 0,0003

  2. 0,0003 1,0268 0,0002

  3. 0,0005 1,1838 0,0003

  4. 0,0004 1,0576 0,0003

  5. 0,0008 1,0415 0,0006

  6. 0,0003 1,1263 0,0004

  7. 0,0002 1,0811 0,0009

  8. 0,0009 1,0821 0,0007

  9. 0,0002 1,0624 0,0003

  10. 0,0003 1,0868 0,0002

  prosjek 0,0004 1,0805 0,0004

  3. operacija

  n myisam innodb memory

  1. 0,5728 1,5161 0,4288

  2. 0,5724 1,7860 0,4260

  3. 0,5779 1,5760 0,4262

  4. 0,5689 1,5470 0,4290

  5. 0,5782 1,5958 0,4286

  6. 0,5703 1,5229 0,4274

  7. 0,5693 1,5701 0,4443

  8. 0,5691 1,6314 0,4404

  9. 0,5784 1,6166 0,4385

  10. 0,5527 1,6233 0,4332

  prosjek 0,5710 1,5985 0,4322

 • 28

  4. operacija

  n myisam innodb memory

  1. 0,2952 1,4301 0,2175

  2. 0,2857 1,3254 0,2070

  3. 0,2944 1,4598 0,2073

  4. 0,2929 1,5596 0,2148

  5. 0,2942 1,4561 0,2108

  6. 0,2961 1,3345 0,2143

  7. 0,2869 1,3541 0,2082

  8. 0,2912 1,3947 0,2132

  9. 0,3103 1,4410 0,2089

  10. 0,2936 1,3438 0,2165

  prosjek 0,2941 1,4099 0,2119

  5. operacija

  n myisam innodb memory

  1. 0,9623 2,3066 0,6516

  2. 0,9885 2,2692 0,6274

  3. 0,8969 2,2354 0,6214

  4. 0,9346 2,5914 0,6245

  5. 0,8746 2,0520 0,6258

  6. 0,8837 2,3311 0,6378

  7. 0,8724 2,3138 0,5979

  8. 0,8845 2,4874 0,6311

  9. 0,8779 2,0662 0,6195

  10. 0,9019 2,2486 0,6458

  prosjek 0,9077 2,2902 0,6283

  6. operacija

  n myisam innodb memory

  1. 0,2987 1,3395 0,2085

  2. 0,2922 1,4101 0,2100

  3. 0,2911 1,3500 0,2094

  4. 0,2893 1,4782 0,2171

  5. 0,2899 1,6409 0,2097

  6. 0,2946 1,3754 0,2094

  7. 0,2908 1,4087 0,2080

  8. 0,3005 1,5158 0,2125

  9. 0,2867 1,2842 0,2078

  10. 0,3123 1,4429 0,2249

  prosjek 0,2946 1,4246 0,2117

 • 29

  7. operacija

  n myisam innodb memory

  1. 0,2952 1,3789 0,2163

  2. 0,2927 1,3831 0,2190

  3. 0,2902 1,4303 0,2112

  4. 0,3035 1,3567 0,2203

  5. 0,2956 1,3760 0,2179

  6. 0,2940 1,4008 0,2245

  7. 0,2904 1,4391 0,2162

  8. 0,2960 1,4728 0,2196

  9. 0,3046 1,4150 0,2096

  10. 0,3043 1,3825 0,2285

  prosjek 0,2967 1,4035 0,2183

  8. operacija

  n myisam innodb memory

  1. 0,2154 1,2134 0,1421

  2. 0,2078 1,2080 0,1395

  3. 0,2052 1,2477 0,1397

  4. 0,2058 1,2538 0,1483

  5. 0,2113 1,1976 0,1526

  6. 0,2076 1,2077 0,1439

  7. 0,2107 1,1685 0,1437

  8. 0,2084 1,2256 0,1458

  9. 0,2116 1,1617 0,1497

  10. 0,2054 1,2259 0,1444

  prosjek 0,2089 1,2110 0,1450

  9. operacija

  n myisam innodb memory

  1. 0,4306 1,6444 0,3258

  2. 0,4490 1,5474 0,3263

  3. 0,4690 1,6380 0,3224

  4. 0,4412 1,6034 0,3433

  5. 0,4327 1,5553 0,3209

  6. 0,4349 1,6649 0,3293

  7. 0,4229 1,5308 0,3237

  8. 0,4359 1,6171 0,3332

  9. 0,4227 1,5598 0,3447

  10. 0,4354 1,5463 0,3397

  prosjek 0,4374 1,5907 0,3309

 • 30

  10. operacija

  n myisam innodb memory

  1. 0,9431 2,0952 0,7223

  2. 0,9144 2,1420 0,7179

  3. 0,9014 2,0147 0,7215

  4. 0,9099 2,1661 0,7700

  5. 0,8983 2,0677 0,7265

  6. 0,9107 2,2203 0,7349

  7. 0,9026 2,0877 0,7288

  8. 0,9142 2,2209 0,7350

  9. 0,8996 2,1289 0,7208

  10. 0,9121 2,2561 0,7298

  prosjek 0,9106 2,1400 0,7308