33
SC BOROMIR PROD SA BUZĂU, a fost înfiinţată ca societate comercială pe acţiuni în baza legii 15 /1990 prin preluarea activului şi pasivului fostei Intreprinderi de Morărit şi Panificaţie Buzău. Înfiinţarea SC BOROMIR PROD SA Buzău (sub denumirea SC SPICUL SA Buzău) s-a facut prin Hot. Guvern nr. 1353/ 1990, act normativ care stabileşte şi statutul iniţial al societăţii. La data de 11.06.2002, prin actul aditional nr. 2241 s-a modificat denumirea societăţii în SC BOROMIR PROD SA. Societatea Boromir Prod SA Buzău face parte din grupul Boromir, din care mai fac parte şi următoarele societăţi: SC Boromir IND SRL, SC Hardwood SRL, SC Comcereal SA Valcea, SC Moara Cibin SA, SC Amylon SA, SC Extrasib SA, SC Comcereal SA, Eurostar Invest SRL. Născută în respectul tradiţiei, dar cu o perspectivă modernă asupra acestui domeniu, atât devechi şi totuşi atât de puţin exploatat, societatea s -a dezvoltat şi şi-a diversificat activitatea oferind pieţei atât produse tradiţionale, cât şi produse noi, de care piaţa românească avea nevoie 1.A. Calculati principalii indicatori economico-financiari Obiectul analizei structurii patrimoniale este stabilirea şi urmărirea evoluţiei ponderilor diferitelor elemente patrimoniale, de activ şi de pasiv. Analiza structurii activului şi pasivului se realizează pe baza datelor din bilanţul patrimonial (Anexa nr. 1). Valorile ratelor de structură ale activului sunt influenţate de caracteristice tehnice, economice şi juridice ale activităţii firmei. Obiectul analizei structurii pasivului, a surselor de finanţare, îl constituie stabilirea ponderii şi evoluţiei

Analiza Econom-financiara BOROMIR

Embed Size (px)

DESCRIPTION

exemplu analiza economico financiara

Citation preview

Page 1: Analiza Econom-financiara BOROMIR

SC BOROMIR PROD SA BUZĂU, a fost înfiinţată ca societate comercială pe acţiuni în

baza legii 15 /1990 prin preluarea activului şi pasivului fostei Intreprinderi de Morărit şi Panificaţie

Buzău. Înfiinţarea SC BOROMIR PROD SA Buzău (sub denumirea SC SPICUL SA Buzău)

s-a facut prin Hot. Guvern nr. 1353/ 1990, act normativ care stabileşte şi statutul iniţial al societăţii.

La data de 11.06.2002, prin actul aditional nr. 2241 s-a modificat denumirea societăţii în SC

BOROMIR PROD SA. Societatea Boromir Prod SA Buzău face parte din grupul Boromir, din care

mai fac parte şi următoarele societăţi: SC Boromir IND SRL, SC Hardwood SRL, SC Comcereal

SA Valcea, SC Moara Cibin SA, SC Amylon SA, SC Extrasib SA, SC Comcereal SA, Eurostar

Invest SRL. 

Născută în respectul tradiţiei, dar cu o perspectivă modernă asupra acestui domeniu, atât

devechi şi totuşi atât de puţin exploatat, societatea s -a dezvoltat şi şi-a diversificat activitatea

oferind pieţei atât produse tradiționale, cât şi produse noi, de care piaţa românească avea nevoie

1.A. Calculati principalii indicatori economico-financiari

Obiectul analizei structurii patrimoniale este stabilirea şi urmărirea evoluţiei ponderilor

diferitelor elemente patrimoniale, de activ şi de pasiv. Analiza structurii activului şi pasivului se

realizează pe baza datelor din bilanţul patrimonial (Anexa nr. 1). Valorile ratelor de structură ale

activului sunt influenţate de caracteristice tehnice, economice şi juridice ale activităţii firmei.

Obiectul analizei structurii pasivului, a surselor de finanţare, îl constituie stabilirea ponderii şi

evoluţiei principalelor categorii de surse ce participă la acoperirea mijloacelor economice ale

firmei.

Bilanţ contabilîncheiat la data de 31.12

Denumirea indicatoruluiNr. rd.

Sold la31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

A B 1 2 3A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801) 01 0 0 02. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903) 02 0 0 03. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205+208-2805-2905-2908)

03 40.856 95.333 227.183

4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907) 04 0 0 05. Avansuri şi imobilizări necorporale în curs de execuţie (ct. 233+234-2933)

05 0 0 0

TOTAL (rd. 01la 05) 06 40.856 95.333 227.183

Page 2: Analiza Econom-financiara BOROMIR

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE1. Terenuri şi construcţii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)

07 20.837.682 59.251.171 60.676.500

2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213-2813-2913) 08 20.312.981 24.402.298 25.894.5433. Alte instalaţii, uilaje şi mobilier (ct. 214 -2814 -2914)

09 209.656 157.547 146.166

4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231+232-2931)

10 0 105.662 164.082

TOTAL (rd. 07 la 10) 11 40.910.319 83.916.678 86.881.291 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 261-2961) 12 6.175.733 6.216.933 5.962.9012. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 2671+2672-2964)

13 0 0 0

3. Interese de participare (ct. 263-2962) 14 0 0 04. Împrumuturi acordate entităţilor pe bază de interese de participare (ct. 2673+2674-2965)

15 0 0 64.281

5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct. 265-2963) 16 0 0 254.0326. Alte împrumuturi (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968)

17 0 76.801 0

TOTAL (rd. 12 la 17) 18 6.175.733 6.293.734 6.281.214ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL

(rd. 06+11+18)19 47.126.908 90.305.745 93.389.688

B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI1. Materii prime şi materiale consumabile(ct. 301+302+303+/-308+351+358+/-388-391-392-3951-3958-398)

20 6.250.235 7.217.498 5.917.193

2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331+332+341+/-348-393-3941-3952)

21 54.360 40.442 0

3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)

22 2.150.001 5.446.325 3.158.890

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) 23 263.328 87.613 1.098TOTAL (rd. 20 la 23) 24 8.717.924 12.791.878 9.077.181

II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element )1. Creanţe comerciale (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)

25 16.628.868 42.885.813 7.706.281

2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451-495) 26 3.226.383 7.979.519 14.607.3373. Sume de încasat de la entităţi pe bază de interese de participare (ct.453-495)

27 0 0 10.493.390

4. Alte creanţe (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4428+4582+461+473+496+5187)

28 1.015.497 1.003.854 1.223.217

5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456-495) 29 0 0 0TOTAL (rd. 25 la 29) 30 20.870.748 51.869.186 34.030.225

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501-591) 31 0 0 02. Alte investiţii pe permen scurt (ct. 505+506+508-595-598+5113+5114)

32 0 0 0

TOTAL (rd.31 la 32) 33 0 0 0 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 34 1.888.855 593.511 1.484.836

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL(rd. 24+30+33+34)

35 31.477.527 65.254.575 44.592.242

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471) 36 89.552 109.002 93.939D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN1.Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni (ct. 161+1681-169)

37 0 0 0

Page 3: Analiza Econom-financiara BOROMIR

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)

38 3.247.294 1.649.455 2.149.454

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 39 0 22.207 20.9784. Datorii comerciale – furnizori (ct. 401+404+408) 40 20.848.983 21.816.300 5.879.7855. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403+405) 41 82.160 47.185 1.163.6736. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)

42 0 0 2.497.693

7. Sume datorate entotăţilor pe bază de interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)

43 0 0 138.468

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687 +2693+ 421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)

44 1.478.741 2.322.451 2.814.002

TOTAL (rd. 37 la 44) 45 25.657.178 25.857.598 14.664.053E. ACTIVE CICULANTE NETE /DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62)

46 5.909.901 27.764.579 30.022.128

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46-61)

47 52.959.575 118.070.324 123.411.816

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN1.Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni (ct. 161+1681-169)

48 0 0 0

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)

49 18.752.780 17.166.787 17.964.597

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 50 0 0 04. Datorii comerciale – furnizori (ct. 401+404+408) 51 0 0 05. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403+405) 52 0 0 06. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)

53 0 0 0

7. Sume datorate entotăţilor pe bază de interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)

54 0 0 0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687 +2693+ 421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)

55 0 0 0

TOTAL (rd. 48 la 55) 56 18.752.780 17.166.787 17.964.597H. PROVIZIOANE 1. Provizioane penru pensii şi obligaţii similare (ct. 1515)

57 0 0 0

2. Provizioane pentu depozite (ct. 1516) 58 0 0 03. Alte privizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518) 59 0 0 174.090

TOTAL (rd. 57 la 59) 60 0 0 174.090I. VENITZURI ÎN AVANS - Subvenţii pentru investiţii (ct. 131+132+133+134+138)

61 77.234 50.449 48.014

- Venituri înregistrate în avans (ct. 472) 62 0 11.741.400 0TOTAL (rd. 61+62) 63 77.234 11.791.849 48.014

J. CAPITAL ŞI REZERVE I. CAPITAL1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 64 1.025.995 12.358.950 12.358.9502. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 65 0 0 03. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 66 0 0 0

TOTAL (rd. 64 la 66) 67 1.025.995 12.358.950 12.358.950 II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 68 0 0 0

Page 4: Analiza Econom-financiara BOROMIR

III. PRIME DIN REEVALUARE (ct. 105) 69 18.190.523 49.432.463 50.881.149 IV. REZERVE 1. Rezerve legale (ct. 1061) 70 205.199 937.333 950.5702. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 71 0 0 03. Rezeve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

72 0 11.544.571 14.638.321

4. Alte rezerve (ct. 1068) 73 14.269.967 23.459.500 23.459.112Acţiuni proprii (ct. 109) 74 0 0 0

TOTAL (rd. 70 la 73 – 74) 75 14.475.188 39.048.003Câştiguri legate de instrumntele de capitaluri proprii (ct. 141)

76 0 0 0

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

77 0 0 0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ (A) Sold C (ct. 117) 78 0 0 0 Sold D (ct. 117) 79 0 0 0 VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR Sold C (ct. 121) 80 515.111 3.321.215 3.150.845 Sold D (ct. 121) 81 0 0 0 Repartizarea profitului (ct. 129) 82 0 200.944 213.832 CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 68+69+75+76+77+78-79-80)

83 34.206.795 100.853.088 105.225.115

Patrimoniul public (ct. 1016) 84 0 0 0 CAPITALURI – TOTAL (rd. 81+82) 85 34.206.795 100.853.088 105.225.115

În cadrul S.C. BOROMIR PROD S.A. ratele de caracterizare a structurii activului calculate

pentru cei trei ani analizaţi sunt:

1. Rata activelor imobilizate:

Active imobilizate / Total Activ * 100

Rata activelor imobilizate = = 59,88 %

Rata activelor imobilizate = = 58,01 %

Rata activelor imobilizate 2013 = = 67,63 %

Conţinutul diferit al componentelor activelor imobilizate justifică utilizarea şi a unor rate

complementare:

1.a Rata imobilizărilor necorporale:

Imobilizări necorporale / Total activ * 100

Rata imobilizărilor necorporale 2011 = = 0,05 %

Rata imobilizărilor necorporale 2012 = = 0,06 %

Rata imobilizărilor necorporale 2013 = = 0,16 %

Page 5: Analiza Econom-financiara BOROMIR

1.b Rata imobilizărilor corporale:

Imobilizări corporale / Total activ * 100

Rata imobilizărilor corporale 2011 = = 51,98 %

Rata imobilizărilor corporale 2012 = = 53,90 %

Rata imobilizărilor corporale 2013 = = 62,92 %

1.c Rata imobilizărilor financiare:

Imobilizări financiare / Total activ * 100

Rata imobilizărilor financiare 2011= = 7,84 %

Rata imobilizărilor financiare 2012 = = 7,99 %

Rata imobilizărilor financiare 2013 = = 4,54 %

2. Rata activelor circulante:

Activele circulante / Total activ * 100

Rata activelor circulante 2011= = 39,99 %

Rata activelor circulante 2012= = 41,91 %

Rata activelor circulante 2013 = = 32,29 %

Ca rate complementare se recomandă a fi stabilite:

2.a Rata stocurilor:

Stocuri / Total activ * 100

Rata stocurilor 2011 = = 11,07 %

Rata stocurilor 2012 = = 8,21 %

Rata stocurilor 2013 = = 6,57 %

2.b Rata creanţelor comerciale:

Clienţi şi conturi asimilate / Total activ * 100

Rata creanţelor comerciale 2011= = 26,52 %

Page 6: Analiza Econom-financiara BOROMIR

Rata creanţelor comerciale 2012= = 33,32 %

Rata creanţelor comerciale 2013 = = 24,64 %

2.c Rata disponibilităţilor:

Disponibilităţi băneşti Titluri de plasament / Total activ * 100

Rata disponibilităţilor 2011 = = 2,40 %

Rata disponibilităţilor 2012 = = 0,38 %

Rata disponibilităţilor 2013 = = 1,07 %

Tabel Ratele de structură ale activului

Nr.crt.

Rate de structură ale activului 2011 2012 2013

1 Rata activelor imobilizate 59,88 % 58,01 % 67,63 %1a Rata imobilizărilor necorporale 0,05 % 0,06 % 0,16 %1b Rata imobilizărilor corporale 51,98 % 62,92 % 53,90 %1c Rata imobilizărilor financiare 7,84 % 4,54 % 7,99 %2 Rata activelor circulante 39,99 % 41,91 % 32,29 %2a Rata stocurilor 11,07 % 6,57 % 8,21 %2b Rata creanţelor comerciale 26,52 % 33,32 % 24,64 %2c Rata disponibilităţilor 2,40 % 1,07 % 0,38 %

Grafic Evoluţia ratelor de structură ale activului

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

2011 2012 2013

Rata activelorimobilizate

Rata imobiliz?rilornecorporale

Rata imobiliz?rilorcorporale

Rata imobiliz?tilorfinanaciare

Rata activelorcirculante

Rata stocurilor

Rata crean?elorcomerciale

Rata disponibilit??ilor

Page 7: Analiza Econom-financiara BOROMIR

Din analiza ratelor de structură ale activului rezultă că S.C. BOROMIR PROD S.A.

aparţine sferei productive, respectiv unui sector care necesită o dotare tehnică semnificativă, fapt

reflectat de ponderea mare a activelor imobilizate în total activ în cei trei ani analizaţi. Ratele

imobilizărilor corporale sunt apropiate de cele ale activelor imobilizate, ceea ce demonstrează

preponderenţa imobilizărilor corporale în totalul imobilizărilor. Valoarea redusă a ratelor

imobilizărilor financiare şi necorporale semnifică o activitate de investiţii financiare restrânsă şi de

asemenea, o pondere mică a activelor intangibile în total activ.

Activele circulante deţin o pondere de 39,99 % în 2011, care descreşte pana în 2013,

ajungând la 32,29 %. Această descreştere datorându-se creanţelor comerciale care deţin ponderea

cea mai mare din totalul activelor circulante.

Analiza structurii surselor de finanţare ale S.C. BOROMIR PROD S.A. se efectuează pe

baza următoarelor rate de structură ale pasivului din bilanţului patrimonial:

1. Rata stabilităţii financiare:

Capital permanent / Total pasiv * 100

Rata stabilităţii financiare 2011 = = 67,29 %

Rata stabilităţii financiare 2012 = = 75,81 %

Rata stabilităţii financiare 2013 = = 89,21 %

2. Rata autonomiei globale:

Capital propriu / Total pasiv * 100

Rata autonomiei globale 2011 = = 43,46 %

Rata autonomiei globale 2012 = = 64,78 %

Rata autonomiei globale 2013 = = 76,20 %

3. Rata datoriilor pe termen scurt:

Datorii pe termen scurt / Total pasiv * 100

Rata datoriilor pe termen scurt 2011 = = 32,60 %

Rata datoriilor pe termen scurt 2012 = = 16,61 %

Rata datoriilor pe termen scurt 2013 = = 10,62 %

Page 8: Analiza Econom-financiara BOROMIR

4. Rata datoriilor totale:

Datorii totale / Total pasiv * 100

Rata datoriilor totale 2011 = = 56,43 %

Rata datoriilor totale 2012 = = 27,63 %

Rata datoriilor totale 2013 = = 23,63 %

Tabel Ratele de structură ale pasivului

Nr.crt.

Rate de structură ale pasivului 2011 2012 2013

1 Rata stabilităţii financiare 67,29 % 75,81 % 89,21 %2 Rata autonomiei globale 43,46 % 64,78 % 76,20 %

3 Rata datoriilor pe termen scurt 32,60 % 16,61 % 10,62 %4 Rata datoriilor totale 56,43 % 23,63 % 27,63 %

Grafic Evoluţia ratelor de structură ale pasivului

În ceea ce priveşte ratele de structură ale pasivului, S.C. BOROMIR PROD S.A. a

înregistrat o stabilitate financiară tot mai bună pana în anul 2013. În anul 2011 firma nu dispunea de

autonomie financiară, aceasta din urmă, situându-se sub un nivel considerat minim de 50%, urmând

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%

100,00%

Ratastabilit??iifinanciare

Rataautonomiei

globale

Ratadatoriilor petermen scurt

Ratadatoriilor

totale

2011

2012

2013

Page 9: Analiza Econom-financiara BOROMIR

ca pe parcursul anilor 2012 şi 2013 să ajungă la o rata a autonomiei financiare de 76,20%. Ratele

datoriilor totale au scăzut, fapt care a condus la reducerea obligaţiilor pe termen scurt, ceea ce a

condus şi la reducerea gradului de îndatorare al firmei.

3.4.2 Analiza corelaţiei dintre fondul de rulment, necesarul de fond de rulment şi

trezoreria netă

Fondul de rulment (FR) reprezintă marja de siguranţă a firmei, impusă de diferenţele dintre

sumele de încasat şi sumele de plătit, precum şi de decalajul dintre termenul mediu de transformare

a activelor circulante în lichidităţi şi durata medie în care datoriile pe termen scurt devin exigibile.

Modul de calcul al fondului de rulment, conform concepţiei patrimoniale:

a. FR = Capital permanent – Active imobilizate

Fondul de rulment poate fi descompus în fond de rulment propriu (FRp) şi fond de rulment

împrumutat (FRi):

FR = FRp + FRi

FRp = Capitaluri proprii – Active imobilizate

FRi = Datorii pe termen mediu şi lung

În acest caz, noţiunea de fond de rulment corelaţia dintre lichiditatea activelor circulante şi

exigibilitatea datoriilor pe termen scurt. Fondul de rulment este considerat cel mai important

indicator de echilibru financiar lichiditate – exigibilitate, care permite aprecierea pe termen scurt a

riscului de incapacitate de plată.

Necesarul de fond de rulment (NFR) reprezintă diferenţa dintre nevoile temporare şi

sursele temporare, respectiv suma necesară finanţării decalajelor, care se produc în timp, între

fluxurile reale şi fluxurile de trezorerie determinate, în principal, de activitatea de exploatare.

NFR = (Stocuri + Creanţe) – Obligaţii pe termen scurt

Necesarul de fond de rulment reflectă, activele circulante de natura stocurilor şi creanţelor

nefinanţate pe seama obligaţiilor pe termen scurt. Obligaţiile pe termen scurt de natura celor faţă de

furnizori, salariaţi, bugetul de stat etc.,.

Trezoreria netă (TN) este indicatorul care exprimă diferenţa dintre fondul de rulment şi

nevoia de fond de rulment, reflectând situaţia financiară a firmei, atât pe termen mediu şi lung, cât

şi pe termen scurt.

TN = FR – NRF

Trezoreria netă pozitivă este un excedent monetar al exerciţiului financiar, fiind obţinut ca

urmare a unei activităţi rentabile. În cazul în care necesarul de fond de rulment este constant, atunci

trezoreria netă pozitivă este echivalentul profitului net. Trezoreria netă negativă reflectă un deficit

Page 10: Analiza Econom-financiara BOROMIR

monetar la sfârşitul anului şi care a fost acoperit pe seama creditelor pe termen scurt. În situaţia în

care necesarul de fond de rulment este constant, trezoreria netă negativă este efectul înregistrării de

pierderi.

În cazul S.C. BOROMIR PROD S.A. corelaţia dintre fondul de rulment, necesarul de fond

de rulment şi trezoreria netă, pe parcursul perioadei analizate este următoarea:

FR = FRp + FRi

FRp = Capitaluri proprii – Active imobilizate

FRi = Datorii pe termen mediu şi lung

FRp 2011 = 34.206.795 – 47.126.908 = - 12.920.113 lei

FRp 2012 = 100.853.088 – 90.305.745 = 10.547.343 lei

FRp 2013 = 105.225.115 – 93.389.688 = 11.835.427 lei

FRi 2011 = 18.740.462 lei

FRi 2012 = 28.849.634 lei

FRi 2013 = 18.096.762 lei

FR 2011 = - 12.920.113 + 18.740.462 = 5.820.349 lei

FR 2012 = 10.547.343 + 28.849.634 = 39.396.977 lei

FR 2013 = 11.835.427 + 18.096.762 = 29.932.189 lei

Rezultatele obţinute pentru fondul de rulment calculat după al doilea mod de calcul sunt

următoarele:

FR = Active circulante – Datorii pe termen scurt

FR 2011 = 31.477.527 – 25.657.178 = 5.820.349 lei

FR 2012 = 65.254.575 – 25.857.598 = 39.396.977 lei

FR 2013 = 44.592.242 – 14.660.053 = 29.932.189 lei

NFR = (Stocuri + Creanţe) – Obligaţii pe termen scurt

NFR 2011 = (8.717.924 + 20.870.748) – 25.657.178 = 3.931.494 lei

NFR 2012 = (12.791.878 + 51.869.186) – 25.857.598 = 38.803.466 lei

NFR 2013 = (9.077.181 + 34.030.225) – 14.660.053 = 28.447.353 lei

TN = FR – NFR

TN 2011 = 5.820.349 – 3.931.494 = 1.888.855 lei

TN 2012 = 39.396.977 – 38.803.466 = 593.511 lei

TN 2013 = 29.932.189 – 28.447.353 = 1.484.836 lei

Tabel Rezultatele obţinute pentru fondul de rulment, necesarul de fond de rulment şi trezoreria netă

Nr. Elemente de calcul 2011 2012 2013

Page 11: Analiza Econom-financiara BOROMIR

crt.1 Fond de rulment 5.820.349 39.396.977 29.932.1892 Necesar de fond de rulment 3.931.494 38.803.466 28.447.3533 Trezoreria netă 1.888.855 593.511 1.484.836

Grafic Evoluţia fondului de rulment, necesarului de fond de rulment şi a trezoreriei nete în perioada 2011 – 2013

Fondul de rulment a avut o evoluţie pozitivă în perioadele 2012 şi 2013, ceea ce indică

faptul că s-a înregistrat un excedent al capitalurilor permanente în raport cu imobilizările pe care le

finanţează, excedent ce va fi utilizat pentru finanţarea activelor circulante. În schimb în anul 2011 s-

a înregistrat un deficit al capitalurilor permanente în raport cu imobilizările, dar chiar dacă s-a

înregistrat acest deficit, fondul de rulment a fot tot unul pozitiv datorită datoriilor pe termen mediu

şi lung. De asemenea în anul 2012 şi 2013 imobilizările sunt finanţate integral din capitalurile

proprii.

Partea activelor circulante nefinanţate de datoriile pe termen scurt se regăsesc sub forma

nevoilor se fond de rulment pozitive. Aceste nevoi de fond de rulment obţinute indică decalajul

nefavorabil dintre lichiditatea stocurilor şi a creanţelor pe de o parte şi exigibilitatea datoriilor pe

termen scurt pe de altă parte. Din calculul fondurilor de rulment în perioadele analizate s-a constat

că acestea sunt mai mari decât nevoile de fond de rulment ceea ce indică un excedent monetar la

sfârşitul anului, deci o situaţie de echilibru financiar.

3.4.3 Analiza lichidităţii şi a solvabilităţii

Lichiditatea reprezintă proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma în bani.

Solvabilitatea reprezintă capacitatea întreprinderii de a-şi onora obligaţiile de plată la

scadenţă.

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

2011 2012 2013

Fond de rulment

Necesar de fond derulment

Trezoreria net?

Page 12: Analiza Econom-financiara BOROMIR

Pentru caracterizarea lichidităţii unei firme se compară pasivele pe termen scurt cu resursele

disponibile din aceeaşi perioadă. Cele mai utilizate rata de lichiditate sunt:

1. Rata lichidităţii generale (Lg):

Lg = Active circulante / Datorii curente

Se consideră că situaţia lichidităţii este satisfăcătoare când mărimea acestei rate este

supraunitară (cuprinsă între 2 şi 2,5). Cu cât această rată este mai mare decât 1 cu atât întreprinderea

este pusă la adăpost de o insuficienţă a trezoreriei care ar putea fi determinată de rambursarea

datoriilor la cererea creanţierilor.

2. Rata lichidităţii curente (Lc):

Lc = Active circulante – Stocuri / Datorii curente

Această rata este de obicei subunitară, iar intervalul considerat satisfăcător este cuprins între

0,65 – 1.

3. Rata lichidităţii imediate (Li):

Li = Disponibilităţi şi plasamente / Datorii curente

Valoarea ridicată a acestei rate nu constituie în acelaşi timp o garanţie a solvabilităţii, dacă

restul activelor circulante au un grad redus de lichiditate. O valoare redusă a ratei lichidităţii

imediate poate fi compatibilă cu menţinerea echilibrului financiar, dacă întreprinderea minimizează

valoarea disponibilităţilor sale, deţinând în schimb valori de plasament, creanţe, stocuri uşor

mobilizabile în concordanţă cu exigibilitatea datoriilor imediate.

Solvabilitatea se poate exprima cu ajutorul următorilor indicatori:

1. Rata solvabilităţii patrimoniale (Sp)

2. Sp = Capital propriu / Capital propriu + credite totale

Valoarea minimă a ratei solvabilităţii patrimoniale se apreciază că trebuie să se încadreze

între 0,3 – 0,5, iar peste 0,5 poate fi considerată normală.

2. Rata solvabilităţii generale (Sg):

Sg = Active totale / Datorii totale

Cu cât rata solvabilităţii generale este mai mare decât 1, cu atât situaţia financiară de

ansamblu a firmei este mai bună.

În cadrul S.C. BOROMIR PROD S.A. situaţia ratelor de lichiditate şi solvabilitate în

perioada analizată se prezintă astfel:

Ratele de lichiditate în perioada 2008 – 2010 au fost următoarele:

1. Rata lichidităţii generale (Lg):

Lg2011= = 1,22

Page 13: Analiza Econom-financiara BOROMIR

Lg2012= = 2,52

Lg2013= = 3,04

2. Rata lichidităţii curente (Lc):

Lc2011= = = 0,88

Lc2012= = = 2,02

Lc2013= = = 2,42

3. Rata lichidităţii imediate (Li):

Li2011= = 0,07

Li2012= = 0,02

Li2013= = 0,10

Ratele de solvabilitate au fost următoarele:

1. Rata solvabilităţii patrimoniale:

Sp2011= = = 0,60

Sp2012= = = 0,84

Sp2013= = = 0,83

2. Rata solvabilităţii generale:

Sg2011= = 1,76

Sg2012= = 3,54

Sg2013= = 4,22

Tabel Ratele de lichiditate şi solvabilitate

Nr.crt.

Ratele de lichiditate şi solvabilitate 2011 2012 2013

1 Rata lichidităţii generale 1,22 2,52 3,042 Rata lichidităţii curente 0,88 2,02 2,42

Page 14: Analiza Econom-financiara BOROMIR

3 Rata lichidităţii imediate 0,07 0,02 0,104 Rata solvabilităţii patrimoniale 0,60 0,84 0,835 Rata solvabilităţii generale 1,76 3,54 4,22

Grafic Evoluţia ratelor de lichiditate şi solvabilitate

În urma rezultatelor obţinute se poate constata că în perioadele analizate ratele lichidităţii

generale se încadrează în limitele considerate normale, în schimb ratele lichidităţii curente şi ratele

lichidităţii imediate au înregistrat valori care nu se încadrează în limitele admise. Deşi situaţia

firmei nu este alarmantă, trebuie să ia măsuri pentru creşterea lichidităţii, în special a lichidităţii

imediate, în următoarele perioade.

3.4.4 Analiza echilibrului economico – financiar

Echilibrul financiar trebuie înţeles ca un ansamblu de corelaţii, prin care se stabilesc anumite

proporţionalităţi în cadrul şi între diferitele fluxuri financiare.

Principalele rate folosite sunt:

1. Rata autonomiei financiare (Raf):

Raf = Capital propriu / Capital propriu + Capital împrumutat

2. Rata de finanţare a stocurilor (Rfs):

Rfs = Fond de rulment / Stocuri

3. Rata de autofinanţare a activelor (Ra ):

Ra = Capital propriu / Active fixe + Active circulante

4. Rata datoriilor (Rd):

Rd = Datorii totale / Active totale

Ratele de echilibru economico – financiar calculate în cadrul S.C. BOROMIR PROD S.A.

sunt:

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

2011 2012 2013

Rata lichidit??ii generale

Rata lichidit??ii curente

Rata lichidit??ii imediate

Rata solvabilit??iipatrimoniale

Rata sovabilit??iigenerale

Page 15: Analiza Econom-financiara BOROMIR

1. Rata autonomiei financiare (Raf):

Raf 2011= = = 0,64

Raf 2012= = = 0,85

Raf 2013= = = 0,85

2. Rata de finanţare a stocurilor (Rfs):

Rfs2011= = 0,66

Rfs2012= = 3,07

Rfs2013= = 3,29

3. Rata de autofinanţare a activelor (Ra ):

Ra2011= = = 0,47

Ra2012= = = 0,67

Ra2013= = = 0,80

4. Rata datoriilor (Rd):

Rd 2011= = 0,56

Rd2012= = 0,28

Rd2013= = 0,23

Tabel Evoluţia ratelor de echilibru economico – financiar în perioada 2011-2013

Nr.crt.

Ratele de echilibru economico - financiar 2011 2012 2013

1 Rata autonomiei financiare 0,64 0,85 0,852 Rata de finanţare a stocurilor 0,66 3,07 3,293 Rata de autofinanţare a activelor 0,47 0,67 0,804 Rata datoriilor 0,56 0,28 0,23

Page 16: Analiza Econom-financiara BOROMIR

Grafic Evoluţia ratelor de echilibru economico – financiar în perioada 2011-2013

În urma rezultatelor obţinute se poate spune că firma se încadrează în limitele considerate satisfăcătoare, ceea ce demonstrează funcţionarea corespunzătoare a acesteia.

1.B. Intocmiti o analiza diagnostic pentru actionari evidentiind punctele forte si punctele slabe ale afacerii (din punct de vedere financiar)

Contul de profit şi pierderela data de 31.12

Denumirea indicatorului Nr. rd.

Realizări în perioada de raportare31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

A B 1 2 31. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05) 01 79.084.874 90.110.617 133.668.621Producţia fabricată (ct. 701+702+703+704+705+706+708)

02 54.551.189 40.165.244 53.809.319

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 24.533.685 49.945.373 79.859.302Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 766)

04 0 0 0

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)

05 0 0 0

2. Variaţia stocurilor de produse finite (ct. 711) Sold C

06 21.236.932 48.509.372 66.774.856

şi a producţiei în curs de execuţie Sold D

07 0 0 0

3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct. 721+722)

08 80.246 0 0

4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758) 09 1.678.338 203.546 393.940VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06+07+08+09)

10 102.080.390 138.823.535 200.837.417

5. a) Cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile (ct. 601+602-7412)

11 47.525.931 45.317.129 63.381.241

Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608) 12 1.247.502 1.014.497 1.238.066 b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apa) (ct. 605-7413)

13 3.801.096 4.095.822 5.463.649

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 14 23.372.105 55.688.136 83.831.462

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Rataautomomieifinanciare

Rata definan?are astorcurilor

Rata deautofinan?are a

activelor

Rata datoriilor

2011

2012

2013

Page 17: Analiza Econom-financiara BOROMIR

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care: 15 12.860.344 16.432.420 21.715.285 a) Salarii şi indemnizaţii (ct. 641+642-7414) 16 9.856.928 12.670.103 16.781.102 b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645-7415)

17 3.003.416 3.762.317 4.934.183

7. a) Ajustări de valoare prinvind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 19-20)

18 2.864.850 4.622.453 6.105.816

a. 1) Cheltuieli (ct. 6811+6813) 19 2.864.850 4.622.453 6.105.816 a. 2) Venituri (ct. 7813) 20 0 0 0 b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)

21 356.504 -20 358.457

b. 1) Cheltuieli (ct. 654+6814) 22 420.270 0 687.790 b. 2) Venituri (ct. 754+7814) 23 63.766 20 329.3338. Alte chelturieli de exploatare (rd. 25 la 28) 24 9.473.432 9.649.646 13.490.4398.1 Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)

25 8.188.214 8.133.870 11.750.238

8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635)

26 559.381 901.457 980.832

8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi active cedate (ct. 658)

27 725.837 614.319 759.369

Cheltuieli privind dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 666)

28 0 0 0

Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31) 29 -4.626 0 174.090 - Cheltuieli (ct. 6812) 30 3.874 0 174.090 - Venituri (ct. 7812) 31 8.500 0 0CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)

32 101.497.138 136.820.083 195.758.505

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)

33 583.252 2.003.452 5.078.912

- Pierdere (rd. 32-10) 34 0 0 09. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)

35 0 2.565 2.565

- din care, venituri obţinute de la entităţile afiliate 36 0 0 2.56510. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)

37 0 0 0

- din care, venituri obţinute de la entităţile afiliate 38 0 0 011. Venituri din dobânzi (ct. 766) 39 1.675 23.450 24.458 - din care, venituri obţinute de la entităţile afiliate 40 0 0 0Alte venituri financiare (ct. 762+763+764+765+768)

41 1.527.718 3.876.727 5.860.954

VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)

42 1.529.393 3.902.742 5.860.954

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi a investiţiilor financiare deţinute ca active circulante (rd. 44-45)

43 0 0 0

- Cheltuieli (ct. 686) 44 0 0 0 - Venituri (ct. 786) 45 0 0 013. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418) 46 1.256.492 1.377.697 1.900.693 - din care, cheltuieli obţinute de la entităţile afiliate

47 0 0 0

Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)

48 93.790 509.613 4.891.407

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)

49 1.350.282 1.887.310 6.792.100

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ - Profit (ct. 42-49)

50 179.111 2.015.432 0

- Pierdere (ct. 49-42) 51 0 0 931.146

Page 18: Analiza Econom-financiara BOROMIR

14. PROFIT SAU PIERDEREA CURENTĂ (A) - Profit (ct. 10+42-32-49)

52 762.363 4.018.884 4.147.766

- Pierdere (ct. 32+49-10-42) 53 0 0 015. Venituri extraordinare (ct. 771) 54 0 0 016. Cheltuieli extraordinare (ct. 671) 55 0 0 017. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ - Profit (ct. 54-55)

56 0 0 0

- Pierdere (ct. 55-54) 57 0 0 0VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54) 58 103.609.783 142.726.277 206.698.371CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55) 59 102.847.420 138.707.393 202.550.605PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ - Profit (rd. 58-59)

60 762.363 4.018.884 4.147.766

- Pierdere (rd. 59-58) 61 0 0 018. Impozit pe profit (ct. 691) 62 247.252 697.669 996.92119. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

63 0 0 0

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63)

64 515.111 3.321.215 3.150.845

- Pierdere (rd. 61+62+63-60) 65 0 0 0

O analiză diagnostic fundamentată pe rata rentabilităţii este în măsură să furnizeze date

concludente pentru identificarea cauzelor care conduc la ineficienţa activităţilor economice.

Metodele utilizate pentru determinarea şi exprimarea ratei rentabilităţii contribuie la îmbogăţirea

informaţiei şi pot aborda laturi diferite şi complexe ale activităţilor analizate.

Ratele de rentabilitate sunt indicatori de eficienţă ai activităţii economice incluşi în categoria

indicatorilor de tipul efect/efort. Efectul ia forma profitului sub diverse modalităţi de exprimare:

brut, net, din exploatare etc. Efortul ia forma capitalurilor (proprii, permanente), resurse consumate

(cheltuieli), active (totale, imobilizate, circulante), venituri (cifra de afaceri, venituri din exploatare,

financiare, excepţionale).

Cele mai utilizate forme ale ratei rentabilităţii sunt:

a. Rata rentabilităţii veniturilor (RV)

Rata rentabilităţii veniturilor se determină prin raportul dintre profitul brut (Pb) şi veniturile

totale (Vt) aferente perioadei analizate:

.

Page 19: Analiza Econom-financiara BOROMIR

b. Rata rentabilităţii comerciale (Rc)

Rata rentabilităţii comerciale caracterizează eficienţa politicii comerciale (a procesului de

aprovizionare, stocare şi vânzare). Indicatorul de efect este profitul obţinut în urma comercializării

produselor, mărfurilor, respectiv a serviciilor (Pr), iar cel de efort este cifra de afaceri (CA).

c. Rata rentabilităţii resurselor economice consumate

Acest indicator mai este cunoscut şi sub denumirea de rentabilitatea costurilor şi exprimarea

eficienţei costurilor efectuate. Se determină ca raport între un indicator de rezultat (rezultatul

exploatării, profitul brut al exerciţiului) şi costurile aferente obţinerii acestuia:

Unde:

= valoarea producţiei vândute;

= cheltuielile aferente veniturilor (de producţie).

d. Rata rentabilităţii economice a activelor

Acest indicator exprimă eficienţa elementelor materiale utilizate în activitatea desfăşurată de

firmă, adică a capitalului investit în elementele de activ, care contribuie, fie direct, fie indirect, la

realizarea profitului.

Rata rentabilităţii economice a activelor de determină, ca raport între profitul brut al

exerciţiului (Pb) şi capitalul investit în activele economice ale exploatării (At). Relaţia de calcul este

următoarea:

Page 20: Analiza Econom-financiara BOROMIR

e. Rata rentabilităţii financiare (Rf)

Rata rentabilităţii financiare exprimă corelaţia dintre indicatorul de rezultat şi

sursa de finanţare a activităţii economice, respectiv dintre profitul net (Pn) şi

capitalul propriu (Kpr).

Tabel Evoluţia ratelor de rentabilitate

Nr.crt.

Rate de rentabilitate 2011 2012 2013

1 Rata de rentabilitate a veniturilor 0,74 2,82 2,012 Rata de rentabilitate comercială 0,74 2,22 3,78

3Rata de rentabilitate a resurselor economice consumate

3,37 -20,35 -23,22

4 Rata rentabilităţii economice a activelor 2,42 6,15 9,305 Rata rentabilităţii financiară 1,50 3,39 3,20

Grafic Evoluţia ratelor de rentabilitate

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

Rv Rc Rec Re Rf2011

2012

2013

Page 21: Analiza Econom-financiara BOROMIR

În perioadele analizate, 2011 – 2013, ratele de rentabilitate au înregistrat următoarea

evoluţie:

- rata rentabilităţii veniturilor au avut o evoluţie pozitivă şi ascendentă, dar în 2013 s-a

înregistrat o rata a rentabilităţii de 2,01 %, fiind mai mică decât în 2012 când a fost de

2,82 %. Această evoluţie s-a datorat creşterii cheltuielilor care au contribui la realizarea

profitului brut;

- rata rentabilităţii comerciale a înregistrat o evoluţie pozitivă şi ascendentă, ceea ce

înseamnă că firma se caracterizează printr-o politică comercială bună datorat de profitul

obţinut în urma comercializării produselor şi a cifrei de afaceri;

- rata rentabilităţii resurselor economice consumate a înregistrat o evoluţie negativă pe

parcursul perioadei, această evoluţie a fost influenţată de creşterea costurilor produselor;

- rata rentabilităţii economice a activelor a înregistrat o evoluţie pozitivă şi ascendentă,

acest fapt s-a datorat eficienţei utilizării elementelor materiale, adică a capitalului

investit în activele economice ale exploatării;

- rata rentabilităţii financiare a înregistrat o evoluţie pozitivă şi s-a menţinut pe parcursul

perioadei analizate, ceea ce înseamnă organizarea a activităţii economice a firmei.

1.B. Intocmiti o analiza diagnostic pentru actionari evidentiind punctele forte si punctele slabe ale afacerii (din punct de vedere financiar)

PUNCTE TARI:

• Apartenenţa la un grup însemnat din industria alimentară, grupul Boromir deţine fabrici de

pâine în Buzãu, Vâlcea, Sibiu şi Deva. Grupul mai deţine moara Cibin din Sibiu, două unităţi de tip

Comcereal, Amylon Sibiu şi Extrasib Sibiu, benzinăriile Boromir şi fabrica de cherestea Hardwood

fiind deţinut de cinci acţionari persoane fizice române. Grupul mai deţine 27 de magazine proprii de

mici dimensiuni în oraşele unde deţine fabricile de pâine.

• Detine o cotă de piaţă însemnată în special la nivel local. Produsele Boromir sunt

valorificate atât pe piaţa locală, cât şi pe cea naţională prin următoarele canale de distribuţie:

magazine proprii de desfacere, distribuitori, en-gross, lanţuri de magazine. Produsele Boromir ajung

la locaţiile de desfacere (supermarketuri, hypermarketuri, magazine de dimensiuni mici şi mijlocii,

reţeaua VP Magassin sau Avantaj Market)  fie prin sistemul propriu de distribuţie, fie prin

intermediul partenerilor.

Page 22: Analiza Econom-financiara BOROMIR

• Derularea unor programe investiţionale de modernizare. SC BOROMIR IND SRL și-a

propus realizarea unei investiții, „Achiziționarea unei noi mori de grâu” prin refacerea construcției

și extinderea capacității de producție.

Mentinerea mărimii activelor circulante chiar în condiţiile cresterii însemnate a cifrei de

afaceri;

Politica de diversificare a producției face ca SC BOROMIR IND SRL să aibă o gamă de

produse variată. În prezenta societatea produce aproximativ 20 de sortimente de pâine, 35 de

sortimente specialități de panificație (covrigei, baghete, blat pizza etc.), 45 de sortimente produse

zaharoase ( blat tort, cozonaci, cornulețe etc.), iar în urma procesului de măcinare a grâului se obțin:

făină albă650, făină albă 480,făină albă superioară 000, făină neagră și tărâță.

• SC BOROMIR IND SRL acordă o importanță deosebită atingerii parametrilor calitativ

superiori prin modalitățile de ambalare, etichetare, depozitare, păstrare și transport care se

realizează în conformitate cu specificul fiecărui produs, cât și a normelor corespunzătoare aflate în

vigoare.

PUNCTE SLABE:

• Marja de profit redusă din sector şi cheltuielile cu dobanzile care influentează semnificativ

rezultatul net sunt principale puncte slabe ale companiei;

• Creşterea ratei stocurilor din 2011 faţă de 2010. Rata stocurilor reflectă ponderea stocurilor

în totalul activelor circulante. O creștere a ratei stocurilor de la un an la altul, cum s-a întâmplat în

2011 față de 2010 se apreciază ca nefavorabilă, deoarece presupune imobilizări suplimentare de

fonduri și numerar;

• Marje de profitabilitate reduse;

• Boromir stă prost la capitolul promovare prin publicitate TV, radio, elemente care ar putea

genera o recunoaştere şi conştientizare mult mai facilă în rândul consumatorilor.