Analiza Comparativa a Competitivitatii Si Mediului Concurential

Embed Size (px)

Text of Analiza Comparativa a Competitivitatii Si Mediului Concurential

 • 8/18/2019 Analiza Comparativa a Competitivitatii Si Mediului Concurential

  1/21

  Academia de Studii Economice din Bucureşti

  Comunicare în Afaceri

  Teorii si modele ale concurentei

  Analiza comparativa a competitivitatii si mediului

  concurential

  ROMANIA vs. CANADA

  Profesor coordonator: Gabriel FRANCU

    Studeni: Andreea !ublea

  Gabriel Scoreanu

   

 • 8/18/2019 Analiza Comparativa a Competitivitatii Si Mediului Concurential

  2/21

  CUPRINS

  Scurta "re#entare

  $% Anali#a com"arati&a a com"etiti&itatii economiilor celor doua tari

  alese

  ' indicele libertatii

  ' indicele com"etiti&itatii (lobale

  ' indicele com"etitit&itatii afacerilor 

  )% Anali#a com"arati&a a mediului concurential din cele doua tari

  ' re(lementarea concurentei si e*em"lu de incalcare a le(islatiei

  +% Anali#a com"arati&a a concurentei de "e o "iata aleasa "entru cele

  doua tari anali#ate

  ANE,E

  -EB.GRAF/E

 • 8/18/2019 Analiza Comparativa a Competitivitatii Si Mediului Concurential

  3/21

  Scurta prezentare

  România este o ar0 situat0 în sud'estul Euro"ei Centrale1 "e cursul inferior al 2un0rii1 la nord deț

   "eninsula Balcanic0 i la 0rmul nord'&estic al 30rii Ne(re% Pe teritoriul ei este situat0 a"roa"e toat0ș ț

  su"rafa a 2eltei 2un0rii i "artea sudic0 i central0 a 3un ilor Car"a i% Se în&ecinea#0 cu Bul(aria laț ș ș ț ț

  sud1 Serbia la sud'&est1 Un(aria la nord'&est1 Ucraina la nord i est i Re"ublica 3oldo&a la est1 iar ș ș

  0rmul 30rii Ne(re se (0se te la sud'est%ț ș

  Forma de (u&ern0m4nt a statului rom4n este re"ublic0 semi"re#iden ial0% Statul se or(ani#ea#0ț

   "otri&it "rinci"iului se"ara iei i ec5ilibrului "uterilor 6 le(islati&01 e*ecuti&0 i 7udec0toreasc0 6 înț ș ș

  cadrul unei democra ii constitu ionale%ț ț

  Economia Rom4niei este o economie de "ia 01 conform Constitu iei din $88$% Conform acesteia1ț ț

  statul este obli(at s0 asi(ure libertatea comer ului i "rotec ia concuren ei loiale% 9n economiaț ș ț ț

  Rom4niei ac ionea#0 a adar le(ea cererii i a ofertei% a ba#a acesteia se afl0 "ro"rietatea "ri&at0 careț ș ș

  trebuie "rote7at0 i (arantat0%ș

  Canada este un stat situat în e*tremitatea nordic0 a continentului american% Ca su"rafa 01 Canada esteț

  a doua ar0 a lumii ca întindere du"0ț  Rusia1 teritoriul s0u fiind or(ani#at asemenea unui stat federal1 în

  #ece  "ro&incii  i treiș  teritorii% Este m0r(init0 laest de .ceanul Atlantic1 la nord de .ceanul Arctic1 iar 

  la &est de .ceanul Pacific% a sud1 se în&ecinea#0 cu Statele Unite ale Americii%

  Po"ulat0 la înce"ut în mod e*clusi& de "o"ula ie abori(en01 Canada a fost fondat0 sub forma uneiț

  uniuni de colonii britanice1 unele dintre ele transformate din foste colonii france#e% Ca form0 de

  or(ani#are statal01 Canada este1 din $;

 • 8/18/2019 Analiza Comparativa a Competitivitatii Si Mediului Concurential

  4/21

  Canada se autodefine te ca fiind o na iune bilin(&0 i multicultural0% En(le#a i france#a sunt ambeleș ț ș ș

  limbi oficiale% a înce"utul anilor $8=1 Canada înce"e s0 ado"te conce"te de di&ersitate cultural0 iș

  multiculturalism1 conce"te "e care mul i canadieni le consider0 ast0#i ca unele dintre "rinci"aleleț

  caracteristici ale 0rii%ț

  ar0 industriali#at0 i a&ansat0 te5nolo(ic1 Canada este un e*"ortator net de ener(ie datorit0Ț ș

  re#er&elor considerabile de combustibili fosili i a (ener0rii de ener(ie nuclear0 i 5idroelectric0%ș ș

  Economia di&ersificat0 se ba#ea#0 mult "e abunden a resurselor naturale i a comer ului e*tern1 înț ș ț

  s"ecial cu Statele Unite1 cu care Canada are o rela ie com"le*0 i de lun(0 durat01 rela ie care "oate fiț ș ț

  descris0 dre"t cel mai str4ns i mai &ast "arteneriat comercial din istorieș

  Canada este una dintre cele mai bo(ate na iuni ale lumii1 membr0 a .r(ani#a iei "entru Coo"erareț ț

  Economic0 i 2e#&oltare >.EC2? i G;% a fel ca în alte 0ri de#&oltate1 economia canadian0 esteș ș ț

  dominat0 de sectorul de ser&icii1 în care lucrea#0 trei sferturi din "o"ula ie% Totu i1 Canada esteț șneobi nuit0 între 0rile de#&oltate în ceea ce "ri&e te im"ortan a industriilor "rimare1 "rintre care celeș ț ș ț

  forestier0 i e*tracti&0 de i ei sunt dou0 dintre cele mai im"ortante ramuri industriale% Par ial datorit0ș ț ț ț

  acestui fa"t1 Canada este de"endent0 de comer ul e*terior1 în s"ecial cu Statele Unite% Astfel1ț

  men inerea inde"enden ei fa 0 de Statele Unite a re"re#entat întotdeauna o c5estiune "olitic0 de ceaț ț ț

  mai mare im"ortan 0% Canada de ine o industrie "roduc0toare acti&01 cu centrul în sudul "ro&incieiț ț

  .ntario1 unde industria de auto&e5icule este "rintre cele mai de#&oltate%

  Canada de ast0#i este o societate industriali#at0 bo(at01 asem0n4ndu'se îndea"roa"e cu Statele Unite

  în ceea ce "ri&e te orientarea s"re economia de "ia 01 metodele de "roduc ie i ni&elul de trai ridicat%ș ț ț ș9n ultimul secol1 cre terea im"resionant0 a industriei "roduc0toare1 mineritului i a sectorului deș ș

  ser&icii a transformat na iunea dintr'o economie eminamente rural0 într'una "redominant urban0 iț ș

  industrial0% Canada are de"o#ite &aste de (a#e naturale "e coasta de est i în &est1 i o multitudine deș ș

  alte resurse naturale care contribuie la inde"enden a ener(etic0%ț

 • 8/18/2019 Analiza Comparativa a Competitivitatii Si Mediului Concurential

  5/21

  Canada este o economie de "ia 01 în care inter&en iile (u&ernamentale sunt ce&a mai "re#ente dec4t înț ț

  Statele Unite1 dar semnificati& mai reduse dec4t în ma7oritatea na iunilor euro"ene% 9n mod tradi ional1ț ț

  Canada are un PNB "e ca" de locuitor mai mic dec4t cel al &ecinului sudic1 dar mai ridicat dec4t al

   "rinci"alelor 0ri &est'euro"ene% 9n ultimul deceniu1 urm4nd o "erioad0 de turbulen e1 economiaț ț

  Canadei s'a de#&oltat ra"id1 "e fondul unui oma7 sc0#ut i al unor e*cedente bu(etare în cre tere laș ș ș

  ni&el federal%Indicele libertatii

  Ce este indicele libert0ii economice

  D%%ca"acitatea %"ersoanelor fi#ice s0 lucre#e1 "roduc01 consume în mod liber1 s0 in&esteasc0 în orice fel

  doresc1 aceast0 libertatea este at4t "rote7at0 de stat c4t şi neconstr4ns0 de acesta%D !erita(e Foundation

  /ndicele are $ com"onente1 cu aceeaşi "ondere: libertatea de a face afaceri1 libertatea de a face

  comer1 libertatea fiscal01 im"licarea (u&ernului în economie1 libertatea monetar01 libertatea de a

  in&esti1 libertatea financiar01 res"ectarea dre"turilor de "ro"rietate1 li"sa coru"iei1 libertatea de a

  muncii%

  Graficul $% /ndicele libertatii Romania &s% Canada

   Sursa: http://www.heritage.org/index/visualize

  /n (raficul de mai sus se "oate obser&a ca "e o "erioada de $ ani si anume din anul $88 "ana in anul

   "resent1 )$1 Romania tinde de la statutul de stat re"rimat1 constrans la in mare "arte ne'liber% Se

  obser&a ca (raficul tinde lin s"re in mare "arte liber1 statut ce "oate fi inde"linit mentinandu'se

  stabilitatea economic "e toate sectoarele%

  http://www.heritage.org/research/features/index/countries.cfmhttp://www.heritage.org/research/features/index/countries.cfmhttp://www.heritage.org/research/features/index/countries.cfm

 • 8/18/2019 Analiza Comparativa a Competitivitatii Si Mediului Concurential

  6/21

 • 8/18/2019 Analiza Comparativa a Competitivitatii Si Mediului Concurential

  7/21

  ' Eficienta "ietei bunurilorJ

  ' Eficienta "ietei munciiJ

  ' Piata financiara sofisticata

  ' Pre(atire te5nolo(icaJ

  ' 3sura "ietelorJ

  ' Business so"5isticationJ

  ' /no&areJ

  /ndicele1 ca si format1 se masoara "e o scara de la $ la =1 = insemnand cel mai mare (rad decom"etiti&itate%

  Romania ocu"a locul + din $H de tari1 cu un scor de H%+)1 incadrandu'se intre tarile cu un (rad de

  crestere a com"etiti&itatii mediu1 du"a cum se "oate obser&a in /ma(inea $ de mai 7os%

  /ma(inea $% !eatma" I /ndicele com"etititi&itatii (lobale I Romania%

 • 8/18/2019 Analiza Comparativa a Competitivitatii Si Mediului Concurential

  8/21

  Sursa: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-201-201!/interactive-heatmap/ 

  /n ima(inea urmatoare1 "utem obser&a Canada in "rimele $ economii mondiale1 "otri&it indicelui

  cresterii com"etiti&itatii% Aceasta ocu"a locul $+1 cu un (rad ridicat al in&estitiilor in educatie si

  formare1 un soma7 foarte mic si im"licit o eficienta a "ietei muncii1 o infrastructura ce "ermitein&estitorilor sa se de#&olte si un (rad ridicat al ino&arii si al te5nolo(iei%

  /ma(inea )% !eatma" I /ndicele com"etititi&itatii (lobale I Canada%

  Sursa: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-201-201!/interactive-heatmap/ 

   Indicele competititvitatii a!acerilor

  /n ceea ce "ri&este com"etiti&itatea afacerilor1 Romania ocu"a locul = in anul )$1 iar 

  Canada ocu"a tot locul $+1 ca si in ca#ul com"etititi&itatii (lobale% >&e#i ANE,E1 Tabelul )?%

  2aca re&enim la indicele libertatii mediului de afaceri1 il "utem corela cu com"etiti&itatea afacerior si

   "utem ober&a aceeasi diferenta imensa intre cele doua tari &i#ate% Un mediu de afaceri fara restrictii

  este "ro"ice de#&oltarii com"etiti&itatii%

 • 8/18/2019 Analiza Comparativa a Competitivitatii Si Mediului Concurential

  9/21

  ". Analiza comparativa a mediului concurential din cele doua tari

  Reglementarea concurentei

  Romania

  E*istenta unor norme in domeniul concurentei este determinata de fa"tul ca "iata nu "oateK nu

  este lasata1 in mod natural1 sa functione#e normal1 fiind necesara inter&entia e*terna1 care sa'i asi(ure

  o e&olutie cores"un#atoare% Pentru aceasta1 e*ista in Romania1 Consiliul Concurentei1 ce

  re(lementea#a mediul de afaceri si im"licit sanctionea#a a(entii economici atunci cand le(ea

  concurentei este incalcata%Elementele necesare functionarii corecte a "ietelor in Romania sunt "re&a#ute de e(ea

  concurentei numarul )$K$88

 • 8/18/2019 Analiza Comparativa a Competitivitatii Si Mediului Concurential

  10/21

  Astfel1 a(entul casti(a un dre"t e*clusi& de re"re#entare a comitentului in detrimentul celorlalti a(enti

  de "e "iata%.bli(atiile directe sau indirecte de nonconcurenta a caror durata este nedeterminata sau

  de"aseste cinci ani "ot restran(e concurenta "e "iata rele&anta% . obli(atie de nonconcurenta care

   "oate fi reinnoita tacit du"a o "erioada de cinci ani este considerata ca fiind asumata "entru o "erioadanedeterminata%

  Concurenta este afectata si in situatiile in care "rin contractul inc5eiat intre furni#or si

  cum"arator sunt inserate clau#e care il obli(a "e acesta din urma sa nu fabrice1 cum"ere1 &anda sau

  re&anda "roduse sau ser&icii% Cu toate acestea1 astfel de "re&ederi sunt considerate le(itime atunci

  cand se refera la "roduse sau ser&icii care sunt in concurenta cu cele care fac obiectul contractului1 se

  limitea#a la s"atiile in care cum"aratorul a o"erat "e "arcursul contractului sau se doreste "rote7area

  Mno'5o'lui transferat de catre furni#or cum"aratorului%Lan#area e*clusi&a este o obli(atie directa sau indirecta care im"une furni#orului sa &anda

   "rodusele sau ser&iciile care fac obiectul intele(erii unui sin(ur cum"arator din cadrul unui teritoriu

  delimitat1 in &ederea re&an#arii sau a unei utili#ari s"ecifice% Riscul cel mai im"ortant1 din "unct de

  &edere concurential1 in ca#ul &an#arii e*clusi&e1 este inc5iderea "ietei "entru ceilalti cum"aratori%Este im"ortant de mentionat ca o"ortunitatea intele(erilor &erticale trebuie a"reciata luandu'

  se in considerare "o#itia "e "iata a "artici"antilor% Re(ulamentul stabileste "re#umtia ca efectul asu"ra

  concurentei este limitat daca nu este de"asita cota de +O din "iata rele&anta "e care se &and

   "rodusele si ser&iciile &i#ate de intele(ere% /n ca# contrar1 trebuie stabilit1 de la ca# la ca#1 daca

  efectele benefice com"ensea#a e&entualele efecte ne(ati&e asu"ra "ietei rele&ante%

  Canadae(islatia concurentei este "usa in &i(oare de Biroul de Concurenta >T5e Com"etition

  Bureau?% Acesta este res"onsabil "entru administrarea Actului Concurentei >sau Com"etition Act1

  Consumer PacMa(in( and abelin( Act I non food "ro7ect1 t5e Te*tile abellin( Act si Precious

  3etals 3arMin( Act?Ce re"re#inta T5e Com"etition ActT5e Com"etition Act esteo le(e federala care (u&ernea#a ma7oritatea afacerilor in Canada%

  Acest act contine atat as"ect de "enal cat si de ci&il1 care tintesc "re&enirea "racticilor anti'

  concurentiale in "iata% Sco"ul actului este:

  ' Promo&area eficientei si ada"tabilitatii economiei Canadiene' E*tinderea o"ortunitatilor "entru "artici"area Canadei in "ietele (lobaleJ in acelasi tim"

  recunoasterea rolului concurenteti straine in CanadaJ' Asi(urarea ca /33'urile au o"ortunitatea e(ala de a "artici"a la economia Canadiana' Asi(ura consumatorilor "returile com"etiti&eJ

  #$emplu de incalcare a legislatiei concurenteiRomania

  Consiliul Concurentei a sanctionat com"ania Asesoft 2istribution cu +1$; milioane lei

  >a"ro*imati& ==% euro? "entru "unerea in "ractica a concentrarii economice reali#ate "rin "reluarea distributiei "roduselor /T de laFlamin(o /nternational1 inainte de obtinerea autori#arii din

 • 8/18/2019 Analiza Comparativa a Competitivitatii Si Mediului Concurential

  11/21

   "artea autoritatii de concurenta% DCom"aniile au obli(atia de a nu im"lementa o concentrare

  economica inainte de notificarea si autori#area acesteia de catre Consiliul Concurentei% Neres"ectarea

  acestei obli(atii re"re#inta o incalcare a re(ulilor "ri&ind controlul fu#iunilor si ac5i#itiilorD1 a declarat

  Bo(dan C5iritoiu1 "resedintele Consiliului Concurentei1 conform unui comunicat al com"aniei%

  /n urma finali#arii in&esti(atiei declansate in anul )81 Consiliul Concurentei a constatat ca Asesoft

  2istribution SR a "us in a"licare tran#actia "rin care a "reluat distributia a "roduselor /T de la

  Flamin(o /nternational SA1 inainte de a fi declarata com"atibila cu un mediu concurential normal%

  Punerea in a"licare a unei concentrari economice inseamna e*ercitarea controlului asu"ra acti&itatii

  ac5i#itionate "rin ado"tarea unor masuri "recum inc5eierea de contracte cu terti >distribuitori si

  furni#ori?1 "recum si colaborarea efecti&a cu acestia% Conform "re&ederilor e(ii Concurentei este

  inter#isa "unerea in a"licare a unei o"eratiuni de concentrare economica "ana la emiterea unei deci#ii

  de catre Consiliul Concurentei% Asesoft 2istribution mai detine controlul1 in comun1 im"reuna cu alte

   "ersoane fi#ice1 asu"ra 2ante /nternational SA si Ema( /nternational1 societati "re#ente "e "ietele de

  comerciali#are cu amanuntul de "roduse /T1 electronice si electrocasnice din Romania% Aceste

  o"eratiuni de "reluare a controlului in comun au fost autori#ate de catre Consiliul Concurentei in

  noiembrie )8%

  Canada

  Bell Canada amendata cu $%) 3 "entru incalcarea Actului concurential% Bell Canada este una dintre

  cele mai mari firme de telecomunicatii din Canada% Aceasta a fost acu#ata de catre Com"etitionBureau ca si'a "us an(a7atii sa descarce a"licatiile (ratite sis a le dea a"recieri "ana cand stelele

  a"licatiei ar fi crescut% Astfel facuta ratificarea unei a"licatii1 aceasta obtinea un scor foarte bun si era

  descarcata de client% Com"etition Bureau a considerat anticoncurentiala aceasta "ractica deoarece s'a

   "ierdut obiecti&itatea cu care consumatorii de astfel de ser&iciu ar fi trebuit sa trate#e siim"licit sa dea

  un scor a"licatiei folosite1 an(a7atii com"aniei Bell Canadat fiind "usi sa dea cel mai mare scor% 3ai

  mult de atat1 in noiembrie )$H1 Com"etition Bureau a desco"erit ca numerosi an(a7ati ai com"aniei

  au descarcat a"licatiile 3@Bell 3obile si Lir(in 3@ Account1 de "e A""le iTunes A"" Store si

  Goo(le Pla@ Store1 lasand numeroase comentarii "ositi&e1 din "ers"ecti&a unor client multumiti%

  %. Analiza comparativa a concurentei de pe o piata aleasa pentru cele " tari analizate

  Piata petrolului Canada vs. Romania

  Canada re"re#inta o industrie ma7ora si foarte im"ortanta a Americii de Nord1 "e latura "etrolului%

  Aceasta re"re#inta a cincea cea mai mare tara "roducatoare de "etrol din lume% 3are "arte din "etroul

 • 8/18/2019 Analiza Comparativa a Competitivitatii Si Mediului Concurential

  12/21

   "rodus% a"ro*imati& );+% de metri cubi K #i este e*"ortat% 2easemena1 Canada re"re#inta cea mai

  mare sursa de "etrol "entru SUA%

  2aca &orbim des"re concurenta1 "iata "etrolului in Canada se aseamana cu cea a Romaniei1 deoarece

  trei dintre cele mai mari com"anii1 detin ma7oritatea "rofitului in tara% Acestea sunt /m"erial .il1!usM@ Ener(@1 Suncor Ener(@% Urmatoarele1 re"re#inta concurentii "e "iata canadiana a "etrolului:

  • EnCana Cor"oration

  • Canadian Natural Resources imited

  • !usM@ Ener(@ /nc%

  • ConocoP5illi"s

  • Talisman Ener(@ /nc%

  • 2e&on Canada Cor"oration

  • Suncor Ener(@

  • Ceno&us Ener(@

  Graficul 12. Productia de petrol a Canadei , barili / zi

  https://en.wikipedia.org/wiki/Petroleum_production_in_Canada

  /n ceea ce "ri&este "iata "etroului din Romania1 aceasta este neaccesibila1 de oli(o"ol1 unde

  Rom"etrol1 uM .il si Petrom detin

 • 8/18/2019 Analiza Comparativa a Competitivitatii Si Mediului Concurential

  13/21

  •   Petrom: 542 benzinării

  •   Rompetrol: 405 benzinării

  •   u!"il: #01 benzinării

  a $f%r&itul anului 2011, Con$iliul Concuren'ei a $anc'ionat &a$e companii petroliere cu amendă

  de aproape ((0 milioane lei )205 milioane euro* pentru +nceierea unei +n'ele-eri

  anticoncuren'iale. n urma ine$ti-a'iei, autoritatea de concuren'ă a con$tatat că cele &a$e

  companii au +ncălcat at%t e-ea Concuren'ei, c%t &i ratatul de unc'ionare al niunii 3uropene

  )3* prin $tabilirea retra-erii $imultane pe pia'ă a $ortimentului de benzină 3co Premium.

 • 8/18/2019 Analiza Comparativa a Competitivitatii Si Mediului Concurential

  14/21

  AN#

  Graficul )% /ndicele ibertatii mediului de afaceri Romania &s% Canada%

  Sursa: http://www.heritage.org/index/visualize

  Graficul +% /ndicele libertatii comertului Romania &s% Canada

  Sursa: http://www.heritage.org/index/visualize

 • 8/18/2019 Analiza Comparativa a Competitivitatii Si Mediului Concurential

  15/21

  Graficul H% /ndicele libertatii fiscale Romania &s% Canada

  Sursa: http://www.heritage.org/index/visualize

  Graficul % /ndicele libertatii c5eltuielilor (u&ernamentale%

  Sursa: http://www.heritage.org/index/visualize

  Graficul

 • 8/18/2019 Analiza Comparativa a Competitivitatii Si Mediului Concurential

  16/21

 • 8/18/2019 Analiza Comparativa a Competitivitatii Si Mediului Concurential

  17/21

  Graficul ;% /ndicele libertatii financiare Romania &s% Canada

  Sursa: http://www.heritage.org/index/visualize

  Graficul 8% /ndicele libertatii dre"turilor de "ro"rietate Romania &s% Canada

  Sursa: http://www.heritage.org/index/visualize

 • 8/18/2019 Analiza Comparativa a Competitivitatii Si Mediului Concurential

  18/21

  Graficul $% /ndicele libertatii fata de coru"tie Romania &s% Canada%

  Sursa: http://www.heritage.org/index/visualize

  Graficul $$% /ndicele libertatii "ietei muncii Romania &s% Canada

  Sursa: http://www.heritage.org/index/visualize

 • 8/18/2019 Analiza Comparativa a Competitivitatii Si Mediului Concurential

  19/21

  Tabelul $% T5e Global Com"etiti&eness /nde* )$I)$< RanMin(s

  3conom   core1 Pre.2 rend# 3conom   core1 Pre/.2 rend# 3conom   core1 Pre/.2 rend#

  1   6itzerland   5.78   1   4(  9alta   4.#:   47   :5   3l al/ador    #.(7   (4

  2   in-apore   5.8(   2   4  out ;frica   4.#:   58   :8   eterland$   5.50   (   52  Co$ta Rica   4.##   51   ::   ?ena #.(5   :0

  8   @apan   5.47   8   5#  Romania   4.#2   5:   100   >epal #.(5   102

  7   Aon- ?on- ;R   5.48   7   54  Bul-aria   4.#2   54   101   ebanon   #.(4   11#

  (   inland   5.45   4   55   ndia   4.#1   71   102   ?r-z Republic #.(#   10(

  :   6eden   5.4#   10   58   Dietnam   4.#0   8(   10#   Gabon #.(#   108

  10   nited ?in-dom   5.4#   :   57   9eEico   4.2:   81   104   9on-olia   #.(1   :(

  11   >or6a   5.41   11   5(   R6anda   4.2:   82   105   Butan #.(0   10#

  12   =enmar!   5.##   1#   5  loenia   4.2(   70   108   ;r-entina   #.7   104

  1#   Canada   5.#1   15   80  9acedonia, FR   4.2(   8#   107   Ban-lade$ #.78   10:

  14   atar    5.#0   18   81  Colombia   4.2(   88   10(   >icara-ua   #.75   ::15  ai6an, Cina   5.2(   14   82  "man   4.25   48   10:   3tiopia #.75   11(

  18  >e6 i-eria #.48   127

  #1   Czec Republic   4.8:   #7   7(  Guatemala   4.05   7(   125   amibia   #.::   ((   1#2   Denezuela   #.#0   1#1#:   Barain   4.52   44   (8  @amaica   #.:7   (8   1##   9ozambiJue #.20   1##

  40   ;zerbaiIan   4.50   #(   (7  ;l-eria   #.:7   7:   1#4   Aaiti #.1(   1#7

  41   Poland   4.4:   4#   ((  Aondura$   #.:5   100   1#5   9ala6i #.15   1#2

  42   ?aza!$tan   4.4:   50   (   rinidad and oba-o   #.:4   (:   1#8   Burundi #.11   1#:

  4#   tal   4.48   4:   0   Cambodia   #.:4   :5   1#7   ierra eone #.08   1#(

  44   atia   4.45   42   1  CKte dLoire   #.:#   115   1#(   9auritania   #.0#   141

  45   Ru$$ian ederation 4.44   5#   2  uni$ia   #.:#   (7   1#:   Cad 2.8   14#

  48   9auritiu$   4.4#   #:   #  ;lbania   #.:#   :7   140   Guinea 2.(4   144

  47  Pilippine$   4.#:   52   4  erbia   #.(:   :4

   ;danced   9iddle 3a$t,   3mer-in- and   atin ;merica   Common6ealt of    3mer-in- and   ubMaaran3conomie$   >ort ;frica, and Pa!i$tan   =eelopin- ;$ia and te Caribbean ndependent tate$   =eelopin- 3urope   ;frica

 • 8/18/2019 Analiza Comparativa a Competitivitatii Si Mediului Concurential

  20/21

  Tabelul )% T5e Business Com"etiti&eness/nde* >/ndicele Com"etiti&itatii afacerilor?

  Sur&e@ data fort5ese countries 5a&e5i(5 it5in'countr@&arianceJ until t5ereliabilit@ of sur&e@res"onses im"ro&esit5 futureeducational effortsand im"ro&edsam"lin( in t5esecountries1 t5eir

  ranMin(s s5ould beinter"reted it5caution%

  CompanGualit of te

  BC   operation$ and national bu$ine$$

  Countr   ran!in-   $trate- ran!in- enironment ran!in-

  nited tate$   1   1 2

  inland   2   1German   #   2 4=enmar!   4   4 #in-apore   5   14   5nited ?in-dom   8   8 86itzerland   7   5 7@apan   (   #   10>eterland$   :   ( (

   ;u$tria   10   11   rance   11   10 116eden   12   7   14Canada   1#   1( 1#ai6an   14   1# 15

   ;u$tralia   15   2# 12Bel-ium   18   12 17celand   17   15 1(

  >e6 or6a   21   22 21$rael   22   1: 229ala$ia   2#   24 2#?orea, Rep.   24   17 24pain   25   25 283$tonia   28   ## 25Czec Republic   27   2: 27out ;frica   2(   28 #0Cile   2:   #1 2:Portu-al   #0   #: 2(ndia   #1   #0 #1loenia   #2   27 #5nited ;rab 3mirate$   ##   #8 ##

  Aun-ar   #4   40 #2

  uni$ia   #5   48 #4Cpru$   #8   4( #8ailand   #7   #5 #7tal   #(   2( #:loa! Republic   #:   47 #(Greece   40   42 40ituania   41   41 41Poland   42   4# 48@ordan   4#   5: 42atar    44   84 4#Gana   45   58 479alta   48   81 44?u6ait   47   8# 45atia   4(   51 4(Brazil   4:   #2 52Co$ta Rica   50   #4 5#

  ur!e  51   #( 51

  9auritiu$   52   45 4:@amaica   5#   54 54Barain   54   87 55Bot$6ana   55   78 50Colombia   58   4: 57Cina   57   5# 5(3l alador    5(   57 58ndone$ia   5:   50 5:9eEico   80   55 82Panama   81   #7 8(?aza!$tan   82   72 80Croatia   8#   70 81

   ;r-entina   84   52 84rinidad and oba-o   85   82 8#Pa!i$tan   88   8( 85Romania   87   8: 87

  ?ena   8(   80 8:Pilippine$   8:   44 7(

  ru-ua   70   7: 88

  Compan   Gualit of teBC   operation$ and   national bu$ine$$

  Countr   ran!in-   $trate- ran!in-   enironment ran!in-

  3-pt   71   5( 74

  ri an!a   72   7#   7#>amibia   7#   75   72Ru$$ian ederation   74   77   70!raine   75   71   78>i-eria   78   85   7:

   ;zerbaiIan   77   74   (0Bul-aria   7(   (2   719orocco   7:   (0   75Dietnam   (0   (1   77Peru   (1   88   (2anzania   (2   :#   (19acedonia, FR   (#   (:   (#icara-ua   108   110   1083cuador    107 :8   10(?r-z Republic   10( :2   111Cambodia   10:   10#   107Guana   110   105   10:3tiopia   111   11#   110

   ;lbania   112   104   11#Boliia   11#   115   112Para-ua   114   112   1143a$t imorN   115   114   115CadN   118   118 118

 • 8/18/2019 Analiza Comparativa a Competitivitatii Si Mediului Concurential

  21/21

  '#(O)RA*I#

  $%   http://www.heritage.org/index/visualize

  )% 5tt"s:KKen%iMi"edia%or(KiMiKPetroleumQ"roductionQinQCanada+% 5tt"s:KKinde*%rsf%or(KKH% 5tt":KK%5erita(e%or(Kinde*K% 5tt":KKre"orts%eforum%or(K(lobal'com"etiti&eness're"ort')$'

  )$